Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelsesforretningen den 2. og 3. september 2013

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

HASSING – THISTED

(Besigtigelsesforretningen den 2. og 3. september 2013)

3. hæfte

 

 

Mandag den 2. september 2013 kl. 9.30 samledes kommissionen på Hotel Thisted for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 256-261 på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Samme dag kl. 13.00 samledes kommissionen igen på Hotel Thisted for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende overkørslerne nr. 244-254 på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Samme dag kl. 16.00 samledes kommissionen ved kommunevej Sportsvej i Hørdum for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende overkørslerne nr. 169-174 på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel Nielsen, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissio­nen.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Lone Løth Bloch.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Carsten Jørgensen, projektleder Stine Baldus Gæmelke, Rambøll, vejingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll og landinspektør Pernille Lykke, LIFA.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Carsten Jørgensen og Stine Baldus Gæmelke redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Hassing og Thisted ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 53.681 – 72.139. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 53.681 – 72.139 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 9.-10. oktober 2012 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 167-174 og 231-261. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-34-053536-05-12

SA-34-065878-05-12

SA-34-068858-05-12

SA-34-071012-05-12

Besigtigelsesplan ovk. 167-174

Besigtigelsesplan ovk. 231-239

Besigtigelsesplan ovk. 244-254

Besigtigelsesplan ovk. 256-261

1:4.000

1:4.000

1:4.000

1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Thisted Kommune i Region Nordjylland.

 

Banen er stationeret fra Struer mod Thisted.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler.

 

Thisted Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 169

Privat niveau overkørsel nr. 171

Privat niveau overkørsel nr. 231

Offentlig niveau overkørsel nr. 232

Privat niveau overkørsel nr. 233

Privat niveau overkørsel nr. 249

Privat niveau overkørsel nr. 251

Offentlig niveau overkørsel nr. 254

Privat niveau overkørsel nr. 258

Privat niveau overkørsel nr. 260

Privat niveau overkørsel nr. 261

km 54.104

km 54.526

km 65.878

km 66.212

km 66.664

km 69.777

km 70.225

km 70.659

km 71.012

km 71.273

km 72.139

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. de gamle ejendomskort, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

–  Overkørsel nr. 173 – matr. nr. 78 Hørdum By, Hørdum

–  Overkørsel nr. 174 – matr. nr. 78 Hørdum By, Hørdum, oprindelig placering

–  Overkørsel nr. 237 – matr. nr. 43 Sjørring By, Sjørring

–  Overkørsel nr. 240 – matr. nr. 43 Sjørring By, Sjørring

–  Overkørsel nr. 246 – matr. nr. 43 Sjørring By, Sjørring

–  Overkørsel nr. 247 – matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted

–  Overkørsel nr. 252 – matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Udover at der på matrikelkortet stadig findes nedlagte overkørsler, findes der også overkørsler, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet deres betydning og dermed er ophørt med at blive brugt. Følgende overkørsler er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

–  Overkørsel nr. 170 – matr. nr. 78 Hørdum By, Hørdum

–  Overkørsel nr. 245 – matr. nr. 43 Sjørring By, Sjørring

–  Overkørsel nr. 248 – matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted

–  Overkørsel nr. 250 – matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted

–  Overkørsel nr. 253 – matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted

–  Overkørsel nr. 255 – matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted

 

Disse overkørsler nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Thisted, hvor kommissio­nen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og de indledende møder.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 169 – km 54.104

Besigtigelsesplan nr. SA-34-053536-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 54.104 og er sikret med krydsmærke.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 169 til den daværende matr. nr. 45a Hørdum By, Hørdum.

 

I dag er matr. nr. 45a Hørdum By, Hørdum blevet en del af matr. nr. 45d ibd. (2,2 ha), 45e ibd. (1,9 ha) og 45a ibd. (1,1 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1

Landbrugsejendommen matr. nr. 45a Hørdum By, Hørdum beliggende på banens sydlige side. Landbrugsejendommen udgør i alt 2,9 ha.

 

B2

Landbrugsejendommen matr. nr. 18a Jestrup By, Sønderhå m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 45d Hørdum By, Hørdum på ca. 2,2 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 97,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 78 (banen) og 45a Hørdum By, Hørdum til kommunevejen Sportsvej.

 

Eksisterende vejudlæg på matrikelkortet fra overkørsel nr. 169 til matr. nr. 45d Hørdum By, Hørdum berigtiges på matrikelkortet til den beliggenhed, vejen har i dag.

 

Privat fællesvej over matr. nr. 45a Hørdum By, Hørdum fra eksisterende grusvejs slutning forbi overkørsel nr. 169 og hen til matr. nr. 45d ibd. anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Renovering af den eksisterende private fællesvej kan medføre, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 45a Hørdum By, Hørdum.

 

Rampeareal kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 45e Hørdum By, Hørdum.

 

B1

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej er uændret.

 

B2

Fremtidig adgang til matr. nr. 45d Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Jestrupvej, Gisselbækvej, Legindvej gennem offentlig overkørsel nr. 167, videre ad kommunevejene Tårnvej og Sportsvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 45a ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 45d Hørdum By, Hørdum vil fremover være 1.350 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 171.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 171.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 170

Besigtigelsesplan nr. SA-34-053536-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 5b, 5q og 45e Hørdum By, Hørdum.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 171.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 171.

 

 

Privat overkørsel nr. 171 – km 54.526

Besigtigelsesplan nr. SA-34-053536-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 54.526 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 171 til matr. nr. 5b Hørdum By, Hørdum. I dag er matr. nr. 5b ibd. inddraget under matr. nr. 5q og 5r ibd. og udgør ca. 5,9 ha.

 

Overkørsel nr. 171 blev i 1939 flyttet til sin nuværende placering, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet. Flytningen ændrede ikke forholdene omkring vejretten ad den nye overkørsel nr. 171.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B3

Landbrugsejendommen matr. nr. 5b Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 5r og del af 5q ibd. på i alt 5,9 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 53,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet. Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Tøvlingvej gennem overkørsel nr. 174.

 

Der etableres en markoverkørsel på matr. nr. 5r og 18b Hørdum By, Hørdum som adgang til/fra kommunevejen Tøvlingvej.

 

Der etableres en kvægtunnel på matr. nr. 79 (banen) Hørdum By, Hørdum som adgang for kreaturer mellem arealerne matr. nr. 5b, 5r og 5q ibd.

 

Etableringen af kvægtunnel og markoverkørsel kan medføre, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 5b, 5q, 5r og 18b Hørdum By, Hørdum.

 

Eksproprieret areal til markoverkørsel kan henlægges under ejendommen matr. nr. 5r ibd. m.fl.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 5q og 5b Hørdum By, Hørdum.

 

B3

Fremtidig adgang til matr. nr. 5q og 5r Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Tøvlingvej gennem offentlig overkørsel nr. 174. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 5r og del af 5q Hørdum By, Hørdum vil fremover være 650 m.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 169-174)

De fremmødte lodsejere anførte, at den foreslåede erstatningsvej for overkørsel nr. 169 gennem Hørdum og videre ad kommunevej Sportsvej ikke er hensigtsmæssig, idet der derved kommer tung landbrugstrafik gennem byen. Den kommunale vej Sportsvej udgør endvidere parkeringsområde, der anvendes ved sportslige og festlige arrangementer i byen, hvilket kan besværliggøre forholdene for landbrugstrafikken. De berørte lodsejere fremlagde forslag til en ændret fordeling af jordarealer i området, der dog vil involvere en part, der ikke i øvrigt er berørt af nedlæggelse af overkørslerne.

 

Lodsejerne udtrykte herudover tilfredshed med projektet, særligt den af Banedanmark foreslåede kvægtunnel.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 169-174)

Kommissionen kan tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag for nedlæggelse af overkørslerne nr. 169 og 171 samt berigtigelse af de allerede nedlagte overkørsler nr. 170, 173 og 174.

 

Kommissionen drøftede indgående det af lodsejerne fremlagte forslag om jordfordeling i området; særligt det forhold, at en jordfordeling vil medføre ekspropriation af store arealer henset til indgrebets størrelse samt ekspropriation af arealer fra en i forvejen ikke berørt lodsejer. Ekspropriationsprocesloven giver ikke lovhjemmel til at foretage ekspropriation videre end formålet tilsiger det, og kommissionen besluttede herefter, at der ikke findes det fornødne grundlag for at foretage jordfordeling ved ekspropriation.

 

 

Privat overkørsel nr. 173

Besigtigelsesplan nr. SA-34-053536-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen er gennemført i 1915, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 171.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 171.

 

 

Oprindelig offentlig overkørsel nr. 174

Besigtigelsesplan nr. SA-34-053536-05-12.

 

Nuværende forhold

I anledning af anlæg af vej i 1939 mellem Hørdum og Snedsted blev offentlig overkørsel nr. 174 flyttet fra km 55.053 til km 54.846. Den oprindelige overkørsel er lukket og fjernet i marken, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer på matr. nr. 78 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6u og 75 Hørdum By, Hørdum.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 171.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 171.

 

 

Privat overkørsel nr. 245

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1988 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 43 (banen) Sjørring By, Sjørring overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Privat overkørsel nr. 246

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Overkørslen er lukket ved aftale i 2005.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 43 (banen) Sjørring By, Sjørring overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Privat overkørsel nr. 247

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Overkørslen er lukket ved aftale i 2005.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Privat overkørsel nr. 248

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 46 (banen) Tilsted By, Tilsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 10b og 10l Tilsted By, Tilsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Privat overkørsel nr. 249 – km 69.777

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 69.777 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 249 til den daværende matr. nr. 9a Tilsted By, Tilsted. I dag er matr. nr. 9a ibd. på banens nordlige side inddraget under matr. nr. 10l ibd. og udgør ca. 5,9 ha af det samlede areal af matr. nr. 10l ibd., og på banens sydlige side er matr. nr. 9a ibd. i dag inddraget under matr. nr. 10b ibd. og udgør ca. 16,8 ha af det samlede areal af matr. nr. 10b ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B20

Landbrugsejendommen matr. nr. 10b Tilsted By, Tilsted m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 10l ibd. på ca. 5,9 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 64,8 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad privat fællesvej og privat vej over matr. nr. 10b, 8f og 34b Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 24, 13t og 13u Sjørring By, Sjørring til kommunevejen Præstegårdsvej.

 

Ny privat vej over matr. nr. 10b Tilsted By, Tilsted anlægges i 5,50 m’s bredde med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 8f og 34b Tilsted By, Tilsted udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

For en del af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 34b Tilsted By, Tilsted renoveres vejbelægningen, så der er en grusbefæstet kørebane svarende til den resterende del af den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 34b Tilsted By, Tilsted og matr. nr. 13t Sjørring By, Sjørring. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres en vigeplads på matr. nr. 34b Tilsted By, Tilsted. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 m brede private vej og private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 10b, 8f og 34b Tilsted By, Tilsted.

 

Rampearealer over matr. nr. 46 (banen) Tilsted By, Tilsted kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 10l og 10b ibd.

 

B20

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 10l Tilsted By, Tilsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 10b, 8f og 34b Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 24, 13t og 13u Sjørring By, Sjørring, herefter videre ad kommunevejene Præstegårdsvej og Vorupørvej via offentlig overkørsel nr. 244. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 10l Tilsted By, Tilsted vil fremover være 2.600 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Privat overkørsel nr. 250

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 46 (banen) Tilsted By, Tilsted overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Privat overkørsel nr. 251 – km 70.225

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 70.225 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 251 til det daværende matr. nr. 16 Tilsted By, Tilsted.

 

I dag er matr. nr. 16 Tilsted By, Tilsted på den sydlige side af banen inddraget under matr. nr. 10b ibd. og udgør i alt ca. 8,9 ha af den nuværende matr. nr. 10b ibd. Den resterende del af matr. nr. 16 hedder i dag matr. nr. 16d ibd. og udgør 8.230 m2.

 

I forbindelse med nedlæggelsen af overkørsel nr. 252 i 2005 fik matr. nr. 11aa ibd. færdselsret til overkørsel nr. 251. Matr. nr. 11aa ibd. udgør 2,0 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B20

Landbrugsejendommen matr. nr. 10b Tilsted By, Tilsted m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 10b ibd. på ca. 8,9 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne er ligeledes beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 64,8 ha.

 

B22

Landbrugsejendommen matr. nr. 11d Tilsted By, Tilsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 11aa ibd. på 2,0 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 8,9 ha.

 

B29

Landbrugsejendommen matr. nr. 12e Tilsted By, Tilsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 16d ibd. på 0,8 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne er også beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 10,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 10b, 8f og 34b Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 24, 13t og 13u Sjørring By, Sjørring til kommunevejen Præstegårdsvej.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 249 og 251 ved at anlægge ny vejadgang som beskrevet under overkørsel nr. 249.

 

Da der ikke umiddelbart kan skaffes den fornødne vejadgang for matr. nr. 11aa Tilsted By, Tilsted ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 251 eksproprieres denne med henblik på at afhænde arealet til ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 10b ibd. m.fl. ved en matrikulær sammenlægning.

 

B20 og B29

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke.

 

B22

Matr. nr. 11aa Tilsted By, Tilsted inddrages under ejendommen matr. nr. 10b ibd. m.fl., og fremtidig vejadgang bliver som beskrevet under overkørsel nr. 249.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Privat overkørsel nr. 252

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Overkørslen er lukket i forbindelse med sporombygning.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 11aa og 11ab Tilsted By, Tilsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Privat overkørsel nr. 253

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 46 (banen) Tilsted By, Tilsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 12g Tilsted By, Tilsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 254.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 254 – km 70.659

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 70.659 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af flere landbrugsejendomme samt som adgangsvej til kommunevejen Vorupørvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som offentlig overkørsel for flere lodsejere.

 

Før banens anlæggelse forløber vejen til Tilsted over matr. nr. 12c og 12a Tilsted By, Tilsted. Ved banens anlæggelse flyttes vejen til Tilsted til at forløbe gennem overkørsel nr. 254, og vejens beliggenhed berigtiges på matr. nr. 12a ibd.

 

I forbindelse med anlæg af statsvejen Oddesundvej afbrydes vejen til Tilsted. Dels afskæres ejendommene beliggende øst for Oddesundvej matrikulært fra vejadgangen til overkørsel nr. 254. Dels afsluttes vejudlægget syd for overkørsel nr. 254 ved vest­skellet af matr. nr. 12a ibd. Samtidig udlægges der ny vejadgang syd fra i form af matr. nr. 47 ibd., privat fællesvej Hestekær, hvortil der tillægges færdselsret ved tinglyst servitut for de nuværende matr. nr. 39b, 5o, 6a, 44, 9b, 10a, 11m og 12r ibd.

 

Retten til at benytte overkørsel nr. 254 er herefter tildelt følgende nuværende matr. nr. 12r, 12o, 45, 12a, 12g, 11ac, 11ad, 11e og 11n Tilsted By, Tilsted.

 

Overkørslen betjener således en privat fællesvej for flere ejendomme. Den private fællesvej består af et spor og er belagt med grus. Overkørslen har således privat karakter.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B23

Landbrugsejendommen matr. nr. 5a Tilsted By, Tilsted m.fl. til matr. nr. 12o ibd. på 1,8 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 159,4 ha.

 

B24

Landbrugsejendommen matr. nr. 12g Tilsted By, Tilsted er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 1,5 ha.

 

B25

Landbrugsejendommen matr. nr. 12a Tilsted By, Tilsted er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 1,8 ha.

 

B26

Ubebyggede landbrugslodder uden landbrugspligt matr. nr. 11ac, 11ad, 11e og 11n Tilsted By, Tilsted på i alt 0,7 ha. Matr. nr. 11ac og 11ad ibd. er beliggende på banens sydlige side og udgør i alt 0,1 ha. Matr. nr. 11e og 11n ibd. er beliggende på banens nordlige side og udgør i alt 0,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad privat fællesvej Hestekær over matr. nr. 12r og 47 Tilsted By, Tilsted til kommunevejen Hvidhøjvej.

 

Eksisterende ikke udlagt privat fællesvej optages på matrikelkortet over matr. nr. 12r ibd. med den bredde, den har i marken.

 

Lodderne matr. nr. 11ac og 11ad Tilsted By, Tilsted inddrages under ejendommen matr. nr. 12r ibd. m.fl., da der ikke skaffes vejadgang til disse, og lodderne har samme ejer.

 

Rampeareal på matr. nr. 46 (banen) kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 12o Tilsted By, Tilsted.

 

B23

Fremtidig adgang til matr. nr. 12o Tilsted By, Tilsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Hvidhøjvej, Silstrupvej og Vorupørvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 12o Tilsted By, Tilsted vil fremover være 2.850 m.

 

B24

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 12g Tilsted By, Tilsted til offentlig vej henvises til at foregå ad privat fællesvej Hestekær til kommunevejen Hvidhøjvej.

 

B25

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 12a Tilsted By, Tilsted til offentlig vej henvises til at foregå ad privat fællesvej Hestekær til kommunevejen Hvidhøjvej.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 245-255)

En række af de berørte lodsejere fremsatte et forslag om opgradering af overkørsel nr. 249 til et sikret anlæg med bomme, samt etablering af ny vej for de eksisterende brugere af overkørsel nr. 254 fra matr. nr. 12g Tilsted By, Tilsted langs banen frem til overkørsel nr. 249.

 

Lodsejerne og disses konsulent oplyste i den forbindelse, at ved Banedanmarks forslag om nedlæggelse af også overkørsel nr. 249 og etablering af ny vejadgang for matr. nr. 10b Tilsted By, Tilsted forbi ejendommen matr. nr. 34b ibd. vil trafik fra en svineproducent passere tæt forbi en anden svineproducent. Det blev oplyst, at der derved er stor fare for, at de to producenters besætninger smitter hinanden med eventuelle sygdomme.

 

Lodsejerne anførte videre, at såfremt der skal anlægges vej fra svineproduktionen på matr. nr. 10b Tilsted By, Tilsted forbi ejendommen matr. nr. 34b ibd., bør denne placeres så langt mod syd for ejendommens driftsbygninger som muligt.

 

Som alternativ til opgradering af overkørsel nr. 249 blev der fremsat forslag om opgradering af overkørsel nr. 254. Det blev anført, at ved dette forslag vil trafikken fra kvægdriften på matr. nr. 5a Tilsted By, Tilsted blive ledt uden om byen og kommunevej Silstrupvej, der også anvendes som skolevej. Det blev supplerende anført, at samme fordel vil kunne opnås ved opgradering af overkørsel nr. 249.

 

Thisted Kommunes repræsentant oplyste, at kommunen har anbefalet Banedanmark at opgradere overkørsel nr. 254.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at udgiften til opgradering af en overkørsel vil beløbe sig til ca. 4 mio. kr. Samtidig anførte Banedanmarks repræsentanter, at særligt overkørsel nr. 254 er præget af særdeles dårlige oversigtsforhold, både for bilister og tog. Endelig bemærkede Banedanmarks repræsentanter, at alene et fåtal af de omkringliggende ejendomme har rettigheder til at anvende overkørsel nr. 254, mens de øvrige ejendomme i dag er henvist til det offentlige vejnet, som de også forventes at anvende i fremtiden.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 245-255)

Kommissionen drøftede de af lodsejerne fremsatte forslag og bemærkninger indgående. Kommissionen bemærkede i den sammenhæng, at det må anerkendes, at der består en risikofaktor ved at lade transporter fra en svineproduktion passere tæt forbi en anden svineproduktion. Kommissionen noterede sig samtidig dels projektets formål om, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, dels at opgradering af en overkørsel til et sikret anlæg belaster projektets økonomi med ca. 4 mio. kr.

Kommissionen besluttede herefter at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 249, 251 og 254, samt berigtigelse af de allerede nedlagte overkørsler nr. 245, 246, 247, 248, 250, 252, 253 og 255.

 

Kommissionen kunne dog ikke tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag for erstatningsvej fra ejendommen matr. nr. 10b Tilsted By, Tilsted over matr. nr. 8f ibd. og 34b ibd. til eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 34b ibd. og 13f Sjørring By, Sjørring. Kommissionen anmoder derfor Banedanmark om at bearbejde vejforløbet fra ejendommen på matr. nr. 34b Tilsted By, Tilsted mod øst yderligere, således vejen kan tilsluttes kommunevej Præstegårdsvej i et forløb så langt mod syd for ejendommens driftsbygninger på matr. nr. 34b ibd. som muligt.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at den private fællesvej Hestekær fra matr. nr. 12g Tilsted By, Tilsted og frem til og med eksisterende privat vej på matr. nr. 12r ibd. skal udbedres i fornødent omfang.

 

 

Privat overkørsel nr. 255

Besigtigelsesplan nr. SA-34-068858-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 46 (banen) Tilsted By, Tilsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 11e, 11n, 11ac, 11ad og 45 Tilsted By, Tilsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 254.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 254.

 

Privat overkørsel nr. 258 – km 71.012

Besigtigelsesplan nr. SA-34-071012-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 71.012 og er sikret med krydsmærker.

 

I dag dyrkes matr. nr. 10a Torp By, Thisted sammen med matr. nr. 1a og 1c ibd., og overkørsel nr. 258 benyttes ikke i driften.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 258 til de daværende matr. nr. 3 og 1c Torp By, Thisted.

 

I dag er matr. nr. 3 Torp By, Thisted inddraget under matr. nr. 10a ibd. og udgør ca. 0,6 ha. I dag er matr. nr. 1c ibd. den samme som dengang.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B33

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1c Torp By, Thisted m.fl. udgør i alt 2,8 ha, som er beliggende på banens sydlige side. Adgangen til matr. nr. 1c ibd. er via overkørsel nr. 258.

 

B34

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Torp By, Thisted m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 10a ibd. på ca. 0,6 ha, som er beliggende på banens sydlige side. Bygningerne er også beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 37,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 15 (banen), 10a og 10d Torp By, Thisted, matr. nr. 35c og 35a Tilsted By, Tilsted til kommunevejen Silstrupvej.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 258, 260 og 261 ved, at der udlægges ny privat fællesvej som beskrevet under overkørsel nr. 261.

 

Rampearealer over matr. nr. 15 (banen) Torp By, Thisted kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1c, 10a og 1aø ibd.

 

Vejareal ved overkørsel nr. 256 på matr. nr. 46 Tilsted By, Tilsted (banen) nedlægges på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

B33

Fremtidig adgang til matr. nr. 1c Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a og 15 (banen) Torp By, Thisted.

 

B34

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 10a Torp By, Thisted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 1a, 1cp og 1c ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 10a Torp By, Thisted vil fremover være 750 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 261.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 261.

 

 

Privat overkørsel nr. 260 – km 71.273

Besigtigelsesplan nr. SA-34-071012-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 71.273 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen giver adgang til kommunevejen Hundborgvej for matr. nr. 1a, 1cp, 1gi, 1gk, 1cr, 1g, 1ab og 17 Torp By, Thisted. Af ortofoto fremgår det ikke tydeligt, hvorledes der køres fra overkørslen og frem til matr. nr. 1cr, 1g, 1ab og 17 ibd.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 260 til det daværende matr. nr. 1a Torp By, Thisted. I dag findes matr. nr. 1a ibd. stadig, men gennem tiden er arealer frastykket og andre inddraget. Det var ejendommens bygninger på matr. nr. 1a ibd. på banens sydlige side, der blev afskåret ved anlæggelsen af jernbanen.

 

Ejendommen matr. nr. 1a havde ligeledes arealer beliggende på banens nordlige side, herunder et areal af det nuværende matr. nr. 1ag ibd. på 5,0 ha.

 

Under den daværende ejendom var tillige et matr. nr. 2a ibd. Dette blev også gennemskåret ved banens anlæg således, at det også havde arealer på henholdsvis banens nordlige og sydlige side. Derudover er der i tidens løb ligeledes sket en række matrikulære forandringer for denne lod. Blandt andet udgøres en del af det nuværende matr. nr. 1ag ibd. af det daværende matr. nr. 2a ibd. på ca. 4,9 ha.

 

På banens sydlige side udgøres en del af det nuværende matr. nr. 1cp ibd. ligeledes af det daværende matr. nr. 2a ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B33

Ubebyggede landbrugslodder uden landbrugspligt matr. nr. 1g og 1ab Torp By, Thisted udgør i alt 0,4 ha, som er beliggende på banens sydlige side.

 

B34

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Torp By, Thisted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1ag ibd. på 9,9 ha, som er beliggende på banens nordlige side. Bygningerne er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 37,0 ha. (Ejer også B35, B37, B38 og B39).

 

B35

Beboelses- og erhvervsejendommen matr. nr. 1cp Torp By, Thisted udgør 1,6 ha, som er beliggende på banens sydlige side. (Ejer også B34, B37, B38 og B39).

 

B36

Ubebygget areal uden landbrugspligt matr. nr. 1cr Torp By, Thisted udgør 0,1 ha, som er beliggende på banens sydlige side.

 

B37

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 17 Torp By, Thisted udgør 575 m2 og er beliggende på banens sydlige side. (Ejer også B34, B35, B38 og B39).

 

B38

Ejendommen matr. nr. 1gi Torp By, Thisted udgør 861 m2 og er beliggende på banens sydlige side. (Ejer også B34, B35, B37 og B39).

 

B39

Ejendommen matr. nr. 1gk Torp By, Thisted udgør 0,2 ha og er beliggende på banens sydlige side. (Ejer også B34, B35, B37 og B38).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1cp, 1a, 1c, 15 (banen), 10a og 10d Torp By, Thisted, matr. nr. 35c og 35a Tilsted By, Tilsted til kommunevejen Silstrupvej.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 258, 260 og 261 ved, at der udlægges ny privat fællesvej som beskrevet under overkørsel nr. 261.

 

Rampeareal over matr. nr. 15 (banen) Torp By, Thisted kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1cp ibd. Vejareal på matr. nr. 1a Torp By, Thisted nedlægges på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

B33

Fremtidig adgang til matr. nr. 1g og 1ab Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a, 15 (banen), 1c, 1a og 1cp Torp By, Thisted og herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B34

Fremtidig adgang til matr. nr. 1ag Torp By, Thisted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 1cp, 1a, 1c, 15 (banen), 10a og 10d Torp By, Thisted, matr. nr. 35c og 35a Tilsted By, Tilsted til kommunevejen Silstrupvej, gennem offentlig overkørsel nr. 256 og videre ad kommunevejen Hundborgvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1ag Torp By, Thisted vil fremover være 1.650 m.

 

B35

Fremtidig adgang til ejendommen matr. nr. 1cp Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a, 15 (banen), 1c og 1a Torp By, Thisted.

 

B36

Fremtidig adgang til ejendommen matr. nr. 1cr Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a, 15 (banen), 1c, 1a og 1cp Torp By, Thisted og herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B37

Fremtidig adgang til ejendommen matr. nr. 17 Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a, 15 (banen), 1c, 1a og 1cp Torp By, Thisted og herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B38

Fremtidig adgang til ejendommen matr. nr. 1gi Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a, 15 (banen), 1c, 1a og 1cp Torp By, Thisted og herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B39

Fremtidig adgang til ejendommen matr. nr. 1gk Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a, 15 (banen), 1c, 1a og 1cp Torp By, Thisted og herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 261.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 261.

 

 

Privat overkørsel nr. 261 – km 72.139

Besigtigelsesplan nr. SA-34-071012-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 72.139 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af landbrugsarealer på matr. nr. 1fæ og 1fy Torp By, Thisted.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 261 til de daværende matr. nr. 5a og 1a Torp By, Thisted. Lodderne tilhørte samme ejendom på ekspropriationstidspunktet.

 

I dag eksisterer matr. nr. 1a ibd. stadig, men har ændret udformning. Arealer er inddraget, og andre er udstykket.

 

I dag er matr. nr. 5a ibd. delvis udstykket i matr. nr. 1fæ og 1fy ibd., mens resten er inddraget under matr. nr. 1a ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B40

Ubebygget areal uden landbrugspligt matr. nr. 1fy Torp By, Thisted udgør 0,4 ha beliggende på banens sydlige side. (Ejer også B41).

 

B41

Ubebygget areal uden landbrugspligt matr. nr. 1fæ Torp By, Thisted udgør 2,6 ha beliggende på banens sydlige side. (Ejer også B40).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1fy, 1a, 1cp, 1c, 15 (banen), 10a og 10d Torp By, Thisted, matr. nr. 35c og 35a Tilsted By, Tilsted til kommunevejen Silstrupvej.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 1a, 1c, 15 (banen), 10a og 10d Torp By, Thisted, matr. nr. 35c og 35a Tilsted By, Tilsted udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1cp og 1fy Torp By, Thisted udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet, hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig. Vejen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding.

 

Der etableres tre vigepladser; på matr. nr. 35a Tilsted By, Tilsted; matr. nr. 10a og 1c Torp By, Thisted; matr. nr. 1a ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1fy, 1cp, 1a, 1c, 10a og 10d Torp By, Thisted, matr. nr. 35c og 35a Tilsted By, Tilsted.

 

Vejareal over matr. nr. 1fæ Torp By, Thisted nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal på matr. nr. 15 (banen) Torp By, Thisted kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1fæ ibd.

 

B34

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 1ag Torp By, Thisted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 1cp, 1a, 1c, 15 (banen), 10a og 10d Torp By, Thisted, matr. nr. 35c og 35a Tilsted By, Tilsted til kommunevejen Silstrupvej, gennem offentlig overkørsel nr. 256 og videre ad kommunevejen Hundborgvej. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 261.

 

B40

Fremtidig adgang til ejendommen matr. nr. 1fy Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a, 15 (banen), 1c, 1a og 1cp Torp By, Thisted.

 

B41

Fremtidig adgang til ejendommen matr. nr. 1fæ Torp By, Thisted henvises til at foregå ad kommunevejen Silstrupvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35a og 35c Tilsted By, Tilsted, matr. nr. 10d, 10a, 15 (banen), 1c, 1a, 1cp og 1fy Torp By, Thisted.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 258, 260 og 261)

Flere af de fremmødte lodsejere udtrykte stor utilfredshed med nedlæggelse af overkørslerne. Det blev anført, at det vil få væsentlig betydning for værdien af arealerne syd for banen.

 

Der blev fremsat forslag om, at overkørsel nr. 260 bevares og eventuelt opgraderes med bom. Det blev videre foreslået, at såfremt overkørsel nr. 260 også nedlægges, bør den af Banedanmark foreslåede erstatningsvej langs banen placeres midt i arealerne og tilsluttes kommunevej Landlyst Allé, dog kun med adgang til Landlyst Allé for lette køretøjer, mens tung trafik skal køre ud fra området mod vest til kommunevej Silstrupvej. Endelig blev det anført, at den nye vej er meget lang og smal, og at det vil have katastrofale følger for den virksomhed, som vejen skal betjene, såfremt den ikke gøres bredere og asfalteres.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at opgradering af en overkørsel vil koste ca. 4 mio. kr. Banedanmarks repræsentanter oplyste videre, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere en erstatningsvej midt i de berørte arealer, særligt af hensyn til den landbrugsmæssige drift af arealerne, men også fordi der midt i arealerne er et forurenet område, hvorpå vejen ikke kan placeres. Det blev oplyst, at vejen er dimensioneret efter en 16 meter lang lastbil, som er den vogntype, der har den største svingradius. Endvidere oplyste Banedanmark, at det ikke er fornødent for adgangen til matr. nr. 1fæ Torp By, Thisted at lave vej fra kommunevej Landlyst Allé, og at en sådan vejtilslutning ikke er hensigtsmæssigt af hensyn til boligområdet.

 

Afslutningsvis blev der fremsat forslag om, at erstatningsvejen tilsluttes kommunevej Silstrupvej tættere på overkørsel nr. 256 i det omfang, terrænforholdene tillader det.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 258, 260 og 261)

Kommissionen drøftede det af Banedanmark og det af lodsejerne fremsatte forslag indgående. Kommissionen noterede sig i den forbindelse projektets formål om, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at opgradering af en overkørsel til et sikret anlæg belaster projektets økonomi med ca. 4 mio. kr.

 

Kommissionen besluttede herefter at tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 258, 260 og 261.

 

Kommissionen besluttede samtidig at tiltræde Banedanmarks forslag om etablering af erstatningsvej, dog med den ændring, at erstatningsvejen tilsluttes kommunevej Silstrupvej så tæt på overkørsel nr. 256 som trafiksikkerhedsforsvarligt muligt.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

                                                                                                   /Helle Johansen

 

 

Tirsdag den 3. september 2013 kl. 8.30 fortsatte forretningen med et indledende møde i Sjørring Idræts- og Kulturcenter.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Banedanmark og Thisted Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere.

 

Kommissionen besigtigede forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 231 – km 65.878

Besigtigelsesplan nr. SA-34-065878-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 65.878 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 231 til de daværende matr. nr. 3, 13d og 5d Sperring By, Sjørring på i alt ca. 10,2 ha. Matr. nr. 3, 13d og 5d ibd. er efterfølgende inddraget under matr. nr. 3o ibd.

 

Ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 230 i 1987 blev overkørsel nr. 231 eneste adgang for matr. nr. 3o Sperring By, Sjørring.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B4

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Sperring By, Sjørring m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 3o ibd. på ca. 10,2 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 38,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 231 henvises til at krydse banen gennem offentlig overkørsel nr. 227, der opgraderes til bomanlæg, og at benytte privat fællesvej over matr. nr. 12s og 12a Sperring By, Sjørring.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 12s Sperring By, Sjørring udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres en vigeplads på matr. nr. 12s Sperring By, Sjørring. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 12s Sperring By, Sjørring. Vejareal over matr. nr. 3a Sperring By, Sjørring nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 3o Sperring By, Sjørring.

 

B4

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 3o Sperring By, Sjørring fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Vorupørvej og Todbølvej, ad privat fællesvej over matr. nr. 12a ibd., gennem offentlig overkørsel nr. 227 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 12s ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 3o Sperring By, Sjørring vil fremover være 1.900 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 233.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 233.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 232 – km 66.212

Besigtigelsesplan nr. SA-34-065878-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Nuværende matrikulære adgangsforhold til overkørslen er beliggende i km 66.212 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen bruges i driften af landbrugsejendomme og som adgangsvej for beboelsesejendomme.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for flere lodsejere.

 

Ved banens anlæg tjente den offentlige overkørsel nr. 232 som matrikulær vejadgang for matr. nr. 2b, 2n, 2o, 2p, 2q, 3e, 3c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o, 6c, 11g, 11h, 13i, 17b og 25b Sperring By, Sjørring.

 

Grundet matrikulære forandringer består ovenstående arealer på nuværende tidspunkt af matr. nr. 6c, 17b, 11g, 11h, 3e, 2n, 2t og dele af 3o og 3c ibd. Matr. nr. 3c ibd. har tillige adgang over overkørsel nr. 233, og forholdene i marken tyder på, at denne overkørsel benyttes som ejendommens eneste adgang til offentlig vej.

 

Matr. nr. 2t Sperring By, Sjørring (daværende matr. nr. 2b ibd.) har i sin tid været afgrænset af et vandløb på den sydlige side, og adgangen hertil har været gennem overkørsel nr. 232. Sidenhen er vandløbet blevet rettet ud, og de matrikulære forhold er ikke blevet berigtiget efter forholdene i marken. Derfor er en del af matr. nr. 2t ibd. på 0,1 ha afskåret fra resten af ejendommen af vandløbet. Det afskårne areal benyttes af de lodsejere, der ejer jorden på den nordlige side af vandløbet. Vandløbet er rettet ud før 1954.

 

Overkørslen betjener en privat fællesvej, der består af et spor og er belagt med grus. Overkørslen har således i dag privat karakter.

 

Følgende ejendomme vil blive berørt af en ændring af overkørslen:

 

B4

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Sperring By, Sjørring m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 3o ibd. på ca. 0,9 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 38,0 ha.

 

B5

Ejendommen matr. nr. 2n Sperring By, Sjørring udgør 753 m2 og er beliggende på banens sydlige side.

 

B6

Beboelsesejendommen matr. nr. 6c Sperring By, Sjørring udgør 0,8 ha og er beliggende på banens sydlige side.

 

B7

Beboelsesejendommen matr. nr. 17b Sperring By, Sjørring udgør 1,0 ha og er beliggende på banens sydlige side.

 

B8

Landbrugsejendommen matr. nr. 11h Sperring By, Sjørring m.fl. udgør i alt 1,8 ha og er i sin helhed beliggende på banens sydlige side.

 

B9

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 12d Sjørring By, Sjørring m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 2t Sperring By, Sjørring på ca. 0,1 ha beliggende på banens sydlige side. Ejendommens øvrige lodder er også beliggende på banens sydlige side, og ejendommen udgør i alt 54,1 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 1a Næstrup By, Sjørring m.fl. beliggende på banens sydlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 1a ibd. via overkørsel nr. 232 udgør ca. 4,0 km.

 

B10

Landbrugsejendommen matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring m.fl. til del af matr. nr. 3c ibd. på ca. 2,2 ha. Ejendommen udgør i alt 7,7 ha, og ejendommen er i sin helhed beliggende på banens sydlige side. Det beskyttede vandløb er rørlagt, således der er etableret markoverkørsel mellem matr. nr. 3c ibd. og matr. nr. 1d Sjørring By, Sjørring.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra matr. nr. 2n, 2t, 6c, 17b, 11g, 11h, 3e og 3c ibd. henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3e og 3c Sperring By, Sjørring, matr. nr. 43 (banen), 6bz, 6dp, 11d, 19f og 11e Sjørring By, Sjørring til kommunevejen Kumlvej.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 3e og 3c Sperring By, Sjørring, matr. nr. 43 (banen), 6bz, 6dp, 11d, 19f og 11e Sjørring By, Sjørring udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres to vigepladser; på matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring og på matr. nr. 6bz Sjørring By, Sjørring. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 m brede privat fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 3e og 3c Sperring By, Sjørring, matr. nr. 43 (banen), 6bz, 6dp, 11d, 19f og 11e Sjørring By, Sjørring.

 

Al trafik til/fra matr. nr. 3o Sperring By, Sjørring henvises til at foregå ad kommunevejene Vorupørvej og Todbølvej, ad privat fællesvej over matr. nr. 12a ibd., gennem offentlig overkørsel nr. 227 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 12s ibd.

 

For yderligere beskrivelse af ny privat fællesvej over matr. nr. 12s Sperring By, Sjørring, se vedrørende overkørsel nr. 231.

 

Det af beskyttet vandløb afskårne areal af matr. nr. 2t ibd. på ca. 0,1 ha inddrages under matr. nr. 6c, 11g og 11h Sperring By, Sjørring i forbindelse med ejendomsberigtigelse.

 

Vejareal på matr. nr. 61 (banen), 3a og 3o Sperring By, Sjørring nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer på matr. nr. 61 (banen) Sperring By, Sjørring kan tillægges matr. nr. 3a og 17b ibd.

 

B4

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 3o Sperring By, Sjørring fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Vorupørvej og Todbølvej, ad privat fællesvej over matr. nr. 12a ibd., gennem offentlig overkørsel nr. 227 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 12s ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3o Sperring By, Sjørring vil fremover være 1.900 m.

 

B5, B6 og B7

Fremtidig adgang til ejendommene fra offentlig vej ad kommunevejen Kumlvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 11e, 19f, 11d, 6dp, 6bz og 43 (banen) Sjørring By, Sjørring, matr. nr. 3c, 3e, 17b og 61 (banen) Sperring By, Sjørring, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B8

Fremtidig adgang til matr. nr. 11h Sperring By, Sjørring m.fl. fra offentlig vej ad kommunevejen Kumlvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 11e, 19f, 11d, 6dp, 6bz og 43 (banen) Sjørring By, Sjørring, matr. nr. 3c og 3e Sperring By, Sjørring, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B9

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 232. Den nordlige del af matr. nr. 2t Sperring By, Sjørring på ca. 0,1 ha inddrages under matr. nr. 6c, 11g og 11h Sperring By, Sjørring.

 

B10

Landbrugsejendommen benytter ikke overkørsel nr. 232. Det er ingen forhold i marken, der gør det muligt for ejendommen at benytte overkørsel nr. 232 som adgang til offentlig vej.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 233.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 233.

 

 

Privat overkørsel nr. 233 – km 66.664

Besigtigelsesplan nr. SA-34-065878-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 66.664 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er adgangsvej for en landbrugsejendom beliggende på banens sydlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 233 til de daværende matr. nr. 8f og 7d Sperring By, Sjørring samt del af matr. nr. 3 ibd., der er eksproprieret fra ejendommen ved samme lejlighed.

 

I dag er del af matr. nr. 3 ibd. på ca. 0,3 ha inddraget under matr. nr. 3c ibd. I dag er matr. nr. 8f ibd. på ca. 1,2 ha inddraget under matr. nr. 3c ibd.

 

I dag er matr. nr. 7d ibd., den del der blev afskåret på ca. 0,1 ha, inddraget under matr. nr. 3c ibd.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B10

Landbrugsejendommen matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring m.fl. er beliggende i sin helhed på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 7,7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring, matr. nr. 6bz, 6dp, 11d, 19f og 11e Sjørring By, Sjørring til kommunevejen Kumlvej.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 232 og 233 ved at udlægge ny privat fællesvej som beskrevet under overkørsel nr. 232.

 

Vejareal over matr. nr. 3k Sperring By, Sjørring nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer på matr. nr. 61 (banen) Sperring By, Sjørring kan tillægges de tilgrænsende ejendomme matr. nr. 3k og 3c ibd.

 

B10

Fremtidig adgang til matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring m.fl. fra offentlig vej ad kommunevejen Kumlvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 11e, 19f, 11d, 6dp, 6bz og 43 (banen) Sjørring By, Sjørring og matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 231, 232, 233, 237 og 240)

De fremmødte lodsejere udtrykte utilfredshed med nedlæggelse af overkørslerne. Der blev fremsat forslag om opgradering af overkørsel nr. 232 og/eller overkørsel nr. 233. Som alternativ til opgradering af overkørslerne blev der fremsat forslag om at etablere den planlagte erstatningsvej langs banen nord for bygningerne på matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring gennem fredskovsarealet frem til eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 17b ibd.  Der blev endvidere fremsat forslag om, at erstatningsvejen tilsluttes kommunevej Brogårdsvej og ikke kommunevej Kumlvej.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at opgradering af en overkørsel koster ca. 4 mio. kr. Med hensyn til etablering af erstatningsvejen oplyste Banedanmarks repræsentanter, at arealet, hvorpå fredskoven er placeret, har funktion som sneværnsbælte for banen. Ved en intern forespørgsel i Banedanmark er det anført, at sneværnsbæltet ikke må berøres af vejanlægget, hvorfor erstatningsvejen er ført syd om ridehallen på matr. nr. 3c ibd.

 

Lodsejerne oplyste hertil, at man har rettet en uformel forespørgsel hos den lokale skovfoged om muligheden for at lægge en vej i fredskoven, hvilket var blevet besvaret positivt.

 

Henset til disse oplysninger tilkendegav Banedanmarks repræsentant, at spørgsmålet om en vej i sneværnsbæltet vil blive drøftet internt i Banedanmark endnu en gang.

 

På spørgsmålet om erstatningsvejens tilslutning til kommunevej Brogårdsvej anførte Banedanmarks repræsentanter, at Brogårdsvej ikke kan håndtere tung trafik på grund af små kørekurver. Thisted Kommunes repræsentant anførte, at kommunen ikke ønsker Brogårdsvej åben for biltrafik, men at kommunen kan acceptere en stitilslutning for gående og cyklister.

 

Ejerne af matr. nr. 6c, 11g og 11h Sperring By, Sjørring oplyste, at deres ejendomsskel mod syd er vandløbet, som det er i dag. Den kommunale repræsentant bekræftede dette.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 231, 232, 233, 237 og 240)

Kommissionen drøftede de af lodsejerne fremsatte forslag og bemærkninger indgående. Kommissionen noterede sig i den forbindelse projektets formål om, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at opgradering af en overkørsel til et sikret anlæg belaster projektets økonomi med ca. 4 mio. kr.

 

Kommissionen besluttede herefter at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 231, 232 og 233 samt berigtigelse af de allerede nedlagte overkørsler nr. 237 og 240.

 

Kommissionen kunne dog ikke tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag for erstatningsvej syd om ridehallen på matr. nr. 3c Sperring By, Sjørring. Kommissionen anmoder derfor Banedanmark om at bearbejde vejforløbet fra overkørsel nr. 232 og frem til tilslutningen til kommunevej Kumlvej yderligere med henblik på, at vejen føres så tæt langs banen som muligt og nord for ridehallen på matr. nr. 3c ibd. Samtidig anmodes Banedanmark om at undersøge mulighederne for en tilslutning til kommunevej Brogårdsvej.

 

 

Privat overkørsel nr. 237

Besigtigelsesplan nr. SA-34-065878-05-12.

 

Nuværende forhold

Ejeren af matr. nr. 8a Sjørring By, Sjørring har samtykket i nedlæggelsen af overkørsel nr. 237 ved deklaration tinglyst den 21. oktober 1965, hvorefter overkørslen er lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 43 (banen) Sjørring By, Sjørring overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 233.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 233.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 240

Besigtigelsesplan nr. SA-34-065878-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen er gennemført i 1970, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 43 (banen) Sjørring By, Sjørring overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 233.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 233.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Niels Juel Nielsen

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen