Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelsesforretningen den 28. og 29. maj 2013

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

HASSING – THISTED

(Besigtigelsesforretningen den 28. og 29. maj 2013)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 8.30 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 185 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 177, 178, 180, 181, 184, 185, 186, 187 og 188 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen mellem Hassing og Thisted.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 10.00, hvor kommissionen samledes ved overkørsel nr. 191 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 203 og offentlig overgang km 58.956 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen mellem Hassing og Thisted.

 

Forretningen fortsatte endelig samme dag kl. 12.00, hvor kommissionen samledes ved overkørsel nr. 207 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211 og 212 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen mellem Hassing og Thisted.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel Nielsen, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Lone Løth Bloch.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte landinspektør Carsten Jørgensen, projektleder Stine Baldus Gæmelke, Rambøll, vejingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll og landinspektør Pernille Løkke Norsgaard, Lifa.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 11. april 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Hassing og Thisted ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 55.821 – 65.081. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 55.821 – 65.081 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 9.-10. oktober 2012 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 178-227. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                  Plan                                                    Målforhold

SA-34-055821-05-12  Besigtigelsesplan ovk. 178-193               1:4.000

SA-34-058956-05-12  Besigtigelsesplan ovg. km 58.956            1:4.000

SA-34-058956-05-12  Detailskitse ovg. km 58.956                     1:1.000

SA-34-061356-05-12  Besigtigelsesplan ovk. 207-211               1:4.000

SA-34-063348-05-12  Besigtigelsesplan ovk. 217-227               1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Thisted Kommune i Region Nordjylland.

 

Banen er stationeret fra Struer mod Thisted.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet i afsnit 7.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler.

 

Thisted Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 178                                      km 55.821

Privat niveau overkørsel nr. 181                                      km 56.626

Offentlig niveau overkørsel nr. 185                                  km 57.105

Privat niveau overkørsel nr. 186                                      km 57.255

Privat niveau overkørsel nr. 188                                      km 57.504

Privat niveau overkørsel nr. 191                                      km 57.928

Privat niveau overkørsel nr. 193                                      km 58.102

Offentlig niveau overgang km 58.956                              km 58.956

Offentlig niveau overkørsel nr. 207                                  km 61.356

Offentlig niveau overkørsel nr. 208                                  km 61.479

Offentlig niveau overkørsel nr. 211                                  km 62.077

Offentlig niveau overkørsel nr. 218                                  km 63.669

Offentlig niveau overkørsel nr. 219                                  km 63.914

Privat niveau overkørsel nr. 220                                      km 64.047

Privat niveau overkørsel nr. 221                                      km 64.260

Offentlig niveau overkørsel nr. 224                                  km 64.712

Offentlig niveau overkørsel nr. 227                                  km 65.081

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. de gamle ejendomskort, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

–  Overkørsel nr. 177 – matr. nr. 37 Harring By, Harring

–  Overkørsel nr. 180 – matr. nr. 37 Harring By, Harring

–  Overkørsel nr. 184 – matr. nr. 31 Hørsted By, Hørsted

–  Overkørsel nr. 187 – matr. nr. 31 Hørsted By, Hørsted

–  Overkørsel nr. 189 – matr. nr. 59a Snedsted By, Snedsted

–  Overkørsel nr. 190 – matr. nr. 59a Snedsted By, Snedsted

–  Overkørsel nr. 192 – matr. nr. 59a Snedsted By, Snedsted

–  Overkørsel nr. 203 – matr. nr. 41 Gjersbøl By, Snedsted

–  Overkørsel nr. 204 – matr. nr. 41 Gjersbøl By, Snedsted

–  Overkørsel nr. 206 – matr. nr. 41 Gjersbøl By, Snedsted

–  Overkørsel nr. 209 – matr. nr. 41 Gjersbøl By, Snedsted

–  Overkørsel nr. 226 – matr. nr. 61 Sperring By, Sjørring

–  Overkørsel nr. 228 – matr. nr. 61 Sperring By, Sjørring

–  Overkørsel nr. 229 – matr. nr. 61 Sperring By, Sjørring

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Udover at der på matrikelkortet stadig findes nedlagte overkørsler, findes der også overkørsler, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet deres betydning og dermed er ophørt med at blive brugt. Følgende overkørsler er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

–  Overkørsel nr. 205 – matr. nr. 41 Gjersbøl By, Snedsted

–  Overkørsel nr. 212 – matr. nr. 37 Todbøl Hgd., Kallerup

 

Disse overkørsler nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og anlægsmyndighedens repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Thinggaard, Hurup-Thy, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

Særlige bestemmelser

 

Privat overkørsel nr. 177

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1922, men ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 37 (banen) Harring By, Harring overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 178 – km 55.821

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 55.821 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 178 til den daværende matr. nr. 5b Harring By, Harring, i dag matr. nr. 5t ibd. på 3,6 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B31

Landbrugsejendommen matr. nr. 5b Harring By, Harring m.fl. ejendommens lod matr. nr. 5t ibd. på 3,6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 12,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Ved ekspropriation gennemføres der en jordfordeling mellem landbrugsejendommen matr. nr. 5b Harring By, Harring m.fl. og landbrugsejendommen matr. nr. 4a ibd. m.fl.

 

Jordfordelingen medfører følgende ændringer af de 2 landbrugsejendomme:

 

–  matr. nr. 5t og 4e ibd. (B31) på 4,1 ha overføres til ejendommen matr. nr. 4a ibd. m.fl. (B32)

–  matr. nr. 6z ibd. (B32) på 3,4 ha overføres til ejendommen matr. nr. 5b ibd. m.fl. (B31)

 

På den måde samles de 2 landbrugsejendommes jorder på hver sin side af banen.

 

Ejerlavsgrænsen mellem Harring By, Harring og Hørsted By, Hørsted berigtiges i forhold til Hørsted Å’s nuværende forløb mellem matr. nr. 6z og 5e Harring By, Harring samt matr. nr. 7a Hørsted By, Hørsted.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 5b og 5t Harring By, Harring.

 

Bemærkninger til forslaget

Den fremmødte repræsentant for lodsejeren under nummer B31 oplyste, at lodsejeren ikke kan tiltræde det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om jordfordeling. Repræsentanten oplyste som begrundelse, at arealet, der foreslås afstået, matr. nr. 4e og 5t Harring By, Harring, ikke er fuldt ud sammenligneligt med arealet matr. nr. 6z ibd., der foreslås tillagt lodsejerens ejendom. Supplerende oplyste repræsentanten, at lodsejeren kunne være interesseret i at modtage matr. nr. 3u ibd. i stedet, såfremt der skal finde en jordfordeling sted, og subsidiært at der etableres en vej fra kommunevej Harringhedevej til arealet.

 

Ejeren af ejendommen under nummer B32 oplyste, at han kunne tiltræde en jordfordeling som forslået under betingelse af, at der kan opnås enighed om prisen for det afståede areal og for det tillagte areal. Lodsejeren oplyste supplerende, at jordkvaliteten på arealerne som udgangspunkt er ens, men at der som led i sammenlægningen af matr. nr. 4e og 5t ibd. med matr. nr. 6u ibd. skal fjernes 2 læbælter, og at udgifterne herfor skal modregnes i prisen for de tillagte arealer.

 

Adspurgt oplyste ejeren, at han godt kan acceptere en vejføring til matr. nr. 4e og 5t ibd., såfremt en jordfordeling ikke kan gennemføres.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at der ikke teknisk er noget til hinder for at etablere en vej over matr. nr. 6u ibd. som adgangsvej til matr. nr. 4e og 5t ibd. Supplerende oplyste anlægsmyndigheden, at et forslag om en vejføring oprindeligt blev fremlagt af anlægsmyndigheden i forbindelse med borgermødet forud for besigtigelsen, men at projektet blev ændret efter anmodning om jordfordeling og accept af dette fra de berørte lodsejere.

 

I forbindelse med sagens behandling blev overkørsel nr. 179 diskuteret. Overkørslen er en sikret overkørsel med blink og signal, og således ikke en overkørsel berørt af projektet vedrørende usikrede overkørsler. Kommunen oplyste, at trafiktallet på kommunevej Harringhedevej ved trafiktælling i 2009 blev opgjort til 69 biler (årsdøgnstrafik).

 

På baggrund af de under forretningen fremkomne oplysninger traf anlægsmyndigheden beslutning om at trække sagen vedrørende nedlæggelse af overkørsel nr. 178 tilbage.

 

Kommissionens beslutning

Sagen stilles i bero og afventer en anmodning fra anlægsmyndigheden.

 

 

Privat overkørsel nr. 180

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1983, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 37 (banen) Harring By, Harring overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6z og 6u Harring By, Harring.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 181 – km 56.626

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 56.626 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 181 til den daværende matr. nr. 7a Hørsted By, Hørsted, i dag matr. nr. 7i ibd. på 4,7 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B34

Landbrugsejendommen matr. nr. 7a Hørsted By, Hørsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 7i ibd. på 4,7 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 17,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 31 (banen), 12h, 19f, 19i og 19c Hørsted By, Hørsted til kommunevejen Hørstedvej.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 19f, 19c, 19i, 31 (banen) og 12h Hørsted By, Hørsted udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres en vigeplads på matr. nr. 12h og 19f Hørsted By, Hørsted. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej samt markoverkørsel medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 31 (banen), 19f, 19c, 19i, 12h og 7i Hørsted By, Hørsted.

 

Ejerlavsgrænsen mellem Harring By, Harring og Hørsted By, Hørsted berigtiges i forhold til åens nuværende forløb mellem matr. nr. 6z og 5e Harring By, Harring samt matr. nr. 7a Hørsted By, Hørsted.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 7a og 7i Hørsted By, Hørsted.

 

B34

Fremtidig adgang til matr. nr. 7i Hørsted By, Hørsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Tøvlingvej og Hørstedvej gennem offentlig overkørsel nr. 185 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 19f, 19c, 19i, 31 (banen) og 12h Hørsted By, Hørsted. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 7i Hørsted By, Hørsted vil fremover være 1.550 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejeren af ejendommen under nummer B34 fremkom med spørgsmål til færdselsret på den foreslåede udlagte private fællesvej og herunder afholdelse af udgifter til vedligehold af vejen.

 

Vedrørende færdselsret blev ejeren vejledt om, at dette forhold vil være endelig klarlagt i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Vedrørende vedligeholdelsesforpligtigelsen og afholdelse af udgifter hertil blev ejeren vejledt om, at pligten påhviler brugerne af vejen i overensstemmelse med omfanget og karakteren af brugen af vejen.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 184

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken og på matrikelkortet.

 

Forslag

Rampearealer fra matr. nr. 31 (banen) Hørsted By, Hørsted kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 19g, 19e og 19c Hørsted By, Hørsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 185 – km 57.105

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 57.105 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen skæres af kommunevejen Hørstedvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for vejen fra Hørsted til Harring.

 

Følgende ejendomme kan blive berørt af en ændring af overkørsel nr. 185:

 

B36

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 9e Hørsted By, Hørsted m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 19f, 19i og 19c ibd. udgør i alt 3,2 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommens øvrige lodder er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 16,6 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 6b Årup By, Snedsted m.fl. beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 6b ibd. til matr. nr. 9e Hørsted By, Hørsted m.fl. udgør ca. 3,0 km.

 

B37

Landbrugsejendommen matr. nr. 4b Hørsted By, Hørsted m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 4k og 4q ibd. på i alt 8,5 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 19,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg.

 

Dette medfører, at indtil 35 meter fra spormidte vil fornødent areal blive eksproprieret til udvidelse af kommunevejen Hørstedvej.

 

Der etableres en markoverkørsel på matr. nr. 4q Hørsted By, Hørsted som adgang til kommunevejen Hørstedvej, og den eksisterende markoverkørsel ved matr. nr. 4k ibd. nedlægges.

 

Ud fra trafiksikkerhedsmæssige overvejelser er den nye markoverkørsel flyttet væk fra banen og væk fra den nye private fællesvejs udkørsel. Med udgangspunkt i disse overvejelser er beliggenheden af markoverkørslen vejledende, og den endelige placering aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

B36 og B37

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 185.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejeren af ejendommen under nummer B36 fremkom med spørgsmål til areal mellem banen og den foreslåede private fællesvej.

 

Ejeren blev vejledt om, at en overkørsel af sikkerhedshensyn skal etableres mindst 35 meter fra spormidte, hvorfor den foreslåede vej slår et sving inden udmunding i kommunevej Hørstedvej.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 186 – km 57.255

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 57.255 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 186 til den daværende matr. nr. 4b Hørsted By, Hørsted, i dag matr. nr. 4k og 4q ibd. på 8,5 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B37

Landbrugsejendommen matr. nr. 4b Hørsted By, Hørsted m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 4k og 4q ibd. på i alt 8,5 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 19,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Tøvlingvej og Hørstedvej gennem offentlig overkørsel nr. 185.

 

Der etableres en markoverkørsel på matr. nr. 4q Hørsted By, Hørsted som adgang til kommunevejen Hørstedvej.

 

Rampearealer kan tillægges den tilgrænsende matr. nr. 4r Hørsted By, Hørsted.

 

B37

Fremtidig adgang til matr. nr. 4q og 4k Hørsted By, Hørsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Tøvlingvej og Hørstedvej gennem offentlig overkørsel nr. 185. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 4q og 4k Hørsted By, Hørsted vil fremover være 800 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 187

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1921, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 31 (banen) Hørsted By, Hørsted overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 188 – km 57.504

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 57.504 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 188 til den daværende matr. nr. 6b Hørsted By, Hørsted, i dag matr. nr. 6p ibd. Arealerne øst og vest for overkørsel nr. 188 er i dag 2 forskellige ejendomme. Vejadgang til arealet øst for overkørsel nr. 188 er således sikret ved udlæg af privat fællesvej på matr. nr. 6q ibd. fra kommunevejen Tøvlingvej.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B35

Landbrugsejendommen matr. nr. 8a Hørsted By, Hørsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 6q ibd. på 2,4 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 18,4 ha.

 

B38

Landbrugsejendommen matr. nr. 2i Elsted By, Snedsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 6p Hørsted By, Hørsted på 3,7 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er også beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 7,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1et, 59a (banen), 27d og 6dr Snedsted By, Snedsted til kommunevejen Stenbjergvej.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 1et, 59a (banen), 27d og 6dr Snedsted By, Snedsted udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat vej/indkørsel over matr. nr. 27d Snedsted By, Snedsted renoveres og udvides med en grusbefæstet kørebane med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 1et og 27d Snedsted By, Snedsted og på matr. nr. 6dr ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej, markoverkørsel og private vej/indkørsel medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 6p, 1et, 59a (banen), 27d og 6dr Snedsted By, Snedsted.

 

Vejareal over matr. nr. 6q Hørsted By, Hørsted nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal kan tillægges den tilgrænsende matr. nr. 6q Hørsted By, Hørsted.

 

B38

Fremtidig adgang til matr. nr. 6p Hørsted By, Hørsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Stenbjergvej og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 6dr, 59a (banen), 27d og 1et Snedsted By, Snedsted. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 6p Hørsted By, Hørsted vil fremover være 2.550 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejeren af ejendommen under nummer B38 fremkom med spørgsmål til vedligehold af den foreslåede vej og herunder fordeling af udgifter hertil.

 

Ejeren blev vejledt om, at vedligeholdelsespligten og udgifterne til vejens vedligehold fordeles mellem brugerne i forhold til omfanget og karakteren af brugen af vejen.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 189

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1978, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 59a (banen) Snedsted By, Snedsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1et og 6dq Snedsted By, Snedsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 190

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1922, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 59a (banen) Snedsted By, Snedsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1et og 6dq Snedsted By, Snedsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 191 – km 57.928

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 57.928 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer kun som adgangsvej til en beboelsesejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 191 til matr. nr. 41a, 11e og 27c Snedsted By, Snedsted.

 

I dag er matr. nr. 11e og 27c Snedsted By, Snedsted inddraget under matr. nr. 6dr ibd. og udgør ca. 1,2 ha af det samlede areal af matr. nr. 6dr ibd.

 

Matr. nr. 41a Snedsted By, Snedsted er i dag blevet til matr. nr. 27d ibd. på 1,6 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B40

Landbrugsejendommen matr. nr. 6dq Snedsted By, Snedsted m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 6dr ibd. på 1,2 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 30,0 ha.

 

B41

Beboelsesejendommen matr. nr. 27d Snedsted By, Snedsted udgør 1,6 ha og er beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 27d, 59a (banen) og 6dr Snedsted By, Snedsted til kommunevejen Stenbjergvej.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 188, 191 og 193 ved at udlægge ny privat fællesvej samt ny privat vej/indkørsel som beskrevet under overkørsel nr. 188.

 

Vejareal over matr. nr. 6dq Snedsted By, Snedsted nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6dq og 27d Snedsted By, Snedsted.

 

B40

Overkørsel nr. 191 benyttes ikke som adgangsvej til matr. nr. 6dr Snedsted By, Snedsted. Ejendommen benytter overkørsel nr. 193.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 191 og 193)

Der fremkom forslag om, at vej på matr. nr. 27d Snedsted By, Snedsted forlænges mod øst, således vejens sving på matr. nr. 6dr ibd. rettes mere ud, for på denne måde at begrænse arealet mellem vejen og matriklens østlige skel mest muligt. Ejeren oplyste, at arealets sydøstlige hjørne er vandlidende, og at vejen således ikke vil kunne føres helt ned langs arealets sydlige og østlige skel.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at matr. nr. 6dr ibd. det pågældende sted skråner meget. Vejtracéet er således valgt under hensyntagen til terrænet samt arealets karakter. Videre er vejen projekteret således, at denne er egnet til den landbrugsmæssige kørsel, som forventes på vejen. Endelig er indgået i projekteringen af den foreslåede vej, at denne så vidt muligt etableres i forlængelse af eksisterende vej på matr. nr. 27d ibd.

 

Der fremkom bemærkninger vedrørende den foreslåede vejføring over matr. nr. 6dr Snedsted By, Snedsted. Således blev det foreslået, at vejens tracé flyttes lidt mod vest for at undgå det meget våde område i arealets sydøstlige hjørne. Ejeren udtrykte stor bekymring for, at vejen i perioder vil være oversvømmet, såfremt den placeres som foreslået, da arealet er lavtliggende. Ejeren oplyste, at der tidligere har været store oversvømmelser på den østlige del af arealet.

 

Ejeren anmodede om, at den foreslåede vej i ejendommens vestlige side anlægges således, at beplantningen ud mod banen kan bevares.

 

Anlægsmyndigheden kunne tiltræde, at beplantningen friholdes, og at vejen anlægges med respekt heraf.

 

Ejeren fremkom videre med bemærkninger vedrørende en eventuel fremtidig fritlægning af åløb på matr. nr. 6dr ibd., idet det foreslåede vejtracé krydser åen 3 gange.

 

Ejeren blev vejledt om, at kommissionen ikke i forbindelse med behandling af sagen kan inddrage et hensyn til en eventuel fritlægning af åløbet henset til det stade, hvorpå sagen om fritlægning er.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørsel nr. 191 og 193)

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

På matr. nr. 27d Snedsted By, Snedsted placeres vejen i ejendommens vestlige ende således, at beplantningen ud mod banen kan bevares. Vejen placeres således på beplantningens østlige side.

 

Vedrørende vejføringen over matr. nr. 6dr ibd. anlægges vejen under hensyntagen til arealets terræn og således, at vejen kan anvendes af ejeren af ejendommen under nummer B41. Kommissionen har ikke fundet, at der er grundlag for en forlængelse af vejføring på matr. nr. 27d ibd., inden vejen føres over i matr. nr. 6dr ibd., ligesom kommissionen ikke har fundet, at der er et afgørende hensyn til, at vejen skal anlægges i forlængelse af eksisterende vej på matr. nr. 27d ibd.

 

 

Privat overkørsel nr. 192

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1922, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 59a (banen) Snedsted By, Snedsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6dr og 6dq Snedsted By, Snedsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 193 – km 58.102

Besigtigelsesplan nr. SA-34-055821-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 58.102 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørsel nr. 193 blev i 1960 flyttet ca. 100 meter mod syd, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet. I den forbindelse tildeles de daværende matr. nr. 6b og 12c Snedsted By, Snedsted vejret ad den nye overkørsel nr. 193.

 

Matr. nr. 6b Snedsted By, Snedsted er kun beliggende på banens vestlige side.

 

Matr. nr. 12c Snedsted By, Snedsted består på daværende tidspunkt af 2 lodder, et på hver side af banen. Den østlige lod udgør ca. 4,7 ha.

 

I dag er den østlige del af matr. nr. 12c Snedsted By, Snedsted inddraget under matr. nr. 6dr ibd. og udgør ca. 4,7 ha af det samlede areal af matr. nr. 6dr ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B40

Landbrugsejendommen matr. nr. 6dq Snedsted By, Snedsted m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 6dr ibd. på 4,7 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 30,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Vejudlægget ved den tidligere placering af overkørsel nr. 193 slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej over matr. nr. 6dr Snedsted By, Snedsted fra kommunevejen Stenbjergvej.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 188, 191 og 193 ved at udlægge ny privat fællesvej som beskrevet under overkørsel nr. 188.

 

B40

Fremtidig adgang til matr. nr. 6dr Snedsted By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Tøvlingvej og Stenbjergvej og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 6dr ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 6dr Snedsted By, Snedsted vil fremover være 1.300 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 191.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 191.

 

 

Offentlig overgang km 58.956

Besigtigelsesplan nr. SA-34-058956-05-12.

 

Nuværende forhold

Overgang km 58.956 er en offentlig overgang og blev etableret efter nedlæggelsen af den offentlige overkørsel nr. 198 i 1973. Overgangen blev placeret samme sted som den nedlagte overkørsel. Overgangen er beliggende i km 58.956 og er sikret med låge.

 

Overgangen benyttes af fodgængere og cyklister som adgang over banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for vejen fra Snedsted til Hørsted.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik over banen henvises til at benytte det øvrige offentlige vejnet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 203

Besigtigelsesplan nr. SA-34-058956-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1975, men ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 41 (banen) Gjersbøl By, Snedsted overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 204

Besigtigelsesplan nr. SA-34-061356-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1981, men ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 41 (banen) Gjersbøl By, Snedsted overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 205

Besigtigelsesplan nr. SA-34-061356-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 41 (banen) Gjersbøl By, Snedsted overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 206

Besigtigelsesplan nr. SA-34-061356-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1915, men ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 41 (banen) Gjersbøl By, Snedsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 17a Gjersbøl By, Snedsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 207 – km 61.356

Besigtigelsesplan nr. SA-34-061356-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 61.356 og er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen skæres af kommunevejen Gjersbølvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som vejen til Gjersbøl.

 

Følgende ejendomme kan blive berørt af en ændring i overkørsel nr. 207:

 

B45

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Gjersbøl By, Snedsted m.fl. udgør 41,4 ha og er i sin helhed beliggende på banens vestlige side.

 

B46

Landbrugsejendommen matr. nr. 17a Gjersbøl By, Snedsted m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 19c ibd. på tilsammen 7,4 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 17a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 23,5 ha.

 

B55

Beboelsesejendommen matr. nr. 4o Gjersbøl By, Snedsted udgør 662 m2 og er beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg.

 

Dette medfører, at indtil 35 meter fra spormidte vil fornødent areal blive eksproprieret til udvidelse af kommunevejen Gjersbølvej.

 

B45, B46 og B55

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 207.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 207, 208 og 211)

 

Jordfordeling

På forretningen fremkom forskellige ønsker vedrørende jordfordeling som følge af det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt. Kommissionen har ikke forud for forretningen anmodet anlægsmyndigheden om at udarbejde et jordfordelingsforslag. Kommissionen har ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for at anmode anlægsmyndigheden om at undersøge mulighederne for jordfordeling. En eventuel jordfordeling henvises således til at foregå som almindelig handel mellem lodsejerne.

 

Forslag til anden vejføring (1)

Der fremkom forslag om, at den af anlægsmyndigheden foreslåede vej fra kommunevej Gjersbølvej til kommunevej Mosevej flyttes mod øst, således vejen følger banen. Forslaget blev støttet af flere af de fremmødte lodsejere.

 

Som begrundelse for forslaget blev anført, at beboelsen på ejendommen under nummer B50 er opført uden fundament, hvorfor der er bekymring om, at huset ikke vil kunne holde til den tunge trafik, der med forslaget vil blive ført forbi huset. Herudover blev det som begrundelse anført, at den eksisterende vejs tilstand er meget dårlig, ligesom vejen er ufarbar i vinterperioden. Den eksisterende vej vil således skulle fjernes, og en helt ny vej skal bygges op med vejkasse osv., hvorfor det ikke vil være en fordyrelse at skulle anlægge en helt ny vej langs banen.

 

Ejeren af ejendommen under nummer B50 oplyste i den forbindelse, at såfremt vejføringen fastholdes som foreslået af anlægsmyndigheden, begæres ejendommen overtaget i sin helhed. Ejeren oplyste supplerende, at der drives en put and take sø fra ejendommen, og at det er centralt, at der skal være den fornødne adgang til denne sø.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at anlægsmyndigheden vil foretage en nærmere undersøgelse af huset forud for en ekspropriationsforretning med henblik på at fotografere og dokumentere husets tilstand.

 

Forslag til anden vejføring (2)

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at der etableres en vej fra kommunevej Mosevej langs banens vestlige side mod nord til kommunevej Brendhøjvej. Som begrundelse blev anført, at der fra ejendommen under nummer B49 og B53 drives landbrug og dambrug i forbindelse med hvilket, der jævnligt kommer lastbiler for at aflevere og afhente varer. Disse vil således skulle køre en stor omvej på en meget lille vej, hvilket kan undgås med en vejføring som foreslået. Endvidere blev det anført som begrundelse, at en vejføring som foreslået af lodsejerne fjerner en betydelig omvej til både skole og arbejde samt til indkøb. Endelig blev rejst en bekymring vedrørende snerydning på den af anlægsmyndigheden foreslåede vej.

 

Anlægsmyndigheden oplyste efter besigtigelsen i marken, at en vejføring som foreslået er behandlet tidligere af anlægsmyndigheden, men at dette vejtracé blev opgivet begrundet i, at vejen ville skulle krydse et beskyttet vandløb, som for det første vil kræve en dispensation, og som for det andet, grundet vandløbets størrelse, vil medføre en meget stor overføring, som vil betyde en væsentlig fordyrelse af anlægsprojektet.

 

Forslag vedrørende tunnel

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at der anlægges en tunnel under banen, hvor overkørsel nr. 211 i dag er beliggende. Som begrundelse blev det angivet, at en del af den foreslåede vej ville kunne undværes, samt at trafikken ud for ejendommen under nummer B50 vil kunne fjernes.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at det vil betyde en væsentlig fordyrelse af anlægsprojektet, såfremt der skal anlægges en tunnel.

 

Oversigtsforhold, Gjersbølvej og Todbølvej

En del af de fremmødte lodsejere fremkom med bekymringer vedrørende oversigtsforholdene ved overkørsel fra kommunevej Gjersbølvej til kommunevej Todbølvej.

 

Kommunens repræsentant noterede de fremkomne bemærkninger og oplyste, at kommunen vil se nærmere på oversigtsforholdene det pågældende sted.

 

Kommunevej Mosevej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til størrelse på svinget fra den foreslåede vej og ud på kommunevej Mosevej.

 

Rambøll oplyste i den forbindelse, at svinget udfærdiges, så det kan håndtere en 16,5 meter lang lastbil.

 

Vedrørende skel

Ejerne af ejendommene under nummer B46 og B48 anerkendte, at den vestlige side af eksisterende private fællesvej mellem matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted og matr. nr. 28g ibd. er rette værende skel. Skellet vil matrikulært blive berigtiget i forbindelse med ekspropriationssagens behandling.

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørsel nr. 207, 208 og 211)

Efter en indgående drøftelse af det fremkomne traf kommissionen afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at vejen for en dels vedkommende er udlagt og anlagt i marken. Vejens tilstand i marken findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Vejføringen ud for ejendommen under nummer B50 skal udformes med respekt for beboelsen på ejendommen samt haven, således begge dele berøres mindst muligt.

 

Vedrørende forslaget om en vejføring fra overkørsel nr. 211 til kommunevej Brendhøjvej har kommissionen ved afvisningen af forslaget lagt afgørende vægt på, at vejen vil skulle krydse et beskyttet vandløb af en ikke ubetydelig størrelse, hvilket vil medføre en uforholdsmæssig fordyrelse af anlægsprojektet, ligesom vejføringen forudsætter en dispensation.

 

Vedrørende det fremkomne forslag om en tunnel ved overkørsel nr. 211 har kommissionen lagt afgørende vægt på, at en tunnelløsning vil medføre en uforholdsmæssig fordyrelse af anlægsprojektet.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 208 – km 61.479

Besigtigelsesplan nr. SA-34-061356-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 61.479 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen skæres af en gennemgående privat fællesvej Mosevej mellem kommunevejene Gjersbølvej og Mosevej. Den private fællesvej består af et spor og er belagt med grus. Overkørslen har således privat karakter.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for flere lodsejere.

 

På strækningen mellem de offentlige overkørsler nr. 208 og 211 har der tillige været 2 private overkørsler, henholdsvis overkørsel nr. 209 og 210.

 

Overkørslen betjener en privat fællesvej for flere ejendomme.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B45

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Gjersbøl By, Snedsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 35 Todbøl Hgd., Kallerup på 1,0 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 4a Gjersbøl By, Snedsted er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 41,4 ha.

 

B46

Landbrugsejendommen matr. nr. 17a Gjersbøl By, Snedsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 17c ibd. på 1,8 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 17a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 23,5 ha.

 

B48

Landbrugsejendommen matr. nr. 5g Gjersbøl By, Snedsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 28g ibd. på 2,5 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 5g ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 6,2 ha.

 

B50

Landbrugsejendommen matr. nr. 28d Gjersbøl By, Snedsted m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 31m og 6g ibd. på tilsammen 6,3 ha beliggende på banens østlige side og til ejendommens lodder matr. nr. 2aq og 2ar ibd. på tilsammen 10,3 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 28d ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 23,1 ha.

 

B51

Landbrugsejendommen matr. nr. 5c Gjersbøl By, Snedsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 28e ibd. på 0,9 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 5c ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 4,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207 og ny kommunevej Mosevej over matr. nr. 4t, 41 (banen), 17c, 28g, 28d og 28h Gjersbøl By, Snedsted samt matr. nr. 37 (banen) og 1d Todbøl Hgd., Kallerup.

 

Ny kommunevej over matr. nr. 4t og 41 (banen) Gjersbøl By, Snedsted udskilles som kommunevej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde. Kommunevejen anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 17c, 4t, 28g, 28d og 28h ibd., 37 (banen) og 1d Todbøl Hgd., Kallerup udskilles som kommunevej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde. Vejen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted og på matr. nr. 1d Todbøl Hgd., Kallerup. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udskilles tillige som kommunevej.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den nye kommunevej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 4t, 41 (banen) 17c, 28g, 28d og 28h Gjersbøl By, Snedsted samt matr. nr. 37 (banen) og 1d Todbøl Hgd., Kallerup.

 

Skelforholdene mellem matr. nr. 17c, 4t, 28h og 28g Gjersbøl By, Snedsted berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken i brugsgrænsen mellem ejendommen i forbindelse med udskillelse af eksisterende vej.

 

Vejudlægget på matr. nr. 17c og 16a Gjersbøl By, Snedsted slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

B45

Fremtidig adgang til matr. nr. 35 Todbøl Hgd., Kallerup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Gjersbølvej, ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35 Todbøl Hgd., Kallerup vil fremover være 1.550 meter.

 

B46

Fremtidig adgang til matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, herefter ad ny kommunevej Mosevej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 500 meter.

 

B48

Fremtidig adgang til matr. nr. 28g Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 28g Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 1.100 meter.

 

B50

Fremtidig adgang til matr. nr. 31m og 6g Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad ny kommunevej Mosevej, kommunevejen Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 31m og 6g Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 2.300 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 2aq og 2ar Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad ny kommunevej Mosevej, kommunevejen Gjersbølvej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2aq og 2ar Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 2.950 meter.

 

B51

Fremtidig adgang til matr. nr. 28e Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 28e Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 1.200 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 207.

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 207.

 

 

Privat overkørsel nr. 209

Besigtigelsesplan nr. SA-34-061356-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1922, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 41 (banen) Gjersbøl By, Snedsted overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 17c Gjersbøl By, Snedsted.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 211 – km 62.077

Besigtigelsesplan nr. SA-34-061356-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 62.077 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen skæres af kommunevejen Mosevej, der er belagt med grus.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for flere lodsejere.

 

Ved banens anlæg fungerede den offentlige overkørsel nr. 211 som matrikulær vejadgang for matr. nr. 28, 1an, 1am, 29, 30, 8h, 1ak, 1al, 1ai, 1ah, 1ag, 1af, 1ae, 1ad, 1d og 1aa Todbøl Hgd., Kallerup samt matr. nr. 28a, 5a, 13b, 28c, 29d, 29e, 4f og 6d Gjersbøl By, Snedsted. Overkørslen har sandsynligvis fungeret som adgang til Hundborg Mose. Den blev således etableret for en lille del af den nuværende kommunevej Mosevej. I forbindelse med de matrikulære forandringer på stedet er vejen, der forbandt de vejberettigedes ejendomme med overkørslen, blevet forlænget mod vest således, at den sammen med en anden tidligere selvstændig vej tilsammen udgør den nuværende kommunevej Mosevej. Der er således nu også anden vejadgang til det offentlige vejnet både mod øst (overkørsel nr. 211) og mod vest til kommunevejen Stampemøllevej.

 

Det fremgår tillige af banens matrikulære arkiv, at overkørsel nr. 211 på kommunens foranledning er udvidet og reguleret i 1948.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørsel nr. 211 følgende ejendomme:

 

B47

Landbrugsejendommen matr. nr. 28a Gjersbøl By, Snedsted m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 28h og 35d ibd. på tilsammen 2,8 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 28a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 9,6 ha.

 

B48

Landbrugsejendommen matr. nr. 5g Gjersbøl By, Snedsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 29e Hundborg By, Hundborg på 1,7 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 5g Gjersbøl By, Snedsted er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 6,2 ha.

 

B49

Landbrugsejendommen matr. nr. 13f Gjersbøl By, Snedsted m.fl. udgør 6,2 ha og er i sin helhed beliggende på banens vestlige side.

 

B52

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Beersted By, Snedsted m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 33 Todbøl Hgd., Kallerup på 1,0 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a Beersted By, Snedsted er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 46,1 ha.

 

B53

Erhvervsejendommen matr. nr. 1s Todbøl Hgd., Kallerup udgør 3,1 ha og er beliggende på banens vestlige side. Ejendommen benyttes til dambrug.

 

B54

Landbrugsejendommen matr. nr. 1aa Todbøl Hgd., Kallerup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1v ibd. på 3,6 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 28a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 119,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlæg i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207 og ny kommunevej Mosevej over matr. nr. 4t, 41 (banen), 17c, 28g, 28d og 28h Gjersbøl by, Snedsted samt matr. nr. 37 (banen) og 1d Todbøl Hgd., Kallerup.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 208 og 211 som beskrevet under overkørsel nr. 208.

 

Vejareal over matr. nr. 37 (banen) Todbøl Hgd., Kallerup udskilles til kommunevejen Mosevej.

 

B47

Fremtidig adgang til matr. nr. 28h Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 28h Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 1.500 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 35d Gjersbøl By, Snedsted fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35d Gjersbøl By, Snedsted vil fremover være 2.100 meter.

 

B48

Fremtidig adgang til matr. nr. 29e Hundborg By, Hundborg fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 29e Hundborg By, Hundborg vil fremover være 2.450 meter.

 

B52

Fremtidig adgang til matr. nr. 33 Todbøl Hgd., Kallerup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 33 Todbøl Hgd., Kallerup vil fremover være 3.200 meter.

 

B54

Fremtidig adgang til matr. nr. 1v Todbøl Hgd., Kallerup fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Todbølvej og Gjersbølvej gennem offentlig overkørsel nr. 207, videre ad ny kommunevej Mosevej, herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1v Todbøl Hgd., Kallerup vil fremover være 2.400 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 207.

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 207.

 

 

Privat overkørsel nr. 212

Besigtigelsesplan nr. SA-34-061356-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 37 (banen) Todbøl Hgd., Kallerup overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1x og 1v Todbøl Hgd., Kallerup.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Onsdag den 29. maj 2013 kl. 8.30 fortsatte forretningen, idet kommissionen samledes ved overkørsel nr. 218 for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 218, 219, 220, 221, 224, 226, 227, 228 og 229 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen Hassing – Thisted.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Banedanmark og Thisted Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og disses rådgivere var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere og disses rådgivere.

 

Kommissionen besigtigede forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere, rådgivere og anlægsmyndighedens repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Thinggaard, Hurup-Thy, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Offentlig overkørsel nr. 218 – km 63.669

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 63.669 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er adgangsvej for en landbrugsejendom beliggende på banens østlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for flere lodsejere.

 

Overkørslen betjener en privat vej for en enkelt landbrugsejendom. Den private vej består af et spor og er belagt med grus. Overkørslen har således privat karakter.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B57

Landbrugsejendommen matr. nr. 12b Sperring By, Sjørring udgør 8,6 ha og er beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Todbølvej og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup, 7c og 61 (banen) Sperring By, Sjørring.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 218, 219 og 220 ved at udlægge ny privat fællesvej som beskrevet under overkørsel nr. 219.

 

Rampearealer på matr. nr. 61 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende ejendomme matr. nr. 2h og 12b ibd.

 

B57

Fremtidig adgang til matr. nr. 12b Sperring By, Sjørring henvises til at foregå ad kommunevejen Todbølvej, ad privat fællesvej over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup, 7c og 61 (banen) Sperring By, Sjørring og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 218, 219, 220, 221 og 224)

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med indsigelser i forhold til den foreslåede vejføring over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup og matr. nr. 7c Sperring By, Sjørring.

 

Således fremkom der forslag om, at vejen over matr. nr. 7c ibd. føres langs med banen og således igennem sneværnsbæltet. Det blev i den forbindelse oplyst af lodsejerne, at sneværnsbæltet ikke virker efter hensigten, idet bæltet holder på sneen på banearealet og ikke fungerer som et værn for banen. Videre blev det oplyst, at der tidligere er fjernet et sneværnsbælte i umiddelbar forlængelse af det eksisterende bælte, hvorfor det ikke burde være et problem at nedlægge dette sneværnsbælte.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at der er søgt dispensation til at lægge vejen i arealet med sneværnsbæltet, men at anlægsmyndigheden har fået afslag. Anlægsmyndigheden oplyste supplerende, at anlægsmyndigheden vil søge om en dispensation på ny.

 

Videre fremkom der fra de fremmødte lodsejere forslag om, at såfremt vejen ikke kan føres i sneværnsbæltet, at denne så rettes ud på matr. nr. 7c ibd., således at vejen ikke bugter sig mere end højst nødvendigt.

 

Endelig blev det af lodsejerne bemærket, at oversigtsforholdene ved overkørsel fra den foreslåede vej til kommunevej Todbølvej er meget dårlige, idet kommunevejen syd for overkørslen ligger højere end overkørslen, og idet overkørslen er placeret i et sving. Endvidere dyrkes marken beliggende matr. nr. 1z Todbøl Hgd., Kallerup, hvorfor enhver form for oversigt forsvinder, når afgrøderne kommer lidt op.

 

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at vigepladsen på matr. nr. 12b Sperring By, Sjørring flyttes til matr. nr. 7c ibd. umiddelbart syd for eksisterende sneværnsbælte.

 

Ejeren af ejendommen under nummer B56 fremkom med anmodning om, at vejen på matr. nr. 2h ibd. nedlægges.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at det skal undersøges nærmere, om vejen vil kunne nedlægges.

 

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag til jordfordeling, ligesom anlægsmyndighedens forslag til jordfordeling blev diskuteret.

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørsel nr. 218, 219, 220, 221 og 224)

 

Vejføring over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup og matr. nr. 7c Sperring By, Sjørring

Efter en indgående drøftelse af de fremkomne bemærkninger vedrørende vejføringen over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup og matr. nr. 7c Sperring By, Sjørring traf kommissionen afgørelse om, at anlægsmyndigheden frem til tidspunktet for ekspropriationen skal arbejde videre med vejtracéet. I den forbindelse opfordres anlægsmyndigheden til at undersøge oversigtsforhold/udkørselsforhold i forhold til kommunevej Todbølvej, og herunder spørgsmålet om udkørsel eventuelt skal ske til kommunevej Kallerupvej. Kommissionen har noteret sig, at anlægsmyndigheden vil søge om en dispensation på ny vedrørende vejføring i sneværnsbælte på matr. nr. 7c Sperring By, Sjørring, og kommissionen skal, afhængigt af resultatet af forespørgslen, opfordre anlægsmyndigheden til at vurdere det fremkomne forslag om at rette vejen ud på matr. nr. 7c ibd. Alternativt henlægges afskårne arealer under banens sneværnsbælte.

 

Vigeplads på matr. nr. 12b Sperring By, Sjørring

Vedrørende det fremkomne forslag om ændring af placering af vigepladsen har kommissionen truffet afgørelse om, at vigepladsen skal flyttes fra matr. nr. 12b Sperring By, Sjørring til matr. nr. 7c ibd. Anlægsmyndigheden skal frem til ekspropriationsforretningen arbejde videre med den endelige placering, idet henvises til ovenstående vedrørende uafklarede spørgsmål om den endelige vejføring over matr. nr. 7c ibd.

 

Jordfordeling

Vedrørende de fremkomne bemærkninger om jordfordeling skal kommissionen bemærke, at anlægsmyndigheden ikke af kommissionen er pålagt at foretage jordfordeling, men at kommissionen kan tiltræde, at anlægsmyndigheden i forlængelse af de på forretningen fremkomne bemærkninger arbejder videre med jordfordeling i forhold til matr. nr. 12h, 12t, 12s, 12x og 48 Sperring By, Sjørring. I den forbindelse har kommissionen noteret sig spørgsmålet om nedlæggelse af beskyttet dige eller dige gennembrud i skel mellem matr. nr. 12h og 12t ibd., ligesom kommissionen har noteret sig, at ejeren af ejendommen under nummer B61 fremkom med ønsker vedrørende etablering af et foringsrør under banen. Vedrørende matr. nr. 12i ibd. bemærkede kommissionen, at der ikke er fornøden hjemmel til at foretage ekspropriation af arealet som foreslået af anlægsmyndigheden i forbindelse med jordfordelingen.

 

Kommissionen traf herefter afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 219 – km 63.914

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 63.914 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for flere lodsejere samt som fornøden adgang for matr. nr. 12b Sperring By, Sjørring.

 

Matr. nr. 12b Sperring By, Sjørring eksisterer stadig på matrikelkortet og har stadig skel ved overkørsel nr. 219, men overkørslen benyttes ikke i driften.

 

Overkørslen betjener en privat vej for en enkelt landbrugsejendom. Den private vej består af et spor og er belagt med grus.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B56

Landbrugsejendommen matr. nr. 2h Sperring By, Sjørring m.fl. til ejendommens lod 12h ibd. på 13,7 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 23,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Todbølvej og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup, matr. nr. 7c, 61 (banen) og 12b Sperring By, Sjørring.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup, matr. nr. 7c, 61 (banen) og 12b Sperring By, Sjørring udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 7c Sperring By, Sjørring og på matr. nr. 12b ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup, matr. nr. 7c, 61 (banen) og 12b Sperring By, Sjørring.

 

Rampearealer på matr. nr. 61 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende ejendomme matr. nr. 12b, 2h og 12h Sperring By, Sjørring.

 

B56

Fremtidig adgang til matr. nr. 12h Sperring By, Sjørring fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Todbølvej, ad privat fællesvej over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup, matr. nr. 7c, 61 (banen) og 12b Sperring By, Sjørring og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 12h Sperring By, Sjørring vil fremover være 1.450 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 218.

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 218.

 

 

Privat overkørsel nr. 220 – km 64.047

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 64.047 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som har været brugt i driften af en landbrugsejendom. Ramperne er i dag fjernet, så det ikke er fysisk muligt at benytte overkørslen, som den er nu.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 220 til den daværende matr. nr. 12g Sperring By, Sjørring, i dag er matr. nr. 12g ibd. en del af matr. nr. 12h ibd. Den daværende del af matr. nr. 12g ibd. på banens østlige side udgjorde ca. 2,9 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B56

Landbrugsejendommen matr. nr. 2h Sperring By, Sjørring m.fl. til en del af ejendommens lod matr. nr. 12h ibd. på 2,9 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 23,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Todbølvej og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1c Todbøl Hgd., Kallerup, matr. nr. 7c, 61 (banen) og 12b Sperring By, Sjørring.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 218, 219 og 220 ved at udlægge ny privat fællesvej som beskrevet under overkørsel nr. 219.

 

Rampearealer på matr. nr. 61 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende ejendomme matr. nr. 2h og 12h ibd.

 

B56

Fremtidig adgang til matr. nr. 12h Sperring By, Sjørring henvises til at foregå som beskrevet under overkørsel nr. 219. Der er ingen omvej, da overkørsel nr. 220 ikke kan benyttes som adgang til matr. nr. 12h ibd. i den stand, den er nu.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 218.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 218.

 

 

Privat overkørsel nr. 221 – km 64.260

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 64.260 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af 2 landbrugsejendomme.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 221 til den daværende matr. nr. 12i Sperring By, Sjørring, i dag er 12i ibd. en del af matr. nr. 12t ibd. Den daværende del af matr. nr. 12i ibd. på banens østlige side udgjorde ca. 1,0 ha.

 

I forbindelse med nedlæggelsen af overkørsel nr. 222 i 1986 tinglyses der færdselsret for matr. nr. 12o Sperring By, Sjørring over matr. nr. 12i ibd. som adgang til overkørsel nr. 221. Færdslen gennem overkørsel nr. 221 for matr. nr. 12o ibd. er tiltrådt af banen. I dag betegnes den del af matr. nr. 12o ibd. beliggende på banens østlige side matr. nr. 12x ibd.

 

Ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 222 i 1986 blev overkørsel nr. 221 eneste adgang for matr. nr. 48 Sperring By, Sjørring.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B59

Landbrugsejendommen matr. nr. 30a Sperring By, Sjørring m.fl. til en del af ejendommens lod matr. nr. 12t ibd. på 1,0 ha og er beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 8,9 ha.

 

B60

Landbrugsejendommen matr. nr. 29a Sperring By, Sjørring m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 12x og 48 ibd. på 2,9 ha beliggende øst for banen. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 9,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Ved ekspropriation gennemføres der jordfordeling mellem følgende landbrugsejendomme:

 

–  matr. nr.   2h Sperring By, Sjørring m.fl. (B56)

–  matr. nr.  30a Sperring By, Sjørring m.fl. (B59)

–  matr. nr.  29a Sperring By, Sjørring m.fl. (B60)

–  matr. nr.  12a Sperring By, Sjørring m.fl. (B61)

 

Jordfordelingen medfører følgende ændringer:

 

–  B56 modtager fra B59 matr. nr. 12t Sperring By, Sjørring på 1,9 ha.

–  B60 modtager fra B59 matr. nr. 12i Sperring By, Sjørring på 2,0 ha.

–  B61 modtager fra B60 matr. nr. 12x og 48 Sperring By, Sjørring på 2,9 ha.

 

Dermed udgår lodderne matr. nr. 12t, 12x og 48 ibd. af matriklen, og der skal ikke skabes vejadgang som erstatning for nedlæggelsen af overkørsel nr. 221.

 

Vejareal over matr. nr. 12o, 12i, 12t og 12h Sperring By, Sjørring nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 218.

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 218.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 224 – km 64.712

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 64.712 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for flere lodsejere.

 

Ved anlæggelsen af jernbanen var det kun de daværende matr. nr. 12a (ca. 5,3 ha) og 12l (ca. 1,6 ha) Sperring By, Sjørring, der havde matrikulær vejadgang til overkørsel nr. 224, for matr. nr. 12l ibd. blev der samtidig tildelt færdselsret til at benytte privat overkørsel nr. 225.

 

I 1982 nedlægges overkørsel nr. 225.

 

I dag er matr. nr. 12a og 12l Sperring By, Sjørring inddraget under matr. nr. 12s ibd., og overkørslen betjener derved en privat vej for en enkelt landbrugsejendom. Den private vej består af et spor og er belagt med grus.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B61

Landbrugsejendommen matr. nr. 12a Sperring By, Sjørring til del af ejendommens lod matr. nr. 12s ibd. på 5,3 ha beliggende på ejendommens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 90,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området øst for overkørsel nr. 224 henvises til at krydse banen gennem overkørsel nr. 227, der opgraderes til bomanlæg.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af markoverkørsler medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 12s Sperring By, Sjørring.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 12a Sperring By, Sjørring udlægges på matrikelkortet.

 

Rampeareal kan tillægges den tilgrænsende matr. nr. 12a Sperring By, Sjørring.

 

B61

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 12s Sperring By, Sjørring fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Todbølvej, privat fællesvej over matr. nr. 12a ibd., gennem offentlig overkørsel nr. 227. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 12s Sperring By, Sjørring vil fremover være 1.100 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 218.

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 218.

 

 

Privat overkørsel nr. 226

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1980, men ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 61 (banen) Sperring By, Sjørring overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 227 – km 65.081

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i km 65.081 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges til adgang til flere landbrugsarealer og en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for vejen fra Sperring Sø. I dag er Sperring Sø tørlagt.

 

Overkørslen betjener en privat fællesvej for flere ejendomme. Den private fællesvej består af et spor og er belagt med grus. Overkørslen har således privat karakter.

 

Følgende ejendomme kan blive berørt af en ændring i overkørslens status:

 

B61

Landbrugsejendommen matr. nr. 12a Sperring By, Sjørring til ejendommens lod matr. nr. 12s ibd. på 37,2 ha beliggende på ejendommens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 90,3 ha.

 

B62

Landbrugsejendommen matr. nr. 59a Sperring By, Sjørring udgør 2,4 ha og er beliggende på banens østlige side.

 

B64

Ejendommen matr. nr. 62 Sperring By, Sjørring udgør 7,5 ha og er beliggende på banens østlige side. Ejendommen er det, der er tilbage af den tørlagte Sperring Sø. Der er ingen sø på arealet i dag.

 

B65

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 59c Sperring By, Sjørring m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 59c ibd. og matr. nr. 37 Næstrup By, Sjørring på i alt 26,8 ha beliggende på banens østlige side. De øvrige lodder er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 38,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg.

 

Dette medfører, at indtil 35 meter fra spormidte vil fornødent areal blive eksproprieret til udvidelse af den private fællesvej Todbølvej over matr. nr. 12a og 12s Sperring By, Sjørring.

 

B61, B62, B64 og B65

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 227.

 

Bemærkninger til forslaget

Et par af de fremmødte lodsejere oplyste, at der er planer om at rejse 6-7 3 MW vindmøller på matr. nr. 59c Sperring By, Sjørring og matr. nr. 33 Kallerup By, Kallerup. I den forbindelse vil ejendommen under nummer B62 skulle sælges, hvorfor det kunne være hensigtsmæssigt at bevare overkørsel nr. 224 i stedet for overkørsel nr. 227.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til vejret til privat fællesvej Todbølvej og herunder, hvordan man fysisk kan komme til matr. nr. 62 Sperring By, Sjørring.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at adgangsvejen til arealet er som angivet på kortet. Det er således muligt til fods at komme til arealet.

Kommissionens beslutning

Vedrørende de rejste bemærkninger om planer om et vindmølleprojekt skal kommissionen bemærke, at projektet er forretningen uvedkommende idet henvises til det stade, hvorpå planlægningen af vindmøllerne er.

 

Kommissionen traf herefter afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt.

 

 

Privat overkørsel nr. 228

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1977, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 61 (banen) Sperring By, Sjørring overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat overkørsel nr. 229

Besigtigelsesplan nr. SA-34-063348-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1977, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 61 (banen) Sperring By, Sjørring overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Niels Juel Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard