Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, besigtigelsesforretningen den 12. august 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

RINGKØBING – STRUER

(Besigtigelsesforretningen den 12. august 2015)

9. hæfte

 

 

Onsdag den 12. august 2015 kl. 8.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Enghavevej 17, Vemb for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Niels Juel, Hadsund, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte afdelingschef Annette Vognbjerg, ingeniør Petrine Hede Andersen samt formand for Teknisk Udvalg Gubber Kristensen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, landinspektør Kaare Peter Kyndal, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, NIRAS og myndighedskoordinator, ingeniør Thomas Damm Honoré, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 18. juni 2013 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen forelægges ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Esbjerg og Struer ønsker Banedanmark at nedlægge den usikrede overkørsel nr. 329 i km 167.410. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

Ved overkørsel nr. 329 km 167.410 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om overkørsel nr. 329. Derudover er der afholdt borgermøde ved overkørslen den 28. november 2013 for beboerne på strækningen. Screeningen og borgermødet har ligget til grund for den endelige udvælgelse af det løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslen tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslen.

Tegningsoversigt

Tegningsnr.                     Plan                                       Målforhold

SA-92-167410-05-12       Besigtigelsesplan ovk. 329      1:4.000

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Holstebro Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Ringkøbing mod Struer.

 

Nedlæggelsen af overkørslen nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslen, blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse af følgende overkørsel.

 

Holstebro Kommune:

 

Privat niveau overkørsel nr. 329 – km 167.410

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Nørre Vosborg, Vemb, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende overkørslen:

Privat niveau overkørsel nr. 329 – km 167.410

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-167410-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 167.410 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, der benyttes som adgang for flere mindre landbrugslodder.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 329 til de daværende matr. nr. 10a, 14, 16, 17, 21a, 21h, 22b, 19e og 22c Vemb By, Vemb.

 

De daværende matr. nr. 10a, 19e og 22c ibd. havde ved banens anlæggelse samme ejer med ejendommens bygninger beliggende på matr. nr. 10a ibd. på banens vestlige side. Overkørslen var dengang adgangen til matr. nr. 19e og del af 22c ibd. på banens østlige side.

 

I dag er matr. nr. 19e og 22c ibd. sammen med matr. nr. 22b ibd. på banens østlige side inddraget under matr. nr. 40a ibd.

 

Matr. nr. 21a og 21h Vemb By, Vemb på banens østlige side blev ved banens anlæggelse eksproprieret, men der har ikke været en aftager, så disse lodder er i dag ejet af Banedanmark og betegnes matr. nr. 21i og 21k ibd.

 

Matr. nr. 14 Vemb By, Vemb er i dag matr. nr. 14n ibd. og del af matr. nr. 53 ibd. på banens østlige side.

 

Lodderne på banens vestlige side fordeler sig i dag som følger:

Matr. nr. 14 Vemb By, Vemb er udstykket til og inddraget under matr. nr. 9ih, 14l, 14m, 14v, 14y, 14x, 52a, 52b og 10il Vemb By, Vemb samt litra “ac”.

Matr. nr. 16 Vemb By, Vemb er blevet til matr. nr. 16b og en del af 52a ibd.

Matr. nr. 17 ibd. er blevet til matr. nr. 17d og en del af 52a ibd.

Matr. nr. 21a ibd. er blevet til matr. nr. 21l, 21n og del af 52a ibd. samt litra “ac”.

Matr. nr. 21h ibd. betegnes stadig matr. nr. 21h ibd.

Matr. nr. 22b og 22c ibd. er blevet til matr. nr. 22l ibd.

 

Overkørsel nr. 329 er i dag eneste vejadgang til lodderne matr. nr. 14m, 14v, 14x, 16b, 17d, 21h, 22l, 52a og 52b Vemb By, Vemb beliggende på banens vestlige side. Den eksisterende private fællesvej fra kommunevejen Vembvej fremstår i dag som et markspor.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B80

Landbrugsejendommen matr. nr. 1b Nr. Vosborg Hgd., Ulfborg m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 40a Vemb By, Vemb på 5,0 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1b Vosborg Hgd., Ulfborg er også beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 12,7 ha. Ejendommen benytter ikke overkørslen i driften af ejendommen.

 

B83

Landbrugsejendommen matr. nr. 14a Vemb By, Vemb m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 14m ibd. på 1,0 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 14a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 61,5 ha.

 

B84

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 22l Vemb By, Vemb er beliggende på banens vestlige side og udgør 0,5 ha.

Ejer også B85.

 

B85

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 21h Vemb By, Vemb er beliggende på banens vestlige side og udgør 0,3 ha.

Ejer også B84.

 

B86

Landbrugsejendommen matr. nr. 9q Vemb By, Vemb m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 21n, 21l, 14l og 14y ibd. på i alt 2,1 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 9q ibd. er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 6,0 ha.

 

Ejendommen har ifølge ejeren ikke benyttet overkørsel nr. 329 i 50 år. Vejadgangen til ejendommens lodder matr. nr. 14l, 14y, 21l og 21n Vemb By, Vemb foregår i dag ad kommunevejen Enghavevej og videre over matr. nr. 10hb ibd. Holstebro Kommune anerkender, at der er vejret over matr. nr. 10hb ibd. til matr. nr. 14l, 14y, 21l og 21n ibd., men forholdene er ikke berigtiget endnu på matrikelkortet.

 

B87

Ejendommen bestående af matr. nr. 52a og 52b Vemb By, Vemb er beliggende på banens vestlige side og udgør i alt 0,3 ha. Ejendommen benyttes til afvandingskanaler.

 

B88

Landbrugsejendommen matr. nr. 33a Den nordlige Del, Ulfborg m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 16b og 17d Vemb By, Vemb på i alt 2,1 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 32c Den nordlige Del, Ulfborg er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 134,7 ha.

 

B89

Ejendommen matr. nr. 9ih Vemb By, Vemb er et ubebygget areal beliggende på banens vestlige side og udgør 1,8 ha. Arealet er delvist udlagt som privat fællesvej Åbrinken, og adgangen til matr. nr. 9ih ibd. sker fra den private fællesvej Åbrinken.

 

B90

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Vemb By, Vemb m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 14v og 14x ibd. på i alt 185 m2 beliggende på banens vestlige side. De to lodder er begge noteret som vejareal i matriklen. Bygningerne på matr. nr. 9a Vemb By, Vemb er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 29,5 ha. Eneste adgang til matr. nr. 14v og 14x ibd. fra ejendommens bygninger er gennem overkørsel nr. 329.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at ekspropriere matr. nr. 14m, 14v, 14x, 16b, 17d, 21h og 22l Vemb By, Vemb på i alt 3,9 ha med henblik på at inddrage arealerne under Banedanmarks ejendom matr. nr. 140a ibd.

 

Dermed skal der ikke skabes ny vejadgang for ejendommene B83, B84, B85, B88 og B90 som erstatning for nedlæggelsen af overkørsel nr. 329.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Rørsgårdsvej og Enghavevej, videre ad udlagt privat fællesvej over matr. nr. 10hb, 14l ibd. og offentlig sti litra “ac” og herefter ad udlagt privat fællesvej over matr. nr. 14v, 14x, 14y, 21h, 21l, 21n, 22l og 52a ibd.

 

Privat fællesvej udlægges på matrikelkortet i 4,00 meters bredde over matr. nr. 10hb og 14l Vemb By, Vemb. Den private fællesvej fremstår i dag delvis som et markspor og delvis som offentlig græsbelagt sti.

 

Privat fællesvej udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken over matr. nr. 21h, 21l, 21n, 22l og 52a ibd.

 

Der sikres færdselsret til matr. nr. 140a (banen) Vemb By, Vemb via servitutpålæg på matr. nr. 15r, 15v, 53 og 14n ibd. Færdselsretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommenes ejere kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 14m, 14v, 14x, 16b, 17d, 21h, 22l og 140a (banen) ibd. via servitutpålæg på matr. nr. 10hb, 14l, 14y, 21l, 21n og 52a ibd. samt bestemmelser om vejret på litra “ac” ibd. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til eftersyn og vedligeholdelse forbundet med banens pleje af arealerne på matr. nr. 14m, 14v, 14x, 16b, 17d, 21h, 22l og 140a (banen) Vemb By, Vemb. Der anlægges ikke vej på arealerne. Ejendommenes ejere kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Rampearealer fra matr. nr. 140a (banen) Vemb By, Vemb kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 14n og 40a ibd.

 

B86

Adgangsforholdene til matr. nr. 21n, 21l, 14l og 14y Vemb By, Vemb fra ejendommens bygninger ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 329.

 

B87

Fremtidig adgang til matr. nr. 52a og 52b Vemb By, Vemb henvises til at foregå ad kommunevejene Rørsgårdsvej og Enghavevej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 10hb og 14l ibd. og offentlig sti litra “ac” og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 14v, 14x, 14y, 21h, 21l, 21n og 22l ibd. og hidtil benyttede adgangsveje.

 

B89

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 329.

 

Bemærkninger

Holstebro Kommunes repræsentant anførte, at den vej, som Banedanmark foreslår anvendt som adgang til arealerne vest for banen, ikke er egnet til bred og tung landbrugstrafik og anførte endvidere, at trafikken vil komme til at genere et helt beboelsesområde, der i øvrigt ikke har noget at gøre med projektet. Holstebro Kommune fremsatte derfor forslag om anlæggelse af en vej over matr. nr. 9a Vemb By, Vemb, således at trafikken til arealerne ledes uden om beboelsesområdet og de rekreative arealer, herunder en legeplads.

 

Banedanmark anførte hertil, at ejeren af matr. nr. 21n og 21l m.fl. Vemb By, Vemb de seneste 50 år har kørt over kommunens matr. nr. 10hb ibd. for at nå ned til sine egne arealer. Det er dette forhold, som ønskes berigtiget i tingbogen.  Endvidere anførte Banedanmark, at de resterede arealer foreslås eksproprieret af hensyn til Holstebro Kommune for at mindske den fremtidige trafik gennem beboelsesområdet. Banedanmark oplyste i den forbindelse, at de eksproprierede arealer ikke forventes driftet landbrugsmæssigt, men anvendt til erstatningsnatur. Det er derfor alene en meget begrænset trafik, der vil komme til at gå gennem beboelsesområdet.

 

Hertil anførte Holstebro Kommunes repræsentant, at Banedanmark ikke kan garantere, at arealerne ikke bliver videresolgt engang i fremtiden og påpegede endvidere, at såfremt man giver Banedanmark vejret til arealerne, er det ikke muligt at kontrollere, hvor ofte denne benyttes.

 

En anden lodsejer kunne tilslutte sig forslaget om anlæggelse af en vej som foreslået af kommunen og anførte, at Banedanmarks prisoverslag på vejen på ca. 1.000 kr. pr. m2 er unødvendigt højt.

 

Hertil oplyste Banedanmark, at de skal overholde visse standarder, når de anlægger veje, således at den er egnet til at bære den fremtidige trafik. Banedanmark oplyste endvidere, at prisoverslaget på de ca. 1.000 kr. pr. m2 er baseret på erfaringstal.

 

En anden lodsejer anførte, at landbrugstrafikken til arealerne vest for overkørsel nr. 329 er begrænset, hvorfor det vil være et ressourcemæssigt spild at anlægge en vej dertil.

 

Kommissionens beslutning

Repræsentanterne for Holstebro Kommune fratrådte ved kommissionens behandling af dette forslag.

Kommissionen drøftede herefter forslaget indgående i lyset af de fremkomne bemærkninger og besluttede at tiltræde Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 329.

 

Under hensyn til den ændrede adgang til arealerne og dermed den fremtidige drift af matr. nr. 14l, 14y, 21n og 21l Vemb By, Vemb, hvor dyrkningsmulighederne bliver stærkt begrænsede under henvisning til tilkørselsforholdene, besluttede kommissionen at lade disse arealer ekspropriere.

 

Vejadgangen til samtlige af de eksproprierede arealer samt matr. nr. 52a og 52b Vemb By, Vemb sikres ved udlæg af privat fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 10hb, 14l, 14v, 14x, 14y, 21h, 21l, 21n, 52a og 52b ibd. samt bestemmelser om vejret på litra “ac” ibd.

 

Kommissionen skal i den forbindelse bemærke, at forslaget om anlæg af en vej over matr. nr. 9a Vemb By, Vemb ville medføre tung landbrugstrafik gennem det meste af Vemb by, hvilket tillige ville genere boligområdet langs Planteskolevej og Rørsgårdsvej. Endvidere skønnede kommissionen, at omkostningerne ved et sådant vejanlæg ikke vil stå mål med formålet af samme.

 

Ved tiltrædelse af det fremlagte forslag vil tilkørsel til arealerne fra Enghavevej for større landbrugstrafik derimod ikke være muligt, og den fremtidige trafik vil alene af denne grund – og uafhængig af ejerskabet – være begrænset.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Uffe Henneberg               Niels Juel

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen