Nedlæggelse og sikring af overkørsler Lyngs – Hassing, besigtigelsesforretning den 29. og 30. januar samt 4. og 5. februar 2013

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

LYNGS – HASSING

(Besigtigelsesforretningen den 29. og 30. januar 2013 samt 4. og 5. februar 2013)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 29. januar 2013 kl. 10.00, kl. 11.30 og kl. 13.30 samledes kommissionen på Hotel Thinggaard, Hurup Thy for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Lyngs til Hassing.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Arne Lauridsen, Erslev, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Lone Løth Bloch.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Carsten Jørgensen, ingeniør Sanne Fyrstenberg, projektleder Flemming Johansen (Atkins), landinspektør Rikke Hald (Atkins) og ingeniør Camilla Sieg (Atkins).

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. december 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På banestrækningen mellem Struer og Thisted ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede overkørsler og overgange på strækningen km 28.630 – 49.880 Lyngs – Hassing. Dette sker efter en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen og skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af “nær ved hændelser”.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

I 2009-2010 blev der foretaget en screening af banestrækningen Struer – Thisted, hvor der blev foretaget en vurdering af de usikrede overkørsler på strækningen i forhold til hvilke, der kan nedlægges. De berørte lodsejere og relevante myndigheder er efterfølgende blev inddraget i form af bl.a. borgermøder, som blev afholdt den 7. maj 2012.

 

Screeningen såvel som borgermøderne har ligget til grund for de endelige løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for ekspropriationskommissionen ved besigtigelsesforretningen.

 

Endvidere er der en række overkørsler, som er nedlagt i marken, men ikke formelt nedlagt, jf. Banedanmarks arkiv. Disse overkørsler nedlægges i de tilfælde, hvor der er en sammenhæng eller nærhed til nærværende projekt.

 

Nærværende besigtigelsesbog omhandler 20 overkørsler, der ligger mellem Lyngs og Hassing indenfor banestrækningens km 28.630 – 49.880. Banestrækningen er kilometreret fra Struer mod Thisted.

 

Projektbeskrivelse

Det foreslås at nedlægge, sikkerhedsmæssig opgradere eller ændre adgangsforhold for følgende 20 niveau overkørsler og overgange ved ekspropriation:

 

 • Offentlig overkørsel nr. 68, km 28.629 – skæres af kommunevejen Limfjordsvej og er sikret med halvbomanlæg.
 • Privat overkørsel nr. 69, km 30.355 – overkørsel til engparceller. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 70, km 30.667 – intern overkørsel der skaber forbindelse mellem bygningsparcellen og arealerne ved Skibsted Fjord. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 71, km 30.977 – giver flere ejendomme adgang til statsvejen Oddesundvej. Overkørslen er usikret.
 • Offentlig overkørsel nr. 76, km 31.743 – giver flere ejendomme adgang til statsvejen Oddesundvej. Overkørslen er usikret.
 • Offentlig overkørsel nr. 80, km 32.559 – beliggende på kommunevejen Holmgårdvej, som har forbindelse til bl.a. statsvejen Oddesundvej. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 89, km 34.783 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 93, km 35.897 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 94, km 36.227 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 95, km 36.615 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 107, km 38.601 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 122, km 39.404 – giver ejendommen matr. nr. 18a Abildgård, Grurup (Storhøjvej 6) adgang til kommunevejen Storhøjvej. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 125, km 43.453 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 128, km 44.006 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Offentlig overkørsel nr. 129, km 44.187 – beliggende på kommunevejen Vestergårdsvej, som skaber tværgående forbindelse mellem ejendomme på begge sider af banen. Overkørslen er usikret.
 • Privat overgang, km 45.152 – giver en spejderhytte og et privat sommerhus adgang til Rønhede Plantage, som er beliggende på den modsatte side af jernbanen. Overgangen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 141, km 47.792 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 142, km 48.063 – giver ejendommene matr. nr. 31f, 28d og 72 Bedsted By, Bedsted (Vestervigvej 144) adgang til kommunevejen Vestervigvej. Overkørslen er usikret.
 • Privat overkørsel nr. 150, km 49.731 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom. Overkørslen er usikret.
 • Offentlig overkørsel nr. 151, km 49.880 – beliggende på kommunevejen Gundgårdsvej. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Ekspropriationer generelt

Sikring af alle nye rettigheder og arealer samt frafald af eksisterende rettigheder til de overkørsler, der nedlægges, sker ved ekspropriation efter lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder § 1, stk. 1, litra A. Ekspropriation efter denne bestemmelse foretages på baggrund af reglerne i statsekspropriationsloven.

 

Når en overkørsel nedlægges, sikres det som udgangspunkt, at overkørslen ikke længere kan benyttes ved at gennemgrave grøfterne og/eller opsætte hegn. Overkørselsanlæg mellem skinnerne fjernes også.

 

Nye veje anlægges som udgangspunkt i 4 meters bredde med 0,75 meters rabat i hver side og belægges med grus. Der eksproprieres som udgangspunkt matrikulære vejudlæg på 5,5 meter på de berørte ejendomme. Dertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis dæmninger, grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejudlægget vil i så fald blive udvidet ved ekspropriationsforretningen.

 

I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret 5 meter langs med de nye vejanlæg til midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med vejenes anlæggelse. Derudover vil der være behov for arealer til arbejdspladser, herunder midlertidig oplag af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af eventuelle arbejdsveje- og arbejdspladsarealer fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Natur- og miljøforhold generelt

Nedlæggelse af overkørslerne medfører begrænsede miljøpåvirkninger.

 

Ved overkørsel 68 flyttes eksisterende markvej og markoverkørsel til Limfjordsvej ca. 30 meter af sikkerhedsmæssige grunde, da eksisterende markvej har ind- og udkørsel direkte i jernbaneoverkørslen. Markvejen og markoverkørslen er beliggende i Natura 2000-område. Arealet er også registreret som naturbeskyttet hede i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3. Banedanmark har ansøgt Naturstyrelsen og Struer Kommune om dispensation til at flytte markoverkørslen og markvej. Myndighederne har tilkendegivet, at de ser positivt på flytning af markvej og markoverkørsel.

 

Nedlæggelse af overkørsel 93 medfører, at en eksisterende markvej og adgangsvej skal opgraderes, så vejen kan bære tung landbrugstrafik. Ved krydsning af Mølleå skal eksisterende rørgennemføring forstærkes. Derfor påtænkes udskiftning af eksisterende rørgennemføring. Udskiftning af rørgennemføring forudsætter tilladelse og dispensation efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Thisted Kommune har tilkendegivet, at de ser positivt på udskiftning af rørgennemføringen.

 

Nedlæggelse af overkørsel 141 og 142 medfører, at der skal etableres en ny adgangsvej samt opgradering af eksisterende markvej. Vejen ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen for Bedsted Rundhøj. Thisted Kommune har givet forhåndstilsagn om, at de er velvilligt indstillet på at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18.

 

Der er gennemført en VVM-screening af projektet med henblik på at vurdere, om projektet er omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Naturstyrelsen har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Ledninger

Ved eventuelle ledningsomlægninger vil ledningsejerne blive indkaldt til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af dette arbejde. Ledningsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller sikkerhedsmæssig opgradering af overkørsler og overgange afholdes af Banedanmark.

 

Allerede nedlagte overkørsler

En række private niveauoverkørsler på strækningen er tidligere nedlagt. De tilhørende vejudlæg over jernbanen er endnu ikke berigtiget matrikulært, og vejudlæggene fremstår derfor stadig på matrikelkortet. Der vil i forbindelse med nærværende projekt blive foretaget en matrikulær berigtigelse af disse forhold.

 

Dette medfører, at de udlagte vejarealer slettes på matrikelkortet på de pågældende jernbane matr. nr. Eventuelt nedlagte rampearealer kan overgå til ejere af de tilgrænsende ejendomme.

 

Samlet set gør det sig gældende for følgende nedlagte private overkørsler, som er nedlagt i marken, men hvor forholdene ikke er berigtiget på matrikelkortet:

 

 • Overkørsel nr. 73 – matr. nr. 20 Sindrup By, Ydby
 • Overkørsel nr. 81 – matr. nr. 51 Ydby By, Ydby
 • Overkørsel nr. 83 – matr. nr. 51 Ydby By, Ydby
 • Overkørsel nr. 92 – matr. nr. 15b Flarup By, Ydby
 • Overkørsel nr. 103 – matr. nr. 64 Refs By, Hurup
 • Overkørsel nr. 124 – matr. nr. 5 Astrup Gde., Vestervig
 • Overkørsel nr. 125 – matr. nr. 5 Astrup Gde., Vestervig

(gl. overkørsel fra før man flyttede ovk. 125 til nuværende placering)

 • Overkørsel nr. 126 – matr. nr. 5 Astrup Gde., Vestervig
 • Overkørsel nr. 127 – matr. nr. 45 Grurup By, Grurup
 • Overkørsel nr. 130 – matr. nr. 45 Grurup By, Grurup
 • Overkørsel nr. 131 – matr. nr. 45 Grurup By, Grurup
 • Overkørsel nr. 133 – matr. nr. 45 Grurup By, Grurup
 • Overkørsel nr. 134 – matr. nr. 45 Grurup By, Grurup
 • Overkørsel nr. 139 – matr. nr. 76a Bedsted By, Bedsted
 • Overkørsel nr. 143 – matr. nr. 76a Bedsted By, Bedsted

 

Nogle af overkørslerne er formelt set ikke nedlagt, men er fysisk nedlagt i marken, da brugen af disse er ophørt. Ved gennemgang af gamle luftfotos har det vist sig, at disse overkørsler har været nedlagt i marken i hævdstid, og rettighederne til disse vil dermed være fortrængt. Nedlæggelsen af disse overkørsler skal således matrikulært berigtiges på matrikelkortet.

 

Det gør sig gældende for følgende overkørsler:

 

 • Overkørsel nr. 79 – matr. nr. 11 Holmgårde By, Ydby
 • Overkørsel nr. 98 – matr. nr. 64 Refs By, Hurup
 • Overkørsel nr. 105 – matr. nr. 64 Refs By, Hurup
 • Overkørsel nr. 106 – matr. nr. 64 Refs By, Hurup
 • Overkørsel nr. 123 – matr. nr. 19 Abildgård, Grurup
 • Overkørsel nr. 140 – matr. nr. 76a Bedsted By, Bedsted
 • Overkørsel nr. 149 – matr. nr. 42a Hassing By, Hassing

 

Derudover findes der et antal overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget her.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Thinggaard, Hurup Thy, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

 

Privat overkørsel nr. 89, km 34.783

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-34783-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 34.783, og den er sikret med krydsmærker.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen berøres kun landbrugsejendommen matr. nr. 5f Ydby By, Ydby m.fl. Det ses tydeligt i marken, at overkørslen benyttes jævnligt. Oversigtsforholdene ved overkørslen er dårlige, idet overkørslen er beliggende ved en kurve. Desuden er der en væsentlig højdeforskel mellem banen og matr. nr. 5f ibd. Arealet dyrkes landbrugsmæssigt, men hænger geografisk ikke sammen med resten af landbrugsejendommen.

 

Arealet er mod nord og vest afgrænset af et vandløb. Samtidig er der en betydelig højdeforskel mod arealerne beliggende nord for matr. nr. 5f Ydby By, Ydby. Arealet kan derfor kun tilgås fra overkørsel 89 eller fra naboejendommen matr. nr. 2e ibd., som er beliggende syd for matr. nr. 5f ibd.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres matr. nr. 5f Ydby By, Ydby fra vejadgang til offentlig vej. Matr. nr. 5f ibd. udgør et areal på ca. 2,7 ha.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 5f Ydby By, Ydby m.fl.

Ejere: Søren Lyngklip Nicolajsen og Jens Lyngklip Nicolajsen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæg af banen blev der stiftet vejret gennem overkørslen for daværende matr. nr. 5 Ydby By, Ydby.

 

Det er ikke muligt at stedfæste matr. nr. 5 Ydby By, Ydby ved hjælp af Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv.

 

De færdselsberettigede i dag vurderes at være ejeren af matr. nr. 5f Ydby By, Ydby.

 

Der blev afholdt borgermøder i maj 2012, hvor alle interesserede, gennem annoncering i lokale dagblade, var inviteret til at møde op. I den forbindelse er der ingen, ud over ejeren af matr. nr. 5f Ydby By, Ydby, som har gjort krav på færdselsret vedr. overkørsel 89.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 5f Ydby By, Ydby slettes på matrikelkortet.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 89 bortfalder.

 

Matr. nr. 5f Ydby By, Ydby eksproprieres og søges afhændet til en naboejendom. Eneste mulige aftager er ejendommen matr. nr. 2e Ydby By, Ydby m.fl.

 

Den private fællesvej over matr. nr. 5f ibd. med forbindelse til overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Det nedlagte rampeareal øst for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 5e ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal vest for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 5f ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 107 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 107 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 93, km 35.897

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-35897-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 35.897, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som markoverkørsel mellem matr. nr. 26a og 26c Refs By, Ydby, som udgør en del af en landbrugsejendom. Via matr. nr. 26c Refs By, Ydby, som har direkte adgang til kommunevejen Ny Refsvej, fungerer overkørslen som adgangsvej til matr. nr. 26a ibd. Matr. nr. 26a ibd. har i dag forbindelse til en sydgående privat fællesvej på matr. nr. 12a Refs By, Hurup med forbindelse til kommunevejen Gl. Refsvej. Beboelses- og driftsbygningerne tilhørende landbrugsejendommen matr. nr. 26a, 26c Refs By, Ydby m.fl. er beliggende på Gl. Refsvej 3, Hurup Thy, dvs. nord for arealerne ved overkørslen, og har dermed ikke direkte forbindelse til de berørte arealer.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 26a, 26c Refs By, Ydby m.fl.

Ejer: Ove Odgaard Hansen.

 

Matr. nr. 12a Refs By, Hurup og matr. nr. 2b Refs Hedegård, Ydby m.fl.

Ejer: Poul Schelle Poulsen.

 

Matr. nr. 19a, 19b Refs By, Ydby

Ejer: Bjarne Thomsen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved anlæggelsen af banen blev der stiftet vejret gennem overkørslen for ejeren af daværende matr. nr. 26 Refs By, Ydby.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 26 ibd. til de nuværende matr. nr. 26a og 26c ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Ny vejadgang til matr. nr. 26a Refs By, Ydby vil dels blive via en ny 5,5 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 19a Refs By, Ydby og dels via den eksisterende nord-sydgående private fællesvej på matr. nr. 12a Refs By, Hurup og 2b Refs Hedegård, Ydby med forbindelse til kommunevejen Gl. Refsvej. Den eksisterende vej opgraderes til en bredde på 4 meter med tilhørende 0,75 meter rabat i hver side samt eventuelle skråninger, dvs. en samlet bredde på ca. 5,5 meter. Vejen etableres i en højde, hvor den kan afvande til terræn og belægges med grus.

 

Ved udkørsel fra matr. nr. 26a Refs By, Ydby til den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 2b Refs Hedegård, Ydby krydses en vandløbsunderføring af Mølleå. Banedanmark udskifter rørgennemføringen i forbindelse med gennemførelse af nedlæggelse af overkørsel 93.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 93 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 65a Refs By, Ydby.

 

Der eksproprieres areal til opgradering af vejen, herunder til udvidelse af vejbanen inkl. rabat og eventuelle skråninger.

 

Der tildeles vejret til matr. nr. 26a Refs By, Hurup til færdsel ad den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 12a Refs By, Hurup og matr. nr. 2b Hedegård, Ydby.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 107 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 107 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 94, km 36.227

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-35897-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 36.227, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen benyttes som markoverkørsel mellem matr. nr. 19a og 19b Refs By, Ydby, som tilsammen udgør en landbrugsejendom.

 

Ejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 19a ibd., som er beliggende på jernbanens østlige side. Matr. nr. 19b ibd. er beliggende på jernbanens vestlige side. Hele matr. nr. 19b ibd. samt en stor del af matr. nr. 19a ibd. drives landbrugsmæssigt.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres matr. nr. 19b Refs By, Hurup fra restejendommen. Matr. nr. 19b ibd. udgør et areal på ca. 2,4 ha.

 

Ejendom der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 19a og 19b Refs By, Ydby

Ejer: Bjarne Thomsen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved banens anlæggelse blev der stiftet vejret gennem overkørslen for daværende matr. nr. 19 Refs By, Ydby.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 19 ibd. til de nuværende matr. nr. 19a og 19b ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 19b Refs By, Ydby eksproprieres og afhændes til naboejendommen matr. nr. 20 ibd. m.fl.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 94 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 65a Refs By, Ydby.

 

Matr. nr. 19b Refs By, Ydby eksproprieres og inddrages under naboejendommen matr. nr. 20 ibd. m.fl.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 107 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 107 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 95, km 36.615

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-35897-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 36.615, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som markoverkørsel mellem matr. nr. 5l og 5n Refs By, Hurup, som er en del af en landbrugsejendom. Ejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 5n ibd., som er beliggende på jernbanens vestlige side. Matr. nr. 5l ibd. er beliggende på jernbanens østlige side. Arealerne dyrkes landbrugsmæssigt. Dog er det kun ca. halvdelen af matr. nr. 5l ibd., der dyrkes, idet den resterende del henligger som vådområde, og samtidig gennemskæres arealet af et vandløb.

 

Matr. nr. 5l ibd. udgør et areal på ca. 2,2 ha og afskæres fra restejendommen ved nedlæggelse af overkørslen.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 5l og 5n Refs By, Hurup m.fl.

Ejer: Henrik Steensgaard Pedersen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved banens anlæggelse blev der stiftet vejret gennem overkørslen for daværende matr. nr. 46 Refs By, Hurup.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 46 ibd. til det nuværende matr. nr. 5l samt del af matr. nr. 5n ibd.

 

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel 95 har været en privat overkørsel nr. 98. Færdselsberettiget til overkørslen var daværende matr. nr. 45 og 44b Refs By, Hurup svarende til del af nuværende matr. nr. 12a og 5n Refs By, Hurup. Overkørslen er fysisk fjernet i marken, men den er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1988 fremgår det, at overkørslen var fjernet på daværende tidspunkt.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 5l Refs By, Hurup eksproprieres.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 95 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 64 Refs By, Hurup.

 

Matr. nr. 5l Refs By, Hurup eksproprieres og inddrages under jernbanen, matr. nr. 64 Refs By, Hurup.

 

Det nedlagte rampeareal overføres vederlagsfrit til matr. nr. 5n Refs By, Hurup til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 107 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 107 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 107, km 38.601

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-35897-12

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 38.600, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som markoverkørsel mellem matr. nr. 36d og 36e Refs By, Hurup. Arealerne er henholdsvis 1,6 ha og 3,0 ha og udgør tilsammen en del af en landbrugsejendom. Matr. nr. 36d ibd. er beliggende på jernbanens østlige side mellem denne og kommunevejen Gl. Refsvej. Matr. nr. 36e ibd. er beliggende på jernbanens vestlige side mellem denne og kommunevejen Ny Refsvej. Landbrugsejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på Ny Refsvej 74, Hurup Thy, og ligger dermed ikke i direkte forbindelse med de berørte arealer.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 36d og 36e Refs By, Hurup m.fl.

Ejer: Anders Lundsby Kappel.

 

Matr. nr. 36b Refs By, Hurup

Ejer: Svend Aage Røgter Krogsgaard.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der stiftet vejret gennem overkørsel nr. 107 for daværende matr. nr. 28, 32 og 36 Refs By, Hurup.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 28, 32 og 36 ibd. til en del af de nuværende matr. nr. 36d, 36e og 36b ibd.

 

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel 107 har været flere private overkørsler nr. 104, 105 og 106. Færdselsberettiget til overkørslerne var daværende matr. nr. 54, 32a, 15b og 3 Refs By, Hurup svarende til nuværende matr. nr. 24g, 8f og 36b Refs By, Hurup. Overkørslerne er fysisk fjernet i marken, men overkørslerne 105 og 106 er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1988 fremgår det, at overkørslerne var fjernet på daværende tidspunkt.

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Efter nedlæggelsen af overkørsel 107 vil adgangen til offentlig vej for matr. nr. 36d Refs By, Hurup foregå direkte fra kommunevejen Gl. Refsvej, og adgangen til offentlig vej for matr. nr. 36e ibd. vil fremover foregå direkte fra kommunevejen Ny Refsvej.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 107 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 64 Refs By, Hurup.

 

Det nedlagte rampeareal øst for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 36d Refs By, Hurup til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal vest for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 36e og 36b Refs By, Hurup til ejernes frie råden.

 

De nedlagte rampearealer fra overkørslerne 103, 104 og 105 overføres vederlagsfrit til matr. nr. 8f Refs By, Hurup til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal fra overkørsel 106 overføres vederlagsfrit til matr. nr. 36b og 24g Refs By, Hurup til ejernes frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne 89, 93, 94, 95 og 107)

Flere lodsejere udtrykte utilfredshed med, at lukningen af overkørslerne og en opgradering af den private fællesvej vil resultere i større udgifter til vedligeholdelse af den private fællesvej, ligesom nedlæggelsen af overkørslerne i flere tilfælde giver dem en omvej til deres marker. En lodsejer anførte endvidere, at en opgradering af den private fællesvej på matr. nr. 12a Refs By, Hurup og matr. nr. 2b Refs Hedegård, Ydby vil påvirke hans ejendom i form af mere trafik og flere gener især om sommeren. Denne lodsejer stillede derfor forslag om en anden jordfordeling end den af anlægsmyndigheden foreslåede, således at både omvej og opgradering af den private fællesvej kan undgås.

 

En lodsejer foreslog etablering af et par vigepladser på den private fællesvej på matr. nr. 12a Refs By, Hurup og matr. nr. 2b Refs Hedegård, Ydby, således at det er muligt for større landbrugsmaskiner at passere hinanden.

 

Vedrørende den private fællesvej oplyste Banedanmark, at vejen først afleveres, når den er opgraderet, hvorefter der vil blive afholdt 1 års og 5 års eftersyn.

 

En lodsejer foreslog endvidere, at han i stedet for at afstå et areal, som han afskæres fra ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 94, ønsker at beholde det, såfremt der etableres vejadgang fra Ny Refsvej.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne 89, 93, 94, 95 og 107)

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne 89, 93, 94, 95 og 107 tiltrædes.

 

Kommissionen bemærkede vedrørende forslaget om jordfordeling, at den ikke har mandat til at lave jordfordeling vedrørende arealer, der ikke er fornødne til projektet.

 

På baggrund af flere lodsejeres positive tilkendegivelser over for kommissionen om overtagelse af matr. nr. 5l Refs By, Hurup, anmodede kommissionen Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at arbejde med muligheden for jordfordeling af denne matrikel.

 

Henset til den private fællesvejs længde og bredde anmodede kommissionen endvidere Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at udarbejde forslag til en hensigtsmæssig placering af to vigepladser.

 

Henset til de uforholdsmæssigt store udgifter ved at etablere en vej fra Ny Refsvej til arealet matr. nr. 19b Refs By, Ydby besluttede kommissionen at henholde sig til anlægsmyndighedens forslag om ekspropriation af arealet, hvorefter det kan indgå i jordfordelingen.

 

 

Privat overkørsel nr. 122, km 39.404

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-42359-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 39.404, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som adgang mellem ejendommen matr. nr. 18a Abildgård, Grurup til en privat fællesvej på matr. nr. 16a ibd. Den private fællesvej har forbindelse til kommunevejen Storhøjvej. Ejendommen er beliggende på jernbanens vestlige side og har ingen anden vejadgang. Ejendommen har status som helårsbeboelse og anvendes desuden til galleri.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres ejendommen fra adgang til offentlig vej.

 

Matr. nr. 18a Abildgård, Grurup omkranses af matr. nr. 18c ibd., som udgør en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Ejendommens driftsbygninger er beliggende på arealerne umiddelbart syd for matr. nr. 18c ibd.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 18a Abildgård, Grurup

Ejer: Mogens Knakkergaard.

 

Matr. nr. 18c Abildgård, Grurup m.fl.

Ejer: Christian Nicolajsen.

 

Matr. nr. 16a Abildgård, Grurup m.fl.

Ejer: Per Dieckmann.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der stiftet vejret gennem overkørslen fra gården Abildgård som adgang til matr. nr. 18 ibd., med bygningerne beliggende på matr. nr. 1 ibd.

 

På matrikelkortet og af banens matrikulære arkiv fremgår det, at der i nærheden af overkørsel 122 har været en privat overkørsel nr. 123. Færdselsberettiget til overkørslen var ligeledes ejeren af gården Abildgård som adgang til matr. nr. 18 ibd., med bygningerne beliggende på matr. nr. 1 ibd. Overkørslen er fysisk fjernet i marken, men den er ikke registreret som værende nedlagt i banens arkiv. Af luftfotos fra 1988 fremgår det, at overkørslen var fjernet på daværende tidspunkt.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 18 ibd. til de nuværende matr. nr. 18a og 18c ibd., og daværende matr. nr. 1 ibd. svarer til nuværende matr. nr. 1a ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres en ny adgangsvej parallelt med jernbanen på dennes vestlige side på matr. nr. 18c Abildgård, Grurup. Den private fællesvej udlægges med et sving væk fra banen umiddelbart før overkørsel 121, således den får forbindelse til kommunevejen Storhøjvej ca. 30 meter vest for overkørslen. Svinget etableres af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

 

En mindre del af den nye adgangsvej anlægges på matr. nr. 18a ibd. og får dermed status som privat vej.

 

Vejen anlægges med en bredde på 4 meter og 0,75 meter rabat i hver side samt eventuelle skråninger. Dvs. en bredde på ca. 5,5 meter, som kan variere afhængig af terrænforholdene. Vejen anlægges således, den ligger en smule højere end den tilstødende mark for således at kunne afvande til terræn. Vejen belægges med grus.

 

I forbindelse med anlæg af den nye vej foretages der en rørlægning af grøft i lavning ca. midtvejs mellem ejendommen matr. nr. 18a Abildgård, Grurup og Storhøjvej.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 122 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 22 Abildgård, Grurup.

 

Der eksproprieres en stribe areal på den vestlige side af jernbanen på matr. nr. 18c Abildgård, Grurup. Arealet løber parallelt med jernbanens skel og i en variabel bredde af ca. 5,50 meter, eventuelt mindre arealer til skråninger.

 

Det nedlagte rampeareal øst for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 16a ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal vest for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 18a Abildgård, Grurup.

 

Den private fællesvej over matr. nr. 16a Abildgård, Grurup til matr. nr. 18a ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Kommunevejen Storhøjvej udskilles matrikulært på matr. nr. 18c Abildgård, Grurup.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer oplyste, at de har kontrakt med Sydthy Kommune om gratis snerydning af den private fællesvej på matr. nr. 16a Abildgård, Grurup, der i dag benyttes til ejendommen. Med lukning af overkørslen vil denne aftale bortfalde, hvorfor de vil blive påført dels et økonomisk tab, idet de selv skal bekoste snerydning, dels selv vil skulle anskaffe sig maskiner samt opbevaring af snerydningsmateriel.

 

Denne lodsejer foreslog derfor bl.a., at vejen føres op i banens højde, ligesom der blev stillet forslag om et andet forløb af den private fællesvej. Lodsejeren tilbød i den forbindelse selv at lægge jord til. Som begrundelse herfor oplyste lodsejer, at de er nervøse for, at de sættevogne, der af og til skal op til ejendommen, ikke har plads nok til at foretage det venstresving rundt om beplantningen, som anlægsmyndigheden har lagt op til.

 

Samme lodsejer konstaterede endvidere, at den private fællesvej ikke er dimensioneret til at skulle holde i mange år og henviste i den sammenhæng til de tunge renovationsvogne, som i dag er både større og tungere og derfor slider meget på vejen.

 

Der blev endvidere stillet forslag om, at den private fællesvej ændres til en privat vej, der henlægges under ejendommen matr. nr. 18a Abildgård, Grurup.

 

Med hensyn til ovennævnte forslag og bemærkninger oplyste Banedanmark, at vejen ikke vil blive så “hullet”, som terrænet er lige nu, men vil blive udjævnet, dog således at den stadig vil følge terrænet. I forhold til lodsejerens forslag om et andet forløb af den private fællesvej omkring ejendommen oplyste Banedanmark, at man har udarbejdet projektet ud fra et nødvendighedsprincip, hvorefter der eksproprieres mindst muligt. Banedanmark oplyste endvidere, at man til brug for projektet har anvendt kørekurver for en sættevogn og dermed har sikret sig, at den vil kunne foretage det venstresving, der er nødvendigt for at køre ind til ejendommen.

 

Der blev fra en anden lodsejer stillet forslag om, at den private fællesvej asfalteres på det område, som skal benyttes som markoverkørsel til landbrugsmaskiner.

 

En lodsejer påpegede endvidere, at det vil være ønskeligt, om anlægsmyndigheden i forbindelse med anlægsarbejdet opsætter en inspektionsbrønd på den nordøstlige side af overkørslen, således at der kan føres kontrol med, at vandløbslovens bestemmelser overholdes.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel 122 tiltrædes.

 

Kommissionen besluttede i den forbindelse at godkende anlægsmyndighedens forslag om forløbet af den nye vej frem til ejendommen matr. nr. 18a Abildgård, Grurup. Kommissionen besluttede, at overkørslen fra Storhøjvej skal udfærdiges med en asfaltbelægning på ca. 15 meters bredde og således, at en landbrugsmaskine vil kunne køre lige ind på den tilgrænsende mark og således, at ejer af matr. nr. 18a ibd. vil kunne fortsætte til sin ejendom. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det asfalterede areal udlægges som privat fællesvej på matr. nr. 18c ibd. og det resterende areal som privat vej, der henlægges under ejendommen matr. nr. 18a ibd.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at den del af matr. nr. 18c ibd. beliggende mellem jernbanen, ny vej samt Storhøjvej tillige henlægges under ejendommen matr. nr. 18a ibd.

 

Kommissionen bemærkede vedrørende forslaget om et andet vejforløb, at kommissionen efter sædvanlig praksis og henset til, at der kun eksproprieres, hvad der må anses som fornødent til projektet, alene har mulighed for at anlægge vejen frem til den eksisterende vej, der anvendes i dag.

 

 

Privat overgang, km 45.152

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-45152-12

 

Nuværende forhold

Overgangen blev etableret i 1983. Overgangen, som er en privat overgang, er beliggende i jernbanens km 45.152, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overgangen er beliggende ved et privat sommerhus og en spejderhytte på jernbanens østlige side og skaber forbindelse til statsskoven Rønhede Plantage, som er beliggende på jernbanens vestlige side. Både ejerne af sommerhuset og spejderne benytter overgangen.

 

Ved nedlæggelse af overgangen afskæres ejeren af sommerhuset, matr. nr. 10m Grurup By, Grurup, brugerne af spejderhytten, matr. nr. 10bs ibd., samt øvrige lokale borgere fra muligheden for at benytte overgangen til skoven.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 10m Grurup By, Grurup

Ejere: Mette Holm Andersen, Jørgen Kamp, Kirsten Kamp og Anders Dahl Kragh.

 

Matr. nr. 10bs Bedsted By, Bedsted

Ejer: KFUM Spejderafdeling.

 

Ingen af de ovenfor nævnte ejendomme har arealer på begge sider af jernbanen, og de får ved nedlæggelse af overkørslen derfor ikke afskåret areal fra deres ejendomme.

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved banens anlæg blev der på det pågældende sted etableret en privat overkørsel nr. 133 med færdselsret for daværende matr. nr. 10a Grurup By, Grurup.

 

Den 5. december 1983 blev privat overkørsel 133 nedlagt, og færdselsret til overkørslen bortfaldt herved. I stedet blev der etableret en privat overgang i km 45.152 med matr. nr. 10bs Bedsted By, Bedsted (spejderne) som eneste færdselsberettigede.

 

Banedanmarks forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overgangen slettes på matrikelkortet.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til privat overgang km 45.152 bortfalder. Vejudlægget til overgangen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 45 Grurup By, Grurup.

 

Det nedlagte rampeareal vest for overgangen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 3c ibd. til ejerens frie råden.

 

Den private fællesvej over matr. nr. 3c Grurup By, Grurup med forbindelse til overgangen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

En lodsejerrepræsentant oplyste, at hvis overgangen lukkes, vil ejendommen blive ubrugelig i forhold til de spejderaktiviteter, de hidtil har benyttet den til. Hvor de i dag alene skal krydse jernbanen for at nå i skoven, vil de med lukningen af overgangen få 3 km til skoven, hvilket af denne grund vil gøre hytten uanvendelig som samlingssted.

 

Repræsentanten supplerede i den sammenhæng med, at spejderhytten i sin tid blev placeret, så den kunne gøre brug af den nærliggende plantage på den anden side af overgangen. Repræsentanten kunne endvidere oplyse, at spejderhytten anvendes i sommerhalvåret, hvor den fungerer som samlingssted for spejderaktiviteterne. Da overgangen blev etableret, blev der truffet de sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævet, derfor synes det uforståeligt, at den nu ønskes lukket af sikkerhedsmæssige årsager. Repræsentanten stillede derfor forslag om, at overgangen låses af med en nøgle, som kun spejderlederen er i besiddelse af, og hvor der kan stilles forskellige betingelser for at passere overgangen.

 

En anden lodsejer oplyste, at overgangen – ud over at blive brugt af dens umiddelbare naboer – benyttes lokalt af borgerne i Bedsted og oplyste, at en underskriftsindsamling viste, at der er mange, som ønsker at beholde overgangen. Denne lodsejer anførte tillige et ønske om, at der bør kunne tages individuelle hensyn ved vurderingen af, om en overgang reelt er usikker og oplyste, at det alene er lokale brugere, der benytter overgangen. Lodsejeren stillede i den sammenhæng forslag om etablering af en gangbro, således at man stadig kan krydse banen.

 

Banedanmark oplyste, at overgangen er udført efter de sikkerhedsforanstaltninger, som var påkrævet for en overgang. Det er dog stadig at betragte som en usikret overgang, hvorfor eneste alternativ er at sikre den. Banedanmark kunne hertil oplyse, at sikring af overgangen med et advarselsanlæg eller en gangbro vil koste omkring 2 mio. kr., hvilket man skal se i forhold til antallet af de brugere, der benytter overgangen i dag.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overgang km 45.152 tiltrædes.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Onsdag den 30. januar 2013 kl. 8.15 og kl. 10.00 samledes kommissionen på Hotel Thinggaard, Hurup Thy for at fortsætte forretningen i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Lyngs til Hassing.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte på ny ved Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Banedanmark og Thisted Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmark gennemgik projektet som anført i protokollen, jf. gårsdagens forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under mødet med de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

 

 

Privat overkørsel nr. 125, km 43.453

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-43453-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 43.453, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 4c Astrup Gde., Vestervig, som er beliggende på jernbanens vestlige side og matr. nr. 4u og 3f ibd., der er beliggende på jernbanens østlige side. Arealerne udgør en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 4c Astrup Gde., Vestervig.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres arealerne matr. nr. 4u og 3f Astrup Gde., Vestervig fra resten af landbrugsejendommen. De afskårne arealer udgør et samlet areal på 5,1 ha.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 4c, 4u og 3f Astrup Gde., Vestervig m.fl.

Ejer: Preben Tage Pedersen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der stiftet vejret gennem overkørsel nr. 125 for daværende matr. nr. 4 Astrup Gde., Vestervig fra ejendommens bygninger på banens vestlige side til et areal beliggende på den østlige side.

 

Den oprindelige overkørsel 125 beliggende i km 43.300 er nedlagt og flyttet til nuværende placering i 1963. I nærheden af den oprindelige overkørsel 125 har der ligget en overkørsel nr. 126. Denne blev nedlagt i 1934.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende østlige del af matr. nr. 4 ibd. til det nuværende matr. nr. 4u og 3f Astrup Gde., Vestervig.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 4u og 3f Astrup Gde., Vestervig eksproprieres.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 125 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 5 Astrup Gde., Vestervig.

 

Matr. nr. 4u og 3f Astrup Gde., Vestervig eksproprieres.

 

Det nedlagte rampeareal øst for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 4u ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal vest for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 4c ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 128, km 44.006

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-43453-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 44.006, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 5k, 5o og 5g Grurup By, Grurup, beliggende på jernbanens østlige side og matr. nr. 5m og 5p ibd., som er beliggende på jernbanens vestlige side. Arealerne er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 5a Grurup By, Grurup på samme side af jernbanen som matr. nr. 5k Grurup By, Grurup.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres arealet matr. nr. 5m og 5p Grurup By, Grurup fra matr. nr. 5k, 5o og 5g ibd. Matr. nr. 5m og 5p ibd. udgør et areal på ca. 2,4 ha.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 5k, 5o, 5g, 5p og 5m Grurup By, Grurup m.fl.

Ejer: Christen Lund Weisbjerg.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der stiftet vejret gennem overkørslen for daværende matr. nr. 5a Grurup By, Grurup.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 5a ibd. til de nuværende matr. nr. 5k, 5o, 5g, 5p og 5m ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 5m og 5p Grurup By, Grurup får adgang til offentlig vej via matr. nr. 7r og 7t ibd. Se løsningsforslag for overkørsel 129, hvor matr. nr. 7r og 7t ibd. eksproprieres og inddrages under ejendommen matr. nr. 5m Grurup By, Grurup m.fl.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørslen medfører omvej til matr. nr. 5m og 5p Grurup By, Grurup fra ejendommens bygninger på matr. nr. 5a Grurup By, Grurup ved Grurupvej.

 

Omvej til matr. nr. 5m og 5p Grurup By, Grurup bliver 2 x 4.450 meter (tur/retur) i forhold til den nuværende afstand fra ejendommens bygninger på matr. nr. 5a ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 128 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 45 Grurup By, Grurup.

 

Det nedlagte rampeareal øst for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 5g ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal vest for overkørslen overføres vederlagsfrit til matr. nr. 5m ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 129 anførte.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 129, km 44.187

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-43453-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende på kommunevejen Vestergårdsvej i jernbanens km 44.187. Overkørslen er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en del af det offentlige vejnet. Vestergårdsvej forbinder kommunevejene Grurupvej og Astrupvej og benyttes af såvel personbiler som landbrugsmaskiner og andre køretøjer. Desuden benyttes overkørslen også i forbindelse med rekreative aktiviteter, jf. oplysninger fra de lokale borgere. Vejen er belagt med grus.

 

Landbrugsejendommen matr. nr. 7a m.fl. Grurup By, Grurup har arealer langs Vestergårdsvej på begge sider af overkørslen.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres arealet med matr. nr. 7t og 7r Grurup By, Grurup fra resten af landbrugsejendommen. Matr. nr. 7t og 7r ibd. udgør tilsammen et areal på ca. 0,2 ha.

 

Ejendomme der fysisk berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 7a, 7k, 7r, 7s, 7t Grurup By, Grurup m.fl.

Ejer: Thorkild Søndergaard.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen er ved anlæggelse af banen oprettet som en “offentlig overkørsel for veien fra Vestervig til Grurup”.

 

I forbindelse med de afholdte borgermøder har der ikke vist sig andre brugere eller rettighedshavere.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 7t og 7r Grurup By, Grurup eksproprieres og afhændes til naboejendommen matr. nr. 5m ibd. m.fl.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 129 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 45 Grurup By, Grurup.

 

Matr. nr. 7t og 7r Grurup By, Grurup eksproprieres og inddrages under naboejendommen matr. nr. 5m Grurup By, Grurup m.fl.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne 125, 128 og 129)

Lodsejerne havde ingen generelle bemærkninger til forslaget. Dog bemærkede en lodsejer, at lukning af overkørslen vil betyde en længere omvej til Hurup.

 

Det blev endvidere oplyst, at forholdene omkring overkørsel nr. 125 har ændret sig, idet ejendommen med rettigheder til overkørslen er blevet solgt.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne 125, 128 og 129)

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne 125, 128 og 129 tiltrædes.

 

På baggrund af oplysningerne vedrørende overkørsel nr. 125 er det ikke længere nødvendigt at ekspropriere matr. nr. 4u og 3f Astrup Gde., Vestervig. Derimod skal arealerne henlægges under ejendommen matr. nr. 14a Abildgård, Grurup m.fl.

 

 

Privat overkørsel nr. 141, km 47.792

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-47792-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 47.792, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 30e, 30f og 30g Bedsted By, Bedsted, beliggende på jernbanens vestlige side og matr. nr. 30c ibd., som er beliggende på jernbanens østlige side. Arealerne er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 15a Visby By, Visby på banens østlige side.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres arealet matr. nr. 30c Bedsted By, Bedsted fra resten af landbrugsejendommen og dermed adgangen til offentlig vej. Matr. nr. 30c ibd. udgør et areal på ca. 12,8 ha.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 30c, 30e, 30f og 30g Bedsted By, Bedsted m.fl.

Ejer: Anne Mathilde Hedegaard.

 

Matr. nr. 31f Bedsted By, Bedsted

Ejer: Flemming Kjeld Hansen.

 

Matr. nr. 28d Bedsted By, Bedsted

Ejer: Flemming Kjeld Hansen.

 

Matr. nr. 72 Bedsted By, Bedsted

Ejer: Fælles lod sø/mose, der er tinglyst 20 lodtagerejendomme.

 

Matr. nr. 11d og 7c Hassing By, Hassing m.fl.

Ejer: Lars Bjørn Carlsson.

 

Matr. nr. 6b, 12c og 17r Hassing By, Hassing m.fl.

Ejer: Lars Bjørn Carlsson.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der stiftet vejret gennem overkørsel nr. 141 for ejeren af daværende matr. nr. 30 Bedsted By, Bedsted.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 30 ibd. til de nuværende matr. nr. 30c, 30e, 30f, del af 30g, ca. 3,2 ha og del af 30b ibd., ca. 0,4 ha.

 

På matrikelkortet, og af banens matrikulære arkiv, fremgår det, at der i nærhed til overkørsel 141 har været en privat overkørsel nr. 140. Overkørslen er fysisk fjernet i marken, og brugen af denne er ligeledes ophørt før 1988.

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der stiftet vejret gennem overkørsel nr. 140 for daværende matr. nr. 31a Bedsted By, Bedsted svarende til nuværende matr. nr. 35l og 2e ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der udlægges areal til anlæg af en ny privat fællesvej over matr. nr. 31f Bedsted By, Bedsted, som skaber forbindelse mellem matr. nr. 30c ibd. og eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 31f ibd. (se løsningsforslag til overkørsel 142). Den eksisterende private fællesvej har forbindelse til kommunevejen Kildedal, hvorfra der er adgang til overkørsel 144.

 

Vejen anlægges mellem banehegnet og et eksisterende beplantningsbælte, således den følger banens forløb. Den private fællesvej anlægges med en bredde på 4 meter samt 0,75 meter rabat i hver side og belægges med grus. Der anlægges et mindre stykke privat vej på matr. nr. 30c ibd.

 

Den nye private fællesvej og den private vej ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen for et fortidsminde, der er beliggende i det sydvestlige hjørne af matr. nr. 31f Bedsted By, Bedsted.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørslen medfører omvej til matr. nr. 30c Bedsted By, Bedsted fra ejendommens bygninger på matr. nr. 15a Visby By, Visby.

 

Omvej til matr. nr. 30c Bedsted By, Bedsted bliver 2 x 750 meter (tur/retur) set i forhold til den afstand, ejeren kører til matr. nr. 30c ibd. i dag.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 141 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 76a Bedsted By, Bedsted.

 

Der eksproprieres areal til en 5,5 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 31f Bedsted By, Bedsted. I forlængelse heraf anlægges et mindre stykke privat vej på matr. nr. 30c ibd.

 

Der tildeles vejret for ejeren af matr. nr. 30c ibd. ad den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 72, 31f og 28d Bedsted By, Bedsted samt matr. nr. 7c, 11d, 6b og 12c Hassing By, Hassing.

 

Kommunevejen Kildedal udskilles matrikulært på matr. nr. 6b og 17r Hassing By, Hassing.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 151 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 151 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 142, km 48.063

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-47792-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i 1934. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 48.063, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som adgangsvej til kommunevejen Vestervigvej for ejendommene matr. nr. 31f, 28d og 72 Bedsted By, Bedsted. Ejendommene er beliggende på jernbanens østlige side. Vestervigvej er beliggende på banens vestlige side.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres ejendommene fra adgang til Vestervigvej, hvilket er ejendommenes primære adgang til offentlig vej.

 

I det sydøstlige hjørne af matr. nr. 31f ibd. er der registreret et fortidsminde.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 31f Bedsted By, Bedsted

Ejer: Flemming Kjeld Hansen.

 

Matr. nr. 28d Bedsted By, Bedsted

Ejer: Flemming Kjeld Hansen.

 

Matr. nr. 72 Bedsted By, Bedsted

Ejer: Fælles lod sø/mose, der er tinglyst 25 lodtagerejendomme.

 

Matr. nr. 11d og 7c Hassing By, Hassing m.fl.

Ejer: Lars Bjørn Carlsson.

 

Matr. nr. 6b, 12c og 17r Hassing By, Hassing m.fl.

Ejer: Lars Bjørn Carlsson.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen var oprindeligt en offentlig overkørsel ved anlæggelse af banen i 1882, men ved ekspropriationsforretning i 1934 blev overkørslen besluttet ændret til privat overkørsel for matr. nr. 72, 28d, 31f og 30c. Ovennævnte matrikelnumre har ikke ændret sig til i dag, og det er således de samme matrikelnumre, der er færdselsberettiget i dag.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der foretages en opgradering af den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 31f og 28d Bedsted By, Bedsted samt matr. nr. 7c, 11d, 6b og 12c, Hassing By, Hassing, som har forbindelse til kommunevejen Kildedal, hvorfra der er adgang til overkørsel 144. Vejen udvides til en bredde af 4 meter samt 0,75 meter rabat i hver side. Dvs. en bredde på ca. 5,5 meter, som kan variere afhængig af terrænforholdene. Vejen anlægges, således den kan afvande til terræn og belægges med grus. Samtidig flyttes det sydlige stykke af vejen på matr. nr. 31f Bedsted By, Bedsted ud til banehegnet, og her etableres et hegn mellem jernbanen og vejen, som bekostes af Banedanmark.

 

Målerbrønd og el-installation, som er beliggende mellem overkørslen og indkørslen til matr. nr. 31f Bedsted By, Bedsted, skal flyttes i forbindelse med flytningen af det sydlige stykke af den private fællesvej.

 

Løsningen er et fælles afløsningsanlæg for overkørsel 141 og 142.

 

De ændrede adgangsforhold for matr. nr. 30c Bedsted By, Bedsted er beskrevet under afsnittet vedr. overkørsel 141.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 142 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 76a Bedsted By, Bedsted.

 

Der eksproprieres areal til udvidelse af den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 31f og 28d Bedsted By, Bedsted, således der opnås en samlet vejbredde på ca. 5,5 meter. Bredden kan i mindre grad være variabel på grund af mindre skråningsarealer, som vil være en del af det samlede vejareal.

 

Matr. nr. 31f, 28d og 72 Bedsted By, Bedsted tildeles vejret over matr. nr. 7c, 11d, 6b og 12c Hassing By, Hassing.

 

Skelforholdene mellem matr. nr. 31f Bedsted By, Bedsted og jernbanen, matr. nr. 76a ibd., berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken i forbindelse med ændret vejudlæg i brugsgrænsen mellem ejendommene.

 

Kommunevejen Kildedal udskilles matrikulært over matr. nr. 6b og 17r Hassing By, Hassing.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 151 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 151 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 150, km 49.731

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-49713-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 49.731, og den er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som driftsoverkørsel mellem matr. nr. 7b Hassing By, Hassing, beliggende på jernbanens nordvestlige side og matr. nr. 7q ibd., som er beliggende på jernbanens sydøstlige side. Arealerne er en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 7b Hassing By, Hassing.

 

Ved nedlæggelse af overkørslen afskæres arealet matr. nr. 7q Hassing By, Hassing fra resten af landbrugsejendommen. Matr. nr. 7q ibd. udgør et areal på ca. 5,4 ha.

 

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 7b og 7q Hassing By, Hassing

Ejer: Jens Verner Søndergaard.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørsel nr. 150 blev ved jernbanens anlæg oprettet som offentlig overkørsel for “Villerslev Præstevei”. Vejen er nedlagt på matrikelkortet og findes ikke i marken længere.

 

Kort- og Matrikelstyrelsens historiske kortarkiv viser, at da jernbanen blev anlagt, delte anlæggelsen af jernbanen den daværende matr. nr. 7b Hassing By, Hassing i 2 lodder. Den sydlige lod har siden hen fået betegnelsen matr. nr. 7q ibd. Det vurderes, at ejeren af matr. nr. 7b og 7q ibd. er eneste færdselsberettigede.

 

I forbindelse med borgermøderne har der ikke vist sig andre brugere eller rettighedshavere.

 

På matrikelkortet, og af banens matrikulære arkiv, fremgår det, at der i nærhed til overkørsel 150 har været en privat overkørsel nr. 149. Overkørslen er fysisk fjernet i marken, og brugen af denne er ligeledes ophørt før 1988.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres ny vejoverkørsel direkte fra Gundgårdsvej til matr. nr. 7q Hassing By, Hassing. Grøften er allerede rørlagt på et kort stykke langs Gundgårdsvej, og der vil her kunne etableres en ny markoverkørsel til Gundgårdsvej.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørsel 150 medfører omvej til matr. nr. 7q Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger på matr. nr. 7b ibd.

 

Omvej til matr. nr. 7q Hassing By, Hassing bliver 2 x 350 meter (tur/retur) set i forhold til den afstand, ejeren kører til matr. nr. 7b ibd. i dag.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 150 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 42a Hassing By, Hassing.

 

Det er ikke nødvendigt at ekspropriere arealer i dette løsningsforslag.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 151 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 151 anførte.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 151, km 49.880

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-49713-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende på kommunevejen Gundgårdsvej i jernbanens km 49.880. Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørslen er en del af det offentlige vejnet. Den forbinder kommunevejene Vestervigvej og Gundgårdsvej og benyttes af såvel personbiler som landbrugsmaskiner og andre køretøjer. Vejen er belagt med asfalt.

 

I overkørslens sydøstlige side har en privat fællesvej udkørsel midt i overkørslen. Den private fællesvej er beliggende på matr. nr. 7q Hassing By, Hassing og skaber forbindelse mellem matr. nr. 4v ibd. og kommunevejen Gundgårdsvej. Matr. nr. 4v Hassing By, Hassing er en del af en landbrugsejendom og drives landbrugsmæssigt. Arealet er ikke geografisk sammenhængende med resten af landbrugsejendommen.

 

Udkørselsforholdene fra den private fællesvej i forhold til overkørslen er dårlige og udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Den private fællesvej skal således nedlægges.

 

Ejendomme der berøres af en nedlæggelse af den private fællesvej

Matr. nr. 7b og 7q Hassing By, Hassing

Ejer: Jens Verner Søndergaard.

 

Matr. nr. 4v Hassing By, Hassing m.fl.

Ejer: Peter Østergaard.

 

Matr. nr. 18a Hassing By, Hassing m.fl.

Ejer: Jens Jørgen Uglebjerg Kjær.

 

Matr. nr. 8aa Hassing By, Hassing m.fl.

Ejer: Anders Kristian Larsen.

 

Matr. nr. 8k Hassing By, Hassing

Ejer: Kirsten Nielsen og Søren Mark Nielsen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen opretholdes; der ændres ikke på omfanget af færdselsberettigede.

 

Banedanmarks forslag

Den private fællesvej over matr. nr. 7q Hassing By, Hassing fjernes i marken ved overkørsel nr. 151 og nedlægges i sin helhed på matrikelkortet.

 

Som ny adgang til offentlig vej for matr. nr. 4v ibd. opgraderes den eksisterende private fællesvej, som er beliggende på matr. nr. 18a Hassing By Hassing, langs skellet mod henholdsvis matr. nr. 8k og 8aa ibd. Vejen belægges med grus. Beplantning ved udkørsel til Gundgårdsvej beskæres for at forbedre oversigtsforholdene.

 

For at få forbindelse til arealet matr. nr. 4v Hassing By, Hassing føres den nye vej over det nederste stykke af matr. nr. 8aa ibd.

 

Der anlægges privat fællesvej på matr. nr. 4v ibd.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 7q ibd. overgår til ejerens frie råden.

 

Omvej

Flytning af den private fællesvej medfører omvej til matr. nr. 4v Hassing By, Hassing fra ejendommens bygninger på matr. nr. 12b ibd.

 

Omvej til matr. nr. 4v Hassing By, Hassing bliver 2 x 400 meter (tur/retur) set i forhold til den afstand, ejeren kører til matr. nr. 4v ibd. i dag.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til udvidelse af den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 18a og 8aa Hassing By, Hassing, således der opnås en vejbredde, som gør det muligt for landbrugskøretøjer at bruge vejen.

 

Desuden eksproprieres der areal til udlæg af ny privat fællesvej på matr. nr. 8aa ibd. Der anlægges i forlængelse heraf et mindre stykke privat vej på matr. nr. 4v ibd.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne 141, 142, 150 og 151)

Flere lodsejere spurgte til vedligeholdelsespligten af en privat fællesvej og om, hvad der sker, såfremt der ikke kan opnås enighed om vedligeholdelsen og betalingen derfor. Der blev ligeledes stillet spørgsmål ved, om ejerne af moselodden ved overkørsel 142 fortsat skal have adgang til arealet.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at det er brugerne af vejen, som skal betale for den løbende vedligeholdelse, og at betalingen skal afspejle den brug, man har af vejen. Ejerne af moselodden skal fortsat have adgang til deres ejendom, og betaling for vedligeholdelse af den private fællesvej vil skulle afspejle deres brug af vejen. I den forbindelse oprettes der som oftest et vejlaug og en fordelingsnøgle mellem brugerne af vejen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om brug og betaling, kan kommunen være behjælpelig ved et såkaldt vejsyn.

 

En del lodsejere var endvidere bekymrede for afvandingsforholdene omkring den private fællesvej, hvortil Banedanmark kunne oplyse, at vejen ilægges dræn samt tilsluttes omkringliggende grøfter.

 

En lodsejer, der anvender overkørsel nr. 141, anførte, at lukning af overkørslen vil give mange daglige gener i form af omvej og mere kørsel i marken. Dertil kommer, at den omvej, lodsejeren henvises til omkring Galgebakkevej, er meget smal og dårligt passabel, ligesom der er store terrænforskelle, hvor den nye vej foreslås anlagt. På denne baggrund foreslog lodsejeren derfor etablering af en anden adgangsvej til lodsejerens marker, som delvist er anlagt i dag.

 

Banedanmark anførte hertil, at den vej, der i givet fald vil skulle anlægges, bliver meget lang og i øvrigt skal gå gennem fredskovsareal. Banedanmark konstaterede desuden, at lodsejer i dag allerede benytter den omtalte Galgebakkevej til kørsel med store landbrugsmaskiner og oplyste, at eksisterende terrænforskelle vil blive udlignet, således at lodsejer kan passere med store landbrugsmaskiner.

 

Vedrørende sikkerhedsforbedringen af overkørsel nr. 151 udtrykte flere lodsejere forundring over lukningen, da overkørslen allerede i dag er sikret med et lyssignal.

 

Banedanmark kunne i den forbindelse oplyse, at markoverkørslen har direkte udkørsel til baneoverkørsel nr. 151, hvilket er meget uhensigtsmæssigt og farligt.

 

En række lodsejere var interesserede i at vide, hvorledes sikkerhedsforbedringerne ved overkørsel 151 vil blive udført ved Gundgårdsvej. Banedanmark oplyste, at der fysisk vil blive lavet en afslutning i marken.

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt udvidelsen af den private fællesvej, som er beliggende på matr. nr. 18a Hassing By Hassing, langs skellet mod henholdsvis matr. nr. 8k og 8aa ibd., kommer til at berøre det læbælte, som er plantet på naboejendommen matr. nr. 18a ibd. for at beskytte hans ejendom mod blæst.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at læbæltet stort set vil kunne bibeholdes på nær stykket ned til kommunevejen.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne 141, 142, 150 og 151)

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 141, 142 og 150 samt sikkerhedsforbedring af overkørsel nr. 151 tiltrædes.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at anlægsmyndigheden skal sørge for at etablere et foringsrør på matr. nr. 11d og 12c Hassing By, Hassing.

 

Kommissionen bemærkede vedrørende læbæltet på ejendommen matr. nr. 18a Hassing By, Hassing, at vejen skal udvides, så der i videst muligt omfang tages hensyn til den eksisterende beplantning langs vejen.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Mandag den 4. februar 2013 kl. 19.00 samledes kommissionen på Hotel Thinggaard, Hurup Thy for at fortsætte forretningen i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Lyngs til Hassing.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer; dog havde Holger Hedegaard meldt forfald.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup. Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

Banedanmark og Thisted Kommune var repræsenteret som i sidste uge.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmark gennemgik projektet som anført i protokollen, jf. sidste uges forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 8.15 fortsatte forretningen med besigtigelse af overkørslerne.

 

Kommissionen, den ledende landinspektør, Thisted Kommune og anlægsmyndigheden var repræsenteret som på gårsdagens forretning. Holger Hedegaard deltog dog denne dag.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt, og de fik lejlighed til at udtale sig igen.

 

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under mødet med de fremmødte lodsejere.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Offentlig overkørsel nr. 68, km 28.629

 

Struer Kommune (Limfjordsvej)

Besigtigelsesplan nr. SA-342-30355-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 28.630 og er en offentlig overkørsel, som er sikret med halvbomanlæg.

 

Overkørslen er, som den eneste i dette projekt, beliggende i Struer Kommune på kommunevejen Limfjordsvej, som danner forbindelse mellem byerne Lyngs og Hvidbjerg samt statsvejen Oddesundvej. Overkørslen anvendes af offentligheden til både mindre og større køretøjer, herunder landbrugsmaskiner.

 

Midt i overkørslen er der udkørsel fra en privat fællesvej, som løber fra overkørsel 68 langs banen mod nord. Den private fællesvej giver vejadgang til engparcellerne, som ligger øst for banen mellem denne og Skibsted Fjord.

 

Placeringen af udkørslen gør det muligt for biler, som kører fra markvejen ud på Limfjordsvej, at blive fanget mellem bommene, når disse går ned.

 

Overkørslen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen samt i Natura 2000-område. Området er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Ejendomme der berøres af en ændring af den eksisterende private fællesvej

Matr. nr. 54a Lyngs Drag, Lyngs m.fl.

Ejer: Thomas Lønstrup Graugaard.

 

Matr. nr. 44b Lyngs Drag, Lyngs m.fl.

Ejer: Jens Zefting Vangsgaard.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen er en offentlig overkørsel for vejen til Lyngs, og der foretages ingen ændringer ud over, at den tilstødende private fællesvej flyttes.

 

I forbindelse med ekspropriation til banens anlæg er der udlagt en privat fællesvej fra overkørslen og frem til parcellerne syd for overkørsel 69. Vejen skaber dermed forbindelse mellem de to overkørsler. Engparcellerne, som er beliggende mellem de to overkørsler, er herefter færdselsberettigede til dels den private fællesvej og dels til overkørsel 68 samt overkørsel 69.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen opretholdes. For at øge sikkerheden omkring overkørsel 68 flyttes eksisterende markvejsoverkørsel til Limfjordsvej ca. 30 meter mod nordøst således, at ud- og indkørsel fra den private fællesvej fremover ikke foregår midt i jernbaneoverkørslen.

 

Det vil sige, at adgangsforholdene for engparcellerne herved bliver mere sikre i forhold til jernbanen og den øvrige trafik.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til forlægning af den private fællesvej ved overkørsel 68 fra matr. nr. 44b og 54a Lyngs Drag, Lyngs.

 

Der eksproprieres desuden et afskåret areal beliggende mellem den nye vejføring og jernbanen ved udkørslen til Limfjordsvej.

 

Arealerne inddrages under jernbanens areal matr. nr. 55 Lyngs Drag, Lyngs.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 69 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 69 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 69, km 30.355

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-30355-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret ved anlæggelsen af jernbanen i 1883. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 30.355 og skaber forbindelse mellem engparceller ved Skibsted Fjord og statsvejen Oddesundvej. Overkørslen er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen hænger sammen med overkørsel 68, som er en offentlig overkørsel, idet der indenfor baneskellet er udlagt en privat fællesvej, som forbinder de to overkørsler. På grund af områdets tilstand umiddelbart syd for overkørsel 69, er det ikke muligt at færdes ad den udlagte vej mellem overkørslerne. Området er vandlidende og desuden tæt beplantet med buske, træer og lyng. Ca. 450 meter syd for overkørsel 69 er det muligt at køre ad et hjulspor langs banen frem til overkørsel 68.

 

Overkørslen anvendes derfor alene som overkørsel til engparcellerne matr. nr. 12a, 13c, 14a, 15a og 16a Ydby Drag, Lyngs, som ligger mellem Skibsted Fjord og jernbanen. Overkørslen benyttes bl.a. i forbindelse med transport af en skydepram, som anvendes i forbindelse med jagt på Skibsted Fjord. Vejforholdene på engparcellerne er ikke gode, og det er således ikke muligt at køre frem til samtlige af de ovenfornævnte parceller.

 

Overkørslen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen samt i Natura 2000-område. Området er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

 

I området ligger der 3-4 ledningsbærende master, som ejes af Vestjyske Net A/S. Masternes tilstedeværelse på de pågældende matr. nr. er sikret ved tinglysning på matr. nr. 12a, 13c, 14a, 15a og 16a Ydby Drag, Ydby, ligesom Vestjyske Nets ret til at efterse og vedligeholde anlægget er tinglyst. Der er ikke tinglyst eller noteret nogen færdselsret til overkørslen for Vestjyske Net A/S.

 

Banedanmark har i dokument af 19. februar 1973 givet Vestjyske Net A/S lov til at føre ledninger over banen i samme område, men der er ikke stiftet nogen færdselsret til overkørslen.

Ejendomme der fysisk berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 12a Ydby Drag, Ydby m.fl.

Ejer: Henrik Riis Villesen.

 

Matr. nr. 13c Ydby Drag, Ydby m.fl.

Ejere: Ellen Yde, Hanna Plougmann, Inger Madsen og Harald Gram.

 

Matr. nr. 14a Ydby Drag, Ydby m.fl.

Ejer: René Frost Mortensen.

 

Matr. nr. 15a Ydby Drag, Ydby m.fl.

Adkomst ifølge tingbogen: Clara Olivia Kristensen.

Adkomst ifølge skifteretsattest: Birgit Borgholm Lyngs og Hanne Dorthe Krohn Hvidberg.

 

Matr. nr. 16a Ydby Drag, Ydby m.fl.

Ejere: Pia Højbjerg Jensen og Søren Pedersen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen er oprindeligt oprettet som et fælles afløsningsanlæg til brug for engparcellerne mellem overkørsel 68 og overkørsel 69. Overkørslen er oprettet på grund af områdets tilstand, idet det før etableringen af overkørslen har været vanskeligt, måske umuligt, at køre mellem parcellerne 12a, 13c, 14a, 15a og 16a Ydby Drag, Ydby til overkørsel 68. Overkørslen er således privat, idet den er etableret for udelukkende at betjene de nævnte parceller, som ellers ikke ville have vejadgang rent fysisk.

 

Ved etableringen af overkørslerne har ejerne af følgende daværende matr. nr. været færdselsberettigede: 12, 13, 14a, 15, 16 Ydby Drag, Ydby, 23b, 25, 26, 27, 17, 28, 7a, 18, 19, 29, 20, 30, 14b, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 23a, 37, 38, 39, 22a, 40, 24a, 41, 42, 43, 44 og 22b Lyngs Drag, Lyngs svarende til nuværende matr. nr. 12a, 13c, 14a, 15a, 16a Ydby Drag, Ydby, 23b, 25a, 26a, 17a, 28a, 49a, 18a, 19a, 29a, 20a, 30a, 50a, 31a, 32b, 32a, 33b, 33a, 34a, 34c, 23a, 37a, 38a, 39a, 51a, 52, 24a, 24d, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b, 53a og 54a Lyngs Drag, Lyngs.

 

Overkørsel 69 har i praksis kun kunnet fungere som en overgang og ikke som en overkørsel for matr. nr. 23b, 25a, 26a, 17a, 28a, 49a, 18a, 19a, 29a, 20a, 30a, 50a, 31a, 32b, 32a, 33b, 33a, 34a, 23a, 37a, 38a, 39a, 51a, 52, 24a, 24d, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b, 53a og 54a Lyngs Drag, Lyngs.

 

Overkørsel 69 har i praksis kun fungeret som en overkørsel for matr. nr. 12a, 13c, 14a, 15a og 16a Ydby Drag, Ydby.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der er i matriklen udlagt en privat fællesvej, som er beliggende langs med banen mellem overkørsel 68 og 69. Som området henligger i dag, er det ikke fysisk muligt at færdes ad denne private fællesvej på arealerne syd for overkørslen, idet de delvist er tilgroet og delvist vandlidende. Det foreslås, at arealerne matr. nr. 12a, 13c, 14a, 15a og 16a Ydby Drag, Ydby, som er beliggende på den østlige side af banen ud mod Skibsted Fjord, eksproprieres og inddrages under ejendommen matr. nr. 23b Lyngs Drag, Lyngs m.fl., hvortil der i dag er vejadgang fra overkørsel 68.

 

Den nuværende matrikulære vejadgang langs banen opretholdes for de øvrige matrikelnumre.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 69 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 56 Ydby Drag, Ydby.

 

Matr. nr. 12a, 13c, 14a, 15a og 16a Ydby Drag, Ydby eksproprieres og inddrages under ejendommen matr. nr. 23b Lyngs Drag, Lyngs m.fl.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne 68 og 69)

Enkelte lodsejere udtrykte utilfredshed med, at deres arealer ned mod Skibsted Fjord skal eksproprieres.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der skal eksproprieres, da der ikke er fornøden vejadgang til arealerne.

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne 68 og 69)

Banedanmarks forslag om sikkerhedsforbedring af overkørsel 68 og nedlæggelse af overkørsel 69 tiltrædes.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at anlægsmyndigheden skal etablere et foringsrør ved den private fællesvejs udmunding til overkørsel 68.

 

 

Privat overkørsel nr. 70, km 30.667

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-30355-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 30.667. Overkørslen er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen fungerer som en intern overkørsel for ejendommen Oddesundvej 307, matr. nr. 14b Sindrup By, Ydby m.fl. og skaber forbindelse mellem ejendommens bygningsparcel, som er beliggende mellem Oddesundvej og jernbanen, til ejendommens engarealer øst for jernbanen ned mod Skibsted Fjord samt til ejendommen matr. nr. 8i ibd., som har samme ejer. Arealerne ved Skibsted Fjord anvendes rekreativt af ejeren.

 

Overkørslen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen samt i Natura 2000-område. Området er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Ejendomme der berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 14d og 14b Sindrup By, Ydby m.fl.

Ejer: Bjarne Frostholm Jensen.

 

Matr. nr. 8i Sindrup By, Ydby

Ejer: Bjarne Frostholm Jensen.

 

Matr. nr. 8l Sindrup By, Ydby m.fl.

Ejer: Andreas Theodor Iversen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning i forbindelse med anlæg af banen blev der stiftet vejret gennem overkørslen for ejerne af daværende matr. nr. 8b og 14 Sindrup By, Ydby.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 8b og 14 Sindrup By, Ydby til de nuværende matr. nr. 8b, 8i, 8l, 14b, 14c og 14d ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 8i og 14d Sindrup By, Ydby eksproprieres og inddrages under ejendommen matr. nr. 5d ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 70 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 20 Sindrup By, Ydby.

 

Matr. nr. 8i og 14d Sindrup By, Ydby eksproprieres og inddrages under ejendommen matr. nr. 5d ibd.

 

Det nedlagte rampeareal umiddelbart vest for overkørsel 70 overføres vederlagsfrit til matr. nr. 14b ibd. til ejerens frie råden.

 

Det nedlagte rampeareal umiddelbart øst for overkørsel 70 overføres vederlagsfrit til matr. nr. 8i ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 71 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 71 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 71, km 30.977

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-30355-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 30.977. Overkørslen er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen benyttes som adgangsvej til matr. nr. 5d, 2f, 1k, 11d og 11e Sindrup By, Ydby. Alle de berørte arealer er beliggende øst for jernbanen ud mod Skibsted Fjord.

 

Matr. nr. 5d og 5c Sindrup By, Ydby er i samme eje, men udgør hver især en fast ejendom, hvor matr. nr. 5c ibd. ligger på vestsiden af banen og omfatter beboelsesbygningen, mens matr. nr. 5d ibd. ligger på østsiden og anvendes rekreativt af ejeren.

 

På matr. nr. 5d ibd. er der opført en carport, som anvendes til opbevaring af en båd m.m.

 

Matr. nr. 2f, 1k, 11e og 11d Sindrup By, Ydby er en del af en landbrugsejendom og anvendes til græsning. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 1f Sindrup By, Ydby, Sindrupvej 10, Hurup Thy beliggende nordøst for engarealerne ved overkørsel 71.

 

Overkørslen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen samt i Natura 2000-område. Området er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Ejendomme som berøres af ændringer ved overkørslen

Matr. nr. 5d Sindrup By, Ydby

Ejere: Elke Hertha Wendt Horsted og Jens Peter Horsted.

 

Matr. nr. 5c Sindrup By, Ydby

Ejere: Elke Hertha Wendt Horsted og Jens Peter Horsted.

 

Matr. nr. 11d, 11e, 1k og 2f Sindrup By, Ydby m.fl.

Ejer: Preben Riis.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning i forbindelse med anlæg af banen blev der stiftet vejret gennem overkørslen for matr. nr. 5a, 11b, 11a, 1a og 2 Sindrup By, Ydby.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 5a, 11b, 11a, 1a og 2 Sindrup By, Ydby til de nuværende matr. nr. 5c, 5d, 11e, 11d, 1k og 2f ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen opgraderes med automatisk bomanlæg. Eksisterende vej fra overkørslen over matr. nr. 5d Sindrup By, Ydby til matr. nr. 11d, 11e, 1k, 2f Sindrup By, Ydby optages som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne 70 og 71)

Enkelte lodsejere undrede sig over, hvorfor overkørsel 71 opgraderes, og hvorfor man ikke i stedet etablerede en vej på østsiden af banen ved overkørslen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter svarede hertil, at området er meget vådt, og det kræver derfor et rigtig stort bygværk, som i sidste ende vil blive dyrere. De oplyste i øvrigt, at der er tale om et Natura 2000-område, hvilket betyder, at man ikke må etablere en ny vej i området.

 

Enkelte lodsejere udtrykte utilfredshed med, at deres arealer ned mod Skibsted Fjord skal eksproprieres.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der skal eksproprieres, da der efter lukning af overkørslen ikke er fornøden vejadgang til arealerne.

 

En lodsejer spurgte ved overkørsel 70, hvad Banedanmark ville gøre for at modvirke krydsning af banen efter nedlæggelsen af overkørsel 70. Banedanmarks repræsentant oplyste hertil, at der på det pågældende sted vil blive opsat banehegn.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne 70 og 71)

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel 70 samt opgradering af overkørsel 71 tiltrædes.

 

Vurderingsejendommen matr. nr. 8i, 14b, 14c, 14d, 15b og 15d Sindrup By, Ydby eksproprieres i sin helhed.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 76, km 31.743

 

Thisted Kommune (Oddesundvej)

Besigtigelsesplan nr. SA-342-31743-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 31.743. Overkørslen er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen betjener en privat fællesvej for flere ejendomme. Den private fællesvej består af et spor og er belagt med grus. Overkørslen har således privat karakter.

 

Ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 2i, 4e og 4f Holmegårde By, Ydby samt matr. nr. 9c, 1h, 1i og 1d Sindrup By, Ydby ejer flere landbrugsejendomme og har bopælsadresse på landbrugsejendommen Randrupvej 20, Vestervig. Ejendommen er beliggende nordøst for matr. nr. 2i Holmegårde By, Ydby m.fl.

Ejendomme som berøres af nedlæggelsen

Matr. nr. 8d Sindrup By, Ydby

Ejer: Sven Agergaard Thing.

 

Matr. nr. 5e Sindrup By, Ydby

Ejer: Torben Lodberg.

 

Matr. nr. 2k Holmegårde By, Ydby

Ejere: Jette Hundahl Andersen og Lasse Toftdahl Larsen.

 

Matr. nr. 2i, 4e og 4f Holmegårde By, Ydby samt matr. nr. 9c, 1h, 1i og 1d Sindrup By, Ydby

Ejer: Jens Agergaard Thing.

 

Matr. nr. 2a Holmegårde By, Ydby

Ejer: Jens Agergaard Thing.

 

Matr. nr. 10a Sindrup By, Ydby m.fl.

Ejer: Bent Hove Christensen.

 

Matr. nr. 10g Sindrup By, Ydby

Ejere: Ulla Birkebæk Svendsen og Mikael Svendsen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

I forbindelse med anlæg af banen i 1880 blev der stiftet vejret gennem overkørslen for matr. nr. 8d og 10c Sindrup By, Ydby. Samtidig blev der udlagt en 6 alen bred vej over matr. nr. 8d til fordel for daværende matr. nr. 10c Sindrup By, Ydby.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 8d og 10c Sindrup By, Ydby til de nuværende matr. nr. 8d og del af 9c ibd.

 

I 1994 blev der tinglyst en servitut, således at ejeren af matr. nr. 2i Holmegårde By, Ydby afstår fra omvejs- og anden ulempeerstatning for arealerne matr. nr. 4f og 4e Holmegårde By, Ydby ved en nedlæggelse af overkørsel 76.

 

I 2007 er der tinglyst en servitut med tilsvarende indhold, således at ejeren af matr. nr. 2i Holmegårde By, Ydby m.fl. ved en nedlæggelse af overkørsel 76 giver afkald på omvejs- og anden ulempeerstatning for tidligere matr. nr. 2n Holmgårde By, Ydby, beliggende mellem matr. nr. 2k og 2a ibd., som i 2007 overføres til matr. nr. 2i ibd.

 

Der er på matr. nr. 10a Sindrup By, Ydby i 1997 tinglyst dokument om adgangsbegrænsning vedr. statsvejen Oddesundvej.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres vejadgang ud af området via eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 10g Sindrup By, Ydby og matr. nr. 10a ibd. med udkørsel til kommunevejen Sindrupvej, som har direkte forbindelse til statsvejen Oddesundvej via overkørsel 72. Den eksisterende private fællesvej skal i den forbindelse udvides/opgraderes til en vejbredde af 4 meter og 0,75 meter rabat i hver side samt eventuelle skråninger. Dvs. en bredde på ca. 5,5 meter, som kan variere afhængig af skråningernes størrelse. Desuden skal der foretages en udjævning af vejen på matr. nr. 10a for at mindske hældningen mod Sindrupvej. Vejen belægges med grus.

 

Der etableres en vendeplads på matr. nr. 8d Sindrup By, Ydby, således at det stadig er muligt at køre til teknikhytte og mast, som er beliggende ved jernbanen på vestsiden af denne.

 

Samtidig foretages der en udretning af svinget i det vestlige hjørne af matr. nr. 8d ibd.

 

Efter anbefaling fra Vejdirektoratet flyttes de eksisterende markoverkørsler mellem statsvejen Oddesundvej og henholdsvis matr. nr. 1h og 1i Sindrup By, Ydby til en ny placering så tæt på overkørsel 72 som muligt for at mindske landbrugskørsel på Oddesundvej.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørslen medfører omvej til matr. nr. 1h og 1i Sindrup By, Ydby fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2i Holmegårde By, Ydby.

 

Den samlede omvej til matr. nr. 1h og 1i Sindrup By, Ydby bliver på 2 x 1.150 meter (tur/retur) set i forhold til den eksisterende vejadgang.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel 76 bortfalder. Vejudlægget til overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 20 Sindrup By, Ydby.

 

Der eksproprieres areal til opgradering af vejen, herunder til udvidelse af vejbanen inkl. rabat og eventuelle skråningsarealer, dvs. en samlet bredde på ca. 5,5 meter, som kan variere på grund af terrænforhold.

 

Endvidere eksproprieres der areal til udjævning af sving ved det vestlige hjørne af matr. nr. 8d Sindrup By, Ydby samt til etablering af vendeplads på matr. nr. 8d ibd.

 

Der tildeles vejret til matr. nr. 8d, 5e, 9c og 10g Sindrup By, Ydby samt matr. nr. 2k og 2i Holmegårde By, Ydby ad den eksisterende private fællesvej over ejendommene matr. nr. 10a Sindrup By, Ydby og 10g ibd.

 

Det nedlagte rampeareal vest for overkørsel 76 overføres vederlagsfrit til matr. nr. 8d Sindrup By, Ydby.

 

Skelforholdene mellem matr. nr. 2i Holmegårde By, Ydby og matr. nr. 10a Sindrup By, Ydby samt skelforholdene mellem matr. nr. 8d og 1d Sindrup By, Ydby berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken i forbindelse med ændret vejudlæg i brugsgrænsen mellem ejendommene.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 80 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 80 anførte.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 80, km 32.559

 

Thisted Kommune

Besigtigelsesplan nr. SA-342-31743-12

 

Nuværende forhold

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende på kommunevejen Holmgårdvej i jernbanens km 32.560. Overkørslen er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er en del af det offentlige vejnet. Den forbinder Holmgårdvej med kommunevejen Sindrupvej samt statsvejen Oddesundvej og benyttes af såvel personbiler som landbrugsmaskiner og andre køretøjer. Vejen er belagt med asfalt.

 

Landbrugsejendommen matr. nr. 3b Holmegårde By, Ydby m.fl. har arealer langs Holmgårdvej på begge sider af overkørslen. Ejendommens beboelses- og driftsbygninger er beliggende på matr. nr. 7b Holmegårde By, Ydby, Siagervej 8, Hurup Thy.

 

Derudover ligger der nogle ejendomme med beboelsesbygninger langs Holmgårdvej, som må formodes at anvende overkørslen i dag.

 

Ejendomme der berøres direkte af nedlæggelsen

Matr. nr. 3b, 3d og 3c m.fl. Holmegårde By, Ydby

Ejer: Bjarne Holmgaard.

 

Derudover kan der være et antal af ejendomme, som berøres indirekte af, at der foretages en ændring i det offentlige vejnet.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørsel nr. 80 er ved anlæggelse af banen i 1879 oprettet som en “offentlig overkørsel for Holmgaard Veien”.

 

På matrikelkortet, og af banens matrikulære arkiv, fremgår det, at der i nærhed til overkørsel 80 har været en privat overkørsel nr. 79. Overkørslen er fysisk fjernet i marken, og brugen af denne er ligeledes ophørt før 1954.

 

Jf. det historiske matrikelkort var det kun daværende matr. nr. 1a Holmegårde By, Ydby, der har rettighed til overkørsel 79.

 

Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikelkortarkiv viser, at en stor del af nuværende matr. nr. 3d Holmegårde By, Ydby og den østlige del af matr. nr. 2a ibd., som før etablering af jernbanen udgjorde et samlet areal benævnt matr. nr. 1 Holmegårde By, Ydby senere matr. nr. 1a ibd.

 

Banens anlægsdokumenter viser, at daværende matr. nr. 1a Holmegårde By, Ydby ved etableringen af jernbanen var beliggende mellem overkørslerne 78 og 79 og havde mulighed for benyttelse af dem begge.

 

I 1979 har ejeren af matr. nr. 1a ibd. givet afkald på brugen af overkørsel 78, hvorefter overkørslen er nedlagt.

 

Der blev afholdt borgermøder i maj 2012, hvor alle interesserede, gennem annoncering i lokale dagblade, var inviteret til at møde op. Borgermødet for overkørsel 76 og 80 gav ikke anledning til identificering af flere vejberettigede end de direkte implicerede lodsejere.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Der henvises til det øvrige vejnet, herunder offentlig overkørsel 72 ved statsvejen Oddesundvej samt niveaufri krydsning ved kommunevejen Siagervej.

 

Øst for banen nedlægges kommunevejen Holmgårdvej litra “d” ibd. fra overkørslen til skellet mellem matr. nr. 3a Holmegårde By, Ydby og matr. nr. 3b ibd. Her etableres en vendeplads, således det er muligt for renovations-, snerydningskøretøjer o.lign. at vende for at køre tilbage mod Oddesundvej ad Holmgårdvej. Asfalten brydes op på den del, der nedlægges, og arealet tilbydes lodsejeren af matr. nr. 3b ibd. vederlagsfrit.

 

Vest for banen nedlægges kommunevejen Holmgårdvej litra “c” fra overkørslen til den private fællesvej, som har forbindelse fra Holmgårdvej til matr. nr. 2h Holmegårde By, Ydby. Umiddelbart øst for den private fællesvej, langs med Holmgårdvej, etableres en vendeplads til brug for renovations-, snerydningskøretøjer o.lign., således det er muligt for disse at vende for at køre tilbage mod Sindrupvej ad Holmgårdvej. Asfalten brydes op på den del, der nedlægges, og vejarealet delt efter vejens midtlinje tilbydes lodsejerne af henholdsvis matr. nr. 3c Holmegårde By, Ydby og matr. nr. 2a ibd. vederlagsfrit.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres arealer til vendepladser på henholdsvis matr. nr. 3b og 2a Holmegårde By, Ydby.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne 76 og 80)

Flere lodsejere er bekymrede for trafiksikkerheden på Oddesundvej, hvis overkørslerne bliver lukket, og der således kommer flere landbrugskøretøjer på vejen.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at de har været i dialog med Vejdirektoratet, som er vejbestyrelse på Oddesundvej, men de har ikke haft bemærkninger til den øgede landbrugskørsel.

 

Flere lodsejere spurgte, om man fra Banedanmarks side havde overvejet at opgradere overkørsel 80, da der er rigtig mange, der benytter denne overkørsel.

 

Banedanmarks repræsentanter svarede, at det var blevet overvejet, men at man har valgt, at overkørslen skal lukkes.

 

En enkelt lodsejer foreslog, at vejen fra overkørsel 76 på den vestlige side af banen nedlægges og i stedet flyttes til den nordlige ende af matr. nr. 8d Sindrup By, Ydby.

 

Enkelte lodsejere foreslog, at vejen fra Sindrupvej i stedet for at slå et knæk skulle fortsætte lige over matr. nr. 10a Sindrup By, Ydby. Ejeren af matr. nr. 10a Sindrup By, Ydby ville dog kun være med til denne løsning, hvis han får erstatningsjord, og foreslog i den forbindelse matr. nr. 9v Sindrup By, Ydby.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne 76 og 80)

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne 76 og 80 tiltrædes.

 

Banedanmark og ejeren af matr. nr. 1d Sindrup By, Ydby skal tillægges vejret således, at Banedanmark kan komme frem til deres teknikskab og således, at ejeren af matr. nr. 1d Sindrup By, Ydby også fremover kan komme frem til sit areal.

 

Der er fra kommissionens side ikke krav om, at Banedanmark etablerer en markoverkørsel i den sydlige ende af marken på matr. nr. 1i Sindrup By, Ydby.

 

Indkørslen til matr. nr. 5e Sindrup By, Ydby rettes ud således, at ejer får en fornuftig indkørsel.

 

Kommissionen anmoder Banedanmark om, at det frem til ekspropriationsforretningen undersøges, om der er behov for vigespor på strækningen fra Sindrupvej til matr. nr. 10a Sindrup By, Ydby.

 

Vigepladsen på Holmgårdvej på den østlige side af banen udvides således, at der er plads til sættevogne. Samtidig flyttes vigepladsen, så den kommer til at ligge på matr. nr. 3a Holmegårde By, Ydby.

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og henstillede til Banedanmark, at der arbejdes videre med den foreslåede jordfordeling på strækningen.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Arne Lauridsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Mia L. Larsen