Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 17. juni 2020

 

 

 

 

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

HASSING – THISTED

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 17. juni 2020)

18. hæfte

 

 

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 9.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Gisselbækvej 4, Snedsted for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Poul Berg, Løkken og Søren Green, Kibæk, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentanter for Thisted Kommune mødte Esben Oddershede og Tobias Gertsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte landinspektør Tina Haabendal Kjærsgaard og projektleder Kaare Peter Kyndal.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Transport- og Boligministeriet har ved brev af 1. april 2020 bemyndiget Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Banedanmark gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

På strækningen mellem Hassing og Thisted ønsker Banedanmark at nedlægge de usikrede overkørsler nr. 162 og 163 på strækningen km 52.527 – 52.793.

 

Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på jernbanestrækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med forligskredsens vedtagelse af ”en grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009 – 2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget.

 

Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 til 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2019. Det forventes, at de usikrede overkørsler nr. 162 og 163 nedlægges i løbet af 2020.

 

Banedanmark har anmodet Transport- og Boligministeriet om bemyndigelse til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til at nedsætte en ekspropriationskommission til fornyet behandling af spørgsmålet om endelig nedlæggelse af overkørslerne nr. 162 og 163 på strækningen Hassing – Thisted km 52.527 – 52.793.

 

Ved besigtigelsesforretningen den 29. april 2014 vedtog ekspropriationskommissionen det forelagte projekt vedrørende overkørselsgruppen 160 – 167 på strækningen Hassing – Thisted (4. hæfte, Udskrift af forhandlingsprotokollen for statsekspropriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted), og senere blev der gennemført en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 19. november 2014 (9. hæfte, Udskrift af forhandlingsprotokollen for statsekspropriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted). Efterfølgende er der opstået et behov for at få ændret de tekniske bestemmelser vedrørende afløsningsanlægget ved overkørslerne nr. 162 og 163.

 

Baggrund for behov for ændring af tekniske bestemmelser

For løbenummer 111 blev det af ekspropriationskommissionen besluttet at nedlægge de to private overkørsler nr. 162 og 163 samt at forbedre en eksisterende markvej og anlægge et nyt stykke vej i forlængelse deraf for at skaffe vejadgang til det dyrkede areal matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Thisted Kommune har den 19. september 2014 forud for ekspropriationsforretningerne godkendt Banedanmarks projekt.

 

På tidspunktet for ekspropriationskommissionens behandling af sagen ved besigtigelsesforretningen var der ikke i henhold til naturbeskyttelsesloven registreret § 3 naturbeskyttet natur på arealet, hvor det nye stykke vej var foreslået anlagt. Arealet var udyrket, men der var ingen § 3 registrering af arealet.

 

Da ekspropriationskommissionen gennemførte besigtigelses- og ekspropriationsforretningen var Banedanmark ikke bekendt med, at arealet var blevet registreret som § 3 naturbeskyttet natur. Da Banedanmark blev opmærksom på, at arealet var blevet registreret med § 3 naturbeskyttelse, blev Thisted Kommune ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

 

15. september 2015 har Rambøll på vegne af Banedanmark søgt Thisted Kommune om dispensation til at etablere en grusvej på matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum i kanten af den nu § 3 beskyttede eng.

 

1. februar 2016 meddelte Thisted Kommune dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at anlægge det nye vejstykke, erstatningsvejen (grusvej) over et § 3 beskyttet engareal på matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Ejer af matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum (løbenummer 111) indgav en klage over Thisted Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet ophævede 12. juli 2016 Thisted Kommunes afgørelse af 1. februar 2016 og hjemviste sagen til fornyet behandling. Begrundelsen var, at klager, som var ejer af ejendommen, ikke var blevet partshørt over de i afgørelsen anførte oplysninger om erstatningsvejen, før Thisted Kommune traf afgørelse i sagen.

 

Thisted Kommune meddelte på ny dispensation til at anlægge en erstatningsvej på beskyttet eng på matr. nr. 62e, Hørdum By, Hørdum den 9. november 2016.

 

2. december 2016 har ejer af ejendommen påklaget Thisted Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen er 1. februar 2017 overgået til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer den 21. december 2018 afgørelse om at ændre Thisted Kommunes afgørelse af 9. november 2016 om dispensation til at anlægge erstatningsvej på beskyttet eng på matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum til et afslag. Samtidigt bemærkes det i afgørelsen: ”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder dog, at en dispensation som udgangspunkt må forudsætte, at der ikke er andre acceptable løsninger, der ikke gør tilsvarende skade på natur- og landskabsværdierne. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at der findes alternative placeringsmuligheder af vejen, som er betydeligt mere hensigtsmæssige ud fra naturmæssige betragtninger. I denne forbindelse bemærker nævnet bl.a., at der ikke er beskyttet natur umiddelbart syd for arealet på matr. nr. 63a Hørdum By, Hørdum.

 

Lodsejermøder

I forbindelse med Banedanmarks arbejde med at få gennemført nedlæggelse af de to private overkørsler nr. 162 og 163 har en repræsentant for Banedanmark været på besøg hos de to involverede lodsejere og afholdt lodsejermøde omkring dette. Der er skrevet referat af de to møder samt besvarelse af de spørgsmål, der blev stillet til Banedanmark.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 25. februar 2013 har Thisted Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig i henhold til planloven og bekendtgørelse nr. 1510 (VVM-bekendtgørelsen).

 

I mail af 1. april 2014 har Thisted Kommune givet tilladelse til ændret anvendelse af overkørsel til kommunevejen Iruplundvej.

 

I mail af 6. december 2019 har Thisted Kommune meddelt, at godkendelsen af 1. april 2014 stadig er gældende i forhold til det ændrede vejforløb.

 

I mail af 20. februar 2020 har Thisted Kommune udtalt sig om oversigtsforholdene ved adgangsvejens overkørsel til kommunevejen Iruplundvej.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-34-052527-06-19

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan

ovk. nr. 162 – 163

 

1:4.000

SA-34-052527-06-19O

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan

ovk. nr. 162 – 163, ortofoto

 

1:4.000

ST-34-000000-14 Normaltværsnit, grusvej       1:50

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Thisted Kommune i Region Nordjylland. Jernbanen er stationeret fra Struer mod Thisted.

 

Vejadgang

På grund af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om ændring af Thisted Kommunes afgørelse til et afslag er det nødvendigt at skaffe en anden vejadgang til matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum og 62f ibd. Den nye vejadgangs beliggenhed må ikke berøre arealet af matr. nr. 62e ibd., som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

 

Banedanmark foreslår en ændring af vejadgang, som delvist anvender den vejadgang, som ekspropriationskommissionen besluttede på den kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretning 19. november 2014. I stedet for at anlægge en ny vej over det beskyttede engareal foreslår Banedanmark, at der anlægges en vej over naboejendommen, hvor der på en del af strækningen i forvejen er en privat fællesvej, som kan forbedres til formålet. Derudover foreslås det, at der anlægges et stykke ny privat fællesvej over naboejendommen som adgang til ovennævnte arealer.

 

Ny privat fællesvej etableres med en 4,00 meter bred grusbelægning og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Der etableres 2 skråninger, hvor vejen hæves over terræn. Adgang fra ny privat fællesvej til ejendomme og øvrige arealer etableres i nødvendigt omfang.

 

Generelle bestemmelser

 

Arbejdsarealer

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs den nye private fællesvej og hvor den eksisterende private fællesvej udvides. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepoter m.v. Arbejdsarealerne har normalt en bredde på 2 – 5 meter på hver side af vejen, der anlægges. Der eksproprieres endvidere midlertidige arbejdsarealer til fjernelse af ramper m.v. samt adgangsveje hertil.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler – påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Dræn

Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, retableres.

 

Besigtigelse

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer stillede inden forretningens afholdelse forslag om en alternativ adgangsvej til landbrugsarealerne på matr. nr. 62e og 62f Hørdum By, Hørdum, således at adgangsvejen går langs skellet mellem matr. nr. 16m og matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Banedanmark har knyttet følgende skriftlige bemærkninger til ovenstående alternative vejføring:

 

  • Den alternative vejadgang vil få to skarpe knæk, hvilket den vej Banedanmark har foreslået ikke har.

 

  • En del af den vej Banedanmark har foreslået er privat fællesvej i forvejen, således at det er en forbedring og udvidelse af eksisterende privat fællesvej + et stykke ny privat fællesvej.

Den alternativt foreslåede vejadgang vil være ny privat fællesvej og skovens randbeplantning mod nordvest vil skulle ryddes.

 

  • Den alternativt foreslåede adgangsvej er placeret på en ejendom som ikke er indvarslet til forretningen.

 

 

En anden lodsejer fremkom inden forretningens afholdelse med følgende bemærkninger til projektet:

 

Banedanmark er i forbindelse med ekspropriation/nedlæggelse af baneovk. forpligtiget til at tilvejebringe fornøden vejadgang til matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum fra ejendommen Gisselbækvej 4, Hørdum.

 

Vi har følgende bemærkninger til den foreslåede linjeføring.

 

Ved udlæg af nye private fælles veje skal det sikres at der er oversigt forhold til ud- og indkørsel og om fornødent deklarere dette. Det må anføres at som forholdene er for nuværende vurderes oversigtsforholdene grundet træer og vejens forløb at være problematisk ved ind og udkørsel med tunge landbrugsmaskiner. Der går megen tid inden dette materiel er oppe i fart.

 

Ydermere må det anføres, at der rundt om det udpegede engområde (§ 3 NBL) til tider er meget vand der gør adgangen problematisk på disse tidspunkter af året, hvor vi har megen nedbør.

 

Derfor vil vi anmode om, at vejadgangen bliver udlagt et andet sted end den skitserede. Det kunne være mod syd af den meget lidt befærdede vej Kokholm Rende over matr. nr. 64a og 63a Hørdum By, Hørdum. Denne vejføring har ejerne henvist til under hele forhandlingsforløbet.

 

I forlængelse af ovenstående fremførte samme lodsejer på forretningen et ønske om, at der etableres en 6 meter bred vejadgang af hensyn til kørsel med brede landbrugskøretøjer. Derudover anmodede lodsejeren om, at der afholdes 1 og 5 års eftersyn af den anlagte vej. Vedrørende oversigtsforholdene bemærkede lodsejeren endvidere, at det ønskes, at beplantningen fortsat holdes nede for at sikre oversigten.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste på forretningen, at Banedanmark ikke ønsker at imødekomme en vejføring over matr. nr. 64a og 63a Hørdum By, Hørdum, da der er tale om et væsentligt længere vejstykke i forhold til det vejstykke, der er foreslået af Banedanmark. I forlængelse heraf oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at den af Banedanmark foreslåede vejføring berører lodsejerne mindst muligt og samtidig etableres i forlængelse af tidligere eksproprieret privat fællesvej. Derudover oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at en vejføring over matr. nr. 64a og 63a Hørdum By, Hørdum ikke er myndighedsbehandlet, ligesom en sådan vejføring vil kræve, at flere lang- og rundhøje skal passeres, hvortil der for hvert fortidsminde er en fortidsmindebeskyttelseszone på 100 meter, jf. naturbeskyttelsesloven. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der alene foreligger en forhåndstilkendegivelse fra Thisted Kommune vedrørende en vejføring over matr. nr. 64a og 63a Hørdum By, Hørdum, og at der således ikke foreligger en tilladelse til at etablere vejføringen.

 

Endvidere oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at Thisted Kommune har vurderet oversigtsforholdene i henhold til den af Banedanmark foreslåede vejføring, og at Thisted Kommune har beskåret beplantning ved kommunevej Iruplundvej, hvorefter kommunen har godkendt oversigtsforholdene. Ydermere oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at Banedanmark afholder 1 og 5 års eftersyn vedrørende den anlagte vej. Endelig oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at Banedanmark kigger på, om forholdene vedrørende den tidligere eksproprierede private fællesvej er som vedtaget på de tidligere forretninger, herunder at Banedanmark gennemgår vejen med henblik på en udvidelse af vejen i nødvendigt omfang og eventuelt beskærer beplantning. I den forbindelse oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at Banedanmark ønsker, at den nye private fællesvej som sædvanligt etableres med en 4 meter bred grusbelægning og 0,75 meter yderrabatter, altså med en bredde på i alt 5,50 meter. Hertil kan forekomme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til vejens skråningsanlæg.

 

En lodsejer oplyste, at denne ikke ønsker, at der etableres en vejføring over matr. nr. 64a og 63a Hørdum By, Hørdum, da en sådan vejføring vil berøre lodsejerens skov i væsentlig grad, og samtidig vil lodsejeren blive blottet for vestenvinden, idet der i så fald medgår en del beplantning.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede herefter projektet og besluttede at godkende det.

 

Kommissionen kan ikke imødekomme ønsket om en vejføring over matr. nr. 64a og 63a Hørdum By, Hørdum, eftersom denne vejføring ikke er myndighedsbehandlet og samtidig er en fordyrelse for projektet i forhold til den af anlægsmyndigheden foreslåede vejføring. Kommissionen kan ej heller imødekomme forslaget om en alternativ adgangsvej til landbrugsarealerne på matr. nr. 62e og 62f Hørdum By, Hørdum, ved skellet mellem matr. nr. 16m og matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum, bl.a. idet den alternative vejføring berører en lodsejer, som ikke er indvarslet til nærværende besigtigelses- og ekspropriationsforretning. Kommissionen bemærker derudover, at eksisterende vej så vidt muligt skal benyttes ved valg af vejføring, og at den af anlægsmyndigheden foreslåede vejføring efter kommissionens opfattelse er den mindst indgribende for de berørte lodsejere. I forhold til bemærkningerne vedrørende oversigtsforhold bemærker kommissionen, at Thisted Kommune har vurderet oversigtsforholdene ved kommunevejen Iruplundvej, og at Thisted Kommune har beskåret beplantning, hvorefter kommunen har godkendt oversigtsforholdene.

 

Kommissionen kan tilslutte sig den af anlægsmyndigheden foreslåede bredde af den private fællesvej, som er i overensstemmelse med sædvanlig praksis for anlæg af erstatningsveje i det åbne landskab. I den forbindelse har kommissionen noteret sig, at anlægsmyndigheden gennemgår eksisterende privat fællesvej med henblik på en udbedring i fornødent omfang, og at anlægsmyndigheden eventuelt beskærer beplantning. Endelig vil kommissionen lade det være op til anlægsmyndighedens entreprenører at håndtere den del af den eksisterende private fællesvej, som af lodsejerne blev påpeget som et vådt område på matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Tekniske bestemmelser

 

Privat overkørsel nr. 162 – km 52. 527

 

Udgår:

Som erstatning for overkørsel nr. 162 henvises al trafik til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 167. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Tilføjes:

Som erstatning for overkørsel nr. 162 henvises al trafik til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Damsgårdvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 165. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m, 62e og 63a Hørdum By, Hørdum.

 

Udgår:

Ny privat vej/indkørsel over matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Tilføjes:

Privat fællesvej over matr. nr. 62e og 63a Hørdum By, Hørdum anlægges som grusbefæstet 4,00 meter bred vej med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. Ny privat fællesvej udlægges og anlægges over matr. nr. 63a ibd. Ny markoverkørsel anlægges på matr. nr. 62e ibd. i samme bredde som ny privat fællesvej, for enden af ny privat fællesvej. Privat fællesvej på matr. nr. 62e og 63a, som er udlagt i matrikelkortet, berigtiges efter anlæg.

 

Løbenummer 111

 

Udgår:

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 167. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e ibd.

Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 62e ibd. vil fremover være 3.200 meter.

 

Tilføjes:

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Damsgårdvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 165. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m, 62e og 63a ibd. og ny privat fællesvej over 63a ibd.

Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 62e ibd. vil fremover være 2.350 meter.

 

Privat overkørsel nr. 163 – km 52.793

 

Udgår:

Som erstatning for overkørsel nr. 163 henvises al trafik til at færdes ad kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 167.

 

Tilføjes:

Som erstatning for overkørsel nr. 163 henvises al trafik til at færdes ad kommunevejene Gisselbækvej, Damsgårdvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 165.

 

Løbenummer 111

 

Udgår:

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 62e og 62f Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 167. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e ibd.

Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 62e og 62f ibd. vil fremover være 3.400 meter.

 

Tilføjes:

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 62e og 62f Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Damsgårdvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 165. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m, 62e og 63a ibd. og ny privat fællesvej over 63a ibd.

Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 62e og 62f ibd. vil fremover være 2.500 meter.

 

***************

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 9 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne.

 

Rentefoden er 0,00 % p.a.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 17. juni 2020, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretager skattemyndighederne en omvurdering. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Niels Juel

Poul Berg               Søren Green

/Frederik Jacobi Grøn

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Frederik Jacobi Grøn