Nedlæggelse og sikring af overkørsler Kibæk – Skjern, besigtigelsesforretningen den 20. og 21. oktober 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

KIBÆK – SKJERN

(Besigtigelsesforretningen den 20. og 21. oktober 2015)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 9.30 samledes kommissionen på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, Kibæk for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 199 – 203 på jernbanestrækningen fra Kibæk til Skjern.

 

Samme dag kl. 13.00 samledes kommissionen på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, Kibæk for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 205 – 212 på jernbanestrækningen fra Kibæk til Skjern.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Keld Bruun Hansen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Mads Dalgaard og landinspektør Kaare Peter Kyndal. Endvidere mødte landinspektør Rikke Hald, Atkins og vejingeniør Camilla Sieg, Atkins samt biolog Mette Westergaard, Atkins.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 21. september 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Projektleder Mads Dalgaard og landinspektør Rikke Hald redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På banestrækningen mellem Kibæk og Skjern ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede overkørsler og overgange på strækningen km 86.892 – 107.920. Dette sker efter en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen samt skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

I 2010-2011 blev der foretaget en screening af banestrækningen Kibæk – Skjern, hvor der blev foretaget en vurdering af de usikrede overkørsler på strækningen i forhold til hvilke, der kan nedlægges. De berørte lodsejere og relevante myndigheder er efterfølgende blev inddraget i form af bl.a. borgermøder, som blev afholdt den 19. og 20. marts 2015.

 

Screeningen såvel som borgermøderne har ligget til grund for de endelige løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for ekspropriationskommissionen ved besigtigelsesforretningen.

 

Endvidere findes der en række overkørsler, som er nedlagt i marken, men ikke formelt nedlagt, jf. Banedanmarks matrikulære arkiv. Disse overkørsler nedlægges i de tilfælde, hvor der er en sammenhæng eller nærhed til nærværende projekt.

 

Banestrækningen er kilometreret fra Kibæk mod Skjern.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
TO_Kibæk-Skjern_oversigtskort Oversigtskort 1:25.000
SA_Kibæk-Skjern_ovk_199-203 Besigtigelsesplan 1:4.000
SA_Kibæk-Skjern_ovk_205-212 Besigtigelsesplan 1:4.000
SA_Kibæk-Skjern_ovk_213-217 Besigtigelsesplan 1:4.000
SA_Kibæk-Skjern_ovk_233-237a Besigtigelsesplan 1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

Det foreslås at nedlægge, sikkerhedsmæssigt opgradere eller ændre adgangsforhold for i alt 38 niveauoverkørsler og overgange ved ekspropriation, hvoraf 17 overkørsler behandles i nærværende besigtigelsesbog:

 

Privat overkørsel nr. 199, km 86.892 – beliggende nord for kommunevejen Ollingvej og skaber adgang til landbrugsarealer samt et sommerhus. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 200, km 87.195 – beliggende nord for kommunevejen Ollingvej og skaber adgang til landbrugsarealer. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 201, km 87.390 – beliggende nord for kommunevejen Ollingvej og skaber adgang til landbrugsarealer. Overkørslen er usikret.
Offentlig overkørsel nr. 202, km 87.633 – beliggende på kommunevejen Ollinghedevej. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Privat overkørsel nr. 203, km 88.000 – driftsoverkørsel til flere landbrugsarealer. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 205, km 88.759 – driftsoverkørsel til engareal. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 206, km 89.035 – driftsoverkørsel til engareal. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 209, km 90.035 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 211, km 90.964 – driftsoverkørsel for skovejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 212, km 91.145 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 214, km 91.899 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 215, km 92.354 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom samt for feriegården Lyngholm. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 216, km 92.928 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 217, km 93.220 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Offentlig overkørsel nr. 233, km 100.634 – beliggende på kommunevejen Kirkevej. Overkørslen er sikret med bomanlæg.
Privat overkørsel nr. 234, km 100.974 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 235, km 101.156 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.

 

Ekspropriationer generelt

Sikring af alle nye rettigheder og arealer samt frafald af eksisterende rettigheder til de overkørsler, der nedlægges, sker ved ekspropriation efter “Jernbaneloven” (Lov nr. 686 af 27. maj 2015) § 30, stk. 2, pkt. 4. Ekspropriation efter denne bestemmelse foretages på baggrund af reglerne i “Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom” (LBK nr. 1161 af 20. november 2008).

 

Når en overkørsel nedlægges, sikres det som udgangspunkt, at overkørslen ikke længere kan benyttes ved at gennemgrave grøfterne og/eller opsætte hegn. Overkørselsanlæg mellem skinnerne fjernes også.

 

Nye veje anlægges som udgangspunkt i 4,0 meters bredde med 0,75 meters rabat i hver side og belægges med grus. Der eksproprieres som udgangspunkt matrikulære vejudlæg på 5,5 meter på de berørte ejendomme. Dertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis dæmninger, grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejudlægget vil i så fald blive udvidet ved ekspropriationsforretningen.

 

I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret 5,0 meter langs med de nye vejanlæg til midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med vejenes anlæggelse. Derudover vil der være behov for arealer til arbejdspladser, herunder midlertidig oplag af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af eventuelle arbejdsveje- og arbejdspladsarealer fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Banedanmark sikres vejret i fornødent omfang ad private fællesveje.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Natur- og miljøforhold generelt

Anlæggelse af nye adgangsveje i forbindelse med nedlæggelse af overkørsler medfører miljøpåvirkninger. Det har været i fokus at minimere miljøpåvirkningerne mest muligt. De to museer, Museum Midtjylland (Herning Kommune) og Ringkøbing-Skjern Museum (Ringkøbing-Skjern Kommune), vil inden anlægsarbejdet udføre arkivalsk kontrol og arkæologisk analyse af undersøgelsesområdet. Begge museer har modtaget projektmateriale pr. mail den 14. juli 2015. Ringkøbing-Skjern Museum har udarbejdet arkivalsk kontrol af materialet og fremsendt notat herom den 22. juli 2015. Museum Midtjylland har i brev af 17. september 2015 indstillet, at der bør foretages ganske omfattende forundersøgelser forud for det planlagte anlægsarbejde.

 

Overkørslerne nr. 199, 200 og 201 nedlægges, og der etableres erstatningsvej langs skel mellem eksisterende overkørsel nr. 199 frem til offentlig overkørsel nr. 202, der har forbindelse til kommunevejen Ollinghedevej. Erstatningsvejen krydser i østlig ende et beskyttet vandløb, der skal rørlægges, og en naturbeskyttet mose. Midt i vejforløbet krydser vejen tre fortidsmindebeskyttelseslinjer for fortidsminder, der er beliggende syd for jernbanen. Den vestlige ende af vejen forløber inden for å-beskyttelseslinjen for Von Å. Nedlæggelse af overkørsel nr. 199 bevirker, at borgere, der har benyttet eksisterende stisystemer i området og krydset jernbanen ved overkørsel nr. 199, fremover skal følge erstatningsvejen og krydse jernbanen ved overkørsel nr. 202 for at vende tilbage til stien på modsatte side af jernbanen ved overkørsel nr. 199. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 18 (henholdsvis beskyttet mose og vandløb, åbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinjer) samt vandløbslovens § 47 (til rørlægning af beskyttet vandløb) er meddelt af Herning Kommune i brev af 21. september 2015. Endvidere er et notat angående begrundelser for nedlæggelse af overkørsel nr. 199 og resulterende fremtidig benyttelse af overkørsel nr. 202 i rekreativt øjemed fremsendt til kommunen i mail af 22. juni 2015. Kommunen har i mail af 5. august 2015 fremsendt et notat til Banedanmark om deres fortsatte ønske om, at gående og cyklister kan krydse jernbanen ved overkørsel nr. 199.

 

Overkørsel nr. 203 nedlægges, og der etableres erstatningsvej parallelt med skel mod jernbanen med forbindelse til offentlig overkørsel nr. 202. Der eksisterer allerede i dag en markvej på en del af strækningen, ligesom der også på matrikelkortet er vist vejudlæg for størstedelen af erstatningsvejens forløb. I den østlige ende, hvor vejudlægget ikke er udnyttet, er området registreret som naturbeskyttet eng, og engen påvirkes ved anlæg af vejen. Vejen har her endvidere forløb inden for å-beskyttelseslinjen for Von Å. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 (henholdsvis beskyttet eng og åbeskyttelseslinje) er meddelt af Herning Kommune i brev af 21. september 2015.

 

Overkørslerne nr. 214 og 216 nedlægges, mens overkørsel nr. 215 opgraderes med bomanlæg. Der etableres erstatningsvej langs jernbanen over landbrugsarealerne fra de to nedlagte overkørsler i øst og vest og frem til overkørsel nr. 215. Den østlige del af erstatningsvejen mellem overkørslerne nr. 214 og 215 er netop beliggende inden for skovbyggelinjen for Bjørnslev Plantage. Herning Kommune har ved mail af 21. september 2015 meddelt, at dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) ikke er nødvendig for projektet.

 

Projektet VVM-anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune med henblik på videresendelse og myndighedsbehandling af Naturstyrelsen. Projektet VVM-anmeldes, da det er omfattet af bilag 2, punkt 14 og indgivet i henhold til § 2, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1184 af 06/11/2014). VVM-anmeldelsen blev fremsendt til de to kommuner pr. mail den 16. juli 2015. Anmeldelsen er fremsendt til Naturstyrelsen pr. mail af Ringkøbing-Skjern Kommune den 21. juli 2015 og Herning Kommune den 6. august 2015. Begge kommuner har i fremsendelsen meddelt, at de har fundet anmeldelsen fyldestgørende. Naturstyrelsen har ved brev af 2. oktober 2015 meddelt, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Ledninger

Ved eventuelle ledningsomlægninger vil ledningsejerne blive indkaldt til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af dette arbejde. Den underskrevne ledningsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller sikkerhedsmæssig opgradering af overkørsler og overgange afholdes af Banedanmark.

 

Allerede nedlagte overkørsler

En række private niveauoverkørsler på strækningen er tidligere nedlagt. De tilhørende vejudlæg over jernbanen er endnu ikke berigtiget matrikulært, og vejudlæggene fremstår derfor stadig på matrikelkortet. Der vil i forbindelse med nærværende projekt blive foretaget en matrikulær berigtigelse af disse forhold.

 

Dette medfører, at de udlagte vejarealer slettes på matrikelkortet på de pågældende jernbanematrikelnumre. Eventuelt nedlagte rampearealer kan overgå til ejere af de tilgrænsende ejendomme.

 

Samlet set gør det sig gældende for følgende nedlagte private overkørsel, som er nedlagt i marken, men hvor forholdene ikke er berigtiget på matrikelkortet:

 

Privat overkørsel nr. 207 – matr. nr. 82d Kibæk By, Assing

 

Nogle af overkørslerne er formelt set ikke nedlagt, men er fysisk nedlagt i marken, da brugen af disse er ophørt. Ved gennemgang af gamle luftfotos har det vist sig, at disse overkørsler har været nedlagt i marken i hævdstid, og rettighederne til disse vil dermed være fortrængt. Nedlæggelsen af disse overkørsler skal således matrikulært berigtiges på matrikelkortet.

 

Det gør sig gældende for følgende overkørsler:

 

Privat overgang km 87.787 – matr. nr. 82g Kibæk By, Assing

Privat overkørsel nr. 213 – matr. nr. 82f Kibæk By, Assing

 

Derudover findes der et antal overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der geografisk ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget her.

 

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Kibæk Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 199 – km 86.892

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_199-203

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende med direkte forbindelse til kommunevejen Ollingvej i jernbanens km 86.892. Det er en privat overkørsel, som er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen skaber forbindelse mellem kommunevejen Ollingvej og arealer beliggende nord for Ollingvej og jernbanen. Disse arealer omfatter bl.a. landbrugsarealet på matr. nr. 35d ibd., som der er direkte adgang til fra overkørslen. Arealet er en del af landbrugsejendommen B1, hvor bygningsparcellen er beliggende på jernbanens sydlige side. Matr. nr. 35d ibd. udgør et areal på 16,0 ha ud af ejendommens samlede areal på 32,8 ha.

 

Fra overkørslen er der også adgang til ejendommen B6 bestående af matr. nr. 35c Kibæk By, Assing ad privat fællesvej over matr. nr. 35d ibd. Ejendommen anvendes til sommerhus.

 

Desuden anvender ejendommen B5 bestående af matr. nr. 30t Kibæk By, Assing overkørslen samt den private fællesvej over matr. nr. 35d ibd. B5 er en samlet fast ejendom, der gennemskæres af Von Å og henligger som natur.

 

Flere af arealerne er delvist omfattet af servitut om vådområde langs Von Å, som pålægger arealet visse begrænsninger i forhold til anvendelse og dyrkning i øvrigt. Området skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Servitutten foreskriver endvidere, at der skal være vejadgang til arealet af hensyn til pleje og vedligeholdelse samt evaluering af vådområdeprojektet.

 

Overkørslen bliver desuden anvendt i forbindelse med naturstier for gående og ridende, som er beliggende henholdsvis nord og syd for jernbanen.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B1: Matr. nr. 35a og 35d Kibæk By, Assing

B5: Matr. nr. 30t Kibæk By, Assing

B6: Matr. nr. 35c Kibæk By, Assing

B8: Matr. nr. 30ax Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 199 til det daværende matr. nr. 35 Kibæk By, Assing.

 

I dag udgør matr. nr. 35 Kibæk By, Assing på banens højre side dels matr. nr. 35c ibd. på 3.035 m2 samt en del af matr. nr. 35d ibd. på ca. 12,4 ha.

 

På banens venstre side udgør det oprindelige matr. nr. 35 Kibæk By, Assing ca. 16,8 ha af matr. nr. 35a ibd.

 

Således udgør matr. nr. 35a, 35c samt del af 35d ibd. de vejberettigede til overkørsel nr. 199.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres erstatningsvej over landbrugsarealerne matr. nr. 30ax og 35d Kibæk By, Assing med forbindelse til kommunevejen Ollinghedevej og offentlig overkørsel nr. 202.

 

Vejen anlægges langs skellet mod jernbanen og i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej. Vejen anlægges således, den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

Der etableres én vigeplads langs erstatningsvejen mellem overkørsel nr. 199 og Ollinghedevej.

 

Ændrede adgangsforhold

B1

Nedlæggelse af overkørsel nr. 199 medfører ændret adgang til en del af matr. nr. 35d Kibæk By, Assing (12,4 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 35a ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ollingvej og videre ad kommunevejen Ollinghedevej igennem offentlig overkørsel nr. 202, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 30ax ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35d ibd. vil fremover være 1.550 meter.

 

B5 og B6

Ejendommene vil fremover få vejadgang til offentlig vej fra kommunevejen Ollinghedevej ad privat fællesvej over matr. nr. 30ax og 35d ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 199 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 82g Kibæk By, Assing.

 

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal til etablering af ny privat fællesvej over matr. nr. 30ax og 35d Kibæk By, Assing.

 

Der eksproprieres areal til etablering af vigeplads på matr. nr. 30ax ibd.

 

De afskårne arealer af matr. nr. 30ax og 35d Kibæk By, Assing beliggende mellem fredskovsbæltet og ny privat fællesvej eksproprieres og inddrages under jernbanen matr. nr. 82g ibd.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 30t, 35c og 35d ibd. ad ny privat fællesvej over matr. nr. 30ax Kibæk By, Assing.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 30t og 35c ibd. ad ny privat fællesvej over matr. nr. 35d Kibæk By, Assing.

 

Det aflagte baneareal nord for banen, herunder rampearealer, mellem ny privat fællesvej og fremtidigt jernbaneskel kan overføres vederlagsfrit til det tilgrænsende matr. nr. 35d ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 203 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 203 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 200 – km 87.195

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_199-203

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende med direkte forbindelse til kommunevejen Ollingvej i jernbanens km 87.195. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen skaber forbindelse mellem kommunevejen Ollingvej og flere landbrugsarealer nord for jernbanen, som beskrives nedenfor.

 

Landbrugsejendommen B1 bestående af matr. nr. 35a og 35d Kibæk By, Assing har arealer beliggende på begge sider af overkørslen og Ollingvej, hvor matr. nr. 35d ibd. har direkte forbindelse med overkørslen på jernbanens nordlige side. Matr. nr. 35d ibd. udgør et areal på 16,0 ha ud af ejendommens samlede areal på 32,8 ha. Ejendommens bygninger er beliggende på ejendommens sydlige side. Denne ejendom har også vejret ad overkørsel nr. 199.

 

Flere af arealerne er delvist omfattet af servitut om vådområde langs Von Å, som pålægger arealet visse begrænsninger i forhold til anvendelse og dyrkning i øvrigt. Området skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Servitutten foreskriver endvidere, at der skal være adgang til arealet af hensyn til pleje og vedligeholdelse samt evaluering af vådområdeprojektet.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B1: Matr. nr. 35a og 35d Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 200 til de daværende matr. nr. 30a og 35 Kibæk By, Assing samt for:

Søren Christiansen (ejer af matr. nr. 28g ibd.)

Niels Chr. Nielsen (ejer af matr. nr. 31a ibd.)

Niels Petersen Skave (ejer af matr. nr. 32a og 33a ibd.)

 

På banens højre side:

I dag er en del af daværende matr. nr. 30x, 31a, 28g, 32a og 35 Kibæk By, Assing inddraget under matr. nr. 35d ibd. og udgør i alt 16,0 ha.

 

I dag udgør en del af daværende matr. nr. 35 Kibæk By, Assing matr. nr. 35c ibd. på 3.035 m2.

 

En del af det daværende matr. nr. 32a ibd. udgør i dag en del af matr. nr. 32af ibd. på i alt ca. 1,9 ha.

 

En del af de daværende matr. nr. 30a, 28g og 32a ibd. er i dag inddraget under matr. nr. 30aø ibd. og udgør ca. 2,7 ha.

 

En del af det daværende matr. nr. 30a ibd. udgør i dag en del af matr. nr. 30ax ibd. på i alt ca. 3,5 ha.

 

En del af det daværende matr. nr. 30a ibd. er i dag inddraget under matr. nr. 31q ibd. og udgør ca. 0,2 ha.

 

På banens venstre side:

Det oprindelige matr. nr. 35 Kibæk By, Assing udgør 16,8 ha af matr. nr. 35a ibd.

 

Det oprindelige matr. nr. 30 Kibæk By, Assing udgør ca. 13,6 ha af matr. nr. 30az ibd.

 

Det oprindelige matr. nr. 30 Kibæk By, Assing udgør 7,2 ha af matr. nr. 30a ibd.

 

Således udgør matr. nr. 35a, 30a, del af 30az, 35d, 35c, del af 30ax, del af 31q, del af 32af og del af 30aø Kibæk By, Assing arealer af de oprindelige matr. nr. med vejret til overkørsel nr. 200. Det er dog kun matr. nr. 35d og 35a ibd., som har matrikulært sammenhængende arealer på tværs af jernbanen.

 

Øvrige vejberettigede har kun arealer på den ene side af jernbanen og ligger desuden, i forhold til Von Å, geografisk placeret således, at de kan benytte offentlig overkørsel nr. 202.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres erstatningsvej, som nævnt i løsningen for overkørsel nr. 199, over landbrugsarealerne matr. nr. 30ax og 35d Kibæk By, Assing med forbindelse til kommunevejen Ollinghedevej og offentlig overkørsel nr. 202.

 

Vejen anlægges langs skellet mod jernbanen i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej. Vejen anlægges således, den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 35d Kibæk By, Assing med forbindelse til overkørsel nr. 200 har herefter ingen anvendelse og kan nedlægges.

 

Ændrede adgangsforhold

B1

Nedlæggelse af overkørsel nr. 200 medfører ændret adgang til del af matr. nr. 35d Kibæk By, Assing (16,0 ha).  Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 35a ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ollingvej og videre ad kommunevejen Ollinghedevej igennem offentlig overkørsel nr. 202, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 30ax ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 35d ibd. vil fremover være 1.550 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 200 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 82g Kibæk By, Assing.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 35d ibd. med forbindelse til overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 203 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 203 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 201 – km 87.390

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_199-203

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen giver adgang til arealer beliggende nord for jernbanen og kommunevejen Ollingvej i jernbanens km 87.390 og er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen skaber forbindelse mellem kommunevejen Ollingvej og landbrugsarealer nord for jernbanen.

 

Landbrugsejendommen B8 med matr. nr. 30ax, 75b, 30r, 30az, 24a og 25by Kibæk By, Assing har arealer på begge sider af jernbanen. Arealet på jernbanens nordlige side ligger nærmere offentlig overkørsel nr. 202, set i forhold til overkørsel nr. 201, og med direkte adgang til kommunevejen Ollinghedevej. Ejendommen har et samlet areal på 101,1 ha.

 

Flere af arealerne er delvist omfattet af servitut om vådområde langs Von Å, som pålægger arealet visse begrænsninger i forhold til anvendelse og dyrkning i øvrigt. Området skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Servitutten foreskriver endvidere, at der skal være vejadgang til arealet af hensyn til pleje og vedligeholdelse samt evaluering af vådområdeprojektet.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B2: Matr. nr. 30a Kibæk By, Assing

B8: Matr. nr. 30ax og 30az Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 201 til de daværende matr. nr. 30a, 31a og 35 Kibæk By, Assing.

 

På banens højre side:

I dag er en del af daværende matr. nr. 30a og 31a Kibæk By, Assing inddraget under matr. nr. 31q ibd. og udgør ca. 0,7 ha.

 

I dag er en del af daværende matr. nr. 30a og 31a Kibæk By, Assing inddraget under matr. nr. 30ax ibd. og udgør 3,8 ha.

 

I dag er en del af daværende matr. nr. 30a, 31a og 35 Kibæk By, Assing inddraget under matr. nr. 35d ibd. og udgør i alt ca. 14,9 ha.

 

I dag udgør en del af daværende matr. nr. 35 Kibæk By, Assing matr. nr. 35c ibd. på 3.035 m2.

 

En del af det daværende matr. nr. 30a er i dag inddraget under matr. nr. 30aø ibd. og udgør ca. 1,2 ha.

 

På banens venstre side:

Det daværende matr. nr. 35 Kibæk By, Assing udgør 16,8 ha af matr. nr. 35a ibd.

 

I dag er en del af daværende matr. nr. 30a og 31a Kibæk By, Assing inddraget under matr. nr. 30az ibd. og udgør ca. 19,8 ha.

 

Det daværende matr. nr. 30 Kibæk By, Assing udgør 7,2 ha af matr. nr. 30a ibd.

 

Således udgør matr. nr. 35a, 30a, del af 30az, del af 35d, 35c, 30ax, del af 31q og del af 30aø Kibæk By, Assing arealer af de oprindelige matr. nr. med vejret til overkørsel nr. 201. Det er kun matr. nr. 30ax ibd., som har matrikulær vejadgang til overkørslen, men ejendommen har dog kun arealer på den ene side af jernbanen.

 

Øvrige vejberettigede har kun arealer på den ene side af jernbanen og ligger i forhold til Von Å geografisk placeret således, at de kan benytte offentlig overkørsel nr. 202.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres erstatningsvej over landbrugsarealerne, som beskrevet under løsningen for overkørsel nr. 199, matr. nr. 30ax og 35d Kibæk By, Assing med forbindelse til kommunevejen Ollinghedevej og offentlig overkørsel nr. 202.

 

Vejen anlægges langs skellet mod jernbanen og i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej. Vejen belægges med grus og etableres i en højde, hvor den kan afvande til terræn.

 

Ændrede adgangsforhold

B8

Nedlæggelse af overkørsel nr. 201 medfører ændret vejadgang fra offentlig vej til matr. nr. 30ax Kibæk By, Assing (3,8 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 24a ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Agersigvej og Ollingvej og videre ad kommunevejen Ollinghedevej gennem offentlig overkørsel nr. 202, herefter ad ny vejoverkørsel til matr. nr. 30ax ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 30ax ibd. vil fremover være 1.250 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 201 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 82g Kibæk By, Assing.

 

Det nedlagte rampeareal umiddelbart nord for overkørsel nr. 201 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 30ax ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 203 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 203 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 203 – km 88.000

Privat overgang – km 87.787

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_199-203

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende ved kommunevejen Ollingvej i jernbanens km 88.000, og den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen skaber forbindelse mellem kommunevejen Ollingvej på sydsiden af jernbanen og matr. nr. 34e Kibæk By, Assing på nordsiden af jernbanen. Fra matr. nr. 34e ibd. er der ad private fællesveje adgang til matr. nr. 30i, 30ay og 34o ibd. Arealerne henligger primært som natur- og skovareal.

 

Matr. nr. 34e ibd. udgør 7,1 ha af en samlet landbrugsejendom, B12, på 47,7 ha. Ejendommens bygninger er beliggende på Vejlgaardvej syd for jernbanen.

 

Matr. nr. 30i og 30ay ibd. udgør 1,0 ha af en samlet landbrugsejendom, B11, på i alt 34,9 ha. Ejendommens bygninger er beliggende på Agersigvej 1,3 km syd for jern-banen.

 

Matr. nr. 34o ibd. er en samlet fast ejendom, B13, på 5,8 ha. Ejendommen er beplantet med nåletræer.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B10: Matr. nr. 26ar Kibæk By, Assing

B11: Matr. nr. 30i og 30ay Kibæk By, Assing

B12: Matr. nr. 34e Kibæk By, Assing

B13: Matr. nr. 34o Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 203 til de daværende matr. nr. 32a og 34a Kibæk By, Assing.

 

I 1995 nedlægges privat overkørsel nr. 204. I den forbindelse tillægges de daværende matr. nr. 31a, 34e og 34o Kibæk By, Assing vejret til overkørsel nr. 203.

 

På banens højre side:

I dag er en del af matr. nr. 34a Kibæk By, Assing (1880) inddraget under matr. nr. 26ar ibd. og udgør ca. 0,3 ha.

 

Under det nuværende matr. nr. 34e ibd. (1995) er inddraget arealer fra de daværende matr. nr. 32a og 34a ibd. (1880). Det samlede areal af nuværende matr. nr. 34e ibd. er i alt 7,1 ha.

 

Matr. nr. 31a ibd. (1995) er efterfølgende inddraget under matr. nr. 34o ibd. (1995), og skellet mod nord er berigtiget i forhold til åløbet. Det samlede areal af nuværende matr. nr. 34o ibd. udgør 5,8 ha.

 

På banens venstre side:

De oprindelige matr. nr. 34a og 32a Kibæk By, Assing (1880) udgør ca. 10,7 ha af matr. nr. 34a ibd.

 

Det oprindelige matr. nr. 34a Kibæk By, Assing (1880) udgør ca. 1,8 ha af matr. nr. 34m ibd.

 

Det oprindelige matr. nr. 34a Kibæk By, Assing (1880) udgør 4,9 ha af matr. nr. 34n ibd.

 

Det oprindelige matr. nr. 34a Kibæk By, Assing (1880) udgør 1,9 ha af matr. nr. 34p ibd.

 

Således udgør matr. nr. 34e, 34o, 34n, 34p, del af 34a, del af 26ar og del af 34m Kibæk By, Assing arealer af de oprindelige matr. nr. med vejret til overkørsel nr. 203. Det er dog kun ejendommene med matr. nr. 34e og 34o, som har arealer på jern-banens nordlige side.

 

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel nr. 203 har ligget en privat overgang km 87.787. Vejberettiget til overgangen var daværende matr. nr. 33a Kibæk By, Assing svarende til nuværende matr. nr. 26ar og 32an ibd. henholdsvis nord og syd for jernbanen. Overgangen er fysisk fjernet i marken, men den er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1954 fremgår det, at overgangen var fjernet på daværende tidspunkt.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres erstatningsvej over landbrugsarealerne matr. nr. 26ar og 34e Kibæk By, Assing med forbindelse til kommunevejen Ollinghedevej og offentlig overkørsel nr. 202. Der eksisterer allerede i dag en markvej på en del af strækningen, ligesom der også på matrikelkortet er vist et vejudlæg på det meste af den strækning, som erstatningsvejen dækker.

 

Den første del af erstatningsvejen anlægges langs skellet mellem matr. nr. 78 og 26ar ibd. Når erstatningsvejen har passeret matr. nr. 78 ibd. lægges den ind langs skellet mod jernbanen frem til eksisterende private fællesveje på matr. nr. 34e ibd. Vejen anlægges i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej. Vejen anlægges således, den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

Eksisterende private fællesveje over matr. nr. 34a, 78, 26ar og 34e Kibæk By, Assing med forbindelse til overkørslen vil efter nedlæggelse af denne kunne nedlægges og overgå til ejerens frie råden.

 

Ændrede adgangsforhold

B11

Nedlæggelse af overkørsel nr. 203 medfører ændret adgang til matr. nr. 30i og 30ay Kibæk By, Assing, som i dag foregår fra Ollingvej og private fællesveje. Der foreligger ikke nogen vejret til overkørslen. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 25x ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Agersigvej og Ollingvej og videre ad kommunevejen Ollinghedevej igennem offentlig overkørsel nr. 202, ad privat fællesvej over matr. nr. 26ar og 34e ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 30i og 30ay ibd. vil fremover være 2.050 meter.

 

B12

Nedlæggelse af overkørsel nr. 203 medfører ændret adgang til matr. nr. 34e Kibæk By, Assing (7,1 ha), som i dag foregår fra Ollingvej og private fællesveje. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 21y ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Vejlgaardvej og Ollingvej og videre ad kommunevejen Ollinghedevej igennem offentlig overkørsel nr. 202 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 26ar ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 34e ibd. vil fremover være 2.150 meter.

 

B13

Nuværende vejadgang til ejendommen matr. nr. 34o Kibæk By, Assing (5,8 ha) foregår fra kommunevejen Ollingvej og private fællesveje. Fremtidig vejadgang henvises til at foregå fra kommunevejen Ollinghedevej, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 26ar og 34e ibd. og videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 203 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 82g Kibæk By, Assing.

 

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal til udlæg af ny privat fællesvej over matr. nr. 26ar og 34e Kibæk By, Assing.

 

De to afskårne arealer af matr. nr. 26ar Kibæk By, Assing dels ved Ollinghedevej og dels i hjørnet mod jernbanen eksproprieres og kan inddrages under ejendommen matr. nr. 78 ibd.

 

Det yderste af eksisterende baneskråning er beliggende inden for matr. nr. 26ar ibd., hvorfor arealet henlægges under jernbanen.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 30i, 30ay, 34o og 82g ibd. ad privat fællesvej over matr. nr. 26ar og 34e ibd.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 34e ibd. ad privat fællesvej over matr. nr. 26ar ibd.

 

Beliggenheden af eksisterende nord-sydgående privat fællesvej over matr. nr. 34e ibd. berigtiges på matrikelkortet.

 

Dele af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 78 og 26ar ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Del af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 34e ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 34a ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Eksisterende privat fællesvej over jernbanen, matr. nr. 82g ibd., nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 34e Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 34a Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 199, 200, 201 og 203)

Flere lodsejere fremsatte forslag om etablering af en vigeplads på den sydlige side af erstatningsvejen vest for overkørsel nr. 202, således almindelige personbiler kan passere tung landbrugstrafik.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at vejens længde, som er under 500 meter, tilsiger, at der ikke er behov for en vigeplads. Banedanmark vil dog gerne se på, om der kan etableres en vigeplads på det ønskede sted.

 

Der blev endvidere fremsat forslag om, at den planlagte erstatningsvej ved overkørsel nr. 203 lægges ind til banen og etableres i en længde af yderligere 100 meter for at ramme eksisterende vejudlæg på matr. nr. 34e ibd. længere fremme.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at den nye vej skal ramme eksisterende vej på arealet. Det ligger ikke i Banedanmarks projekt at flytte på eksisterende veje, der er fuldt funktionsdygtige i dag.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den fremtidige vedligeholdelse af de nye private fællesveje. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at vedligeholdelse af vejene er omfattet af reglerne i lov om private veje. Herning Kommunes repræsentant oplyste i den forbindelse, at brugerne skal aftale en fordeling af vedligeholdelsesudgifterne afhængig af brug. I tilfælde af uenighed kan kommunen være behjælpelig med et vejsyn og fastlæggelse af fordelingen.

 

Herning Kommunes repræsentant fremsatte forslag om opretholdelse af overkørsel nr. 199, i det mindste for gående trafik. Han henviste i den forbindelse til, at overkørsel nr. 199 indgår i kommunens stinet på fastlagte vandreruter. Ved en lukning af overkørslen vil gående henvises til overkørsel nr. 202 og dermed forlænges vandreruten med ca. 1,5 km, hvoraf en stor del er på befærdet asfaltvej. Herning Kommunes repræsentant fremlagde referat fra møde i kommunens Teknik- og Miljøudvalg den 21. september 2015, hvor udvalget har truffet beslutning om, at Banedanmark opfordres til at opretholde overkørsel nr. 199.

 

Banedanmarks repræsentanter anførte, at retten til at færdes via overkørsel nr. 199 ved banens anlæg er givet til en række specifikke arealer til nogle specifikke formål. Der er tale om en privat overkørsel, som andre ikke har vejret til. At der faktisk har foregået den færdsel af ikke vejberettigede brugere betyder ikke, at overkørslen er offentlig eller kan opretholdes som led i et offentligt stinet. Det blev i den forbindelse fremhævet, at der ikke kan vindes hævd over banens arealer, ligesom en privat overkørsel ikke kan ændre karakter til en offentlig sti på baggrund af længere tids brug som sådan.

 

Herning Kommunes repræsentant anførte, at Banedanmark bør sikre en niveaufri krydsning af banen for gående. Det kan være ved overkørsel nr. 199, alternativt sammen med underføring af åen lidt længere fremme ad banestrækning. I den forbindelse blev der endvidere fremsat forslag om etablering af en vej fra beboelseskvarter i Kibæk vest frem til matr. nr. 30t ibd., således denne vej kan indgå i det kommunale stinet og fremtidssikre byudviklingen mod vest.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det ikke er en del af Banedanmarks projekt for nedlæggelse og sikring af overkørsler på strækningen at sikre det kommunale stinet eller fremtidssikre byudviklingen.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 199, 200, 201 og 203)

Kommissionen kan tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag for nedlæggelse af overkørslerne nr. 199, 200, 201 og 203.

 

Ved kommissionens drøftelser om overkørsel nr. 199 fratrådte Herning Kommunes repræsentant.

 

Kommissionen finder ikke, at der foreligger det fornødne grundlag til at opretholde privat overkørsel nr. 199. Kommissionen har i den forbindelse lagt vægt på, at der er tale om en privat overkørsel, som der er givet tilladelse til og rettigheder til for en række specifikke ejendommes arealer. At overkørslen har været anvendt uretmæssigt af andre, herunder som led i et stinet i området, finder kommissionen ikke kan medføre, at overkørslen skal opretholdes.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at Banedanmark ikke skal etablere vejadgang til matr. nr. 30t ibd. fra beboelseskvarter i Kibæk vest, idet arealet har fornøden vejadgang i dag.

 

Kommissionen besluttede, at Banedanmark frem til ekspropriationsforretningen skal arbejde videre med placering af en vigeplads ved erstatningsvejen fra overkørsel nr. 202 mod vest ud for nedlagt privat overgang km 87.787.

 

Endelig besluttede kommissionen, at erstatningsvej på matr. nr. 34d føres frem til eksisterende vej i marken som foreslået af Banedanmark.

 

 

Privat overkørsel nr. 205 – km 88.759

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_205-212

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 88.759, og den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen forbinder matr. nr. 21au Kibæk By, Assing (B18), som er beliggende nord for jernbanen, med matr. nr. 21a ibd. (B16) beliggende syd for jernbanen. Arealerne har tidligere tilhørt samme ejendom, indtil matr. nr. 21au ibd. blev solgt fra i forbindelse med genopretningsprojekt for Von Å.

 

Matr. nr. 21au Kibæk By, Assing er en del af landbrugsejendommen B18, som har alle sine arealer beliggende på jernbanens nordlige side. Arealerne gennemskæres af Von Å, hvor matr. nr. 21au ibd. som det eneste ligger syd for åen. Der er etableret en mindre bro over åen, der giver mulighed for, at åen kan passeres til fods. Arealet er udyrket og anvendes til afgræsning i et fællesskab med nærmeste naboareal, matr. nr. 21ar ibd., som tilhører landbrugsejendommen B12. Denne ejendom har vejret ad overkørsel nr. 206. Matr. nr. 21au anvender derfor i øjeblikket ikke overkørsel nr. 205, men derimod overkørsel nr. 206.

 

Matr. nr. 21au Kibæk By, Assing udgør 1,4 ha ud af ejendommens samlede areal på 9,6 ha.

 

Næsten halvdelen af arealet er omfattet af servitut om vådområde langs Von Å, som pålægger arealet visse begrænsninger i forhold til anvendelse og dyrkning i øvrigt. Området skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Servitutten foreskriver endvidere, at der skal være adgang til arealet af hensyn til pleje og vedligeholdelse samt evaluering af vådområdeprojektet.

 

Ejendomme, som berøres af nedlæggelsen:

B12: Matr. nr. 21ar Kibæk By, Assing

B16: Matr. nr. 21a Kibæk By, Assing

B18: Matr. nr. 21au Kibæk By, Assing

B19: Matr. nr. 21x, 21v, 33c, 33f og 31d Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 205 for en parcel af matr. nr. 21a Kibæk By, Assing beliggende på banens nordlige side. Som vejadgang til matr. nr. 21a ibd. blev der tillige anlagt yderligere to private overkørsler; henholdsvis nr. 206 og 207.

 

De nuværende matr. nr. 21v (4,1 ha), 21x (2,5 ha), 21ar (4,9 ha) og 21au (1,4 ha) Kibæk By, Assing på banens højre side udgør arealer af det oprindelige matr. nr. med vejret på banens nordlige side.

 

Således udgør matr. nr. 21v, 21x, 21ar og 21au Kibæk By, Assing de vejberettigede til overkørsel nr. 205. Det er dog kun matr. nr. 21au ibd., som har matrikulær vejadgang til overkørslen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 21au Kibæk By, Assing eksproprieres.

 

Anmodning om ekspropriation

Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 82d Kibæk By, Assing.

 

Matr. nr. 21au Kibæk By, Assing eksproprieres og inddrages under ejendommen, matr. nr. 21v ibd. m.fl. (B19).

 

Det nedlagte rampeareal nordvest for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 21au Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal sydøst for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 21a Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 212 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 212 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 206 – km 89.035

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_205-212

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 89.035. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen er en intern overkørsel for landbrugsejendommen B12 og forbinder matr. nr. 21ar Kibæk By, Assing, som er beliggende nord for jernbanen, med matr. nr. 21y ibd. syd for jernbanen, hvor ejendommens bygninger er beliggende på Vejlgaardvej. Arealet er en del af en landbrugsejendom og henligger udyrket og anvendes til afgræsning i fællesskab med naboarealet matr. nr. 21au ibd. Langs arealets nordlige skel løber Von Å, og arealet er i sin helhed omfattet af servitut om vådområde langs Von Å, som pålægger arealet visse begrænsninger i forhold til anvendelse og dyrkning i øvrigt. Området skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Servitutten foreskriver endvidere, at der skal være adgang til arealet af hensyn til pleje og vedligeholdelse samt evaluering af vådområdeprojektet.

 

Matr. nr. 21ar Kibæk By, Assing udgør 4,9 ha ud af ejendommens samlede areal på 47,7 ha.

 

Overkørslen anvendes tillige af ejeren af matr. nr. 21au ibd., som dog har vejret til overkørsel nr. 205. Denne ejendom er beskrevet under afsnittet for overkørsel nr. 205.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B12: Matr. nr. 21ar Kibæk By, Assing

B19: Matr. nr. 21x, 21v, 33f og 31d Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 206 for en parcel af matr. nr. 21a Kibæk By, Assing beliggende på banens nordlige side. Som vejadgang til arealet blev der tillige anlagt yderligere 2 private overkørsler; henholdsvis nr. 205 og 207.

 

De nuværende matr. nr. 21v (4,1 ha), 21x (2,5 ha), 21ar (4,9 ha) og 21au (1,4 ha) Kibæk By, Assing på banens højre side udgør arealerne af det oprindelige matr. nr. 21a Kibæk By, Assing på banens nordlige side.

 

Således udgør matr. nr. 21v, 21x, 21ar og 21au Kibæk By, Assing de vejberettigede til overkørsel nr. 206. Det er dog kun matr. nr. 21ar ibd., der har matrikulær vejadgang til overkørslen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 21ar Kibæk By, Assing eksproprieres.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 206 bortfalder. Vejudlæg til overkørslen slettes på matr. nr. 82d Kibæk By, Assing.

 

Matr. nr. 21ar Kibæk By, Assing eksproprieres og inddrages under naboejendommen, matr. nr. 21v ibd. m.fl. (B19).

 

Det nedlagte rampeareal nordvest for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 21ar Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal sydøst for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 21y Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal sydøst for den tidligere nedlagte overkørsel nr. 207 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 21an Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 212 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 212 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 209 – km 90.035

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_205-212

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 90.035 for enden af den private fællesvej, som ligger i forlængelse af kommunevejen Vejlgaardvej. Den er markeret med led og krydsmærker.

 

Fra kommunevejen Vejlgaardvej er der via privat fællesvej over matr. nr. 21h Kibæk By, Assing, videre gennem overkørslen og herefter ad private fællesveje forbindelse til flere natur- og landbrugsarealer.

 

Ejendommen, B20, er en landbrugsejendom uden beboelse, hvor matr. nr. 30o og 32k Kibæk By, Assing udgør et areal på 3,9 ha på jernbanens nordlige side ud af et samlet areal på 36,4 ha. Arealerne har matrikulær vejadgang til overkørslen ad privat fællesvej over matr. nr. 21aq ibd. Den private fællesvej er ikke synlig i marken. Ejendommens arealer syd for banen ligger samlet ca. 700 meter fra jernbanen.

 

Matr. nr. 32e Kibæk By, Assing tilhørende en landbrugsejendom uden beboelse, B21, udgør 2,4 ha og består alene af denne lod beliggende nord for jernbanen. Der er adgang fra overkørslen til dette areal ad privat fællesvej over matr. nr. 21aq ibd.

 

Den største af de berørte ejendomme, B22, er en landbrugsejendom uden beboelse, som har et areal på 19,7 ha bestående af matr. nr. 30am, 30e, 21aq, 21ah, 21ad, 21ac, 21ab, 22d og 22g beliggende på jernbanens nordlige side, ud af ejendommens samlede areal på 44,0 ha. Ejendommens arealer er matrikulært sammenhængende på tværs af jernbanen via overkørsel nr. 209.

 

Endelig er der landbrugsejendommen, B23, som har et areal på 2,4 ha bestående af matr. nr. 21k Kibæk By, Assing, som er beliggende på jernbanens nordlige side ud af ejendommens samlede areal på 68,6 ha. Ejendommens arealer syd for jernbanen ligger ikke i nærhed til denne. Matr. nr. 21k ibd. har ikke matrikulær vejadgang til overkørslen.

 

En del af de landbrugsmæssigt dyrkede arealer har vejadgang fra overkørsel nr. 208, som er en privat overkørsel med advarselsanlæg. Denne overkørsel bevares i sin nuværende tilstand.

 

Dele af ovennævnte arealer er omfattet af servitut om vådområde langs Von Å, som pålægger arealerne visse begrænsninger i forhold til anvendelse og dyrkning i øvrigt. Området skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Servitutten foreskriver endvidere, at der skal være adgang til arealerne af hensyn til pleje og vedligeholdelse samt evaluering af vådområdeprojektet.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B20: Matr. nr. 30o og 32k Kibæk By, Assing
B21: Matr. nr. 32e Kibæk By, Assing
B22: Matr. nr. 30am, 30e, 21aq, 21ah, 21ad, 21ab, 21ac, 21h, 22d og 22g Kibæk By, Assing
B23: Matr. nr. 21k Kibæk By, Assing
B24: Matr. nr. 17f og 10at Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 209 for arealer beliggende på banens højre side til de daværende matr. nr. 21a, 30a og 32a Kibæk By, Assing samt for følgende personer:

 

Knud Ottesen (ejer af matr. nr. 30a ibd.)

Jacob Jensen (kan ikke stedfæstes)

Søren Jensen (ejer af matr. nr. 21n ibd.)

Niels Petersen Skave (ejer af matr. nr. 32c og 33c ibd.)

Ivan Pedersen (kan ikke stedfæstes)

Anders Andersen (ejer af matr. nr. 27b ibd.)

 

I dag udgør daværende matr. nr. et areal på ca. 3,1 ha af matr. nr. 17f Kibæk By, Assing.

 

I dag udgør daværende matr. nr. et areal på ca. 14,6 ha af matr. nr. 21aq Kibæk By, Assing.

 

I dag udgør daværende matr. nr. et areal på ca. 1,9 ha af matr. nr. 21k Kibæk By, Assing.

 

I dag udgør daværende matr. nr. et areal på ca. 1,4 ha af matr. nr. 31d Kibæk By, Assing.

 

I dag udgør daværende matr. nr. et areal på ca. 0,5 ha af matr. nr. 15 Den østlige Del, Nr. Vium i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Hele matr. nr.:

I dag udgør daværende matr. nr. følgende matr. nr.:

– matr. nr. 21ab Kibæk By, Assing på 860 m2

– matr. nr. 21ac Kibæk By, Assing på 0,6 ha

– matr. nr. 21ad Kibæk By, Assing på 0,2 ha

– matr. nr. 21ah Kibæk By, Assing på 0,8 ha

– matr. nr. 30am Kibæk By, Assing på 1,1 ha

– matr. nr. 30e Kibæk By, Assing på 0,7 ha

– matr. nr. 30o Kibæk By, Assing på 3,0 ha

– matr. nr. 32e Kibæk By, Assing på 2,4 ha

– matr. nr. 32k Kibæk By, Assing på 0,8 ha

– matr. nr. 33c Kibæk By, Assing på 0,7 ha

 

Når den geografiske beliggenhed af de oprindelige arealer med vejret til overkørslen tages i betragtning, kan det konstateres, at der ingen faktisk vejadgang er fra overkørslen til del af matr. nr. 15 Den østlige Del, Nr. Vium, idet arealet er beliggende på den nordlige side af Von Å og dermed afskåret fra overkørslen.

 

Matr. nr. 21k Kibæk By, Assing har ingen matrikulær vejadgang, idet der, jf. matrikelkortets udvisende, ikke er udlagt privat fællesvej med forbindelse mellem overkørslen og arealet. Det vurderes dog, at overkørslen bliver brugt i forbindelse med adgang til arealet.

 

Ejendommen B19, hvorunder matr. nr. 33c og 31d ibd. henhører, er udelukkende beliggende på jernbanens nordlige side, hvorfra der er adgang til ejendommens bygninger.

 

Del af matr. nr. 17f ibd. er uden matrikulær vejadgang til privat overkørsel nr. 209 og har desuden vejret til privat overkørsel nr. 211.

 

Matr. nr. 22d og 22g ibd. har ingen vejret til overkørslen og har ej heller matrikulær vejadgang til denne. Arealerne hænger dog matrikulært og anvendelsesmæssigt sammen med matr. nr. 21ac, 21ab, 21ad, 21ah, 21aq, 30e og 30am ibd.

 

På baggrund af ovenstående antages det, at matr. nr. 21ab, 21ac, 21ad, 21ah, del af 21k, 30am, 30e, 30o, 32k, del af 21aq og 32e Kibæk By, Assing er de vejberettigede til overkørsel nr. 209.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres erstatningsvej langs jernbanen mellem overkørsel nr. 208 og overkørsel nr. 209 over matr. nr. 31d, 30am, 30e og 21aq Kibæk By, Assing som adgangsvej for matr. nr. 30o, 32k, 32e og 21k ibd. Vejen anlægges i en bredde af 4,0 meter med 0,75 meter rabat i hver side, dvs. et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej. Vejen anlægges således, den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

Del af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 21h Kibæk By, Assing med forbindelse til overkørslen nedlægges.

 

Ændrede adgangsforhold

B20, B21 og B22

Nedlæggelse af overkørsel nr. 209 medfører ændret adgang fra offentlig vej til matr. nr. 30am (1,1 ha), 30e (0,7 ha), del af 21aq (14,6 ha), 21ah (0,8 ha), 21ad (0,2 ha), 21ab (0,1 ha), 21ac (0,6 ha), 22d, 22g, 30o (3,0 ha), 32k (0,8 ha) og 32e (2,4 ha) Kibæk By, Assing. Fremtidig vejadgang fra offentlig vej vil foregå ad kommunevejen Vejlgaardvej, gennem privat overkørsel nr. 208, herefter ad ny privat fællesvej over matr. nr. 31d, 30am, 30e og 21aq ibd. og videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B23

Nedlæggelse af overkørsel nr. 209 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 21k (1,9 ha) Kibæk By, Assing. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 13b Kibæk By, Assing vil foregå ad kommunevejen Paarupvej, herefter ad kommunevejen Kirkegaardevej, videre ad kommunevejen Vejlgaardvej gennem privat overkørsel nr. 208, herefter ad ny privat fællesvej over matr. nr. 31d, 30am, 30e og 21aq ibd. og videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 21k ibd. vil fremover være 6.200 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 209 bortfalder. Vejudlæg til overkørslen slettes på matr. nr. 82b Kibæk By, Assing.

 

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal langs jernbanens nordlige skel til udlæg af ny privat fællesvej over matr. nr. 31d, 30am, 30e og 21aq Kibæk By, Assing.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 17f, 10at, 34d, 82b, 30o, 32k, 32e og 21k ibd. ad ny privat fællesvej over matr. nr. 31d, 30am, 30e og 21aq ibd.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 17f, 10at, 34d, 82b, 30am, 30e, 21aq, 21ah, 21ad, 21ab, 21ac, 32k, 30o, 32e, 21k, 22d, 22g og 33c Kibæk By, Assing ad privat fællesvej over matr. nr. 31d ibd.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 21aq ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 21h ibd. til ejerens frie råden.

 

Del af privat fællesvej på matr. nr. 21h ibd. med forbindelse til overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Del af privat fællesvej på matr. nr. 30o og 33c ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Baneareal udlagt som privat fællesvej på matr. nr. 82b ibd. ved overkørsel nr. 208, dog ikke rampeareal, kan overgå til det tilgrænsende matr. nr. 31d ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 212 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 212 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 211 – km 90.964

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_205-212

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 90.964, hvor den giver adgang til arealer beliggende nord for jernbanen. Den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som intern overkørsel for skovejendommen B24, til matr. nr. 10at og 17f Kibæk By, Assing, der udgør et areal på 6,2 ha beliggende på nordsiden af jernbanen. Ejendommen har matrikulært sammenhængende arealer på tværs af jernbanen via overkørsel nr. 211. Ejendommen har et samlet areal på 41,2 ha. Ejendommens arealer på den sydlige side af jernbanen har adgang til kommunevejen Paarupvej ad privat fællesvej over matr. nr. 70q ibd.

 

Overkørslen fungerer ligeledes som markoverkørsel for matr. nr. 34d ibd., som udgør 5,6 ha ud af landbrugsejendommen B25 som i alt udgør et areal på 7,8 ha. Ejendommens øvrige arealer samt bygningsparcel er beliggende syd for jernbanen ca. 10 km fra overkørslen. Matr. nr. 34d ibd. har i dag vejadgang fra kommunevejen Paarupvej og videre ad private fællesveje over matr. nr. 70q og 10au ibd. frem til overkørslen på sydsiden af jernbanen, og på nordsiden af jernbanen er der vejadgang til matr. nr. 34d ibd. ad privat fællesvej over matr. nr. 17f ibd. Der er desuden også vejadgang fra overkørsel nr. 212 til matr. nr. 34d ibd.

 

Dele af ovennævnte arealer er omfattet af servitut om vådområde langs Von Å, som pålægger arealerne visse begrænsninger i forhold til anvendelse og dyrkning i øvrigt. Området skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Servitutten foreskriver endvidere, at der skal være adgang til arealerne af hensyn til pleje og vedligeholdelse samt evaluering af vådområdeprojektet.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B22: Matr. nr. 30am, 30e, 21aq, 21ad, 21ab, 22d og 22g Kibæk By, Assing

B24: Matr. nr. 17f, 10au og 10at Kibæk By, Assing

B25: Matr. nr. 34d Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 211 for arealer beliggende på banens højre side til de daværende matr. nr. 10e, 17, 22 og 23 Kibæk By, Assing.

 

I dag er det daværende matr. nr. 23 ibd. benævnt matr. nr. 10at ibd. og udgør 0,4 ha.

 

I dag er det daværende matr. nr. 22 ibd. opdelt i to lodder benævnt matr. nr. 22d og 22g ibd. på i alt 1,5 ha.

 

I dag er en del af det daværende matr. nr. 17 inddraget under matr. nr. 17f ibd. og udgør ca. 1,4 ha.

 

I dag er en del af det daværende matr. nr. 10e inddraget under matr. nr. 34d ibd. og udgør ca. 0,9 ha.

 

Matr. nr. 22d og 22g Kibæk By, Assing har ikke matrikulær vejadgang til overkørslen.

 

Således udgør matr. nr. 10at, del af 17f, 22g, 22d og del af 34d Kibæk By, Assing de vejberettigede til overkørsel nr. 211. Matr. nr. 22g og 22d har ikke matrikulær vejadgang til overkørslen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 10at og 17f Kibæk By, Assing eksproprieres.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 10au Kibæk By, Assing nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 211 bortfalder. Vejudlæg til overkørslen slettes på matr. nr. 82b Kibæk By, Assing.

 

Matr. nr. 10at og 17f Kibæk By, Assing eksproprieres og inddrages under naboejendommen, B22, matr. nr. 22g ibd. m.fl. eller under ejendommen, B28, matr. nr. 10an ibd. m.fl.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 10au ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Det nedlagte rampeareal nordvest for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 17f ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal sydøst for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 10au ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 212 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 212 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 212 – km 91.145

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_205-212

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 91.145, hvor den giver adgang til arealer nord for jernbanen. Den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som vejadgang for matr. nr. 34d ibd., som er beliggende nord for jernbanen. Arealet udgør 5,6 ha ud af landbrugsejendommen B25, som har et samlet areal på i alt 7,8 ha. Ejendommens øvrige arealer samt bygningsparcel er beliggende syd for jernbanen ca. 10 km fra overkørslen. Der er desuden også vejadgang fra overkørsel nr. 211 til matr. nr. 34d ibd.

 

Matr. nr. 34d Kibæk By, Assing henligger som naturområde, og en stor del af arealet er omfattet af servitut om vådområde langs Von Å, som pålægger arealet visse begrænsninger i forhold til anvendelse og dyrkning i øvrigt. Området skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturareal. Servitutten foreskriver endvidere, at der skal være adgang til arealet af hensyn til pleje og vedligeholdelse samt evaluering af vådområdeprojektet.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B22: Matr. nr. 30am, 30e, 21aq, 21ad, 21ab, 22d og 22g Kibæk By, Assing

B24: Matr. nr. 17f og 10at Kibæk By, Assing

B25: Matr. nr. 34d Kibæk By, Assing

B28: Matr. nr. 10an og 10am Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 212 for arealer beliggende på banens højre side til de daværende matr. nr. 10e, 10d og 34a Kibæk By, Assing.

 

Det daværende matr. nr. 10d ibd. udgør i dag ca. 5,6 ha af matr. nr. 10an ibd.

Det daværende matr. nr. 10d ibd. udgør i dag ca. 2,1 ha af matr. nr. 10am ibd.

Det daværende matr. nr. 10d ibd. udgør i dag ca. 1,9 ha af matr. nr. 10h ibd.

Det daværende matr. nr. 10d ibd. udgør i dag ca. 0,3 ha af matr. nr. 44c ibd.

 

I dag er en del af de daværende matr. nr. 10e og 34a inddraget under matr. nr. 34d ibd. og udgør ca. 2,5 ha.

 

Således udgør dele af matr. nr. 34d, 10an, 10am, 10h og 44c Kibæk By, Assing de vejberettigede til overkørsel nr. 212. Det er dog kun matr. nr. 10d, 10e og 34d ibd., som har arealer, der grænser op til overkørslen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 34d Kibæk By, Assing eksproprieres.

 

Vejadgangen til offentlig vej for de øvrige vejberettigede, jf. afsnit om eksisterende rettigheder, beskrives under afsnittet vedr. overkørsel nr. 214.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 212 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 82f Kibæk By, Assing.

 

Matr. nr. 34d Kibæk By, Assing eksproprieres og inddrages under naboejendommen, B28, matr. nr. 10an ibd. m.fl. eller under ejendommen, B22, matr. nr. 22g ibd. m.fl.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 34d ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 205, 206, 209, 211 og 212)

Der blev fremsat spørgsmål om prisen på anlæg af grusvej frem til de arealer, som Banedanmark har indstillet bliver eksproprieret.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at de vejledende erfaringspriser er ca. 1.000 kr. pr. løbende meter. Hertil skal lægges udgiften til opkøb af jorden samt eventuelle udgifter med baggrund i særlig blød bund. I tilfælde som det foreliggende er det god sund landbrugsjord, der skal eksproprieres til vejanlæg for at give adgang til arealer af mindre hensigtsmæssig beskaffenhed, hvorfor Banedanmark har valgt ikke at foreslå anlæg af en vej til arealerne, men en ekspropriation af disse.

 

Flere af de fremmødte lodsejere, herunder samtlige lodsejere af de ekspropriationsudpegede arealer, anførte, at det ikke er nødvendigt at anlægge en vej i marken for, at de kan komme til arealerne. Arealerne drives ikke intensivt, men henligger mest i græs og natur. Færdsel til arealerne sker ikke ofte og kan ske ad sprøjtesporene i naboarealerne.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 205, 206, 209, 211 og 212)

Kommissionen besluttede at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 205, 206, 209, 211 og 212.

 

Kommissionen besluttede dog samtidig, at arealerne matr. nr. 21au (B12) og 21ar Kibæk By, Assing (B18) ikke eksproprieres.

 

I stedet sikres vejadgangen til offentlig vej for matr. nr. 21ar og 21au ibd. fra privat overkørsel nr. 208 i baneskel over matr. nr. 31d, 33f, 21v og 21x ibd. videre i brugsgrænsen på matr. nr. 21x ibd. og matr. nr. 31d ibd. ved tinglysning af vejret. Vejretten sikres tillige ved udlæg af en 5,5 meter bred privat fællesvej på matrikelkortet. Der anlægges ikke vej på arealet, hvorpå der tinglyses vejret.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at arealerne matr. nr. 34d (B25), 10at og 17f ibd. (B24) ikke eksproprieres.

 

I stedet sikres vejadgangen til offentlig vej for matr. nr. 10at, 17f og 34d ibd. fra privat overkørsel nr. 208 ad ny privat fællesvej over matr. nr. 31d, 30am, 30e og 21aq ibd. frem til privat overkørsel nr. 209, der nedlægges, og herfra videre i brugsgrænsen over matr. nr. 21aq, 21ad, 21ab, 22d, 22g, 10at og 17f ibd. frem til overkørsel nr. 212. Vejretten sikres ved tinglysning samt ved udlæg af en 5,5 meter bred privat fællesvej på matrikelkortet. Der anlægges ikke vej på arealet fra overkørsel nr. 209 til overkørsel nr. 212, hvorpå der tinglyses vejret.

 

Ved beslutningen har kommissionen henset til arealernes beskaffenhed, beliggenhed og driftsmuligheder, der efter kommissionens opfattelse ikke er af en sådan karakter, at udgifterne til anlæg af en vej kan forsvares, idet kommissionen samtidig har anerkendt arealernes anvendelsesmuligheder for de nuværende ejere. Kommissionen har endvidere noteret sig ejernes bemærkninger til eventuel ekspropriation og til fremtidig adgang til arealerne.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 8.30 fortsatte forretningen på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, Kibæk vedrørende overkørslerne nr. 233 – 237a.

 

Samme dag kl. 9.30 fortsatte forretningen på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, Kibæk vedrørende overkørslerne nr. 213 – 217.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport- og Bygningsministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Banedanmark og Herning Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

For Ringkøbing-Skjern Kommune mødte Heidi Vang Grosmann.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Kibæk Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat overkørsel nr. 214 – km 91.899

Privat overkørsel nr. 213 – km 91.554

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_213-217

 

Nuværende forhold

Overkørsel nr. 214 (benævnes herefter som overkørslen) er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 91.899, hvor den giver adgang til arealer beliggende nord for jernbanen. Den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen har via privat fællesvej fra kommunevejen Paarupvej over matr. nr. 10m, 70ae og 70az ibd. fungeret som adgang til offentlig vej for to ejendomme.

 

Landbrugsejendommen B28 bestående af matr. nr. 10am, 10an, 10m og 28d Kibæk By, Assing er en landbrugsejendom uden beboelse, der har matrikulært sammenhængende arealer på tværs af jernbanen via overkørsel nr. 214. Arealerne på jernbanens nordlige side udgør tilsammen 12,2 ha ud af ejendommens samlede areal på 24,5 ha. Vejadgangen til ejendommen foregår fra kommunevejen Paarupvej og ad privat fællesvej over matr. nr. 70ae og 70az ibd.

 

Landbrugsejendommen, B29, matr. nr. 10h Kibæk By, Assing er beliggende på jernbanens nordlige side. Vejadgang til arealet foregår fra kommunevejen Paarupvej og ad privat fællesvej over matr. nr. 70ae, 70az og 10m ibd., herefter gennem overkørsel nr. 214 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 10am ibd.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B28: Matr. nr. 28d, 10an, 10am og 10m Kibæk By, Assing

B29: Matr. nr. 10h Kibæk By, Assing

B30: Matr. nr. 44c Kibæk By, Assing

B42: Matr. nr. 70ay Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 214 for arealer beliggende på banens højre side til det daværende matr. nr. 10d Kibæk By, Assing.

 

Det daværende matr. nr. 10d ibd. udgør i dag ca. 5,6 ha af matr. nr. 10an ibd.

Det daværende matr. nr. 10d ibd. udgør i dag ca. 2,1 ha af matr. nr. 10am ibd.

Det daværende matr. nr. 10d ibd. udgør i dag ca. 1,9 ha af matr. nr. 10h ibd.

Det daværende matr. nr. 10d ibd. udgør i dag ca. 0,3 ha af matr. nr. 44c ibd.

 

Matr. nr. 44c Kibæk By, Assing har ingen matrikulær vejadgang til overkørsel nr. 214.

 

Tages arealernes geografiske beliggenhed i betragtning, kan det konstateres, at der ingen faktisk vejadgang er til arealerne på den nordlige side af Von Å. Arealerne på den nordlige side er ej heller en del af de samlede faste ejendomme beliggende på den sydlige side.

 

Således udgør dele af matr. nr. 10an, 10am og 10h Kibæk By, Assing de vejberettigede til overkørsel nr. 214.

 

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel nr. 214 har ligget en privat overkørsel nr. 213. Vejberettiget til overkørslen var daværende matr. nr. 10d og 28d Kibæk By, Assing svarende til del af nuværende matr. nr. 10an, 10am, 10h, 28d og 44c ibd., 14ay og 15 Den østlige Del, Nr. Vium nord for jernbanen. Overkørslen er fysisk fjernet i marken, men den er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1995 fremgår det, at overkørslen var fjernet på daværende tidspunkt.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres erstatningsvej over landbrugsarealerne matr. nr. 10am og 44c Kibæk By, Assing med forbindelse til privat overkørsel nr. 215, som har forbindelse til kommunevejen Paarupvej ad privat fællesvej over matr. nr. 70ay ibd.

 

Vejen anlægges langs skellet mod jernbanen og i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej. Vejen belægges med grus og etableres i en højde, hvor den kan afvande til terræn.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 10m Kibæk By, Assing med forbindelse til overkørslen vil efter nedlæggelse af denne også kunne nedlægges.

 

Ændrede adgangsforhold

B28

Nedlæggelse af overkørsel nr. 214 medfører ændret adgang til dele af matr. nr. 28d (2,3 ha), 10an (5,6 ha) og 10am (2,1 ha) Kibæk By, Assing. Fremtidig vejadgang henvises til at foregå ad kommunevejen Paarupvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 70ay ibd. gennem privat overkørsel nr. 215, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 44c og 10am ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B29

Nedlæggelse af overkørsel nr. 214 medfører ændret adgang til del af matr. nr. 10h Kibæk By, Assing (1,9 ha). Fremtidig vejadgang henvises til at foregå ad kommunevejen Paarupvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 70ay ibd. igennem privat overkørsel nr. 215, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 44c og 10am ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørslerne nr. 214 og 213 bortfalder. Vejudlægget til overkørslerne slettes på matrikelkortet på matr. nr. 82f Kibæk By, Assing.

 

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal til etablering af ny privat fællesvej over matr. nr. 10am og 44c Kibæk By, Assing.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 10am, 10an, 28d, 10h og 82f ibd. ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 70ay ibd. samt ad ny privat fællesvej over matr. nr. 44c Kibæk By, Assing.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 10h og 82f ibd. ad ny privat fællesvej over matr. nr. 10am Kibæk By, Assing.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 10m ibd. med forbindelse til overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet og overgives til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal nordvest for overkørsel nr. 213 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 10an Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal sydøst for overkørsel nr. 213 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 10d Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 217 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 217 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 215 – km 92.354

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_213-217

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende på Paarupvej i jernbanens km 92.354 med forbindelse til arealer beliggende nord for jernbanen, og den er markeret med krydsmærker.

 

Overkørslen giver adgang til matr. nr. 44c Kibæk By, Assing, som er den del af en landbrugsejendom, B30, bestående af matr. nr. 44c, 70x og 70y Kibæk By, Assing. Matr. nr. 44c ibd. er beliggende på jernbanens nordlige side med direkte adgang fra overkørslen og udgør et areal på 16,1 ha, ud af ejendommens samlede areal på 149,3 ha. Matr. nr. 70x og 70y ibd. er beliggende ca. 2,2 km syd for jernbanen.

 

Fra overkørslen er der ad privat fællesvej over matr. nr. 44c Kibæk By, Assing vejad­gang til Feriegården Lyngholm, B31, som er en samlet fast ejendom bestående af matr. nr. 70an ibd.

 

Ejendomme, der berøres af ændringer ved overkørslen:

B30: Matr. nr. 44c Kibæk By, Assing

B31: Matr. nr. 70an Kibæk By, Assing

B42: Matr. nr. 70ay Kibæk By, Assing

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 215 til de daværende matr. nr. 70h og 70k Kibæk By, Assing.

 

På banens højre side:

Det daværende matr. nr. 70k ibd. udgør i dag ca. 14,6 ha af matr. nr. 44c ibd.

Det daværende matr. nr. 70k ibd. udgør i dag ca. 0,1 ha af matr. nr. 10am ibd.

Matr. nr. 70an ibd. udgør 8.818 m2 og er beliggende på en del af det daværende matr. nr. 70k ibd.

 

På banens venstre side:

Det daværende matr. nr. 70k ibd. er i dag benævnt ved matr. nr. 70ay og 70k ibd. på i alt 9,0 ha.

Det daværende matr. nr. 70h ibd. udgør i dag 8,7 ha af matr. nr. 70h ibd.

Det daværende matr. nr. 70h ibd. udgør i dag 0,3 ha af matr. nr. 70ax ibd.

Det daværende matr. nr. 70h ibd. udgør i dag ca. 1,6 ha af matr. nr. 70az ibd.

 

Overkørslen opretholdes, der ændres ikke på omfanget af vejberettigede.

 

Således udgør matr. nr. 70an, 70ay, 70h, del af 70az, 70k, 70ax, del af 44c og del af 10am Kibæk By, Assing arealer af de oprindelige matr. nr. med vejret til overkørsel nr. 215. Heraf er det kun matr. nr. 44c og 70an ibd., som har arealer beliggende på den nordlige side af overkørsel nr. 215.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen opgraderes med automatisk bomanlæg. Opgraderingen medfører, at der skal anvendes areal til henholdsvis bomanlæg samt teknikhytte ved overkørslen. Til brug for dette skal der eksproprieres mindre arealer fra matr. nr. 44c Kibæk By, Assing på jernbanens nordlige side samt fra matr. nr. 70ay ibd. på jernbanens sydlige side.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 44c Kibæk By, Assing til etablering af bomanlæg samt teknikhytte nær overkørslen.

 

Der eksproprieres areal til bomanlæg m.m. fra matr. nr. 70ay ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 217 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 217 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 216 – km 92.928

 

Herning Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_213-217

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende nord for kommunevejen Paarupvej i jernbanens km 92.928, og den er markeret med led og krydsmærker.

 

Der er forbindelse fra kommunevejen Paarupvej til overkørslen ad privat fællesvej over matr. nr. 20h Kibæk By, Assing. Overkørslen fungerer som overkørsel for flere ejendomme, som dyrkes landbrugsmæssigt. De primære brugere vurderes til at være følgende ejendomme:

 

Landbrugsejendommen B32 bestående af matr. nr. 20c, 20d, 20k, 56a, 59 Kibæk By, Assing og matr. nr. 10ar Den østlige Del, Nr. Vium, som har et areal på 31,2 ha alene beliggende nord for jernbanen. Der er vejadgang til arealet fra kommunevejen Paarupvej og gennem overkørslen.

 

Landbrugsejendommen B35, som har matr. nr. 20e Kibæk By, Assing samt matr. nr. 1ti Viumkrog, Nr. Vium beliggende på jernbanens nordlige side. Arealerne udgør 17,4 ha ud af ejendommens samlede areal på 79,3 ha. Der er fra overkørslen adgang til denne ejendom ad privat fællesvej over matr. nr. 20c Kibæk By, Assing og matr. nr. 1bo Viumkrog, Nr. Vium. Ejendommens bygninger er placeret på Paarupvej ca. 2,3 km syd for jernbanen.

 

Matr. nr. 1bp (B45) og 1bo (B34) Viumkrog, Nr. Vium udgør to samlede faste ejendomme, som drives sammen. Der er fra overkørslen adgang til arealerne ad privat fællesvej over matr. nr. 20c Kibæk By, Assing. Matr. nr. 1bp Viumkrog, Nr. Vium udgør et areal på 0,4 ha, og matr. nr. 1bo ibd. udgør et areal på 0,7 ha. Begge arealer drives landbrugsmæssigt.

 

Ejendomme, der fysisk berøres af nedlæggelsen:

B30: Matr. nr. 44c Kibæk By, Assing
B32: Matr. nr. 20d, 20c, 20k, 56a, 59 Kibæk By, Assing samt matr. nr. 10ar Den østlige Del, Nr. Vium
B33: Matr. nr. 20b Kibæk By, Assing
B34: Matr. nr. 1bo Viumkrog, Nr. Vium
B35: Matr. nr. 20e Kibæk By, Assing samt matr. nr. 1ti Viumkrog, Nr. Vium
B42: Matr. nr. 70ay Kibæk By, Assing
B43: Matr. nr. 20h Kibæk By, Assing
B45: Matr. nr. 1bp Viumkrog, Nr. Vium

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation anlagt en offentlig niveauoverkørsel nr. 216 for Møllevejen.

 

I 1917 blev overkørslen ved ekspropriation ændret fra offentlig overkørsel til privat overkørsel. I den forbindelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 216 for de daværende matr. nr. 1n og 1cz Viumkrog, Nr. Vium samt matr. nr. 20c, 10h, 59, 3, 20 og 7c Kibæk By, Assing.

 

Jf. tingbogens oplysninger er der dog ikke sket tinglysning af vejretten for matr. nr. 3 og 20, idet matr. nr. er udstykket i mange forskellige matr. nr.

 

I 1994 gennemføres en matrikulær sag, hvor der tillægges vejret til overkørsel nr. 216 for derved fremkomne matr. nr. 1ti Viumkrog, Nr. Vium og matr. nr. 20e Kibæk By, Assing.

 

Det daværende matr. nr. 1cz Viumkrog, Nr. Vium (1917) er i dag benævnt ved matr. nr. 1cz og 1uc ibd. på henholdsvis 0,6 ha og ca. 17,5 ha.

 

Det daværende matr. nr. 20c Kibæk By, Assing (1917) er i dag benævnt ved matr. nr. 20c og 20k ibd. på henholdsvis 4,4 ha og 0,9 ha.

 

Det daværende matr. nr. 10h Kibæk By, Assing (1917) udgør i dag ca. 5,6 ha af matr. nr. 10an ibd.

 

Det daværende matr. nr. 10h Kibæk By, Assing (1917) udgør i dag ca. 2,2 ha af matr. nr. 10am ibd.

 

Det daværende matr. nr. 10h Kibæk By, Assing (1917) udgør i dag ca. 1,9 ha af matr. nr. 10h ibd.

 

Det daværende matr. nr. 59 Kibæk By, Assing (1917) er fortsat i dag benævnt ved matr. nr. 59 ibd. på 2,5 ha.

 

Det daværende matr. nr. 7c Kibæk By, Assing (1917) er i dag inddraget under matr.nr 6g ibd. og udgør ca. 2,4 ha heraf.

 

Det daværende matr. nr. 1n Viumkrog, Nr. Vium (1917) udgør i dag et areal beliggende i det nuværende matr. nr. 1ti ibd. (1994). Matr. nr. 1ti ibd. udgør et areal på 13,0 ha.

 

Det daværende matr. nr. 1n Viumkrog, Nr. Vium (1917) udgør tillige i dag et areal beliggende i det nuværende matr. nr. 1n ibd. på ca. 3,6 ha.

 

Det daværende matr. nr. 20e Kibæk By, Assing (1994) udgør fortsat matr. nr. 20e ibd. på 4,4 ha.

 

Således udgør matr. nr. 59, del af 6g, del af 10an, del af 10am, del af 10h, 20k, 20f, 20e og 20c Kibæk By, Assing, matr. nr. 1ti, del af 1n, del af 1uc og 1cz Viumkrog, Nr. Vium arealer af de oprindelige matr. nr. med vejret til overkørsel nr. 216. Det vurderes, at flere af disse ikke benytter overkørslen, idet de ikke har arealer på begge sider af jernbanen, og at de i stedet benytter anden vejadgang. Det vurderes, at følgende af ovennævnte matr. nr. hørende under ejendommene bruger overkørslen: B32, B34, B35 og B45.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres erstatningsvej over landbrugsarealerne matr. nr. 20c, 20d og 44c Kibæk By, Assing med forbindelse til overkørsel nr. 215, som er matrikulært sammenhængende med den private fællesvej over matr. nr. 70ay ibd., der forbinder overkørslen til kommunevejen Paarupvej. Erstatningsvejen får ved overkørsel nr. 216 forbindelse til eksisterende privat fællesvej, som forløber mod vest over matr. nr. 20c, 1bo og 1ti ibd.

 

Vejen anlægges langs skellet mod jernbanen og i en bredde af 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. der bliver et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej. Vejen belægges med grus og etableres i en højde, hvor den kan afvande til terræn.

 

Ændrede adgangsforhold

B32, B34, B45

Nedlæggelse af overkørslen medfører ændret adgang til offentlig vej for matr. nr. 20d, 20c (4,4 ha), 20k (0,9 ha), 59 (2,5 ha) Kibæk By, Assing, matr. nr. 1bp og 1bo Viumkrog, Nr. Vium. Fremtidig vejadgang henvises til at foregå ad kommunevejen Paarupvej og videre ad den private fællesvej over matr. nr. 70ay Kibæk By, Assing gennem overkørsel nr. 215, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 44c, 20d og 20c ibd. og videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B33

Nedlæggelse af overkørslen medfører ændret adgang til matr. nr. 20b Kibæk By, Assing. Fremtidig vejadgang henvises til at foregå ad kommunevejen Paarupvej og videre ad den private fællesvej over matr. nr. 70ay ibd., gennem overkørsel nr. 215, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 44c og 20d ibd. og videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B35

Nedlæggelse af overkørsel nr. 216 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 1ti Viumkrog, Nr. Vium (13 ha) og matr. nr. 20e Kibæk By, Assing (4,4 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 10i Kibæk By, Assing henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 70y ibd., videre ad kommunevejen Paarupvej, herefter ad den private fællesvej over matr. nr. 70ay ibd. og gennem overkørsel nr. 215, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 44c, 20d og 20c ibd. og videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1ti Viumkrog, Nr. Vium og matr. nr. 20e Kibæk By, Assing vil fremover være 3.700 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 216 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 82f Kibæk By, Assing.

 

Der eksproprieres et ca. 5,5 meter bredt areal til etablering af ny privat fællesvej over matr. nr. 20c, 20d og 44c Kibæk By, Assing.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 20b, 20c, 20d og 20e ibd. samt matr. nr. 1ti, 1bp og 1bo Viumkrog, Nr. Vium ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 70ay ibd. samt ad ny privat fællesvej over matr. nr. 44c Kibæk By, Assing.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 20e Kibæk By, Assing samt matr. nr. 1ti, 1bp og 1bo Viumkrog, Nr. Vium ad ny privat fællesvej over matr. nr. 20c og 20d Kibæk By, Assing.

 

Privat fællesvej over matr. nr. 1ti Viumkrog, Nr. Vium nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal nordvest for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 20c Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal sydøst for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 20h Kibæk By, Assing til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 217 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 217 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 217 – km 93.220

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_213-217

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 93.220, og den er markeret med krydsmærker.

 

Overkørslen giver adgang til matr. nr. 1to Viumkrog, Nr. Vium, som udgør et areal på 1,3 ha og er beliggende på nordvestsiden af jernbanen. Arealet er en del af en landbrugsejendom, B37, som udgør et samlet areal på 84,4 ha. Ejendommen har matrikulært sammenhængende arealer på tværs af jernbanen via overkørslen. Der er adgang fra kommunevejen Kirkegade til ejendommens matr. nr. 1tn ibd. og videre herfra gennem overkørslen til matr. nr. 1to ibd.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B37: Matr. nr. 1to Viumkrog, Nr. Vium

B40: Matr. nr. 1po Viumkrog, Nr. Vium

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 217 for arealer beliggende på banens højre side til det daværende matr. nr. 1c Viumkrog, Nr. Vium.

 

Det daværende matr. nr. 1c Viumkrog, Nr. Vium udgør i dag ca. 0,2 ha af matr. nr. 1bp ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1c Viumkrog, Nr. Vium udgør i dag ca. 1,3 ha af matr. nr. 1to ibd.

 

Således udgør dele af matr. nr. 1bp og 1to Viumkrog, Nr. Vium de vejberettigede til overkørsel nr. 217. Det er kun matr. nr. 1to ibd., som har matrikulær og faktisk vej-adgang i marken til overkørslen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 1to Viumkrog, Nr. Vium eksproprieres.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 217 bortfalder. Vejudlæg over jernbanen matr. nr. 11a Viumkrog, Nr. Vium slettes.

 

Matr. nr. 1to Viumkrog, Nr. Vium eksproprieres og inddrages under naboejendommen matr. nr. 1po ibd.

 

Det nedlagte rampeareal nordvest for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 1to Viumkrog, Nr. Vium til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal sydøst for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 1tn Viumkrog, Nr. Vium til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 213, 214, 215, 216 og 217)

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den fremtidige vedligeholdelse af den nye private fællesvej. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at vedligeholdelse af vejen er omfattet af reglerne i lov om private veje. Herning Kommunes repræsentant oplyste i den forbindelse, at brugerne skal aftale en fordeling af vedligeholdelsesudgifterne afhængig af brug. I tilfælde af uenighed kan kommunen være behjælpelig med et vejsyn og fastlæggelse af fordelingen.

 

Der blev fremsat forslag om, at ny privat fællesvej på matr. nr. 44c Kibæk By, Assing lægges ind langs banen på begge sider af overkørsel nr. 215.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at vejen er planlagt som vist på kort-bilaget og som afmærket i marken af hensyn til sikkerhedsafstanden til overkørslen samt placering af en teknikhytte til betjening af sikringsanlægget. Frem til ekspropriationsforretningen vil Banedanmark arbejde med at minimere arealindgrebet på ejendommen.

 

Der blev fremsat forslag om, at eksisterende vejudlæg på matr. nr. 1ti Viumkrog, Nr. Vium opgraderes og forbedres, således den kan anvendes som adgangsvej til ejendommene matr. nr. 1bo (B34), 1bp ibd. (B45) samt matr. nr. 20c Kibæk By, Assing.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det er ønskeligt at undgå yderligere trafik ad Idrætsallé ind til Troldhede, hvorfor der ikke i projektet er lagt op til den af lodsejerne foreslåede løsning. I stedet anvises trafikken til ejendommene matr. nr. 20c ibd. m.fl. samt matr. nr. 1bo (B34) og 1bp Viumkrog, Nr. Vium (B45) til at ske ad den nye private fællesvej frem til overkørsel nr. 215.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 213, 214, 215, 216 og 217)

Kommissionen besluttede at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 213, 214, 216 og 217 samt opgradering af overkørsel nr. 215.

 

Kommissionen tiltrådte samtidig det af Banedanmark fremlagte forslag til etablering af erstatningsvej fra overkørsel nr. 215 henholdsvis mod øst frem til eksisterende vej på matr. nr. 10h Kibæk By, Assing og mod vest frem til eksisterende vej på matr. nr. 20c ibd., idet Banedanmark anmodes om frem til ekspropriationsforretningen at arbejde med at minimere arealindgrebet på matr. nr. 44c ibd.

 

Kommissionen kan ikke tiltræde det af lodsejerne fremsatte forslag om opgradering af eksisterende vejudlæg over matr. nr. 1ti Viumkrog, Nr. Vium som adgangsvej for ejendommen på matr. nr. 20c Kibæk By, Assing, idet kommissionen herved har henset til, at trafikmængden til Troldhede ad Idrætsallé af trafiksikkerhedsmæssige grunde ikke bør forøges.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at den private fællesvej Paarupvej fra kommunevejen Paarupvej og frem til privat overkørsel nr. 215 på matr. nr. 70ay Kibæk By, Assing skal udbedres i fornødent omfang. Anlægsmyndigheden skal tillige frem til ekspropriationsforretningen arbejde videre med behovet for en vigeplads på denne vej samt eventuel indarbejde denne.

 

 

Privat overkørsel nr. 234 – km 100.974

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_233-236

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 100.974, og den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem landbrugsarealerne matr. nr. 23x og 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris. Arealerne henhører under en landbrugsejendom, som også gennemskæres af kommunevejene Arnborgvej samt Grønborgvej. Arealerne er matrikulært sammenhængende på tværs af jernbanen via overkørslen. Der er adgang til arealerne på begge sider af jernbanen fra kommunevejen Kirkevej.

 

Der er ikke matrikulær vejadgang til overkørsel nr. 234 for andre ejendomme.

 

Ejendom, der berøres af nedlæggelsen:

B60: Matr. nr. 23x og 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation anlagt en offentlig niveauoverkørsel nr. 234 for Grønbjerg Kirkevej.

 

I 1937 blev der mellem statsbanerne og ejeren af matr. nr. 23a Borris Nørreland, Sdr. Borris indgået aftale om ændring af overkørsel nr. 234 fra offentlig med bevogtning til en privat overkørsel for matr. nr. 23a og 23d ibd.

 

Overkørslen fungerede således som adgangsvej fra ejendommens beboelse på banens højre side til loddet matr. nr. 23d ibd. på banens venstre side.

 

Det daværende matr. nr. 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 5,0 ha af matr. nr. 23d ibd.

 

Det daværende matr. nr. 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag ca. 1,1 ha af matr. nr. 22h ibd.

 

Det daværende matr. nr. 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag ca. 3,0 ha af matr. nr. 23u ibd.

 

Det daværende matr. nr. 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag ca. 0,4 ha af matr. nr. 22æ ibd.

 

Således udgør matr. nr. 23d, del af 22h, del af 23u og del af 22æ Borris Nørreland, Sdr. Borris de vejberettigede til overkørsel nr. 234. Det er dog kun matr. nr. 23d ibd., som har matrikulær vejadgang til overkørslen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der vil fremover være vejadgang til matr. nr. 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris direkte fra kommunevejen Kirkevej ad eksisterende markoverkørsel over for kommunevejen Skobækvej.

 

Ændrede adgangsforhold

B60

Nedlæggelse af overkørsel nr. 234 medfører ændret adgang til matr. nr. 23d (5,0 ha) Kibæk By, Assing. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Grønborgvej og Kirkevej gennem offentlig overkørsel nr. 233 og herefter videre ad Kirkevej til markoverkørsel fra Kirkevej til matr. nr. 23d ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 34e ibd. vil fremover være 1.000 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 234 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 23x Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 235 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 235 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 235 – km 101.156

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_233-236

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 101.156 øst for Borris. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som intern overkørsel mellem matr. nr. 22e og 22h Kibæk By, Assing, som er matrikulært sammenhængende på tværs af jernbanen via overkørslen. Arealerne henhører under landbrugsejendommen B61. Der er direkte adgang fra kommunevejen Arnborgvej til matr. nr. 22e ibd., og herfra er der via overkørslen adgang til matr. nr. 22h ibd. på sydsiden af jernbanen. Arealet syd for banen udgør 2,0 ha. Ejendommens øvrige arealer er beliggende vest for Borris og ligger altså ikke i nærhed til matr. nr. 22e og 22h ibd. Ejendommen har et samlet areal på 88,4 ha.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B60: Matr. nr. 23d Borris Nørreland, Sdr. Borris

B61: Matr. nr. 22e og 22h Borris Nørreland, Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 235 for de daværende afskårne arealer af matr. nr. 23 og 22f Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side.

 

Det daværende matr. nr. 23 Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side er i dag benævnt matr. nr. 23d ibd. Der er ikke matrikulær vejadgang fra matr. nr. 23d ibd. til overkørsel nr. 235.

 

Det daværende matr. nr. 22f Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side er i dag benævnt matr. nr. 22h ibd. og udgør 2,0 ha.

 

Grundet matrikulære forandringer er det kun ejendommen matr. nr. 22h ibd. m.fl., der har arealer på begge sider af banen ved overkørsel nr. 235, og derfor må matr. nr. 22h ibd., B61, betragtes som værende eneste vejberettigede til overkørsel nr. 235.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 22h Borris Nørreland, Sdr. Borris eksproprieres.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 22e ibd. med forbindelse fra Arnborgvej til overkørslen nedlægges.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 235 bortfalder. Vejudlæg over jernbanen matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris slettes.

 

Matr. nr. 22h Borris Nørreland, Sdr. Borris eksproprieres og afhændes til ejeren af naboejendommen matr. nr. 23d ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 22e ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 22e Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 22h Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 234 og 235)

Der blev fremsat forslag om at sikre vejadgang til arealet på matr. nr. 22h Borris Nørreland, Sdr. Borris fra kommunevej Moselundvej.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at mulighederne for anden vejadgang er afsøgt. Ved arealets vestlige skel er terrænet svært fremkommeligt, hvorfor en vejadgang fra kommunevej Moselundvej ikke er en realistisk mulighed inden for en fornuftig økonomisk ramme.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 234 og 235)

Efter en indgående drøftelse af det af Banedanmark fremsatte forslag, herunder mulighederne for en jordfordeling af de berørte arealer, besluttede kommissionen at tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 234 og 235 samt ekspropriation af matr. nr. 22h ibd.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Bent Braüner

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen