Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelsesforretningen den 22. maj 2013

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

HASSING – THISTED

(Besigtigelsesforretningen den 22. maj 2013)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 22. maj 2013 kl. 8.30 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 153 for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen mellem Hassing og Thisted.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel Nielsen, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Der mødte ingen repræsentant for Thisted Kommune.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, projektleder Stine Baldus Gæmelke, Rambøll, vejingeniør Morten Stycke, Rambøll og landinspektør Terese Fuglsang, Lifa.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 11. april 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Terese Fuglsang redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Hassing og Thisted ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 50.484 – 53.266. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 50.484 – 53.266 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 9.-10. oktober 2012 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 153-165. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                 Plan                                                      Målforhold

SA-34-050484-05-12  Besigtigelsesplan ovk. 153-158                1:4000

SA-34-052093-05-12  Besigtigelsesplan ovk. 159-165                1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Thisted Kommune i Region Nordjylland.

 

Banen er stationeret fra Struer mod Thisted.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer kan eventuelt overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet i afsnit 7.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler.

 

Thisted Kommune:

Offentlig niveau overkørsel nr. 153                                          km 50.484

Privat niveau overkørsel nr. 157                                              km 51.360

Privat niveau overkørsel nr. 158                                              km 51.487

Privat niveau overkørsel nr. 159                                              km 52.093

Offentlig niveau overkørsel nr. 160                                          km 52.219

Privat niveau overkørsel nr. 162                                              km 52.527

Privat niveau overkørsel nr. 163                                              km 52.793

Offentlig niveau overkørsel nr. 165                                          km 53.266

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. de gamle ejendomskort, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

–  Overkørsel nr. 155 – matr. nr. 23 Irup Hgd.s Hede, Hassing

–  Overkørsel nr. 161 – matr. nr. 78 Hørdum By, Hørdum

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Udover at der på matrikelkortet stadig findes nedlagte overkørsler, findes der også overkørsler, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet deres betydning og dermed er ophørt med at blive brugt. Følgende overkørsler er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

–  Overkørsel nr. 156 – matr. nr. 23 Irup Hgd.s Hede, Hassing

–  Overkørsel nr. 164 – matr. nr. 78 Hørdum By, Hørdum

 

Disse overkørsler nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Thinggaard, Hurup-Thy, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Offentlig overkørsel nr. 153 – km 50.484

Besigtigelsesplan nr. SA-34-050484-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 50.484 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen benyttes som adgang til flere engparceller og som adgangsvej til det offentlige vejnet for en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev overkørslen anlagt med status som offentlig for flere lodsejere på grund af det store antal lodder ved Hassing Mose, der blev afskåret for deres adgang til det offentlige vejnet af banen. Svarende til de nuværende matr. nr. 7g, 16e, 16f, 9g, 9h, 13c, 13g, 13h, 12d, 10b, 4x, 1g, 35, 4g, 5o, 29m, 3f, 36b og 29b Hassing By, Hassing. Området i sig selv er meget vådt og er afskåret på 3 sider af vandløb. Overkørslen betjener en privat fællesvej for flere ejendomme. Den private fællesvej består af et spor og er belagt med grus. Overkørslen har således privat karakter.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1

Landbrugsejendommen matr. nr. 12b Hassing By, Hassing m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 12d og 4x ibd. på 3,3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 12b ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 55,2 ha.

 

B2

Landbrugsejendommen matr. nr. 7g Hassing By, Hassing m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 7r ibd. på 0,1 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 7g ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 13,3 ha.

 

B3

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 16e Hassing By, Hassing på i alt 0,4 ha beliggende på banens østlige side.

 

B4

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 16f Hassing By, Hassing på i alt 0,5 ha beliggende på banens østlige side.

 

B5

Landbrugsejendommen matr. nr. 15a Villerslev By, Villerslev m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 9g og 1g Hassing By, Hassing på 4,2 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 15a Villerslev By, Villerslev er også beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 54,0 ha.

 

B6

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Hassing By, Hassing m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 9h Hassing By, Hassing på 0,5 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 9a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 110,1 ha.

 

B7

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 10b Hassing By, Hassing på i alt 788 m2 beliggende på banens østlige side.

 

B8

Landbrugsejendommen matr. nr. 2b Vibberstoft By, Villerslev m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 13h Hassing By, Hassing på 0,2 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2b Vibberstoft By, Villerslev er også beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 12,0 ha. Eneste adgang til matr. nr. 13h Hassing By, Hassing er gennem overkørsel nr. 153.

 

B9

Landbrugsejendommen matr. nr. 6g Villerslev By, Villerslev m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 13g Hassing By, Hassing på 0,1 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 6g Villerslev By, Villerslev er også beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 2,5 ha. Eneste adgang til matr. nr. 13g Hassing By, Hassing er gennem overkørsel nr. 153.

 

B10

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 13c Hassing By, Hassing på i alt 0,5 ha beliggende på banens østlige side.

 

B11

Fælleslodden matr. nr. 35 Hassing By, Hassing på i alt 0,5 ha er beliggende på banens østlige side. Ejerskabet af fælleslodden deles af ejerne af matr. nr. 30 og 31a ibd.

 

B12

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 36b Hassing By, Hassing på i alt 0,4 ha beliggende på banens østlige side.

 

B13

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 3f Hassing By, Hassing på i alt 0,6 ha beliggende på banens østlige side.

 

B14

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 29m Hassing By, Hassing på i alt 0,3 ha beliggende på banens østlige side.

 

B15

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 29b Hassing By, Hassing på i alt 0,2 ha beliggende på banens østlige side.

 

B16

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 5o Hassing By, Hassing på i alt 0,5 ha beliggende på banens østlige side.

 

B17

Ubebygget landbrugslod matr. nr. 4g Hassing By, Hassing på i alt 0,6 ha beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Vestervigvej og privat fællesvej over matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x, 3f, 35, 12d, 10b og 42a (banen) Hassing By, Hassing.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x, 3f, 35, 12d, 10b og 7g Hassing By, Hassing udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. Den nye private fællesvej tilsluttes ved eksisterende markoverkørsel til kommunevejen Vestervigvej.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 42a (banen) Hassing By, Hassing udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet, hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig. Vejen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing og matr. nr. 4x, 3f, 35 og 12d Hassing By, Hassing. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x, 3f, 35, 12d, 10b og 7g Hassing By, Hassing.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4t Hassing By, Hassing udlægges på matrikelkortet.

 

Del af vejareal over matr. nr. 42a (banen) Hassing By, Hassing nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 42a (banen) Hassing By, Hassing overføres til det tilgrænsende matr. nr. 7g ibd.

 

B1

Fremtidig adgang til matr. nr. 4x og 12d Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Åbrovej, Ingersmindevej, Vestervigvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 4x og 12d Hassing By, Hassing vil fremover være 2.100 meter.

 

B2

Fremtidig adgang til matr. nr. 7r Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 7g, 12d, 42a (banen), 10b, 35, 3f, 4x ibd. og 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, videre ad kommunevejen Vestervigvej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 7r Hassing By, Hassing vil fremover være 1.000 meter.

 

B5

Fremtidig adgang til matr. nr. 9g og 1g Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Iruplundvej og Vestervigvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x, 3f, 35, 42a (banen), 10b, 12d og 7g Hassing By, Hassing, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Ejendommen har en direkte vejadgang til matr. nr. 9g Hassing By, Hassing over vandløbet fra matr. nr. 15a Villerslev By, Villerslev.

 

B6

Fremtidig adgang til matr. nr. 9h Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Tinghøjvej og Vestervigvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x, 3f, 35, 42a (banen), 10b, 12d og 7g Hassing By, Hassing, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 9h Hassing By, Hassing vil fremover være 1.750 meter.

 

B8

Fremtidig adgang til matr. nr. 13h Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Oddesundvej og Vestervigvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x, 3f, 35, 42a (banen), 10b, 12d og 7g Hassing By, Hassing, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 13h Hassing By, Hassing vil fremover være 4.900 meter.

 

B9

Fremtidig adgang til matr. nr. 13g Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Skyumvej, Villerslevvej, Gundgårdsvej og Vestervigvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x, 3f, 35, 42a (banen), 10b, 12d og 7g Hassing By, Hassing, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 13g Hassing By, Hassing vil fremover være 5.800 meter.

 

B11

Fremtidig adgang til matr. nr. 35 Hassing By, Hassing fra bygningerne på matr. nr. 30 ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Galgebakkevej og Vestervigvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x og 3f Hassing By, Hassing. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35 Hassing By, Hassing vil fremover være 3.050 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 35 Hassing By, Hassing fra bygningerne på matr. nr. 31a ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Kildedal, Galgebakkevej og Vestervigvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2e Irup Hgd.s Hede, Hassing, matr. nr. 4x og 3f Hassing By, Hassing. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35 Hassing By, Hassing vil fremover være 2.050 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 158.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 158.

 

 

Privat overkørsel nr. 155

Besigtigelsesplan nr. SA-34-050484-05-12.

 

Nuværende forhold

I 1986 gav ejeren af matr. nr. 2d ibd. afkald på brugen af overkørsel nr. 155, hvorefter overkørslen blev nedlagt.

 

Forslag

Overkørslen er slettet på matrikelkortet.

 

Rampearealer fra matr. nr. 23 (banen) Irup Hgd.s Hede, Hassing overføres til de tilgrænsende matr. nr. 2d og 2a ibd.

 

Vejareal over matr. nr. 2a Hassing By, Hassing nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 158.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 158.

 

 

Privat overkørsel nr. 156

Besigtigelsesplan nr. SA-34-050484-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 158.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 158.

 

 

Privat overkørsel nr. 157 – km 51.360

Besigtigelsesplan nr. SA-34-050484-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 51.360 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en driftsoverkørsel for landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 157 til den daværende matr. nr. 2c Irup Hgd.s Hede, Hassing, i dag er denne inddraget under matr. nr. 2d ibd. Matr. nr. 2c ibd. udgjorde inden sammenlægningen ca. 3,0 ha. Nuværende matr. nr. 2d ibd. udgør 11,5 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B6

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Hassing By, Hassing m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 2d Irup Hgd.s Hede, Hassing på 3,0 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 9a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 110,1 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlæg i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som erstatning for overkørsel nr. 157 henvises al trafik til at foregå ad kommunevejene Tinghøjvej og Vestervigvej.

 

B6

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 2d Irup Hgd.s Hede, Hassing fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Tinghøjvej og Vestervigvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 2d Irup Hgd.s Hede, Hassing vil fremover være 1.550 meter.

 

I 1984 tilkøbte ejeren af matr. nr. 9a Hassing By, Hassing m.fl. en landbrugsejendom med arealer øst for banen. Ejeren fik lov til at beholde matr. nr. 2f ibd. og matr. nr. 2d Irup Hgd.s Hede, Hassing, fordi banen kunne krydses i overkørsel nr. 157 og nr. 158, og derved kunne landbrugskørsel på kommunevejen Vestervigvej undgås. De øvrige lodder på ejendommen, matr. nr. 2e ibd. og en del af matr. nr. 8b Irup Hgd.s Hede, Hørdum, krævede Jordbrugskommissionen afhændet, da adgangen til disse ville foregå ad kommunevejen Vestervigvej.

 

Den daværende landbrugslov indeholdt bestemmelser om, at færdslen til landbrugsejendommes jorder ikke måtte ske ad eller på tværs af stærkt befærdede veje, det vil sige veje med en årsdøgnstrafik over 1.500 biler, eller gennem landsbybebyggelse og andet tæt bebyggelse.

 

Denne begrænsende trafikale bestemmelse i landbrugsloven er i dag afskaffet, og der er derfor ingen forhold i den gældende landbrugslov, der hindrer, at ejeren ledes ud på kommunevejen Vestervigvej for at have adgang til matr. nr. 2d Irup Hgd.s Hede, Hassing og matr. nr. 2f Hassing By, Hassing.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 158.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 158.

 

 

Privat overkørsel nr. 158 – km 51.487

Besigtigelsesplan nr. SA-34-050484-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 51.487 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en driftsoverkørsel for landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 158 til den daværende matr. nr. 2d Hassing By, Hassing, i dag matr. nr. 2f ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B6

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Hassing By, Hassing m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2f ibd. på 0,6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 9a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 110,1 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik som erstatning for overkørsel nr. 158 henvises til at foregå ad kommunevejene Tinghøjvej og Vestervigvej.

 

Rampearealer fra matr. nr. 42b (banen) Hassing By, Hassing overføres til de tilgrænsende matr. nr. 2f og 9a ibd.

 

B6

Fremtidig adgang til matr. nr. 2f Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Tinghøjvej og Vestervigvej og videre over egen lod, matr. nr. 2d Irup Hgd.s Hede, Hassing. Lodderne dyrkes sammen. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2f Hassing By, Hassing vil fremover være 1.800 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 153, 155, 156, 157 og 158).

Enkelte lodsejere udtrykte ønske om erstatningsjord. Hertil svarede Banedanmarks repræsentanter, at man ville undersøge muligheden.

 

Der blev udtrykt ønske om, at det aflagte baneareal ved overkørsel nr. 155 på matr. nr. 2d Hassing By, Hassing ryddes.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 153, 155, 156, 157 og 158).

Banedanmarks forslag vedrørende overkørslerne nr. 153, 155, 156, 157 og 158 tiltrædes.

 

Kommissionen anmoder anlægsmyndigheden om at se på en mulig jordfordeling.

 

Desuden anmodes Banedanmark om at anvise, hvordan ejeren af matr. nr. 2d Hassing By, Hassing skal komme ind på den sydvestlige del af marken.

 

 

Privat overkørsel nr. 159 – km 52.093

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052093-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 52.093 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er adgangsvej til en beboelsesejendom samt et landbrugsareal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 159 for ejendommen Gisselbæk (matr. nr. 1a Gisselbæk, Hassing), der på daværende tidspunkt har arealer på begge sider af banen.

 

Gisselbæks jord på banens sydlige side udstykkes på et tidspunkt til en selvstændig ejendom og afhændes, hvorved retten til at benytte overkørsel nr. 159 fortabes.

 

I 1978 opdeles ejendommen på banens sydlige side, og matr. nr. 2a og 2b Gisselbæk, Hassing opstår. I den forbindelse bliver retten til at benytte overkørsel nr. 159 givet til matr. nr. 2a og 2b ibd., der i dag betegnes 2b og 2c ibd., og overkørslen er matr. nr.’s eneste vejadgang.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B19

Beboelsesejendommen matr. nr. 2b Gisselbæk, Hassing beliggende syd for banen på 9.800 m2.

 

B20

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Gisselbæk, Hassing m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2c ibd. udgør 0,7 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne er også beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 26,1 ha. Eneste vejadgang til matr. nr. 2c ibd. er gennem overkørsel nr. 159.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere ejendommen matr. nr. 2b Gisselbæk, Hassing med henblik på at afhænde arealet til ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 2a ibd. m.fl. ved en matrikulær sammenlægning. Hermed sikres tillige fornøden vejadgang til matr. nr. 2c og 3b ibd.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 2c Gisselbæk, Hassing nedlægges på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 4a (banen) Gisselbæk, Hassing overføres til det tilgrænsende matr. nr. 2c ibd.

 

B19

Ejendommen inddrages under landbrugsejendommen matr. nr. 2a Gisselbæk m.fl.

 

B20

Matr. nr. 2a, 2b og 2c Gisselbæk, Hassing sammenlægges, og fremtidig vejadgang bliver over egne jorder via eksisterende passager af vandløbet Kokholm Rende.

 

Bemærkninger til forslaget

Der var ingen bemærkninger til projektet.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 159 tiltrædes. Ejendommen på matr. nr. 2b Gisselbæk, Hassing totaleksproprieres.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 160 – km 52.219

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052093-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 52.219 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen skæres af kommunevejen Gisselbækvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for vejen til Gisselbæk.

 

Med Gisselbæk hentydes der sandsynligvis til gården Gisselbæk, der ligger lige vest for overkørslen. På de gamle ejendomskort/matrikelkort er indkørslen til Gisselbækgård omtalt som “vejen til Gisselbæk”.

 

Da banen blev anlagt, blev den eksisterende vej til Hassing lukket og kombineret med den færdsel, der har været mellem Hassing, Gisselbækgård og den øvrige offentlige trafik i området, har erstatningen for dette været overkørsel nr. 160.

 

Følgende ejendomme berøres af en ændring af overkørsel nr. 160:

 

B21

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Gisselbæk, Hassing m.fl. Ejendommen er beliggende på banens vestlige side og udgør i alt 84,3 ha.

 

B22

Landbrugsejendommen matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 3c og 3a Irup Hgd.s Hede, Hørdum på i alt 1,7 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 18,3 ha.

 

B25

Skovejendommen uden beboelse matr. nr. 63a Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 63c og 63e ibd. på i alt 1.895 m2 beliggende på banens vestlige side. Skovejendommen udgør i alt 5,5 ha.

 

B27

Skovejendommen uden beboelse matr. nr. 64c Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 64h ibd. på 120 m2 beliggende på banens østlige side. Skovejendommen udgør i alt 1.880 m2. Ejerne af B27 ejer også B28.

 

B28

Skovejendommen uden beboelse matr. nr. 64a Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 64e og 64f ibd. på i alt 260 m2 beliggende på banens vestlige side. Skovejendommen udgør i alt 5,6 ha. Ejerne af B28 ejer også B27.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlæg i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik henvises fremover til at benytte kommunevejen Gisselbækvej og den offentlige overkørsel nr. 165 på kommunevejen Damgårdsvej.

 

B22

Fremtidig adgang til matr. nr. 3a og 3c Irup Hgd.s Hede, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Damgårdsvej, Iruplundvej, Vestervigvej og Gisselbækvej via offentlig overkørsel nr. 165. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3a og 3c Irup Hgd.s Hede, Hørdum vil fremover være 3.350 meter.

 

B25

Fremtidig adgang til matr. nr. 63c og 63e Hørdum By, Hørdum henvises til at foregå ad hidtil benyttede veje over matr. nr. 62e og 16m ibd., herefter videre ad kommunevejene Iruplundvej, Damgårdsvej og Gisselbækvej via offentlig overkørsel nr. 165. Afstanden mellem arealerne beliggende på henholdsvis banens østlige og vestlige side vil fremover være 2.350 meter.

 

B27

Fremtidig adgang til matr. nr. 64h Hørdum By, Hørdum henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Damgårdsvej, Iruplundvej, Vestervigvej og Gisselbækvej via offentlig overkørsel nr. 165. Afstanden mellem arealerne beliggende på henholdsvis banens østlige og vestlige side vil fremover være 3.650 meter.

 

B28

Fremtidig adgang til matr. nr. 64e Hørdum By, Hørdum henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Vestervigvej, Iruplundvej, Damgårdsvej og Gisselbækvej via offentlig overkørsel nr. 165. Afstanden mellem arealerne beliggende på henholdsvis banens østlige og vestlige side vil fremover være 2.550 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

 

Privat overkørsel nr. 161

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052093-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1979, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

 

Privat overkørsel nr. 162 – km 52.527

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052093-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 52.527 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 162 til den daværende matr. nr. 62 Hørdum By, Hørdum. I dag er matr. nr. 62 ibd. blevet en del af matr. nr. 62e ibd. Den daværende del af matr. nr. 62 ibd. på banens østlige side udgjorde ca. 9,0 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B22

Landbrugsejendommen matr. nr. 62b Hørdum by, Hørdum m.fl. til en del af ejendommens lod matr. nr. 62e ibd. på 9,0 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 18,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som erstatning for overkørsel nr. 162 henvises al trafik til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Damgårdsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 165. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e Hørdum By, Hørdum udlægges i 5,50 meters bredde, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ny privat vej/indkørsel over matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af den 5,50 meter brede privat fællesvej og private vej/indkørsel medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 16m og 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Rampearealer fra matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overføres til de tilgrænsende matr. nr. 62e og 62b ibd.

 

B22

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Damgårdsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 165. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum vil fremover være 2.350 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

 

Privat overkørsel nr. 163 – km 52.793

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052093-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 52.793 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 163 til de daværende matr. nr. 60 og 61 Hørdum By, Hørdum.

 

Matr. nr. 60 ibd. er i dag blevet en del af matr. nr. 60b og 52e ibd. og er blevet til 2 ejendomme, der ikke længere har jord på begge sider af banen.

 

Matr. nr. 61 ibd. er i dag blevet en del af matr. nr. 62b ibd. og 62e ibd. samt en lille lod benævnt matr. nr. 62f ibd. Den daværende del af matr. nr. 61 ibd. på banens østlige side udgjorde ca. 1,8 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B22

Landbrugsejendommen matr. nr. 62b Hørdum by, Hørdum m.fl. til en del af ejendommens lodder matr. nr. 62e og 62f ibd. på 1,8 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 18,3 ha.

 

B29

Landbrugsejendommen matr. nr. 60b Hørdum By, Hørdum udgør 3,7 ha og er beliggende på banens vestlige side.

 

B30

Landbrugsejendommen matr. nr. 52a Hørdum by, Hørdum m.fl. udgør 12,0 ha og er beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som erstatning for overkørsel nr. 163 henvises al trafik til at færdes ad kommunevejene Gisselbækvej, Damgårdsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 165.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 162 og 163 som beskrevet under overkørsel nr. 162.

 

Rampearealer fra matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overføres til de tilgrænsende matr. nr. 62e, 60b og 62b ibd.

 

B22

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 62e og 62f Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Damgårdsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 165. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 62e og 62f ibd. vil fremover være 2.500 meter.

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

 

Privat overkørsel nr. 164

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052093-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen er ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overføres til de tilgrænsende matr. nr. 60b og 52e ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 165.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 165 – km 53.266

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052093-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 53.266 og er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen skæres af kommunevejen Damgårdsvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt for vejen fra Sønderhå til Hørdum.

 

Følgende ejendomme kan blive berørt fysisk af en ændring i overkørslens status:

 

B66

Erhvervsejendommen matr. nr. 13bg Hørdum By, Hørdum på 0,2 ha beliggende på banens østlige side.

 

B67

Beboelsesejendommen matr. nr. 13by Hørdum By, Hørdum på 721 m2 beliggende på banens østlige side.

 

B68

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 17u Hørdum By, Hørdum m.fl. Ejendommen er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør 15,5 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 8a Jestrup By, Sønderhå beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 8a ibd. til matr. nr. 17 u Hørdum By, Hørdum m.fl. udgør ca. 3,3 km.

 

B69

Landbrugsejendommen matr. nr. 17i Hørdum By, Hørdum på 1,9 ha beliggende på banens vestlige side.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg.

 

Dette medfører, at indtil 35 meter fra spormidte vil fornødent areal blive eksproprieret til udvidelse af kommunevejen Damgårdsvej.

 

B66, B67, B68 og B69

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 165.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 160, 161, 162, 163, 164 og 165).

Flere lodsejere var utilfredse med lukningen af overkørsel nr. 160, idet der vil blive tale om en omvej, og denne vil medføre gener for borgerne i Hørdum med den øgede trafik gennem byen.

 

Enkelte lodsejere spurgte, hvor meget det vil koste at lave et bomanlæg ved overkørsel nr. 160, og hvor meget det koster at opgradere overkørsel nr. 165.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det vil koste ca. 3,5 mio. kr. at opgradere overkørsel nr. 160, og at det vil koste ca. 2,5 mio. kr. at opgradere overkørsel nr. 165.

 

Flere lodsejere fremkom med et forslag om at nedlægge overkørsel nr. 165 og i stedet opgradere overkørsel nr. 160. Lodsejerne mente, der var langt mere trafik ved overkørsel nr. 160.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at projektet har været drøftet med kommunen og på borgermøder i Hørdum. Beslutningen om hvilke overkørsler, der skal lukkes, er bl.a. begrundet i kørselsmønstre. Desuden er det sværere at opgradere overkørsel nr. 160, da der er en hældning op til overkørslen, så vejen vil skulle hæves, hvis overkørslen skal opgraderes.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 160, 161, 162, 163, 164 og 165).

Sagen stilles i bero på anmodning fra anlægsmyndigheden.

 

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Niels Juel Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anne Cathrine Worning Jensen