Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelsesforretning den 29. april 2014

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 29. APRIL 2014

Forretningen begynder kl. 10.30 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, Hurup Thy, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 160, 161, 162, 163, 164, 165 og 167. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17 og B44.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, Hurup Thy, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 166. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43 og B45.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 1. april 2014 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 26. marts 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk