Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 30. april 2014

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 30. APRIL 2014

Forretningen begynder kl. 13.30 ved overkørsel nr. 208 og omfatter de ejendomme, der er anført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødven-dige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Disse forhandlinger vil så vidt muligt foregå på stedet, og der kan i den forbindelse forekomme en del ventetid.

 

Arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 2. april 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 26. marts 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk