Nedlæggelse og sikring af overkørsler Silkeborg – Herning, besigtigelsesforretningen den 5. og 6. december 2016

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

SILKEBORG – HERNING

(Besigtigelsesforretningen den 5. og 6. december 2016)

4. hæfte

 

 

Mandag den 5. december 2016 kl. 10.45 samledes kommissionen på Hotel Bording, Bredgade 2, Bording for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 87 – 92 på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Niels Juel, Hadsund og Albert Vinther Krogh, Thyborøn, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Ikast-Brande Kommune mødte Lone Hyldig Jaszczak.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Christian Kampmann, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA, projektleder Per Thoft Kærsgaard, NIRAS og myndighedskoordinator Lone Godske, NIRAS.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Transport- og Bygningsministeriet har ved brev af 12. oktober 2016 bemyndiget Banedanmark til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På banestrækningen mellem Silkeborg og Herning ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 39.488 – 57.359. Dette sker efter en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på jernbanen samt skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af ”En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019, således at alle usikrede overkørsler i væsentlighed er nedlagt med udgangen af 2018.

 

På strækningen km 39.488 – 57.359 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 17. september 2015 for beboerne på strækningen med overkørslerne nr. 77, 81 – 82, 87 – 88 og 89 – 91. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje, der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
SA-55-039488-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørsel nr. 77

1:4.000

SA-55-041843-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørslerne nr. 81 – 82

1:4.000

SA-55-046349-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørslerne nr. 87 – 88

1:4.000

SA-55-047409-05-15 Besigtigelsesplan

Overkørslerne nr. 89 – 91

1:4.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Ikast-Brande Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Silkeborg mod Herning.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst i tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

På strækningen findes en række private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er dog ikke nødvendigvis blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske en berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende banearealer, og at eventuelle nedlagte rampearealer eventuel kan overgå til de tilgrænsende ejendommes frie råden. Disse overkørsler er beskrevet i afsnittet: Allerede nedlagte overkørsler.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler/overgange.

 

Ikast-Brande Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 77                                    km 39.488

Privat niveau overkørsel nr. 81                                    km 41.843

Privat niveau overkørsel nr. 82                                    km 42.105

Privat niveau overkørsel nr. 87                                    km 46.349

Privat niveau overkørsel nr. 88                                    km 46.798

Privat niveau overkørsel nr. 89                                    km 47.409

Privat niveau overkørsel nr. 90                                    km 47.715

Privat niveau overkørsel nr. 91 og ovg.                       km 48.098

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er formelt blevet nedlagt, jf. tinglyste servitutter, gamle ejendomskort og banens arkiver, men forholdene er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet:

 

•   Overkørsel nr. 80 – matr. nr. 11 Pårup By, Engesvang

•   Overkørsel nr. 92 – matr. nr. 3 Rønkilde Gde., Bording

 

Disse overkørsler slettes på matrikelkortet.

 

Derudover findes der et antal overkørsler, beliggende i områder på strækningen, der ikke er i berøring med de overkørsler, som projektet omhandler. Disse er ikke medtaget i dette projekt.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Bording, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveau overkørsel nr. 87 – km 46.349

 

Besigtigelsesplan SA-55-046349-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 46.349 og er sikret med led.

 

Overkørslen benyttes i driften af en landbrugsejendom.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 87 til de daværende matr. nr. 2h og 2f Engesvang By, Engesvang. Matr. nr. 2h og 2f ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 87 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

De daværende matr. nr. 2h og 2f ibd. udgør i dag på banens vestlige side:

–   matr. nr. 2ad ibd. på 4,3 ha

–   matr. nr. 2ae ibd. på 3,6 ha

–   matr. nr. 2az ibd. på 1,7 ha

–   matr. nr. 2aø ibd. på 0,6 ha

–   matr. nr. 2bb ibd. på 3,3 ha

–   matr. nr. 2bc ibd. på 2,6 ha

–   matr. nr. 2f ibd. på 2,6 ha

–   del af matr. nr. 2h ibd. på ca. 22,1 ha

–   matr. nr. 2y ibd. på 1,2 ha

–   matr. nr. 2ø ibd. på 1,5 ha

 

På banens østlige side udgør matr. nr. 2f og 2h ibd. i dag:

–   matr. nr. 2ay ibd. på 2,6 ha

–   matr. nr. 2ba ibd. på 2,0 ha

–   matr. nr. 2bd ibd. på 1,9 ha

 

På grund af de matrikulære ændringer, der er sket siden banens anlæggelse, er ejendommen matr. nr. 2y ibd. i dag matrikulært afskåret fra brugen af overkørslen, og ejendommen matr. nr. 2f ibd. har anden adgang til offentlig vej.

 

De øvrige matrikelnumre er del af en ejendom, som har arealer på begge sider af banen, og som anvender overkørsel nr. 87 i driften af ejendommen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B198

Landbrugsejendommen matr. nr. 2h Engesvang By, Engesvang m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 2ay, 2ba og 2bd ibd. på i alt 6,5 ha beliggende på banens østlige side. Arealerne på banens østlige side drives intensivt som landbrugsjord. Bygningerne på matr. nr. 2h ibd. er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 65,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 12a (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Ågade og Gl. Kongevej via offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cx og 2ba ibd.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 1i, 1cx og 2ba ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres én vigeplads på matr. nr. 1i ibd. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1i, 1cx og 2ba ibd.

 

Eksisterende privat vej over matr. nr. 1i ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

Del af vejareal på matr. nr. 2ba og 2ad ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 12a (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 2f, 2ad og 2ba ibd.

 

B198

Fremtidig adgang til matr. nr. 2ay, 2ba og 2bd ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Krattet, Ågade og Gl. Kongevej via offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1i og 1cx ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2ay, 2ba og 2bd ibd. vil fremover være ca. 3.750 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 88 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 88 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 88 – km 46.798

 

Besigtigelsesplan SA-55-046349-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 46.798 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til arealer på banens østlige side og benyttes primært som adgang til jagtterræn og naturarealer, herunder gamle tørvelodder, og i mindre grad i driften af et landbrugsareal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 88 til de daværende matr. nr. 1c, 1e, 1i og 2g Engesvang By, Engesvang samt for tørvelodderne matr. nr. 1o-1r ibd.

 

I 1992 gav ejeren af matr. nr. 1ah, 1ai og 1ak ibd. på banens østlige side afkald på brugen af overkørsel nr. 88 og tillægges i den forbindelse vejret til privat overkørsel nr. 89. De nævnte matrikelnumre blev i sin tid udstykket fra matr. nr. 1c ibd., og de udgør i dag en del af matr. nr. 8g ibd.

 

De oprindelige matr. nr. fra 1875 udgør i dag på banens vestlige side:

–   matr. nr. 1c ibd. på 0,3 ha

–   matr. nr. 1av ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1aæ ibd. på 2,9 ha

–   matr. nr. 1bd ibd. på 6,6 ha

–   del af matr. nr. 1bm ibd. på ca. 18,5 ha

–   matr. nr. 2g ibd. på 16,8 ha

 

Alle disse matrikelnumre har vejadgang til kommunevej Ågade på banens vestlige side, og det er kun matr. nr. 2g og 1bm ibd., som i dag er del af ejendomme med arealer på begge sider af banen ved overkørsel nr. 88.

 

På banens østlige side udgør de oprindelige matrikelnumre fra 1875, fratrukket de matrikelnumre, der i 1992 gav afkald på brugen af overkørsel nr. 88:

–   matr. nr. 1aa ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1ab ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1ac ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1ad ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1ae ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1af ibd. på 7,8 ha

–   matr. nr. 1ao ibd. på 0,3 ha

–   matr. nr. 1am ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1an ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1as ibd. på 0,6 ha

–   matr. nr. 1at ibd. på 0,9 ha

–   matr. nr. 1bk ibd. på 0,3 ha

–   matr. nr. 1br ibd. på 0,3 ha

–   del af matr. nr. 1bu ibd. på 0,6 ha

–   del af matr. nr. 1cm ibd. på 1,3 ha

–   matr. nr. 1e ibd. på 0,9 ha

–   del af matr. nr. 1i ibd. på ca. 0,7 ha

–   matr. nr. 1m ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1n ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1o ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1p ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1q ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 1r ibd. på 0,1 ha

–   matr. nr. 2ax ibd. på 2,9 ha

–   matr. nr. 2n ibd. på 2,0 ha

–   del af matr. nr. 8g ibd. på 1,8 ha

 

Eneste matrikulære vejadgang til offentlig vej for matr. nr. 1e, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1aa, 1ab, 1ac, 1ad 1ae, 1am, 1an, 1ao, 1as, 1bk, 1br, 2ax og 2n ibd. beliggende på banens østlige side er gennem overkørsel nr. 88.

 

Af disse er matr. nr. 1n, 1ac, 1ae, 1an, 1am, 1bk og 2ax ibd. samt del af matr. nr. 8g ibd. del af ejendomme med arealer på begge sider af banen.

 

Af disse matrikelnumre er matr. nr. 2ax ibd. det eneste areal, som dyrkes, og som der køres til gennem overkørsel nr. 88. Udnyttelsen af arealet er en kombination af ekstensivt landbrug og jagt, og der er derfor kun behov for at køre til arealet med landbrugskøretøjer nogle få gange i løbet af året. De oprindelige tørvelodder og en stor del af de øvrige matrikelnumre ligger som ét sammenhængende krat- og skovbevokset areal uden tydelige fysiske brugsgrænser.

 

De øvrige matrikelnumre på banens østlige side har anden fysisk og matrikulær vejadgang i dag.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B178

Landbrugsejendommen matr. nr. 8g Engesvang By, Engesvang m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 8g ibd. på 1,8 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 8g ibd. er også beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 19,8 ha. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 88, men i stedet overkørsel nr. 89.

 

B180

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1m ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 299 m2.

Ejeren af ejendommen ejer også B182.

 

B181

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 3q Neder Julianehede, Engesvang m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1n Engesvang By, Engesvang på 552 m2 beliggende på banens østlige side. Matr. nr. 3q Neder Julianehede, Engesvang samt ejendommens øvrige lodder er beliggende på banens vestlige side. Ejendommen drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 2h Guldforhoved By, Bording. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 2h ibd. til matr. nr. 1n Engesvang By, Engesvang udgør ca. 10,8 km.

 

B182

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1o ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 552 m2.

Ejeren af ejendommen ejer også B180.

 

B183

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1p ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 552 m2.

Ejeren af ejendommen ejer også B184.

 

B184

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1q ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 552 m2.

Ejeren af ejendommen ejer også B183.

 

B185

Ejendommen matr. nr. 1r ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 552 m2. Ejendommen ejes af en ikke nulevende ejer og har Ikast-Brande Kommune som administrator.

 

B186

Ejendommen matr. nr. 1aa ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 910 m2. Ejendommen ejes af en ikke nulevende ejer og har Ikast-Brande Kommune som administrator.

 

B187

Ubebyggede landbrugslodder uden landbrugspligt matr. nr. 1ab og 1ad ibd. udgør en samlet fast ejendom, som i sin helhed er beliggende på banens østlige side, og ejendommen udgør i alt 1,8 ha.

 

B188

Landbrugsejendommen matr. nr. 2q Neder Julianehede, Engesvang til ejendommens lodder matr. nr. 1ac og 1ae Engesvang By, Engesvang på i alt 0,2 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2q Neder Julianehede, Engesvang er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 14,3 ha.

 

B189

Ejendommen matr. nr. 1ao Engesvang By, Engesvang er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 0,3 ha. Ejendommen ejes af en ikke nulevende ejer og har Ikast-Brande Kommune som administrator.

 

B190

Landbrugsejendommen matr. nr. 2d Neder Julianehede, Engesvang til ejendommens lod matr. nr. 1an Engesvang By, Engesvang på 0,1 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2d Neder Julianehede, Engesvang er beliggende på ejendommens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 7,2 ha.

 

B191

Beboelsesejendommen matr. nr. 2g Neder Julianehede, Engesvang til ejendommens lod matr. nr. 1am Engesvang By, Engesvang på 0,1 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2g Neder Julianehede, Engesvang er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 0,9 ha.

 

B192

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1br Engesvang By, Engesvang er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 0,3 ha. Ejendommen ejes af en ikke nulevende ejer og har Ikast-Brande Kommune som administrator.

Ejeren af ejendommen ejer også B193.

 

B193

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1as ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 0,6 ha. Ejendommen ejes af en ikke nulevende ejer og har Ikast-Brande Kommune som administrator.

Ejeren af ejendommen ejer også B192.

 

B194

Ubebygget areal uden landbrugspligt matr. nr. 1e ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 0,9 ha. Ca. halvdelen af arealet er bevokset med skov, mens den anden halvdel dyrkes sammen med matr. nr. 1i ibd. (B172).

Ejeren af ejendommen ejer også B172 og B196.

 

B195

Landbrugsejendommen matr. nr. 1bm Engesvang By, Engesvang m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1bk ibd. på 0,3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1bm ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 38,1 ha.

 

B196

Ubebygget areal uden landbrugspligt matr. nr. 2n ibd. er i sin helhed beliggende på banens østlige side og udgør 2,0 ha.

Ejeren af ejendommen ejer også B172 og B194.

 

B197

Landbrugsejendommen matr. nr. 2g Engesvang By, Engesvang m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2ax ibd. på 2,9 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 2g ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 19,7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet på matr. nr. 12a (banen) Engesvang By, Engesvang, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra matr. nr. 2ax ibd. henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Ågade og Gl. Kongevej gennem offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cx, 2ba og 2bd ibd.

 

Al øvrig trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejene Ågade og Gl. Kongevej gennem offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd. og herefter ad eksisterende udlagte private fællesveje på matrikelkortet.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for B197 som beskrevet under overkørsel nr. 87.

 

Der udlægges privat fællesvej i 4,00 meters bredde på matrikelkortet over matr. nr. 2ba og 2bd ibd. som vejadgang for matr. nr. 2ax ibd. Der anlægges ikke vej i marken.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken over matr. nr. 1bn og 8g ibd. udlægges på matrikelkortet efter de fysiske forhold i marken.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 12a (banen) ibd. via servitutpålæg på matr. nr. 1bm ibd. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg.

 

Del af vejareal over matr. nr. 8g ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 12a (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1bm, 2g, 2ax og 8g ibd.

 

B178

Ejendommens adgangsforhold er uændrede ved nedlæggelsen af overkørsel nr. 88. Ejendommen benytter ikke overkørsel nr. 88, men i stedet overkørsel nr. 89.

 

B180

Fremtidig adgang til matr. nr. 1m ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd.

 

B181

Fremtidig adgang til matr. nr. 1n ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd.

 

B182

Fremtidig adgang til matr. nr. 1o ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd.

 

B183

Fremtidig adgang til matr. nr. 1p ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd.

 

B184

Fremtidig adgang til matr. nr. 1q ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd.

 

B185

Fremtidig adgang til matr. nr. 1r ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd.

 

B186

Fremtidig adgang til matr. nr. 1aa ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd.

 

B187

Fremtidig adgang til matr. nr. 1ab og 1ad ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd.

 

B188

Fremtidig adgang til matr. nr. 1ac og 1ae ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Krattet, Ågade og Gl. Kongevej gennem offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn og 8g ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1ac og 1ae ibd. vil fremover være ca. 3.750 meter.

 

B189

Fremtidig adgang til matr. nr. 1ao ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn, 8g, 12a (banen), 1m, 1n, 1o, 1p, 1q og 1r ibd.

 

B190

Fremtidig adgang til matr. nr. 1an ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej Julianehedevej, videre ad kommunevejene Møllebjergvej, Firhuse, Trehuse, Krattet, Ågade og Gl. Kongevej gennem offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn, 8g, 12a (banen), 1m, 1n og 1o ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1an ibd. vil fremover være ca. 9.200 meter.

 

B191

Fremtidig adgang til matr. nr. 1am ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Firhuse, Trehuse, Krattet, Ågade og Gl. Kongevej gennem offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn, 8g og 12a (banen) ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1an ibd. vil fremover være ca. 7.500 meter.

 

B192

Fremtidig adgang til matr. nr. 1br ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn, 8g og 12a (banen) ibd.

 

B193

Fremtidig adgang til matr. nr. 1as ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn, 8g og 12a (banen) ibd.

 

B194

Fremtidig adgang til matr. nr. 1e ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn, 8g, 12a (banen) og 1bk ibd.

 

B195

Fremtidig adgang til matr. nr. 1bk ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Ågade og Gl. Kongevej gennem offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn, 8g og 12a (banen) ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1bk ibd. vil fremover være ca. 4.000 meter.

 

B196

Fremtidig adgang til matr. nr. 2n ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad statsvejen Viborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cm, 1bn, 8g, 12a (banen) og 2ax ibd.

 

B197

Fremtidig adgang til matr. nr. 2ax ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejene Ågade og Gl. Kongevej gennem offentlig overkørsel nr. 86, videre ad statsvejen Viborgvej og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1i, 1cx, 2ba og 2bd ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 2ax ibd. vil fremover være ca. 3.300 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 87 og 88)

En lodsejer ønskede indledningsvis oplyst, hvorvidt det af Banedanmark fremlagte projekt allerede er vedtaget. Hertil oplyste kommissarius, at der er indkaldt til en besigtigelsesforretning netop for, at ekspropriationskommissionen kan prøve projektet og herefter vurdere, om forslaget kan tiltrædes.

 

En anden lodsejer foreslog, at man sammenlægger alle de små tørvelodder sydøst for overkørsel nr. 88, hvorved man dels kan undgå trafikken dertil, dels kan undgå at skulle investere i vejadgang til disse. Banedanmark oplyste i den forbindelse, at forslaget ikke rummer anlæg af nye veje til tørvelodderne, da der i forvejen er eksisterende veje, der kan benyttes. Tørvelodderne vil således fremover få erstattet den tidligere vejadgang til offentlig vej via den private jernbaneoverkørsel med en ny via en vejret fra den østlige side af jernbanen til statsvejen Viborgvej.

 

En ejer af ét af tørvelodderne ønskede i den forbindelse oplyst, hvorvidt der anlægges en vendeplads ved tørvelodderne. Adspurgt oplyste ejeren, at der ikke foregår nogen drift på loddet, som anvendes som et naturskønt område. Anlægsmyndigheden oplyste, at projektet ikke indeholder anlæg af en ny vendeplads og anførte endvidere, at den vej, som enkelte af ejerne af tørvelodderne i dag har til deres ejendom, ændres, men ikke forværres i forhold til den vejadgang, der findes i dag.

 

Ejeren af matr. nr. 1i Engesvang By, Engesvang anførte, at han med det fremlagte forslag vil blive omkranset af vej. Han oplyste, at der i forvejen er anlagt vej i skellet mellem matr. nr. 1i og 2d ibd., ligesom der er udkørsel til statsvejen Viborgvej. Ejeren foreslog derfor, at man anvender den eksisterende vej i stedet for at anlægge en ny, hvilket i øvrigt vil spare ham for at få afskåret et areal fra sin ejendom. Banedanmark anførte heroverfor, at den nye vej ønskes anlagt for at opretholde ordentlige adgangsforhold til de lodder, der skal benytte denne. Derudover påpegede anlægsmyndigheden, at der tillige anvendes den eksisterende overkørsel til statsvejen Viborgvej via den eksisterende private vej i marken på matr. nr. 1i ibd. Denne adgang til statsvejen Viborgvej er valgt, da oversigtsforholdene for de omkringliggende ejendomme ud til statsvejen Viborgvej i forvejen er vanskelige på grund af vejens kurvede forløb. Med den foreslåede udkørsel vil man få en vinkelret udkørsel til Viborgvej på et sted, hvor oversigtsforholdene således vil blive væsentligt forbedret.

 

Derudover bemærkede flere lodsejere, at forslaget med kørsel via overkørsel nr. 86 betyder, at landbrugskøretøjerne skal igennem byen, hvilket er kritisabelt. Lodsejerne oplyste i den forbindelse, at der er tale om en smal vej med fortov på begge sider, hvilket vil skabe trafikale problemer, når de kommer med store landbrugsmaskiner. Dertil blev det af en lodsejer anført, at det skaber stor utryghed at køre med ældre landbrugsmaskiner på Viborgvej, hvor bilisterne kører med meget høj fart. Lodsejerne ønskede i den forbindelse oplyst, om man fra Banedanmarks side har overvejet at opgradere overkørslen i stedet for at nedlægge den. Anlægsmyndigheden anførte hertil, at en opgradering af overkørslen vil være en væsentlig fordyrelse af projektet, som i forhold til værdien af de arealer, der skal skaffes adgang til, ikke vil være rentabelt.

 

Der blev desuden udtrykt ønske om en jordfordeling i stedet for at anlægge ny vej til de afskårne landbrugsarealer ved overkørslerne nr. 87 og 88.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 87 og 88)

Kommissionen drøftede efterfølgende forslaget indgående i lyset af besigtigelsen og de fremkomne bemærkninger, herunder de tilkendegivelser om jordfordeling, som kommissionen fik fra de involverede lodsejere. På denne baggrund tiltræder kommissionen Banedanmarks forslag om at nedlægge overkørslerne nr. 87 og 88 og henvise den fremtidige kørsel til den offentlige overkørsel nr. 86.

 

Hvad angår forslaget om at sløjfe anlæggelsen af den private fællesvej i skellet mellem ejendommen matr. nr. 1i Engesvang By, Engesvang samt ejendommene matr. nr. 2d og 1cx ibd. kan kommissionen tiltræde dette forslag, henset til udgiften forbundet herved. Kommissionen traf i den forbindelse afgørelse om at ekspropriere arealerne matr. nr. 2ay, 2ba, 2bd og 2ax ibd., hvorefter Banedanmark opfordres til at afdække, om arealerne kan indgå i en jordfordeling. Det skal i den forbindelse sikres, at der fortsat er mulighed for kørende vejadgang til arealerne ved anlæg af en rørføring, der giver adgang til matr. nr. 2ba ibd. i skellet mellem matr. nr. 2d og 1i ibd. Den øvrige vejadgang fra offentlig vej til arealerne afventer udfaldet af jordfordelingen.

 

Med hensyn til forslaget om anlæg af en vendeplads til de små tørvelodder henviser kommissionen til de eksisterende forhold, som med det fremlagte forslag ikke forværres, samt til den brug af arealerne, som ejerne har, hvor arealerne efter det oplyste og som besigtiget af kommissionen anvendes som et naturskønt område. Kommissionen finder på denne baggrund ikke det fornødne grundlag for at ekspropriere til en vendeplads.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at den fremtidige formelle vejadgang til ejendommene matr. nr. 1e og 2n Engesvang By, Engesvang skal ske via den eksisterende vejadgang til offentlig vej over matr. nr. 1i ibd. som anvist af lodsejeren og ikke som beskrevet i de tekniske bestemmelser. Vejadgangen på matr. nr. 1i ibd. udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej. Ændringen medfører, at den udlagte private fællesvej på matr. nr. 2ax og 1bk ibd. nedlægges på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 89 – km 47.409

 

Besigtigelsesplan SA-55-047409-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 47.409 og er sikret med led.

 

Overkørslen anvendes som den primære vejadgang til det offentlige vejnet for en landbrugsejendom og i driften af landbrugsarealer på banens vestlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 89 til de daværende matr. nr. 1h og 8g Engesvang By, Engesvang. Matr. nr. 1h og 8g ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 89 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

I 1992 gav ejeren af matr. nr. 1ah, 1ai og 1ak ibd. afkald på brugen af overkørsel nr. 88 og fik i den forbindelse tildelt vejret til overkørsel nr. 89.

 

De daværende matr. nr. 1h, 1ah, 1ai, 1ak og 8g ibd. udgør i dag på banens østlige side:

–   matr. nr. 1bn ibd. på 5,6 ha

–   del af matr. nr. 8g ibd. på ca. 14,3 ha

–   matr. nr. 8o ibd. på 2,4 ha

 

På banens vestlige side er daværende matr. nr. 8g og 1h ibd. lagt sammen til 8y ibd. og udgør i dag 3,9 ha.

 

Af disse matrikelnumre er det matr. nr. 8g og 8y ibd., som i dag er del af en ejendom med arealer på begge sider af banen, og som benytter overkørsel nr. 89. De øvrige matrikelnumre ligger i sin helhed på banens østlige side og har anden vejadgang fra statsvejen Viborgvej.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B178

Landbrugsejendommen matr. nr. 8g ibd. m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 8y ibd. på 3,9 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 8g ibd. er beliggende på banens østlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 19,8 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet på matr. nr. 12a (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen), 8x, 8v, 8s og 8g Engesvang By, Engesvang.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen), 8x, 8v, 8s og 8g Engesvang By, Engesvang udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet i 5,50 meters bredde og anlægges med grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 1ar Rønkilde Gde., Bording og på matr. nr. 8x Engesvang By, Engesvang. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Eventuelle anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den 5,50 meter brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen), 8x, 8v, 8s og 8g Engesvang By, Engesvang.

 

Til sikring af oversigtsforholdene for brugerne af kommunevejen Krattet pålægges matr. nr. 1c, 1ar og 2 Rønkilde Gde., Bording servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,8 meter over vejmidten for kommunevejen Krattet.

 

Efter anlæggets færdiggørelse reguleres skellet mellem bane og vej på matr. nr. 12a (banen), 8g, 8s, 8v og 8x Engesvang By, Engesvang, 3 (banen) og 1ar Rønkilde Gde., Bording.

 

Afskåret areal beliggende mellem ny privat fællesvej og banen eksproprieres til udfyldning af sneværnsbælte langs ny vej.

 

Vejareal over matr. nr. 8y Engesvang By, Engesvang nedlægges på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Del af rampe-/vejareal fra matr. nr. 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording ved offentlig overkørsel nr. 93 kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 2 ibd. Arealet anvendes i dag af matr. nr. 2 ibd. som have og indkørsel.

 

B178

Fremtidig adgang til matr. nr. 8g Engesvang By, Engesvang fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen), 8x, 8v og 8s Engesvang By, Engesvang.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 8y ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 8g, 8s, 8v, 8x og 12a (banen) Engesvang By, Engesvang, matr. nr. 1ar og 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, videre ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1bm Engesvang By, Engesvang. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 8y ibd. vil fremover være ca. 4.000 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 91 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 91 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 90 – km 47.715

 

Besigtigelsesplan SA-55-047409-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 47.715 og er sikret med led.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som benyttes i driften af tre landbrugsejendomme.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 90 til de daværende matr. nr. 8b og 8c Engesvang By, Engesvang. Matr. nr. 8b og 8c ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 90 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

De daværende matr. nr. 8b og 8c udgør i dag:

–   matr. nr. 8b ibd. på 8,4 ha

–   matr. nr. 8c ibd. på 10,1 ha

–   matr. nr. 8s ibd. på 8,1 ha

–   matr. nr. 8t ibd. på 6,7 ha

–   matr. nr. 8u ibd. på 6,5 ha

–   matr. nr. 8v ibd. på 6,1 ha

 

På grund af de matrikulære ændringer, der er sket siden banens anlæggelse, er daværende matr. nr. 8b ibd. i dag udstykket til matr. nr. 8b, 8t og 8s ibd. og hører fortsat under samme ejendom. Daværende matr. nr. 8c ibd. er i dag udstykket til matr. nr. 8c, 8u og 8v ibd. og hører fortsat under samme ejendom. Begge disse landbrugsejendomme benytter overkørsel nr. 90 i driften af ejendommene i dag.

 

Derudover benyttes overkørsel nr. 90 for at komme til englodden matr. nr. 3t Pårup By, Engesvang. Der er i 1958 tinglyst en privat servitut om ret til brug af vej for landbrugsejendommen matr. nr. 1bm Engesvang By, Engesvang over matr. nr. 8t og 8s ibd. frem til matr. nr. 3t Pårup By, Engesvang.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B195

Landbrugsejendommen matr. nr. 1bm Engesvang By, Engesvang til ejendommens lod matr. nr. 3t Pårup By, Engesvang på 1,9 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1bm Engesvang By, Engesvang er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 38,1 ha.

 

B208

Landbrugsejendommen matr. nr. 8b Engesvang By, Engesvang m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 8s ibd. på 8,1 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 8c er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 23,1 ha.

 

B209

Landbrugsejendommen matr. nr. 8c ibd. m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 8v ibd. på 6,1 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 8c ibd. er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 25,6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet på matr. nr. 12a (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93 og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen), 8x og 8v Engesvang By, Engesvang.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 89.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 8s ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

B195

Fremtidig adgang til matr. nr. 3t Pårup By, Engesvang fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen), 8x, 8v og 8s Engesvang By, Engesvang, og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

B208

Fremtidig adgang til matr. nr. 8s ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen), 8x og 8v Engesvang By, Engesvang. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 8s ibd. vil fremover være ca. 3.050 meter.

 

B209

Fremtidig adgang til matr. nr. 8v ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen) og 8x Engesvang By, Engesvang. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 8v ibd. vil fremover være ca. 2.850 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 91 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 91 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 91 og overgang – km 48.098

 

Besigtigelsesplan SA-55-047409-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 48.098 og er sikret med led. Samme steds blev tillige anlagt en privat niveau overgang.

 

Overkørslen er en markoverkørsel, som benyttes i driften af to landbrugsejendomme, og som også giver adgang til offentlig vej for en landbrugsejendom uden beboelse og en ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 91 til de daværende matr. nr. 1c Rønkilde Gde., Bording og matr. nr. 8d Engesvang By, Engesvang. Matr. nr. 1c Rønkilde Gde., Bording og matr. nr. 8d Engesvang By, Engesvang havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 91 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

De daværende matr. nr. 1c Rønkilde Gde., Bording og matr. nr. 8d Engesvang By, Engesvang udgør i dag:

–   matr. nr. 1c Rønkilde Gde., Bording på 15,4 ha

–   matr. nr. 1ar ibd. på 11,9 ha

–   matr. nr. 8d Engesvang By, Engesvang på 15,9 ha

–   matr. nr. 8l ibd. på 3,4 ha

–   matr. nr. 8x ibd. på 2,3 ha

 

Daværende matr. nr. 1c Rønkilde Gde., Bording er på banens vestlige side fortsat benævnt 1c ibd. og er på banens østlige side blevet til matr. nr. 1ar ibd. Til den nordlige del af matr. nr. 1ar ibd. på ca. 1,6 ha køres der gennem overkørsel nr. 91, mens der til den øvrige del af matr. nr. 1ar ibd. køres fra kommunevejen Krattet.

 

Daværende matr. nr. 8d Engesvang By, Engesvang er på banens vestlige side udstykket til matr. nr. 8l og 8d ibd. og er på banens østlige side blevet til matr. nr. 8x ibd. Matr. nr. 8l ibd. har i dag anden adgang til offentlig vej og hører under en landbrugsejendom, som i sin helhed er beliggende på banens vestlige side. Af disse matrikelnumre er det derfor kun matr. nr. 8d og 8x ibd., som i dag er del af en ejendom med arealer på begge sider af banen, og som bruger overkørsel nr. 91 i driften af ejendommen.

 

Derudover er overkørsel nr. 91 eneste faktiske vejadgang i marken til matr. nr. 3e Pårup By, Engesvang. I år 2013 blev der sat højspændingsledninger op på ejendommen, og alle bygninger på ejendommen blev i forbindelse hermed revet ned. Af luftfoto fra 1954 kan ses, at vejadgangen til ejendommen har været uændret siden dengang, og fra 1903 har matr. nr. 3e ibd. en privat tinglyst vejret over matr. nr. 8d og 8x Engesvang By, Engesvang.

 

I 1889 er der tinglyst vejret mod syd for nuværende matr. nr. 3ao Pårup By, Engesvang. I 1903 er der tillige lyst vejret for matr. nr. 3ao ibd. via nuværende matr. nr. 3aq, 2h, 3e ibd., 8x og 8d Engesvang By, Engesvang til kommunevejen Krattet.

 

Videre har ejeren af matr. nr. 3y Pårup By, Engesvang oplyst, at de i minimum 40 år har benyttet overkørsel nr. 91 som adgangsvej til denne lod. Der er ikke tinglyst vejret over overkørslen, men der er i 2013 tinglyst vejret for matr. nr. 3y ibd. over matr. nr. 3e ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B210

Landbrugsejendommen matr. nr. 8d Engesvang By, Engesvang m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 8x ibd. på 2,3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 8d ibd. er beliggende på banens vestlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 27,9 ha. Derudover benyttes overkørsel nr. 91 som adgang til ejendommens lod matr. nr. 3ao Pårup By, Engesvang på 1,5 ha.

 

B212

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 3e Pårup By, Engesvang på 13,3 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommen drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 3a ibd. m.fl. beliggende på banens østlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 3a ibd. til matr. nr. 3e ibd. er ca. 4,7 km.

 

B213

Landbrugsejendommen matr. nr. 1c Rønkilde Gde., Bording m.fl. til del af ejendommens lod matr. nr. 1ar ibd. på ca. 1,6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr. nr. 1c ibd. er beliggende på banens vestlige side, og ejendommen udgør i alt 54,5 ha.

 

B214

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 3y Pårup By, Engesvang er beliggende på banens østlige side og udgør 2,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen og overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet på matr. nr. 12a (banen) Engesvang By, Engesvang, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises fremover til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93, videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen) og 8x Engesvang By, Engesvang og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 89.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 8x ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Rampe-/vejareal fra matr. nr. 12 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 8d ibd.

 

B210

Fremtidig adgang til matr. nr. 8x ibd. fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording og 12a (banen) Engesvang By, Engesvang. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 8x ibd. vil fremover være ca. 2.000 meter.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 3ao Pårup By, Engesvang fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93, videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen) og 8x Engesvang By, Engesvang og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje over matr. nr. 3e, 2h og 3aq Pårup By, Engesvang.

 

B212

Fremtidig adgang til matr. nr. 3e Pårup By, Engesvang fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar, 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen) og 8x Engesvang By, Engesvang.

 

B213

Fremtidig adgang til matr. nr. 1ar Rønkilde Gde., Bording fra ejendommens bygninger henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet via offentlig overkørsel nr. 93 og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar ibd. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 1ar ibd. vil fremover være ca. 1.050 meter.

 

B214

Fremtidig adgang til matr. nr. 3y Pårup By, Engesvang fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevejen Krattet og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1ar Rønkilde Gde., Bording, 12a (banen), 8x Engesvang By, Engesvang og herefter ad hidtil benyttede adgangsveje over matr. nr. 3e Pårup By, Engesvang.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 89, 90, 91 og 92)

Flere lodsejere fremsatte forslag om, at den fremtidige vejadgang til matr. nr. 8g Engesvang By, Engesvang fra offentlig vej sikres ved hjælp af en opgradering af det eksisterende vejnet, således at der er vejadgang fra Viborgvej. Dette vil være en økonomisk fordel for samtlige brugere af vejen, idet erstatningsvejen, der anlægges fra kommunevej Krattet langs med banen, alene skal betjene landbrugskøretøjer og ikke tillige kørsel til en beboelsesejendom, som fordrer en noget mere krævende vedligeholdelse.

 

Lodsejerne anførte endvidere, at de er uenige i Banedanmarks påstand om, at den eksisterende vej kræver en helt ny vejkasse grundet meget bløde og våde jordbundsforhold, idet en almindelig oprensning af de omkringliggende grøfter samt en bedre og større rørføring under vejen til afledning af vand vil hjælpe på forholdene. Dertil udtrykte lodsejerne tvivl om den økonomiske merudgift, som en opgradering vil koste i forhold til anlæg af en helt ny vej, idet prisoverslaget er indhentet af anlægsmyndigheden selv og ikke en uvildig entreprenør.

 

Endelig anførte lodsejerne, at det er kritisabelt at ekspropriere jord til et projekt, hvor der kan henvises til en eksisterende vej, idet ekspropriation er et væsentligt indgreb.

 

Anlægsmyndigheden anførte heroverfor, at jordbunden på det vejstykke, der løber i skellet mellem matr. nr. 8g og 1bn Engesvang By, Engesvang, er meget blødt og vådt. Derfor er vejen på dette stykke ikke egnet til daglig kørsel til en beboelsesejendom, og anlægsmyndigheden udtrykte i den sammenhæng sin tvivl om, hvorvidt en almindelig oprensning af grøfterne er tilstrækkelig.

 

Hvad angår anlægsudgifterne til anlæg af ca. 1.500 lbm ny vej i forhold til en opgradering af den eksisterende oplyste Banedanmark, at sidstnævnte vil betyde en fordyrelse af projektet på ca. 900.000 kr. Banedanmark anførte i den sammenhæng, at priserne er baseret på erfaringstal, idet Banedanmark har anlagt mange kilometer vej. Dertil kommer, at Banedanmark er forpligtet til at aflevere en vej, der er dimensioneret korrekt, så den kan holde de næste 5-10 år.

 

Enkelte lodsejere fremkom med forslag om, at erstatningsvejen blot skulle anlægges som en markvej i mindre god stand, så den ikke skulle bruges som vejadgang til beboelse, dog skulle Banedanmark på samme måde som øvrige veje kunne garantere kvaliteten af denne. Hertil svarede anlægsmyndigheden, at dette ikke var muligt, da de ikke ville kunne give en garanti herfor.

 

Flere lodsejere fremkom med forslag om jordfordeling af forskellige arealer.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overgang km 48.098 samt overkørslerne nr. 89, 90, 91 og 92)

Kommissionen drøftede efterfølgende forslaget indgående i lyset af besigtigelsen og de fremkomne bemærkninger og traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overgang km 48.098 samt overkørslerne nr. 89, 90, 91 og 92 (sidstnævnte ved en matrikulær berigtigelse af eksisterende forhold). Kommissionen har ved sin vurdering ladet det indgå i overvejelserne, at en opgradering af det eksisterende vejnet vil betyde en væsentlig fordyrelse af projektet og skal i den forbindelse bemærke, at det eksisterende vejnet ikke kan betragtes som fornødent i forhold til den fremtidige brug som adgangsvej til en beboelsesejendom. Kommissionen finder i øvrigt ikke grundlag for at betvivle rigtigheden af det af anlægsmyndigheden fremlagte prisoverslag.

 

Kommissionen notererede sig ønsket om jordfordeling, men da der skaffes vejadgang til samtlige jernbaneoverkørsler via anlæggelsen af vejen langs jernbanen, skaffes der vejadgang til arealerne i denne forbindelse.

 

Kommissionen besluttede tillige, at den del af den private fællesvej på matr. nr. 8g Engesvang By, Engesvang, som løber fra skellet mod matr. nr. 1bn ibd. og op til matr. nr. 12a ibd. (banen), kan nedlægges og overgå til ejerens frie råden.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 92

 

Besigtigelsesplan SA-55-047409-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved aftale den 30.08.1982 gav ejeren af matr. nr. 1c og 1e Rønkildegård, Bording afkald på brugen af overkørsel nr. 92.

 

Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes fra matrikelkortet på matr. nr. 3 (banen) Rønkilde Gde., Bording, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 3 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 1ar og 1c Rønkilde Gde., Bording.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 91 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 91 anførte.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 8.15 samledes kommissionen på Scandic Hotel, Silkeborg for at fortsætte forretningen vedrørende nedlæggelse og sikring af overkørsel nr. 77 på jernbanestrækningen fra Silkeborg til Herning.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 10.15 på Scandic Hotel, Silkeborg, hvor kommissionen var samlet for at afholde en besigtigelsesforretning vedrørende nedlæggelse og sikring af overkørslerne nr. 81 og 82.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Ikast-Brande Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

Banedanmark var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmark gennemgik projektet som anført foran i protokollen, jf. gårsdagens forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken i fornødent omfang, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Hotel Scandic, Silkeborg, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat niveau overkørsel nr. 77 – km 39.488

 

Besigtigelsesplan SA-55-039488-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 39.488 og er sikret med led. Overkørslen er midlertidigt lukket af Banedanmark. Fliserne mellem skinnerne er fjernet, og vejen er tilgroet på begge sider af banen.

 

Overkørslen er matrikulær adgang til et skovareal på banens nordlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 77 til de daværende matr. nr. 2c og 3b Pårup By, Engesvang. Matr. nr. 2c og 3b ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 77 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

Arealerne på banens nordlige og sydlige side hører i dag under forskellige ejendomme.

 

På banens sydlige side udgør de daværende matr. nr. 2c og 3b ibd.:

–   matr. nr. 2i ibd. på 18,1 ha

–   matr. nr. 2n ibd. på 6,6 ha

–   matr. nr. 2ap ibd. på 14,4 ha

–   matr. nr. 3u ibd. på 4,1 ha

 

Alle disse matrikelnumre har adgang til offentlig vej på banens sydlige side og benytter ikke længere overkørsel nr. 77.

 

På banens nordlige side udgør de daværende matr. nr. 2c og 3b ibd.:

–   matr. nr. 2c ibd. på 3,2 ha

–   matr. nr. 3be ibd. på 3,9 ha

 

Af disse matrikelnumre er det kun matr. nr. 2c ibd., som har eneste matrikulære vejadgang gennem overkørsel nr. 77, idet matr. nr. 3be ibd. har tinglyst vejret til kommunevejen Silkeborgvej ad privat fællesvej over matr. nr. 1fæ ibd. Matr. nr. 2c og 3be ibd. har i dag samme ejer og er tilplantet med skov. Der er anlagt en skovvej over matr. nr. 3be ibd., men vejen er ikke farbar helt frem til matr. nr. 2c ibd. med tunge køretøjer i våde perioder på grund af et moseparti ved skellet mellem de to lodder.

 

Overkørsel nr. 77 er derfor den eneste adgang til og mulighed for at køre træ ud fra skoven på matr. nr. 2c ibd. i våde perioder.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B140

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 2c ibd. er i sin helhed beliggende på banens nordlige side og udgør i alt 3,2 ha.

Ejer også ejendommen B145.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 11 (banen) Pårup By, Engesvang, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevej Silkeborgvej via offentlig overkørsel nr. 78 og herefter ad privat fællesvej over matr. nr. 1fæ, 11 (banen) og 3be ibd.

 

Ny privat fællesvej over matr. nr. 1fæ og 3be Pårup By, Engesvang udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til vejens skråningsanlæg.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1fæ og 11 (banen) ibd. udvides og renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Etablering af vejanlægget medfører, at der skal eksproprieres arealer fra matr. nr. 1fæ, 3be og 11 (banen) ibd.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 11 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 1fæ ibd.

 

Vejareal over matr. nr. 2n og 11 (banen) ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 11 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 2c, 2n, 3u og 3be ibd.

 

B140

Fremtidig adgang til matr. nr. 2c ibd. fra offentlig vej henvises til at foregå ad kommunevej Silkeborgvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 1fæ, 11 (banen) og 3be ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Ejeren af matr. nr. 3be og 2c Pårup By, Engesvang oplyste, at der er fuld skovdrift på ejendommene. Ejeren oplyste endvidere, at der findes en eksisterende skovvej på ejendommen, som har været der så længe, hun husker. Det sidste stykke vej, som er etableret til matr. nr. 2c ibd., er en vej uden fast bund, som er anlagt uden godkendelse fra kommunen. Ejeren ønskede oplyst, om den påtænkte nye vej kan holde til tunge maskiner/køretøjer, hvilket anlægsmyndigheden kunne besvare bekræftende, ligesom anlægsmyndigheden oplyste, at vejen vil blive anlagt så tæt på jernbanen som muligt under hensyn til de eksisterende terrænforskelle. Ejeren af matr. nr. 1fæ ibd. kunne tilslutte sig det af Banedanmark fremlagte forslag og oplyste, at de eksisterende veje på ejendommene, der i dag anvendes som adgang til matr. nr. 3be og 2c ibd. ikke kan holde til tunge køretøjer.

 

Adspurgt oplyste Banedanmark, at forslaget medfører en anlægsudgift på ca. 850.000 kr., idet der skal foretages væsentlige terrænreguleringer på grund af store niveauforskelle det pågældende sted, ligesom risikoen for en potentiel blød bund i området indgår i overslaget. Ekspropriationskommissionen ønskede i den forbindelse oplyst, om man kan opgradere den eksisterende vej, herunder omkostningerne hertil. Banedanmark oplyste, at det kræver en rørlægning at sikre det sidste stykke vej (ca. 50 meter), hvilket vil koste i omegnen af 50-75.000 kr.

 

Kommunens myndighedsrepræsentant påpegede i den sammenhæng, at det omtalte sidste stykke vej er anlagt ulovligt, hvorfor man ikke bare kan lovliggøre det, når der er andre muligheder. Kommunens repræsentant oplyste supplerende, at det sidste stykke vej går gennem beskyttet natur, som vil blive yderligere fragmenteret, såfremt den eksisterende (ulovligt anlagte) vej opgraderes. Repræsentanten anførte endvidere, at det som udgangspunkt er en dårlig idé at anlægge vej gennem en mose, hvorfor kommunen ikke blot kan dispensere fra dette udgangspunkt, fordi det synes mere praktisk end at anlægge den et andet sted. Dette er baggrunden for, at kommunen ikke kan godkende en opgradering af det eksisterende vejforløb, om end anlæg af en helt ny vej også vil berøre naturbeskyttelsesværdige arealer. Dette vil dog berøre moseområdet i mindre grad, da der i forvejen er en jernbanedæmning der.

 

På kommissionens spørgsmål om, hvorvidt det vil være muligt at få tilladelse til at lægge køreplader ud for det tilfælde, at man er nødsaget til at få en maskine over til det omtalte moseområde, oplyste kommunens repræsentant, at der i sådant et tilfælde vil være tale om en helt særlig ad hoc situation, hvor der bør kunne findes en løsning. Dette vil dog kræve en konkret sagsbehandling hos kommunen med det sædvanlige udfald på en midlertidig tilladelse indeholdende en række betingelser som f.eks. udlægning af køreplader samt retablering efter brugen.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede herefter anlægsmyndighedens forslag indgående og traf afgørelse om at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 77.

 

Kommissionen kan ikke tiltræde Banedanmarks forslag om at anlægge en vej langs banen som adgang til matr. nr. 2c Pårup By, Engesvang. Beslutningen er truffet under henvisning til, at kommunens krav om lovliggørelse af færdslen fra matr. nr. 2c ibd. til Silkeborgvej alene kan imødekommes ved at anlægge en vej, der vil koste ca. 850.000 kr., hvilket kommissionen ikke finder rentabelt i forhold til det formål og den brug, som vejen skal tjene.

 

Da der således ikke kan skaffes adgang til ejendommen matr. nr. 2c Pårup By, Engesvang, har kommissionen besluttet at lade ejendommen ekspropriere i sin helhed med henblik på at lade ejendommen inddrage under naboejendommen.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 80

 

Besigtigelsesplan SA-55-041843-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved aftale den 30.04.1976 gav ejerne af matr. nr. 3av, 3au og 3bn Pårup By, Engesvang afkald på brugen af overkørsel nr. 80.

 

Overkørslen blev herefter lukket og fjernet i marken, men forholdene blev ikke matrikulært berigtiget.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 11 (banen) Pårup By, Engesvang, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Vejareal over matr. nr. 3au ibd. slettes på matrikelkortet, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 81 – km 41.843

 

Besigtigelsesplan SA-55-041843-05-15.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1875. Overkørslen er beliggende i banens km 41.843 og er sikret med led.

 

Overkørslen anvendes som vejadgang til det offentlige vejnet for to ejendomme med samme ejer. Derudover anvendes overkørslen rekreativt af motionister til og fra fredskoven beliggende på banens vestlige side.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 81 til de daværende matr. nr. 3f og 3g Pårup By, Engesvang. Matr. nr. 3f og 3g ibd. havde arealer på begge sider af banen, og overkørsel nr. 81 tjente som adgang mellem ejendommenes lodder.

 

Arealerne på den østlige og vestlige side af overkørsel nr. 81 hører i dag under forskellige ejendomme.

 

På banens østlige side udgør de daværende matr. nr. 3f og 3g ibd.:

–   matr. nr. 3p ibd. på 10,4 ha

–   matr. nr. 3af ibd. på 0,6 ha

–   matr. nr. 3ag ibd. på 5,6 ha

–   matr. nr. 3ah ibd. på 0,6 ha

–   matr. nr. 3ai ibd. på 0,5 ha

–   matr. nr. 3al ibd. på 0,6 ha

–   matr. nr. 3aø ibd. på 0,3 ha

–   matr. nr. 3ba ibd. på 0,2 ha

–   matr. nr. 3bv ibd. på 0,4 ha

 

Alle disse matrikelnumre har adgang til det offentlige vejnet på banens østlige side ad privat fællesvej Hørbylundevej og benytter ikke længere overkørsel nr. 81.

 

På banens vestlige side udgør de daværende matr. nr. 3f og 3g ibd.:

–   matr. nr. 3ak ibd. på 8,3 ha

–   matr. nr. 3am ibd. på 0,6 ha

–   matr. nr. 3bd ibd. på 2,4 ha

–   matr. nr. 3bi ibd. på 5,9 ha

 

Af disse matrikelnumre er det matr. nr. 3ak og 3am ibd., som benytter overkørsel nr. 81 som adgang til det offentlige vejnet. Ejendommene benytter også en adgangsvej på banens vestlige side, men dette er en stejl hulvej gennem fredskov og delvist fredet egekrat, hvor der ikke kan køres med større køretøjer, og hvor det kan være svært at komme frem med almindelige køretøjer i regnvejrs- og vinterperioder.

 

De øvrige matrikelnumre har anden vejadgang på banens vestlige side og benytter ikke længere overkørsel nr. 81.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B162

Ubebygget landbrugs- og skovareal uden landbrugspligt matr. nr. 3am ibd. er i sin helhed beliggende på banens vestlige side og udgør 0,6 ha.

Ejer også B163.

 

B163

Ejendommen matr. nr. 3ak Pårup By, Engesvang er i sin helhed beliggende på banens vestlige side og udgør 8,3 ha. Ejendommen benyttes som beboelses-, natur- og skovejendom.

Ejer også B162.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 11 (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere matr. nr. 3am og 3ak Pårup By, Engesvang. Bygningerne på matr. nr. 3ak ibd. nedrives, og arealerne inddrages under ejendommen matr. nr. 3bd ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken over matr. nr. 3bd ibd. udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej efter forholdene i marken som vejadgang til matr. nr. 3bi ibd.

 

Del af vejareal over matr. nr. 3p og 3ak ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Vejareal over matr. nr. 3am ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 11 (banen) ibd. kan tillægges de tilgrænsende matr. nr. 3p og 3ak ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

 

Privat niveau overkørsel nr. 82 – km 42.105

 

Besigtigelsesplan SA-55-041843-05-15.

 

Nuværende forhold

Ved jernbanens anlæggelse i 1875 blev overkørsel nr. 82 anlagt som offentlig niveau overkørsel for Paarup Kirkevej. I 1933 blev overkørslen ved ekspropriation ændret fra offentlig til privat. Overkørslen er beliggende i km 42.105 og er sikret med led.

 

Overkørslen giver adgang til et skovareal og til det offentlige vejnet for et ubebygget skov-, jagt- og landbrugsareal, begge beliggende på banens vestlige side. Overkørslen benyttes sporadisk af kørende færdsel.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

I 1933 blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 82 til de daværende matr. nr. 1f, 2d, 2g, 2k, 2p, 2q, 2aa, 2ak, 3af og 3az Pårup By, Engesvang samt matr. nr. 2c Elling, Funder.

 

På banens østlige side udgør de daværende matr. nr. 1f, 2d, 2g, 2k, 2p, 2q, 2aa, 2ak, 3af og 3az Pårup By, Engesvang samt matr. nr. 2c Elling, Funder i dag:

–   matr. nr. 1f Pårup By, Engesvang på 6,1 ha

–   matr. nr. 1gh ibd. på 8,3 ha

–   matr. nr. 2d ibd. på 2,0 ha

–   matr. nr. 2aa ibd. på 1,8 ha

–   matr. nr. 2bv ibd. på 4,4 ha

–   matr. nr. 2bx ibd. på 5,8 ha

–   matr. nr. 2by ibd. på 7,9 ha

–   matr. nr. 3af ibd. på 0,6 ha

–   matr. nr. 2c Elling, Funder på 7,5 ha

 

På banens vestlige side udgør de daværende matr. nr. 1f, 2d, 2g, 2k, 2p, 2q, 2aa, 2ak, 3af og 3az Pårup By, Engesvang samt matr. nr. 2c Elling, Funder i dag:

–   matr. nr. 2g Pårup By, Engesvang på 13,8 ha

–   matr. nr. 2k ibd. på 44,6 ha

–   matr. nr. 2q ibd. på 4,8 ha

–   matr. nr. 2ba ibd. på 3,2 ha

–   matr. nr. 2bt ibd. på 0,2 ha

–   matr. nr. 3bi ibd. på 5,9 ha

 

Af de nævnte matrikelnumre er det kun ejendommen matr. nr. 2d og 2ba Pårup By, Engesvang, som har arealer på begge sider af overkørsel nr. 82, og som benytter overkørslen rekreativt og i driften af ejendommen. Derudover har matr. nr. 2g ibd. eneste vejadgang til det offentlige vejnet gennem overkørsel nr. 82.

 

De øvrige matrikelnumre hører under ejendomme som i sin helhed er beliggende på enten den østlige eller den vestlige side af overkørsel nr. 82. Disse ejendomme har anden vejadgang i dag og benytter ikke længere overkørsel nr. 82.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B166

Landbrugsejendommen matr. nr. 2d Pårup By, Engesvang m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 2ba ibd. på 3,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr. nr. 2d ibd. er beliggende på banens østlige side, og ejendommen udgør i alt 5,2 ha.

 

B167

Skov- og landbrugsareal uden landbrugspligt matr. nr. 2g Pårup By, Engesvang er i sin helhed beliggende på banens vestlige side og udgør 13,8 ha. Ejendommen har været bebygget, men de eneste rester af bebyggelsen i dag er en gammel lade.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet på matr. nr. 11 (banen) ibd., og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Løsningsforslaget er at totalekspropriere matr. nr. 2g, 2ba og 2by Pårup By, Engesvang med henblik på at inddrage matr. nr. 2g og 2ba ibd. under landbrugsejendommen matr. nr. 2k ibd. og at inddrage matr. nr. 2by ibd. under landbrugsejendommen matr. nr. 2d ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej i marken over matr. nr. 2ba ibd. udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde, den har i marken for at sikre vejadgang til matr. nr. 2g, 2ba, 3ak og 3am ibd.

 

Vejudlægget for privat fællesvej over matr. nr. 3bq og 3ak ibd. berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken for at sikre vejadgang til matr. nr. 2g, 2ba, 3ak og 3am ibd.

 

Vejareal over matr. nr. 2g og 2ba ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Del af vejareal over matr. nr. 2k ibd. slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 11 (banen) ibd. via servitutpålæg på matr. nr. 2d ibd. Vejretten skal sikre, at der til enhver tid skal være adgang for Banedanmarks ansatte til at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde forbundet med banens tekniske anlæg.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 11 (banen) ibd. kan tillægges det tilgrænsende matr. nr. 2g ibd.

 

Rampe-/vejarealer fra matr. nr. 2d ibd. tillægges matr. nr. 11 (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 80, 81 og 82)

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt togets hastighed sættes op, når overkørslerne nedlægges. Lodsejeren udtrykte i den forbindelse bekymring for dyrevildtet i området, som med en højere hastighed på togene og den støj, det afstedkommer, vil påvirke dyrevildtet negativt. I den sammenhæng ønskede en lodsejer oplyst, om det vil være muligt for dyrene at passere banen.

 

Banedanmark oplyste hertil, at nærværende projekt ikke omfatter en hastighedsopgradering, men udelukkende vedrører nedlæggelse og sikring af overkørsler. I forhold til spørgsmålet om dyrepassager oplyste Banedanmark, at sådanne ikke er en del af projektet. Såfremt banen er omgivet af grøfter, vil disse formentlig blive gravet igennem, og der vil i så fald ikke blive opsat hegn.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 80, 81 og 82)

Kommissionen drøftede efterfølgende forslaget i lyset af besigtigelsen og de fremkomne bemærkninger, herunder de tilkendegivelser om jordfordeling, som kommissionen fik fra de involverede lodsejere. På denne baggrund tiltræder kommissionen Banedanmarks forslag om at nedlægge overkørsel nr. 80 (matrikulær berigtigelse af eksisterende forhold), 81 og 82 med den jordfordeling, som parterne har tilkendegivet at indgå i.

 

Det besluttedes tillige, at det fremtidige skel mellem matr. nr. 2ba og 2k Pårup By, Engesvang på den ene side og matr. nr. 3ak ibd. på den anden side følger den eksisterende vej i marken.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Niels Wind-Friis

Niels Juel               Albert Vinther Krogh

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen