Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelsesforretningen den 29. april 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

HASSING – THISTED

(Besigtigelsesforretningen den 29. april 2014)

4. hæfte

 

 

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 10.30 samledes kommissionen på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, Hurup Thy for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende overkørslerne nr. 160, 161, 162, 163, 164, 165 og 167 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 13.30, hvor kommissionen samledes på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, Hurup Thy for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende overkørsel nr. 166 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen fra Hassing til Thisted.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Lone Løth Bloch og Jesper Holt Jensen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte landinspektør Carsten Flyger Jørgensen, projektleder Stine Baldus Gæmelke, Rambøll, vejingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll og landinspektør Terese Fuglsang, Lifa.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Carsten Flyger Jørgensen og Stine Baldus Gæmelke redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Hassing og Thisted ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 52.219 – 53.681. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 52.219 – 53.681 har der forud for denne besigtigelsesforretning i efteråret 2013 været afholdt en forretning, hvor Banedanmark besluttede at trække det præsenterede forslag tilbage til yderligere bearbejdning.

 

Der har som en del af forberedelserne til besigtigelsesforretningen været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler. Screeningen, borgermøderne og den tidligere besigtigelsesforretning ligger til grund for den endelige udvælgelse af det løsningsforslag, som Banedanmark nu bringer for ekspropriationskommissionen.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje, der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-34-052219-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 160-167 1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Thisted Kommune i Region Nordjylland.

 

Banen er stationeret fra Struer mod Thisted.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer eventuelt kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet i afsnittet: Allerede nedlagte overkørsler.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse af følgende overkørsler:

 

Thisted Kommune:

Offentlig niveau overkørsel nr. 160 km 52.219
Privat niveau overkørsel nr. 162 km 52.527
Privat niveau overkørsel nr. 163 km 52.793
Offentlig niveau overkørsel nr. 165 km 53.266
Privat niveau overkørsel nr. 166 km 53.536

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret.

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsel er formelt blevet nedlagt, jf. de gamle ejendomskort, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

  • Overkørsel nr. 161 – matr. nr. 78 Hørdum By, Hørdum

 

Denne overkørsel slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der også overkørsler, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet deres betydning og dermed er ophørt med at blive brugt.

 

Følgende overkørsel er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

  • Overkørsel nr. 164 – matr. nr. 78 Hørdum By, Hørdum

 

Denne overkørsel nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Thinggaard, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Offentlig overkørsel nr. 160 – km 52.219

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052219-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 52.219 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen krydses af kommunevejen Gisselbækvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt som adgang for vejen til Gisselbæk.

 

Med Gisselbæk hentydes der sandsynligvis til gården Gisselbæk, der ligger lige vest for overkørslen. På de gamle ejendomskort/matrikelkort er indkørslen til Gisselbækgård omtalt som “vejen til Gisselbæk”.

 

Ved banens anlæggelse blev den eksisterende vej til Hassing lukket. Kombineret med den færdsel, der har været mellem Hassing, Gisselbækgården og den øvrige offentlige trafik i området, har erstatningen for lukningen af vejen været overkørsel nr. 160.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Gisselbæk, Hassing m.fl. Ejendommen er beliggende på banens vestlige side og udgør i alt 84,3 ha.

 

B2

Landbrugsejendommen matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 3c og 3a Irup Hgd.s Hede, Hørdum på i alt 1,7 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum er beliggende på banens vestlige side. Landbrugsejendommen udgør i alt 18,3 ha.

 

B5

Skovejendommen uden beboelse matr. nr. 63a Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 63c og 63e ibd. på i alt 1.895 m2 beliggende på banens vestlige side. Skovejendommen udgør i alt 5,5 ha.

 

B7

Skovejendommen uden beboelse matr. nr. 64c Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 64h ibd. på 120 m2 beliggende på banens østlige side. Skovejendommen udgør i alt 1.880 m2. (Ejer også B8).

 

B8

Skovejendommen uden beboelse matr. nr. 64a Hørdum By, Hørdum m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 64e og 64f ibd. på i alt 260 m2 beliggende på banens vestlige side. Skovejendommen udgør i alt 5,6 ha. (Ejer også B7).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlæg i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik henvises fremover til at benytte kommunevejen Gisselbækvej og Legindvej over den offentlige overkørsel nr. 167 og derfra videre ad kommunevejene Nyhåbsvej, Iruplundvej og Vestervigvej.

 

Rampeareal fra matr. nr. 4a (banen) Gisselbæk, Hassing overføres til det tilgrænsende matr. nr. 1a ibd.

 

B1

Fremtidig adgang fra ejendommen til offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Gisselbækvej. Ejendommen har kun jord på den vestlige side af banen.

 

B2

Fremtidig adgang til matr. nr. 3a og 3c Irup Hgd.s Hede, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej, Iruplundvej, Vestervigvej og Gisselbækvej via offentlig overkørsel nr. 167. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3a og 3c Irup Hgd.s Hede, Hørdum vil fremover være 4.250 meter.

 

B5

Fremtidig adgang til matr. nr. 63c og 63e Hørdum By, Hørdum henvises til at foregå ad hidtil benyttede veje over matr. nr. 62e og 16m ibd., herefter videre ad kommunevejene Iruplundvej, Nyhåbsvej, Legindvej og Gisselbækvej via offentlig overkørsel nr. 167. Afstanden mellem arealerne beliggende på henholdsvis banens østlige og vestlige side vil fremover være 3.200 meter.

 

B7

Fremtidig adgang til matr. nr. 64h Hørdum By, Hørdum henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej, Iruplundvej, Vestervigvej og Gisselbækvej via offentlig overkørsel nr. 167. Afstanden mellem arealerne beliggende på henholdsvis banens østlige og vestlige side vil fremover være 4.550 meter.

 

B8

Fremtidig adgang til matr. nr. 64e og 64f Hørdum By, Hørdum henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Vestervigvej, Iruplundvej, Nyhåbsvej, Legindvej og Gisselbækvej via offentlig overkørsel nr. 167. Afstanden mellem arealerne beliggende på henholdsvis banens østlige og vestlige side vil fremover være 3.400 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 161

 

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052219-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1979, men er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 162 – km 52.527

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052219-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 52.527 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 162 til den daværende matr. nr. 62 Hørdum By, Hørdum. I dag er matr. nr. 62 ibd. på banens østlige side blevet en del af matr. nr. 62e ibd., og arealet udgør ca. 9,0 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B2

Landbrugsejendommen matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 62e ibd. på 9,0 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 18,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som erstatning for overkørsel nr. 162 henvises al trafik til at foregå ad kommune-vejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 167. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Eksisterende vejudlæg på matrikelkortet over matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum berigtiges efter forholdene i marken.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e Hørdum By, Hørdum udlægges i 5,50 meters bredde, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ny privat vej/indkørsel over matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af den 5,50 meter brede private fællesvej og private vej/indkørsel medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 16m og 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Rampearealer fra matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overføres til de tilgrænsende matr. nr. 62e og 62b ibd.

 

B2

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 167. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e ibd.

Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum vil fremover være 3.200 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 163 – km 52.793

 

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052219-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 52.793 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 163 til de daværende matr. nr. 60 og 61 Hørdum By, Hørdum.

 

I dag er matr. nr. 60 ibd. blevet en del af matr. nr. 60b og 52e ibd., der nu er to ejendomme, og har ikke længere jord på begge sider af banen.

 

I dag er matr. nr. 61 ibd. blevet en del af matr. nr. 62b, 62e ibd. og en lille lod benævnt matr. nr. 62f ibd. Den daværende del af matr. nr. 61 ibd. på banens østlige side udgør ca. 1,8 ha af matr. nr. 62e ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B2

Landbrugsejendommen matr. nr. 62b Hørdum By, Hørdum m.fl. til en del af ejendommens lodder matr. nr. 62e og 62f ibd. på 1,8 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 18,3 ha.

 

B9

Landbrugsejendommen matr. nr. 60b Hørdum By, Hørdum udgør 3,7 ha og er beliggende på banens vestlige side.

 

B10

Landbrugsejendommen matr. nr. 52a Hørdum By, Hørdum m.fl. udgør 12,0 ha og er beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som erstatning for overkørsel nr. 163 henvises al trafik til at færdes ad kommune-vejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 167.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 162 og 163 som beskrevet under overkørsel nr. 162.

 

Rampearealer fra matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overføres til de tilgrænsende matr. nr. 62e, 60b og 62b ibd.

 

B2

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 62e og 62f Hørdum By, Hørdum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej, Nyhåbsvej og Iruplundvej via offentlig overkørsel nr. 167. Herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16m og 62e ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 62e og 62f ibd. vil fremover være 3.400 meter.

 

B9 og B10

Ejendommene har uændrede adgangsforhold til offentlig vej ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 163, da ejendommene ikke har jord på begge sider af banen.

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 164

 

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052219-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v.

 

Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, at den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum overføres til de tilgrænsende matr. nr. 60b og 52e ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Offentlig overkørsel nr. 165 – km 53.266

 

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052219-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 53.266 og er sikret med advarsels-anlæg.

 

Overkørslen krydses af kommunevejen Damsgårdsvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen blev anlagt for vejen fra Sønderhå til Hørdum.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B12

Erhvervsejendommen matr. nr. 13bg Hørdum By, Hørdum på 0,2 ha beliggende på banens østlige side.

 

B13

Beboelsesejendommen matr. nr. 13by Hørdum By, Hørdum på 721 m2 beliggende på banens østlige side.

 

B14

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 17u Hørdum By, Hørdum m.fl. Ejendommen er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør 15,5 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 8a Jestrup By, Sønderhå også beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 8a ibd. til matr. nr. 17u Hørdum By, Hørdum m.fl. udgør ca. 3,3 km.

 

B15

Landbrugsejendommen matr. nr. 17i Hørdum By, Hørdum på 1,9 ha beliggende på banens vestlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som erstatning for overkørsel nr. 165 henvises al trafik til at færdes ad kommune-vejene Damsgårdsvej, Gisselbækvej, Legindvej og Nyhåbsvej via offentlig overkørsel nr. 167.

 

Rampearealer fra matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 17u og 13bg ibd.

 

B12, B13, B14 og B15

Ejendommene har uændrede adgangsforhold til offentlig vej ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 165, da ejendommene ikke har jord på begge sider af banen.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 166 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 166 – km 53.536

 

Besigtigelsesplan nr. SA-34-052219-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 53.536 og er sikret med advarsels-anlæg.

 

Overkørslen krydses af den private fællesvej Idylvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 166 til det daværende matr. nr. 13b Hørdum By, Hørdum. I dag er matr. nr. 13b ibd. udstykket i mange ejendomme. Restejendommen med bygninger betegnes i dag stadig matr. nr. 13b ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B18

Landbrugsejendommen matr. nr. 13b Hørdum By, Hørdum beliggende på banens vestlige side. Landbrugsejendommen udgør i alt 3,6 ha. (Ejer også B27).

 

B19

Ubebygget areal matr. nr. 13bæ Hørdum By, Hørdum på i alt 958 m2 beliggende på banens vestlige side.

 

B20

Beboelsesejendommen matr. nr. 13af Hørdum By, Hørdum udgør 1.968 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B21

Vejareal (Idylvej) matr. nr. 13ag Hørdum By, Hørdum udgør 475 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B22

Ubebygget areal matr. nr. 13ah Hørdum By, Hørdum på i alt 492 m2 beliggende på banens vestlige side.

 

B23

Beboelsesejendommen matr. nr. 13ai Hørdum By, Hørdum udgør 492 m2 og er beliggende på banens vestlige side. (Ejer også B24).

 

B24

Beboelsesejendommen matr. nr. 13ak Hørdum By, Hørdum udgør 492 m2 og er beliggende på banens vestlige side. (Ejer også B23).

 

B25

Beboelsesejendommen matr. nr. 13al og 13am Hørdum By, Hørdum udgør i alt 984 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B26

Beboelsesejendommen matr. nr. 13an Hørdum By, Hørdum udgør 1.476 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B27

Ubebygget areal matr. nr. 13bs Hørdum By, Hørdum på i alt 885 m2 beliggende på banens vestlige side. (Ejer også B18).

 

B28

Beboelsesejendommen matr. nr. 13au Hørdum By, Hørdum udgør 675 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B29

Beboelsesejendommen matr. nr. 13ø Hørdum By, Hørdum udgør 1.169 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B30

Beboelsesejendommen matr. nr. 13aa Hørdum By, Hørdum udgør 1.144 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B31

Erhvervsejendommen matr. nr. 13ab Hørdum By, Hørdum udgør 1.724 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B32

Beboelsesejendommen matr. nr. 13ac Hørdum By, Hørdum udgør 435 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B33

Beboelsesejendommen matr. nr. 13y Hørdum By, Hørdum udgør 733 m2 og er beliggende på banens vestlige side.

 

B34

Beboelsesejendommen matr. nr. 13æ Hørdum By, Hørdum udgør 741 m2 og er beliggende på banens vestlige side. (Ejer også B35 og B36).

 

B35

Beboelsesejendommen matr. nr. 13z Hørdum By, Hørdum udgør 603 m2 og er beliggende på banens vestlige side. (Ejer også B34 og B36).

 

B36

Ubebygget areal matr. nr. 13v Hørdum By, Hørdum udgør 1.237 m2 og er beliggende på banens vestlige side. (Ejer også B34 og B35).

 

B37

Beboelsesejendommen matr. nr. 15ai Hørdum By, Hørdum udgør 461 m2 og er beliggende på banens østlige side. (Ejer også B38).

 

B38

Beboelsesejendommen matr. nr. 72 Hørdum By, Hørdum udgør 159 m2 og er beliggende på banens østlige side. (Ejer også B37).

 

B39

Beboelsesejendommen matr. nr. 13o Hørdum By, Hørdum udgør 773 m2 og er beliggende på banens østlige side. (Ejer også B40).

 

B40

Beboelsesejendommen matr. nr. 13bh Hørdum By, Hørdum udgør 460 m2 og er beliggende på banens østlige side. (Ejer også B39).

 

B41

Ejendommen matr. nr. 13p Hørdum By, Hørdum udgør 12 m2 og er beliggende på banens østlige side.

 

B42

Beboelsesejendommen matr. nr. 20af Hørdum By, Hørdum udgør 1.976 m2 og er beliggende på banens vestlige side. (Ejer også B43).

 

B43

Erhvervsejendommen matr. nr. 13ae Hørdum By, Hørdum udgør 1,2 ha og er beliggende på banens vestlige side. (Ejer også B42).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad privat fællesvej Idylvej, kommunevejene Gisselbækvej, Legindvej og Nyhåbsvej via offentlig overkørsel nr. 167.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 13b, 14h og 13ae Hørdum By, Hørdum udlægges på matrikelkortet.

 

Rampeareal fra matr. nr. 78 (banen) Hørdum By, Hørdum kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 13b ibd.

 

B18 – B36 og B42 – B43

Fremtidig adgang fra ejendommene til offentlig vej henvises til at foregå ad privat fællesvej Idylvej til kommunevejen Gisselbækvej. Ejendommene har kun jord på den ene side af banen.

 

B37 – B41

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej er uændrede.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørsel nr. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 og 167)

 

Vedrørende forslag om opretholdelse og sikring af overkørsler

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om opretholdelse og sikring af henholdsvis overkørsel nr. 160, 165 og/eller 166.

 

Fælles for de fremlagte forslag om opretholdelse af nævnte overkørsler blev det af lodsejerne anført, at anlægsmyndighedens forslag om nedlæggelse af overkørslerne vil medføre en meget tung trafik gennem Hørdum by med blandt andet landbrugsmaskiner til fare for den øvrige trafik og herunder især de bløde trafikanter.

 

Krydset ved Nyhåbsvej/Tårnvej

Det blev af de fremmødte understreget, at især krydset Nyhåbsvej/Tårnvej giver store vanskeligheder, idet tunge transporter, der kommer henholdsvis ad Legindvej over banen og mod syd ad Nyhåbsvej samt transporter ad Nyhåbsvej mod øst/vest ad Tårnvej, vil skulle anvende begge vejbaner for at kunne gennemføre svinget til fare for den øvrige trafik.

 

Det blev i forlængelse heraf anført af nogle af de fremmødte, at det ikke er lovligt at krydse midterlinjen ved sving, hvorfor den anviste adgangsvej for landbrugsmaskinerne ikke er lovlig.

 

Thisted Kommunes repræsentant oplyste i den forbindelse, at politiet er blevet hørt vedrørende de trafikale forhold i krydset, og at politiet i den forbindelse har udtalt, at et køretøj må krydse vejmidterlinjen, når dette kan ske under hensyn til og uden fare for den øvrige trafik.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at anlægsmyndigheden er vidende om, at det pågældende kryds ikke er optimalt, men at krydset lovligt anvendes og kan anvendes til de pågældende transporter, samt at der i øvrigt er andre alternativer via det offentlige vejnet.

 

Trafiktællinger

Videre anførte anlægsmyndighedens repræsentanter, at der er en forholdsvis begrænset trafik gennem de overkørsler, der foreslås nedlagt, hvorfor det må forventes, at der kun vil ske en mindre forøgelse af trafikken igennem offentlig overkørsel nr. 167. Der blev i den forbindelse henvist til trafiktællinger foretaget vedrørende overkørsel nr. 160, 165, 166 og 167 af Thisted Kommune.

 

De fremmødte lodsejere anførte i den forbindelse, at trafiktællingerne er foretaget i december måned og således i en periode, hvor der ikke er landbrugsmæssig færdsel igennem overkørslerne, hvorfor trafiktællingerne ikke er retvisende. Videre blev det anført, at der forventes en stigende trafik fra landbrugene samt maskinstationen, hvorfor tallene ikke er reelle i forhold til trafikken igennem overkørslerne fremover.

 

En af de fremmødte lodsejere anførte i forlængelse heraf, at han driver en put and take sø, der har ca. 3.000 besøgende om året. Disse besøgende kommer i foråret, sommeren og efteråret, hvorfor trafiktællinger i december måned ikke tager højde for denne trafik.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at trafiktællingerne anvendes som led i fastlæggelsen af årsdøgntrafikken i de enkelte overkørsler, og at disse er lagt til grund af anlægsmyndigheden.

 

Lugtgener

En række af de fremmødte lodsejere udtrykte bekymring for lugtgener som følge af gylletransporter igennem byen fra landbrugsbedriften Kolbygård til landbrugsbedriften Gisselbæk.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter anførte i den forbindelse, at der af ejerne af de to landbrugsbedrifter er søgt om tilladelse til etablering af gylletank på Gisselbæk til brug for gylle fra Kolbygård, og at det som forudsætning for indstillingen fra Teknisk Forvaltning blandt andet er betinget, at transporter med gylle skal ske med lastbiler i lukkede tanke. Lugtgenerne fra gylletransporterne burde således blive minimale.

 

Ejerne af de pågældende landbrugsejendomme oplyste, at de i dag anvender overkørsel nr. 160 og kommunevejene fra Gisselbæk til Kolbygård, men at de som følge af den foreslåede lukning af overkørsel nr. 160 skal have transporterne igennem Hørdum. Det anslås af ejerne, at der vil blive ca. 200 transporter årligt, hvilket er både besværligt for ejerne og for beboerne i Hørdum med gener til følge, ligesom det efter det af ejerne oplyste vil kunne afstedkomme mange farlige situationer.

 

Trafiksikkerhed på vejene contra jernbanen

En af de fremmødte anførte, at bysamfundet Hørdum ødelægges som følge af anlægsmyndighedens forslag om nedlæggelse af overkørslerne i byen. Videre blev det af den fremmødte understreget, at risikoen for ulykker på vejene som følge af den tunge transport igennem byen forøges meget mere end risikoen for ulykker på jernbanen som følge af opretholdelse af overkørslerne, hvilket efter den fremmødtes mening ikke virker til at indgå i anlægsmyndighedens overvejelser.

 

Det blev herefter af en af de fremmødte lodsejere anført, at de store transporter ved kørsel ad kommunevej Legindvej over banen til kommunevej Tårnvej vil komme til at holde på banesporet, når disse skal standse og orientere sig inden højresving ad kommunevej Nyhåbsvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der ifølge simuleringer med en sættevogn ikke vil blive et problem med at holde på banesporet, når køretøjet holder på kommunevej Tårnvej og orienterer sig mod Nyhåbsvej.

 

Sammenblanding af bløde trafikanter og tung trafik

En af de fremmødte lodsejere fremkom med bekymring for de bløde trafikanter i forbindelse med lukningen af overkørslerne. Det blev af den fremmødte fremhævet, at en del børn cykler fra Hørdum til Koldby for at gå i skole, og at en del børn cykler fra Koldby til sportshallen i Hørdum, og at det er stærkt bekymrende med den tunge trafik, der nu ledes igennem byen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der i forvejen er mange tunge transporter gennem Hørdum via kommunevej Legindvej, og at der således kun vil ske en mindre forøgelse heraf som følge af anlægsmyndighedens forslag.

 

Privat fællesvej/marksti

Ejerne af ejendommene matr. nr. 17i og 13b Hørdum By, Hørdum anmodede om, at den private fællesvej i den østlige ende af ejendommene nedlægges og slettes på matrikelkortet, såfremt offentlig overkørsel nr. 165 nedlægges, idet der ikke i fremtiden kan forventes trafik ad markstien til offentlig overkørsel nr. 165, såfremt denne nedlægges.

 

Lodsejerne anmodede tillige om, at den private fællesvej på matr. nr. 78 ibd. (banen) beliggende umiddelbart mod matr. nr. 17i ibd. tillige nedlægges.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at det umiddelbart giver god mening at nedlægge stien, dog kan det ikke på forretningen udelukkes, at stien har en rekreativ værdi, eller at den anvendes i banens drift.

 

Forslag om opretholdelse af overkørsel nr. 160 og vejføring

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at overkørsel nr. 160 opretholdes og sikres, samt at der etableres en vej langs den østlige side af banen fra Gisselbækvej til matr. nr. 62e Hørdum By, Hørdum.

 

Idylvej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til den vestligste del af Idylvej, idet denne ikke er udlagt på matrikelkortet.

 

Det blev af anlægsmyndighedens repræsentanter oplyst, at det er en del af anlægsmyndighedens forslag, at den resterende del af den eksisterende private fællesvej udlægges på matrikelkortet.

 

Vedrørende hastighedsforøgelse og nedlæggelse af Hørdum Station

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til forøgelse af hastigheden på jernbanen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at det ikke er en del af dette projekt at øge hastigheden på banen.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til nedlæggelse af Hørdum Station.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at spørgsmålet om nedlæggelse af stationer henhører under en anden del af Banedanmark, og at det således ikke er en del af dette projekt.

 

Snerydning og belysning, Idylvej og Gisselbækvej

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med bekymringer i forhold til den foreslåede lukning af overkørsel nr. 166 henset til, at en del skolesøgende børn benytter overkørsel nr. 166 for at komme fra området vest for banen til Nyhåbsvej, hvor skolebussen holder. Disse skolebørn skal nu ad Idylvej, kommunevej Gisselbækvej og kommunevej Legindvej, hvor der er tung transport. Endvidere er der kun gadebelysning på en del af Idylvej og ingen belysning på kommunevej Gisselbækvej, ligesom kommunevej Gisselbækvej er nedprioriteret af kommunen i forhold til snerydning.

 

Stiføring fra Idylvej til Legindvej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at der etableres en sti fra Idylvej over blandt andet matr. nr. 13b Hørdum By, Hørdum til Legindvej til brug for de bløde trafikanter, således disse undgår at skulle via kommunevej Gisselbækvej for at kunne krydse banen og komme til eksempelvis skolebussen øst for banen.

 

Omkostninger ved sikring af overkørsler

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til udgifter ved sikring af en overkørsel og herunder opgradering af en overkørsel med lys og lyd såsom overkørsel nr. 166.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at sikring af en overkørsel koster i omegnen af 3,5 millioner kroner, hvorimod en opgradering af en overkørsel, der i forvejen er med lys og lyd, koster i omegnen af 3 millioner kroner. Det omkostningstunge er således ikke det fysiske anlæg med bommene, men derimod bl.a. det relæsystem, der skal installeres, samt sikkerhedsgodkendelsesprocedurerne herved.

 

Jordfordeling

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til mulighederne for en eventuel jordfordeling som følge af Banedanmarks forslag.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørsel nr. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 og 167)

 

Vedrørende nedlæggelse af overkørsler

Efter en gennemgang af sagen, det fremlagte materiale samt de fremkomne bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om, at det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag kan godkendes.

 

Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på antallet af overkørsler fordelt på en forholdsmæssig afgrænset strækning, karakteren af overkørslerne som blandet offentlige og private overkørsler, generne for de berørte lodsejere ved lukningerne, økonomi og overkørslernes brug.

 

Kommissionen skal bemærke, at der ved lukningen af offentlig overkørsel nr. 160 og offentlig overkørsel nr. 165 sker en henvisning af trafikken til offentlig overkørsel nr. 167, hvormed der reelt sker en regulering vedrørende det offentlige vejnet.

 

Vedrørende krydset Nyhåbsvej/Tårnvej skal kommissionen bemærke, at krydset allerede i dag betjener tung trafik, og at det ved de fremlagte kørekurver samt ved selvsyn i Hørdum by er konstateret, at det er muligt for tunge transporter at komme via Legindvej over banen og til højre ad Nyhåbsvej, ligesom det er muligt at komme ad Nyhåbsvej og til højre/venstre ad Tårnvej. Kommissionen skal videre bemærke, at politiet efter det oplyste har udtalt, at midterlinjen på vejene må krydses i forbindelse med gennemførelse af sving, såfremt dette sker under hensyn til den øvrige trafik og uden fare for denne.

 

Marksti

Vedrørende anmodningen om nedlæggelse af privat fællesvej i den østlige ende af ejendommene matr. nr. 17i og 13b Hørdum By, Hørdum samt på banens matr. nr. 78 ibd. skal kommissionen henvise anlægsmyndigheden til at arbejde videre med mulighederne herfor frem til ekspropriationsforretningen.

 

Idylvej

Efter en gennemgang af det fremlagte projekt, bemærkningerne til projektet samt besigtigelse af forholdene på den private fællesvej Idylvej har kommissionen truffet afgørelse om, at anlægsmyndigheden skal etablere belysning på den vestlige del af den private fællesvej Idylvej frem til kommunevej Gisselbækvej i forlængelse af eksisterende belysning på Idylvej. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på det af lodsejerne oplyste om den fremtidige brug af Idylvej samt, at der i dag er belysning på en del af Idylvej. Kommissionen skal bemærke, at der af kommunen er etableret belysning på en del af kommunevej Legindvej, hvorfor vejstykket på kommunevejen Gisselbækvej uden belysning, der skal tilbagelægges for bløde trafikanter fra Idylvej til kommunevej Legindvej for at krydse banen til eksempelvis skolebussen, er ganske begrænset.

 

Vedrørende fremsat forslag om stiføring fra Idylvej over blandt andet matr. nr. 13b Hørdum By, Hørdum til kommunevej Legindvej skal kommissionen bemærke, at der er den fornødne adgang via Idylvej og kommunevej Gisselbækvej, hvorfor kommissionen ikke har hjemmel til at foretage ekspropriation til en stiføring som foreslået.

 

Jordfordeling

Kommissionen har truffet beslutning om, at der ikke skal ske en jordfordeling, idet der ikke er det fornødne grundlag herfor.

 

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Niels Juel

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard