Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, besigtigelsesforretningen den 6. og 7. maj 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

RINGKØBING – STRUER

(Besigtigelsesforretningen den 6. og 7. maj 2014)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 10.00 samledes kommissionen på Hotel Fjordgården i Ringkøbing for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer.

 

Forretningen fortsatte kl. 13.00 samme sted og i samme anledning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Niels Juel, Nørager og Peter Sigtenbjerggaard, Rask Mølle, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune mødte Mads Hansen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, Niras og myndighedskoordinator Stine Baldus Gæmelke, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Sanne Fyrstenberg og Terese Fuglsang redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Ringkøbing og Struer ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 140.143 – 149.998. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 140.143 – 149.998 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 11.-12. marts 2013 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 276 – 300. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje, der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-92-140143-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 276 – 283 1:4.000
SA-92-144170-05-12 Besigtigelsesplan ovg. km 144.170,

ovk. 287 – 288

1:4.000
SA-92-146383-05-12 Besigtigelsesplan ovg. km 146.383,

ovk. 293 – 294

1:4.000
SA-92-149290-05-12 Besigtigelsesplan ovk. 298 – 300 1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Ringkøbing mod Struer.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet nedenfor.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune:

 

Privat niveau overkørsel nr. 276 km 140.143
Privat niveau overkørsel nr. 279 km 141.061
Privat niveau overkørsel nr. 282 km 142.512
Privat niveau overkørsel nr. 283 km 142.767
Privat niveau overgang km 144.170
Privat niveau overkørsel og overgang nr. 287 km 144.969
Privat niveau overkørsel nr. 288 km 145.179
Offentlig niveau overgang km 146.383
Privat niveau overkørsel og overgang nr. 293 km 146.627
Privat niveau overkørsel nr. 294 km 147.150
Privat niveau overkørsel nr. 298 km 149.290
Privat niveau overkørsel nr. 299 km 149.790
Privat niveau overkørsel nr. 300 km 149.998

 

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. de gamle ejendomskort og banens arkiver, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

  • Overkørsel nr. 278 – matr. nr. 87 Nørby, Ringkøbing Jorder
  • Overkørsel nr. 295 – matr. nr. 38a Den nordlige Del, Hee
  • Overkørsel nr. 296 – matr. nr. 38a Den nordlige Del, Hee
  • Overkørsel nr. 302 – matr. nr. 52a Sønden Åen, Tim

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der på matrikelkortet også en overkørsel, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet dens betydning og dermed er ophørt med at blive brugt. Følgende overkørsel er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

  • Overkørsel nr. 301 – matr. nr. 52a Sønden Åen, Tim

 

Denne overkørsel nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Fjordgården, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

 

Privat overkørsel nr. 276 – km 140.143

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-140143-05-12.

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 140.143 og er sikret med led. Overkørslen er tilgroet på begge sider og har en række år været midlertidigt nedlagt af Banedanmark på grund af begrænset brug og dårlige oversigtsforhold.

 

Ejeren af matr. nr. 3aæ Nørby, Ringkøbing Jorder har i marts 2013 rettet henvendelse til Banedanmark for at få overkørslen åbnet igen af hensyn til forestående skovarbejde på matr. nr. 3aæ ibd. I den forbindelse har Banedanmark givet tilladelse til passage med traktor over overkørslen mod forudgående aftale. Aftalen betinger, at der skal udarbejdes jernbanesikkerhedsplan, og banevagt skal være på stedet på tidspunktet for passage. Overkørslen er eneste matrikulære adgang for matr. nr. 3aæ Nørby, Ringkøbing Jorder.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 276 for Rindom Nygaard, Christen Jeppesen, Peder Gjødesen, Jens Andersen og Christen Elkjær af Rindom. Det har ikke været muligt at identificere ejendommene fra dengang. I stedet fremgår det af matrikelkortet for perioden 1870-1891, at overkørsel nr. 276 gav adgang til det offentlige vejnet via et antal private fællesveje for det daværende matr. nr. 3 ibd. samt en række mindre lodder beliggende på banens vestlige side.

 

Matr. nr. 3 ibd. på banens vestlige side er i dag udstykket i matr. nr. 3h og 3aæ ibd. De øvrige lodder på banens vestlige side, som havde færdselsret til overkørsel nr. 276 ved banens anlæggelse, er i dag inddraget under matr. nr. 3h ibd.

 

Arealerne på banens vestlige og østlige side er i dag forskellige ejendomme.

 

Matr. nr. 3aæ ibd. har eneste matrikulære vejadgang gennem overkørsel nr. 276.

 

I dag er der direkte vejadgang fra kommunevejen Vestre Ringvej til matr. nr. 3h ibd., og overkørsel nr. 276 anvendes ikke længere i forbindelse med kørsel til matr. nr. 3h ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

B1

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 3aæ Nørby, Ringkøbing Jorder. Ejendommen udgør 1,9 ha og er beliggende på banens vestlige side.

 

B2

Landbrugsejendommen matr. nr. 3h Nørby, Ringkøbing Jorder m.fl. er i sin helhed beliggende på banens vestlige side. Bygningerne er beliggende på matr. nr. 10a ibd., og landbrugsejendommen udgør i alt 135,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere matr. nr. 3aæ Nørby, Ringkøbing Jorder med henblik på at inddrage arealet under landbrugsejendommen matr. nr. 3h ibd.

 

Vejareal over matr. nr. 3aæ og 3h ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 87 (banen) Nørby, Ringkøbing Jorder kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 3aæ og 3a ibd.

 

B2

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 276.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 283 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 283 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 278

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-140143-05-12.

 

Nuværende forhold

Ejeren af de daværende matr. nr. 4d og 6g Nørby, Ringkøbing Jorder har samtykket i nedlæggelsen af overkørsel nr. 278 ved deklaration tinglyst den 11. november 1914, hvorefter overkørslen er lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 87 (banen) Nørby, Ringkøbing Jorder overgår til ejerens frie råden.

 

Vejareal over matr. nr. 3be Nørby, Ringkøbing Jorder nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Skellet mellem matr. nr. 4d og 3bc ibd. reguleres efter forholdene i marken.

 

Rampeareal fra matr. nr. 3bc ibd. tillægges matr. nr. 87 (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 283 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 283 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 279 – km 141.061

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-140143-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 141.061 og er sikret med led.

 

Overkørsel nr. 279 er en markoverkørsel, som i dag kun benyttes af gående trafik.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev overkørsel nr. 279 anlagt som offentlig for vejen til Vesterby. Ved overenskomst tinglyst den 23.02.1921 blev bevogtningen nedlagt, og overkørslen overgik til privat overkørsel for de daværende matr. nr. 4a, 4c, 5a, 7d, 7k, 10a og 11c Nørby, Ringkøbing Jorder. Af disse ejendomme havde kun matr. nr. 7d ibd. arealer på begge sider af banen. De øvrige ejendomme var beliggende på banens vestlige side.

 

Overenskomsten indeholder bestemmelse om, at matr. nr. 7d ibd. mister retten til at bruge overkørsel nr. 279, hvis ejendommens arealer på banens vestlige side frasælges. I dag er matr. nr. 7d ibd. udelukkende beliggende på banens østlige side, og ejendommens ret til overkørslen er derved bortfaldet.

 

De ejendomme på banens vestlige side, som havde ret til at benytte overkørsel nr. 279 i 1921, udgøres i dag af matr. nr. 3aø, 3bh, 4a, 4p, 4q, 5a og 10a Nørby, Ringkøbing Jorder.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B2

Landbrugsejendommen matr. nr. 3h Nørby, Ringkøbing Jorder m.fl., herunder matr. nr. 10a, 3bh og 3aø ibd., udgør i alt 135,4 ha og er i sin helhed beliggende på banens vestlige side.

 

B5

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Nørby, Ringkøbing Jorder udgør 2,7 ha og er beliggende på banens vestlige side.

 

B6

Landbrugsejendommen matr. nr. 5a Nørby, Ringkøbing Jorder m.fl. udgør 2,4 ha og er i sin helhed beliggende på banens vestlige side.

 

B7

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 4p Nørby, Ringkøbing Jorder m.fl., herunder matr. nr. 4q ibd., udgør i alt 19,6 ha og er i sin helhed beliggende på banens vestlige side. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på matr. nr. 10a ibd. beliggende på banens vestlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 10a ibd. til matr. nr. 4p ibd. udgør ca. 500 meter.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad eksisterende adgangsveje.

 

B2, B5, B6 og B7

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 279.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 283 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 283 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 282 – km 142.512

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-140143-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 142.512.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som er nedlagt i marken af Banedanmark. Fliser mellem skinnerne er fjernet, og der er opsat banehegn.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 282 for de daværende matr. nr. 2a, 5, 2i, 2m, 2f, 3a, 4a, 14a, 15a, 15b, 39 og 46a Den sydlige Del, No samt for Iver Gravesen, Chr. Christiansen, Jens Jørgen Chris­tensen, Hans Pedersen Kjær og Jacob Tobiassen, ejere af de daværende matr. nr. 2e, 3c, 4b, 6b, 9b, 9e og 13a ibd.

 

Af ejendomskortene fra banens anlæggelse fremgår det, at matr. nr. 2a og 5 ibd. på daværende tidspunkt havde samme ejer. På banens østlige side er matr. nr. 2a og 5 ibd. i dag blevet en del af matr. nr. 5b ibd., 2z ibd. (4,3 ha), 2u ibd. og 90 ibd. På banens vestlige side er matr. nr. 2a og 5 ibd. i dag blevet en del af matr. nr. 5d ibd., 2ae ibd., 2ad ibd. og 5e ibd. Lodderne ejes ikke længere som én landbrugsejendom og benytter derfor ikke overkørslen i driften.

 

Matr. nr. 2m Den sydlige Del, No er i dag beliggende uændret på banens østlige side. Ejendommen har siden banens anlæggelse opkøbt en del af matr. nr. 6b ibd. (0,2 ha), der i dag betegnes som matr. nr. 39 ibd.

 

Med udgangspunkt i beliggenhed og ændrede ejendomsforhold har de øvrige matr. nr., der dengang fik tildelt retten til at benytte overkørsel nr. 282, i dag ingen fysisk adgang til overkørslen og har ikke længere jord på begge sider af banen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B12

Landbrugsejendommen matr. nr. 2m Den sydlige Del, No m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 39 ibd. på 0,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 2,9 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Løsningsforslaget er at ekspropriere matr. nr. 39 Den sydlige Del, No med henblik på at inddrage arealet under landbrugsejendommen matr. nr. 5d ibd., der har adgang til det offentlige vejnet via den offentlige overkørsel nr. 284.

 

Rampearealer fra matr. nr. 91 (banen) Den sydlige Del, No kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 5b og 5d ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 283 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 283 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 283 – km 142.767

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-140143-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 142.767 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som kun bruges i begrænset omfang i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 283 for de daværende matr. nr. 5 og 2a Den sydlige Del, No. Af ejendomskortene fra banens anlæggelse fremgår det, at matr. nr. 5 og 2a ibd. på daværende tidspunkt havde samme ejer.

 

På banens østlige side er matr. nr. 2a og 5 ibd. i dag blevet en del af matr. nr. 5b ibd., 2z ibd. (4,3 ha), 2u ibd. og 90 ibd. På banens vestlige side er matr. nr. 2a og 5 ibd. i dag blevet en del af matr. nr. 5d ibd., 2ae ibd., 2ad ibd. og 5e ibd.

 

Med udgangspunkt i beliggenhed og ændrede ejendomsforhold har matr. nr. 5e, 2u, 5b og 90 ibd. ingen relevans i forhold til overkørsel nr. 283 i dag.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B11

Landbrugsejendommen matr. nr. 5d Den sydlige Del, No m.fl. udgør i alt 10,9 ha og er i sin helhed beliggende på banens vestlige side.

 

B13

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Den sydlige Del, No m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2z ibd. på 4,3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 30,7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå via offentlig overkørsel nr. 284 ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4ad ibd. og statsvejen Holstebrovej.

 

Den private fællesvej over matr. nr. 2z og 3u ibd. berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

Vejareal over matr. nr. 5d Den sydlige Del, No nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 91 (banen) Den sydlige Del, No kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 2ae og 5d ibd.

 

Rampeareal fra matr. nr. 2z ibd. tillægges matr. nr. 91 (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

B11

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej ændres ikke ved nedlæggelsen af over­kørsel nr. 283.

 

B13

Fremtidig adgang til matr. nr. 2z Den sydlige Del, No fra ejendommens bygninger henvises til at foregå gennem overkørsel nr. 284, videre ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4ad Den sydlige Del, No, til statsvej Holstebrovej og herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 3u ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2z Den sydlige Del, No vil fremover være 850 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 276, 278, 279, 282 og 283)

Lodsejerne spurgte til, hvad der skal ske med den overgang/sti, som er ved banen mellem matr. nr. 5f og 3az Nørby, Ringkøbing Jorder.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at man ikke har været opmærksom på denne overgang/sti.

 

Enkelte lodsejere fremkom med et forslag om at ekspropriere ledvogterboligen på matr. nr. 90 Den sydlige Del, No og etablere vej over denne matrikel som adgangsvej til matr. nr. 2z ibd. i stedet for at berigtige eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 3u og 2z ibd.

 

Hertil oplyste kommissionen, at man er tvivlende over for at ville totalekspropriere en ejendom, når der er eksisterende vejudlæg.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 276, 278, 279, 282 og 283)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Banedanmark.

 

Kommissionen kan tiltræde, at anlægsmyndigheden arbejder videre med jordfordeling i forhold til matr. nr. 3aæ Nørby, Ringkøbing Jorder og matr. nr. 39 Den sydlige Del, No.

 

Privat overkørsel nr. 298 – km 149.290

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-149290-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 149.290.

 

Overkørslen giver adgang til et hede-/naturareal på banens vestlige side. En dræningskanal deler matr. nr. 15ac Den nordlige Del, Hee i 2 trekantede arealer, hvoraf overkørsel nr. 298 alene giver adgang til det nordlige areal (1,2 ha). Når ejeren af matr. nr. 15ac ibd. få gange om året har brug for at køre til det sydlige areal af matr. nr. 15ac ibd. (1,9 ha), har dette hidtil foregået ved at køre over marken på matr. nr. 15y ibd. efter aftale med ejeren.

 

Privat fællesvej udlagt på matrikelkortet på matr. nr. 15ac ibd. eksisterer ikke i marken.

 

Langs nordskellet af matr. nr. 15ac ibd. løber det beskyttede vandløb Ejstrup Bæk.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 298 for de daværende matr. nr. 2, 3 m.fl., 3c, 4a, 5a, 7a, 8a, 8c, 15d, 16, 17 og 18 Den nordlige Del, Hee.

 

I dag er matr. nr. 5a Den nordlige Del, Hee blevet til matr. nr. 5k ibd. og en del af matr. nr. 4l ibd. Ejendommene har kun arealer på banens østlige side.

 

Matr. nr. 15d, 16, 17 og 18 ibd. på banens østlige side er i dag hovedsageligt samlet under matr. nr. 15d ibd., men en del af den oprindelige 15d ibd. er inddraget under matr. nr. 15i og 15u ibd.

 

På banens vestlige side er matr. nr. 15d, 17 og 18 Den nordlige Del, Hee i dag matr. nr. 15ac ibd. på 3,1 ha og matr. nr. 1o (banen) ibd. på 205 m2.

 

De resterende lodder er alle beliggende på banens vestlige side og fordeler sig som følger:

 

Matr. nr. 2 Den nordlige Del, Hee er blevet til matr. nr. 2f, 2g og 2h ibd.

Matr. nr. 3c ibd. betegnes i dag matr. nr. 3n ibd.

Matr. nr. 4a ibd. betegnes matr. nr. 4o (banen) ibd.

Matr. nr. 7a ibd. er inddraget under matr. nr. 15ø ibd.

Matr. nr. 8a og 8c ibd. på banens vestlige side er i dag matr. nr. 8h og 8i ibd.

 

Det har ikke været muligt at fastlægge nærmere, hvilke lodder matr. nr. 3 m.fl. Den nordlige Del, Hee hentyder til, men ifølge ejendomskortene fra banens anlæggelse ses det, at matr. nr. 3a Den nordlige Del, Hee på banens vestlige side havde adgang via overkørsel nr. 298. Denne kan være en af de lodder, som hørte under matr. nr. 3 m.fl. ibd. I dag er dette matr. nr. 3g ibd.

 

På banens vestlige side er alle lodder, der fik vejret til overkørsel nr. 298, i dag fysisk afskåret fra overkørslen på grund af Ejstrup Bæk, med undtagelse af en del af matr. nr. 15ac ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B59

Landbrugsejendommen matr. nr. 15d Den nordlige Del, Hee m.fl. til ejendommens nordlige lod af matr. nr. 15ac ibd. på 1,2 ha beliggende på banens vestlige side. Hele matr. nr. 15ac ibd. udgør 3,1 ha. Bygningerne er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 22,6 ha.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der anlægges en rørbro i drænkanal for at skabe passagemulighed mellem den nordlige og sydlige del af matr. nr. 15ac ibd.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad privat fællesvej Hvingelvej over matr. nr. 15u og 15i Den nordlige Del, Hee, videre ad kommunevejen Hvingelvej, gennem offentlig overkørsel nr. 297 og videre ad statsvej Holstebrovej og herefter ad eksisterende markspor over matr. nr. 15y ibd.

 

Der tinglyses vejret for matr. nr. 15ac Den nordlige Del, Hee til kørsel på marken i eksisterende markspor over matr. nr. 15y ibd. langs skellet mod matr. nr. 15f ibd. frem til statsvej Holstebrovej.

 

Vejareal på matr. nr. 2g, 3n, 15ac, 15f og 15d ibd. nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 38a (banen) Den nordlige Del, Hee kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 15y, 15ac og 15d ibd.

 

B59

Fremtidig adgang til matr. nr. 15ac Den nordlige Del, Hee fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Hvingelvej over matr. nr. 15u og 15i Den nordlige Del, Hee, videre ad kommunevejen Hvingelvej, gennem offentlig overkørsel nr. 297 i km 148.490 og videre ad statsvej Holstebrovej, herefter ad eksisterende markspor over matr. nr. 15y ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 15ac ibd. vil fremover være 2.500 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 300 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 300 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 299 – km 149.790

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-149290-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 149.790 og er sikret med led på den østlige side og trådhegn på den vestlige side.

 

Overkørslen giver adgang til landbrugsarealer på banens vestlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 299 for de daværende matr. nr. 1h, 2, 8a og 8c Den nordlige Del, Hee.

 

Matr. nr. 1h Den nordlige Del, Hee på banens vestlige side betegnes stadig matr. nr. 1h ibd. og udgør 2,3 ha.

 

Matr. nr. 2 Den nordlige Del, Hee på banens vestlige side er i dag matr. nr. 2f (2,9 ha), 2g (2,2 ha) og 2h (1,7 ha) ibd.

 

Matr. nr. 8a og 8c ibd. på banens vestlige side er i dag matr. nr. 8i og 8h ibd.

 

Lodderne er i dag samlet under to landbrugsejendomme.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B50

Landbrugsejendommen matr. nr. 8c Sønden Åen, Tim m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 2f og 2g Den nordlige Del, Hee på i alt 5,1 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne er også beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 44,9 ha.

 

Den matrikulære og faktiske vejadgang til matr. nr. 2f og 2g ibd. foregår i dag ad privat fællesvej over matr. nr. 25c Sønden Åen, Tim.

 

B51

Landbrugsejendommen matr. nr. 26a Sønden Åen, Tim m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 1h, 2h, 8i og 8h Den nordlige Del, Hee på i alt 5,9 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 60,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad de private fællesveje Holstebrovej og Høbrovej, videre ad kommunevejene Høbrovej og Hovedgaden, gennem offentlig overkørsel nr. 303, videre ad statsvej Holstebrovej, privat fællesvej Holstebrovej til ny privat fællesvej over matr. nr. 26c, 25n og 25c Sønden Åen, Tim samt matr. nr. 4i (banen) Den nordlige Del, Hee.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 26c, 25n og 25c Sønden Åen, Tim samt matr. nr. 4i (banen) Den nordlige Del, Hee udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 26c, 25n og 25c Sønden Åen, Tim samt matr. nr. 4i (banen) Den nordlige Del, Hee.

 

Skellet mellem matr. nr. 52a (banen) Sønden Åen, Tim og den nye private fællesvej over matr. nr. 26c, 25n og 25c ibd. berigtiges efter forholdene i marken i brugsgrænsen mellem bane og vej efter anlæggets færdiggørelse.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 6d Sønden Åen, Tim udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Der tinglyses vejret for matr. nr. 2h Den nordlige Del, Hee til kørsel i eksisterende markspor over matr. nr. 4i (banen), 1h og 3g ibd.

 

Derudover tinglyses der vejret for matr. nr. 3g og 3n Den nordlige Del, Hee til kørsel i eksisterende markspor over matr. nr. 1h og 4i (banen) ibd.

 

Rampearealer fra matr. nr. 38a (banen) Den nordlige Del, Hee kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 9d og 4i (banen) ibd.

 

B50

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 299. Fra ejendommens bygninger er der adgang til matr. nr. 2f og 2g Den nordlige Del, Hee ad statsvejen Holstebrovej og den private fællesvej Holstebrovej over matr. nr. 25a, 25n og 25c Sønden Åen, Tim.

 

B51

Fremtidig adgang til matr. nr. 1h, 8h, 8i og 2h Den nordlige Del, Hee fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad private fællesveje Holstebrovej og Høbrovej over matr. nr. 10a, 10bm, 6d, 26a, 4p og 4d Sønden Åen, Tim, ad kommunevejene Høbrovej og Hovedgaden, gennem offentlig overkørsel nr. 303, videre ad statsvej Holstebrovej og privat fællesvej over matr. nr. 25a, 25n, 26c, 25n og 25c Sønden Åen, Tim samt matr. nr. 4i (banen) Den nordlige Del, Hee, herefter ad eksisterende markspor over matr. nr. 4i (banen), 1h og 3g ibd. og privat fællesvej over matr. nr. 3n ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1h, 8h, 8i og 2h ibd. vil fremover være 5.650 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 300 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 300 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 300 – km 149.998

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-149290-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 149.998 og er sikret med led.

 

Overkørslen bruges i driften af en landbrugsejendom og giver adgang til landbrugsarealer vest for banen. Tilkørslen til landbrugsbygningerne på matr. nr. 26a Sønden Åen, Tim foregår primært fra statsvejen Holstebrovej og derfra videre ad privat fællesvej over matr. nr. 25a, 25n og 26c ibd. og over overkørsel nr. 300.

 

Der er adgang fra det offentlige vejnet via private fællesveje til overkørslen fra begge sider af banen.

 

Derudover benyttes overkørsel nr. 300 i driften af matr. nr. 3g og 3n Den nordlige Del, Hee, da disse arealer forpagtes af ejeren af matr. nr. 26a Sønden Åen, Tim m.fl.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev overkørslen anlagt som en offentlig overkørsel.

 

Ved overenskomst tinglyst den 27.04.1921 overgik overkørslen til privat for de daværende matr. nr. 5a, 5c, 5f, 5g, 10a, 26a, 26d og 100d Sønden Åen, Tim samt matr. nr. 1h, 5a og 5c Den nordlige Del, Hee og for Hind Herreds fattiggård.

 

I forbindelse med udstykning og salg af banevogterhuset på matr. nr. 47 Sønden Åen, Tim, har ejeren ved tinglyst servitut den 09.05.1961 accepteret, at ejendommen ikke har færdselsret til overkørsel nr. 300.

 

På banens østlige side er daværende matr. nr. 26a Sønden Åen, Tim i dag inddraget under matr. nr. 26a ibd. og udgør ca. 22,8 ha heraf.

 

På banens vestlige side er matr. nr. 1h Den nordlige Del, Hee uændret og udgør 2,3 ha.

 

Matr. nr. 10a Sønden Åen, Tim er stadig matr. nr. 10a ibd., dog er ca. 0,9 ha inddraget under matr. nr. 10bm ibd.

 

Matr. nr. 100d ibd. og Hind Herreds fattiggård kan ikke identificeres ud fra de gamle matrikelkort.

 

De resterende lodder fordeler sig som følger:

 

På banens østlige side:

Matr. nr. 5a og 5c Den nordlige Del, Hee er matr. nr. 5s, del af 5a og del af 11 ibd.

Matr. nr. 5f Sønden Åen, Tim er matr. nr. 4di og del af 4p ibd.

 

På banens vestlige side:

Matr. nr. 5a og 26d Sønden Åen, Tim er inddraget under matr. nr. 2bg ibd. m.fl.

Matr. nr. 5c Sønden Åen, Tim betegnes matr. nr. 5m Den nordlige Del, Hee.

Matr. nr. 5f Sønden Åen, Tim er en del af matr. nr. 5p Den nordlige Del, Hee.

Matr. nr. 5g Sønden Åen, Tim er matr. nr. 5f og 5u Den nordlige Del, Hee og udgør også en del af matr. nr. 3d Sønden Åen, Tim.

 

Overenskomsten fra 1921 om nedlægning af overkørsel nr. 300 som offentlig er stadig tinglyst på matr. nr. 2bg Sønden Åen, Tim m.fl. samt matr. nr. 5a og 5s Den nordlige Del, Hee m.fl.

 

Med udgangspunkt i beliggenhed og ændrede ejendomsforhold siden 1921 har matr. nr. 5a, 5s, 5f, 5m, 5p, 5u og 11 Den nordlige Del, Hee samt matr. nr. 2bg og 3d Sønden Åen, Tim ingen relevans i forhold til overkørsel nr. 300 i dag.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B51

Landbrugsejendommen matr. nr. 26a Sønden Åen, Tim m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1h Den nordlige Del, Hee på 2,3 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 60,0 ha.

 

Ejendommen benytter både overkørsel nr. 299 og 300 i landbrugsdriften.

 

B52

Landbrugsejendommen matr. nr. 4p Sønden Åen, Tim m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 3g og 3n Den nordlige Del, Hee på i alt 3,6 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 56,3 ha.

 

B56

Landbrugsejendommen matr. nr. 10a Sønden Åen, Tim udgør 5,2 ha og er beliggende på banens østlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå som beskrevet under overkørsel nr. 299.

 

Vejareal på matr. nr. 4k og 26a Sønden Åen, Tim slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

B51

Fremtidig adgang til matr. nr. 1h Den nordlige Del, Hee fra ejendommens bygninger er som beskrevet under overkørsel nr. 299.

 

B52

Fremtidig adgang til matr. nr. 3g og 3n Den nordlige Del, Hee fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Høbrovej og Hovedgaden, gennem offentlig overkørsel nr. 303, videre ad statsvej Holstebrovej og privat fællesvej over matr. nr. 25a, 25n, 26c, 25n og 25c Sønden Åen, Tim samt matr. nr. 4i (banen) Den nordlige Del, Hee, herefter ad eksisterende kørespor over matr. nr. 4i (banen) og 1h ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3g og 3n ibd. vil fremover være 3.800 meter.

 

B56

Fremtidig adgang fra matr. nr. 10a Sønden Åen, Tim til offentlig vej henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 10bm, 26a, 6d, 4p og 4d Sønden Åen, Tim til kommunevejen Høbrovej.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 298, 299, 300, 301 og 302)

Enkelte lodsejere undrede sig over, at Banedanmark påtænker at etablere en vej fra overkørsel nr. 300 mod syd til overkørsel nr. 299 til nogle hedearealer. Samtidig skal ejeren af matr. nr. 26a Sønden Åen, Tim m.fl. køre gennem Tim for at komme til matr. nr. 1n ibd. m.fl., med hvilken ejer han driver et interessentskab med.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at man er nødt til at lave den planlagte adgangsvej til hedearealerne, da der ellers ikke vil være adgang til dem. For så vidt angår ejeren af matr. nr. 26a Sønden Åen, Tim m.fl. vil der fortsat være adgang til ejendommen ad eksisterende veje i området.

 

En enkelt lodsejer spurgte til, hvorfor den planlagte vej slår et sving ved overkørsel nr. 299.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at man har forsøgt at ramme et brud i diget. Hvis vejen skulle ligge anderledes, ville det kræve en tilladelse fra kommunen. Anlægsmyndigheden oplyste, at de ville arbejde videre med forlægning af vejen tættere på banen efter at have set forholdene i marken.

 

Der blev af lodsejerne spurgt til hvor meget, det vil koste at opgradere en overkørsel og hvor meget, det vil koste at opgradere et vejforløb.

 

Hertil svarede Banedanmarks repræsentanter, at det vil koste ca. 3,5 mio. kr. at opgradere en overkørsel, og at det koster ca. 1.000 kr. pr. meter at opgradere en vej, hvilket ligeledes ville udgøre omkostningen ved anlæg af en ny vej med de i materialet nævnte specifikationer.

 

Lodsejerne udtrykte bekymring for den øgede landbrugstrafik gennem Tim og mente ikke, at der er tale om et trafiksikkert projekt. De undrede sig over, at de på et borgermøde for ca. 1 år siden fik at vide, at overkørsel nr. 300 ville blive opgraderet, og at Banedanmark nu fremlægger et projekt, hvor overkørslen lukkes.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det er korrekt, at man på borgermødet fremlagde et anderledes projekt. Efter borgermødet har man arbejdet videre med projektet og fået de nødvendige tilladelser m.v., og dette har betydet ændringer i projektet. Dette skyldes, at man fra Banedanmarks side har en bunden opgave, som består i at lukke flest mulige overkørsler. Samtidig skal man naturligvis sørge for, at der er fornøden vejadgang til de berørte ejendomme. For så vidt angår trafikken gennem Tim har man set på, at vejen i forvejen betjener tung trafik, og Banedanmark finder det derfor ikke problematisk at lede trafikken denne vej.

 

Enkelte lodsejere oplyste, at privat fællesvej Holstebrovej på den østlige side af banen ikke er bygget til at skulle betjene så meget tung trafik.

 

Hertil oplyste repræsentanterne fra Banedanmark, at man har vurderet, at der ikke skal ske opgradering af vejen. Nogle af svingene skal rettes ud, således at også store køretøjer kan køre igennem dem.

 

En enkelt lodsejer spurgte til, om Banedanmark har en co2 forpligtelse.

 

Repræsentanterne fra anlægsmyndigheden oplyste hertil, at man i dette projekt alene kigger på sikkerheden for lokoførerne. Dette sker ved at lukke så mange usikrede overkørsler som muligt.

 

Lodsejerne anførte, at lukning af overkørslerne vil medføre forøgede vedligeholdelsesomkostninger samt øgede kørselsomkostninger.

 

Der blev fremsat ønske om forlægning af vejen syd for ejendommen på matr. nr. 10a Sønden Åen, Tim, således at vejen kommer længere væk fra ejendommen.

 

Supplerende oplyste anlægsmyndigheden, at krydset ved den private fællesvej Høbrovej og kommunevejen Høbrovej desuden forbedres med bedre sving og oversigtsservitut.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 298, 299, 300, 301 og 302)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Banedanmark, dog med nedenstående bemærkninger:

 

Privat fællesvej Holstebrovej på den østlige side af banen skal opgraderes. Der vil være tale om landbrugsbedrift med intensiv kørsel, som vejen skal kunne holde til. Herudover anmodes Banedanmark om på denne vej at indarbejde vigepladser eller anvise steder, hvor det vil være muligt at passere hinanden.

 

Det fremlagte forslag om at forlægge vejen syd for ejendommen på matr. nr. 10a Sønden Åen, Tim, således at vejen kommer længere væk fra ejendommen kan ikke tiltrædes af kommissionen. Kommissionen finder det ikke fornødent, da der er eksisterende vej.

 

Privat overkørsel nr. 301

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-149290-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v.

 

Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1987 ikke været i brug, hvilket vil sige, den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 52a (banen) Sønden Åen, Tim overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 52a (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 10bm og 8b ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 300 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 300 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 302

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-149290-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen er gennemført ved aftale i 1966, men ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 52a (banen) Sønden Åen, Tim overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 52a (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 10bm ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 300 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 300 anførte.

 

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Onsdag den 7. maj 2014 kl. 8.30 samledes kommissionen på Hotel Fjordgården i Ringkøbing for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte på ny ved Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune og Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmark gennemgik projektet som anført i protokollen, jf. gårsdagens forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under mødet med de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

 

Privat overgang km 144.170

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-144170-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved jernbanens anlæggelse i 1875 blev der etableret både en privat niveau overgang og en privat niveau overkørsel i km 144.170. Den private overkørsel fik tildelt nr. 286.

 

Ved servitut tinglyst den 12.08.1985 gav ejerne af matr. nr. 11a Den sydlige Del, Hee afkald på brugen af overkørsel nr. 286. Overkørslen blev herefter nedlagt, men overgangen samme sted blev bevaret indtil videre.

 

Overgangen er i dag tilgroet på begge sider og bliver ikke benyttet.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 286 og overgangen i km 144.170 til det daværende matr. nr. 1 Den sydlige Del, Hee. Derudover blev der også tildelt vejret til følgende personer: Graves Jensens Enke, som ejede matr. nr. 11a ibd., Mads Christian Nielsen og Iver Kjær Nielsen, som ejede matr. nr. 11b ibd. og Mads Christian Hiltersens Enke, hvis ejendom ikke kan identificeres.

 

I tillæg blev der ved jernbanens anlæggelse stiftet vejret ad overkørsel nr. 286 for en større kreds af lodsejere. Deres ejendomme fik ikke tildelt rettigheder til overgangen, og der ses derfor bort fra disse.

 

Matr. nr. 1 og 11a Den sydlige Del, Hee havde ved banens anlæggelse lodder på begge sider af banen.

 

Matr. nr. 1 ibd. på banens østlige side er i dag matr. nr. 1æ, 1af, 1b, 1c og 1ad ibd.

 

Matr. nr. 11a ibd. er i dag matr. nr. 11d ibd. på banens vestlige side og matr. nr. 11a, 11c og 11m ibd. på banens østlige side.

 

Matr. nr. 11b ibd. var i sin helhed beliggende på banens østlige side. I dag består matr. nr. 11b ibd. af matr. nr. 11b og 11l ibd., hvoraf den oprindelige 11b ibd. udgør ca. 12,4 ha.

 

I dag er arealerne øst og vest for overgang km 144.170 forskellige ejendomme. Til alle de omtalte matr. nr. er der i dag anden adgang fra offentlig vej.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Adgangsforholdene til det offentlige vejnet for de omtalte lodder ændres ikke ved nedlæggelsen af den private overgang km 144.170.

 

Del af vejareal på matr. nr. 115 (banen) Den mellemste Del, Hee nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Privat overkørsel og overgang nr. 287 – km 144.969

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-144170-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. I forbindelse med overkørslen blev der anlagt en overgang for fodgængere. Overkørslen og overgangen er beliggende i banens km 144.969 og er sikret med led.

 

Overkørsel nr. 287 giver adgang til en landbrugsejendom på banens østlige side. Adgangen til landbrugsejendommen sker dog i dag primært fra kommunevejen Skovvej og videre ad grusvej over matr. nr. 35v Den mellemste Del, Hee. Der er adgang til overkørslen fra begge sider af banen via eksisterende vejnet.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 287 for de daværende matr. nr. 30a og 34 Den mellemste Del, Hee, som begge havde arealer både øst og vest for overkørsel nr. 287. I forbindelse med overkørslen blev der anlagt en overgang for fodgængere.

 

I dag er matr. nr. 30a ibd. på banens vestlige side inddraget under matr. nr. 31a ibd. og udgør ca. 0,7 ha heraf. Den daværende englod matr. nr. 30a ibd. betegnes i dag matr. nr. 30s ibd. Matr. nr. 30s ibd. er grundet beliggenheden af vandløbet Gammel Møllebæk afskåret fra at benytte overkørsel nr. 287.

 

Matr. nr. 34 ibd. på banens østlige side er i dag inddraget under matr. nr. 30a ibd. og udgør ca. 1,8 ha heraf.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B27

Landbrugsejendommen matr. nr. 30a Den mellemste Del, Hee m.fl. udgør i alt 12,1 ha og er i sin helhed beliggende på banens østlige side.

 

B29

Landbrugsejendommen matr. nr. 34a Den mellemste Del, Hee m.fl. udgør i alt 9,1 ha og er i sin helhed beliggende på banens vestlige side. Ejendommen benytter hverken overkørsel eller overgang i dag.

 

Forslag

Overkørslen og overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Skovvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35v Den mellemste Del, Hee.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken udlægges med den faktiske bredde som privat fællesvej på matrikelkortet på matr. nr. 35v ibd. frem til kommunevejen Skovvej.

 

En del af skellet mellem matr. nr. 30a og 31n Den mellemste Del, Hee berigtiges på matrikelkortet, således at vejanlægget i sin helhed er beliggende på matr. nr. 30a ibd.

 

Den private fællesvej over matr. nr. 31a og 34a ibd. på banens vestlige side berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

Vejareal på matr. nr. 30a ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Vej-/rampeareal på matr. nr. 126 (banen) Den mellemste Del, Hee kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 30a ibd.

 

B27

Fremtidig adgang til matr. nr. 30a Den mellemste Del, Hee fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Skovvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35v ibd. og herefter ad privat vej over matr. nr. 30a ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 288 – km 145.179

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-144170-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 145.179 og er sikret med led.

 

Overkørsel nr. 288 er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 288 for de daværende matr. nr. 31a, 33, 34 og 38c Den mellemste Del, Hee.

 

I forbindelse med nedlæggelsen af overkørsel nr. 289 i 1902 fik matr. nr. 34a, 33, 36a, 35d, 39a og 44a Den mellemste Del, Hee ret til at bruge overkørslerne nr. 288 og 290. Dette blev den 08.01.1902 tinglyst i en overenskomst om ret til færdsel ad eksisterende og nye fællesveje. I denne overenskomst blev de hidtidige brugere af overkørsel nr. 288 angivet til at være matr. nr. 31a, 34a, 33 og 38c ibd.

 

Siden 1902 er de lodder, der fik tildelt retten til at benytte overkørsel nr. 288, blevet udstykket til ejendomme, der ikke har et driftsmæssigt behov for at bruge overkørslen. De matrikulære ændringer har derfor også medført, at der ikke længere er udlagt vej frem til overkørslen. Det er derfor i dag kun ejendommen matr. nr. 31a ibd. m.fl., der stadig ejer jord på begge sider af banen ved overkørsel nr. 288. Ejendommens lod matr. nr. 31n ibd. på 2,7 ha er en sammenlægning af dele af de daværende matr. nr. 31a og 34a ibd. på banens østlige side.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B28

Landbrugsejendommen matr. nr. 31a Den mellemste Del, Hee m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 31n ibd. på i alt 2,7 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 31a ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 11,2 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Skovvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 35v og 30a Den mellemste Del, Hee.

 

Eksisterende privat vej på matr. nr. 30a ibd. udlægges med dens faktiske bredde som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Rampeareal fra matr. nr. 126 (banen) Den mellemste Del, Hee kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 31n ibd.

 

B28

Fremtidig adgang til matr. nr. 31n Den mellemste Del, Hee fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 34a ibd., videre ad statsvejen Holstebrovej, kommunevejene Hovervej og Skovvej, via offentlig overkørsel nr. 290 i km 145.660, og herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 35v og 30a ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 31n Den mellemste Del, Hee vil fremover være 2.000 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Offentlig overgang km 146.383

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-146383-05-12.

 

Nuværende forhold

Overgang km 146.383 er en offentlig overgang og blev etableret efter nedlæggelsen af den private overkørsel nr. 292 i 1986. Overgangen er beliggende i km 146.383 og er sikret med låger.

 

Overgangen benyttes af fodgængere som adgang over banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev overkørsel nr. 292 anlagt som offentlig, men i 1921 overgik overkørslen til privat for de daværende matr. nr. 19a, 19b, 5n, 5c, 20h og 21c Den mellemste Del, Hee.

 

Ved servitutter tinglyst den 12.08.1985 og 29.04.1986 gav de vejberettigede afkald på brugen af overkørsel nr. 292, hvorefter overkørslen blev nedlagt.

 

I stedet for overkørsel nr. 292 blev der anlagt en offentlig overgang i km 143.383 med samme beliggenhed som overkørslen.

 

Ved samme lejlighed nedlægges overgangen for en kirkesti i km 146.260, og der tinglyses en ret til offentlig passage til fods eller cykel ad en sti på matr. nr. 5u Den mellemste Del, Hee langs banens vestlige side mellem de to før omtalte overgange. Denne sti er ikke udlagt på matrikelkortet og findes kun i marken i dag som en trampesti, som ikke benyttes intensivt.

 

Endvidere blev der tinglyst vejret til den private fællesvej Foldagervej for matr. nr. 5l, 9l og 116 ibd. for at sikre deres ændrede adgangsforhold.

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik over banen henvises til at benytte det øvrige offentlige vejnet.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 293.

 

Rampeareal fra matr. nr. 126 (banen) Den mellemste Del, Hee kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 5c ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Privat overkørsel og overgang nr. 293 – km 146.627

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-146383-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 146.627 og er sikret med led og låger.

 

Overkørslen giver adgang til en landbrugsejendom og en beboelsesejendom på banens østlige side og til landbrugsarealer på begge sider af banen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 293 for de daværende matr. nr. 13b og 18 Den mellemste Del, Hee samt for Iver Andersen, Peder Olesen og Jens Kirk. I forbindelse med overkørslen blev der anlagt en overgang for fodgængere.

 

Af lodsejerlisterne fra banens anlæggelse fremgår det, at Iver Andersen var ejer af matr. nr. 11b ibd., mens Jens Kirk og Iver Andersen står opført som ejere af matr. nr. 13b ibd. Det daværende matr. nr. 11b ibd. fik således også vejret til overkørsel nr. 293 ved banens anlæggelse.

 

Matr. nr. 13b og 18 Den mellemste Del, Hee på banens østlige side betegnes i dag matr. nr. 13b og 13ac ibd.

 

Matr. nr. 11b Den mellemste Del, Hee på banens østlige side udgøres i dag af matr. nr. 11b ibd. og en del af matr. nr. 9d ibd. (4,0 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B33

Landbrugsejendommen matr. nr. 24a Den nordlige Del, Hee m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 13ac Den mellemste Del, Hee på 1,6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 176,5 ha.

 

Matr. nr. 13ac ibd. er grundet beliggenheden af Nørgård Bæk i dag afskåret fra at benytte overkørsel nr. 293. Adgangen til matr. nr. 13ac ibd. sker fra nord over egen ejendom via overkørsel nr. 294.

 

B38

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 1l Den mellemste Del, Hee m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 9d ibd. på 4,0 ha beliggende på banens østlige side. Matr. nr. 1l ibd. er beliggende på banens vestlige side, mens de øvrige lodder er beliggende på banens østlige side. Landbrugsejendommen udgør i alt 73,1 ha.

 

Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 15i Den nordlige Del, Hee m.fl. beliggende på banens østlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 15i ibd. til matr. nr. 9d Den mellemste Del, Hee udgør ca. 3,9 km.

 

B41

Landbrugsejendommen matr. nr. 13b Den mellemste Del, Hee m.fl. udgør i alt 10,0 ha og er i sin helhed beliggende på banens østlige side.

 

B42

Beboelsesejendommen matr. nr. 11b Den mellemste Del, Hee er beliggende på banens østlige side og udgør 5.111 m2.

 

Forslag

Overkørslen og overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Hovervej og videre ad den private fællesvej Foldagervej over matr. nr. 37s, 40a, 20h, 18d, 28b, 28k, 9l, 5l og 5h Den mellemste Del, Hee.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 5h, 9l og 5l ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde. Vejen udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Udvidelsen og renoveringen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 5h, 9l og 5l Den mellemste Del, Hee.

 

Eksisterende vejudlæg for den private fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 37s, 40a, 20h, 18d, 28b, 28k, 9l og 5l Den mellemste Del, Hee berigtiges efter forholdene i marken.

 

Rampeareal fra matr. nr. 126 (banen) Den mellemste Del, Hee kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 5h ibd.

 

B33

Ejendommens adgangsforhold til matr. nr. 13ac ibd. ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 293.

 

B38

Ejendommens adgangsforhold til det offentlige vejnet ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 293.

 

B41

Fremtidig adgang til matr. nr. 13b Den mellemste Del, Hee m.fl. henvises til at foregå ad kommunevejen Hovervej og videre ad den private fællesvej Foldagervej over matr. nr. 37s, 40a, 20h, 18d, 28b, 28k, 9l, 5l og 5h Den mellemste Del, Hee.

 

B42

Fremtidig adgang til matr. nr. 11b Den mellemste Del, Hee m.fl. henvises til at foregå ad kommunevejen Hovervej og videre ad den private fællesvej Foldagervej over matr. nr. 37s, 40a, 20h, 18d, 28b, 28k, 9l, 5l og 5h Den mellemste Del, Hee.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 294 – km 147.150

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-146383-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 147.150 og er sikret med led.

 

Overkørsel nr. 294 er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom og som adgangsvej for en beboelsesejendom på banens østlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev overkørslen anlagt som offentlig overkørsel for vejen til Sønderkjær.

 

Ved overenskomst tinglyst den 06.04.1921 overgik overkørslen til privat for de daværende matr. nr. 23a, 24a og 25a Den nordlige Del, Hee samt for banevogterhus nr. 85.

 

I dag er matr. nr. 23a og 24a Den nordlige Del, Hee på banens østlige side inddraget under matr. nr. 24e ibd. og udgør ca. 7,3 ha heraf. En del af matr. nr. 25a ibd. er også inddraget under matr. nr. 24e ibd. og udgør ca. 9,8 ha heraf. Resten af matr. nr. 25a ibd. betegnes også i dag matr. nr. 25a ibd.

 

Matr. nr. 23a og 25a ibd. havde flere lodder på banens østlige side, men disse har ingen fysisk eller matrikulær vejadgang til overkørsel nr. 294 i dag.

 

Banevogterhus nr. 85 betegnes i dag matr. nr. 30 Den nordlige Del, Hee.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B33

Landbrugsejendommen matr. nr. 24a Den nordlige Del, Hee m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 24e ibd. på ca. 17,1 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 176,5 ha.

 

B44

Beboelsesejendommen matr. nr. 30 Den nordlige Del, Hee udgør 842 m2 og er i sin helhed beliggende på banens østlige side.

 

B45

Landbrugsejendommen matr. nr. 25a Den nordlige Del, Hee udgør 3,3 ha og er i sin helhed beliggende på banens østlige side.

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Hvingelvej gennem offentlig overkørsel nr. 297, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16g, 38a (banen), 22b og 24e Den nordlige Del, Hee.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 22b, 16g, 38a (banen) og 24e ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde og anlægges med en grusbefæs­tet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Det etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 16g Den nordlige Del, Hee og på matr. nr. 22b ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 22b, 16g, 24e og 38a (banen) Den nordlige Del, Hee.

 

Eksisterende private fællesveje over matr. nr. 16g og 22b Den nordlige Del, Hee samt matr. nr. 32d Den mellemste Del, Hee udlægges på matrikelkortet med den bredde, de har i marken.

 

Eksisterende privat vej på matr. nr. 24e Den nordlige Del, Hee udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Eksisterende vejudlæg for den private fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 24e ibd. berigtiges efter forholdene i marken.

 

Efter anlæggets færdiggørelse berigtiges skellet mellem bane og vej på matr. nr. 38a (banen), 16g, 22b og 24e ibd. Privat fællesvej på matr. nr. 38a (banen) ibd. kan efterfølgende tillægges matr. nr. 16g, 22b og 24e ibd.

 

Vejareal over matr. nr. 15l Den mellemste Del, Hee nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 38a (banen) Den nordlige Del, Hee kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 30, 24e og 24r ibd.

 

B33

Fremtidig adgang til matr. nr. 24e Den nordlige Del, Hee fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad statsvej Holstebrovej og kommunevejen Hvingelvej gennem offentlig overkørsel nr. 297, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16g, 38a (banen), 22b og 24e Den nordlige Del, Hee. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af ejendommens lod matr. nr. 24e ibd. vil fremover være 3.200 meter.

 

B44

Fremtidig adgang til matr. nr. 30 Den nordlige Del, Hee m.fl. henvises til at foregå ad kommunevejen Hvingelvej gennem offentlig overkørsel nr. 297, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 16g, 38a (banen), 22b og 24e Den nordlige Del, Hee.

 

B45

Ejendommens adgangsforhold til det offentlige vejnet ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 294.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overgangene km 144.170 og km 146.383 samt overkørslerne nr. 287, 288, 293, 294, 295 og 296)

En enkelt lodsejer spurgte, om ikke man har vundet hævd ved kørsel over banen. Hertil blev det oplyst af Banedanmarks repræsentanter og den ledende landinspektør, at man ifølge jernbaneloven ikke kan vinde hævd over banen. Lodsejeren undrede sig herefter over, at jordbrugskommissionen har givet tilladelse til erhvervelse af jord og ikke gjort opmærksom på eventuel manglende ret til at benytte baneoverkørslen som adgang til de tilkøbte arealer. Det blev hertil oplyst af den ledende landinspektør, at det ikke er jordbrugskommissionens opgave at søge om tilladelse til kørsel over banen.

 

Lodsejerne undrede sig over, at man på et borgermøde for ca. 1 år siden fik at vide, at overkørsel nr. 294 ville blive opgraderet, og at Banedanmark nu fremlægger et projekt, hvor overkørslen lukkes.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det er korrekt, at man på borgermødet fremlagde et anderledes projekt. Efter borgermødet har man arbejdet videre med projektet og fået de nødvendige tilladelser m.v., og dette har betydet ændringer i projektet. Dette skyldes, at man fra Banedanmarks side har en bunden opgave, som består i at lukke flest mulige overkørsler. Samtidig skal man naturligvis sørge for, at der er fornøden vejadgang til de berørte ejendomme. Banedanmarks repræsentanter oplyste i øvrigt, at det vil koste ca. 3,5 mio. kr. at opgradere en overkørsel. Man ønsker fra anlægsmyndighedens side ikke at opgradere en overkørsel, hvor der eksisterer anden vejadgang.

 

Lodsejerne spurgte herefter til, om man ikke bare kan sætte blinklys og klokke op ved overkørslerne.

 

Hertil svarede Banedanmarks repræsentanter, at man ikke længere etablerer sådanne anlæg – det skal minimum være et halvbomanlæg, et såkaldt sikret anlæg.

 

Ifølge lodsejerne kan man ikke tale om sikring af overkørsler på strækningen, da der ifølge dem alene er tale om nedlæggelser. Hertil oplyste Banedanmark, at man som tidligere nævnt har en bunden opgave, som går ud på at nedlægge så mange usikrede overkørsler som muligt. Enkelte steder på strækningen sker der opgradering af overkørsler. Direkte adspurgt blev det oplyst, at der på strækningen mellem Esbjerg og Struer planlægges opgradering af ca. 6 overkørsler.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for trafiksikkerheden, når der skal ledes mange store landbrugskøretøjer gennem Hee.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at man har undersøgt forskellige muligheder for, hvordan trafikken skal afvikles fremadrettet. Man har i øvrigt fået tilladelse til at lede trafikken ud på de pågældende veje.

 

En enkelt lodsejer oplyste, at han tidligere har foreslået, at der blev bygget tunneler både syd og nord for Hee. Ifølge hans oplysninger kan en sådan tunnel etableres for ½ mio. kr.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at man ikke kan etablere en tunnel under banen for ½ mio. kr. Det vil være en langt dyrere løsning end en opgradering af en overkørsel, bl.a. på grund af arealbehov, terrænforhold m.v.

 

Enkelte lodsejere oplyste, at det vil være dårligt for lokalsamfundet, hvis overkørsel nr. 288 lukkes. Der er alene tale om gående trafik, og man undrer sig over, hvorfor overkørslen ikke bare kan forblive som i dag.

 

Hertil oplyste repræsentanterne fra Banedanmark, at der ikke er tale om et sikret anlæg, hvorfor overkørslen skal lukkes eller opgraderes. Banedanmarks holdning er, som angivet i materialet, at overkørslen skal lukkes. Ifølge anlægsmyndigheden er der andre muligheder for krydsning af banen.

 

Der blev spurgt til, hvad Banedanmark vil gøre for at forhindre ulovlig krydsning af banen.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at vejene nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Lodsejerne anførte, at der på nuværende tidspunkt er nok trafik gennem Hee. Herudover blev det anført, at Holstebrovej er så smal, at to personbiler ikke kan krydse hinanden, hvis der samtidig er en cyklist i den ene side af vejen. Der blev herefter spurgt til, om politiet og kommunen var blevet hørt. Lodsejerne mente, det er uforsvarligt at lede trafikken ud på Holstebrovej.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at man har set på den type trafik, som kører på Holstebrovej i dag. Der kører allerede tung trafik på vejen, hvorfor man ikke mener, det trafiksikkerhedsmæssigt er nogen udfordring. Politiet vil først tage stilling, når der foreligger et mere detaljeret projekt, hvorfor politiets udtalelse først vil foreligge ved ekspropriationsforretningen. Da man forelagde projektet for kommunen, så projektet lidt anderledes ud end det nu fremlagte, men vej-/trafikmæssigt har der ikke været nogen bemærkninger. Kommunen har dog undret sig over, hvorfor man nu vælger at lukke overkørsel nr. 294, henset til projektet fremlagt på det tidligere afholdte borgermøde.

 

Enkelte lodsejere oplyste, at det vil være skidt for lokalområdet, hvis overkørslerne lukkes. Mange benytter området til at gå tur i, hvilket vil blive vanskeliggjort, hvis overkørslerne lukkes. Det blev oplyst, at der er mange stisystemer/vandreruter i området. Holstebrovej krydses, men man færdes ikke gående på Holstebrovej. Herudover blev det gjort gældende, at adgangen til offentlig vej besværliggøres – især i vinterhalvåret, da der ikke er gadelys eller lignende. Det blev endvidere oplyst, at overkørsel nr. 293 er den mest benyttede i området, hvorfor man gerne ville opretholde denne overkørsel. Endelig fremkom der ønske om forlængelse af kirkestien fra overgang km 146.383 til overkørsel nr. 293.

 

Det blev oplyst, at der er behov for opgradering af vejen/tilretning af sving ved overkørsel nr. 287, da det ikke er muligt for lastbiler at komme rundt i svingene.

 

Der blev fremsat ønske om opgradering af vejen til matr. nr. 9d Den mellemste Del, Hee m.fl. fra Lilkjærvej ned mod banen i det tilfælde, at overkørsel nr. 293 lukkes.

 

Ejeren af matr. nr. 24a Den nordlige Del, Hee m.fl. oplyste, at såfremt overkørsel nr. 294 lukkes, vil han kræve en gyllepumpe på den østlige side af banen.

 

Der blev fremsat ønske om forlægning af vejen øst for ejendommen beliggende på matr. nr. 40a Den mellemste Del, Hee, således at vejen kommer længere væk fra ejendommens bygninger.

 

Herudover blev der fremsat ønsker om totalekspropriation.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overgangene km 144.170 og km 146.383 samt overkørslerne nr. 287, 288, 293, 294, 295 og 296)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Banedanmark, dog med nedenstående bemærkninger.

 

Banedanmark anmodes om, frem mod ekspropriationsforretningen, at se på adgangen til ejendommen ved overkørsel nr. 287 samt se på hvilke transporter, der skal kunne komme til ejendommen, herunder om det er muligt for disse transporter at komme til ejendommen ad eksisterende vej, eller om der skal ske tilretning af vejen/sving.

 

Foldagervej skal opgraderes, og svingene skal rettes til. Banedanmark anmodes om, frem mod ekspropriationsforretningen, at afstemme med lodsejerne hvilken trafik, der skal ledes ad Foldagervej fremover.

 

Kommissionen kan ikke tiltræde ønsket om forlægning af vejen ud for ejendommen beliggende på matr. nr. 40a Den mellemste Del, Hee, da der er eksisterende vej.

 

Kommissionen besluttede at totalekspropriere matr. nr. 30 Den nordlige Del, Hee. De berørte lodsejere modtager direkte besked om kommissionens beslutning. Ejendommens bygninger nedrives, og arealet muldpålægges. Anlægsmyndigheden anmodes om at arbejde videre med jordfordeling af arealet.

 

Den planlagte nye private fællesvej over matr. nr. 22b Den nordlige Del, Hee m.fl. skal ikke anlægges. Frem mod ekspropriationsforretningen anmodes Banedanmark om at anvise anden vej til matr. nr. 24e ibd. m.fl. så vidt muligt ad eksisterende vej samt undersøge vejenes status.

 

Banedanmark oplyste over for kommissionen, at man gerne vil være behjælpelig med at tilvejebringe tilladelse fra Banedanmark til gyllepumpens krydsning af banen.

 

Privat overkørsel nr. 295

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-146383-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Lukningen er gennemført i 1998, men ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 38a (banen) Den nordlige Del, Hee overgår til ejerens frie råden.

 

Vejareal over matr. nr. 16g Den nordlige Del, Hee nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 38a (banen) Den nordlige Del, Hee kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 21b og 16g ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 296

 

Besigtigelsesplan nr. SA-92-146383-05-12.

 

Nuværende forhold

Ved deklaration tinglyst den 10.10.1996 har ejeren af det daværende matr. nr. 22a Den nordlige Del, Hee m.fl. samtykket i nedlæggelsen af overkørsel nr. 296, hvorefter overkørslen blev lukket og fjernet i marken. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget.

 

I forbindelse med nedlæggelsen af overkørsel nr. 295 i 1998 har Banestyrelsen i brev af 18.08.1998 bedt om, at forholdene omkring overkørsel nr. 296 blev berigtiget, og at matr. nr. 22h (banen) Den nordlige Del, Hee blev overført til den tilgrænsende ejendom, men dette blev ikke gennemført.

 

Forslag

Overkørslen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 38a (banen) Den nordlige Del, Hee overgår til ejerens frie råden.

 

Matr. nr. 22h (banen) Den nordlige Del, Hee tillægges det tilgrænsende matr. nr. 22a ibd.

 

Rampearealer fra matr. nr. 38a (banen) Den nordlige Del, Hee kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 22a og 22b ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 294 anførte.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Wind-Friis

Niels Juel               Peter Sigtenbjerggaard

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen