Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 12. august 2015

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

RINGKØBING – STRUER

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 12. august 2015)

10. hæfte

 

 

Onsdag den 12. august 2015 kl. 10.30 samledes kommissionen på Nørre Vosborg, Vembvej 35, Vemb for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Niels Juel, Hadsund, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte afdelingschef Annette Vognbjerg, ingeniør Petrine Hede Andersen samt formand for Teknisk Udvalg Gubber Kristensen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, landinspektør Kaare Peter Kyndal, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, NIRAS og myndighedskoordinator, ingeniør Thomas Damm Honoré, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til bemyndigelse fra Transport- og Bygningsministeriet af 6. juli 2015, hvorved sagen blev forelagt kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Banedanmark fik ved besigtigelsesforretningen den 18. juni 2014 godkendt forslaget om at nedlægge overgang km 160.352 med forbehold for politiets udtalelse til de fremtidige trafikale forhold på kommunevejen Torstedvej (2. hæfte, Udskrift af forhandlingsprotokollen for statsekspropriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer).

 

Med udgangspunkt i politiets udtalelse af 2. oktober 2014 har Banedanmark og Holstebro Kommune været i dialog vedrørende afhjælpning af de gener, som lukning af offentlig overgang km 160.352 giver borgerne i Ulfborg. Resultatet af denne dialog er blevet:

•  at Banedanmark supplerer offentlig overkørsel nr. 315 med en stibom på vestsiden af banen

•  at Banedanmark sideudvider kommunevejen Torstedvej langs den sydlige side på strækningen mellem kommunevejen Pindborgvej og kommunevejen Bramsvej

•  at Banedanmark anlægger fortov på nordsiden af kommunevejen Torstedvej og

•  at Banedanmark etablerer gadebelysning på strækningen mellem kommunevejen Pindborgvej og kommunevejen Bramsvej

 

Ombygning af kommunevejen Torstedvej og supplering af den offentlige overkørsel nr. 315 betyder, at der skal foretages fornyet besigtigelse vedrørende overkørsel nr. 315. Stibomsupplering m.v. af offentlig overkørsel nr. 315 og nedlæggelse af overgang km 160.352 afholdes som kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Ovenstående har resulteret i en supplering af de tekniske bestemmelser for strækningen Ringkøbing – Struer offentlig overkørsel nr. 315 – km 159.647.

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-92-159647-06-12 Besigtigelses- og ekspropriationsplan  
  ovk. 315 – ovg. km 160.352 1:4.000

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

 

Forslag – offentlig overkørsel nr. 315 (supplerende tekniske bestemmelser)

Overkørslen bevares og suppleres med en stibom på banens vestside.

 

Langs den nordlige side af Torstedvej anlægges der fortov gennem offentlig overkørsel nr. 315 på strækningen fra kommunevejen Pindborgvej til kommunevejen Bramsvej. Bomanlægget suppleres med et stibomanlæg over fortovet på banens vestlige side. Sammen med den eksisterende halvbom på banens østlige side bliver den gående trafik på fortovet således fysisk hindret i at træde ud på banen, når bommene er nede.

 

Langs den sydlige side af Torstedvej bliver kørebanen udvidet gennem overkørsel nr. 315, og der opsættes gadebelysning.

 

Udvidelsen af kommunevejen Torstedvej gennem overkørsel nr. 315 medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 9b, 9k og 56a (banen) Den mellemste Del, Ulfborg.

 

For at kunne gennemføre ovennævnte skal følgende ejendomme inddrages i materialet:

–   matr. nr. 9b Den mellemste Del, Ulfborg (lb. nr. 350)

–   matr. nr. 9t ibd. (lb. nr. 351)

–   matr. nr. 9k ibd. (lb. nr. 352)

–   litra “ø” ibd. (lb. nr. 371)

–   litra “s” ibd. (lb. nr. 372)

 

Efter anlægsmyndighedens gennemgang af projektet havde de fremmødte lodsejere lejlighed til at udtale sig.

 

Bemærkninger

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvad det kommer til at koste at opgradere overkørslen ved Torstedvej. Banedanmark oplyste hertil, at prisen for opgraderingen kommer til at ligge mellem 2 – 2,5 mio. kr. En del lodsejere anførte i den sammenhæng, at den usikrede overgang kan opgraderes for det samme beløb, hvorfor det vil være mere ønskeligt og mere sikkert for borgerne, herunder især børn og ældre, at færdes af en sikret overgang end på en trafikeret Torstedvej. Derved, anførte lodsejerne, vil det rekreative stisystem, som ligger omkring overgangen, fortsat kunne bibeholdes. Lodsejerne anmodede derfor kommissionen om at genoverveje beslutningen om at nedlægge overgangen. Banedanmark oplyste, at beslutningen om at nedlægge overgangen i Ulfborg er truffet, hvorfor det alene er det fremlagte projekt på Torstedvej, der skal vurderes. Endvidere henviste Banedanmark til den overordnede politiske beslutning om generelt at nedlægge så mange niveaukrydsninger af jernbanen som muligt.

 

Flere lodsejere udtrykte herudover bekymring for den fremtidige færdsel på Torstedvej, som – på trods af den tiltænkte udvidelse – stadig er en smal vej, hvor en del cyklister vil komme til at færdes sammen med tungere trafik. Der blev i den sammenhæng fremsat forslag om en cykelsti for at sikre de svage trafikanter, alternativt blot en markering på vejen for at gøre bilisterne opmærksomme på cyklisterne. Ligeledes blev der stillet forslag om en hastighedsbegrænsning på Torstedvej, hvor man i dag må køre 80 km/t, idet byskiltet først står på den anden side af banen ind mod byen.

 

Banedanmarks repræsentant oplyste hertil, at politiet er kommet med en detaljeret udtalelse om forholdene på Torstedvej, som Banedanmark har efterlevet. Repræsentanten oplyste endvidere, at anlæggelse af en cykelsti kræver et noget bredere profil end det fremlagte, idet vejen, efter politiets anvisninger, fortsat skal udvides. Banedanmark oplyste tillige, at en markering på vejen eller en såkaldt kombineret cykelsti/fortov, hvor stien ikke er en egentlig cykelsti, men gøres så smal som mulig, alene giver en falsk tryghed for de bløde trafikanter, idet bilerne gerne må trække ind over stregen. Hvad angår forslaget om en hastighedsbegrænsning foreslog Banedanmark i stedet skiltning med “farligt vejkryds”, hvilket dog er en beslutning, som henligger under Holstebro Kommune.

 

I forhold til vejens bredde oplyste Banedanmark endvidere, at vejen gøres bredere ind mod byen, men snævres ind ved Madumflodvej, så den får samme bredde som denne. Nogle lodsejere udtrykte i den sammenhæng generel utilfredshed over, at de ikke er blevet inddraget eller hørt vedrørende de trafikale forhold på Torstedvej.

 

En lodsejer ønskede oplyst, om kommunen vil bekoste en bro/tunnel i Ulfborg, når overgangen lukkes. Holstebro Kommune udtalte hertil, at beslutningen om og ansvaret for at nedlægge eller sikre overkørsler og overgange henligger under Banedanmark og oplyste, at der p.t. ikke er ressourcer til at etablere en bro/tunnel i Ulfborg.

 

Endelig ønskede en lodsejer oplyst, om det er muligt at påklage ekspropriationskommissionens beslutning om at tiltræde det foreliggende projekt. Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen oplyste hertil, at det ikke er muligt at påklage selve projektet og udførelsen heraf, men at man har mulighed for at påklage spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed.

 

Kommissionens beslutning

Repræsentanterne for Holstebro Kommune fratrådte ved kommissionens behandling af dette forslag.

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte forslag i lyset af de indkomne bemærkninger og besluttede at godkende de supplerende tekniske bestemmelser som fremlagt af Banedanmark.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 6 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 350 – 374 inkl. opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragne, nedlagte banearealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2017.

 

Det skal endvidere oplyses, at spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed ikke er blevet behandlet, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Uffe Henneberg               Niels Juel

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen