Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 17. juni 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen mellem Hassing og Thisted vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 17. JUNI 2020

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Gisselbækvej 4, 7752 Snedsted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 111 og 114.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. maj 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Thisted Kommune – enten i fysisk eller i elektronisk form.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus (covid-19).

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside: www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11. maj 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk