Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, besigtigelsesforretningen den 25. og 26. juni 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

RINGKØBING – STRUER

(Besigtigelsesforretningen den 25. og 26. juni 2014)

3. hæfte

 

 

Onsdag den 25. juni 2014 kl. 10.30 samledes kommissionen på Best Western Hotel Schaumburg i Holstebro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer.

 

Forretningen fortsatte kl. 13.15 samme sted og i samme anledning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Niels Juel, Nørager og Peter Sigtenbjerggaard, Rask Mølle, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte Petrine Hede Andersen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, Niras, myndighedskoordinator Stine Baldus Gæmelke, Rambøll og Thomas Damm Honoré, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Sanne Fyrstenberg og Terese Fuglsang redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Esbjerg og Struer ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 169.195 – 179.521. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 169.195 – 179.521 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 28. november 2013 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 333 til 350. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje, der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-92-169195-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 333 1:4.000
SA-92-170801-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 336  
  – off. ovg. km 173.531 1:4.000
SA-92-177370-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 347-350 1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Holstebro Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Ringkøbing mod Struer.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet i afsnittet: Allerede nedlagte overkørsler.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse af følgende overkørsler.

 

Holstebro Kommune:  
Privat niveau overkørsel nr. 333 km 169.195
Privat niveau overkørsel nr. 336 km 170.801
Privat niveau overkørsel nr. 337 km 171.325
Privat niveau overkørsel nr. 338 km 171.934
Privat niveau overkørsel nr. 341 km 173.147
Offentlig niveau overgang km 173.531 km 173.531
Privat niveau overkørsel nr. 347 km 177.370
Privat niveau overkørsel nr. 348 km 178.361
Privat niveau overkørsel nr. 350 km 179.521

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af overkørslerne, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. tinglyste servitutter, gamle ejendomskort og banens arkiver, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

Overkørsel nr. 330 – matr. nr. 140a Vemb By, Vemb
Overkørsel nr. 334 – matr. nr. 140a Vemb By, Vemb
Overkørsel nr. 340 – matr. nr. 32a Bur By, Bur
Overkørsel nr. 342 – matr. nr. 32a Bur By, Bur

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Best Western Hotel Schaumburg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

 

Offentlig niveau overkørsel nr. 330

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-169195-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen blev gennemført i 1908, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 140a (banen) Vemb By, Vemb overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 333 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 333 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 333 – km 169.195

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-169195-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 169.195 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af flere landbrugsejendomme.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 333 til de daværende matr. nr. 14 og 15a Vemb By, Vemb. Begge ejendomme havde bygningerne beliggende på banens østlige side, og overkørslen gav adgang til arealer på banens vestlige side.

 

Matr. nr. 14 ibd. på banens østlige side betegnes i dag matr. nr. 14a ibd., og matr. nr. 15a ibd. er i dag sammenlagt med matr. nr. 16d ibd. og betegnes matr. nr. 15a ibd.

 

På banens vestlige side er matr. nr. 14 Vemb By, Vemb i dag udstykket til matr. nr. 14t, 14h, 2cl, 2cm ibd. samt til dele af matr. nr. 30, 14f, 14q, 14r, 14u, 12a, 2ck og litra “v” ibd.

 

Matr. nr. 15a Vemb By, Vemb på banens vestlige side er i dag udstykket til matr. nr. 15x, 15y, 15ab, 15i, 15k samt til dele af matr. nr. 15h og 30 ibd.

 

Af lodderne på banens vestlige side er det kun de nuværende matr. nr. 14t, 14g, 14h og 15ab Vemb By, Vemb, der er en del af en landbrugsejendom, der har arealer på begge sider af banen, og som benytter overkørslen i driften. Det oprindelige matr. nr. 14 ibd. udgør ca. 14,0 ha af matr. nr. 14g ibd.

 

De nævnte matr. nr. er i dag fordelt på de to landbrugsejendomme; matr. nr. 14t, 14g og 14h Vemb By, Vemb drives fra bygningerne på matr. nr. 14a Vemb By, Vemb og matr. nr. 15ab ibd. drives fra bygningerne på matr. nr. 15a ibd.

 

Derudover benyttes overkørsel nr. 333 i driften af landbrugsejendommen matr. nr. 30 ibd. m.fl., idet denne har samme ejer som landbrugsejendommen matr. nr. 15a ibd. m.fl. Landbrugsejendommen matr. nr. 30 ibd. m.fl. har ingen ret til at benytte overkørsel nr. 333, jf. ovenstående.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B12

Landbrugsejendommen matr. nr. 14a Vemb By, Vemb m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 14t, 14h og del af 14g ibd. på i alt 34,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 14a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 61,5 ha.

 

B16

Landbrugsejendommen matr. nr. 15a Vemb By, Vemb m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 15ab ibd. på 8,5 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 15a ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 46,1 ha.

(Ejer også B17).

 

B17

Landbrugsejendommen matr. nr. 30 Vemb By, Vemb m.fl. Ejendommens bygninger er nedrevet, men ortofoto fra 2010 viser, at bygningerne har været beliggende på matr. nr. 30 ibd. på banens vestlige side. Ejendommen har lodderne matr. nr. 20c, 20e og 21e ibd. beliggende på banens østlige side, men har ingen ret til at benytte overkørsel nr. 333 i driften af disse. Landbrugsejendommen udgør i alt 21,5 ha. Ejendommen ejes af ejeren af B16 og drives fra bygningerne på matr. nr. 15a ibd., som er beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Burvej og Præstegårdsvej, ad privat fællesvej Sdr. Hedegårdsvej gennem offentlig overkørsel nr. 332, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2cg, 140a (banen), 14b (banen), 12c og 14t Vemb By.

 

Den private fællesvej anlægges delvis som ny vej ved tilslutningen til den private fællesvej Sdr. Hedegårdsvej og ved mast på matr. nr. 14t ibd. og øvrigt ved udvidelse samt renovering af eksisterende vej langs banens vestlige side.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 2cg, 14b (banen), 12c og 14t ibd. udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. Hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig, udlægges vejen som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Til sikring af oversigtsforholdene for brugerne af den private fællesvej pålægges matr. nr. 2cg Vemb By, Vemb servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 meter over vejmidten for den private fællesvej Sdr. Hedegårdsvej.

 

Udvidelsen og renoveringen af den eksisterende private fællesvej og etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 2cg, 14b (banen), 140a (banen), 12c og 14t Vemb By, Vemb.

 

Efter anlæggets færdiggørelse berigtiges skellet mellem bane og vej på matr. nr. 140a (banen), 2cg, 12c, 14b (banen) og 14t ibd. Den private fællesvej på matr. nr. 140a (banen) Vemb By, Vemb kan efterfølgende tillægges de tilgrænsende matr. nr. 2cg, 12c og 14t ibd.

 

Matr. nr. 14b (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 2cg ibd.

 

Del af vejareal over matr. nr. 140a (banen) og 30 Vemb By, Vemb nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe- og vejarealer fra matr. nr. 140a (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 30, 14t, 14a og 15a ibd.

 

B12

Fremtidig adgang til matr. nr. 14t, 14h og del af 14g Vemb By, Vemb fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Burvej og Præstegårdsvej, privat fællesvej Sdr. Hedegårdsvej gennem offentlig overkørsel nr. 332, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2cg, 140a (banen), 14b (banen), 12c og 14t ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 14t, 14h og del af 14g ibd. vil fremover være 2.000 meter.

 

B16

Fremtidig adgang til matr. nr. 15ab Vemb By, Vemb fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Burvej og Præstegårdsvej, privat fællesvej Sdr. Hedegårdsvej gennem offentlig overkørsel nr. 332, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 2cg, 140a (banen), 14b (banen), 12c og 14t ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 15ab ibd. vil fremover være 2.650 meter.

 

B17

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 333.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 330, 333 og 334)

Enkelte lodsejere spurgte til, hvorfor der ikke etableres en tunnel ved overkørsel nr. 333 i stedet for at bevare overkørsel nr. 332.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at en tunnel vil være en meget dyr løsning. Banedanmark samt deres rådgivere har ikke vurderet, at der skal laves hverken en tunnel eller en opgradering af overkørsel nr. 333. Lukning af overkørsel nr. 333 vil give ændrede trafikmønstre i området, men anlægsmyndigheden har vurderet, at det er inden for rimelighedens grænser.

 

Herefter spurgte lodsejerne om, hvorvidt overkørsel nr. 332 vil blive yderligere sikret med bomme. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der ikke sker en opgradering af overkørslen. Enkelte lodsejere var uforstående over for dette, da de for ca. 9 år siden blev oplyst om, at der ville komme bomme ved netop denne overkørsel og spurgte herefter, hvad der skal til, før der etableres bomme. Banedanmarks repræsentanter oplyste, at man følger Trafikstyrelsens retningslinjer for, hvornår der skal etableres bomme ved en overkørsel. Ved denne overkørsel er der ikke så meget trafik, at der kræves bomme. Det nuværende anlæg er en sikret overkørsel.

 

Der blev af lodsejerne spurgt til, hvor meget det vil koste at etablere en tunnel, samt hvad det koster at opgradere vejforløbet i projektet.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter svarede hertil, at det koster ca. 1.000 kr. pr. løbende meter at opgradere en vej, hvilket ligeledes ville udgøre omkostningen ved anlæg af en ny vej med de i materialet nævnte specifikationer. Det blev samtidig oplyst, at det koster ca. 3,5 mio. kr. at opgradere en overkørsel og over 4 mio. kr. at etablere en tunnel. Tallene er erfaringstal fra tidligere projekter.

 

En enkelt lodsejer var ikke enig med Banedanmark i, at det vil koste 4 mio. kr. at etablere en tunnel, da lodsejeren selv havde undersøgt priser. Han oplyste, at en tunnel vil kunne etableres for 3 mio. kr.

 

Banedanmark oplyste, at der etableres to vigepladser på matr. nr. 2a Vemb By, Vemb umiddelbart inden svinget på Præstegårdsvej samt en enkelt vigeplads på matr. nr. 12c, 14b og 2cg ibd.

 

Flere lodsejere påpegede, at de ikke mener, det er hensigtsmæssigt med vigepladser på hver side af s-svinget på Præstegårdsvej og Sdr. Hedegårdsvej. Der fremkom forslag om at rette svinget og vejforløbet på Præstegårdsvej ud, således at der bliver bedre oversigtsforhold.

 

Der blev fremsat forslag om flytning af masten på matr. nr. 14t Vemb By, Vemb.

 

Flere lodsejere påpegede desuden, at der er meget dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Præstegårdsvej til Burvej samt ved t-krydset fra Præstegårdsvej til Præstegårdsvej/Sdr. Hedegårdsvej.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 330, 333 og 334)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Banedanmark, dog med nedenstående bemærkninger:

 

Banedanmark anmodes om, frem mod ekspropriationsforretningen, at overveje, hvorvidt masten på matr. nr. 14t Vemb By, Vemb bør flyttes, eller hvorvidt vejen rundt om masten kan rettes ud, så indgrebet i marken ikke bliver så stort.

 

Frem mod ekspropriationsforretningen anmodes Banedanmark om i samråd med Holstebro Kommune at arbejde videre med oversigtsforholdene samt placeringen af vigepladserne.

Privat niveau overkørsel nr. 334

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-169195-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved servitut tinglyst den 27.10.1981 gav ejerne af matr. nr. 15h, 17b, 17c, 17u, 17v, 17y, 17s, 17t, 17x og 18a Vemb By, Vemb afkald på brugen af overkørsel nr. 334.

 

Overkørslen blev herefter nedlagt, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 140a (banen) Vemb By, Vemb overgår til ejerens frie råden.

 

Del af vejareal over matr. nr. 140a (banen) nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 140a (banen) Vemb By, Vemb kan overføres til det tilgrænsende matr. nr. 15h ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 333 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 333 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 336 – km 170.801

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-170801-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 170.801 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til det offentlige vejnet for en ejendom og til landbrugsarealer på banens nordlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 336 til de daværende matr. nr. 38, 37a og 29 Vemb By, Vemb.

 

I dag er matr. nr. 38, 37a og 29 Vemb By, Vemb på banens nordlige side samlet under matr. nr. 20l ibd. og udgør ca. 8,0 ha af det samlede areal af matr. nr. 20l ibd. Matr. nr. 20l ibd. er del af en landbrugsejendom, der benytter overkørslen i driften af ejendommen.

 

Derudover benyttes overkørslen af landbrugsejendommen matr. nr. 45c Vemb By, Vemb m.fl. som adgang til denne marklod og af ejendommen matr. nr. 35a Vemb By, Vemb som adgang til det offentlige vejnet.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B29

Landbrugsejendommen matr. nr. 20h Vemb By, Vemb m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 20l ibd. på ca. 8,0 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 20h ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 80,4 ha.

 

B31

Landbrugsejendommen matr. nr. 17t Vemb By, Vemb m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 45c ibd. på 1,3 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 17t ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 9,9 ha.

 

B34

Ejendommen matr. nr. 35a Vemb By, Vemb er beliggende på banens nordlige side og udgør 0,3 ha. Ejendommen benyttes som klubhus af en privat motorcykelforening.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Burvej, privat fællesvej Burvej gennem offentlig overkørsel nr. 335, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 19r, 20k, 17g og 20l Vemb By, Vemb og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Eksisterende privat fællesvej udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. Hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig, udlægges vejen som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde.

 

Udvidelsen og renoveringen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 20l, 17g, 19r, 20k, 20g, 19a og 20a ibd.

 

Det etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 19a Vemb By, Vemb og på matr. nr. 17g ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Eksisterende vejudlæg for den private fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 20l, 17g, 19r, 20k, 20g, 19a og 20a ibd. berigtiges efter forholdene i marken efter anlægsarbejdets afslutning.

 

Eksisterende vejudlæg for den private fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 20l og 45c ibd. berigtiges efter forholdene i marken.

 

Del af vejareal over matr. nr. 20l og 20h ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe- og vejarealer fra matr. nr. 140a (banen) Vemb By, Vemb kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 20h og 20l ibd.

 

B29

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 20l Vemb By, Vemb fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Burvej, privat fællesvej Burvej gennem offentlig overkørsel nr. 335 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 19r, 20k og 17g Vemb By, Vemb. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af ejendommens lod matr. nr. 20l ibd. vil fremover være 2.000 meter.

 

B31

Fremtidig adgang til matr. nr. 45c Vemb By, Vemb fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Burvej, privat fællesvej Burvej gennem offentlig overkørsel nr. 335 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 19r, 20k, 17g og 20l Vemb By, Vemb. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 45c ibd. vil fremover være 1.950 meter.

 

B34

Fremtidig adgang til matr. nr. 35a Vemb By, Vemb henvises til at foregå ad kommunevejen Burvej, privat fællesvej Burvej gennem offentlig overkørsel nr. 335 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 19r, 20k, 17g, 20l og 45c ibd.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 336, 337, 338, 340, 341 og 342 samt overgangene km 173.147 og km 173.531)

Enkelte lodsejere udtrykte utilfredshed over, at man fremover skal komme til sine ejendomme ad lange grusveje.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at man har vurderet vejen på den nordlige side af banen som god, hvorfor man ikke har haft betænkeligheder ved at lede trafikken ad denne vej. Banedanmark oplyste desuden, at der etableres to vigepladser på matr. nr. 20l Vemb By, Vemb umiddelbart øst og vest for matr. nr. 35a ibd.

 

Der fremkom forslag om, at overkørsel nr. 336 skulle bevares frem for overkørsel nr. 335.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at det vil blive for dyrt, samt at man har fået til opgave at nedlægge de usikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt blot at flytte det sikrede anlæg fra overkørsel nr. 335 til overkørsel nr. 336 som foreslået af en lodsejer.

 

Det blev af lodsejerne samt Banedanmark oplyst, at privat fællesvej Burvej på den sydlige side af banen er i dårlig stand. Enkelte lodsejere fremkom herefter med forslag om at etablere vej fra den private fællesvej mellem Burvej og overkørsel nr. 336 over matr. nr. 20h og 20g Vemb By, Vemb.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 336, 337, 338, 340, 341 og 342 samt overgangene km 173.147 og km 173.531)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Banedanmark, dog med nedenstående bemærkninger:

Kommissionen kan tiltræde forslaget om, at der etableres vej fra den private fællesvej mellem Burvej og overkørsel nr. 336 over matr. nr. 20h og 20g Vemb By, Vemb til privat fællesvej Burvej. En del af den private fællesvej Burvej nedlægges matrikulært, hvorved opgraderingen af en del af vejstykket tillige udgår.

 

Frem mod ekspropriationsforretningen anmodes Banedanmark om at arbejde videre med placeringen af vigepladser.

 

Lodsejerne oplyste over for kommissionen, at der bliver kørt langs banen over matr. nr. 3l Bur By, Bur, hvilket også kunne konstateres ved besigtigelsen i marken. Dette forhold berigtiges, således at vejen fremover vil være privat fællesvej. Dette betyder samtidig, at vejudlægget over matr. nr. 9d, 3l og 4r Bur By, Bur udgår af projektet.

 

Kommissionen anmodede tillige anlægsmyndigheden om at anvise den fremtidige vejadgang til kommunevejen Møborgåvej for ejendommen matr. nr. 16a Bur By, Bur.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 337 – km 171.325

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-170801-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 171.325 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til det offentlige vejnet for en landbrugsejendom og til landbrugsarealer på banens nordlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 337 til de daværende matr. nr. 4c, 6, 7, 14 og 19 Bur By, Bur.

 

På banens nordlige side fordeler lodderne sig i dag som følger:

 

Matr. nr. 6, 7, 14 og 19 Bur By, Bur er blevet til matr. nr. 6c, 6k, 7l, 14g og 19c ibd. og dele af matr. nr. 14l og 14k ibd.
Matr. nr. 4c Bur By, Bur er blevet til matr. nr. 4r ibd. og dele af matr. nr. 14l og 3m ibd.

 

På banens sydlige side er dele af matr. nr. 4c og 6 Bur By, Bur inddraget under matr. nr. 3s ibd. og udgør ca. 0,4 ha heraf.

 

Det er kun de nuværende matr. nr. 19c, 14g, 7l, 6k, 4r og 3s Bur By, Bur, der stadig er del af landbrugsejendomme, der benytter overkørslen i driften af ejendommene. Som adgang til de øvrige landbrugslodder benyttes andre adgangsveje i dag.

 

Derudover benyttes overkørslen af landbrugsejendommen matr. nr. 3l Bur By, Bur m.fl. som adgang til det offentlige vejnet og i driften af ejendommen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B29

Landbrugsejendommen matr. nr. 20h Vemb By, Vemb m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 19c, 14g og 7l Bur By, Bur på i alt 4,6 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 20h Vemb By, Vemb er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 80,4 ha.

 

B35

Landbrugsejendommen matr. nr. 6a Bur By, Bur m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 6k ibd. på 15,9 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 6a ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 152,4 ha.

(Ejer også B36).

 

B36

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 7a Bur By, Bur m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 4r ibd. på 9,9 ha beliggende på banens nordlige side. Ejendommen har arealer på begge sider af banen, og landbrugsejendommen udgør 68,8 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 6a ibd. beliggende på banens sydlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 6a ibd. til matr. nr. 4r ibd. udgør ca. 2,0 km.

(Ejer også B35).

 

B37

Landbrugsejendommen matr. nr. 3l Bur By, Bur m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 3s ibd. på 0,4 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 3l ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 17,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Burvej, ad privat fællesvej Burvej gennem offentlig overkørsel nr. 335 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 20k, 19r, 17g, 20l, 45c og 35a Vemb By, Vemb, matr. nr. 19c, 32a (banen), 14g, 7l, 6k og 4r Bur By, Bur.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for B29 og B37 som beskrevet under overkørsel nr. 336.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for B35 og B36 som beskrevet under overkørsel nr. 338.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 20l og 35a Vemb By, Vemb, matr. nr. 19c, 7l, 6k og 4r Bur By, Bur udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6k, 7l, 14g og 19c ibd.

 

Der udlægges privat fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 4r ibd. til sikring af vejadgangen til matr. nr. 6k ibd. Vejen udlægges med samme bredde som den private fællesvej over matr. nr. 9d og 3l ibd. Vejen anlægges ikke i marken, men der skabes fysisk passage gennem læhegnet mellem matr. nr. 3l og 4r ibd.

 

Rampe- og vejarealer fra matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 3s og 19a ibd.

 

B29

Fremtidig adgang til matr. nr. 19c, 14g og 7l Bur By, Bur fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Burvej, ad privat fællesvej Burvej gennem offentlig overkørsel nr. 335 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 19r, 20k, 17g, 20l, 45c og 35a Vemb By, Vemb. Afstanden mellem ejendommens bygninger og ejendommens lodder matr. nr. 19c, 14g og 7l Bur By, Bur vil fremover være 2.400 meter.

 

B35

Fremtidig adgang til matr. nr. 6k Bur By, Bur fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Burvej og Lyngholmvej gennem offentlig overkørsel nr. 339, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 6b, 32a (banen), 7c, 5g, 8i og 9d ibd., som beskrevet under overkørsel nr. 338, og herefter ad ny privat fællesvej over matr. nr. 9d, 3l og 4r ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og ejendommens lod matr. nr. 6k Bur By, Bur vil fremover være 1.800 meter.

 

B36

Fremtidig adgang til matr. nr. 4r Bur By, Bur fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå ad kommunevejene Burvej og Lyngholmvej gennem offentlig overkørsel nr. 339, privat fællesvej over matr. nr. 6b, 32a (banen), 7c, 5g, 8i og 9d ibd. og herefter ad ny privat fællesvej over matr. nr. 9d og 3l ibd.

 

B37

Fremtidig adgang til matr. nr. 3l Bur By, Bur henvises til at foregå ad kommunevejen Burvej, privat fællesvej Burvej gennem offentlig overkørsel nr. 335 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 19r, 20k, 17g, 20l, 45c og 35a Vemb By, Vemb, matr. nr. 32a (banen), 19c, 14g, 7l, 6k og 4r Bur By, Bur.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 3s Bur By, Bur fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 4r, 6k, 7l, 14g, 19c og 32a (banen) Bur By, Bur, matr. nr. 20l, 35a, 45c, 17g, 20k og 19r Vemb By, Vemb, videre ad privat fællesvej Burvej gennem offentlig overkørsel nr. 335, kommunevejen Burvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 19a Bur By, Bur. Afstanden mellem ejendommens bygninger og ejendommens lod matr. nr. 3s ibd. vil fremover være 3.200 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 338 – km 171.934

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-170801-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 171.934 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, der benyttes som adgang for flere landbrugsejendomme til ejendommenes lodder på banens nordlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 338 til de daværende matr. nr. 3b, 8 og 9 Bur By, Bur.

 

På banens nordlige side fordeler lodderne sig i dag som følger:

 

Matr. nr. 3b Bur By, Bur er blevet til matr. nr. 3l ibd.
Matr. nr. 8 Bur By, Bur er blevet til matr. nr. 8i, 8u, 8d og 8n ibd.
Matr. nr. 9 Bur By, Bur er blevet til matr. nr. 9d og 9s ibd.

 

På banens sydlige side er matr. nr. 3b ibd. blevet til dele af matr. nr. 3s og 19a ibd. og udgør henholdsvis ca. 0,4 ha og 2,0 ha heraf. Matr. nr. 8 og 9 ibd. er i dag lagt sammen til matr. nr. 8l ibd.

 

Det er kun de nuværende matr. nr. 9d og 8i Bur By, Bur, der stadig er del af landbrugsejendomme, der benytter overkørslen i driften af ejendommene. Som adgang til de øvrige landbrugslodder benyttes andre adgangsveje i dag.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B35

Landbrugsejendommen matr. nr. 6a Bur By, Bur m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 9d ibd. på 25,1 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 6a ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 152,4 ha.

 

B36

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 7a Bur By, Bur m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 8i ibd. på 17,3 ha beliggende på banens nordlige side. Ejendommen er beliggende på begge sider af banen, og landbrugsejendommen udgør 68,8 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 6a ibd. beliggende på banens sydlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 6a ibd. til matr. nr. 8i ibd. udgør ca. 1,1 km.

 

B37

Landbrugsejendommen matr. nr. 3l Bur By, Bur m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 3s ibd. på 0,4 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 3l ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 17,0 ha. Der er ingen adgang fra overkørsel nr. 338 til matr. nr. 3s Bur By, Bur i dag. I stedet benyttes overkørsel nr. 337.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Burvej og Lyngholmvej gennem offentlig overkørsel nr. 339 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 6b, 7c, 5g, 8i, 9d og 32a (banen) Bur By, Bur.

 

Den private fællesvej anlægges delvis som ny vej ved tilslutningen til kommunevejen Lyngholmvej og i øvrigt ved udvidelse og renovering af eksisterende vej langs banens nordlige side.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 6b Bur By, Bur udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. Hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig, udlægges vejen som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde.

 

Etableringen af den nye private fællesvej samt udvidelsen og renoveringen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 6b, 32a (banen), 7c, 5g og 8i Bur By, Bur.

 

Der etableres 1 vigeplads på matr. nr. 7c Bur By, Bur. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Efter anlæggets færdiggørelse berigtiges skellet mellem bane og vej på matr. nr. 32a (banen), 6b, 7c, 5g og 8i ibd. Den private fællesvej på matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur kan efterfølgende tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6b, 7c, 5g, 8i og 9d ibd.

 

Eksisterende markspor over matr. nr. 9d og 3l Bur By, Bur optages og udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde, som de har i marken, som adgangsveje for matr. nr. 4r og 6k ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 8i ibd. udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Rampe- og vejareal fra matr. nr. 32a (banen) på banens sydlige side kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 3s og 8l ibd.

 

Del af vejareal på matr. nr. 32a (banen) ibd. på banens nordlige side nedlægges og kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 9d og 3l ibd.

 

B35

Fremtidig adgang til matr. nr. 9d Bur By, Bur fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Burvej og Lyngholmvej gennem offentlig overkørsel nr. 339 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 6b, 7c, 5g, 8i og 32a (banen) ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og ejendommens lod matr. nr. 9d Bur By, Bur vil fremover være 1.300 meter.

 

B36

Fremtidig adgang til matr. nr. 8i Bur By, Bur fra ejendommens øvrige lodder henvises til at foregå ad kommunevejene Burvej og Lyngholmvej gennem offentlig overkørsel nr. 339 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 6b, 7c, 5g og 32a (banen) ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 340

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-170801-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved servitut tinglyst den 27.10.1981 gav ejerne af matr. nr. 4a, 4k, 4s, 8h, 8m, 9a, 9h og 9i Bur By, Bur afkald på brugen af overkørsel nr. 340.

 

Overkørslen blev herefter nedlagt, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 9i ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 341 og overgang km 173.147

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-170801-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. I forbindelse med overkørslen blev der anlagt en overgang for fodgængere. Overkørslen og overgangen er beliggende i banens km 173.147 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en landbrugsejendom samt som adgang til det offentlige vejnet på banens sydlige side. Der er adgang til det offentlige vejnet fra begge sider af banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 341 til de daværende matr. nr. 16 og 5 Bur By, Bur samt for ejerne af Vosborg Gods. I forbindelse med overkørslen blev der anlagt en overgang for fodgængere.

 

På banens nordlige side fordeler lodderne sig i dag som følger:

 

Matr. nr. 16 Bur By, Bur er blevet til matr. nr. 16a ibd. og en del af matr. nr. 8m ibd.
Matr. nr. 5 Bur By, Bur er inddraget under matr. nr. 8m ibd.

 

På banens sydlige side fordeler lodderne sig i dag som følger:

 

Matr. nr. 16 Bur By, Bur er blevet til matr. nr. 16b, 16f og16g ibd. og del af matr. nr. 5m ibd.
Matr. nr. 5 Bur By, Bur er blevet til matr. nr. 5a, 5q og 5p ibd. og dele af matr. nr. 2b, 2fl og 5m ibd.

 

Vosborg Gods kan ikke identificeres ud fra de gamle ejendomskort.

 

Det er kun de nuværende matr. nr. 16a, 16f og 16g Bur By, Bur, der stadig er del af landbrugsejendomme, der benytter overkørslen i driften af ejendommene. Som adgang til de øvrige lodder benyttes andre adgangsveje i dag.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B43

Landbrugsejendommen matr. nr. 16a Bur By, Bur er beliggende på banens nordlige side og udgør 4,4 ha.

 

B44

Landbrugsejendommen matr. nr. 8m Bur By, Bur m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 16f ibd. på 2,9 ha og englodden matr. nr. 16g ibd. på 3,9 ha begge beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 8m ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 111,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen og overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad privat fællesvej Møborgåvej, videre ad kommunevejene Møborgåvej og Lyngholmvej gennem offentlig overkørsel nr. 339 og herefter ad kommunevejen Burvej.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur via servitutpålæg på matr. nr. 2ad, 2ae, 20a, 18a og 16a ibd. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Rampearealer fra matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur kan overføres til de tilgrænsende matr. nr. 16f, 16a og 8m ibd.

 

B43

Fremtidig adgang til matr. nr. 16a Bur By, Bur henvises til at foregå ad kommunevejen Møborgåvej og herefter ad privat fællesvej Møborgåvej over matr. nr. 8m ibd.

 

B44

Fremtidig adgang til matr. nr. 16f Bur By, Bur fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Møborgåvej, videre ad kommunevejene Møborgåvej og Lyngholmvej gennem offentlig overkørsel nr. 339 og herefter ad kommunevejen Burvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og ejendommens lod matr. nr. 16f Bur By, Bur vil fremover være 3.400 meter.

 

Fremtidig adgang til englodden matr. nr. 16g Bur By, Bur fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Møborgåvej, videre ad kommunevejene Møborgåvej og Bygaden gennem offentlig overkørsel nr. 343 og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og ejendommens lod matr. nr. 16g Bur By, Bur vil fremover være 4.300 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

 

Offentlig niveau overgang – km 173.531

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-170801-05-12.

 

Nuværende forhold

Overgangen i km 173.531 er offentlig og blev anlagt i forbindelse med banens anlæggelse i 1875 som offentlig overgang for en skolesti.

 

Overgangen krydses af en trampesti og benyttes kun af gående som adgang over banen.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, grøfterne graves igennem, og der sættes hegn op.

 

Al trafik over banen henvises fremover til at benytte det øvrige offentlige vejnet i området.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 342

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-170801-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved servitut tinglyst den 18.11.1981 gav ejerne af matr. nr. 18a, 18b, 20b, 18c, 20a, 20d og 20e Bur By, Bur afkald på brugen af overkørsel nr. 342.

 

Overkørslen blev herefter nedlagt, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 32a (banen) Bur By, Bur kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 18a ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 336 anførte.

 

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Torsdag den 26. juni 2014 kl. 8.15 samledes kommissionen på Best Western Hotel Schaumburg i Holstebro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Holstebro Kommune og Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmark gennemgik projektet som anført i protokollen, jf. gårsdagens forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under mødet med de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

 

Privat niveau overkørsel nr. 347 – km 177.370

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-177370-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 177.370 og er sikret med led.

 

Overkørslen er adgangsvej for en landbrugsejendom beliggende på banens nordlige side. Denne ejendom har arealer på begge sider af banen og benytter overkørslen i landbrugsdriften.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 347 for de daværende matr. nr. 1, 2, 4, 6a, 7, 8b, 9a, 10, 11, 12a, 13, 15b og 16 af Navr.

 

I 1906 blev overkørsel nr. 347 flyttet ca. 300 meter mod vest til sin nuværende placering. Ved denne anledning blev der den 13.07.1906 tinglyst en deklaration, hvor ejerne af de daværende matr. nr. 1k, 1l, 6t, 6a, 13a, 2a, 4, 12a, 16a, 7a, 9a, 15b, 10c, 11b, 8l og 8m af Navr samtykkede i, at “den for os udlagte privatoverkørsel nr. 347 flyttes”. I samme servitut blev ejeren af matr. nr. 6a ibd. pålagt at udlægge en forbindelsesvej fra overkørslen frem til Vemb-Holstebro Landevej i skellet mellem matr. nr. 6a og 1l ibd. Alle de nævnte ejendomme i servitutten og fremtidige parceller heraf fik færdselsret til forbindelsesvejen. Vejen eksisterer i dag i marken, men den er ikke udlagt på matrikelkortet.

 

I dag er ovennævnte matr. nr. udstykket til, eller inddraget under, ejendommene bestående af:

 

Matr. nr. 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1au, 1ax, 1aø, 1bu, 1bh, 1bg, 1bd, 1bc, 1bb, 1ba, 1bx, 1bv, 2a, 2g, 2l, 2f, 2h, 2m, 2n, 4a, 4r, 4p, 4q, 4s, 4y, 4z, 5p, 6a, 6d, 6t, 6y, 6z, 6æ, 6ai, 6ab, 6af, 6ad, 7a, 7ar, 7ak, 7an, 7as, 7al, 7aq, 7at, 7az, 7aø, 7ba, 7bd, 7bg, 7bf, 8f, 8m, 8aa, 9a, 9m, 9i, 9o, 9q, 9s, 10c, 11b, 12a, 12b, 12l, 12k, 12n, 12o, 13q, 13s, 13t og 16c Navr By, Navr.

 

Med udgangspunkt i beliggenhed og de matrikulære forandringer, der er sket siden banens anlæggelse, er det kun matr. nr. 1l, 2n, 6ai, 6y, 5p, 1k, 2g, 4y, 6t, 12l, 6d, 7ar, 10c, 11b, 1bx og 1bv Navr By, Navr, der i dag har adgang til overkørslen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B53

Landbrugsejendommen matr. nr. 6t Navr By, Navr m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2n ibd. og dele af matr. nr. 1l og 6ai ibd. på i alt 3,4 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 6t Navr By, Navr er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 25,5 ha.

 

Dele af matr. nr. 1k og 1bh ibd. og matr. nr. 1af Falsig By, Navr ligger inden for Vindmølleområde 34.T.11 i Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune.

 

B54

Landbrugsejendommen matr. nr. 12a Navr By, Navr m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 12l ibd. på 1,0 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 12a ibd. er også beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 17,3 ha.

 

B56

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 7ar Navr By, Navr er beliggende på banens nordlige side og udgør 3,8 ha. Ejendommen drives fra bygningerne på matr. nr. 6d Navr By, Navr.

(Ejer også B57, B58 og B59).

 

B57

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 10c Navr By, Navr er beliggende på banens nordlige side og udgør 1,6 ha. Ejendommen drives fra bygningerne på matr. nr. 6d Navr By, Navr.

(Ejer også B56, B58 og B59).

 

B58

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 11b Navr By, Navr er beliggende på banens nordlige side og udgør 1,4 ha. Ejendommen drives fra bygningerne på matr. nr. 6d Navr By, Navr.

(Ejer også B56, B57 og B59).

 

B59

Landbrugsejendommen matr. nr. 6d Navr By, Navr m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 6d ibd. på 7,8 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 6d ibd. er også beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 118,0 ha.

(Ejer også B56, B57 og B58).

 

B60

Landbrugsejendommen matr. nr. 1aq Navr By, Navr m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1bx ibd. på 0,5 ha og del af lodden matr. nr. 1bv ibd. på 0,2 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 1aq Navr By, Navr er også beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 5,1 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 347, og adgangen til matr. nr. 1bx ibd. fra ejendommens bygninger foregår i dag ad privat fællesvej Kærvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 50 (banen), 1g, 6d og 1bv ibd.

 

B69

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 6y Navr By, Navr er beliggende på banens sydlige side og udgør 2,3 ha.

 

B73

Ejendommen matr. nr. 5p Navr By, Navr er beliggende på banens sydlige side og udgør 12,8 ha. Ejendommen ejes af Holstebro Kommune.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Vembvej og Kærvej gennem offentlig overkørsel nr. 349, videre ad privat fællesvej Kærvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1aq, 6d, 1bh og 2g Navr By, Navr.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 6d og 1aq Navr By, Navr udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde. Vejen udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Udvidelse og renovering af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1aq og 6d ibd.

 

Eksisterende private fællesveje over matr. nr. 1g, 2g og 6y Navr By, Navr udlægges på matrikelkortet med den bredde, de har i marken.

 

Eksisterende markspor over matr. nr. 4y og 2g ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde, som det har i marken.

 

Eksisterende vejudlæg for den private fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 2g, 1bh og 6d ibd. berigtiges efter forholdene i marken.

 

Vejarealer på matr. nr. 6t, 7ar og 12l ibd. og dele af vejarealerne på matr. nr. 6d ibd. nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampe- og vejareal på matr. nr. 50 (banen) Navr By, Navr på banens nordlige side nedlægges og kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6t, 2g, 4y, 12l, 6d, 7ar, 10c og 11b ibd.

 

B53

Fremtidig adgang til matr. nr. 2n Navr By, Navr og dele af matr. nr. 1l og 6ai ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat vej over matr. nr. 6t og 2g ibd., ad privat fællesvej over matr. nr. 2g, 1bh, 6d og 1aq ibd., videre ad privat fællesvej Kærvej, ad kommunevejen Kærvej gennem offentlig overkørsel nr. 349 og herefter ad kommunevejen Vembvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2n ibd. og dele af ejendommens lodder matr. nr. 1l og 6ai ibd. vil fremover være 3.900 meter.

 

B54

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 347. Nuværende adgang til matr. nr. 12l Navr By, Navr fra ejendommens bygninger foregår ad kommunevejene Naurvej, Falsigvej og Kærvej, videre ad privat fællesvej Kærvej over matr. nr. 6d, 1bh og 2g ibd. og herefter ad eksisterende markspor over matr. nr. 2g og 4y ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og ejendommens lod matr. nr. 12l ibd. er 4.750 meter.

 

B56, B57, B58, B59, B60, B69, B73

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 347.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 350 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 350 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 348 – km 178.361

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-177370-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 178.361 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til landbrugsarealer på begge sider af banen, men den benyttes ikke i dag.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 348 for de daværende matr. nr. 1, 6a, 13 og 18 af Navr, som alle havde arealer på begge sider af banen.

 

I 1960 blev der etableret en vejforbindelse langs banen mellem overkørsel nr. 349 og overkørsel nr. 348 på banens nordlige side. I denne forbindelse blev der den 31.10.1960 tinglyst en deklaration, i hvilken Statsbanerne gav samtykke til brug af parallelvejene på banens areal og erklærede, at “eneste berettigede brugere af overkørsel nr. 348 efter vejens anlæg bliver ejeren af matr. nr. 13d og 18b Navr By, Navr samt ejerne af matr. nr. 1h, 6l og 6ø ibd.”

 

De lodder, som havde vejret til overkørsel nr. 348 ifølge deklarationen fra 1960, er i dag på banens nordlige side:

 

Matr. nr. 13d og 18b Navr By, Navr er udstykket til matr. nr. 13x ibd. og i øvrigt inddraget under matr. nr. 6d ibd.
Matr. nr. 6ø ibd. er inddraget under matr. nr. 6d ibd.

 

På banens sydlige side fordeler lodderne sig i dag som følger:

 

Matr. nr. 1h, 13d og 18b Navr By, Navr udgør ca. 4,0 ha af matr. nr. 1h ibd.
Matr. nr. 6ø Navr By, Navr er matr. nr. 6al ibd. på 318 m2 og udgør ca. 0,1 ha (ca. 700 m2) af matr. nr. 1h ibd.
Matr. nr. 6l ibd. betegnes matr. nr. 6ah ibd.

 

Det er kun de nuværende matr. nr. 1h og 6al Navr By, Navr, der stadig er del af en landbrugsejendom, som har arealer på begge sider af banen. Der er ikke andre ejendomme, der har fysisk adgang til overkørslen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B59

Landbrugsejendommen matr. nr. 6d Navr By, Navr m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 6al ibd. og del af matr. nr. 1h ibd. på i alt 4,1 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 6d ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 118,0 ha.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Vembvej og Kærvej gennem offentlig overkørsel nr. 349 og herefter ad privat fællesvej Kærvej.

 

Til sikring af oversigtsforholdene for brugerne af den private fællesvej Kærvej pålægges matr. nr. 6d, 48 og 6n Navr By, Navr servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 meter over vejmidten for kommunevejen Kærvej.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 6d Navr By, Navr ved tilslutningen til kommunevejen Kærvej udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Der foretages matrikulær udskillelse af en del af kommunevejen Kærvej over matr. nr. 6d Navr By, Navr.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 50 (banen) Navr By, Navr kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 6d, 13x og 1g ibd.

 

Dele af vejarealer på matr. nr. 1h og 50 (banen) Navr By, Navr nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampe- og vejareal på matr. nr. 50 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1h ibd.

 

B59

Fremtidig adgang til matr. nr. 6al ibd. og del af matr. nr. 1h Navr By, Navr fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevej Kærvej gennem offentlig overkørsel nr. 349, videre ad kommunevejen Vembvej og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 6al ibd. og del af matr. nr. 1h ibd. vil fremover være 1.250 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 350 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 350 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 350 – km 179.521

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-177370-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 179.521 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til landbrugsarealer på begge sider af banen, men den krydsende vej er tilgroet og benyttes ikke i dag, idet arealerne på begge sider af banen ikke længere tilhører samme ejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 350 for de daværende matr. nr. 8a og 9a af Navr.

 

Arealerne nord og syd for overkørsel nr. 350 er i dag forskellige ejendomme.

 

På banens sydlige side fordeler lodderne sig i dag som følger:

 

Matr. nr. 8a Navr By, Navr er blevet til matr. nr. 8a, 8ø, 8u, 8s, 8p, 8v, 8q, 8o, 8æ, 8af og 8ag ibd.
Matr. nr. 9a Navr By, Navr er blevet til matr. nr. 9a, 9i, 9f, 9o, 9s og dele af matr. nr. 7ap, 7bc, 9e, 9m og 5p ibd.

 

På banens nordlige side fordeler lodderne sig i dag som følger:

 

Matr. nr. 8a Navr By, Navr er blevet til matr. nr. 8g, 8x og 8z ibd.
Matr. nr. 9a Navr By, Navr er blevet til matr. nr. 9r og dele af matr. nr. 6d, 1bh, 1bg, 1bd, 1bc, 1bb, 1ba, 1aø, 1au, 1ax, 1bu og 1m ibd.

 

I dag er det kun de 2 landbrugsejendomme, matr. nr. 9a Navr By, Navr m.fl. og matr. nr. 9r ibd. m.fl., som har matrikulær adgang til overkørslen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B66

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Navr By, Navr m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 9r ibd. på 13,3 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 4a ibd. er også beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 150,2 ha.

 

B67

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Navr By, Navr m.fl. er i sin helhed beliggende på banens sydlige side, og ejendommen udgør i alt 4,4 ha.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at benytte det øvrige offentlige vejnet.

 

B66, B67

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 350.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 347, 348 og 350)

Banedanmark oplyste, at der etableres to vigepladser på matr. nr. 6d Navr By, Navr langs den private fællesvej grundet den forøgede trafik ud til kommunevejen Kærvej.

 

Der fremkom forslag om, at den fremtidige vejadgang til det offentlige vejnet for de berørte ejendomme skulle ske fra Gedmosevej i stedet for Kærvej.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 347, 348 og 350)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Banedanmark, dog med nedenstående bemærkninger:

 

Kommissionen finder, at adgangen til offentlig vej for ejendommene berørt ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 347, herunder ejendommen beliggende på matr. nr. 6t Bur By, Bur skal foregå ad Gedmosevej. De planlagte vigepladser, berigtigelse af vejudlæg på matrikelkortet vest for overkørsel nr. 348 samt vejen nord om ejendommen matr. nr. 1aq Bur By, Bur udgår af projektet. Banedanmark anmodes om, frem mod ekspropriationsforretningen, at arbejde videre med adgangsforholdene til de enkelte ejendomme.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Wind-Friis

Niels Juel               Peter Sigtenbjerggaard

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen