Nedlæggelse og sikring af overkørsler Skive – Struer, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 29. august 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanen Skive – Struer vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 29. AUGUST 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus, Præstevejen 20, Rønbjerg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-16.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en orientering og gennemgang af projektet, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Kommissionen vil herefter foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse nr. 1 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 1. august 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Skive Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 25. juli 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk