Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, besigtigelsesforretningen den 26. og 27. april 2016

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

SILKEBORG – HERNING

(Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. april 2016)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 26. april 2016 kl. 9.00 samledes kommissionen på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 73 og 75 samt privat overgang km 37.056 på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Samme dag kl. 10.30 samledes kommissionen på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 73 og 75 samt privat overgang km 37.056 på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Samme dag kl. 13.00 samledes kommissionen på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 96, 97 og 98 samt privat overgang km 49.436 på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Niels Juel, Hadsund og Albert Vinther Krogh, Thyborøn, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Silkeborg Kommune mødte landinspektør Jonas Jørgensen.

 

Som repræsentant for Ikast-Brande Kommune mødte Lone Hyldig Jaszczak.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Mads Dalgaard og projektleder Christian Kampmann. Endvidere mødte landinspektør Terese Fuglsang,  LIFA samt vejingeniør Per Thoft Kærsgaard, NIRAS og biolog Lone Godske, NIRAS.

 

Et par af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 19. januar 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Projektleder Mads Dalgaard og landinspektør Terese Fuglsang redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Km 36.826 – 37.827 (overkørslerne nr. 73 – 75)

 

Indledning

På strækningen mellem Silkeborg og Herning ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 36.826 – 37.827. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af ”En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

På strækningen km 36.826 – 37.827 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøde ved udvalgte overkørsler den 27. august 2015 for beboerne på strækningen overkørslerne nr. 73 – 75. Screeningen og borgermødet har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropria-tionskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke vejadgange der sikres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan

Målforhold

SA-55-036826-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørslerne nr. 73 – 75

1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Silkeborg Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Silkeborg mod Herning.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler/overgange, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer eventuel kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler/overgange er beskrevet i afsnittet: Allerede nedlagte overkørsler/overgange.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse af følgende overkørsler:

 

Silkeborg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 73          km 36.826

Privat niveau overkørsel nr. 75          km 37.827

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler/overgange

Der findes overkørsler og overgange, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet deres betydning, og dermed er ophørt med at blive brugt. Følgende overgang er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

•   Overgang km 37.056 – matr. nr. 4 Sejlgård Hgd., Funder

 

Denne overgang slettes på matrikelkortet.

 

 

Km 49.436 – 66.576 (overkørslerne nr. 96 – 98, 109 – 115, 128 – 129 og 140)

 

Indledning

På strækningen mellem Silkeborg og Herning ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 49.436 – 66.576. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af ”En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

På strækningen km 49.436 – 66.576 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 27. august 2015 for beboerne på strækningen overkørslerne nr. 96 – 98, 109 – 115, 128 – 129 og 140. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan

Målforhold

SA-55-049436-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørslerne nr. 96 – 98

1:4.000

SA-55-053895-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørslerne nr. 109 – 115

1:4.000

SA-55-062425-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørslerne nr. 128 – 129

1:4.000

SA-55-066576-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørsel nr. 140

1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Silkeborg mod Herning.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer eventuel kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet i afsnittet: Allerede nedlagte overkørsler.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler/overgange:

 

Ikast-Brande Kommune:

Privat niveau overgang km 49.436
Privat niveau overkørsel nr. 96 km 50.143
Privat niveau overkørsel nr. 97 km 50.310
Privat niveau overkørsel nr. 98 km 50.588
Privat niveau overkørsel nr. 109 km 53.895
Privat niveau overkørsel nr. 115 km 56.039
Privat niveau overkørsel nr. 128 km 62.425

 

Herning Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 140 km 66.576

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. tinglyste servitutter, gamle ejendomskort og banens arkiver, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

•   Overkørsel nr. 110 – matr. nr. 15 Ravnholt By, Bording

•   Overkørsel nr. 112 – matr. nr. 26a Hestlund By, Bording

•   Overkørsel nr. 125 – matr. nr. 6 Stensbjerg, Ikast

•   Overkørsel nr. 126 – matr. nr. 47 Ravnsvad By, Ikast

•   Overkørsel nr. 129 – matr. nr. 47 Ravnsvad By, Ikast

•   Overkørsel nr. 130 – matr. nr. 12 Skovby By, Gjellerup

•   Overkørsel nr. 133 – matr. nr. 12 Krogslund, Gjellerup

•   Overkørsel nr. 135 – matr. nr. 12 Krogslund, Gjellerup

•   Overkørsel nr. 141 – matr. nr. 12a Agerskov By, Gjellerup

•   Overkørsel nr. 142 – matr. nr. 37 Birk By, Gjellerup

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Videre findes der på matrikelkortet også overkørsler og overgange, som ikke formelt er blevet nedlagt, men som gennem tiden har mistet deres betydning, og dermed er ophørt med at blive brugt. Følgende overkørsler og overgange er ikke formelt blevet nedlagt, men eksisterer ikke længere fysisk i marken og har ikke gjort det i hævdstid, jf. gamle luftfotos:

 

•   Overkørsel nr. 95 – matr. nr. 3 Rønkilde Gde., Bording

•   Overkørsel nr. 107 – matr. nr. 26b Hestlund By, Bording

•   Overkørsel nr. 113 – matr. nr. 26a Hestlund By, Bording

•   Overkørsel nr. 123 – matr. nr. 6 Stensbjerg, Ikast

•   Overkørsel nr. 132 og overgang – matr. nr. 12 Krogslund, Gjellerup

•   Overgang km 63.562 – matr. nr. 12 Krogslund, Gjellerup

•   Overkørsel nr. 136 – matr. nr. 23a Hammerum By, Gjellerup

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig. Endvidere havde de fremmødte lodsejere mulighed for at drøfte projektet med kommissionen efter det indledende møde.

 

Efter det indledende møde og mødet med de fremmødte lodsejere fortsatte forretningen på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de fremkomne bemærkninger.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 73 – km 36.826

 

Besigtigelsesplan SA-55-036826-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 36.826 og afspærret med banehegn. Overkørslen er midlertidigt lukket af Banedanmark og har i en årrække ikke været benyttet til kørende trafik. I forbindelse med sporfornyelse i 2012 blev der etableret asfalteret belægning i sporet.

 

Overkørslen giver adgang til skovarealer på banens nordlige side og engarealer samt Funder Å på banens sydlige side, og den benyttes rekreativt i forbindelse med gåture i området.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 73 til det daværende matr. nr. 1f Sejlgård Hgd., Funder. Matr. nr. 1f ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 73 tjente som adgang til de af ejendommens lodder, som var beliggende mellem Funder Å og banen på banens sydlige side.

 

Arealerne på den nordlige og sydlige side af overkørsel nr. 73 hører i dag under forskellige ejendomme.

 

På banens sydlige side udgør matr. nr. 1f ibd. i dag:

 • matr. nr. 2 Sejlgård Hgd., Funder på 0,1 ha
 • matr. nr. 1z ibd. på 5,1 ha
 • matr. nr. 1x ibd. på 4,9 ha

 

På grund af de matrikulære ændringer der er sket siden banens anlæggelse, er de nuværende matr. nr. 1x og 2 ibd. afskåret fra at bruge overkørslen. Matr. nr. 2 ibd. har direkte adgang til kommunevejen Funder Ådalsvej. Til matr. nr. 1x ibd. er der gående adgang ad privat fællesvej over matr. nr. 1z ibd. og fra ejendommens øvrige arealer langs Funder Å.

 

På banens nordlige side er matr. nr. 1f ibd. i dag udstykket til matr. nr. 1f, 1m, 1y og 1ae ibd. Af disse ejendomme er det kun matr. nr. 1m ibd., der i dag har matrikulær vejadgang til overkørsel nr. 73.

 

Ejendommen matr. nr. 1m Sejlgård Hgd., Funder har fra gammel tid haft adgang til offentlig vej over matr. nr. 1z ibd. frem til Funder Ådalsvej syd for banen gennem overkørsel nr. 73 og videre ad udlagt privat fællesvej over matr. nr. 1z ibd.

 

Over tid er vejen over matr. nr. 1z ibd. tilgroet og kan ikke længere benyttes, hvorfor ejerne af matr. nr. 1m ibd. i en årrække har benyttet den udlagte vej over matr. nr. 4 (banen) Sejlgård Hgd., Funder og frem til indkørslen til skoven nord for overkørsel nr. 73.

 

I øvrigt har matr. nr. 1m ibd. adgang til kommunevejen Funder Ådalsvej i ejendommens østlige ende fra et internt net af skovveje og til statsvejen Skærskovhedevej fra det samme interne vejnet via private fællesveje over matr. nr. 1f, 1r og 1s ibd. og den private fællesvej Skærskovhedevej.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B2

Skov- og plantageejendommen matr. nr. 1m Sejlgård Hgd., Funder er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør i alt 28,9 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 73 i driften i dag, idet der er anden adgang til offentlig vej.

 

B3

Ejendommen matr. nr. 1z ibd. m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1z ibd. på 5,1 ha beliggende på banens sydlige side. Ejendommen er i sin helhed beliggende på banens sydlige side og udgør i alt 7,2 ha. Ejendommen er en erhvervsejendom af speciel karakter (tidligere dambrug).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 4 (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik over banen henvises fremover til at benytte det øvrige offentlige vejnet.

 

Der tinglyses en servitut om vejret for matr. nr. 1m Sejlgård Hgd., Funder på matr. nr. 4 (banen) ibd. Servitutten skal sikre vejadgang til matr. nr. 1m ibd. Vedligeholdelsespligten påhviler de ejendomme eller personer, der har vejret. Omfanget af vedligeholdelsen afhænger af færdslens omfang og art. Uoverensstemmelser afgøres efter privatvejslovens § 15.

 

Del af vejareal over matr. nr. 1z ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

B2

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 73.

 

B3

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 73.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 75 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 75 anførte.

 

 

Privat niveau overgang km 37.056

 

Besigtigelsesplan SA-55-036826-05-15.

 

Nuværende forhold

Overgangen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overgangen har ifølge luftfotos fra 1995 ikke været i brug, hvilket vil sige, at den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Overgangen slettes fra matrikelkortet, og vejarealet over matr. nr. 4 (banen) og 5 Sejlgård Hgd., Funder overgår til ejernes frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 75 – km 37.827

 

Besigtigelsesplan SA-55-036826-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 37.827 og er sikret med led.

 

Overkørslen blev oprindelig anlagt længere mod øst, og i 1883 blev den flyttet til sin nuværende placering.

 

Overkørslen giver adgang til engarealer beliggende mellem banen og Funder Å på banens sydlige side og benyttes i øvrigt rekreativt i forbindelse med fiskeri i åen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 75 til det daværende matr. nr. 1f Sejlgård Hgd., Funder. Matr. nr. 1f ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 75 tjente som adgang til de af ejendommens lodder, som var beliggende mellem Funder Å og banen på banens sydlige side.

 

På banens sydlige side udgør matr. nr. 1f ibd. i dag:

 • matr. nr. 1h Sejlgård Hgd., Funder på 0,2 ha
 • matr. nr. 1i ibd. på 3,7 ha
 • matr. nr. 1l ibd. på 0,9 ha
 • matr. nr. 1ac ibd. på 2,8 ha
 • matr. nr. 1ad ibd. på 2,9 ha

 

På banens nordlige side er matr. nr. 1f ibd. i dag udstykket til matr. nr. 1g, 1f, 1m, 1v, 1y, 1æ og 1ae ibd. Af disse er det matr. nr. 1v og 1ae ibd., der i dag er del af ejendomme med arealer på begge sider af banen ved overkørsel nr. 75. De øvrige matr. nr. hører under ejendomme, som ikke længere har arealer på den sydlige side af banen ved overkørsel nr. 75, og de gør derfor ikke brug af overkørslen i dag.

 

Alle de nævnte matr. nr. på banens sydlige side har matrikulær vejadgang gennem overkørsel nr. 75, men overkørslen benyttes ikke i driften af arealerne.

 

Matr. nr. 1i, 1l, 1ac og 1ad ibd. anvendes til afgræsning med kreaturer i perioden fra maj til november og drives af den samme forpagter. Den kørende adgang til arealerne med mindre køretøjer foregår ad kommunevejen Skærskovhedevej, videre ad privat fællesvej Harbovad via de to jernbaneviadukter og herefter over matr. nr. 4d og 4h Pårup By, Funder, matr. nr. 1q Funder By, Funder og matr. nr. 1h Sejlgård Hgd., Funder. Hvis der skal køres med større køretøjer, som f.eks. en kreaturvogn, er vejunderføringen i km 38.900 ikke stor nok, og forpagteren benytter andre veje frem til vejunderføringen under matr. nr. 12 Pårup By, Funder og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 4d og 4h ibd., matr. nr. 1q Funder By, Funder og matr. nr. 1h Sejlgård Hgd., Funder.

 

Vejunderføringen på matr. nr. 12 Pårup By, Funder (nedlagt bane) har også en begrænset størrelse, og store køretøjer kan derfor ikke passere igennem denne.

 

Fra matr. nr. 1ad Sejlgård Hgd., Funder er der gående adgang over egen ejendom til matr. nr. 1x ibd. (4,9 ha).

 

Matr. nr. 1h ibd. ejes sammen med naboejendommen matr. nr. 1q Funder By, Funder og har vejadgang over denne ejendom.

 

Overkørsel nr. 75 benyttes derfor først og fremmest til gående færdsel på tværs af banen fra matr. nr. 1v Sejlgård Hgd., Funder til ejendommens lod matr. nr. 1ac ibd. ved Funder Å, til ejendommen matr. nr. 1l ibd. og fra matr. nr. 1ad ibd. til matr. nr. 1ae ibd. på banens nordlige side.

 

Ifølge tinglyste servitutter den 1. marts 1918 og den 3. november 1934 i forbindelse med udstykning og salg af parceller af matr. nr. 1f Sejlgård Hgd., Funder har matr. nr. 1ae ibd. vejret ad privat fællesvej Harbovad over matr. nr. 1v, 1æ og 1g ibd. samt matr. nr. 1ai og 1c Funder By, Funder. Matr. nr. 1ae Sejlgård Hgd., Funder har derfor også anden vejadgang end gennem overkørsel nr. 75.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B6

Ejendommen matr. nr. 8c Løgager By, Them m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 1ad og 1i Sejlgård Hgd., Funder på i alt 6,6 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 8c Løgager By, Them er beliggende på banens sydlige side, og ejendommen udgør i alt 19,2 ha. Bygningerne på ejendommen er udlejet til beboelse, mens ejendommen i øvrigt anvendes til jagt og lystfiskeri.

 

B11

Ubebygget areal uden landbrugspligt matr. nr. 1l Sejlgård Hgd., Funder på 0,9 ha beliggende på banens sydlige side. Lodsejerne oplyste, at de benytter arealet i forbindelse med fiskeri i Funder Å i sommerhalvåret.

Den ene af ejerne ejer også B12.

 

B12

Ejendommen matr. nr. 1v Sejlgård Hgd., Funder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1ac ibd. på 2,8 ha beliggende på banens sydlige side. Ejendommens bygninger på matr. nr. 1v ibd. er beliggende på banens nordlige side. Ejendommen udgør i alt 3,9 ha og benyttes til sommerhus. Engarealet matr. nr. 1ac ibd. er bortforpagtet og anvendes til afgræsning.

Er medejer af B11.

 

B27

Erhvervsejendommen matr. nr. 1h ibd. på 0,2 ha beliggende på banens sydlige side. Ejendommen anvendes i tilknytning til dambrug på B15.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Løgagervej, Funder Ådalsvej og Grøndalsgårdvej via offentlig overkørsel nr. 72, videre ad statsvejen Skærskovhedevej, kommunevejen Skærskovhedevej, privat fællesvej Harbovad gennem vejunderføring km 38.900 og vejunderføring under matr. nr. 12 Pårup By, Funder og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 4h og 4d Pårup By, Funder, matr. nr. 1q Funder By, Funder samt matr. nr. 1h, 1i og 1ac Sejlgård Hgd., Funder.

 

Al trafik til/fra området med større køretøjer henvises til at foregå ad privat fællesvej Harbovad, kommunevejen Skærskovhedevej, statsvejen Skærskovhedevej, kommunevejene Grøndalsgårdvej, Funder Ådalsvej og Løgagervej gennem offentlig overkørsel nr. 72, videre ad kommunevejen Vesterskovvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 4a og 4e Løgager By, Them samt matr. nr. 1h, 1i og 1ac Sejlgård Hgd., Funder.

 

Eksisterende private fællesveje over matr. nr. 1c, 1g, 1q og 14ad Funder By, Funder, matr. nr. 4d Pårup By, Funder, matr. nr. 4e Løgager By, Them samt matr. nr. 1h og 1i Sejlgård Hgd., Funder udlægges på matrikelkortet med den bredde, de har i marken.

 

Del af vejareal over matr. nr. 1ad ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 4 (banen) Sejlgård Hgd., Funder via servitutpålæg på matr. nr. 1c, 1g, 1ai, 14ad og 57 Funder By, Funder, matr. nr. 1g, 1v og 1æ Sejlgård Hgd., Funder. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

B6

Fremtidig adgang til matr. nr. 1i og 1ad Sejlgård Hgd., Funder samt til matr. nr. 1x ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Løgagervej, Funder Ådalsvej og Grøndalsgårdvej gennem offentlig overkørsel nr. 72, videre ad statsvejen Skærskovhedevej, kommunevejen Skærskovhedevej, privat fællesvej Harbovad gennem vejunderføring km 38.900 med en maks. højde på 3,00 meter og vejunderføring under matr. nr. 12 Pårup By, Funder med en maks. højde på 3,33 meter, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4h og 4d Pårup By, Funder, matr. nr. 1q Funder By, Funder, matr. nr. 1h, 1i og 1ac Sejlgård Hgd., Funder og herefter over egen ejendom. Ejendommen benytter allerede denne adgangsvej i dag. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1i, 1x og 1ad ibd. er ca. 6.550 meter.

 

Fremtidig adgang med større køretøjer til matr. nr. 1i og 1ad ibd. samt til matr. nr. 1x ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Løgagervej og Vesterskovvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4a og 4e Løgager By, Them, matr. nr. 1h, 1i og 1ac Sejlgård Hgd., Funder og herefter over egen ejendom. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1i, 1x og 1ad ibd. vil fremover være ca. 3.100 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 1ae ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Løgagervej, Funder Ådalsvej og Grøndalsgårdvej gennem offentlig overkørsel nr. 72, videre ad statsvejen Skærskovhedevej, kommunevejen Skærskovhedevej og herefter ad privat fællesvej Harbovad over matr. nr. 1c, 1g, 1s, 1t, 1ae, 1ai, 1ao, 14b, 14æ, 14ad og 57 Funder By, Funder, matr. nr. 1g, 1v, 1æ og 5 Sejlgård Hgd., Funder. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1ae ibd. vil fremover være ca. 5.550 meter.

 

B11

Fremtidig adgang til matr. nr. 1l Sejlgård Hgd., Funder fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Skærskovhedevej, privat fællesvej Harbovad gennem vejunderføring km 38.900 med en maks. højde på 3,00 meter og vejunderføring under matr. nr. 12 Pårup By, Funder med en maks. højde på 3,33 meter, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4h og 4d Pårup By, Funder, matr. nr. 1q Funder By, Funder, matr. nr. 1h, 1i, 1ac og 1ad Sejlgård Hgd., Funder.

 

Fremtidig adgang med større køretøjer til matr. nr. 1l Sejlgård Hgd., Funder fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Vesterskovvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4a og 4e Løgager By, Them, matr. nr. 1h, 1i, 1ac og 1ad Sejlgård Hgd., Funder.

 

B12

Fremtidig adgang til matr. nr. 1ac Sejlgård Hgd., Funder fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Harbovad over matr. nr. 1g og 1æ ibd., matr. nr. 1c, 1g, 1ai, 14æ, 14ab, 14ad og 57 Funder By, Funder, videre ad privat fællesvej Harbovad gennem vejunderføring km 38.900 med en maks. højde på 3,00 meter og vejunderføring under matr. nr. 12 Pårup By, Funder med en maks. højde på 3,33 meter, og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 4h og 4d Pårup By, Funder, matr. nr. 1q Funder By, Funder, matr. nr. 1h og 1i Sejlgård Hgd., Funder. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1ac ibd. vil fremover være ca. 2.350 meter.

 

Fremtidig adgang med større køretøjer til matr. nr. 1ac Sejlgård Hgd., Funder fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Harbovad over matr. nr. 1æ og 1g ibd., matr. nr. 1ai, 57, 1c, 1g, 14ad, 14æ, 14b, 1ae, 1t, 1s og 1ao Funder By, Funder, kommunevejen Skærskovhedevej, statsvejen Skærskovhedevej, kommunevejene Grøndalsgårdvej og Funder Ådalsvej gennem offentlig overkørsel nr. 72, videre ad kommunevejene Løgagervej og Vesterskovvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 4a og 4e Løgager By, Them, matr. nr. 1h og 1i Sejlgård Hgd., Funder. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1ac ibd. vil fremover være ca. 8.250 meter.

 

B27

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 75. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 75, men vejnettet på banens sydlige side.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 73 og 75)

Ejeren af ejendommen under ejendomsnummer B6 fremkom med forslag om, at matr. nr. 1ae Sejlgård Hgd., Funder beliggende nord for jernbanen og overkørsel nr. 75  eksproprieres. Ejeren oplyste, at arealet anvendes til jagt, idet ejeren kan komme til arealet gående via overkørsel nr. 75. Lukningen af overkørslen vil medføre en meget lang omvej til arealet, der udgør ca. 1,1 ha, og den fremtidige brug og dermed værdi af arealet vil hermed blive kraftigt reduceret.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste i den forbindelse, at der er den fornødne vejadgang til arealet efter en lukning af overkørslen som foreslået, hvorfor anlægsmyndigheden ikke har fundet, at der er det fornødne grundlag for en ekspropriation af arealet. Videre har anlægsmyndigheden vurderet på arealets værdi ved en ekspropriation sammenholdt med en erstatning for eventuelle ulemper som følge af nedlæggelsen af overkørslen og har ikke fundet, at dette tilsiger en ekspropriation af arealet.

 

På forretningen blev det oplyst, at den anviste fremtidige vejadgang for kørende trafik via statsvej Skærskovhedevej og via kommunevej Grøndalsgårdvej mod syd ikke er mulig grundet ændringer i vejnettet det pågældende sted.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 73 og 75)

 

Vedrørende ekspropriation af matr. nr. 1ae Sejlgård Hgd., Funder

Kommissionen har efter en gennemgang af projektet og de foreliggende oplysninger truffet afgørelse om, at der ikke på nuværende tidspunkt er det fornødne grundlag for en ekspropriation af arealet som foreslået af ejeren. Ejeren tilskrives herom.

 

Vedrørende fremtidig vejadgang

Kommissionen skal henvise anlægsmyndigheden til at arbejde videre med de fremtidige adgangsforhold via statsvej Skærskovhedevej til overkørsel nr. 72 for de berørte ejendomme frem til ekspropriationsforretningen.

 

Kommissionen har herefter truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overgang – km 49.436

 

Besigtigelsesplan SA-55-049436-05-15.

 

Nuværende forhold

Overgangen er privat og er beliggende i banens km 49.436. Overgangen blev etableret i 1982 i forbindelse med, at privat overkørsel nr. 94 samme sted blev nedlagt.

 

Der er ingen fysiske spor af overgangen i marken.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 94 til de daværende matr. nr. 1a og 1e Rønkilde Gde., Bording. Matr. nr. 1a og 1e ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 94 tjente som adgang til de af ejendommens lodder, som var beliggende på banens nordlige side. De berørte matr. nr. ved nedlæggelsen af overkørslen og oprettelsen af overgangen var matr. nr. 1al, 1ai, 1c og 1e Rønkilde Gde., Bording, alle beliggende på banens nordlige side.

 

Matr. nr. 1al, 1ai, 1c og 1e ibd. fra 1982 udgør i dag:

 • Matr. nr. 1e ibd. på 20,8 ha
 • Matr. nr. 1al ibd. på 0,5 ha
 • Matr. nr. 1ai ibd. på 2,3 ha
 • Matr. nr. 1c ibd. på 15,4 ha
 • Matr. nr. 1as ibd. på 3,5 ha

 

Forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overgangen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 3 Rønkilde Gde., Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik over banen henvises fremover til at benytte privat fællesvej Krattet og det øvrige offentlige vejnet.

 

Del af vejareal over matr. nr. 1b ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 1ai, 1ap og 1b ibd. tillægges matr. nr. 3 (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 95

 

Besigtigelsesplan SA-55-049436-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1995 ikke været i brug, hvilket vil sige, at den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1e og 1b ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 96 – km 50.143

 

Besigtigelsesplan SA-55-049436-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 50.143 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som benyttes i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 96 til det daværende matr. nr. 1b Rønkilde Gde., Bording. Matr. nr. 1b ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 96 tjente som adgang til ejendommens lod på banens nordlige side.

 

Ejendommens bygninger på det daværende matr. nr. 1b ibd., som var beliggende på banens sydlige side, er siden hen blevet solgt fra og er blevet til matr. nr. 1ak ibd. Matr. nr. 1x ibd. på banens sydlige side er ligeledes udstykket fra matr. nr. 1b ibd.

 

På banens sydlige side udgør matr. nr. 1b ibd. således i dag:

 • del af matr. nr. 1b ibd. på ca. 10,9 ha
 • matr. nr. 1ak ibd. på 0,8 ha
 • del af matr. nr. 1x ibd. på ca. 1,4 ha

 

På banens nordlige side udgør matr. nr. 1b ibd. i dag:

 • matr. nr. 1aq ibd. på 10,4 ha

 

Matr. nr. 1ak og 1x ibd. er i dag matrikulært afskåret fra overkørslen og har anden adgang til offentlig vej.

 

Matr. nr. 1b og 1aq ibd. er i dag del af den samme landbrugsejendom, som benytter overkørsel nr. 96 i driften af ejendommen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B44

Landbrugsejendommen matr. nr. 4c Over Julianehede, Engesvang m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1b Rønkilde Gde., Bording på 10,9 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 4c Over Julianehede, Engesvang er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 87,1 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad privat fællesvej Firhuse, kommunevejene Firhuse og Ringkøbingvej via offentlig overkørsel nr. 99 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1b ibd.

 

Rampe-/vejareal fra matr. nr. 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1aq ibd.

 

B44

Fremtidig adgang til del af matr. nr. 1b ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Firhuse, kommunevej Firhuse via offentlig overkørsel nr. 99, videre ad kommunevej Ringkøbingvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1b ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1b ibd. vil fremover være ca. 2.600 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 98 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 98 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 97 – km 50.310

 

Besigtigelsesplan SA-55-049436-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 50.310 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, og den er lidt tilgroet på begge sider. Den tilgrænsende landbrugsejendom benytter ikke overkørslen i driften grundet dårlige oversigtsforhold og for at undgå at køre gennem haven til beboelsen på ejendommen. I stedet for benyttes et markspor over matr. nr. 3ez Bodholt By, Bording.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 97 til det daværende matr. nr. 3b Bodholt By, Bording. Matr. nr. 3b ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 97 tjente som adgang til ejendommens lod på banens nordlige side.

 

Det oprindelige matr. nr. 3b ibd. på banens nordlige side er i dag blevet til matr. nr. 3ey ibd. på 4,9 ha. På banens sydlige side ligger matr. nr. 3b ibd. på 8,8 ha med samme udstrækning som ved banens anlæggelse.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B47

Landbrugsejendommen matr. nr. 3b ibd. m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 3ey ibd. på 4,9 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 3b ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 16,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 11a (banen) Bodholt By, Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Ringkøbingvej og Firhuse via offentlig overkørsel nr. 99 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 3ez ibd., således som den principielt er vist på besigtigelsesplanen.

 

Der udlægges ny privat fællesvej på matrikelkortet over matr. nr. 3ez ibd. Der anlægges ikke vej på arealet, men gående og kørende adgang skal foregå ad et i marken etableret mark-/plejespor.

 

Der sikres færdselsret til matr. nr. 11a (banen) Bodholt By, Bording via servitutpålæg på matr. nr. 3b og 3g ibd. Færdselsretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet.

 

Rampe-/vejareal fra matr. nr. 3ey ibd. tillægges matr. nr. 11a (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

B47

Fremtidig adgang til matr. nr. 3ey ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Ringkøbingvej og Firhuse via offentlig overkørsel nr. 99 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 3ez ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3ey ibd. vil fremover være ca. 1.800 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 98 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 98 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 98 – km 50.588

 

Besigtigelsesplan SA-55-049436-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 50.588 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 98 til det daværende matr. nr. 3d Bodholt By, Bording. Matr. nr. 3d ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 98 tjente som adgang til ejendommens lod på banens nordlige side.

 

Grundet matrikulære forandringer i området er daværende matr. nr. 3d ibd. på banens sydlige side i dag benævnt ved forskellige matr. nr. og opdelt i flere forskellige samlede faste ejendomme. Der er således kun en samlet fast ejendom af de oprindelige arealer, der har matrikulært sammenhængende arealer på tværs af overkørsel nr. 98. Det er ejendommen matr. nr. 3d ibd. m.fl.

 

På banens nordlige side er matr. nr. 3d ibd. i dag:

 • matr. nr. 3ez Bodholt By, Bording på 4,9 ha

 

På banens sydlige side er matr. nr. 3d ibd. i dag:

 • matr. nr. 3d ibd. på 0,9 ha

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B50

Landbrugsejendommen matr. nr. 3d Bodholt By, Bording m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 3ez ibd. på 4,9 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 3d ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 5,8 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 11a (banen) Bodholt By, Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad privat fællesvej Tietgensvej og kommunevejene Tietgensvej og Firhuse via offentlig overkørsel nr. 99.

 

Rampe-/vejareal fra matr. nr. 3ez ibd. tillægges matr. nr. 11a (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

B50

Fremtidig adgang til matr. nr. 3ez ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Tietgensvej over matr. nr. 3ee ibd. og videre ad kommunevejene Tietgensvej og Firhuse via offentlig overkørsel nr. 99. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 3ez ibd. vil fremover være ca. 800 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 96, 97 og 98)

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om jordfordelingen i forbindelse med den foreslåede nedlæggelse af overkørslerne.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste i den forbindelse, at der har været drøftelser vedrørende jordfordeling forud for afholdelsen af besigtigelsesforretningen, men at det ikke har været muligt at indgå de fornødne jordfordelingsaftaler.

 

Kommissarius oplyste, at der ikke er det fornødne grundlag for at foretage en jordfordeling i forbindelse med projektet.

 

Ejeren af ejendommen under ejendomsnummer B44 oplyste, at oversigtsforholdene på kommunevej Ringkøbingvej er meget ringe ved venstresving fra kommunevej Ringkøbingvej ind på arealet matr. nr. 1b Rønkilde Gde., Bording ad overkørsel syd for ejendommen under ejendomsnummer B46 grundet terrænet det pågældende sted.

 

Ejeren af ejendommen under ejendomsnummer B42 fremkom med forslag om, at overkørsel fra kommunevej Ringkøbingvej til matr. nr. 1ap Pårup By, Engesvang opretholdes i forbindelse med nedlæggelsen af privat overgang km 49.436 og sletning af vejudlæg på matrikelkortet.

 

Ejerne af ejendommene under ejendomsnummer B47 og B50 fremkom med bemærkninger til det af anlægsmyndigheden foreslåede udlæg af privat fællesvej på matrikelkortet på ejendommen matr. nr. 3ez Bodholt By, Bording, herunder i forhold til anlæg af en fast vej, placering af en eventuel vej i marken og spørgsmålet om en fast stedangivelse af en udlagt færdselsret. Ejerne oplyste tillige, at den nuværende benyttede færdselsret over matr. nr. 3ez ibd. til matr. nr. 3ey ibd. alene er baseret på en frivillig aftale parterne imellem.

 

Kommissionens beslutning

 

Vedrørende oversigtsforhold, kommunevej Ringkøbingvej

Kommissionen skal henvise anlægsmyndigheden til at undersøge oversigtsforholdene ved markoverkørsel til matr. nr. 1b Rønkilde Gde., Bording fra kommunevej Ringkøbingvej frem til ekspropriationsforretningen.

 

Vedrørende overkørsel fra kommunevej Ringkøbingvej

Kommissionen har truffet afgørelse om, at markoverkørsel fra kommunevej Ringkøbingvej på matr. nr. 1b Rønkilde Gde., Bording med adgang til matr. nr. 1ap ibd. skal opretholdes. I den forbindelse bevares en del af det udlagte private fællesvejsareal på matrikelkortet på matr. nr. 1b ibd. svarende til markoverkørslen og adgangsvejen til matr. nr. 1ap ibd.

 

Vedrørende udlæg af ny privat fællesvej på matrikelkortet på ejendommen matr. nr. 3ez Rønkilde Gde., Bording

Efter en gennemgang af sagen og de fremkomne oplysninger har kommissionen truffet afgørelse om, at anlægsmyndighedens forslag med udlæg af privat fællesvej på matrikelkortet kan godkendes. Kommissionen har videre truffet afgørelse om, at anlægsmyndigheden frem til ekspropriationsforretningen skal arbejde videre med at stedfæste vejudlægget, således dette lægges fast på en del af arealet, der er egnet og brugbart til den type af færdsel, som må forventes af den færdselsberettigede.

 

Kommissionen har herefter truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Onsdag den 27. april 2016 kl. 9.00 samledes kommissionen på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 107, 109, 110, 112, 113 og 115 på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Samme dag kl. 10.30 samledes kommissionen på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 123, 125, 126, 128, 129, 130, 132 og 133 samt offentlig overgang km 63.320 på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Samme dag kl. 11.45 samledes kommissionen på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 135, 136, 140, 141 og 142 på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport- og Bygningsministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Banedanmark og Ikast-Brande Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

For Herning Kommune mødte Keld Bruun Hansen.

 

Et par af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig. Endvidere havde de fremmødte lodsejere mulighed for at drøfte projektet med kommissionen efter det indledende møde.

 

Efter det indledende møde og mødet med de fremmødte lodsejere fortsatte forretningen på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de fremkomne bemærkninger.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveau overkørsel nr. 107

 

Besigtigelsesplan SA-55-053895-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1995 ikke været i brug, hvilket vil sige, at den ikke har været i brug i hævdstid.

 

De matrikulære forhold ved nedlagt overkørsel nr. 107 skal berigtiges, da de ikke er i overensstemmelse med brugen af arealerne.

 

Matr. nr. 1ab og 2v Hestlund By, Bording på banens sydlige side er fysisk afskåret fra ejendommens øvrige lodder og er beliggende uden vejadgang. Begge lodder har oprindelig haft vejret ad den nedlagte overkørsel nr. 107 fra ejendommens lod matr. nr. 1ø ibd. på banens nordlige side.

 

Matr. nr. 1ab og 2v ibd. dyrkes i dag sammen med arealerne på naboejendommen matr. nr. 4ab Ravnholt By, Bording, og der er ingen synlige skel i marken. På luftfotos fra 1995 kan der heller ikke ses skel i marken mellem de to ejendomme.

 

Ved borgermødet den 27. august 2015 anerkendte også ejeren af matr. nr. 1ab og 2v Hestlund By, Bording, at naboejendommen matr. nr. 4ab Ravnholt By, Bording m.fl. har vundet hævd over matr. nr. 1ab og 2v Hestlund By, Bording.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 26b (banen) Hestlund By, Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Matr. nr. 1ab og 2v Hestlund By, Bording på i alt 0,5 ha tillægges den tilgrænsende ejendom matr. nr. 4ab Ravnholt By, Bording m.fl. ved ejendomsberigtigelse på grundlag af hævd, jf. LBK 2013-10-07 nr. 1213 (Udstykningsloven) § 9.

 

Del af vejareal over matr. nr. 26b (banen) Hestlund By, Bording nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 26b (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1ø, 1ab og 2v ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 109 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 109 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 109 – km 53.895

 

Besigtigelsesplan SA-55-053895-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 53.895 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en landbrugsejendom uden beboelse. Dog ser det ud til, at overkørslen ikke benyttes særlig ofte, da matr. nr. 4ad og 9q Ravnholt By, Bording på banens nordlige side ejes og drives sammen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 109 for de daværende matr. nr. 9a og 3a Ravnholt By, Bording. Matr. nr. 9a og 3a ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 109 tjente som adgang til de af ejendommenes lodder, som var beliggende på banens nordlige side.

 

Matr. nr. 9a og 3a ibd. på banens nordlige side udgør i dag:

 • matr. nr. 3p ibd. på 2,1 ha
 • matr. nr. 3r ibd. på 5,9 ha
 • matr. nr. 9q ibd. på 1,0 ha

 

På grund af de matrikulære ændringer, der er sket siden banens anlæggelse, er matr. nr. 3r ibd. afskåret fra overkørslen og har anden adgang til offentlig vej. Landbrugsejendommen matr. nr. 3p ibd. er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og har også anden adgang til offentlig vej.

 

Af de oprindelige vejberettigede er det derfor kun matr. nr. 9q ibd., som er del af en landbrugsejendom uden beboelse med arealer på begge sider af banen, og som stadig har adgang gennem overkørsel nr. 109.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B62

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 9o Ravnholt By, Bording m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 9q ibd. på 1,0 ha beliggende på banens nordlige side. Ejendommen har arealer på begge sider af banen og udgør i alt 6,5 ha.

 

Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 6a ibd. beliggende på banens sydlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 6a ibd. til matr. nr. 9q ibd. udgør ca. 1,2 km.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Ravnholtvej gennem offentlig overkørsel nr. 108 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4ad og 15 (banen) Ravnholt By, Bording.

 

Eksisterende kørespor over matr. nr. 4ad ibd. udlægges som ny privat fællesvej i 5,50 meters bredde på matrikelkortet.

 

Del af vejareal over matr. nr. 3s ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Vejareal fra matr. nr. 15 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 4ad ibd.

 

B62

Fremtidig adgang til matr. nr. 9q Ravnholt By, Bording henvises til at foregå ad kommunevej Ravnholtvej via offentlig overkørsel nr. 108 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4ad og 15 (banen) ibd.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet for overkørslerne nr. 107 og 109)

Ejerne af ejendommene under ejendomsnummer B60 og B61 erklærede samstemmende, at arealet matr. nr. 1ab og 2v Hestlund By, Bording i hævdstid har været drevet sammen med og af ejeren af matr. nr. 4ab Ravnholt By, Bording.

 

Ejeren af ejendommen under ejendomsnummer B61 fremkom med spørgsmål til udlæg af vejret på matrikelkortet over matr. nr. 4ad Ravnholt By, Bording som vejadgang for matr. nr. 9q ibd., herunder spørgsmål om anlæg af vejen. Endvidere drøftedes muligheden for at henlægge arealet af matr. nr. 9q ibd. under ejendommen matr. nr. 4ad ibd. m.fl., hvorved vejudlægget overflødiggøres.

 

Ejeren fremkom efter besigtigelsesforretningen med ønske om, at arealet af matr. nr. 9q ibd. arealoverføres til ejendommen matr. nr. 4ad ibd. m.fl.

 

Kommissionens beslutning (samlet for overkørslerne nr. 107 og 109)

 

Vedrørende privat fællesvej på matrikelkortet, matr. nr. 4ad Ravnholt By, Bording

Efter en gennemgang af sagen og på baggrund af ejerens bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om, at matr. nr. 9q ibd. arealoverføres til ejendommen matr. nr. 4ad ibd. m.fl., hvormed det af anlægsmyndigheden foreslåede vejudlæg udgår.

 

Kommissionen har herefter truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 110

 

Besigtigelsesplan SA-55-053895-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er nedlagt i 1942 og blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 15 (banen) Ravnholt By, Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 112

 

Besigtigelsesplan SA-55-053895-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved aftale indgået den 31. januar 2013 gav ejerne af matr. nr. 1g, 1h, 1æ, 2g og 2i Hestlund By, Bording afkald på brugen af overkørsel nr. 112. Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 26a (banen) Hestlund By, Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Vejarealer over matr. nr. 2g og 2i ibd. nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 113

 

Besigtigelsesplan SA-55-053895-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen har ifølge luftfotos tilbage fra 1995 ikke været i brug, hvilket vil sige, at den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 26a (banen) Hestlund By, Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 115 – km 56.039

 

Besigtigelsesplan SA-55-053895-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875 som en privat overkørsel og er beliggende i banens km 56.039. Overkørslen er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i dag af en lodsejer som adgangsvej til en rekreativ ejendom, matr. nr. 6s Hestlund By, Bording, beliggende nord for banen. Ejendommen benyttes til due- og hønseopdræt samt køkkenhave. Der er ikke beboelse på ejendommen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 115 for de daværende matr. nr. 6e, 7a og 8 Hestlund By, Bording. Matr. nr. 6e, 7a og 8 ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 115 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

Arealerne på den nordlige og sydlige side af overkørsel nr. 115 hører i dag under forskellige ejendomme.

 

På banens sydlige side er matr. nr. 6e, 7a og 8 ibd. udstykket til og udgør hele eller dele af matr. nr. 4i, 6e, 6t, 7f, 7i, 7l, 7t, 8e og 8k ibd., der i dag er beliggende enten mellem banen og kommunevejen Bordingvej eller på den sydlige side af Bordingvej og med adgang til denne vej.

 

På banens nordlige side er matr. nr. 6e, 7a og 8 ibd. blevet udstykket til og udgør hele eller dele af matr. nr. 5r, 6s, 6v, 6x, 6æ, 6ac, 6ad, 6ak, 6ah, 8i, 9h og 10h ibd. samt litra ”m”. Området nord for overkørsel nr. 115 er udlagt til erhvervsområde i lokalplan nr. 260 og er delvist udbygget. Alle de nævnte matr. nr. har, med undtagelse af matr. nr. 6s ibd., adgang til kommunevej Mads Clausens Vej på banens nordlige side.

 

Matr. nr. 6s ibd. har eneste vejadgang gennem overkørsel nr. 115, da ejendommen er ”omringet” af betonvarefabrikken på matr. nr. 5r ibd. og banen og dermed afskåret fra vejnettet på banens nordlige side. Ejendommen er også udlagt til erhverv i lokalplanen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B67

Ejendommen matr. nr. 6s Hestlund By, Bording er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør 1,3 ha. Ejendommen benyttes til fritidsformål (køkkenhave samt due- og hønsehold).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 26a (banen) Hestlund By, Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere matr. nr. 6s ibd. med henblik på at inddrage arealet under erhvervsejendommen matr. nr. 5r ibd.

 

Der tinglyses vejret for matr. nr. 26a (banen) ibd. ved servitutpålæg på matr. nr. 4i, 6t og 23d ibd. Servitutten skal sikre vejadgang til matr. nr. 26a (banen) ibd. Vedligeholdelsespligten påhviler de ejendomme eller personer, der har vejret. Omfanget af vedligeholdelsen afhænger af færdslens omfang og art. Uoverensstemmelser afgøres efter privatvejslovens § 15.

 

Vejareal over matr. nr. 5r ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejareal fra matr. nr. 26a (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 7t ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 123

 

Besigtigelsesplan SA-55-062425-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v.

 

Anvendelsen af overkørslen antages at være ophørt i forbindelse med byudviklingen i Ikast, og den har ifølge luftfotos tilbage fra 1995 ikke været i brug, hvilket vil sige, at den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 6 (banen) Stensbjerg, Ikast, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 125

 

Besigtigelsesplan SA-55-062425-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved aftale den 3. september 1938 gav ejeren af matr. nr. 2c Haglskær By, Ikast afkald på brugen af overkørsel nr. 125.

 

Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 6 (banen) Stensbjerg, Ikast, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 126

 

Besigtigelsesplan SA-55-062425-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved tinglyst aftale den 15. november 1977 gav ejerne af matr. nr. 2d, 3d, 4a og 4b Ravnsvad By, Ikast afkald på brugen af overkørsel nr. 126.

 

Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 47 (banen) Ravnsvad By, Ikast, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 128 – km 62.425

 

Besigtigelsesplan SA-55-062425-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 62.425 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 128 for de daværende matr. nr. 1a, 1c, 2b, 3f, 4a, 5a og 9 Skovby By, Gjellerup (nuværende Skovby By, Gjellerup og Ravnsvad By, Ikast).

 

På banens sydlige side udgør de nævnte matr. nr. i dag:

 • del af matr. nr. 18 ibd. på ca. 1,4 ha
 • matr. nr. 21 Ravnsvad By, Ikast på 3,5 ha
 • matr. nr. 23a ibd. på 0,7 ha
 • matr. nr. 23b ibd. på 0,6 ha
 • matr. nr. 25 ibd. på 0,2 ha
 • matr. nr. 26 ibd. på 19,5 ha
 • matr. nr. 27 ibd. på 4,1 ha
 • del af matr. nr. 30a ibd. på ca. 5,2 ha
 • del af matr. nr. 30b ibd. på ca. 0,1 ha
 • matr. nr. 32 ibd. på 0,2 ha
 • matr. nr. 33 ibd. på 2,4 ha
 • matr. nr. 34 ibd. på 2,4 ha
 • matr. nr. 38a ibd. på 7,9 ha
 • matr. nr. 38b ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 38c ibd. på 0,1 ha
 • del af matr. nr. 49 ibd. på ca. 0,1 ha
 • del af matr. nr. 1r Skovby By, Gjellerup på ca. 1,0 ha
 • matr. nr. 3o ibd. på 0,6 ha
 • del af matr. nr. 6a ibd. på ca. 0,2 ha

 

På banens nordlige side udgør de nævnte matr. nr. i dag:

 • del af matr. nr. 3c Skovby By, Gjellerup på ca. 3,3 ha
 • del af matr. nr. 9a ibd. på ca. 2,1 ha
 • del af matr. nr. 11 Ravnsvad By, Ikast på 8,7 ha
 • del af matr. nr. 12 ibd. på ca. 0,1 ha

 

På baggrund af de matrikulære ændringer, der er sket siden banens anlæggelse, er de nuværende matr. nr. 1r, 3c, 3o, 6a og 9a Skovby By, Gjellerup samt matr. nr. 21, 23a, 23b, 25, 30a, 30b, 32, 33, 34, 38a, 38b, 38c og 49 Ravnsvad By, Ikast fysisk og/eller matrikulært afskåret fra overkørslen og har ikke længere adgang til eller behov for at benytte den. Disse matr. nr. har derfor ingen relevans i forhold til overkørsel nr. 128 i dag.

 

De matr. nr., som i dag har adgang til og/eller gør brug af overkørsel nr. 128 på banens sydlige side, er matr. nr. 18, 26 og 27 Ravnsvad By, Ikast og på banens nordlige side matr. nr. 11 og 12 ibd.

 

Af disse er det kun matr. nr. 12, 18 og 27 ibd., som er del af en ejendom med arealer på begge sider af banen, og som gør brug af overkørslen. Ejendommen benytter kun overkørsel nr. 128 til kørsel med tunge landbrugskøretøjer (gyllevogn); ellers køres der til arealerne fra kommunevejen E Christensens Vej via vejoverføringen i km 61.991 og videre ad privat fællesvej langs banens sydlige side.

 

Landbrugsejendommen matr. nr. 26 ibd. m.fl. er i sin helhed beliggende på banens sydlige side og har vejadgang til kommunevejene E Christensens Vej og Vestergade.

 

Matr. nr. 27 ibd. og del af matr. nr. 26 ibd. er i lokalplanforslag nr. 326 udlagt til rideskole, gartneri og rekreativt område.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B75

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 12 Ravnsvad By, Ikast m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 27 ibd. (4,1 ha) og del af matr. nr. 18 ibd. (1,4 ha) på i alt 5,5 ha beliggende på banens sydlige side. Ejendommen har arealer på begge sider af banen og udgør i alt 13,7 ha.

 

Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på matr. nr. 2c Stensbjerg, Ikast beliggende på banens nordlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 2c ibd. til matr. nr. 18 og 27 Ravnsvad By, Ikast udgør ca. 3,9 km.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 47 (banen) Ravnsvad By, Ikast, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen E Christensens Vej via vejoverføring i km 61.991 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 18, 26 og 27 ibd.

 

Der tinglyses vejret til matr. nr. 47 (banen) Ravnsvad By, Ikast via servitutpålæg på matr. nr. 18 ibd. Servitutten skal sikre vejadgang til matr. nr. 47 (banen) ibd. Vedligeholdelsespligten påhviler de ejendomme eller personer, der har vejret. Omfanget af vedligeholdelsen afhænger af færdslens omfang og art. Uoverensstemmelser afgøres efter privatvejslovens § 15.

 

Dele af vejarealer over matr. nr. 11 og 26 ibd. nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 11 og 26 ibd. tillægges matr. nr. 47 (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

B75

Fremtidig adgang til matr. nr. 18 og 27 Ravnsvad By, Ikast henvises til at foregå ad kommunevejen E Christensens Vej via vejoverføring i km 61.991 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 18, 26 og 27 ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 129

 

Besigtigelsesplan SA-55-062425-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved aftale i 2012 gav ejerne af matr. nr. 26 og 11 Ravnsvad By, Ikast samt matr. nr. 6a Skovby By, Gjellerup afkald på brugen af overkørsel nr. 129.

 

Overkørslen fremstår ikke som nedlagt i marken og er stadig forsynet med krydsmærker og led. De matrikulære forhold er ikke berigtiget.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges i marken, så de fysiske forhold stemmer overens med de retlige. Krydsmærker og led fjernes, og grøfterne graves igennem.

 

Dele af vejarealer over matr. nr. 11 og 26 Ravnsvad By, Ikast nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampe-/vejareal fra matr. nr. 26 ibd. tillægges matr. nr. 47 (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 130

 

Besigtigelsesplan SA-55-062425-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved aftale den 20. februar 1942 gav ejerne af matr. nr. 2e, 2g og 3c Skovby By, Gjellerup afkald på brugen af overkørsel nr. 130.

 

Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 12 (banen) Skovby By, Gjellerup, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejareal fra matr. nr. 12 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 6a ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 132 og offentlig niveau overgang km 63.320

 

Besigtigelsesplan SA-55-062425-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen og overgangen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overkørslen og overgangen har ifølge luftfotos tilbage fra 1995 ikke været i brug, hvilket vil sige, at de ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 12 (banen) Krogslund, Gjellerup, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Del af rampe-/vejareal fra matr. nr. 12 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1d ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 133 og offentlig niveau overgang km 63.562

 

Besigtigelsesplan SA-55-062425-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 63.562. I 1904 tilvejebringes samme sted en offentlig niveau overgang for en skolesti ved anbringelse af drejekors.

 

Ved aftale af 19. december 1940 blev overkørsel nr. 133 nedlagt. Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget. Den offentlige overgang for skolestien blev bibeholdt.

 

Overgangen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Overgangen har ifølge luftfotos tilbage fra 1995 ikke været i brug, hvilket vil sige, at den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 12 (banen) Krogslund, Gjellerup, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 135

 

Besigtigelsesplan SA-55-066576-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er nedlagt i 1942 og fjernet i marken, men forholdene er ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 12 (banen) Krogslund, Gjellerup, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 136 – km 65.145

 

Besigtigelsesplan SA-55-066576-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken. Der haves ingen oplysninger om endelig nedlægning m.v. Anvendelsen af overkørslen antages at være ophørt i forbindelse med byudviklingen i Hammerum, og den har ifølge luftfotos tilbage fra 1995 ikke været i brug, hvilket vil sige, at den ikke har været i brug i hævdstid.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 23a (banen) Hammerum By, Gjellerup, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 140 – km 66.576

 

Besigtigelsesplan SA-55-066576-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 66.576 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 140 for det daværende matr. nr. 3a Agerskov By, Gjellerup. Matr. nr. 3a ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 140 tjente som adgang til de af ejendommens lodder, som var beliggende på banens sydlige side.

 

Daværende matr. nr. 3a ibd. udgør i dag på banens sydlige side:

 • del af matr. nr. 2bo ibd. på ca. 2,5 ha
 • matr. nr. 3o, 3y og 3z ibd. på i alt 0,4 ha
 • del af matr. nr. 3t ibd. på ca. 7,0 ha
 • matr. nr. 3u ibd. på 1,4 ha
 • matr. nr. 3æ ibd. på 0,1 ha
 • del af matr. nr. 11 ibd. på ca. 0,04 ha

 

På baggrund af de matrikulære ændringer, der er sket siden banens anlæggelse, er matr. nr. 2bo, 3u, 3y og 3æ ibd. fysisk og/eller matrikulært afskåret fra brugen af overkørsel nr. 140 og har anden adgang til offentlig vej. Matr. nr. 3o, 3z og 11 ibd. er i deres helhed beliggende på banens sydlige side og har anden adgang til offentlig vej.

 

I dag er det derfor kun matr. nr. 3t ibd., der er del af en landbrugsejendom med arealer på begge sider af banen ved overkørsel nr. 140, og overkørslen benyttes i driften af dette areal samt af ejendommens øvrige arealer på banens sydlige side.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B86

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Agerskov By, Gjellerup m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 3t ibd. på 7,0 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og ejendommen udgør i alt 26,2 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Del af vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 12a (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 3a, 3t og 3o ibd.

 

B86

Fremtidig adgang til matr. nr. 3t ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Agerskovvej og Fastrupvej (litra ”i” og ”e”) via offentlig overkørsel nr. 139 og videre over egne jorder. Afstanden mellem ejendommens bygninger og del af matr. nr. 3t ibd. vil fremover være ca. 1.300 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejeren af ejendommen under ejendomsnummer B86 oplyste, at banerampen på matr. nr. 3t Agerskov By, Gjellerup grundet terrænet er ganske stor og ligger et godt stykke ud i marken. Ejeren anmodede om, at rampen fjernes af Banedanmark.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at det er sædvanlig praksis, at en ejer, der vederlagsfrit får overdraget et areal med rampe, selv sørger for at retablere arealet.

 

Ejeren fremkom videre med forslag om, at anlægsmyndigheden anlægger en vej langs skellet mellem matr. nr. 3t og 2a ibd. som adgangsvej for ejeren til den sydlige del af matr. nr. 3t og 2g ibd., der er vandlidende.

 

Kommissionens beslutning

 

Vedrørende spørgsmålet om anlæg af vej

Efter en gennemgang af sagen og de fremkomne bemærkninger og oplysninger har kommissionen truffet afgørelse om, at der ikke skal anlægges en vej som foreslået af ejeren. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på det dyrkede areals begrænsede størrelse (ca. 2 ha) sammenholdt med omkostninger ved at etablere en vej på ca. 500 lbm. Videre har kommissionen lagt vægt på, at den nordlige del af matr. nr. 3t ibd. op mod banen efter det oplyste er tør, hvorfor ejeren vil kunne køre ad den udlagte vej på matr. nr. 3t ibd.

 

Vedrørende rampe

Kommissionen har, henset til størrelsen og omfanget af rampen, truffet afgørelse om, at anlægsmyndigheden skal fjerne rampeanlægget på den sydlige side af overkørsel nr. 140.

 

Kommissionen har herefter truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Offentlig niveau overkørsel nr. 141

 

Besigtigelsesplan SA-55-066576-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørsel nr. 141 blev nedlagt i forbindelse med anlægget af motorvejen Herning – Bording og forlægning af kommunevejen Fastrupvej, da der i stedet blev etableret en vejoverføring for kommunevejen.

 

Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 12a (banen) Agerskov By, Gjellerup, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 12a (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 3a og 3t ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 142

 

Besigtigelsesplan SA-55-066576-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved tinglyst aftale den 19. november 1981 gav ejeren af matr. nr. 10b Birk By, Gjellerup afkald på brugen af overkørsel nr. 142.

 

Overkørslen blev herefter nedlagt og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 37 (banen) Birk By, Gjellerup, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 37 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1ad og 10i ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Niels Wind-Friis

Niels Juel               Albert Vinther Krogh

/Anders Westergaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard