Nedlæggelse og sikring af overkørsler Struer – Lyngs, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 26. og 27. februar 2013

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

STRUER – LYNGS

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 26. og 27. februar 2013)

4. hæfte

Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14.00 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 65 ud for Aavej i Thyholm for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Struer til Lyngs.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Arne Lauridsen, Erslev, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Struer Kommune mødte Hanna Mikkelsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Carsten Flyger Jørgensen, landinspektør Martin Korgaard, COWI, landinspektør Henrik Jensen, COWI og ingeniør Peter Hoy, COWI.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 10. januar 2013 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

“Ved besigtigelsesforretningen den 11. og 12. september 2012 afgjorde Ekspropriationskommissionen, at løsningen ved overkørsel nr. 28 og 65 skulle ændres i et omfang, der fordrer en ny besigtigelsesforretning på de berørte ejendomme.”

 

Følgende passerede ved de enkelte overkørsler:

 

Offentlig overkørsel nr. 65

Som ny adgangsvej til offentlig vej for matr. nr. 2d og 11d Jestrup By, Lyngs (lb. nr. 52 og 53) anlægges ca. 730 meter grusvej mod øst over matr. nr. 2d, 11d, 2a og 9q ibd. (lb. nr. 52, 53, 54 og 55) til kommunevejen Møllevej i Lyngs. Vejen anlægges med en kørebanebredde på 4,00 meter og rabatter på 0,75 meter i hver side. Der anlægges også grøfter og trug langs vejen.

 

Det nye vejforløb medfører afskårne arealer på matr. nr. 2d, 2a og 9q ibd. (lb nr. 53, 54 og 55).

 

Der gennembrydes et beskyttet dige i skellet mellem matr. nr. 2d og 2a ibd. (lb. nr. 53 og 54) i forbindelse med anlæggelsen af den nye vej.

 

Jernbanen kan krydses ved den offentlige overkørsel nr. 63 på Møllegade i Lyngs by.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen medfører omvej til matr. nr. 7m og 7as Lyngs By, Lyngs med et samlet areal på 3,9 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 11d Jestrup By, Lyngs.

Den samlede omvej bliver med det ændrede vejforløb på 2 x 1.850 meter (tur/retur).

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres et vejudlæg med varierende bredde på matr. nr. 11d, 2a og 9q Jestrup By, Lyngs til anlæggelse af ny adgangsvej. Vejarealet vil henligge som privat fællesvej på ejendommene.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Bemærkninger til forslaget

Flere lodsejere udtrykte bekymring for, at den planlagte nye vej er lang og med mange sving. De henviste til, at snerydning og generel vedligeholdelse bliver omkostningsfyldt.

 

Kommissionen spurgte til placering af arbejdsareal på matr. nr. 11d ibd., hvortil anlægsmyndigheden oplyste, at placeringen af arbejdsarealet kan genovervejes, blot det bliver i umiddelbar nærhed af projektet.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen tiltrådte det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag til nedlæggelse af overkørsel nr. 65 og etablering af alternativ vejføring. Kommissionen besluttede samtidig, at arbejdsareal på matr. nr. 11d ibd. flyttes til matr. nr. 2d ibd.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 2 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 52, 53, 54, 55, 68 og 69 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 26. februar 2013, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker pr. 26. februar 2013, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

Overdragne, nedlagte banearealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse. Ved afleveringen af aflagte banearealer er belægningen fjernet, såfremt ikke andet aftales.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2015. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af vejanlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter vejens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

Onsdag den 27. februar 2013 kl. 8.00 fortsatte forretningen ved overkørsel nr. 28 ud for Teglbjergvej i Thyholm.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Banedanmark og Struer Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

“Ved besigtigelsesforretningen den 11. og 12. september 2012 afgjorde Ekspropriationskommissionen, at løsningen ved overkørsel nr. 28 og 65 skulle ændres i et omfang, der fordrer en ny besigtigelsesforretning på de berørte ejendomme.”

 

Følgende passerede ved de enkelte overkørsler:

 

Privat overkørsel nr. 28

Som del af ny adgangsvej til kommunevejen Teglbjergvej for matr. nr. 24a og 2i Helligkilde By, Hvidbjerg (lb. nr. 42 og 44) anlægges ny vej rundt om driftsbygningerne på matr. nr. 5a ibd. (lb. nr. 45). Vejen anlægges med en bredde, så den kan betjene store køretøjer og landbrugsmaskinel.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres et vejudlæg med varierende bredde på matr. nr. 5a Helligkilde By, Hvidbjerg (lb. nr. 45) til anlæggelse af ny adgangsvej. Vejarealet vil henligge som privat fællesvej på ejendommen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Bemærkninger til forslaget

De fremmødte lodsejere fremsatte forslag om en alternativ vejføring fra overkørsel nr. 28 over matr. nr. 5a ibd. frem til Meldgårdsvej. Det blev anført, at vejen vil være betydeligt billigere og bedre end den af anlægsmyndigheden foreslåede.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det valgte forslag til etablering af erstatningsvej er sket ud fra hensyntagen til anvendelse af eksisterende veje i området.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for, at den nye adgangsvej vil betyde øgede omkostninger til snerydning og generel vedligeholdelse. Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at reglerne for vedligeholdelse af privat fællesvej findes i privatvejsloven, og at udgifterne hertil fordeles efter brugen af vejen.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen tiltrådte det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag for nedlæggelse af overkørsel nr. 28 og vejudlæg i den forbindelse.

 

Kommissionen har i den forbindelse lagt vægt på, at der ved den valgte vejføring anvendes eksisterende vejudlæg i området i videst mulige omfang, hvorefter det ekspropriative indgreb minimeres.

 

Kommissionen foretog herefter de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelse nr. 2 under løbenumrene 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 64 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om de generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen, dog afgives de eksproprierede arealer pr. 27. februar 2013, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Arne Lauridsen

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen