Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. november 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

HASSING – THISTED

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. november 2014)

11. hæfte

 

 

Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.00 samledes kommissionen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Lone Løth Bloch.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Carsten Jørgensen, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, ingeniør Thomas Damm Honoré, Rambøll og vej-ingeniør Morten Skytte, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 6. september 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Indledning

Ved besigtigelsesforretningen den 3. september 2013 tiltrådte ekspropriationskommissionen forslaget om at nedlægge overkørslerne nr. 231, 232 og 233 samt matrikulær berigtigelse af de allerede nedlagte overkørsler nr. 237 og 240. Ekspropriationskommissionen kunne dog ikke tiltræde det fremlagte forslag for en erstatningsvej syd om ridehallen på matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring. Derfor blev Banedanmark anmodet om at bearbejde vejforløbet fra overkørsel nr. 232 og frem til tilslutningen til kommunevej.

 

Anmodningen indeholder to forbehold, jf. 2. og 3. hæfte:

 

–    der skal arbejdes videre med en mulighed for at anlægge vej langs banen gennem fredskov eller så tæt på banen som muligt og

–    en mulighed for at ændre vejtilslutningen til offentlig vej, så der tilsluttes på Brogårdsvej fremfor Kumlvej.

 

Siden besigtigelsesforretningen er der fra Banedanmarks side arbejdet videre med forbeholdene, og resultatet beskrives i de nedenstående forslag til supplerende tekniske bestemmelser.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr.                      Plan                                                    Målforhold

SA-34-065081-06-12      Besigtigelses- og ekspropriationsplan    1:4.000

Forslag til supplerende tekniske bestemmelser (fredskov)

Efter anmodning fra ekspropriationskommissionen er spørgsmålet vedrørende muligheden for at fjerne en del af sneværnsbæltet for at give plads til anlæg af ny privat fællesvej langs banen endnu en gang blevet behandlet hos Banedanmark. Konklusionen heraf blev, at så længe kravene til afstand til nærmeste skinne overholdes, gives der tilladelse til at fjerne en del af sneværnsbæltet.

 

Sneværnsbæltet er pålagt fredskovspligt. Derfor er en tilladelse fra Naturstyrelsen en nødvendighed for, at der kan blive plads til anlæg af privat fællesvej. Naturstyrelsen har efterfølgende givet tilladelse til at placere vejføringen langs banen, således banens krav til afstand til skinnerne opfyldes, og samtidig så indgrebet i fredskoven begrænses mest muligt.

 

Betingelsen for at få lov til at fjerne dele af fredskoven til anlæg af erstatningsvejen er, at der skal udpeges et område, der er dobbelt så stort som den fjernede skov som erstatning for den fredskov, der forsvinder.

 

Banedanmark har valgt selv at lægge areal til erstatningsskoven.

 

Som følge af Naturstyrelsens krav tinglyses servitut om offentlighedens adgang til fredskoven på matr. nr. 61 Sperring By, Sperring ad den private fællesvej frem til og gennem fredskoven i forbindelse med ekspropriationen.

 

Naturstyrelsens tilladelse omfatter imidlertid ikke fredskoven på matr. nr. 43 ibd. (fredskovsarealet mellem overkørsel nr. 233 og Brogårdsvej), hvorfor erstatningsvejen føres uden for dette areal. Det medfører, at erstatningsvejen berører et område, som er § 3 beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven. Banedanmark har iværksat myndighedsansøgning vedrørende dette forhold.

 

Forslag til supplerende tekniske bestemmelser (vejtilslutning)

Der er siden besigtigelsesforretningen arbejdet videre med muligheden for at tilslutte den nye private fællesvej til kommunevejen Brogårdsvej fremfor det oprindelige forslag til kommunevejen Kumlvej.

 

Begrænsningen ved kommunevejen Brogårdsvej er muligheden for at kunne håndtere tung trafik.

 

På baggrund af forskellige undersøgelser og beregninger er det vurderet, at den bedste løsning vil være at benytte kommunevejen Brogårdsvej.

 

Konsekvensen af dette er, at det er nødvendigt at udvide Brogårdsvej i det sving, der er, for at den tunge trafik kan komme rundt.

 

Det betyder, at der skal eksproprieres et areal fra matr. nr. 42 Sjørring By, Sjørring.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Brogårdsvej og privat fællesvej over matr. nr. 6bz og 43 (banen) Sjørring By, Sjørring, matr. nr. 3c, 61 (banen) og 3e Sperring By, Sjørring.

 

Der etableres 3 vigepladser; på matr. nr. 6bz Sjørring By, Sjørring, på matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring og på matr. nr. 61 (banen) ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 6bz Sjørring By, Sjørring, matr. nr. 3c, 61 (banen) og 3e Sperring By, Sjørring.

 

Del af vejudlægget på matr. nr. 3e Sperring By, Sjørring samt hele arealet på matr. nr. 3c ibd. slettes på matrikelkortet, og arealet overgår til ejernes frie råden.

 

Lb. nr. 192, 193, 194, 195 og 197

Fremtidig adgang til ejendommene fra offentlig vej ad kommunevejen Brogårdsvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 6bz og 43 (banen) Sjørring By, Sjørring, matr. nr. 3c, 61 (banen) og 3e Sperring By, Sjørring.

 

Som nævnt ovenfor tinglyses servitut om offentlighedens adgang til fredskov ad privat fællesvej på matr. nr. 6bz Sjørring By, Sjørring og matr. nr. 3c, 61 (banen) Sperring By, Sjørring.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig, hvorefter kommissionen besigtigede forholdene i marken.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev af de fremmødte lodsejere rejst forslag om, at vejen fra overkørsel nr. 233 føres til kommunevej Kumlvej og ikke til kommunevej Brogårdsvej. Lodsejerne anførte, at Brogårdsvej er smal og i dårlig stand, hvorfor en tilslutning af yderligere ejendomme til vejen vil forværre denne stand og give trafikale problemer i området, ikke mindst i forbindelse med parkering.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at en tilslutning til Kumlvej vil betyde en øget ekspropriation af areal samt en fordyrelse af projektet. Der blev henvist til, at forslag om tilslutning til Kumlvej tidligere har været drøftet på den forrige besigtigelsesforretning, men blev forkastet af den årsag. Der henvistes videre til, at Brogårdsvej er af en sådan vejteknisk karakter, at der kan færdes yderligere trafik på den fra 4 ejendomme, hvoraf de 3 er beboelsesejendomme, og en enkelt er en ejendom med hobbybrug og hestehold. Endvidere oplyste Banedanmarks repræsentanter, at Brogårdsvej udvides i svingkurven overfor ejendommen Brogårdsvej 10, hvilket medfører øget tilgængelighed for store køretøjer i form af dagrenovation m.v. For at sikre passagemulighed indfører Thisted Kommune et parkeringsforbud ud for svingkurven.

 

Der blev fremsat forslag om, at Banedanmark etablerer nye parkeringspladser langs Brogårdsvej for at tilgodese de lodsejere, som kan have svært ved at finde parkeringsmulighed i området.

 

Banedanmarks repræsentanter henviste til, at regulering af parkeringsforholdene på kommunevejene henhører under den stedlige kommune.

 

Thisted Kommunes repræsentant oplyste hertil, at kommunen har ret og pligt til at regulere parkeringsforholdene på kommunens veje og arealer, og at man som borger må tåle denne regulering. Kommunens repræsentant anførte videre, at der i området findes nære og let tilgængelige parkeringsarealer, som lodsejerne henvises til at benytte. Endvidere blev det konstateret, at den foreslåede svingkurve og heraf afledte regulering af parkeringsforholdene kun berører parkeringsmulighederne marginalt.

 

Der blev af de fremmødte lodsejere fremsat forslag om opgradering af overkørsel nr. 232 og etablering af vejadgang fra ejendommen på matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring til overkørsel nr. 232. Det blev i den forbindelse anført, at man derved kan undgå at berøre Brogårdsvej i projektet.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at Banedanmark i det grønne transportforlig er pålagt at søge at begrænse antallet af overkørsler mest muligt. Det er muligt her at reducere i antallet af overkørsler ved at anlægge en erstatningsvej for de berørte ejendomme.

 

En anden lodsejer ønskede oplyst, hvad det vil koste at sikre en overkørsel med bomanlæg. Banedanmark oplyste, at erfaringstal tidligere har vist en udgift i omegnen af 3,5-4 mio. kr., men at det med en ny udbyder på markedet formentlig kan gøres for 2,2 mio. kr.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de fremsatte forslag indgående. Kommissionen noterede sig i den forbindelse, at spørgsmålet om, hvorvidt overkørslerne, herunder overkørsel nr. 232, skal nedlægges eller opgraderes, blev drøftet ved den forrige besigtigelsesforretning, hvor kommissionen tiltrådte Banedanmarks forslag om, at overkørslerne nedlægges.

 

Vedrørende det fremsatte forslag om at føre erstatningsvejen frem til kommunevej Kumlvej noterede kommissionen sig, at dette forslag vil betyde ekspropriation af yderligere areal, der ikke er fornøden til sikring af vejadgang for de berørte ejendomme. Kommissionen noterede sig samtidig, at Brogårdsvej i dag anvendes til at betjene en række ejendomme, også med tung trafik og dagrenovation, hvorfor en tilslutning af yderligere 4 ejendomme ikke findes at medføre en væsentlig belastning af vejen, særligt ikke når der henses til, at kørekurverne opgraderes.

 

Med hensyn til parkeringsforholdene på Brogårdsvej bemærkede kommissionen, at dette forhold henhører under den stedlige kommune.

 

Kommissionen tiltrådte herefter forslaget om etablering af erstatningsvej fra overkørsel nr. 232 og frem til Brogårdsvej som fremlagt af Banedanmark, idet kommis-sionen dog tager forbehold for, at Banedanmark opnår tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til at føre vejen gennem § 3 beskyttet natur på matr. nr. 6bz Sjørring By, Sjørring.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 8 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 190-195 inkl. samt løbenumrene 197-223 inkl. opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, den 25. november 2014, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker efter anlæggets udførelse, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2017. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Niels Juel

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen