Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. april 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

HASSING – THISTED

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. april 2014)

6. hæfte

 

 

Onsdag den 30. april 2014 kl. 13.30 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 208 for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Lone Løth Bloch.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte landinspektør Carsten Flyger Jørgensen, projektleder Stine Baldus Gæmelke, Rambøll, vejingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll og landinspektør Terese Fuglsang, Lifa.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 21. februar 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Terese Fuglsang, Lifa, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Indledning

Banedanmark fik ved besigtigelsesforretningen den 28. maj 2013 godkendt forslaget om at nedlægge overkørsel nr. 208 og 211 med det forbehold, at anlægsarbejdet og den efterfølgende brug af vejanlægget udføres med respekt for beboelsen på matr. nr. 28d Gjersbøl By, Snedsted (lb. nr. 29), således ejendommen berøres mindst muligt (2. hæfte, Udskrift af forhandlingsprotokollen for statsekspropriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted).

 

Når overkørsel nr. 208 og 211 nedlægges, vil der ikke længere være adgang til kommunevejen Mosevej fra kommunevejen Gjersbølvej. Der skal derfor etableres en erstatningsvej, der forbinder Gjersbølvej ved overkørsel nr. 207 og Mosevej ved overkørsel nr. 211.

 

Ved besigtigelsesforretningen den 28. maj 2013 udtrykte ejerne af Mosevej 40 bekymring for deres beboelse, der er omkring 100 år gammel. Beboelsen er i nyere tid blevet skalmuret, men der er ikke noget egentligt fundament under ydermurene.

 

Erstatningsvejen skal fremover betjene trafikken til ejendommene Mosevej 36, 40 og 89 (dambrug) og de tilgrænsende marker, og der forventes således tung lastvognstrafik og tunge landbrugsredskaber på afløsningsanlægget.

 

Banedanmarks rådgiver har efterfølgende besigtiget ejendommen, og det vurderes, at såfremt erstatningsvejen følger det eksisterende vejtracé for Mosevej med passage forbi ejendommen Mosevej 40, umiddelbart op ad beboelsens østgavl, vil der være stor risiko for, at vibrationerne fra passage af tunge køretøjer på grusvejen kan medføre sætningsskader på den utilstrækkeligt funderede bygning.

 

Det er derfor valgt at anlægge erstatningsvejen langs banen i stedet for at opgradere det eksisterende vejtracé.

 

Ovenstående har resulteret i en supplering af de tekniske bestemmelser for strækningen Hassing – Thisted, overkørsel nr. 208 og 211 km 61.479 – 62.077.

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-34-061356-06-12 Besigtigelses- og ekspropriationsplan 1:4.000

 

Forslag – overkørsel nr. 208 og 211 (supplerende tekniske bestemmelser)

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207 og ny kommunevej Mosevej over matr. nr. 4t, 41 (banen), 17c og 28h Gjersbøl By, Snedsted samt matr. nr. 37 (banen) og 1d Todbøl Hgd., Kallerup.

 

Ny kommunevej over matr. nr. 4t, 41 (banen), 17c og 28h Gjersbøl By, Snedsted udskilles som kommunevej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde. Kommunevejen anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 37 (banen) og 1d Todbøl Hgd., Kallerup udskilles som kommunevej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde. Vejen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af kurver og grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted og matr. nr. 1d Todbøl Hgd., Kallerup. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udskilles tillige som kommunevej.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den nye kommunevej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 4t, 41 (banen), 17c og 28h Gjersbøl By, Snedsted samt matr. nr. 37 (banen) og 1d Todbøl Hgd., Kallerup.

 

Vejudlægget på matr. nr. 16a Gjersbøl By, Snedsted slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Kommunevejen Mosevej litra “g” Todbøl Hgd., Kallerup og litra “a” Gjersbøl By, Snedsted nedlægges og fordeles efter vejens midterlinje mellem matr. nr. 1e og 1x Todbøl Hgd., Kallerup samt matr. nr. 27b og 27c Gjersbøl By, Snedsted. Vejarealet overdrages med belægningen brudt op og arealet muldpålagt.

 

Lb. nr. 24

Fremtidig adgang til matr. nr. 35 Todbøl Hgd., Kallerup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Gjersbølvej, ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35 Todbøl Hgd., Kallerup vil fremover være 1.550 meter.

 

Lb. nr. 25

Fremtidig adgang til matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, herefter ad ny kommunevej Mosevej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 500 meter.

 

Lb. nr. 26

Fremtidig adgang til matr. nr. 28h Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 28h Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 1.700 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 35d Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35d Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 2.100 meter.

 

Lb. nr. 27

Fremtidig adgang til matr. nr. 28g Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 28g Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 1.100 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 29e Hundborg By, Hundborg fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 39e Hundborg By, Hundborg vil fremover være 2.450 meter.

 

Lb. nr. 29

Fremtidig adgang til matr. nr. 31m og 6g Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad ny kommunevej Mosevej, kommunevejen Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 31m og 6g Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 2.600 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 2aq og 2ar Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad ny kommunevej Mosevej, kommunevejen Gjersbølvej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2aq og 2ar Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 3.200 meter.

 

Lb. nr. 30

Fremtidig adgang til matr. nr. 28e Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 28e Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 1.250 meter.

 

Lb. nr. 31

Fremtidig adgang til matr. nr. 33 Todbøl Hgd., Kallerup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Beerstedvej, Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 33 Todbøl Hgd., Kallerup vil fremover være 3.150 meter.

 

Lb. nr. 33

Fremtidig adgang til matr. nr. 1v Todbøl Hgd., Kallerup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1v Todbøl Hgd., Kallerup vil fremover være 2.400 meter.

 

Lb. nr. 34

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 207.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Forslag til lukning af overkørsler samt erstatningsvej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at overkørslerne fra og med overkørsel nr. 207 og mod nord til efter overkørsel nr. 214 nedlægges, og at den foreslåede vejføring fra kommunevej Gjersbølvej og mod nord langs banens vestlige side forlænges og tilsluttes kommunevej Todbølvej og således, at overkørsel nr. 212 opretholdes og sikres.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at den foreslåede vejføring langs den vestlige side af banen forlænges fra kommunevej Mosevej og frem til kommunevej Todbølvej med tilslutning hertil. Som begrundelse anførte lodsejeren, at en vejføring som foreslået vil give adgang for den tunge transport, som ejeren jævnligt har som følge af driften af et dambrug. Herudover drives der landbrug i området, som også ville have gavn af en vejføring som foreslået.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i forlængelse heraf, at Thisted Kommune tidligere i processen er hørt vedrørende mulighederne for en vejføring som foreslået, og at Thisted Kommune skriftligt har oplyst, at der ikke kan gives dispensation til vejføring over det beskyttede vandløb på strækningen, såfremt en alternativ vejføring er mulig, hvilket er tilfældet i den pågældende sag.

 

Et par af de fremmødte lodsejere anførte herefter, at anlægsmyndigheden og kommissionen kunne tage telefonisk kontakt til Thisted Kommune, idet lodsejerne af kommunen i forbindelse med afviklingen af forretningen havde fået oplyst, at en dis­pensation ville kunne gives til en vejføring som foreslået.

 

Vedrørende snefygning

En af de fremmødte lodsejere udtrykte bekymring for, at den af anlægsmyndigheden foreslåede vej langs banens vestlige side vil fyge til i vintermåneder med sne.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at den foreslåede vej er projekteret et stykke fra banen, således der er plads til, at sneen fyger hen over vejen og lægger sig op ad banen, og ikke på selve vejen.

 

Skilte til fiskesø

Ejerne af ejendommen under lb. nr. 29 fremkom med anmodning om, at skiltningen til fiskesøen på matr. nr. 35a Gjersbøl By, Snedsted flyttes af anlægsmyndigheden til kommunevej Gjersbølvej vest for overkørsel nr. 207, samt at der opstilles et skilt for fiskesøen ved krydset kommunevej Gjersbølvej og Todbølvej.

 

Privat fællesvej Mosevej og matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted

Ejerne af ejendommen under lb. nr. 29 fremkom med anmodning om, at anlægsmyndigheden istandsætter privat fællesvej over matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted, idet ejerne ønsker at anvende vejen som adgangsvej til en fiskesø drevet af ejerne fra matr. nr. 35a ibd.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at den private fællesvej Mosevej vil blive tilsluttet den foreslåede vejføring langs den vestlige side af banen, men at anlægsmyndigheden ikke vil forestå en renovering af den private fællesvej, idet der er givet den fornødne adgang til ejendommen.

 

Kommissionens beslutning

Efter en gennemgang af sagen, det fremlagte materiale samt de fremkomne bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om, at det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag kan godkendes.

 

Kommissionen har ved behandlingen af de fremlagte alternative forslag fra de fremmødte lodsejere afvist disse med begrundelse i, at det af Thisted Kommune skriftligt er oplyst, at der ikke kan gives dispensation til krydsning af det beskyttede vandløb i tilfælde, hvor der kan anvises alternativ vejadgang, hvilket her er tilfældet. Derudover skal kommissionen henvise til forhandlingsprotokollens 2. hæfte, side 32 vedrørende besigtigelsesforretningen den 28. maj 2013.

 

Vedrørende forslaget om at anlægsmyndigheden skal istandsætte privat fællesvej som adgangsvej for en privat ejet fiskesø, har kommissionen ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for at lade anlægsmyndigheden forestå en renovering som foreslået.

 

Vedrørende spørgsmålet om skiltning til fiskesø henvises anlægsmyndigheden til at indgå i en dialog med lodsejerne om flytning af det eksisterende skilt.

 

 

Kommissionen godkendte herefter projektet.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 3 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 24-39 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. juni 2014, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker efter anlæggets udførelse, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2016. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Niels Juel

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard