Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, besigtigelsesforretningen den 29. og 30. november 2016

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

SILKEBORG – HERNING

(Besigtigelsesforretningen den 29. og 30. november 2016)

3. hæfte

 

 

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 14.45 samledes kommissionen på Hotel Bording, Bredgade 2, Bording for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 117, 118 og 119 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Niels Juel, Hadsund og Albert Vinther Krogh, Thyborøn, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Ikast-Brande Kommune mødte Lone Hyldig Jaszczak.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Christian Kampmann. Endvidere mødte landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, projektleder Per Thoft Kærsgaard, NIRAS og myndighedskoordinator Lone Godske, NIRAS.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 12. oktober 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Christian Kampmann og Terese Fuglsang redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Silkeborg og Herning ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 39.488 – 57.359. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af ”En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019 således, at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

På strækningen km 39.488 – 57.359 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 17. september 2015 for beboerne på strækningen med overkørslerne nr. 117-119. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje, der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-55-056740-05-15 Besigtigelsesplan ovk. 117-119 1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Ikast-Brande Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Silkeborg mod Herning.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer eventuelt kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet nedenfor.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler/overgange.

 

Ikast-Brande Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 117 km 56.740
Privat niveau overkørsel nr. 118 km 56.992
Privat niveau overkørsel nr. 119 km 57.359

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Bording, hvor kommis-sionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveau overkørsel nr. 117 – km 56.740

 

Besigtigelsesplan SA-55-056740-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 56.740 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel og benyttes i driften af en landbrugsejendom samt til gående færdsel.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 117 til de daværende matr. nr. 2f, 3c, 4g og 15e Hestlund By, Bording. Matr. nr. 2f, 3c, 4g og 15e ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 117 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

De daværende matr. nr. 2f, 3c, 4g og 15e ibd. udgør i dag:

 • matr. nr. 2f ibd. på 3,0 ha på banens sydlige side
 • del af matr. nr. 2t ibd. på 1,8 ha på banens sydlige side
 • matr. nr. 2u ibd. på 3,5 ha på banens nordlige side
 • del af litra 7000m ibd. på banens nordlige side

 

Matr. nr. 2f, 2t og 2u ibd. er i dag del af den samme landbrugsejendom, som benytter overkørsel nr. 117 i driften af ejendommen.

 

Litra 7000m ibd. er del af et sammenhængende offentligt stiareal langs banens nordlige side fra offentlig overkørsel nr. 120 i vest til privat overkørsel nr. 115 i øst. I starten af 1980’erne udskilte kommunen stiarealet med henblik på anlæg af offentlige forsyningsledninger og eventuel senere anlæg af offentlig sti. Stien er dog aldrig blevet anlagt og er ikke fysisk afgrænset i marken.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B221

Landbrugsejendommen matr. nr. 2f Hestlund By, Bording m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2u ibd. på 3,5 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 2f ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 12,1 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 26a (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Bordingvej, privat fællesvej Bordingvej over matr. nr. 1ao, 1ap, 1au og 1æg Højris Gde., Ikast via privat overkørsel nr. 119 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1æg, 1q, 1r, litra 7000r og matr. nr. 2b (banen) ibd.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 1æg, 1q, 1r, litra 7000r og matr. nr. 2b (banen) ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 1 vigeplads på matr. nr. 1au ibd., og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej og vigeplads medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1au, 1æg, 1q, 1r, litra 7000r og matr. nr. 2b (banen) ibd.

 

Det offentlige stiareal litra 7000r Højris Gde., Ikast nedklassificeres til privat fællesvej, hvorved arealet overgår fra vejlitra til vejmatrikelnummer med Ikast-Brande Kommune som adkomsthaver.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 2b (banen) ibd. kan tillægges tilgrænsende nyt vejmatrikelnummer.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 1q ibd. og afskåret areal mellem ny privat fællesvej og nyt vejmatrikelnummer kan tillægges nyt vejmatrikelnummer.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 26a (banen) Hestlund By, Bording kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 2f ibd.

 

B221

Fremtidig adgang til matr. nr. 2u Hestlund By, Bording fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Bordingvej, privat fællesvej Bordingvej over matr. nr. 1ao, 1ap, 1au og 1æg Højris Gde., Ikast via overkørsel nr. 119 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1q, 1r og 1æg, 2b (banen) og litra 7000r Højris Gde., Ikast. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2u Hestlund By, Bording vil fremover være ca. 1.850 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 119 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 119 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 118 – km 56.992

 

Besigtigelsesplan SA-55-056740-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 56.992 og er sikret med led.

 

I 1887 blev overkørsel nr. 118 flyttet længere mod øst til sin nuværende placering.

 

Overkørslen benyttes som adgangsvej til det offentlige vejnet for en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 118 for ejendommen Højris (matr. nr. 1a Højris Gde., Ikast) til det areal af ejendommen, der var beliggende på banens nordlige side. Ejendommen fik samtidig vejret til den private niveau overkørsel nr. 119, som er beliggende ca. 370 meter mod vest.

 

Det daværende matr. nr. 1a Højris Gde., Ikast på banens nordlige side udgør i dag:

 • matr. nr. 1af ibd. på 1,8 ha
 • matr. nr. 1bx ibd. på 2,2 ha
 • matr. nr. 1bz ibd. på 2,0 ha
 • matr. nr. 1bø ibd. på 1,8 ha
 • matr. nr. 1bæ ibd. på 3,3 ha
 • matr. nr. 1ca ibd. på 5,8 ha
 • matr. nr. 1cb ibd. på 3,5 ha
 • matr. nr. 1cc ibd. på 2,1 ha
 • matr. nr. 1p ibd. på 6,4 ha
 • matr. nr. 1q ibd. på 6,4 ha
 • matr. nr. 1r ibd. på 4,8 ha
 • matr. nr. 1æg ibd. på 2,6 ha
 • litra 7000r ibd.
 • litra 7000l ibd.

 

Af disse har matr. nr. 1p, 1q og 1r ibd. fysisk og retlig adgang til overkørsel nr. 118 i dag, idet matr. nr. 1p og 1q ibd. har en tinglyst vejret over matr. nr. 1r og 1d ibd.

 

Om de offentlige stiarealer litra 7000r og 7000l ibd., se beskrivelsen af matr. nr. 7000m Hestlund By, Bording under overkørsel nr. 117.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B222

Landbrugsejendommen matr. nr. 1r Højris Gde., Ikast er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør 4,8 ha. Ejendommen har adgang til offentlig vej gennem overkørsel nr. 118.

 

B224

Landbrugsejendommen matr. nr. 1p Højris Gde., Ikast m.fl. er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør 39,5 ha. Dele af ejendommen anvendes til grusgrav. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 118, men i stedet overkørsel nr. 119, og har også adgang til offentlig vej på banens nordlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Bordingvej, privat fællesvej Bordingvej via privat overkørsel nr. 119 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1æg, 1q, 1r, litra 7000r og matr. nr. 2b (banen) Højris Gde., Ikast.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 117.

 

Vejareal over matr. nr. 1d ibd. nedlægges og slettes på matrikelkortet, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Den tinglyste vejret over matr. nr. 1d og 1r ibd. bortfalder, hvorved vejarealet på matr. nr. 1r ibd. tillige overgår til ejerens frie råden.

 

B222

Fremtidig adgang til matr. nr. 1r ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Bordingvej, privat fællesvej Bordingvej via privat overkørsel nr. 119 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1æg, 1q, litra 7000r og matr. nr. 2b (banen) ibd.

 

B224

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 118.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 119 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 119 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 119 – km 57.359

 

Besigtigelsesplan SA-55-056740-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 57.359 og er sikret med led.

 

I 1887 blev overkørsel nr. 119 flyttet længere mod øst til sin nuværende placering.

 

Overkørslen benyttes som adgangsvej til arealer beliggende på banens nordlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 119 for ejendommen Højris (matr. nr. 1a Højris Gde., Ikast) til det areal af ejendommen, der var beliggende på banens nordlige side.

 

Dette er den samme ejendom, som fik vejret til den private niveau overkørsel nr. 118, og det daværende matr. nr. 1a Højris Gde., Ikast på banens nordlige side udgør derfor i dag de matrikelnumre, som er nævnt under overkørsel nr. 118.  Alle disse matrikelnumre har matrikulær adgang til overkørsel nr. 119.

 

Følgende ejendomme kan blive berørt fysisk af en opgradering af overkørsel nr. 119:

 

B225

Landbrugsejendommen matr. nr. 7a Hestlund By, Bording m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1au Højris Gde., Ikast m.fl. på 3,8 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 7a Hestlund By, Bording er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 78,9 ha.

 

B228

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1as Højris Gde., Ikast er beliggende på banens sydlige side og udgør 2,3 ha.

 

B229

Landbrugsejendommen matr. nr. 1æg Højris Gde., Ikast er beliggende på banens nordlige side og udgør 2,6 ha.

 

B236

Offentligt stiareal litra 7000r ibd. er beliggende på banens nordlige side. Der er ikke anlagt sti på arealet.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg. Der anlægges en sikringshytte med tilhørende p-plads, og den private fællesvej gennem overkørslen udvides og renoveres.

 

Dette medfører, at indtil 35 meter fra spormidte vil fornødent areal blive eksproprieret fra matr. nr. 1as, 1au, 2a (banen), 2b (banen), 1æg, litra 7000r og litra 7000l ibd.

 

B225, B228, B229 og B236

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved opgraderingen af overkørsel nr. 119.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 117, 118 og 119)

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om der sker en opgradering af privat fællesvej Bordingvej fra kommunevejen Bordingvej og frem til overkørsel nr. 119.

 

Hertil oplyste Banedanmarks repræsentanter, at der etableres en vigeplads, og ellers er det alene rørføringen på privat fællesvej Bordingvej, som udbedres.

 

En enkelt lodsejer ønskede overkørsel nr. 118 opgraderet i stedet for overkørsel nr. 119.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at forslaget havde været drøftet i forbindelse med et borgermøde, men at Banedanmark finder, at det fremlagte projekt er det mest optimale set i forhold til de ejendomme, den skal betjene og det indgreb, en opgradering af overkørsel nr. 118 vil betyde i forhold til opgradering af overkørsel nr. 119.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 1æg Højris Gde., Ikast ønskede oplyst, om ejendommens postadresse ændres i forbindelse med nedlæggelsen af overkørslen. Kommunens repræsentant oplyste i denne forbindelse, at forholdet ville blive undersøgt frem mod ekspropriationsforretningen.

 

Enkelte lodsejere oplyste, at det er temmelig stejlt ved overkørsel nr. 119, og ønskede derfor oplyst, om der rettes op på det i forbindelse med dette projekt.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at projektet endnu ikke er detailprojekteret.

 

Ejeren af matr. nr. 2u Hestlund By, Bording m.fl. fremsatte ønske om ekspropriation af matr. nr. 2u ibd.

 

Endelig blev det oplyst af en lodsejer, at der ofte opleves problemer med afvanding på matr. nr. 1ao Højris Gde., Ikast ud mod kommunevej Bordingvej.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 117, 118 og 119)

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 117 og 118 samt opgradering af overkørsel nr. 119.

 

Kommissionen besigtigede privat fællesvej Bordingvej og finder ikke, at Banedanmark bør opgradere vejen.

 

Det er noteret af ekspropriationskommissionen, at rørføringen på privat fællesvej Bordingvej udbedres af Banedanmark.

 

Frem mod ekspropriationsforretningen anmodes Banedanmark om at vurdere beskaffenheden af rampen ved overkørsel nr. 119 til den private fællesvej.

 

Kommissionen finder ikke grundlag for, at der kan ske ekspropriation af matr. nr. 2u Hestlund By, Bording.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Onsdag den 30. november 2016 kl. 8.15 fortsatte forretningen, idet kommissionen samledes på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørslerne nr. 59, 60, 61 og 62 i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 9.45 på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg i samme anledning omfattende overkørslerne nr. 69 og 70.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport- og Bygningsministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Silkeborg Kommune var repræsenteret ved Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og disses rådgivere var mødt.

 

Christian Kampmann og Terese Fuglsang redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Silkeborg og Herning ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 31.943 – 35.549. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af ”En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019 således, at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

På strækningen km 31.943 – 35.549 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 17. september 2015 for beboerne på strækningen ved overkørslerne nr. 59-62 og 69-70. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje, der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-55-031943-05-15 Besigtigelsesplan ovk. 59-62 1:4.000
SA-55-034749-05-15 Besigtigelsesplan ovk. 69-70 1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Silkeborg Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Silkeborg mod Herning.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen mellem Funder og Silkeborg blev der i 1920’erne eksproprieret til et 2. jernbanespor. Anlægget blev aldrig bragt til udførelse, men der blev foretaget matrikulær og tinglysningsmæssig berigtigelse på baggrund af det projekterede anlæg og de faktiske forhold i marken.

 

Som en del af anlægget skulle en række overkørsler og overgange nedlægges eller flyttes, og nogle vejunderføringer med nærmere angivne frihøjder skulle etableres langs delstrækningen. I forbindelse med ekspropriationerne blev det besluttet, at udbetalinger vedrørende ulemper for omvej i forbindelse med nedlæggelserne/flytningerne af overkørsler og overgange samt de nye vejunderføringer skulle udskydes, til anlæggene var bragt til udførelse i marken. Som konsekvens heraf blev der på de berørte ejendomme tinglyst bestemmelser om, at de pågældende ejere skulle modtage nærmere fastsatte erstatninger, når anlæggene blev bragt til udførelse i marken.

 

Nærværende projekt omhandler nedlæggelse og/eller sikring af de samme overkørsler og overgange på delstrækningen mellem Silkeborg og Funder. Afløsningsanlæggene m.v., der søges gennemført, er andre end de, der blev besluttet ved ekspropriationerne i 1920’erne. Den almindelige udvikling har betydet, at overkørsler, som tidligere er besluttet nedlagt, nu benyttes intensivt og andre modsat. Derfor ønskes beslutningerne vedrørende afløsningsanlæg fra 1920’erne vedrørende nedlæggelse og flytninger af overkørsler og overgange samt anlæg af vejunderføringer ophævet og i stedet fremlægges en række nye forslag. De i anledning af anlægget af 2. spor mellem Silkeborg og Funder tinglyste servitutter vedr. færdselsforhold og udskudte erstatninger m.v. vil således være at udslette af ejendommenes registrering i tingbogen.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler/overgange.

 

Silkeborg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 59 km 31.943
Privat niveau overkørsel nr. 61 km 32.384
Privat niveau overkørsel nr. 62 km 32.786
Privat niveau overkørsel nr. 69 km 34.749
Privat niveau overgang km 35.150
Privat niveau overkørsel nr. 70 km 35.549

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter igen havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Scandic Hotel Silkeborg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og de indledende møder.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveau overkørsel nr. 59 – km 31.943

 

Besigtigelsesplan SA-55-031943-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er lukket og fjernet i marken, belægningen i sporet er fjernet, og der er sat passagehindrende hegn op på banens østlige side og banehegn på banens vestlige side.

 

Der haves ingen oplysninger om endelig nedlæggelse af overkørslen, og af ortofoto fra 1999 kan det ses, at overkørslen er i brug.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse i 1875 blev overkørsel nr. 59 anlagt som adgang fra landevejen på banens vestlige side til arealer beliggende mellem banen og Ørnsø på banens østlige side.

 

Disse arealer udgøres i dag af matr. nr. 148a Silkeborg Markjorder og udstykkede parceller herfra, matr. nr. 148b, 148c ibd. samt parcellerne ved Farmen, og matr. nr. 151o ibd.

 

I 1920’erne blev det besluttet at anlægge et 2. jernbanespor mellem Silkeborg og Funder. I samme forbindelse blev det besluttet, at overkørsel nr. 60 skulle nedlægges, og at færdslen herfra skulle henvises til overkørsel nr. 59. Anlægget af det 2. spor blev aldrig udført i marken, men de nødvendige arealer og rettigheder blev eks-proprieret. Dog skete der ingen nedlæggelse af overkørsel nr. 60.

 

Som følge af de matrikulære ændringer, bl.a. med udstykningen af sommerhusområdet ved Farmen i 1940’erne, blev overkørsel nr. 60 den mest benyttede overkørsel til området.

 

I perioden 1989-1990 var der dialog mellem Banedanmark, Silkeborg Kommune og Statsskovdistriktet som ejer af den tilgrænsende ejendom matr. nr. 151o Silkeborg Markjorder om lukning af en af de på daværende tidspunkt usikrede overkørsler nr. 59 eller nr. 60. Baggrunden var, at Silkeborg Kommune ønskede at anlægge en sti på banens ejendom matr. nr. 1643l ibd. for at skabe forbindelse til resten af Ørnsøstien, i henhold til kendelse af 10. december 1980 om fredning af arealer ved Ørnsø.

 

Banedanmark stillede som betingelse for stianlægget, at en af de to overkørsler skulle nedlægges. Resultatet blev, at overkørsel nr. 59 blev låst med hængelås og kæde, nøgle blev udleveret til Statsskovdistriktet, og oversigtsforholdene blev forbedret ved overkørsel nr. 60 i september 1990.

 

Af ortofotos fra perioden mellem år 1999 og 2002 kan det ses, at der anlægges et vejforløb langs banens østlige side på Banedanmarks ejendom. I samme periode (2001, ifølge screeningen) blev overkørsel nr. 60 sikret med halvbom og blinklys.

 

Af ortofotos fra perioden 2004 og frem til i dag kan det ses, at brugen af overkørsel nr. 59 ophører.

 

På baggrund af ovenstående må det antages, at de vejrettigheder, som var tilknyttet overkørsel nr. 59 ved jernbanens anlæggelse, i dag er overført til overkørsel nr. 60.

 

Af disse har matr. nr. 148a ibd. samt parcellerne i sommerhusområdet ved Farmen vejadgang ad privat fællesvej Farmen over matr. nr. 148a ibd. og videre gennem overkørsel nr. 60. Matr. nr. 148b og 148c ibd., som ejes sammen med matr. nr. 148a ibd., har tinglyst vejret ad udlagt privat fællesvej over matr. nr. 148a ibd. Vejen er ikke anlagt i marken.

 

Matr. nr. 151o ibd. har eneste vejadgang til den vestlige del af matr. nr. 151o ibd. over matr. nr. 1643l (banen) ibd. og videre gennem overkørsel nr. 60, idet et vandlidende areal afskærer den vestlige del fra resten af matr. nr. 151o ibd. Vejen på matr. nr. 1643l ibd. mellem overkørsel nr. 60 og nr. 59 har i dag karakter af en grusbelagt gang- og cykelsti og udgør en del af Ørnsøstien. Vejen er ikke udlagt på matrikelkortet.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B89

Skovejendommen matr. nr. 151o Silkeborg Markjorder m.fl. til den vestlige del af matr. nr. 151o ibd. Ejendommen har arealer på begge sider af banen, og skovejendommen udgør i alt 161,8 ha. Skovejendommen er Statsskov.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og de matrikulære og tinglysningsmæssige forhold berigtiges i overensstemmelse hermed.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå gennem overkørsel nr. 60 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 148a og 1643l (banen) Silkeborg Markjorder.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken over matr. nr. 1643l (banen) ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 4,00 meters bredde.

 

Vejudlægget for privat fællesvej over matr. nr. 1643l (banen) ibd. gennem overkørsel nr. 60 berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

Der tinglyses vejret for matr. nr. 151o ibd. via servitutpålæg på matr. nr. 1643l (banen) ibd. Servitutten skal sikre vejadgang til matr. nr. 151o ibd.

 

Del af vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 1643l (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

B89

Fremtidig adgang til matr. nr. 151o Silkeborg Markjorder fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevej Herningvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 148a og 1643l (banen) ibd. via overkørsel nr. 60. Ejendommen benytter allerede denne adgangsvej i dag.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 62 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 62 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 61 – km 32.384

 

Besigtigelsesplan SA-55-031943-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 32.384 og er sikret med skydebom.

 

Overkørslen benyttes som adgang til tre ejendomme beliggende på banens østlige side. Gående færdsel benytter dog også overkørslen i et vist omfang for at komme til Ørnsøstien og det fredede område ved Ørnsø; dette selv om der er opstillet skilte, der anmoder almenheden om at benytte den sikrede overkørsel nr. 60 beliggende ca. 400 meter længere mod nordøst.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 61 til det daværende matr. nr. 2 Hvinningdal By, Balle. Matr. nr. 2 ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 61 tjente som adgang til de af ejendommens lodder, som var beliggende mellem Ørnsø og banen.

 

På banens østlige side udgør matr. nr. 2 ibd. i dag:

 

 • matr. nr. 212q Silkeborg Markjorder på 2,1 ha
 • matr. nr. 408 ibd. på 0,4 ha
 • matr. nr. 1560 ibd. på 0,9 ha

 

På banens vestlige side mellem banen og kommunevejen Herningvej er daværende matr. nr. 2 Hvinningdal By, Balle udstykket til flere forskellige samlede faste ejendomme, som i deres helhed er beliggende på banens vestlige side og har anden adgang til offentlig vej.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B90

Beboelsesejendommen matr. nr. 1560 Silkeborg Markjorder er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 0,9 ha. Ejendommen er omfattet af: Fredning af arealer ved Ørnsø af OVF kendelse af 10. december 1980.

 

B91

Ubebygget areal uden landbrugspligt matr. nr. 408 ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 0,4 ha. Ejendommen er omfattet af: Fredning af arealer ved Ørnsø af OVF kendelse af 10. december 1980.

 

B92

Ejendommen matr. nr. 212q Silkeborg Markjorder er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 2,1 ha. Ejendommen har status af sommerhus.

 

Forslag

Overkørslen bevares og opgraderes til et bomanlæg. Der anlægges en sikringshytte med tilhørende p-plads, og den private fællesvej gennem overkørslen udvides og renoveres med asfaltbelægning.

 

Dette medfører, at indtil 35 meter fra spormidte vil fornødent areal blive eksproprieret fra matr. nr. 408, 1560, 1643l (banen) Silkeborg Markjorder og litra ”ca” ibd.

 

Privat fællesvej over matr. nr. 408, 1560 og 1643l (banen) ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Rampe-/vejareal fra matr. nr. 1643l (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 408 ibd.

 

B90, B91 og B92

Ejendommenes adgangsforhold til offentlig vej er uændrede ved opgradering af overkørsel nr. 61.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 62 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 62 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 62 – km 32.786

 

Besigtigelsesplan SA-55-031943-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 32.786 og sikret med led.

 

Overkørslen er den eneste matrikulære vejadgang til matr. nr. 212q Silkeborg Markjorder, men i dag benyttes overkørsel nr. 61 som den eneste, faktiske vejadgang til beboelsen på ejendommen, da der ikke er anlagt kørevej fra overkørsel nr. 62. Overkørsel nr. 62 har tidligere været anvendt af forpagter ved landbrugskørsel til markarealet på matr. nr. 212q ibd.

 

Overkørsel nr. 62 benyttes tillige i et vist omfang af gående færdsel, da Ørnsøstien forløber tæt forbi overkørslen; dette selv om der er opstillet skilte, der anmoder almenheden om at benytte den sikrede overkørsel nr. 60, som er beliggende ca. 650 meter længere mod nordøst.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 62 til det daværende matr. nr. 2 Hvinningdal By, Balle. Matr. nr. 2 ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 62 tjente som adgang til de af ejendommens lodder, som var beliggende mellem Ørnsø og banen.

 

På banens østlige side udgør matr. nr. 2 ibd. i dag:

 • matr. nr. 212q Silkeborg Markjorder på 2,1 ha
 • matr. nr. 408 ibd. på 0,4 ha
 • matr. nr. 1560 ibd. på 0,9 ha

 

Matr. nr. 408 og 1560 ibd. har i dag adgang til offentlig vej gennem overkørsel nr. 61.

 

På banens vestlige side mellem banen og kommunevejen Herningvej er matr. nr. 2 Hvinningdal By, Balle udstykket til flere forskellige samlede faste ejendomme, som i deres helhed er beliggende på banens vestlige side og har anden adgang til offentlig vej.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B92

Ejendommen matr. nr. 212q Silkeborg Markjorder er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør i alt 2,1 ha. Ejendommen er omfattet af: Fredning af arealer ved Ørnsø af OVF kendelse af 10. december 1980. Ejendommen benyttes til helårsbeboelse.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet på matr. nr. 1643l (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevej Herningvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1643l (banen) ibd. via overkørsel nr. 61 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1560 og 408 ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken over matr. nr. 408 og 1560 ibd. udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej efter forholdene i marken. Den private fællesvej giver vejadgang til matr. nr. 212q ibd.

 

Privat fællesvej over matr. nr. 1570a ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 1643l (banen) ibd. via servitutpålæg på matr. nr. 1570a, 212d og 212e ibd. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg.

 

Vejareal over matr. nr. 212q ibd. slettes på matrikelkortet. Den offentlige tilgængelige sti – Ørnsøstien – jf. den tinglyste fredning af arealer ved Ørnsø af OVF kendelse af 10. december 1980, forbliver uændret på ejendommen.

 

B92

Fremtidig adgang til matr. nr. 212q Silkeborg Markjorder fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevej Herningvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1643l (banen) ibd. via overkørsel nr. 61 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1560 og 408 ibd. Ejendommen benytter allerede denne adgangsvej i dag.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 59, 60, 61 og 62)

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvilken belægning der kommer ved overkørsel nr. 61.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der asfalteres fra kommunevejen Herningvej og frem til overkørslen samt rundt i svinget på den sydlige side af banen.

 

Herefter spurgte lodsejerne, om det sidste stykke vej frem til matr. nr. 212q Silkeborg Markjorder ikke også bliver asfalteret.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at man alene er forpligtet til at asfaltere 10-15 meter fra banen, når der etableres et sikret anlæg. I dette tilfælde går Banedanmark videre og asfalterer mere end det, der er fornødent, men ønsker ikke at asfaltere det sidste stykke.

 

En enkelt lodsejer spurgte ind til, om det er korrekt, at en opgradering af en overkørsel koster ca. 4 millioner kroner.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at det præcise tal ikke kan oplyses, da det hænger sammen med signalprogrammet, som endnu ikke er gennemført. Banedanmark bekræftede dog, at det er dyrt at opgradere en overkørsel.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om vejen over matr. nr. 212e Silkeborg Markjorder til overkørsel nr. 62 skal ligge, hvor den er placeret i dag.

 

Det blev af anlægsmyndighedens repræsentanter oplyst, at man gerne vil indgå i en dialog om placeringen og udformningen af vejretten fra Herningvej frem til den private overkørsel nr. 62, hvor der jo i dag er privat fællesvej.

 

Fremmødte repræsentanter fra Silkeborg Kommune oplyste, at man har behov for at krydse overkørsel nr. 62, når Ørnsøstien skal serviceres, eller når kommunale vandløb skal renses op m.v. Det blev oplyst, at kommunen har behov for køreadgang (ca. 4 meters bredde), og at arbejdsbehovet typisk vil være et par dage.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at kommunen principielt ikke har haft ret til at benytte overkørsel nr. 62, men at Banedanmark er villige til at indgå i en dialog omkring kommunens krydsning af banen.

 

Ejeren af ejendommene matr. nr. 148b og 148c Silkeborg Markjorder anmodede om tillige at få vejret af den eksisterende private fællesvej på jernbanens areal fra overkørsel nr. 59 til overkørsel nr. 60.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 59, 60, 61 og 62)

Kommissionen noterede sig, at Banedanmark frem mod ekspropriationsforretningen ville undersøge forholdet vedrørende vejadgangen fra kommunevejen Herningvej til den private overkørsel nr. 62, herunder et muligt alternativ til den allerede udlagte og anlagte private fællesvej.

 

Kommissionen besluttede, at matr. nr. 148b og 148c Silkeborg Markjorder tillægges vejret ad den eksisterende private fællesvej i marken på banens areal fra overkørsel nr. 59 frem til overkørsel nr. 60. Det noteres endvidere, at den private fællesvej optages på matrikelkortet.

 

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 59 og 62, bevarelse af overkørsel nr. 60 samt opgradering af overkørsel nr. 61.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 69 – km 34.749

 

Besigtigelsesplan SA-55-034749-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 34.749 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af flere skov- og plantageejendomme. Derudover benyttes overkørslen rekreativt som adgangsvej til og fra det store skovområde samt til bakkerne nord for banen. I skovarealerne nord for banen er der en række 3 meter brede skovveje, som benyttes i skovdriften.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 69 til de daværende matr. nr. 4a og 15a Funder By, Funder. Matr. nr. 4a og 15a ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 69 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

På banens nordlige side udgør matr. nr. 4a og 15a ibd. i dag:

 • matr. nr. 4p ibd. på 2,5 ha
 • matr. nr. 15l ibd. på 2,9 ha
 • del af matr. nr. 22ae ibd. på ca. 0,9 ha
 • matr. nr. 22af ibd. på 0,9 ha

 

Af disse er det matr. nr. 4p og 15l ibd., der i dag benytter overkørsel nr. 69 i forbindelse med skovning af træer og bortkørsel af tømmer. Matr. nr. 4p ibd. er tillige del af en ejendom, som stadig har arealer på begge sider af banen ved overkørsel nr. 69.

 

Derudover benyttes overkørsel nr. 69 i driften af matr. nr. 30a ibd., idet denne ejendom har samme ejer som matr. nr. 15l ibd.

 

De øvrige matrikelnumre på banens nordlige side er fysisk og matrikulært afskåret fra overkørslen.

 

På grund af de store terrænforskelle på banens nordlige side sker adgangen til skovarealerne dels fra nord fra privat fællesvej Funder Skovvej og dels fra syd via overkørsel nr. 69.

 

På banens sydlige side udgør matr. nr. 4a og 15a ibd. i dag:

 • matr. nr. 4r ibd. på 1,4 ha
 • matr. nr. 4q ibd. på 1,8 ha
 • matr. nr. 15i ibd. på 3,0 ha
 • matr. nr. 15n ibd. på 4,5 ha
 • matr. nr. 15o ibd. på 0,3 ha

 

Alle de nævnte matrikelnumre på banens sydlige side har direkte vejadgang til privat fællesvej Ærøvej og benytter denne som adgang til det offentlige vejnet via privat overkørsel nr. 68.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B103

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Funder By, Funder m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 4r og 4q ibd. på i alt 3,2 ha beliggende på banens sydlige side og til den sydlige del af ejendommens lod matr. nr. 4p ibd. beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 4a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og ejendommen udgør i alt 10,8 ha. Ejendommen benytter overkørsel nr. 69 som adgang til den sydlige del af matr. nr. 4p ibd., ellers benyttes privat fællesvej Ærøvej via overkørsel nr. 68 og vejnettet på den nordlige side af banen.

 

B106

Skov- og plantageejendommen matr. nr. 15l Funder By, Funder er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør 2,9 ha.

Ejer også B102, B109 og B122.

 

B109

Skov- og plantageejendommen matr. nr. 30a Funder By, Funder er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør 3,8 ha. Beliggende på ejendommen er en hytte, som – jf. tinglyst servitut 20.09.1973-18354-65 – kun må benyttes til opbevaring af redskaber m.m. samt til overnatning af skovejeren samt dennes husstand i forbindelse med skovens pasning.

Ejer også B102, B106 og B122.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet på matr. nr. 52a (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området syd for banen foregår som hidtil ad kommunevejen Ærøvej og privat fællesvej Ærøvej via privat overkørsel nr. 68.

 

Al trafik til/fra området nord for banen foregår som hidtil ad statsvejen Skærskovhedevej, videre ad de private fællesveje Damgårdsvej og Funder Skovvej og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Al trafik til/fra den sydlige del af skovområderne nord for banen (grundet store terrænforskelle) henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Ærøvej og privat fællesvej Ærøvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 7b, 27d, 4p og 15l ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4p og 27d ibd. udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 3,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding. Dermed er bredden på den renoverede vejstrækning i overensstemmelse med eksisterende vejnet.

 

Renoveringen og udvidelsen af den private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 27d og 4p ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken over matr. nr. 4p, 15l, 30f og 30n ibd. udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej efter forholdene i marken.

 

Vejudlæg for privat fællesvej over matr. nr. 27d ibd. berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

Del af vejareal over matr. nr. 27d ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Den private fællesvej Ærøvej gennem overkørsel nr. 68 berigtiges og udlægges på matrikelkortet som beskrevet under overkørsel nr. 70.

 

B103

Der er uændrede adgangsforhold fra nord til matr. nr. 4p ibd. fra ejendommens bygninger ad kommunevejene Funder Bygade og Funder Tværvej, statsvejene Funder Bakke og Skærskovhedevej, videre ad de private fællesveje Damgårdsvej og Funder Skovvej og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Fremtidig adgang til den sydlige del af matr. nr. 4p ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Funder Bygade og Funder Tværvej, statsvejen Funder Bakke, kommunevejen Ærøvej, privat fællesvej Ærøvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 7b og 27d ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 4p ibd. vil fremover være ca. 2.300 meter. Der er uændrede adgangsforhold til matr. nr. 4r og 4q ibd. fra ejendommens bygninger ad kommunevejene Funder Bygade og Funder Tværvej, statsvejen Funder Bakke, kommunevejen Ærøvej, privat fællesvej Ærøvej via privat overkørsel nr. 68 og videre ad privat fællesvej Ærøvej.

 

B106

Fremtidig adgang til matr. nr. 15l ibd. fra syd fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevej Ærøvej, privat fællesvej Ærøvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 7b, 27d og 4p ibd. Der er uændrede adgangsforhold til matr. nr. 15l ibd. fra nord fra offentlig vej ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B109

Fremtidig adgang til matr. nr. 30a ibd. fra nord fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvej Skærskovhedevej, videre ad de private fællesveje Damgårdsvej og Funder Skovvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 22ae, 30n og 30f ibd. Ejendommen benytter allerede denne adgangsvej i dag. Fremtidig adgang til matr. nr. 30a ibd. fra syd fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevej Ærøvej, privat fællesvej Ærøvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 7b, 27d, 4p og 15l ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 70 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 70 anførte.

 

 

Offentlig niveau overgang – km 35.150

 

Besigtigelsesplan SA-55-034749-05-15.

 

Nuværende forhold

Overgangen blev etableret som en offentlig overgang i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875 for en kirke- og skolesti. Overgangen er beliggende i banens km 35.150, og eneste fysiske spor af overgangen i marken er en trampesti på banens nordlige side samt en trælåge i hegnet mellem banen og matr. nr. 30g Funder By, Funder.

 

Overgangen benyttes af ejeren af matr. nr. 30g Funder By, Funder for at komme til en brønd, som er beliggende på banens grund på banens nordlige side. Fra denne brønd er der lagt en vandslange oven på jorden, under banen og formodentlig ind på ejendommen matr. nr. 30g ibd.

 

Eksisterende rettigheder til overgangen

Ved besigtigelsesforretningen den 3. november 1920 i anledning af et projekteret dobbeltsporanlæg fra Funder til Silkeborg blev det besluttet at nedlægge overgang km 35.150, idet færdslen blev henvist til overkørsel nr. 70. Overgangen blev i denne sammenhæng betegnet som privat niveau overgang.

 

Dobbeltsporanlægget fra Funder til Silkeborg blev imidlertid aldrig bragt til udførelse, men der blev i sin tid foretaget matrikulær og tinglysningsmæssig berigtigelse af de til banen erhvervede arealer m.v.

 

I 1948 gav Statsbanerne ejeren af det daværende matr. nr. 30g Funder By, Funder ret til at hente vand i et kildevæld på banens grund på banens nordlige side, men tilladelsen var betinget af, at banen forbeholdt sig ret til enhver tid at forbyde færdslen på banens grund udenfor overgangens område. Af dokumenterne fra 1948 fremgår, at der fandtes en niveau overgang med drejekors ud for bygningen på matr. nr. 30g ibd.

 

I dag er matr. nr. 30g ibd. udstykket til matr. nr. 30g, 30h og 30u ibd., og al trafik til/fra ejendommen foregår ad kommunevej Ærøvej og privat fællesvej Ærøvej via privat overkørsel nr. 68.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overgangen følgende ejendomme:

 

B119

Beboelsesejendommen matr. nr. 30g Funder By, Funder er i sin helhed beliggende på banens sydlige side og udgør 0,2 ha.

 

B120

Beboelsesejendommen matr. nr. 30h Funder By, Funder er i sin helhed beliggende på banens sydlige side og udgør 0,1 ha.

 

B121

Beboelsesejendommen matr. nr. 30u Funder By, Funder er i sin helhed beliggende på banens sydlige side og udgør 0,1 ha.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Tilladelsen til at benytte et kildevæld på banens ejendom matr. nr. 52a Funder By, Funder og til passage over banen bortfalder for matr. nr. 30g ibd.

 

B119, B120 og B121

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overgang km 35.150.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 70 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 70 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 70 – km 35.549

 

Besigtigelsesplan SA-55-034749-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 35.549 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til skovarealer på banens nordlige side og har været benyttet i forbindelse med skovning og kørsel med tømmer fra skovlodder på begge sider af banen, men den er generelt ikke meget brugt. Overkørslen krydses af en skovvej, som også benyttes rekreativt af gående og motionister til og fra naturområderne på begge sider af banen.

 

Området nord for banen udgøres af fredskov, og terrænet er meget kuperet og skråner kraftigt fra nord mod syd til banen. Skovområdet betjenes af et net af skovveje, og skovning og kørsel med tømmer foregår derfor primært fra nord ad disse veje og tilstødende private fællesveje.

 

Syd for banen udgøres arealerne af mindre skov- og englodder langs Funder Å samt af beboelsesejendomme langs den private fællesvej Ærøvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 70 til de daværende matr. nr. 14e, 15a og 30 Funder By, Funder. Derudover blev der tildelt vejret for følgende personer:

 

Mogens Peter Christensen (matr. nr. 10b og 1b ibd.)

Christen Nielsen (matr. nr. 21b og 36a ibd.)

Lars Andersen (matr. nr. 43b ibd.)

Christen Jensen Abildskov (matr. nr. 43a ibd.)

 

Overkørsel nr. 70 gav adgang til englodderne ved Funder Å på banens sydlige side ad en mark/skovvej fra nord gennem skoven. Vejen findes i marken som en skov-/markvej fra overkørsel nr. 70 og mod nord til privat fællesvej Damgårdsvej, men den er ikke udlagt på matrikelkortet. Da vejen er meget stejl, har Ærøvej på banens sydlige side også været benyttet som adgang til englodderne på det tidspunkt, da banen blev anlagt, jf. en dom om vejret fra 1967.

 

Ved besigtigelsesforretningen den 3. november 1920 i anledning af arealerhvervelser m.v. til et påtænkt 2. spor på strækningen fra Silkeborg til Funder blev den private niveau overkørsel nr. 71 nedlagt, og de vejberettigede blev henvist til overkørsel nr. 70. De vejberettigede til overkørsel nr. 71 var det daværende matr. nr. 14a ibd.

 

På banens sydlige side udgør de nævnte matrikelnumre i dag:

 • matr. nr. 14aæ ibd. på 0,9 ha
 • matr. nr. 14bp ibd. på 0,5 ha
 • matr. nr. 14cd ibd. på 1,5 ha
 • matr. nr. 15n ibd. på 4,5 ha
 • matr. nr. 21b ibd. på 1,6 ha
 • del af matr. nr. 30c ibd. på ca. 0,4 ha
 • matr. nr. 30d ibd. på 0,5 ha
 • matr. nr. 30e ibd. på 4,0 ha
 • matr. nr. 30g ibd. på 0,2 ha
 • matr. nr. 30h ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 30u ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 36a ibd. på 0,4 ha
 • matr. nr. 43a ibd. på 0,7 ha
 • matr. nr. 43c ibd. på 0,7 ha

 

Alle de nævnte matrikelnumre på banens sydlige side har vejadgang til den private fællesvej Ærøvej, og det er kun matr. nr. 15n, 30c, 21b, 36a og 43c ibd., der stadig er dele af ejendomme med arealer på begge sider af banen.

 

På banens nordlige side udgør de nævnte matrikelnumre i dag:

 • matr. nr. 14a ibd. på 10,4 ha
 • matr. nr. 14v ibd. på 5,4 ha
 • matr. nr. 14x ibd. på 1,7 ha
 • matr. nr. 14ai ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 14bc ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 30a ibd. på 3,8 ha
 • matr. nr. 30b ibd. på 0,9 ha
 • matr. nr. 30f ibd. på 0,2 ha
 • matr. nr. 30l ibd. på 0,4 ha
 • matr. nr. 30n ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 30o ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 30q ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 30r ibd. på 0,1 ha
 • matr. nr. 30t ibd. på 112 m2

 

Af disse har skovejendommene matr. nr. 14a, 14x, 14v, 30b, 30f, 30t og 30a ibd. mulighed for at bruge overkørsel nr. 70 via eksisterende skovveje i området, og derudover har matr. nr. 14x ibd. eneste matrikulære vejadgang gennem overkørsel nr. 70.

 

Alle de øvrige af de nævnte matrikelnumre har adgang til offentlig vej på banens nordlige side og benytter ikke længere overkørsel nr. 70.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B103

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Funder By, Funder m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 36a og 43c ibd. på i alt 1,2 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 4a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og ejendommen udgør i alt 10,8 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 70, men i stedet privat fællesvej Ærøvej gennem overkørsel nr. 68.

 

B107

Landbrugsejendommen matr. nr. 22a Funder By, Funder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 21b ibd. på 1,6 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 22a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og ejendommen udgør i alt 9,8 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 70, men i stedet privat fællesvej Ærøvej gennem overkørsel nr. 68.

 

B109

Skov- og plantageejendommen matr. nr. 30a ibd. er beliggende på banens nordlige side og udgør 3,8 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 70, men i stedet overkørsel nr. 69.

Ejer også B102, B106 og B122.

 

B113

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Sejlgård Hgd., Funder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 15n Funder By, Funder og del af matr. nr. 30c ibd. på i alt 4,9 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og ejendommen udgør i alt 93,9 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 70, men i stedet privat fællesvej Ærøvej gennem overkørsel nr. 68.

 

B122

Skov- og plantageejendommen matr. nr. 30f og 30t ibd. er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør i alt 0,3 ha.

Ejer også B102, B106 og B109.

 

B124

Skov- og plantageejendommen matr. nr. 30b ibd. på 0,9 ha er beliggende på banens nordlige side og udgør 0,9 ha.

Ejer også B125 og B131.

 

B125

Skov- og plantageejendommen matr. nr. 14v ibd. er beliggende på banens nordlige side og udgør 5,4 ha.

Ejer også B124 og B131.

 

B131

Skov- og plantageejendommen matr. nr. 14x ibd. er beliggende på banens nordlige side og udgør 1,7 ha.

Ejer også B124 og B125.

 

B132

Skovejendommen matr. nr. 14a Funder By, Funder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 14a ibd. på 10,4 ha er i sin helhed beliggende på banens nordlige side. Bygningerne er beliggende på matr. nr. 14a ibd., og ejendommen udgør i alt 22,7 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 70, idet der er adgang til ejendommen fra kommunevej Funder Ådalsvej samt fra statsvejen Skærskovhedevej og videre ad privat fællesvej Damgårdsvej og privat fællesvej over matr. nr. 62 og 32m ibd.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet på matr. nr. 52a (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området på banens nordlige side henvises fremover til at foregå ad statsvej Skærskovhedevej, privat fællesvej Damgårdsvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 62, 32m, 32d, 14x, 14v, 52a (banen), 30t og 30b ibd. og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Al trafik til/fra området på banens nordlige side henvises endvidere fremover til at foregå ad statsvej Skærskovhedevej, de private fællesveje Damgårdsvej og Funder Skovvej og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Al trafik til/fra området på banens sydlige side henvises fremover til at foregå ad kommunevej Ærøvej og privat fællesvej Ærøvej gennem privat overkørsel nr. 68.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken på banens sydlige side (Ærøvej) over matr. nr. 2f, 15i, 30e, 2ao og 2ba ibd. udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej efter forholdene i marken.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken på banens nordlige side over matr. nr. 32d, 14x, 14v, 52a (banen), 30b og 30t ibd. udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej efter forholdene i marken.

 

Vejudlæg for privat fællesvej Ærøvej på banens nordlige side over matr. nr. 3v, 3f og 7b ibd. berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

Del af vejareal over matr. nr. 7b og 30e ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

B103

Der er uændrede adgangsforhold til matr. nr. 36a og 43c Funder By, Funder fra ejendommens bygninger ad privat fællesvej Ærøvej via privat overkørsel nr. 68.

 

B107

Der er uændrede adgangsforhold til matr. nr. 21b Funder By, Funder fra ejendommens bygninger ad privat fællesvej Ærøvej via privat overkørsel nr. 68.

 

B109

Fremtidig adgang til matr. nr. 30a ibd. er beskrevet under overkørsel nr. 69.

 

B113

Der er uændrede adgangsforhold til matr. nr. 15n og 30c Funder By, Funder fra ejendommens bygninger ad privat fællesvej Ærøvej via privat overkørsel nr. 68.

 

B122

Fremtidig adgang fra offentlig vej til matr. nr. 30f og 30t ibd. henvises til at foregå ad statsvej Skærskovhedevej og videre ad de private fællesveje Damgårdsvej og Funder Skovvej. Fremtidig adgang fra offentlig vej til matr. nr. 30f og 30t ibd. henvises tillige til at foregå ad den private fællesvej Damgårdsvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 62, 32m, 32d, 14x, 14v, 52a (banen), 30t og 30b ibd.

 

B124

Fremtidig adgang fra offentlig vej til matr. nr. 30b ibd. henvises til at foregå ad statsvej Skærskovhedevej, videre ad privat fællesvej Damgårdsvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 62, 32m, 32d, 14x, 14v, 52a (banen) og 30t ibd.

 

B125

Fremtidig adgang fra offentlig vej til matr. nr. 14v ibd. henvises til at foregå ad statsvej Skærskovhedevej, videre ad privat fællesvej Damgårdsvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 62, 32m, 32d, 14x og 52a (banen) ibd.

 

B131

Fremtidig adgang fra offentlig vej til matr. nr. 14x ibd. henvises til at foregå ad statsvej Skærskovhedevej, videre ad privat fællesvej Damgårdsvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 62, 32m og 32d ibd. Fremtidig adgang fra offentlig vej til matr. nr. 14x ibd. henvises tillige til at foregå ad statsvej Skærskovhedevej, videre ad de private fællesveje Damgårdsvej og Funder Skovvej og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje over matr. nr. 14v ibd.

 

B132

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 70.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 69 og 70 samt overgangen km 35.150)

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om Ærøvej bliver forlænget til Funder Station.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det ikke er en del af projektet.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om lodsejerne bliver pålagt udgifter i forbindelse med tinglysning.

 

Hertil blev det oplyst, at projektet bærer udgiften til tinglysning.

 

Flere lodsejere spurgte til, om man bliver kompenseret for, at man mister den rekreative værdi, som lodsejerne mener, man har i området.

 

Hertil blev det oplyst, at banen er en del af den offentlige infrastruktur, og at ændringer heri sker erstatningsfrit. Såfremt man mener, at der sker ejendomsforringelse af ejendommen, kan dette synspunkt fremføres for ekspropriationskommissionen ved ekspropriationsforretningen.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 69 og 70 samt overgangen km 35.150)

Kommissionen besluttede efter en indgående gennemgang og drøftelse af projektet samt de fremkomne bemærkninger at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 69 og 70 samt overgangen km 35.150.

 

Ekspropriationskommissionen bemærker, at vejudlægget over matr. nr. 4p Funder By, Funder alene udgør 3 meter, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommissionens praksis, hvor vejudlæg udgør 4 meter. Kommissionen tiltræder i dette tilfælde dog Banedanmarks forslag om et vejudlæg på 3 meter henset til trafikken på vejen samt især det forhold, at de tilstødende veje også er 3 meter brede.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Niels Wind-Friis

Niels Juel               Albert Vinther Krogh

/Anne Cathrine Worning Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anne Cathrine Worning Jensen