Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, besigtigelsesforretningen den 17. og 18. juni 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

RINGKØBING – STRUER

(Besigtigelsesforretningen den 17. og 18. juni 2014)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 10.30 samledes kommissionen på Nørre Vosborg, Vembvej 35, Vemb for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 13.00 samme sted for også der at afholde en besigtigelsesforretning i samme anledning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Nørager og Peter Sigtenbjerggaard, Rask Mølle, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune mødte Mads Hansen.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte Petrine Hede Andersen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, Niras, myndighedskoordinator Stine Baldus Gæmelke, Rambøll og Thomas Damm Honoré, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 18. juni 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Indledning

På strækningen mellem Ringkøbing og Struer ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 152.094 – 166.852. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 152.094 – 166.852 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 28. november 2013 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 304 til 328. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje, der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-92-152094-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 304 1:4.000
SA-92-156314-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 310-311 1:4.000
SA-92-160352-05-12 Besigtigelsesplan ovg. km 160.352 1:4.000
SA-92-162848-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 320-323 1:4.000
SA-92-166852-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 328 1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Ringkøbing mod Struer.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle rampearealer kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet i afsnittet: Allerede nedlagte overkørsler.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse af følgende overkørsler:

 

Ringkøbing-Skjern Kommune:  
Privat niveau overkørsel nr. 304 km 152.094
   
Holstebro Kommune:  
Privat niveau overkørsel nr. 310 km 156.314
Privat niveau overkørsel nr. 311 km 156.619
Offentlig niveau overgang km 160.352 km 160.352
Privat niveau overkørsel nr. 320 km 162.848
Privat niveau overkørsel nr. 321 km 163.338
Privat niveau overkørsel nr. 323 km 164.120
Privat niveau overkørsel nr. 328 km 166.852

 

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overgang er formelt blevet nedlagt, jf. de gamle ejendomskort, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

Overgang km 164.407 – matr. nr. 105 Sdr. Vosborg Hgd., Ulfborg

 

Denne overgang slettes på matrikelkortet.

 

Følgende overgang er ikke formelt blevet nedlagt, men gennem tiden har den mistet sin betydning og dermed er ophørt med at blive brugt.

 

Overgangen eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

Overgang km 161.757 – matr. nr. 119 Den nordlige Del, Ulfborg

 

Denne overgang nedlægges nu formelt.

 

Derudover findes der et antal overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 304 – km 152.094

Besigtigelsesplan nr. SA-92-152094-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 152.094 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til rekreative områder på begge sider af banen og indgår i et stisystem, som anvendes ofte af gående. Overkørslen anvendes også af kørende trafik i forbindelse med driften af de rekreative områder på banens vestlige side.

 

Det rekreative område på matr. nr. 19i Sønden Åen, Tim og matr. nr. 92d Norden Åen, Tim har i dag eneste kørende adgang til offentlig vej via overkørsel nr. 304.

 

For gående er det muligt at benytte eksisterende grussti langs østsiden af banen og krydse under banen ved jernbanebroen over Tim Å.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 304 for de daværende matr. nr. 4b og 19a Sønden Åen, Tim.

 

I dag er matr. nr. 4b Sønden Åen, Tim udstykket til eller inddraget under ejendommene bestående af matr. nr. 4b, 4ø, 4v, 4aa, 49, 4ci, 4a, 4cc, 4dh, 4an og 4ao ibd. Af disse ejendomme er det kun matr. nr. 4b, 4a og 4ci ibd., der i dag har fysisk og matrikulær adgang til overkørsel nr. 304.

 

I dag er matr. nr. 19a Sønden Åen, Tim udstykket til eller inddraget under ejendommene bestående af matr. nr. 4b og 19i ibd. Begge ejendomme har i dag fysisk og matrikulær adgang til overkørsel nr. 304.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1

Landbrugsejendommen matr. nr. 4b Sønden Åen, Tim m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 4ci ibd. på 0,2 ha beliggende på banens vestlige side. Matr. nr. 4b ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 6,3 ha.

 

B2

Ubebyggede landbrugslodder uden landbrugspligt matr. nr. 19i Sønden Åen, Tim og matr. nr. 92d Norden Åen, Tim på i alt 3,7 ha begge beliggende på banens vestlige side. Eneste faktiske adgang til ejendommen er gennem overkørsel nr. 304 og via gangsti langs Tim Å.

 

B3

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Sønden Åen, Tim m.fl. er i sin helhed beliggende på banens vestlige side. Landbrugsejendommen udgør i alt 14,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Åvænget, Hovedgaden og Trine Rahbeks Vej, herefter videre ad den private fællesvej Tim Åparken.

 

Eksisterende/ny privat fællesvej/sti over matr. nr. 4cc og 4a Sønden Åen, Tim udlægges i 4,00 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en 3,00 meter grusbefæstet overflade. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen/stien.

 

Der opsættes passagehindrende hegn mellem bane og sti.

 

Der tillades kørsel med servicekøretøjer på stien.

 

Etableringen af den private fællesvej/sti medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 4cc og 4a ibd.

 

Ca. 220 meter nord for overkørsel nr. 304 krydser banen Tim Å, som er et beskyttet vandløb. Under banen er der en sti/passage langs vandløbet. Stien indgår i det stisystem, som forbinder de rekreative områder på begge sider af banen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4b Sønden Åen, Tim udlægges på matrikelkortet.

 

Eksisterende privat fællessti over matr. nr. 4b ibd. og 126 (banen) Norden Åen, Tim udlægges på matrikelkortet.

 

Del af vejareal på matr. nr. 4a og 4cc ibd. nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 52a (banen) Sønden Åen, Tim kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 4a og 4b ibd.

 

B1

Fremtidig adgang til matr. nr. 4ci Sønden Åen, Tim henvises til at foregå ad privat fællesvej Eskesensvej, kommunevejene Åvænget, Hovedgaden og Trine Rahbeks Vej, videre ad privat fællesvej Tim Åparken og ny privat fællesvej/sti over matr. nr. 4cc og 4a ibd. Afstanden mellem arealerne beliggende på henholdsvis banens østlige og vestlige side vil fremover være 2.050 meter.

 

B2

Fremtidig kørende adgang til matr. nr. 19i ibd. og matr. nr. 92d Norden Åen, Tim fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Trine Rahbeks Vej og videre ad privat fællesvej Tim Åparken og ny privat fællesvej/sti over matr. nr. 4cc og 4a ibd.

 

B3

Ejendommens adgangsforhold er uændrede efter en nedlæggelse af overkørsel nr. 304.

 

Bemærkninger til forslaget

Nogle af de fremmødte lodsejere stillede spørgsmål til stien over matr. nr. 4cc og 4a Sønden Åen, Tim, og hvorvidt det vil være muligt at anlægge den i 4 meters bredde i stedet for 3 meter. Ejeren af matr. nr. 4a og 4ab ibd. oplyste i den forbindelse, at han har bortforpagtet sine arealer og derfor ønsker vejret gennem udstykningen ved Åparken, da det er meget besværligt for forpagteren at komme ind til arealet fra vest, når han ikke er hjemme.

 

En anden lodsejer anførte i den sammenhæng, at der ikke ønskes tung landbrugstrafik gennem udstykningen, som er en privat udstykning med beboelse, og hvor vejen slet ikke er dimensioneret til tung landbrugstrafik. Ejeren foreslog derfor vendepladsen placeret på den østlige side af jernbanen.

 

Endelig ønskede en lodsejer oplyst, hvorvidt det er muligt at køre på stien med en gravemaskine, f.eks. med henblik på oprensning af vandhuller i området forventeligt en gang årligt.

 

Banedanmark oplyste, at stien og anlæggelsen af denne dels er adgangsvej til matr. nr. 92d Norden Åen, Tim og matr. nr. 19i og 4ci Sønden Åen, Tim dels tjener et rekreativt formål, hvorfor det ikke er hensigten at give ejeren af landbrugsejendommen vejret gennem udstykningen. Det vil ligeledes være muligt at foretage servicekørsel på stien med mindre køretøjer, idet stien anlægges med grusbefæstede rabatter på hver side. Trafik af denne art må dog anses som begrænset. Endvidere oplyste anlægsmyndigheden, at vendepladsen ikke kan placeres på den østlige side af jernbanen, da passagen ved Tim Å ikke er stor nok til, at en græsslåmaskine på en trailer kan komme forbi.

 

Kommissionens bemærkninger

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 304 tiltrædes, hvorefter matr. nr. 92d Norden Åen, Tim og matr. nr. 19i og 4ci Sønden Åen, Tim får vejret over udstykningen til deres ejendom. Under hensyn til den færdsel, stien fremover skal betjene, tiltræder kommissionen ligeledes Banedanmarks forslag vedrørende stiens bredde.

 

Kommissionen skal endvidere bemærke, at det er muligt at lade landbrugstrafik køre til ejendommen matr. nr. 4a og 4ab ibd. fra vest, hvilket dog vil kræve en anderledes indretning på ejendommen, ligesom kommissionen skal bemærke, at ejendommen allerede i dag har to overkørsler til det offentlige vejnet fra Holstebrovej, henholdsvis til mark og til beboelse.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 320 – km 162.848

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-162848-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 162.848 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en landbrugsejendom.

 

Der er for nylig gennemført en omfattende jordfordeling i området – Felsted Kog.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 320 til det daværende matr. nr. 24 Den nordlige Del, Ulfborg.

 

I dag er matr. nr. 24 Den nordlige Del, Ulfborg på den vestlige side af banen blevet til matr. nr. 24i ibd. og en del af matr. nr. 19l ibd. Det oprindelige matr. nr. 24 ibd. udgør ca. 2,8 ha af matr. nr. 19l ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B35

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 3p Den nordlige Del, Ulfborg m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 24i ibd. på 4,4 ha beliggende på banens vestlige side. Ejendommens øvrige lodder er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 95,5 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 23a Den nordlige Del, Ulfborg m.fl. beliggende på banens østlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 23a ibd. til matr. nr. 24i ibd. udgør ca. 2,4 km.

 

B36

Landbrugsejendommen matr. nr. 19a Den nordlige Del, Ulfborg til del af ejendommens lod matr. nr. 19l ibd. på 2,8 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 19a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 39,0 ha.

 

Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 320.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere matr. nr. 24i Den nordlige Del, Ulfborg med henblik på at inddrage arealet under matr. nr. 19l ibd.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 321.

 

Dele af vejarealerne over matr. nr. 24h og 19l Den nordlige Del, Ulfborg slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 119 (banen) Den nordlige Del, Ulfborg kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 24i og 24h ibd.

 

B36

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 19l Den nordlige Del, Ulfborg fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Kytterupvej gennem offentlig overkørsel nr. 322, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 19b og 20a ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 19l Den nordlige Del, Ulfborg vil fremover være 1.050 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 323 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 323 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 321 – km 163.338

Besigtigelsesplan nr. SA-92-162848-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i km 163.338 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 321 til det daværende matr. nr. 19 Den nordlige Del, Ulfborg.

 

I dag er matr. nr. 19 Den nordlige Del, Ulfborg på den vestlige side af banen blevet til matr. nr. 19b ibd. og en del af matr. nr. 19l ibd., som udgør ca. 16,2 ha heraf. Matr. nr. 19b ibd. har i dag ingen fysisk eller matrikulær adgang til overkørsel nr. 321.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B36

Landbrugsejendommen matr. nr. 19a Den nordlige Del, Ulfborg til del af ejendommens lod matr. nr. 19l ibd. på 16,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 19a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 39,0 ha.

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Kytterupvej via offentlig overkørsel nr. 322.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 20a og 19b Den nordlige Del, Ulfborg udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Til sikring af oversigtsforholdene for brugerne af den nye private fællesvej pålægges matr. nr. 20a og 19b Den nordlige Del, Ulfborg servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 meter over vejmidten for kommunevejen Kytterupvej.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 119 (banen) Den nordlige Del, Ulfborg via servitutpålæg på matr. nr. 19a ibd. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 19b og 20a Den nordlige Del, Ulfborg.

 

Rampearealer fra matr. nr. 119 (banen) Den nordlige Del, Ulfborg kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 19l og 19a ibd.

 

B36

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 19l Den nordlige Del, Ulfborg fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Kytterupvej gennem offentlig overkørsel nr. 322, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 19b og 20a ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 19l Den nordlige Del, Ulfborg vil fremover være 750 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 323 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 323 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 323 – km 164.120

Besigtigelsesplan nr. SA-92-162848-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 164.120 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes som adgang til et 1,1 ha stort natur- og jagtareal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 323 til de daværende matr. nr. 20a og 20b Den nordlige Del, Ulfborg.

 

I dag er matr. nr. 20b Den nordlige Del, Ulfborg stadig matr. nr. 20b ibd. på banens østlige side. På banens vestlige side hedder lodden matr. nr. 20i ibd. Ellers er ejendommen den samme som ved banens anlæggelse.

 

I dag er matr. nr. 20a Den nordlige Del, Ulfborg stadig matr. nr. 20a ibd. på banens vestlige side; med det forbehold at der er sket en enkelt udstykning, og at andre lodder er inddraget. På banens østlige side består matr. nr. 20a ibd. af lodderne matr. nr. 20d og 20g ibd.

 

Overkørsel nr. 323 har ikke været tiltænkt at skulle betjene hele den daværende matr. nr. 20a Den nordlige Del, Ulfborg. Området har været præget af mange vandløb og afvandingskanaler, og de adgangsveje, der har været, blev afskåret af jernbanen. Derfor blev overkørsel nr. 323 anlagt som adgang for matr. nr. 20b ibd. og den del af matr. nr. 20a ibd., der er beliggende nord for ejendommens bygninger på banens vestlige side. Den nordlige del af matr. nr. 20a ibd. udgør ca. 3,4 ha.

 

B38

Landbrugsejendommen matr. nr. 20a Den nordlige Del, Ulfborg m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 20a ibd. på ca. 3,4 ha beliggende på banens vestlige side. Ejendommens bygninger på matr. nr. 20a ibd. er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 28,3 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 323 i dag.

 

B40

Landbrugsejendommen matr. nr. 54b Den nordlige Del, Ulfborg m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 20i ibd. på 1,1 ha beliggende på banens vestlige side. Ejendommens bygninger på matr. nr. 54b ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 4,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere matr. nr. 20i Den nordlige Del, Ulfborg med henblik på at inddrage arealet under landbrugsejendommen matr. nr. 20a ibd.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 119 (banen) Den nordlige Del, Ulfborg via servitutpålæg på matr. nr. 54b og 20b ibd. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejdet forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Vejarealer over matr. nr. 20g og 20a Den nordlige Del, Ulfborg slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 119 (banen) Den nordlige Del, Ulfborg kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 20b, 20i og 20a ibd.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 320-323)

Ejeren af matr. nr. 19b Den nordlige Del, Ulfborg stillede forslag om en ændret placering af den private fællesvej på matr. nr. 20a ibd., således at ejendommen undgår en oversigtsservitut.

 

Ejeren af matr. nr. 19a og 19l ibd. ønskede oversigtsservitutten udvidet med et større areal, idet han oplyste, at han har 4,5 meter fra førerhuset i sin traktor til spidsen af traktoren, hvorfor oversigten dermed begrænses. Ejeren stillede endvidere forslag om en forlængelse af den private fællesvej over matr. nr. 19l ibd., således at der skabes forbindelse til private veje i marken.

 

Banedanmark oplyste hertil, at der er tale om en sædvanlig oversigt, der følger gældende vejregler. Banedanmark oplyste endvidere, at der alene skal skabes adgang til ejendommen, hvorimod intern kørsel på ejers egne marker selv skal skabes.

 

Hvad angår forslaget om en ændret placering af den private fællesvej anførte Banedanmark, at dette vil betyde ekspropriation af et langt større areal end nødvendigt, da der på matr. nr. 20a ibd. vil være et areal mellem vejen og skellet ind til matr. nr. 19b ibd., som ikke vil kunne udnyttes i den landbrugsmæssige drift.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 320-323)

På baggrund af en indgående drøftelse af de indkomne forslag og bemærkninger tiltræder kommissionen Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 320, 321 og 323.

 

Hvad angår forslaget om en ændret placering af den nye private fællesvej over matr. nr. 19b og 20a Den nordlige Del, Ulfborg skal kommissionen bemærke, at der alene er hjemmel til at ekspropriere, hvad der må anses som fornødent.

 

Vedrørende overkørsel nr. 320 bemærkes, at anlæggelse af overkørsel til ejendommen matr. nr. 24h Den nordlige Del, Ulfborg fra kommunevej Vembvej sker efter aftale med Holstebro Kommune og lodsejer.

 

Kommissionen skal endvidere anmode anlægsmyndigheden revurdere nedlæggelsen af vejarealerne over matr. nr. 24h og 19l Den nordlige Del, Ulfborg med henblik på den fremtidige jordfordeling af matr. nr. 24i ibd.

 

Kommissionen kan tiltræde, at anlægsmyndigheden arbejder videre med jordfordeling i forhold til matr. nr. 24i og 20i Den nordlige Del, Ulfborg.

 

 

Privat overgang km 164.407

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-162848-05-12.

 

Nuværende forhold

I 1994 gav ejeren af matr. nr. 3a Sdr. Vosborg Hgd., Ulfborg afkald på brugen af overgang km 164.407, hvorefter overgangen blev nedlagt.

 

Forslag

Overgangen slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der var ingen bemærkninger til forslaget.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om at slette overgangen på matrikelkortet tiltrædes.

 

 

Offentlig niveau overgang km 160.352

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-160352-05-12.

 

Nuværende forhold

Overgang km 160.352 er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overgangen er beliggende i km 160.352 og er sikret med låge.

 

Overgangen benyttes af gående trafik som genvej til byen Ulfborg.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved overgangens anlæggelse er det ikke specificeret nærmere, hvem der har retten til at benytte overgangen. Overgangen ligger i, hvad der ved anlæggelsen af banen kan betegnes som et mere landbrugsmæssigt område. Det er først senere blevet en del af Ulfborg by.

 

Overgangen er ikke vist med vejudlæg på matrikelkortet, og der er ikke matrikulær vejadgang fra det offentlige vejnet frem til overgangen, men de fysiske forhold indikerer, at overgangen bliver brugt af offentligheden.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, grøfterne graves igennem, og der sættes hegn op.

 

Al trafik over banen henvises fremover til at benytte det øvrige offentlige vejnet i området.

 

Bemærkninger til forslaget

Flere af de fremmødte lodsejere udtrykte generel utilfredshed over forslaget om lukning af overgangen og anførte, at hele byens friluftsliv og rekreative arealer ligger på den østlige side af banen. Byen vil med en lukning af overgangen derfor være afskåret fra at benytte disse faciliteter i samme omfang, som de benyttes i dag, hvor især børnehave, SFO og dagplejere har daglige ture dertil. Omvendt vil de ejendomme, der ligger på den østlige side af banen, blive afskåret fra skole, daginstitutioner og byens faciliteter i øvrigt, hvilket vil have en betydning for ejendomsværdien af disse ejendomme.

 

Flere lodsejere udtrykte derudover forundring over, at overgangen skal lukkes med henvisning til sikkerheden, og anførte, at der er gode oversigtsforhold og sikkerhedsforanstaltninger ved overgangen, således at specielt børn ikke uforvaret kan komme til at løbe ud på banen. Lodsejerne oplyste i den forbindelse, at der både er opsat hegn og låge ved overgangen og dermed en fysisk hindring for børnene, når de kommer hen til jernbanen, hvilket ikke er tilfældet med et bomanlæg.

 

Flere lodsejere oplyste endvidere, at der ved overkørslen ved Torstedvej, som vil blive den fremtidige krydsningsmulighed, såfremt projektet vedtages, er meget tung trafik, da det grænser op til industriområdet i byen. Bl.a. har den lokale Falck station og renovationsplads udkørsel til Torstedvej, ligesom vejen er befærdet af tung landbrugstrafik. Lodsejerne udtrykte i den forbindelse stor bekymring for at sende deres børn ud på denne vej, hvor der hverken er fortov eller gadebelysning, og hvor vejen i øvrigt er så smal, at to store lastbiler ikke kan passere hinanden på samme tid. Især i vinterhalvåret, hvor der kan være snedriver i hver side af vejen, vil børnene blive tvunget til at færdes midt ude på vejen. Lodsejerne anførte endvidere, at det vil være farligt for bløde trafikanter at færdes på vejen side om side med eksempelvis store landbrugsmaskiner. En lodsejer oplyste i den forbindelse, at toget skal stoppe ved Ulfborg Station og derfor kører meget langsomt ved overgangen. Til sammenligning hermed kører der tung trafik på Torstedvej med 90 km/t.

 

En del lodsejere påpegede endvidere, at man har pligt til at gå i venstre side af vejen, hvilket kan skabe en yderst usikker situation for både lokofører og fodgængere, da bomanlægget ved Torstedvej kun er et halvbomanlæg. Der vil således ikke, i modsætning til forholdene ved overgangen, være en fysisk hindring for børnene til at træde ud på banen. Banedanmark oplyste hertil, at et helbomanlæg ikke utvetydigt er mere sikkert end et halvbomanlæg, og påpegede, at førende eksperter på området fortsat diskuterer dette.

 

Lodsejerne anførte endvidere, at Banedanmark bør se spørgsmålet om sikkerhed i et langt større perspektiv end alene sikkerheden i forhold til lokoføreren, idet der skabes en uansvarlig og usikker situation på Torstedvej, når bløde trafikanter blandes med tung industri- og landbrugstrafik. Banedanmark oplyste hertil, at de ser på sikkerheden på banen, hvorimod det omkringliggende vejnet, vedligeholdelsen og sikkerheden hermed henhører under en anden myndighed.

 

En repræsentant for dagtilbuddet i Ulfborg oplyste, at det ikke længere vil være muligt for byens dagplejere og børnehavebørn at nå ud til de rekreative arealer øst for banen, idet hverken de eller forældrene vil tillade dagplejere og pædagoger at færdes med små børn på en trafikeret og smal vej uden fortov og belysning.

 

En repræsentant for børnehaven i Ulfborg oplyste herudover, at børnehavens ejendom øst for banen vil blive solgt, såfremt overgangen nedlægges, da de ikke vil have mulighed for at bruge ejendommen i fremtiden, da det vil komme til at tage for lang tid at gå derud.

 

Lodsejerne stillede i den forbindelse forslag om at sikre overkørslen, alternativt lave en overgang ved Ulfborg Station, hvor toget i forvejen holder stille, og ønskede i den forbindelse oplyst, hvor meget en sikring af overgangen vil koste. Banedanmark oplyste hertil, at en sikring baseret på erfaringstal koster mindst 2 mio. kr. og understregede, at overkørslen ved Torstedvej er en sikret overkørsel. Banedanmark oplyste endvidere, at overgangen ikke kan flyttes til Ulfborg Station og bemærkede, at overgangen ikke kan betegnes som sikker, blot fordi toget holder stille. Hvad angår forslag om en tunnel under banen oplyste Banedanmark, at en tunnelføring er meget omkostningstung – og i øvrigt også indebærer et stort arealbehov, da der skal eksproprieres større arealer til anlægget.

 

Adspurgt oplyste Banedanmark endvidere, at prisen for en opgradering af Torstedvej med helbomanlæg, fortov og gadebelysning ikke er udregnet som alternativ til prisen for en opgradering af overgangen, da der allerede foreligger en reel mulighed for at krydse banen med en mindre omvej til følge ved Torstedvej.

 

Anlægsmyndigheden oplyste desuden, at der ikke foretages en konkret sikkerhedsvurdering af den enkelte overgang eller overkørsel, da en usikret overgang enten skal lukkes eller sikres. Med krydsningsmuligheden ved Torstedvej er der efter Banedanmarks opfattelse ikke grundlag eller praksis for at sikre overgangen.

 

En række lodsejere anførte herudover, at deres ejendom vil falde betydeligt i værdi, hvis overgangen lukkes, idet det vil afskære dem fra henholdsvis by og rekreative arealer, afhængig af hvilken side af banen, man bor på. Lodsejerne blev i den forbindelse oplyst om, at erstatningskrav vil blive behandlet ved en kommende ekspropriationsforretning.

 

Kommissionens beslutning

Repræsentanten for Holstebro Kommune fratrådte ved kommissionens behandling af dette forslag.

 

Kommissionen drøftede forslaget og de fremførte bemærkninger indgående og besluttede at tiltræde Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overgang km 160.352.

 

Banedanmark og Holstebro Kommune tilkendegav, at de vil indgå i en dialog vedrørende afhjælpning af de gener, som lukning af overgangen giver borgerne i Ulfborg.

 

Med henvisning til at kommissariatet ikke har modtaget Holstebro Kommunes eller politiets udtalelse til de fremtidige trafikale forhold på Torstedvej, tages der dog ved kommissionens beslutning forbehold herfor.

 

 

Privat niveau overgang km 161.757

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-160352-05-12.

 

Nuværende forhold

Overgangen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overgangen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overgangen lukkes.

 

Bemærkninger til forslaget

Der var ingen bemærkninger til forslaget.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om lukning af overgangen tiltrædes.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Onsdag den 18. juni 2014 kl. 8.15 samledes kommissionen på Nørre Vosborg, Vembvej 35, Vemb for at fortsætte forretningen vedrørende nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Holstebro Kommune og Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmark gennemgik projektet som anført i protokollen, jf. gårsdagens forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Nørre Vosborg, Vemb, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 310 – km 156.314

Besigtigelsesplan nr. SA-92-156314-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 156.314 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til skov- og landbrugsarealer på banens østlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 310 for de daværende matr. nr. 6e, 17, 18a, 18b, 18c, 19b, 21a og 45 Madum By, Madum.

 

På banens østlige side har førnævnte matr. nr. fordelt sig således:

matr. nr. 6e Madum By, Madum er i dag matr. nr. 6n ibd.
matr. nr. 17 ibd. er i dag blevet til matr. nr. 17c og 17e ibd.
matr. nr. 18a ibd. er i dag blevet til matr. nr. 18f, 18g og 18k ibd.
matr. nr. 18b ibd. er i dag matr. nr. 18m ibd.
matr. nr. 18c og 21a ibd. er sammenlagt til matr. nr. 21k ibd.
matr. nr. 19b ibd. er i dag matr. nr. 19g ibd.
matr. nr. 45 ibd. er i dag matr. nr. 45b ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B6

Landbrugsejendommen matr. nr. 17a Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 19g ibd. på 3,5 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommens bygninger er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 37,0 ha.

 

B7

Landbrugsejendommen matr. nr. 18b Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 18m ibd. på 1,0 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommens bygninger er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 14,7 ha.

 

B8

Ejendommen matr. nr. 18f Madum By, Madum på 7.310 m2 er beliggende på banens østlige side. Ejendommens benyttelse er skov og plantage.

(Ejer også B9 og B10).

 

B9

Ejendommen matr. nr. 17c Madum By, Madum på 7,5 ha er beliggende på banens østlige side. Ejendommens benyttelse er skov og plantage.

(Ejer også B8 og B10).

 

B10

Ejendommen matr. nr. 18g Madum By, Madum på 1,4 ha er beliggende på banens østlige side. Ejendommens benyttelse er skov og plantage.

(Ejer også B8 og B9).

 

B11

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 55g Norden Åen, Tim og matr. nr. 21k Madum By, Madum på i alt 9,8 ha. Ejendommen er i sin helhed beliggende på banens østlige side. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 20a Den største Del, Staby beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 20a ibd. via privat overkørsel nr. 310 udgør ca. 8,8 km.

 

B12

Landbrugsejendommen matr. nr. 6c Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 18k ibd. på 1,0 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommens bygninger er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 11,3 ha.

 

B13

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 24e Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 6n ibd. på 2,3 ha beliggende på banens østlige side. De øvrige lodder er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 17,8 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 5a Madum By, Madum beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 5a ibd. via privat overkørsel nr. 310 udgør ca. 3,6 km.

 

B14

Ubebyggede landbrugslodder uden landbrugspligt matr. nr. 10e Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 45b ibd. på 5.100 m2 beliggende på banens østlige side. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 310, men i stedet overkørsel nr. 311.

(Ejer også B15).

 

B15

Landbrugsejendommen matr. nr. 4f Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 17e ibd. på 2,0 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommens bygninger er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 37,4 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 310, men i stedet overkørsel nr. 311.

(Ejer også B14).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej via offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f, 17e, 6n, 17c og 18k Madum By, Madum.

 

Eksisterende vejudlæg for de private fællesveje på matrikelkortet over matr. nr. 16o, 16n, 17c og 69 (banen) Madum By, Madum berigtiges efter forholdene i marken.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 16k, 16n, 45b, 16f, 17e, 6n og 17c Madum By, Madum udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 16o og 16k Madum By, Madum udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet, hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig. Vejen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 18h, 18k og 17c Madum By, Madum udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Der etableres 3 vigepladser; på matr. nr. 16o, 16k og 16f Madum By, Madum. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f, 17e, 6n, 17c og 18k Madum By, Madum.

 

Vejareal på matr. nr. 16f, 6n og 69 (banen) Madum By, Madum nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 69 (banen) Madum By, Madum kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6m, 17f, 6n, 17c og 18f ibd.

 

B6

Fremtidig adgang til matr. nr. 19g Madum By, Madum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f, 17e og 10n ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 19g Madum By, Madum vil fremover være 4.000 meter.

 

B7

Fremtidig adgang til matr. nr. 18m Madum By, Madum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Madumvej, statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f, 17e, 6n og 17c ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 18m Madum By, Madum vil fremover være 4.700 meter.

 

B8, B9 og B10

Fremtidig adgang til ejendommene fra offentlig vej ad kommunevejen Madumflodvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f, 17e, 6n og 17c Madum By, Madum.

 

B11

Fremtidig adgang til ejendommen fra offentlig vej ad kommunevejen Madumflodvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f, 17e, 6n og 17c Madum By, Madum, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B12

Fremtidig adgang til matr. nr. 18k Madum By, Madum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Madumvej, statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f, 17e, 6n og 17c ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 18k Madum By, Madum vil fremover være 7.950 meter.

 

B13

Fremtidig adgang til matr. nr. 6n Madum By, Madum fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f og 17e ibd.

 

B14

Fremtidig adgang til matr. nr. 45b Madum By, Madum fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k og 16n ibd.

 

B15

Fremtidig adgang til matr. nr. 17e Madum By, Madum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b og 16f ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 17e Madum By, Madum vil fremover være 3.500 meter.

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 311 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 311 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 311 – km 156.619

Besigtigelsesplan nr. SA-92-156314-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 156.619 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til skov- og landbrugsarealer på banens østlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 311 for de daværende matr. nr. 10a, 25a, 4a, 20, 48, 1, 9a, 51, 46, 26 og 38 samt for ejeren af matr. nr. 37a og 5a Madum By, Madum.

 

På banens østlige side har førnævnte matr. nr. fordelt sig således:

 

matr. nr. 10a ibd. er i dag matr. nr. 10n ibd.
matr. nr. 25a, 4a, 20, 48 og 1 ibd. er i dag matr. nr. 25l, 4o, 20r, 48c og 1u ibd. under samme ejendom og udgør i alt 12,8 ha.
matr. nr. 9a ibd. er i dag matr. nr. 9p ibd.
matr. nr. 51 ibd. er i dag matr. nr. 19æ ibd.
matr. nr. 46, 26, 38, 37a og 5a ibd. er i dag inddraget under matr. nr. 16k ibd. og udgør ca. 5,3 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B14

Ubebyggede landbrugslodder uden landbrugspligt matr. nr. 10e Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 10n ibd. på 2,0 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommen udgør i alt 5,6 ha.

(Ejer også B15).

 

B15

Landbrugsejendommen matr. nr. 4f Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 1u, 48c, 20r, 4o og 25l ibd. på i alt 12,8 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommens bygninger er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 37,4 ha.

(Ejer også B14).

 

B16

Ubebyggede landbrugslodder uden landbrugspligt matr. nr. 9h Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 9p ibd. på 3,3 ha beliggende på banens østlige side. De øvrige lodder er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 8,7 ha. Der er ingen vej i marken langs østsiden af banen. Derfor kan ejeren kun gå til matr. nr. 9p Madum By, Madum i dag.

 

B17

Landbrugsejendommen matr. nr. 19a Madum By, Madum m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 19æ ibd. på 1,2 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommens bygninger er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 38,5 ha. Der er ingen vej i marken langs østsiden af banen. Derfor kan ejeren kun gå til matr. nr. 19æ Madum By, Madum i dag.

 

B18

Ejendommen matr. nr. 37e Madum By, Madum m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 16k ibd. på 5,3 ha og er beliggende på banens østlige side. Ejendommens bygninger er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 54,8 ha. Ejendommens benyttelse er skov og plantage. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 311, men i stedet kommunevejen Madumflodvej via overkørsel nr. 312.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej via offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f og 17e Madum By, Madum.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 310.

 

Eksisterende mark- og sprøjtespor på matr. nr. 17e, 10n, 25l, 4o, 20r, 48c, 1u og 9p Madum By, Madum udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Vejareal på matr. nr. 4f, 25d, 10e, 6m, 17g, 37e, 69 (banen), 4o, 25l, 10n og 19g ibd. nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 69 (banen) Madum By, Madum kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 16o, 37e, 16k, 19æ, 9p, 1u, 48c, 20r, 4o, 25l og 4f ibd.

 

B14

Fremtidig adgang til matr. nr. 10n Madum By, Madum fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f og 17e ibd.

 

B15

Fremtidig adgang til matr. nr. 25l, 4o, 20r, 48c og 1u Madum By, Madum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f og 17e ibd., herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 10n ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 25l, 4o, 20r, 48c og 1u Madum By, Madum vil fremover være 3.850 meter.

 

B16

Fremtidig adgang til matr. nr. 9p Madum By, Madum fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå ad statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f og 17e ibd., herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 10n, 25l, 4o, 20r, 48c og 1u ibd.

 

B17

Fremtidig adgang til matr. nr. 19æ Madum By, Madum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Madumvej, statsvejen Ringkøbingvej, kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o, 16k, 16n, 45b, 16f og 17e ibd., herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 10n, 25l, 4o, 20r, 48c, 1u og 9p ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 19æ Madum By, Madum vil fremover være 5.550 meter.

 

B18

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 16k Madum By, Madum fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Madumflodvej gennem offentlig overkørsel nr. 312, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16o ibd.

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 310 og 311)

Flere lodsejere anførte, at det foreslåede vejforløb over matr. nr. 25l, 4o, 20r, 48c og 1u Madum By, Madum er både kringlet og ødelæggende for ejendommen, ligesom det blev anført, at ejendommen efterfølgende vil være usælgelig på grund af vejforløbet dertil. Der blev derfor stillet to forslag om ændrede vejforløb, hvor marksporet udlægges i brugsgrænsen over matr. nr. 45b, 4o, 20r, 48c og 1u ibd., alternativt over matr. nr. 16k ibd., hvilket efter lodsejernes vurdering vil udgøre et bedre og mere naturligt vejforløb. Banedanmark oplyste hertil, at vejen dermed skal gennembryde fredskov og/eller naturarealer, hvilket de ikke kan få tilladelse til. Anlægsmyndigheden anførte endvidere, at vejen efter deres opfattelse ikke vil blive benyttet særlig ofte og i øvrigt er anlagt i udkanten af et eksisterende naturområde og under hensyn til de konkrete forhindringer i arealet.

 

Lodsejerne ønskede ligeledes oplyst, hvorvidt de efterfølgende skal vedligeholde de private fællesveje, der anlægges, hvilket anlægsmyndigheden kunne bekræfte. Banedanmark kunne endvidere oplyse, at der vil blive etableret en vigeplads på den private fællesvej, der forløber over ejendommen matr. nr. 17c Madum By, Madum.

 

En lodsejer udtrykte endvidere bekymring for den private fællesvejs placering, idet den er anlagt gennem store vådområder. Banedanmark oplyste, at de ikke umiddelbart har set indikationer på, at der skulle være tale om et meget vådt område, men tilføjede, at vejen naturligvis anlægges, så den også er farbar i våde perioder.

 

Flere af de fremmødte lodsejere udtrykte ønske om at bevare overkørsel nr. 310, idet dette vil være den bedste løsning for størstedelen af lodsejerne. Lodsejerne ønskede i den forbindelse oplyst efter hvilke kriterier, Banedanmark beslutter, om en overkørsel skal lukkes eller sikres. Banedanmark oplyste hertil, at det på baggrund af en politisk beslutning er udgangspunktet at nedlægge alle usikrede overkørsler samt reducere i antallet af overkørsler generelt, og hvor økonomiske aspekter og faktiske forhold omkring overkørslen og de gener, en lukning vil medføre, udgør en del af det endelige beslutningsgrundlag. Adspurgt kunne anlægsmyndigheden endvidere oplyse, at det foreslåede projekt inklusive estimerede erstatninger beløber sig til ca. 4 mio. kr., hvorimod en sikring af overkørslen koster ca. 3,5 mio. kr.

 

I forhold til forslaget om at sikre overkørsel nr. 310 anførte Banedanmark, at en vej langs banen til arealerne ved overkørsel nr. 311 vil være kompliceret, da området er meget vådt.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 310 og 311)

Kommissionen drøftede de indkomne forslag og bemærkninger indgående. Under hensyn til, at der ikke kan opnås tilladelse til at lade vejen gå gennem fredskov og naturarealer, godkendes det af Banedanmark fremlagte forslag om lukning af overkørsel nr. 310 og 311.

 

Kommissionen noterede sig endvidere Banedanmarks oplysning om, at der vil blive etableret en vigeplads på den private fællesvej over matr. nr. 17c Madum By, Madum.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 328 – km 166.852

Besigtigelsesplan nr. SA-92-166852-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 166.852 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes umiddelbart kun af gående, men kan stadig passeres af landbrugskøretøjer.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 328 til det daværende matr. nr. 1a Nr. Vosborg Hgd., Ulfborg.

 

Overkørsel nr. 328 var på daværende tidspunkt en af i alt tre overkørsler, der blev anlagt til at betjene ejendommen matr. nr. 1a Nr. Vosborg Hgd., Ulfborg. Den ene af de tre blev lukket i 1986.

 

På banens vestlige side er matr. nr. 1a Nr. Vosborg Hgd., Ulfborg i dag udstykket til ejendommene matr. nr. 1a, 1ab, 1aa og 1s ibd. Af disse ejendomme er det kun matr. nr. 1a ibd., der i dag matrikulært har adgang til overkørsel nr. 328, og som har arealer på begge sider af banen.

 

På banens østlige side er matr. nr. 1a ibd. blevet udstykket til flere ejendomme, der i dag er beliggende enten mellem bane og kommunevejen Vembvej eller på den østlige side af Vembvej. Af de lodder, der er beliggende øst for banen, er det i dag kun matr. nr. 1an og 1au ibd., der stadig er en del af ejendommen matr. nr. 1a ibd. m.fl. Og af de to lodder er det kun matr. nr. 1au ibd., der har fysisk og matrikulær adgang til overkørsel nr. 328.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B41

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Nr. Vosborg Hgd., Ulfborg m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1au ibd. på 5,2 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 207,7 ha.

 

Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 328 som adgang til matr. nr. 1au Nr. Vosborg Hgd., Ulfborg, men i stedet den offentlige overkørsel nr. 327.

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at benytte den offentlige overkørsel nr. 327.

 

B41

Fremtidig adgang til matr. nr. 1au Nr. Vosborg Hgd., Ulfborg fra ejendommens bygninger henvises til, som hidtil, at benytte den offentlige overkørsel nr. 327 og kommunevejen Vembvej.

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer havde forud for forretningen fremsendt indsigelse mod lukning af overkørslen og anførte til støtte herfor, at overkørslen benyttes til erhvervsmæssig og landbrugsmæssig drift.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om lukning af overkørslen tiltrædes.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Peter Sigtenbjerggaard

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen