Nedlæggelse og sikring af overkørsler Kibæk – Skjern, besigtigelsesforretningen den 26. og 27. oktober 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

KIBÆK – SKJERN

(Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. oktober 2015)

2. hæfte

 

 

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 9.30 samledes kommissionen i Borris Sports- og Kulturcenter, Stadionalle 10, Skjern for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 222 – 228 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen mellem Kibæk og Skjern.

 

Forretningen fortsatte kl. 13.00 i Borris Sports- og Kulturcenter, Stadionalle 10, Skjern i samme anledning omfattende overkørslerne nr. 241 – 252.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Bent Braüner, Bryrup og Flemming Iversen, Holstebro, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune mødte Heidi Grosmann.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Mads Dalgaard og landinspektør Kaare Peter Kyndal. Endvidere mødte landinspektør Rikke Hald, Atkins og vejingeniør Camilla Sieg, Atkins samt biolog Mette Westergaard, Atkins.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 21. september 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Projektleder Mads Dalgaard og landinspektør Rikke Hald redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På banestrækningen mellem Kibæk og Skjern ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede overkørsler og overgange på strækningen km 86.892 – 107.920. Dette sker efter en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen samt skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

I 2010-2011 blev der foretaget en screening af banestrækningen Kibæk – Skjern, hvor der blev foretaget en vurdering af de usikrede overkørsler på strækningen i forhold til hvilke, der kan nedlægges. De berørte lodsejere og relevante myndigheder er efterfølgende blev inddraget i form af bl.a. borgermøder, som blev afholdt den 19. og 20. marts 2015.

 

Screeningen såvel som borgermøderne har ligget til grund for de endelige løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for ekspropriationskommissionen ved besigtigelsesforretningen.

 

Endvidere findes der en række overkørsler, som er nedlagt i marken, men ikke formelt nedlagt, jf. Banedanmarks matrikulære arkiv. Disse overkørsler nedlægges i de tilfælde, hvor der er en sammenhæng eller nærhed til nærværende projekt.

 

Materialet består af to besigtigelsesbøger, som tilsammen omhandler 38 overkørsler beliggende mellem Kibæk og Skjern inden for banestrækningens km 86.892 – 107.920. Banestrækningen er kilometreret fra Kibæk mod Skjern. Besigtigelsesbog 1 omhandler 17 overkørsler beliggende inden for km 86.892 – 93.220 samt km 100.974 – 101.156, mens besigtigelsesbog 2 omhandler 21 overkørsler beliggende inden for km 96.196 – 99.240 samt km 103.114 – 107.920.

 

Projektbeskrivelse

Det foreslås at nedlægge, sikkerhedsmæssigt opgradere eller ændre adgangsforhold for i alt 38 niveauoverkørsler og -overgange ved ekspropriation, hvoraf 21 overkørsler behandles i nærværende besigtigelsesbog:

 

Privat overkørsel nr. 222, km 96.196 og offentlig overgang km 96.196 – driftsoverkørsel for skovejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 224, km 97.497 og privat overgang km 97.497 – overkørsel til nedlagt landbrugsejendom samt markarealer tilhørende landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 225, km 97.977 og privat overgang km 97.977 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 226, km 98.593 og privat overgang km 98.593 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom med forbindelse til kommunevejen Ahlervej. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 228, km 99.240 og privat overgang km 99.240 – giver privat beboelsesejendom adgang til kommunevejen Ahlervej. Overkørslen er usikret.
Offentlig overkørsel nr. 231a, km 100.084 beliggende på kommunevejen Arnborgvej. Overkørslen er sikret med bomanlæg.
Offentlig overkørsel nr. 241, km 102.601 – beliggende på kommunevejen Vestergade, som har forbindelse til landbrugsarealer syd for jernbanen. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Privat overkørsel nr. 244, km 103.114 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 245, km 103.251 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 246, km 103.436 og offentlig overgang km 103.436 – driftsoverkørsel for flere landbrugsejendomme. Overkørslen er usikret.
Offentlig overkørsel nr. 247, km 103.717 beliggende på kommunevejene Vestergade og Ånumvej. Overkørslen er sikret med bomanlæg.
Privat overkørsel nr. 248, km 103.981 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 251, km 104.412 og privat overgang km 104.412 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Offentlig overkørsel nr. 252, km 105.130 beliggende på kommunevejen Vendelbovej. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Offentlig overkørsel nr. 255, km 106.047 beliggende på kommunevejen Albækvej. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Privat overkørsel nr. 257, km 106.397 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 259, km 106.775 – driftsoverkørsel for skovbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Privat overkørsel nr. 260, km 107.124 – overkørsel for flere ejendomme. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Privat overkørsel nr. 261, km 107.296 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
Offentlig overkørsel nr. 264, km 107.920 beliggende på kommunevejen Damsøvej. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.
Offentlig overkørsel nr. 269, km 109.017 beliggende på kommunevejen Ånumvej. Overkørslen er sikret med bomanlæg.

Ekspropriationer generelt

Sikring af alle nye rettigheder og arealer samt frafald af eksisterende rettigheder til de overkørsler, der nedlægges, sker ved ekspropriation efter “Jernbaneloven” (Lov nr. 686 af 27. maj 2015) § 30, stk. 2, pkt. 4. Ekspropriation efter denne bestemmelse foretages på baggrund af reglerne i “Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom” (LBK nr. 1161 af 20. november 2008).

 

Når en overkørsel nedlægges, sikres det som udgangspunkt, at overkørslen ikke længere kan benyttes ved at gennemgrave grøfterne og/eller eventuelt opsætte hegn. Overkørselsanlæg mellem skinnerne fjernes også.

 

Nye veje anlægges som udgangspunkt i 4,0 meters bredde med 0,75 meter rabat i hver side og belægges med grus. Der eksproprieres som udgangspunkt matrikulære vejudlæg på 5,5 meter på de berørte ejendomme. Dertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis dæmninger, grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejudlægget vil i så fald blive udvidet ved ekspropriationsforretningen.

 

I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret 5 meter langs med de nye vejanlæg til midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med vejenes anlæggelse. Derudover vil der være behov for arealer til arbejdspladser, herunder midlertidig oplag af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af eventuelle arbejdsveje- og arbejdspladsarealer fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Banedanmark sikres vejret i fornødent omfang ad private fællesveje.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Natur- og miljøforhold generelt

Anlæggelse af nye adgangsveje i forbindelse med nedlæggelse af overkørsler medfører miljøpåvirkninger. Det har været i fokus at minimere miljøpåvirkningerne mest muligt. De to museer, Museum Midtjylland (Herning Kommune) og Ringkøbing-Skjern Museum (Ringkøbing-Skjern Kommune), vil inden anlægsarbejdet udføre arkivalsk kontrol og arkæologisk analyse af undersøgelsesområdet. Begge museer har modtaget projektmateriale pr. mail den 14. juli 2015. Ringkøbing-Skjern Museum har udarbejdet arkivalsk kontrol af materialet og fremsendt notat herom den 22. juli 2015. Museum Midtjylland har ligeledes foretaget arkivalsk kontrol af materialet og fremsendt notat herom den 17. september 2015.

 

Overkørsel nr. 224 opgradereres, og der etableres erstatningsvej fra overkørslen langs med banen på jord i omdrift. Overkørslen og de første ca. 30 meter af erstatningsvejen er beliggende inden for Ahler Gårde plantages skovbyggelinje, hvorfor der søges om dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17. Ringkøbing-Skjern Kommune har i mail af 30. juli 2015 meddelt, at der ikke kræves dispensation fra skovbyggelinjen.

 

Overkørsel nr. 228 nedlægges, og eksisterende markvej opgraderes i en længde af ca. 620 meter. De østligste ca. 130 meter af markvejen er beliggende inden for å-beskyttelseslinjen af Von Å. Ringkøbing-Skjern Kommune søges om dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16. Ringkøbing-Skjern Kommune har givet dispensation fra åbeskyttelseslinjen i brev dateret den 29. juli 2015.

 

Ved overkørsel nr. 259 opgraderes eksisterende markvej fra kommunevejen Adelvej og frem til eksisterende gennembrud i beskyttet stendige omkring Lundenæs Plantage ca. 70 meter fra plantagens nordvestlige hjørne. Markvejen er beliggende langs plantagens skel. Da plantagen afkaster skovbyggelinje ansøges om dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17. Ringkøbing-Skjern Kommune har i mail af 30. juli 2015 meddelt, at der ikke kræves dispensation fra skovbyggelinjen.

 

Ved overkørsel nr. 264 foretages en mindre udvidelse af vejsvinget mellem kommunevejene Ånumvej og Adelvej. Vejsvinget ligger netop inden for skovbyggelinjen for Skjern Birk plantage. Der ansøges om dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17. Ringkøbing-Skjern Kommune har i mail af 30. juli 2015 meddelt, at der ikke kræves dispensation fra skovbyggelinjen.

 

Projektet er VVM-anmeldt til Ringkøbing-Skjern Kommune, som har videresendt anmeldelsen til myndighedsbehandling hos Naturstyrelsen. Projektet VVM-anmeldes, da det er omfattet af bilag 2, punkt 14 og indgivet i henhold til § 2, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1184 af 06/11/2014). Naturstyrelsen har den 2. oktober 2015 fremsendt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Ledninger

Ved eventuelle ledningsomlægninger vil ledningsejerne blive indkaldt til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af dette arbejde. Den underskrevne ledningsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller sikkerhedsmæssig opgradering af overkørsler og overgange afholdes af Banedanmark.

 

Allerede nedlagte overkørsler

En række private niveauoverkørsler på strækningen er tidligere nedlagt. De tilhørende vejudlæg over jernbanen er endnu ikke berigtiget matrikulært, og vejudlæggene fremstår derfor stadig på matrikelkortet. Der vil i forbindelse med nærværende projekt blive foretaget en matrikulær berigtigelse af disse forhold.

 

Dette medfører, at de udlagte vejarealer slettes på matrikelkortet på de pågældende jernbanematrikelnumre. Eventuelt nedlagte rampearealer kan overgå til ejere af de tilgrænsende ejendomme.

 

For nærværende delstrækning gør det sig gældende for følgende nedlagte private overkørsler, som er nedlagt i marken, men hvor forholdene ikke er berigtiget på matrikelkortet:

 

  • Overkørsel nr. 249 – matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris
  • Overkørsel nr. 258 – matr. nr. 41 Albæk, Skjern Jorder
  • Overkørsel nr. 262 – matr. nr. 65 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

 

Nogle af overkørslerne er formelt set ikke nedlagt, men er blot fysisk nedlagt i marken, da brugen af disse er ophørt. Ved gennemgang af gamle luftfotos har det vist sig, at disse overkørsler har været nedlagt i marken i hævdstid, og rettighederne til disse vil dermed være fortrængt. Nedlæggelsen af disse overkørsler skal således matrikulært berigtiges på matrikelkortet.

 

Det gør sig gældende for følgende overkørsler:

 

  • Overgang km 98.240 – matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris
  • Overkørsel nr. 227 – matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris
  • Overkørsel nr. 229 – matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris
  • Overkørsel nr. 243 – matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris
  • Overkørsel nr. 250 – matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, som geografisk ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget her.

 

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter igen havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen i Borris Sports- og Kulturcenter, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat overkørsel nr. 222 – km 96.196

Offentlig overgang – km 96.196

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_222-228

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er usikret og beliggende i jernbanens km 96.196. Den er markeret med led og krydsmærker. Der blev ved banens anlæggelse endvidere etableret en offentlig overgang på samme sted.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel i forbindelse med skovejendommen B100 bestående af matr. nr. 1g og 1b Gåsdal, Nr. Vium beliggende på jernbanens nordvestlige side og matr. nr. 1aq ibd. beliggende på jernbanens sydøstlige side. Ejendommen har skovdrift på begge sider af jernbanen, og overkørslen er derfor af betydning for driften af skovarealerne i forbindelse med transport af maskiner såvel som tømmer m.m. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 1g ibd.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres arealet matr. nr. 1aq Gåsdal, Nr. Vium fra matr. nr. 1g og 1b ibd. Matr. nr. 1aq ibd. udgør et areal på ca. 3,7 ha.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B100: Matr. nr. 1g, 1b og 1aq Gåsdal, Nr. Vium

B101: Matr. nr. 1v Gåsdal, Nr. Vium

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 222 for det daværende matr. nr. 1g Gåsdal, Nr. Vium. Det blev tillige besluttet at anlægge en offentlig overgang for fodgængere i forbindelse med overkørslen.

 

Banens højre side:

Det daværende matr. nr. 1g Gåsdal, Nr. Vium udgør i dag 26,5 ha af matr. nr. 1g ibd.

 

Banens venstre side:

Det daværende matr. nr. 1g Gåsdal, Nr. Vium udgør i dag 3,7 ha af matr. nr. 1aq ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1g Gåsdal, Nr. Vium udgør i dag 16,6 ha af matr. nr. 1v ibd.

 

Således udgør matr. nr. 1g, 1aq og 1v ibd. de vejberettigede til overkørsel nr. 222.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 1aq Gåsdal, Nr. Vium eksproprieres.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 222 bortfalder. Vejudlæg over jernbanen matr. nr. 4b Gåsdal, Nr. Vium slettes.

 

Matr. nr. 1aq Gåsdal, Nr. Vium eksproprieres og kan inddrages under naboejendommen matr. nr. 1v ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 226 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 226 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 224 – km 97.497

Privat overgang – km 97.497

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_222-228

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er usikret og beliggende ved kommunevejen Ahlervej i jernbanens km 97.497. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker. Der blev ved banens anlæggelse endvidere etableret en privat overgang på samme sted.

 

Overkørslen er eneste adgangsvej til matr. nr. 1n Ahler Gde., Sdr. Borris fra offentlig vej. Matr. nr. 1n ibd. er en landbrugsejendom på 2,3 ha.

 

Overkørslen fungerer også som eneste adgangsvej til matr. nr. 1aq ibd., som ligger nordvest for matr. nr. 1n ibd. Matr. nr. 1aq ibd. har vejret ad privat fællesvej over matr. nr. 1n ibd., som skaber forbindelse mellem overkørslen og arealet.

 

Matr. nr. 1aq Ahler Gde., Sdr. Borris har et areal på 14,1 ha. Arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt.

Ejendomme, der berøres af ændringer ved overkørslen:

B102: Matr. nr. 1ar og 1h Gåsdal, Nr. Vium samt matr. nr. 1ap Ahler Gde., Sdr. Borris
B103: Matr. nr. 1n Ahler Gde., Sdr. Borris
B104: Matr. nr. 1aq Ahler Gde., Sdr. Borris
B105: Matr. nr. 1al Ahler Gde., Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 224 for det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris beliggende på banens højre side. Det blev tillige besluttet at anlægge en privat overgang i forbindelse med overkørslen.

 

Det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris udgør i dag 22,8 ha af matr. nr. 1ap ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris udgør i dag 2,3 ha af matr. nr. 1n ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris udgør i dag 14,1 ha af matr. nr. 1aq ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris udgør i dag 6,2 ha af matr. nr. 1al ibd.

 

Således udgør matr. nr. 1ap, 1n, 1aq og 1al ibd. de vejberettigede til overkørsel nr. 224.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen opgraderes med automatisk bomanlæg. Opgraderingen medfører, at der skal anvendes areal til henholdsvis bomanlæg samt teknikhytte ved overkørslen. Til brug for dette skal der eksproprieres et areal fra matr. nr. 1ar Ahler Gde., Sdr. Borris.

 

Der etableres erstatningsvej fra overkørslen langs med banen med forbindelse til landbrugsarealerne matr. nr. 1al og 1aq Ahler Gde., Sdr. Borris, som efter opgradering af overkørslen begge vil få vejadgang ad denne overkørsel til kommunevejen Ahlervej.

 

Erstatningsvejen anlægges i en bredde af 4,0 meter med 0,75 meter rabat i hver side, altså et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej. Vejen anlægges således, den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

Den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 1n Ahler Gde., Sdr. Borris overflødiggøres af erstatningsvejen og kan slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B104

Opgradering af overkørsel nr. 224 samt udlæg af ny privat fællesvej over matr. nr. 1n Ahler Gde., Sdr. Borris medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 1aq ibd. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger beliggende på matr. nr. 1a ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Arnborgvej, herefter ad kommunevejen Troldhedevej, videre ad kommunevejen Ahlervej og privat fællesvej over matr. nr. 1ar ibd., gennem privat overkørsel nr. 224 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1n ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1aq ibd. vil fremover være 1.800 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 1ar Ahler Gde., Sdr. Borris til etablering af bomanlæg samt teknikhytte nær overkørslen.

 

Der eksproprieres areal til etablering af ny privat fællesvej over matr. nr. 1n og 1aq Ahler Gde., Sdr. Borris.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 1aq og 1al ibd. ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1n ibd.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 1al ibd. ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1aq ibd.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 4 ibd. (banen) ad privat fællesvej på matr. nr. 1ar ibd.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 1n Ahler Gde., Sdr. Borris med forbindelse til overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 226 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 226 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 225 – km 97.977

Privat overgang – km 97.977 samt

Privat overgang – km 98.240

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_222-228

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende ved kommunevejen Ahlervej i jernbanens km 97.977. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker. Der blev ved banens anlæggelse endvidere etableret en privat overgang på samme sted.

 

Overkørslen er eneste adgangsvej til matr. nr. 1al Ahler Gde., Sdr. Borris, der er en del af en landbrugsejendom, B105. Arealet udgør matrikulært 6,2 ha, hvoraf det kun er ca. 2,8 ha, som drives landbrugsmæssigt. Arealet grænser op mod sydsiden af Von Å og fremstår vådt i en bred zone mod åen.

 

Ejendommens bygninger er beliggende på nordsiden af Von Å. Vejadgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 1al Ahler Gde., Sdr. Borris foregår ad privat fællesvej over matr. nr. 45b Borris Nørreland, Sdr. Borris, herefter gennem privat overkørsel nr. 226 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 45d ibd., herefter ad kommunevejen Ahlervej og gennem privat overkørsel nr. 225.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B103: Matr. nr. 1n Ahler Gde., Sdr. Borris

B104: Matr. nr. 1aq Ahler Gde., Sdr. Borris

B105: Matr. nr. 1al Ahler Gde., Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 225 for det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris beliggende på banens højre side. Det blev tillige besluttet at anlægge en privat overgang i forbindelse med overkørslen.

 

Det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris udgør i dag 22,8 ha af matr. nr. 1ap ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris udgør i dag 2,3 ha af matr. nr. 1n ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris udgør i dag 14,1 ha af matr. nr. 1aq ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1a Ahler Gde., Sdr. Borris udgør i dag 6,2 ha af matr. nr. 1al ibd.

 

Således udgør matr. nr. 1ap, 1n, 1aq og 1al ibd. de oprindelige arealer med vejret til overkørsel nr. 225. I dag fungerer overkørslen dog kun som vejadgang til offentlig vej for matr. nr. 1al ibd.

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel nr. 225 har ligget en privat overgang km 98.240. Færdselsberettiget til overgangen var daværende matr. nr. 45 Borris Nørreland, Sdr. Borris svarende til nuværende matr. nr. 45a ibd. Overgangen er fysisk fjernet i marken, men den er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1995 fremgår det, at overgangen var fjernet på daværende tidspunkt.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 1al Ahler Gde., Sdr. Borris vil fremover få vejadgang til offentlig vej via privat overkørsel nr. 224.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B105

Nedlæggelse af overkørsel nr. 225 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 1al Ahler Gde., Sdr. Borris. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Gåsdalvej, herefter ad kommunevejene Gåsdalvej og Arnborgvej, herefter igennem offentlig overkørsel nr. 231a og videre ad kommunevejen Ahlervej og privat fællesvej over matr. nr. 1ar ibd., gennem privat overkørsel nr. 224 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1n og 1aq ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1al ibd. vil fremover være 8.600 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 225 bortfalder. Vejudlæg over jernbanen matr. nr. 4 Ahler Gde., Sdr. Borris slettes.

 

Der udlægges privat fællesvej med vejret for matr. nr. 1al Ahler Gde., Sdr. Borris over matr. nr. 1n og 1aq ibd. som beskrevet under løsningen for overkørsel nr. 224.

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 226 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 226 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 226 – km 98.593

Privat overgang – km 98.593

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_222-228

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende ved kommunevejen Ahlervej i jernbanens km 98.593. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker. Der blev ved banens anlæggelse endvidere etableret en privat overgang på samme sted.

 

Overkørslen skaber vejadgang til kommunevejen Ahlervej for matr. nr. 45b og 94aa Borris Nørreland, Sdr. Borris, som er en del af en landbrugsejendom, B106. Arealerne er beliggende på nordsiden af jernbanen. Til samme landbrugsejendom hører endvidere arealerne matr. nr. 45d og 94dm ibd., som er beliggende på sydsiden af jernbanen.

 

Arealerne nord for jernbanen udgør et samlet areal på 17,6 ha, hvoraf det meste er dyrket landbrugsmæssigt. Arealerne syd for jernbanen udgør et samlet areal på 12,6 ha, som dels fremstår beplantet og dels henligger som eng eller natur.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B105: Matr. nr. 45a og 45c Borris Nørreland, Sdr. Borris

B106: Matr. nr. 45b, 45d, 94aa og 94dm Borris Nørreland, Sdr. Borris

B107: Matr. nr. 46a og 46f Borris Nørreland, Sdr. Borris

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 226 for det daværende matr. nr. 45 Borris Nørreland, Sdr. Borris beliggende på banens venstre side. Det blev tillige besluttet at anlægge en privat overgang i forbindelse med overkørslen.

 

Det daværende matr. nr. 45 Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 9,7 ha af matr. nr. 45d ibd. Således er matr. nr. 45d ibd. eneste vejberettigede til overkørsel nr. 226.

 

I december 1884 blev matr. nr. 45 Boris Nørreland, Sdr. Borris udstykket i to ejendomme; matr. nr. 45a ibd. (del af B105) og matr. nr. 45b (del af B106). I den forbindelse blev der udarbejdet en servitut vedr. forskellige forhold. Servitutten er tinglyst på ejendommene B105 og B106. I servitutten tildeles der vejret for matr. nr. 45a ibd. (B105) ad privat fællesvej fra matr. nr. 45d ibd. over matr. nr. 45b ibd. (B106), for herved at give matr. nr. 45b ibd. adgang til arealet syd for banen med matr. nr. 45d ibd. i forbindelse med deling af “vandmasse” samt vedligehold og tilsyn af hovedvandledning. Servitutten foreskriver ikke noget om vejret til overkørslen, ligesom servitutten ej heller er tinglyst på jernbanen matr. nr. 122a ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres ejendommen, B106’s bygninger, som er beliggende på matr. nr. 45b og 94aa Borris Nørreland, Sdr. Borris, fra resten af landbrugsejendommen og dermed adgangen til kommunevejen Ahlervej. Ejendommen vil efter nedlæggelse af overkørslen få vejadgang ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 45a og 46a ibd. med forbindelse til kommunevejen Gåsdalvej.

 

Eksisterende private fællesveje over matr. nr. 45b og 45d ibd. kan herefter nedlægges og overgå til ejerens frie råden.

 

Ændrede adgangsforhold

B106

Nedlæggelse af overkørslen medfører ændrede adgangsforhold fra ejendommens bygninger beliggende på matr. nr. 45b Borris Nørreland, Sdr. Borris til matr. nr. 45d (9,7 ha) og 94dm ibd. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 45b ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Gåsdalvej og Arnborgvej, herefter igennem offentlig overkørsel nr. 231a og videre ad kommunevejen Ahlervej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 45d ibd. vil fremover være 7.700 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 226 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Der tildeles vejret for ejeren af matr. nr. 45b, 45d, 94aa og 94dm Borris Nørreland, Sdr. Borris ad den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 45a og 46a ibd. til kommunevejen Gåsdalvej.

 

Eksisterende private fællesveje over matr. nr. 45b og 45d ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 45b Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 222, 224, 225, 226, 227, 228 og 229 samt overgangene km 96.196, km 97.497, km 97.977, km 98.240, km 98.593 og km 99.240)

Enkelte lodsejere fremsatte forslag om at flytte overkørsel nr. 224 længere mod vest.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at hvis overkørslen skal flyttes, kræver det en forlægning af kommunevej Ahlervej på den sydlige side af banen. Det blev samtidig oplyst, at Banedanmark skal begrænse indgrebene på ejendommene mest muligt samt i videst muligt omfang benytte eksisterende vejanlæg samt eksisterende overkørselsanlæg.

 

Ved besigtigelsen af overkørslen oplyste en repræsentant fra Banedanmark, at det er usikkert, om det er muligt at flytte overkørsel nr. 224 mod vest på grund af kurve samt niveauforskel.

 

En enkelt lodsejer spurgte, om der er mulighed for at flytte teknikhytten ved overkørsel nr. 224.

 

En enkelt lodsejer fremsatte forslag om en anden vejadgang til ejendommen matr. nr. 94y Borris Nørreland, Sdr. Borris m.fl. Lodsejer ønsker adgang til kommunevej Gåsdalvej over matr. nr. 94d, 94e og 94s ibd.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at den i projektet foreslåede vej er kortere og dermed formodentlig billigere at anlægge. Banedanmark har en økonomisk forpligtelse og skal i øvrigt foretage så få og så små indgreb som muligt.

 

En enkelt lodsejer fremsatte forslag om, at den af Banedanmark foreslåede vej over matr. nr. 45a Borris Nørreland, Sdr. Borris flyttes mod syd til skellet mod matr. nr. 45b ibd. Det blev af lodsejeren oplyst, at der kan være problemer med vand og sne, hvor Banedanmark har foreslået vejen anlagt.

 

Flere lodsejere udtrykte ønske om at opgradere overkørsel nr. 226. Dette blev begrundet med, at flere lodsejere således slipper for lang omvej og ændret kørselsmønster, samt at overkørslen også benyttes af skoleklasser, lystfiskere og andre naturfolk.

 

Banedanmarks repræsentanter svarede hertil, at det er det bedste løsningsforslag, som er fremlagt. Opgaven for Banedanmark er at sikre et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne, samt at der ikke efterlades usikrede overkørsler, når projektet er færdigt. Det blev endvidere oplyst, at lodsejerne må tåle en omvej ved lukning af overkørsler, og at omvejen i dette tilfælde ikke er længere, end det ses ved lukning af andre overkørsler. Banedanmark kan således ikke tilslutte sig forslaget om opgradering af overkørsel nr. 226.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 222, 224, 225, 226, 227, 228 og 229 samt overgangene km 96.196, km 97.497, km 97.977, km 98.240, km 98.593 og km 99.240)

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 222, 225, 226, 227, 228 og 229 samt overgangene km 96.196, km 97.497, km 97.977, km 98.240, km 98.593 og km 99.240 samt opgradering af overkørsel nr. 224.

 

Ekspropriationskommissionen anmoder Banedanmark om, frem mod ekspropriationsforretningen, at undersøge muligheden for andre krydsningsmuligheder af banen ved overkørsel nr. 224.

 

Banedanmark anmodes om, frem mod ekspropriationsforretningen, at arbejde videre med placeringen af teknikhytten ved overkørsel nr. 224.

 

På forretningen blev det konstateret, at den af Banedanmark foreslåede vej, som vejadgang til matr. nr. 94y Borris Nørreland, Sdr. Borris m.fl., i dag ikke er en privat fællesvej, men blot en intern markvej. Henset hertil samt til de af lodsejerne fremførte bemærkninger vedrørende problemer med sne og vand anmodede kommissionen Banedanmark om at anvise vejadgangen til matr. nr. 94y Borris Nørreland, Sdr. Borris m.fl. og forelægge det for kommissionen ved en kombineret besigtigelses- og eks-propriationsforretning henset til økonomien i de forskellige forslag.

 

Privat fællesvej Ahlervej og privat fællesvej Gåsdalvej berigtiges på matrikelkortet i forbindelse med dette projekt fra overkørsel nr. 226 til kommunevej Gåsdalvej.

 

 

Privat overkørsel nr. 228 – km 99.240 samt

Privat overgang – km 99.240

 

Privat overkørsel nr. 227 samt

Privat overkørsel nr. 229

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA_Kibæk-Skjern_ovk_222-228

 

Nuværende forhold

Overkørsel nr. 228 samt overgang km 99.240 er private (benævnes herefter som overkørslen) og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende ved kommunevejen Ahlervej i jernbanens km 99.240. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker. Der blev ved banens anlæggelse endvidere etableret en privat overgang på samme sted.

 

Overkørslen skaber, via privat fællesvej over matr. nr. 94bd Borris Nørreland, Sdr. Borris, adgang til kommunevejen Ahlervej for ejendommen B108 bestående af matr. nr. 94y, 94ai, 94b og 94bv Borris Nørreland, Sdr. Borris. Ejendommen er beliggende på jernbanens nordlige side. Ahlervej er beliggende på jernbanens sydlige side.

 

Ejendommen B108’s eneste adgang til offentlig vej er via overkørslen.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B105: Matr. nr. 45a og 45c Borris Nørreland, Sdr. Borris

B107: Matr. nr. 46a og 46f Borris Nørreland, Sdr. Borris

B108: Matr. nr. 94y, 94ai, 94b og 94bv Borris Nørreland, Sdr. Borris

B109: Matr. nr. 94bd, 94do og 94dp Borris Nørreland, Sdr. Borris

B110: Matr. nr. 94ø Borris Nørreland, Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad privat overkørsel nr. 224 for de daværende matr. nr. 94v og 35b Borris Nørreland, Sdr. Borris beliggende på banens venstre side samt for følgende personer:

 

Søren Christensen, Gaasdal (kan ikke stedfæstes)

Jacob Bunde (for sin Kirke- og Møllekørsel)

Jens Rahbek (for sin Kirke- og Møllekørsel)

Laust Christensen (for sin Kirke- og Møllekørsel)

Anders Madsen Søndergaard (for sin Kirke- og Møllekørsel samt som adgang til matr. nr. 37a)

Lars Madsen, Duedal (for sin Kirke- og Møllekørsel – (ejer af matr. nr. 94b ibd.))

Svend Pedersen, Meldgaard (for sin Kirke- og Møllekørsel samt som adgang til matr. nr. 36)

 

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev det tillige besluttet at anlægge en privat overgang i forbindelse med overkørslen.

 

Det daværende matr. nr. 36 Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 2,7 ha af matr. nr. 36d ibd.

 

Det daværende matr. nr. 36 Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag ca. 0,2 ha af matr. nr. 78a ibd.

 

Det daværende matr. nr. 36 Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag ca. 0,1 ha af matr. nr. 94dk ibd.

 

Det daværende matr. nr. 37a Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 2,0 ha af matr. nr. 37e ibd.

 

De daværende matr. nr. 37a og 94v Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag ca. 0,7 ha af matr. nr. 94ø ibd.

 

Det daværende matr. nr. 94v Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag ca. 0,1 ha af matr. nr. 94dm ibd.

 

Det daværende matr. nr. 94v Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag ca. 5,3 ha af matr. nr. 94bd ibd.

 

Arealerne af de oprindelige matr. nr. med vejret til overkørslen ligger geografisk meget spredt. For mange af disse arealer har vejretten til overkørslen ingen betydning, dels fordi flere af arealerne ligger langt fra overkørslen, og dels fordi arealerne ligger mere hensigtsmæssigt placeret i forhold til andre adgangsveje til det offentlige vejnet. Matr. nr. 94y, 94ai, 94b, 94bv og 94dp Borris Nørreland, Sdr. Borris er de eneste, hvortil overkørslen fungerer som eneste vejadgang til offentlig vej.

 

Matrikulært er det kun matr. nr. 94y, 94ai, 94b, 94bv, 94bd og 94dp Borris Nørreland, Sdr. Borris, som har vejadgang til overkørslen. Tages forholdene i “marken” i betragtning, kan det konstateres, at der heller ikke er fysisk vejadgang til overkørslen for andre arealer end matr. nr. 94y, 94ai, 94b, 94bv, 94bd og 94dp Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Der blev afholdt borgermøder i marts 2015, hvor alle interesserede, gennem annoncering i lokale dagblade, var inviteret til at møde op. I den forbindelse er der ingen ud over ejeren af matr. nr. 94y, 94ai, 94b og 94bv Borris Nørreland, Sdr. Borris samt ejeren af matr. nr. 94bd og 94dp ibd., som har gjort krav på vejret vedr. overkørsel nr. 228.

 

På baggrund af ovenstående faktuelle forhold omkring rettigheder, matrikulære forhold og de faktiske forhold i “marken”, kan det konkluderes, at matr. nr. 94y, 94ai, 94b, 94bv, 94bd og 94dp Borris Nørreland, Sdr. Borris må betragtes som værende de vejberettigede til overkørsel nr. 228.

 

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel nr. 228 har ligget to private overkørsler; nr. 227 og nr. 229. Vejberettiget til overkørsel nr. 227 var daværende matr. nr. 94a Borris Nørreland, Sdr. Borris svarende til nuværende matr. nr. 94aa, 94ø og 94bd ibd. Vejberettiget til overkørsel nr. 229 var daværende matr. nr. 78, 94v og 94b Borris Nørreland, Sdr. Borris svarende til nuværende matr. nr. 94b, 94ai, 94y, 94bv, 94dp, 63c og 35b ibd. Overkørslerne er fysisk fjernet i marken, men de er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1995 fremgår det, at overkørslerne var fjernet på daværende tidspunkt.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 94dp Borris Nørreland, Sdr. Borris eksproprieres.

 

Der etableres erstatningsvej i form af en opgradering af den eksisterende markvej over matr. nr. 45a og 45c Borris Nørreland, Sdr. Borris fra skellet mellem matr. nr. 94y og 45a ibd. frem til den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 45a og 46a ibd., som har forbindelse til kommunevejen Gåsdalvej. Jf. matrikelkortet er der allerede udlagt en privat fællesvej nær markvejen. Årsagen til, at markvejen og matrikelkortets vejudlæg ikke er sammenfaldende, skyldes formentlig en skævhed i matrikelkortet. Vejens beliggenhed i marken tilrettes på matrikelkortet.

 

Der etableres intern vej på matr. nr. 94y Borris Nørreland, Sdr. Borris med forbindelse til ovennævnte erstatningsvej på matr. nr. 45a ibd.

 

Vejene anlægges med en bredde på 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. med et samlet udlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som en privat fællesvej på matrikelkortet. Vejen anlægges således, den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

De private fællesveje på matr. nr. 94bd, 94dp, 94bv, 94b, 94ai og 94aa Borris Nørreland, Sdr. Borris nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 228 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Der eksproprieres areal til udvidelse samt opgradering af den eksisterende markvej over matr. nr. 45a Borris Nørreland, Sdr. Borris, således der opnås en samlet vejbredde på ca. 5,5 meter. Bredden kan i mindre grad være variabel på grund af mindre skråningsarealer, som vil være en del af det samlede vejareal. I forlængelse heraf anlægges et mindre stykke privat vej på matr. nr. 94y ibd.

 

Matr. nr. 94y, 94ai, 94b, 94dp og 94bv Borris Nørreland, Sdr. Borris tildeles vejret over matr. nr. 45a og 46a ibd.

 

Matr. nr. 94dp Borris Nørreland, Sdr. Borris eksproprieres og kan inddrages under ejendommen matr. nr. 94bv ibd. m.fl.

 

De private fællesveje over matr. nr. 94bd, 94dp, 94bv, 94b, 94ai og 94aa Borris Nørreland, Sdr. Borris med forbindelse til overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Den private fællesvejs beliggenhed i marken berigtiges på matrikelkortet på matr. nr. 45a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørsel nr. 227 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 94aa Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørsel nr. 227 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 94dm Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørsel nr. 228 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 94bv Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørsel nr. 228 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 94bd Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørsel nr. 229 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 94bd Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 226 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 226 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 244 – km 103.114

Privat overkørsel nr. 243 – km 102.098

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_241-251

 

Nuværende forhold

Overkørsel nr. 244 (benævnes herefter som overkørslen) er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 103.114 og markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 48a Borris Nørreland, Sdr. Borris, som er beliggende på jernbanens nordlige side, og matr. nr. 48g, 48b, 49k, 88f, 88e, 1o og 1p ibd., som er beliggende på jernbanens sydlige side. Arealerne er en del af en landbrugsejendom, B111, og dyrkes landbrugsmæssigt. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 48a ibd. på banens nordlige side.

 

Ejendommens landbrugsarealer syd for banen udgør et areal på 29,2 ha ud af ejendommens samlede areal på 38,5 ha.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B111: Matr. nr. 48a, 48g, 48b, 49k, 88f, 88e, 1p og 1o Borris Nørreland, Sdr. Borris

B143: Matr. nr. 50e Borris Nørreland, Sdr. Borris

B144: Matr. nr. 49h Borris Nørreland, Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 244 for arealer beliggende på banens venstre side til det daværende matr. nr. 48 Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Det daværende matr. nr. 48 Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side udgør i dag 8,0 ha af matr. nr. 48b ibd.

 

Det daværende matr. nr. 48 Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side udgør i dag 7,7 ha af matr. nr. 48g ibd.

 

Således er matr. nr. 48b og 48g ibd. eneste vejberettigede til overkørsel nr. 244.

 

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel nr. 244 har ligget en privat overkørsel nr. 243. Vejberettiget til overkørsel nr. 243 var daværende matr. nr. 1a Borris Nørreland, Sdr. Borris svarende til nuværende matr. nr. 1o, 1p og del af 49k ibd. (0,3 ha). Overkørslen er fysisk fjernet i marken, men den er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1954 fremgår det, at overkørslen var fjernet på daværende tidspunkt.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

For fremtidig adgang til arealerne matr. nr. 48g, 48b, 49k, 88f, 88e, 1p og 1o Borris Nørreland, Sdr. Borris henvises til offentlig overkørsel nr. 241 på Vestergade.

 

Ændrede adgangsforhold

B111

Nedlæggelse af overkørsel nr. 244 medfører ændret adgang til matr. nr. 48b og 48g Borris Nørreland, Sdr. Borris (15,7 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 48a ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Vestergade, herefter ad den private fællesvej Vestergade, matr. nr. 49h ibd., gennem offentlig overkørsel nr. 241, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 50e ibd. og herefter over egne jorder. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 48b og 48g ibd. vil fremover være 1.300 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørslerne nr. 243 og nr. 244 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 122a, 48g, 48b, 49k, 88f, 88e, 1p og 1o Borris Nørreland, Sdr. Borris ad privat fællesvej over matr. nr. 49h og 50e ibd.

 

Det nedlagte rampeareal fra overkørsel nr. 244 nord for jernbanen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 48a Borris Nørreland, Sdr. Borris til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 251 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 251 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 245 – km 103.251

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_241-251

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 103.251 og markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 47a og 1bæ Borris Nørreland, Sdr. Borris, beliggende på jernbanens nordlige side, og matr. nr. 47h, 1ab og 1bl ibd., som er beliggende på jernbanens sydlige side. Arealerne er en del af en landbrugsejendom, B114, og dyrkes landbrugsmæssigt. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 47a Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens nordlige side.

 

Landbrugsarealerne syd for banen udgør et areal på 14,7 ha ud af ejendommens samlede areal på 24,4 ha.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

 

B112: Matr. nr. 1bo, 1ca og 1bp Borris Nørreland, Sdr. Borris

B113: Matr. nr. 98 Borris Nørreland, Sdr. Borris

B114: Matr. nr. 47a, 1bæ, 47i, 47k, 1ab, 47h og 1bl Borris Nørreland, Sdr. Borris

B117: Matr. nr. 1cc, 1u, 1v, 1x, 2l, 3i, 3l, 4i og 116 Borris Nørreland, Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 245 for arealer beliggende på banens venstre side til det daværende matr. nr. 47 Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Det daværende matr. nr. 47 Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side udgør i dag 11,9 ha af matr. nr. 47h ibd.

 

Således er del af matr. nr. 47h ibd. (11,9 ha) dermed eneste vejberettigede til overkørsel nr. 245.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der udlægges areal til anlæg af en erstatningsvej over matr. nr. 1cc, 1bp og 1ca Borris Nørreland, Sdr. Borris, som skaber forbindelse mellem matr. nr. 1ab ibd. og kommunevejen Ånumvej, hvorfra der er adgang til offentlig overkørsel nr. 247.

 

Vejen lægges op til skellet mod matr. nr. 98 Borris Nørreland, Sdr. Borris og føres herefter langs skellet mod jernbanen, hvormed der opstår et afskåret trekantet areal mellem erstatningsvejen og matr. nr. 98 ibd. Vejen anlægges med en bredde på 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. med et samlet vejudlæg på 5,5 meter. Vejen udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Vejen anlægges således, den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

Ændrede adgangsforhold

B114

Nedlæggelse af overkørsel nr. 245 medfører ændret adgang til del af matr. nr. 47h Borris Nørreland, Sdr. Borris (11,9 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 47a ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Vestergade, gennem offentlig overkørsel nr. 247, videre ad kommunevejen Ånumvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1cc, 1ca og 1bp ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 47h ibd. vil fremover være 1.650 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 245 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Der eksproprieres areal til en 5,5 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 1cc, 1bp og 1ca Borris Nørreland, Sdr. Borris. Det afskårne areal af matr. nr. 1cc ibd. i hjørnet op mod jernbanen eksproprieres og henlægges under ejendommen matr. nr. 98 ibd.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 122a, 47h, 1bl og 1ab ibd. ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1cc, 1bp og 1ca ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 251 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 251 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 246 – km 103.436 og

Offentlig overgang – km 103.436 – kirkesti

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_241-251

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 103.436 og markeret med led og krydsmærker. Der blev ved banens anlæggelse endvidere etableret en offentlig overgang på samme sted.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel til matr. nr. 1ca og 1bp Borris Nørreland, Sdr. Borris (B112), som er beliggende på jernbanens sydlige side. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 1bo ibd., som er beliggende på jernbanens nordlige side nord for kommunevejen Vestergade og ligger altså dermed ikke i direkte forbindelse til overkørslen. Privat fællesvej over matr. nr. 1cd ibd. benyttes for at komme fra kommunevejen Vestergade til overkørslen.

 

Arealerne udgør tilsammen en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Landbrugsarealerne syd for banen udgør et areal på 8,6 ha ud af ejendommens samlede areal på 11,7 ha.

 

Overkørslen anvendes desuden som driftsoverkørsel i forbindelse med drift af en bygningsløs landbrugsejendom (B115) bestående af matr. nr. 1cd, 1bv, 1bx, 1bu og 8 Borris Nørreland, Sdr. Borris. Matr. nr. 1bv og 1bx ibd. er beliggende syd for jernbanen, og adgangen til disse foregår ad overkørslen samt privat fællesvej over matr. nr. 1cd og 1ca ibd.

 

Landbrugsarealerne syd for banen udgør et areal på 3,0 ha ud af ejendommens samlede areal på 33,0 ha.

 

Ejendomme, der fysisk berøres af nedlæggelsen:

B112: Matr. nr. 1ca og 1bp Borris Nørreland, Sdr. Borris

B113: Matr. nr. 98 Borris Nørreland, Sdr. Borris

B115: Matr. nr. 1cd, 1bv og 1bx Borris Nørreland, Sdr. Borris

B117: Matr. nr. 1cc Borris Nørreland, Sdr. Borris

B122: Matr. nr. 1cb og 5i Borris Nørreland, Sdr. Borris

B123: Matr. nr. 47b, 48d og 1e Borris Nørreland, Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 246 for Præstegården til de daværende afskårne arealer på banens venstre side. Det blev ligeledes besluttet, at der samme sted anlægges en overgang for en kirkesti.

 

Af sortbogen fra banens anlæg fremgår det, at jernbanen det pågældende sted gennemskar et lod benævnt matr. nr. 1a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Grundet matrikulære forandringer i området er det daværende matr. nr. 1a ibd. beliggende på den venstre side i dag benævnt ved forskellige matr. nr. og opdelt i flere samlede faste ejendomme. Af det daværende matr. nr. 1a ibd. er det i dag således kun matr. nr. 1cc, 1cb, 1ca, 1bv, 1bx, 1bl samt del af 48d ibd., der har matrikulær vejadgang til overkørsel nr. 246.

 

Matr. nr. 1cc Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i alt ca. 6,2 ha.

 

Matr. nr. 1cb Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i alt ca. 5,4 ha.

 

Matr. nr. 1ca Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i alt ca. 8,6 ha.

 

Matr. nr. 1bv Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i alt ca. 0,4 ha.

 

Matr. nr. 1bx Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i alt ca. 2,6 ha.

 

Matr. nr. 1bl Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i alt ca. 2,6 ha.

 

I dag udgør daværende matr. nr. 1a ibd. et areal på ca. 0,5 ha af matr. nr. 48d ibd.

 

Således udgør matr. nr. 1cc, 1cb, 1ca, 1bv, 1bx samt 1bl og del af matr. nr. 48d ibd. de vejberettigede til overkørsel nr. 246.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Afløsningsanlægget, som etableres over matr. nr. 1cc, 1ca og 1bp Borris Nørreland, Sdr. Borris i løsningen for overkørsel nr. 245, anvendes som ny vejadgang for matr. nr. 1ca, 1bx og 1bv ibd.

 

De private fællesveje over matr. nr. 1cd, 1bv og 1bx Borris Nørreland, Sdr. Borris nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Ændrede adgangsforhold

B112

Nedlæggelse af overkørsel nr. 246 medfører ændret adgang til matr. nr. 1ca Borris Nørreland, Sdr. Borris (8,6 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1bo ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Vestergade, gennem offentlig overkørsel nr. 247, videre ad kommunevejen Ånumvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1cc ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 47h ibd. vil fremover være 1.300 meter.

 

B115

Nedlæggelse af overkørsel nr. 246 medfører ændret adgang fra offentlig vej til matr. nr. 1bv og 1bx Borris Nørreland, Sdr. Borris (3,0 ha). Fremtidig vejadgang henvises til at foregå ad kommunevejen Vestergade, gennem offentlig overkørsel nr. 247, videre ad kommunevejen Ånumvej, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1cc ibd. og videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 246 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Der tildeles vejret for matr. nr. 1ca, 1bx og 1bv ibd. ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1cc ibd.

 

Den private fællesvej over matr. nr. 1cd, 1bv og 1bx Borris Nørreland, Sdr. Borris nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 1cd ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 1ca ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 251 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 251 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 248 – km 103.981

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_241-251

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 103.981 og markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen er ikke længere i anvendelse og fremstår som delvis nedlagt i marken. Der er stadig rester efter overkørslen i form af et gammelt led og krydsmærker.

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B117: Matr. nr. 1cc, 1u, 1v, 1x, 2l, 3i, 3l, 4i og 116 Borris Nørreland, Sdr. Borris

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 248 for arealer beliggende på banens venstre og sydlige side til de daværende matr. nr. 2a, 83 og 3 Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Det daværende matr. nr. 3 Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side udgør i dag 1,8 ha af matr. nr. 3i ibd.

 

Det daværende matr. nr. 2a Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side er i dag benævnt matr. nr. 2l ibd.

 

Det daværende matr. nr. 83 Borris Nørreland, Sdr. Borris på banens venstre side er i dag inddraget under matr. nr. 2l ibd. Matr. nr. 2l ibd. udgør i dag 2,0 ha.

 

Således er matr. nr. 3i og 2l ibd. eneste vejberettigede til overkørsel nr. 248.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og de sidste rester af denne fjernes fysisk i marken. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 3i og 2l Borris Nørreland, Sdr. Borris på jernbanens sydlige side ligger med direkte adgang til kommunevejen Ånumvej, hvormed nedlæggelsen af overkørsel nr. 248 ikke har betydning for driften af arealerne. Det skal samtidig bemærkes, jf. ovenstående beskrivelse af forholdene i marken, at ejeren ikke har brugt overkørslen i en årrække, men derimod kører direkte fra Ånumvej og ind på sine arealer syd for banen.

 

Ændrede adgangsforhold

B117

Nedlæggelse af overkørsel nr. 248 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2l og 3i Borris Nørreland, Sdr. Borris (3,8 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1v og 1u ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Vestergade, gennem offentlig overkørsel nr. 247, videre ad kommunevejen Ånumvej og herefter ad eksisterende markoverkørsel til arealerne. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2l og 3i ibd. vil fremover være 900 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 248 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Det nedlagte rampeareal fra overkørsel nr. 249 nord for jernbanen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 4k ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal fra overkørsel nr. 249 syd for jernbanen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 4i ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 251 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 251 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 251 – km 104.412 og

Privat overgang – km 104.412

Privat overkørsel nr. 250 – km 104.267

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_241-251

 

Nuværende forhold

Overkørsel nr. 251 og overgang km 104.412 er private (benævnes herefter som overkørslen) og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 104.412 og markeret med led og krydsmærker. Der blev ved banens anlæggelse endvidere etableret en privat overgang på samme sted.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel for tre landbrugsejendomme, der drives sammen. Overkørslen anvendes dagligt i forbindelse med levering af varer, herunder foder, halm, grise m.m. I høstsæsonen benyttes overkørslen flere gange dagligt.

 

Landbrugsejendommen har foranstaltet, at ejendommens interne vej fra kommunevejen Ånumvej op til overkørslen er belagt med asfalt for at kunne opnå en miljøgodkendelse.

 

Følgende ejendomme berøres ved nedlæggelse af overkørslen:

 

Landbrugsejendommen B119 bestående af matr. nr. 6m og 88d Borris Nørreland, Sdr. Borris m.fl. udgør tilsammen et areal på 76,5 ha, hvoraf ca. 60,4 ha er beliggende nord for jernbanen, mens 16,1 ha er beliggende syd for jernbanen.

 

Landbrugsejendommen B120 bestående af matr. nr. 6a, 4g, 5m og 6l Borris Nørreland, Sdr. Borris m.fl. udgør tilsammen et areal på 60,1 ha, hvoraf 25,9 ha er beliggende nord for jernbanen, mens 34,2 ha er beliggende syd for jernbanen.

 

Samlet fast ejendom B121 i landzone bestående af matr. nr. 93a, 93c og 93d Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør tilsammen et areal på 1,4 ha, hvoraf 0,5 ha er beliggende nord for jernbanen, mens 0,9 ha er beliggende syd for jernbanen.

 

Ejeren af ovennævnte tre ejendomme ejer i øvrigt også andre landbrugsejendomme i området, henholdsvis nord for jernbanen og øst for Borris.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B119: Matr. nr. 6m, 88d og 24d Borris Nørreland, Sdr. Borris, matr. nr. 1af og 1k Albæk, Skjern Jorder samt matr. nr. 2ag Lundenæs Hgd., Skjern Jorder
B120: Matr. nr. 6a, 6l, 4g, 5m, 20i og 94u Borris Nørreland, Sdr. Borris samt matr. nr. 2æ, 3h og 4l Albæk, Skjern Jorder
B121: Matr. nr. 93a, 93c og 93d Borris Nørreland, Sdr. Borris
B124: Matr. nr. 6i Borris Nørreland, Sdr. Borris
B125: Matr. nr. 93b Borris Nørreland, Sdr. Borris
B126: Matr. nr. 4d Albæk, Skjern Jorder

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation den 24. februar 1880 stiftet vejret ad privat overkørsel nr. 251 for de daværende matr. nr. 6b Borris Nørreland, Sdr. Borris samt for Debelmose Bylaug (daværende matr. nr. 93 ibd.). Det blev til-lige besluttet at anlægge en privat overgang i forbindelse med overkørslen. Ved eks­propriation besluttes det den 11. juni 1881, at samtlige ejere af Debelmose Bylaug skal have adgang til deres arealer beliggende syd for overkørslen. Der tillægges således følgende personer adgang til overkørslen:

 

Christen Larsen (ingen arealer)

Debelmose Bylaug (ejer af matr. nr. 93 ibd.)

Erik Gravesen (ejer af matr. nr. 30 ibd.)

Eske Lauritsen (ejer af matr. nr. 26 ibd.)

Jens Peder Andersen (ejer af matr. nr. 25 ibd.)

Jens Pedersen Kjær (ejer af matr. nr. 28 ibd.)

Niels Jensen Lind (ejer af matr. nr. 27 ibd.)

Peder Pedersens Enke (ejer af matr. nr. 24 ibd.)

Rasmus Jensen (ejer af matr. nr. 29 ibd.)

Sognefoged Mads P. Jørgensen (ejer af matr. nr. 33 ibd. m.fl.)

 

Grundet matrikulære forandringer i området er daværende matr. nr. 6b og 93 ibd. i dag benævnt ved forskellige matr. nr. og opdelt i flere forskellige samlede faste ejendomme. Der er således kun to samlede faste ejendomme af de oprindelige matr. nr., der har matrikulært sammenhængende arealer på tværs af overkørsel nr. 251. Den ene ejendom er matr. nr. 6a ibd. m.fl. Den anden ejendom er matr. nr. 93a ibd. m.fl.

 

På banens højre side:

Det daværende matr. nr. 93 Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 0,5 ha af matr. nr. 93a ibd.

 

Det daværende matr. nr. 6b Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 4,1 ha af matr. nr. 6a ibd.

 

På banens venstre side:

Det daværende matr. nr. 93 Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 0,2 ha af matr. nr. 93d ibd.

 

Det daværende matr. nr. 93 Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 0,7 ha af matr. nr. 93c ibd.

 

Det daværende matr. nr. 6b Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 1,1 ha af matr. nr. 4g ibd.

 

Det daværende matr. nr. 6b Borris Nørreland, Sdr. Borris udgør i dag 1,5 ha af matr. nr. 6l ibd.

 

Således udgør matr. nr. 93a, 93c, 6l, del af 6a, 93d og del af 4g ibd. de vejberettigede til overkørsel nr. 251.

 

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel nr. 251 har ligget en privat overkørsel nr. 250. Vejberettiget til overkørsel nr. 250 var daværende matr. nr. 5 Borris Nørreland, Sdr. Borris svarende til del af nuværende matr. nr. 4g ibd. (1,0 ha). Overkørslen er fysisk fjernet i marken, men den er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1995 fremgår det, at overkørslen var fjernet på daværende tidspunkt.

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

For fremtidig vejadgang henvises der til eksisterende adgang fra kommunevejen Ånumvej til arealerne syd for jernbanen, mens arealerne på jernbanens nordlige side får vejadgang via eksisterende privat vej over matr. nr. 6m Borris Nørreland, Sdr. Borris til kommunevejen Adelvej. Den private vej over matr. nr. 6a og 6m ibd. vil fremover få status af privat fællesvej.

 

Privat vej over matr. nr. 4g ibd. vil fremover tillige få status af privat fællesvej.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B120

Nedlæggelse af overkørsel nr. 251 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til del af matr. nr. 4g Borris Nørreland, Sdr. Borris (2,1 ha) og matr. nr. 6l ibd. (1,5 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 6a ibd. til del af matr. nr. 4g ibd. henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 6m ibd., herefter ad kommunevejen Adelvej, videre ad kommunevejen Vendelbovej, gennem offentlig overkørsel nr. 252 frem til kommunevejen Ånumvej og videre ad denne frem til eksisterende adgangsvej fra kommunevejen Ånumvej til matr. nr. 4g ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 4g ibd. vil fremover være 4.050 meter.

 

Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 6a ibd. til matr. nr. 6l ibd. henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 6m ibd., herefter ad kommunevejen Adelvej, videre ad kommunevejen Vendelbovej, gennem offentlig overkørsel nr. 252 frem til kommunevejen Ånumvej og videre ad denne frem til eksisterende adgangsvej fra kommunevejen Ånumvej til matr. nr. 6l ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 6l ibd. vil fremover være 4.050 meter.

 

B121

Nedlæggelse af overkørsel nr. 251 medfører ændret adgang fra matr. nr. 93a Borris Nørreland, Sdr. Borris til matr. nr. 93c og 93d ibd. Fremtidig vejadgang til matr. nr. 93d ibd. henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 6a og 6m ibd., herefter ad kommunevejen Adelvej, videre ad kommunevejen Vendelbovej, gennem offentlig overkørsel nr. 252 frem til kommunevejen Ånumvej og videre ad denne, herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 4g ibd. fra kommunevejen Ånumvej.

 

Fremtidig vejadgang til matr. nr. 93c ibd. henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 6a og 6m ibd., herefter ad kommunevejen Adelvej, videre ad kommunevejen Vendelbovej, gennem offentlig overkørsel nr. 252 frem til kommunevejen Ånumvej og videre ad denne frem til eksisterende adgangsvej fra kommunevejen Ånumvej til matr. nr. 93c ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørslerne nr. 250 og nr. 251 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 122a Borris Nørreland, Sdr. Borris.

 

Den private vej over matr. nr. 6a Borris Nørreland, Sdr. Borris udlægges som en privat fællesvej på matrikelkortet, og der tildeles vejret for matr. nr. 3h og 93a ibd. ad denne.

 

Den private vej over matr. nr. 6m Borris Nørreland, Sdr. Borris udlægges som en privat fællesvej på matrikelkortet, og der tildeles vejret for matr. nr. 3h, 6a og 93a ibd. ad denne.

 

Den private vej over matr. nr. 4g ibd. udlægges som en privat fællesvej på matrikelkortet, og der tildeles vejret for matr. nr. 93d ibd. ad denne.

 

De nedlagte rampearealer fra overkørsel nr. 250 og nr. 251 nord for jernbanen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 6a ibd. til ejerens frie råden.

 

De nedlagte rampearealer fra overkørsel nr. 250 og nr. 251 syd for jernbanen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 4g ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250 og 251 samt overgangene km 103.436 og km 104.412)

Enkelte lodsejere påpegede, at signalanlægget ved overkørsel nr. 241 står for tæt på hinanden, hvilket gør det vanskeligt at passere med store køretøjer.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at der i hvert fald er 5 meter mellem skiltene, hvorfor det blev vurderet, at det ikke er nødvendigt at udvide overkørslen i forbindelse med dette projekt.

 

Flere lodsejere påpegede, at Adelvej og Vendelbovej ikke er beregnet til så meget trafik, da vejene er meget smalle. Herudover blev det oplyst, at vejene ligger højt i forhold til markerne.

 

Hertil oplyste Banedanmarks repræsentanter, at der er tale om kommuneveje, hvor Varde Kommune er vejmyndighed. Kommunen har godkendt projektet, og Banedanmark mener ikke, der er hjemmel til at udvide kommunevejene i forbindelse med dette projekt – også henset til, at der i forvejen kører lignende trafik på Adelvej og Vendelbovej.

 

Enkelte lodsejere foreslog et ændret vejforløb for den nye private fællesvej ved overkørsel nr. 247, da der er dårlige oversigtsforhold på Ånumvej.

 

En enkelt lodsejer foreslog, at der etableres en vej på matr. nr. 3h Albæk, Skjern Jorder i en linje mellem den nordvestligste bygning og Vendelbovej.

 

Hertil blev det af Banedanmarks repræsentanter oplyst, at denne mulighed ikke er blevet overvejet, da der er eksisterende vejadgang til ejendommen.

 

En enkelt lodsejer spurgte til muligheden for at etablere et foringsrør under banen til matr. nr. 4l Albæk, Skjern Jorder.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det vil være muligt, men at det ikke er en del af projektet.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250 og 251 samt overgangene km 103.436 og km 104.412)

Efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger besluttede kommissionen at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om lukning af overkørslerne nr. 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250 og 251 samt overgangene km 103.436 og km 104.412.

 

Banedanmark anmodes om, frem mod ekspropriationsforretningen, at optimere vejforløbet ved overkørsel nr. 247, således at svingene udjævnes, og der skabes bedre oversigtsforhold ved den nye private fællesvejs udmunding i kommunevejen Ånumvej.

 

Kommissionen kan ikke tiltræde, at der etableres en ny vej over matr. nr. 3h Albæk, Skjern Jorder.

 

Banedanmark anmodes om nærmere at undersøge muligheden for et foringsrør til matr. nr. 4l Albæk, Skjern Jorder.

 

Kommissionen anmoder Banedanmark om, i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, at undersøge behovet for vigepladser på Adelvej.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 8.30 fortsatte forretningen, idet kommissionen samledes i Borris Sports- og Kulturcenter for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 255 – 269 i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Kibæk til Skjern.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport- og Bygningsministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen, dog havde Holger Hedegaard forfald.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune var repræsenteret ved Heidi Grosmann.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og disses rådgivere var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter igen havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen i Borris Sports- og Kulturcenter, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat overkørsel nr. 257 – km 106.397

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_255-269

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 106.397. Overkørslen er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 3ad og 1ao Albæk, Skjern Jorder, som er beliggende på jernbanens nordlige side, og matr. nr. 3a ibd., som er beliggende på jernbanens sydlige side. Arealerne tilhører to forskellige landbrugsejendomme, som ejerne af ejendommene er fælles om at drive. Alle arealerne har direkte adgang til kommunevejene Albækvej og Ånumvej.

 

Landbrugsejendommen B127 bestående af matr. nr. 3ad og 3a Albæk, Skjern Jorder m.fl. udgør tilsammen et areal på 64,3 ha, hvoraf 8,7 ha er beliggende nord for jernbanen, mens 55,6 ha ligger syd for jernbanen, hvor også ejendommens bygninger er placeret.

 

Landbrugsejendommen B128 bestående af matr. nr. 1ao og 1f Albæk, Skjern Jorder m.fl. udgør tilsammen et areal på 75,8 ha, hvoraf 70,7 ha er beliggende nord for jernbanen, hvor også ejendommens bygninger er beliggende, mens 5,1 ha ligger syd for jernbanen.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B127: Matr. nr. 3ad og 3a Albæk, Skjern Jorder

B128: Matr. nr. 1ao Albæk, Skjern Jorder

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 257 for de daværende matr. nr. 1a, 2b og 3b Albæk, Skjern Jorder.

 

I 1976 nedlægges den private niveauoverkørsel nr. 258. I denne forbindelse tages der igen stilling til vejretten ad overkørsel nr. 257. Det besluttes, at den eneste berettigede bruger af overkørsel nr. 257 er daværende matr. nr. 1a, 2b og 3b Albæk, Skjern Jorder beliggende på banens højre side med ejendommens bygninger beliggende på banens venstre side. Det besluttes endvidere, at overkørsel nr. 257 skal udvides til en bredde af 4,5 meter.

 

De daværende matr. nr. på banens højre side udgør i dag ca. 4,0 ha af matr. nr. 1ao ibd.

 

De daværende matr. nr. på banens højre side udgør i dag ca. 1,9 ha af matr. nr. 3ad ibd.

 

Således udgør del af matr. nr. 1ao og 3ad ibd. de vejberettigede til overkørsel nr. 257.

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Ændrede adgangsforhold

B127

Nedlæggelse af overkørsel nr. 257 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 3ad Albæk, Skjern Jorder (1,9 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 3a ibd. til matr. nr. 3ad ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Albækvej, gennem offentlig overkørsel nr. 255 og videre ad kommunevejen Albækvej frem til eksisterende markoverkørsel fra Albækvej til matr. nr. 3ad ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3ad ibd. vil fremover være 1.300 meter.

 

B128

Nedlæggelse af overkørsel nr. 257 medfører ikke ændret adgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1f Albæk, Skjern Jorder til matr. nr. 1ao ibd. (4,0 ha). Fremtidig vejadgang vil derfor foregå ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 257 bortfalder.

 

Vejudlægget til den tidligere nedlagte overkørsel nr. 258 slettes på matrikelkortet på matr. nr. 41 Albæk, Skjern Jorder.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 264 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 264 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 259 – km 106.775

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_255-269

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i Lundenæs Plantage i jernbanens km 106.775, og den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder, som er beliggende på jernbanens nordlige side, og matr. nr. 2b ibd., som er beliggende på jernbanens sydlige side. Arealerne udgør en del af en samlet fast ejendom, B130, som er pålagt fredskovpligt. Ejendommens driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 2b ibd.

 

Skovarealerne nord for banen udgør et areal på 28,3 ha ud af ejendommens samlede areal på 69,9 ha.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B128: Matr. nr. 4d Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B130: Matr. nr. 2b og 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B136: Matr. nr. 6b Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 259 for et areal beliggende på banens venstre side til det daværende matr. nr. 2 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder.

 

Det daværende matr. nr. 2 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder på banens højre side udgør i dag 28,3 ha af matr. nr. 2as ibd.

 

Dermed er matr. nr. 2as ibd. eneste vejberettigede til overkørsel nr. 259.

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der foretages en opgradering af den eksisterende markvej over matr. nr. 4d, 6b og 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder fra kommunevejen Adelvej og ind til eksisterende hul i diget omkring skoven på matr. nr. 2as ibd., som er delvis sammenfaldende med eksisterende privat fællesvej udlagt på matrikelkortet.

 

Vejene anlægges med en bredde på 4,0 meter samt 0,75 meter rabat i hver side, dvs. med et samlet udlæg på 5,5 meter. Vejen anlægges således, den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

Der etableres overkørsel fra den private fællesvej gennem eksisterende åbning i diget ind til skoven på matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder.

 

Del af privat fællesvej på matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder slettes på matrikelkortet.

 

Ændrede adgangsforhold

B130

Nedlæggelse af overkørsel nr. 259 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder (28,3 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2b ibd. til matr. nr. 2as ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ånumvej, videre ad kommunevejen Albækvej, gennem offentlig overkørsel nr. 255, herefter ad kommunevejene Albækvej samt Adelvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 6b og 4d ibd. frem til eksisterende åbning i diget langs skoven på matr. nr. 2as ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2as ibd. vil fremover være 4.000 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 259 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 65 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder.

 

Der tildeles vejret for ejeren af matr. nr. 2as ibd. ad den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 4d og 6b ibd.

 

Der tildeles vejret for ejeren af matr. nr. 1p ibd. ad privat fællesvej over matr. nr. 2as, 4d og 6b ibd.

 

Der eksproprieres areal til opgradering af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 2as, 4d og 6b Lundenæs Hgd., Skjern Jorder. Den opgraderede private fællesvej får hermed et samlet vejudlæg på 5,5 meter.

 

Del af den private fællesvej over matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder med forbindelse til overkørslen nedlægges og slettes delvist på matrikelkortet. Det nedlagte vejareal overgår til ejerens frie råden.

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 264 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 264 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 260 – km 107.124

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_255-269

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880 som en offentlig overkørsel, men har i dag karakter af en privat overkørsel. Overkørslen er beliggende på en privat fællesvej, som forbinder kommunevejene Adelvej og Ånumvej. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Vejens stand omkring overkørslen er dårlig og trænger til vedligehold. Vejen fra Ånumvej til overkørslen er meget hullet og tæt på ufremkommelig. Vejen fra Adelvej til overkørslen fremstår som et græsareal langs med et læhegn. Begge veje bærer præg af, at de sjældent bliver anvendt.

 

Ejeren af skovejendommen B130, matr. nr. 2b og 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder benytter primært overkørsel nr. 259 som adgang til matr. nr. 2as ibd. og anvender dermed sjældent overkørsel nr. 260.

 

Ejeren af landbrugsejendommen B132, matr. nr. 1a, 1p og 1o ibd. benytter primært overkørsel nr. 261 som adgang til matr. nr. 1p ibd. og anvender dermed sjældent overkørsel nr. 260.

 

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B130: Matr. nr. 2b og 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B131: Matr. nr. 45 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B132: Matr. nr. 1a, 1p og 1o Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B136: Matr. nr. 6b Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation anlagt en offentlig niveauoverkørsel nr. 260 for flere lodsejere.

 

I 1905 eksproprieres et areal fra matr. nr. 1a Lundenæs Hgd., Skjern Jorder til opførelse af en ledvogterbolig ved den offentlige overkørsel nr. 260.

 

I 1957 sker der af Statsbanerne afhændelse af ledvogterboligen. Køberen og efterfølgende ejere af ejendommen erhverver ikke færdselsret til overkørsel nr. 260. Dette tinglyses på ejendommen.

 

Den offentlige overkørsel nr. 260 er i dag sikret med advarselsanlæg i marken.

 

Tages beliggenheden af de omkringliggende ejendommes arealer i betragtning, er det kun skovejendommen B130 med matr. nr. 2b og 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder og landbrugsejendommen B132 med matr. nr. 1a, 1o og 1p ibd., som har arealer beliggende på begge sider af jernbanen. De vejberettigede må derfor antages at være matr. nr. 2b, 2as, 1a, 1o og 1p ibd.

 

Der blev afholdt borgermøder i marts 2015, hvor alle interesserede, gennem annoncering i lokale dagblade, var inviteret til at møde op. I den forbindelse er der ingen ud over de tilgrænsende lodsejere, som har gjort krav på eller udvist interesse for færdselsret vedr. overkørsel nr. 260.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Restareal fra overkørslen tillægges matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder.

 

Ændrede adgangsforhold

B130

Nedlæggelse af overkørsel nr. 260 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder (28,3 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2b ibd. til matr. nr. 2as ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ånumvej, videre ad kommunevejen Albækvej, gennem offentlig overkørsel nr. 255, herefter ad kommunevejen Adelvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 6b og 4d ibd. frem til eksisterende åbning i diget langs skoven på matr. nr. 2as ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2as ibd. vil fremover være 4.000 meter.

 

B132

Nedlæggelse af overkørsel nr. 260 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 1p Lundenæs Hgd., Skjern Jorder (21,3 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1a ibd. til matr. nr. 1p ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ånumvej, videre ad kommunevejen Albækvej, gennem offentlig overkørsel nr. 255, herefter ad kommunevejen Adelvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2as, 6b og 4d ibd. frem til matr. nr. 1p ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1p ibd. vil fremover være 4.250 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 260 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 65 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder.

 

Restareal fra overkørslen på banens nordlige side kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 2as ibd. til ejerens frie råden.

 

Der tillægges vejret for matr. nr. 65 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder ad den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 2b ibd.

 

Det nedlagte rampeareal nord for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 2as ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal syd for overkørslen kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 2b ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 264 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 264 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 261 – km 107.296

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_255-269

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 107.296, og den er markeret med led og krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 1p Lundenæs Hgd., Skjern Jorder, som er beliggende på jernbanens nordlige side, og matr. nr. 1o ibd., som er beliggende på jernbanens sydlige side. Arealerne udgør en del af en landbrugsejendom, B132. Ejendommens driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 1a ibd. syd for Ånumvej.

 

Landbrugsarealerne nord for banen udgør et areal på 21,3 ha ud af ejendommens samlede areal på 129,3 ha.

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B128: Matr. nr. 4d Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B130: Matr. nr. 2b og 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B132: Matr. nr. 1p, 1o og 1a Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B133: Matr. nr. 1g Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

B136: Matr. nr. 6b Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1880 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 261 for et areal beliggende på banens venstre side til det daværende matr. nr. 1a Lundenæs Hgd., Skjern Jorder.

 

I 1973 nedlægges den private niveauoverkørsel nr. 262 samt den private niveauovergang km 107.602. I denne forbindelse tages der igen stilling til vejretten ad overkørsel nr. 261. Det besluttes, at overkørsel nr. 261 skal udvides til en bredde af 4,5 meter.

 

Grundet matrikulære forandringer i området er det daværende matr. nr. 1a ibd. beliggende på den højre side i dag benævnt ved forskellige matr. nr. og opdelt i flere samlede faste ejendomme. Der er kun én samlet fast ejendom af det oprindelige matr. nr. 1a ibd., der matrikulært har sammenhængende arealer på tværs af overkørsel nr. 261. Denne ejendom er matr. nr. 1a ibd. m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1p ibd.

 

Det daværende matr. nr. 1a Lundenæs Hgd., Skjern Jorder på banens højre side udgør i dag 21,3 ha af matr. nr. 1p ibd.

 

Dermed er matr. nr. 1p ibd. eneste vejberettiget til overkørsel nr. 261.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg med opgradering af privat fællesvej på matr. nr. 2as, 4d og 6b Lundenæs Hgd., Skjern Jorder som beskrevet under overkørsel nr. 259.

 

Ændrede adgangsforhold

B132

Nedlæggelse af overkørsel nr. 261 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 1p Lundenæs Hgd., Skjern Jorder (21,3 ha). Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1a ibd. til matr. nr. 1p ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ånumvej, videre ad kommunevejen Albækvej, gennem offentlig overkørsel nr. 255, herefter ad kommunevejen Adelvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2as, 6b og 4d ibd. frem til matr. nr. 1p ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1p ibd. vil fremover være 4.250 meter.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 261 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 65 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder.

 

De nedlagte rampearealer nord for overkørsel nr. 261 og nr. 262 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 1p ibd. til ejerens frie råden.

 

De nedlagte rampearealer syd for overkørsel nr. 261 og nr. 262 kan overføres vederlagsfrit til matr. nr. 1o ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 264 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 264 anførte.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 264 – km 107.920

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-Kibæk-Skjern_ovk_255-269

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1880. Overkørslen er beliggende på kommunevejen Damsøvej i jernbanens km 107.920. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen er en del af det offentlige vejnet, og sammen med kommunevejen Damsøvej forbinder den kommunevejene Ånumvej og Adelvej, som benyttes såvel af personbiler som landbrugsmaskiner og andre køretøjer. Damsøvej er belagt med grus.

 

Oversigtsforholdene i forhold til overkørslen er dårlige, når jernbanen krydses fra syd mod nord.

 

To landbrugsejendomme har arealer langs Damsøvej på begge sider af overkørslen.

 

Det drejer sig om følgende ejendomme:

 

Landbrugsejendommen B134 består af matr. nr. 3c og 2n Ånum, Skjern Jorder m.fl. Overkørslen anvendes i forbindelse med driften af ejendommen, idet ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på jernbanens sydlige side på matr. nr. 2a ibd.

 

Landbrugsejendommen B135 består af matr. nr. 6f og 6k Ånum, Skjern Jorder m.fl. Overkørslen anvendes i forbindelse med driften af ejendommen, idet ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på jernbanens sydlige side på matr. nr. 6a ibd.

 

Derudover ligger der en mindre beboelsesejendom, på overkørslens sydøstlige side, som må formodes at anvende overkørslen i dag.

Ejendomme, der berøres af nedlæggelsen:

B134: Matr. nr. 3c, 2n og 2a Ånum, Skjern Jorder

B135: Matr. nr. 6a, 6f, 6h og 6k Ånum, Skjern Jorder

B138: Matr. nr. 20 Ånum, Skjern Jorder

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørsel nr. 264 er ved anlæggelse af banen i 1880 oprettet som en offentlig overkørsel for flere lodsejere.

 

På tidspunktet for banens anlæggelse var der to ejendomme, som havde matrikulær vejadgang til overkørslen, nemlig daværende matr. nr. 3a og 4 Ånum, Skjern Jorder.

 

Daværende matr. nr. 3a ibd. udgør nuværende matr. nr. 3c og en del af 2a ibd.

 

Daværende matr. nr. 4 ibd. udgør dele af nuværende matr. nr. 6h og 6f ibd.

 

Tages beliggenheden af de omkringliggende ejendommes arealer i betragtning, er det kun landbrugsejendommen, B134, med matr. nr. 2n, 3c og 2a Ånum, Skjern Jorder og landbrugsejendommen, B135, med matr. nr. 6a, 6f, 6h og 6k ibd., som har arealer beliggende på begge sider af jernbanen ved overkørslen.

 

Der blev afholdt borgermøder i marts 2015, hvor alle interesserede, gennem annoncering i lokale dagblade, var inviteret til at møde op. Borgermødet for overkørsel nr. 264 m.fl. gav ikke anledning til identificering af flere interesserede end de nærmeste lodsejere.

 

På baggrund af ovenstående faktuelle forhold omkring rettigheder, matrikulære forhold og de faktiske forhold i “marken”, kan det konkluderes, at matr. nr. 3c, del af 2a, del af 6f og del af 6h Ånum, Skjern Jorder må betragtes som værende de vejberettigede til overkørsel nr. 264.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der henvises til det øvrige offentlige vejnet, herunder offentlig overkørsel nr. 255 på Albækvej samt offentlig overkørsel nr. 269 på Ånumvej.

 

Der anlægges en vendeplads på Damsøvej umiddelbart syd for overkørslen. Nord for overkørslen kan Damsøvej nedlægges frem til Adelvej.

 

Idet nedlæggelsen af overkørsel nr. 264 medfører, at landbrugstrafik ledes fra Ånumvej over overkørsel nr. 269 og videre ad Adelvej, foretages der en mindre udvidelse af svinget mellem Ånumvej og Adelvej. Forbedringen af svinget foretages inden for det eksisterende vejskel på litra “an” og “au” ibd., hvorfor det ikke er nødvendigt at inddrage nabolodsejerne ved svinget.

 

Ændrede adgangsforhold

 

B134

Nedlæggelse af overkørsel nr. 264 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2n og 3c Ånum, Skjern Jorder. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2a ibd. til matr. nr. 2n og 3c ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ånumvej, gennem offentlig overkørsel nr. 269, videre ad kommunevejen Adelvej og frem til matr. nr. 2n og 3c ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1p ibd. vil fremover være 3.300 meter.

 

B135

Nedlæggelse af overkørsel nr. 264 medfører ændret adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 6f og 6k Ånum, Skjern Jorder. Fremtidig vejadgang fra ejendommens bygninger på matr. nr. 6a ibd. til matr. nr. 6f og 6k ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ånumvej, gennem offentlig overkørsel nr. 269, videre ad kommunevejen Adelvej og frem til matr. nr. 6f og 6k ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 6f og 6k ibd. vil fremover være 2.800 meter.

 

Øvrige ejendomme henvises til det øvrige offentlige vejnet.

 

Anmodning om ekspropriation

Overkørslen nedlægges, og vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 26 Ånum, Skjern Jorder.

 

Der eksproprieres areal til vendeplads fra matr. nr. 6h Ånum, Skjern Jorder.

 

Nord for banen nedlægges kommunevejen Damsøvej litra “d” fra overkørslen frem til kommunevejen Adelvej. Vejarealet tilbydes nærmeste tilgrænsende lodsejere efter vejens midtlinje. Vejen afleveres i sin nuværende stand, belagt med grus.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 257, 258, 259, 260, 261, 262 og 264 samt overgangen km 107.602)

Flere lodsejere fremsatte ønske om at opgradere overkørslerne nr. 260 og 264. Samtidig blev det oplyst, at hvis der alene kan opgraderes én overkørsel, ønsker man, at det bliver overkørsel nr. 264 samtidig med, at der så skal etableres en vej langs banen frem til matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder.

 

Banedanmarks repræsentanter svarede hertil, at opgaven for Banedanmark er at sikre et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne, samt at der ikke efterlades usikrede overkørsler, når projektet er færdigt. Det blev endvidere oplyst, at lodsejerne må tåle en omvej ved lukning af overkørsler, og at omvejen i dette tilfælde ikke er længere, end det ses ved lukning af andre overkørsler. Banedanmark kan således ikke tilslutte sig forslaget om opgradering af overkørslerne nr. 260 og 264.

 

Det blev af Banedanmarks repræsentanter oplyst, at et sikret anlæg koster ca. 3 mio. kr., samt at det ikke vil være muligt at genbruge de nuværende anlæg.

 

Herefter blev der af en lodsejer spurgt til, hvorvidt der vil være mulighed for, at der gives dispensation til en mindre sikret overkørsel, hvilket Banedanmark afviste.

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om Banedanmark har overvejet muligheden for jordfordeling.

 

Hertil blev det af Banedanmarks repræsentanter oplyst, at man vurderede, at det ville være vanskeligt at lave jordfordelingsaftaler, idet alle de relevante ejendommes bygninger er beliggende syd for banen.

 

En enkelt lodsejer ønskede indkørslen til matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder flyttet længere mod nord.

 

Flere lodsejere påpegede, at det ikke er muligt at komme rundt i svinget ved Adelvej/Ånumvej med store landbrugsmaskiner.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at svinget rettes til. Flagene i marken giver en indikation af, hvor vejen kommer til at være. Når Banedanmark anviser denne vej som fremtidig vejadgang, skal man naturligvis også kunne komme rundt med sine maskiner.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 257, 258, 259, 260, 261, 262 og 264 samt overgangen km 107.602)

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om lukning af overkørslerne nr. 257, 258, 259, 260, 261, 262 og 264 samt overgangen km 107.602.

 

Banedanmark anmodes om at undersøge muligheden for flytning af indkørsel til matr. nr. 2as Lundenæs Hgd., Skjern Jorder mod nord.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at den del af kommunevejen Damsøvej litra “d” Ånum, Skjern Jorder, der nedlægges, skal afrømmes og muldpålægges. Dog sikres der vejadgang til matr. nr. 6f og 3c ibd. i form af markoverkørsler.

 

Kommissionen anmoder Banedanmark om, i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, at undersøge behovet for vigepladser på Adelvej.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Holger Hedegaard

Bent Braüner               Flemming Iversen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anne Cathrine Worning Jensen