Nedlæggelse og sikring af overkørsler Varde – Nørre Nebel, besigtigelsesforretningen den 18. og 19. marts 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

VARDE – NØRRE NEBEL

(Besigtigelsesforretningen den 18. og 19. marts 2014)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 8.30 og kl. 10.30 samledes kommissionen på Billum Kro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på Vestbanen fra Varde til Nørre Nebel.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Peter M. Bojsen, Rødding, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte Kristian Hede Jensen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup og Maria Skov.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vestbanen, mødte direktør Jens Kristian Ørnskov, formand Poul Rosendahl samt landinspektør Mogens Venø Poulsen (LandSyd) og teknisk assistent Birgitte Andersen (LandSyd).

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 10. januar 2014 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Jens Kristian Ørnskov og Mogens Venø Poulsen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På privatbanen mellem Varde og Nørre Nebel ønsker Vestbanen at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 4.695 – 37.103. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen og skabe bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser.

 

Vestbanens overordnede politik på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

I forbindelse med Region Syddanmarks beslutning om at bevare Vestbanen er der afsat midler til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler på hele strækningen fra Varde til Nørre Nebel.

 

Forud for denne besigtigelsesforretning har der været foretaget en gennemgang og registrering af samtlige eksisterende overkørsler på strækningen med det formål at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover har der været afholdt borgermøder/orienteringsmøder på Outrup Hotel og Billum Kro. Borgermøderne og efterfølgende samtaler med lodsejerne har sammen med gennemgangen af de enkelte overkørsler ligget til grund for den endelige udarbejdelse af de løsningsforslag, som Vestbanen ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Strækningen er opdelt i 14 delområder benævnt område 1-6, 8, 10-16, og for hvert område er der udarbejdet et oversigtskort og en besigtigelsesplan.

 

Tegningsoversigt

Plan                    Tegningsnr.                                Målforhold

 

Elkærdam            Oversigtskort område 1               1:25000

Besigtigelsesplan område 1         1:4000

 

Hyllerslev           Oversigtskort område 2               1:25000

Besigtigelsesplan område 2         1:4000

 

Janderup Vest     Oversigtskort område 3               1:25000

Besigtigelsesplan område 3         1:4000

 

Billum                 Oversigtskort område 4               1:25000

Besigtigelsesplan område 4         1:4000

 

Kjelst                  Oversigtskort område 5               1:25000

Besigtigelsesplan område 5         1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet er beliggende i Varde Kommune i Region Syddanmark.

 

Banen er stationeret fra Varde mod Nørre Nebel med km 0.00 ved Banedanmarks station i Varde.

 

Nedlæggelse af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Oprindeligt blev der i forbindelse med banens etablering givet godkendelse til anlæg af ca. 205 overkørsler i alt. Efterfølgende er der ved private aftaler mellem Vestbanen og lodsejerne langs banen nedlagt og efterfølgende sket sletning på matrikelkortet af ca. 107 overkørsler, således at der på Vestbanen inden opstart af dette projekt er registreret i alt 98 overkørsler. Ved gennemførelse af nærværende projekt reduceres dette antal til 35 overkørsler, som alle vil være sikrede.

 

På strækningen findes enkelte private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende sag ske berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på pågældende baneareal. Disse overkørsler er beskrevet længere nede.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring i følgende områder og overkørsler således:

 

Område 1:       Elkærdam                   Overkørsel nr. 16 – 25

 

Område 2:       Hyllerslev                   Overkørsel nr. 27 – 35

 

Område 3:       Janderup Vest             Overkørsel nr. 36 – 45

 

Område 4:       Billum                        Overkørsel nr. 48

 

Område 5:       Kjelst                         Overkørsel nr. 49 – 54

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Vestbanen A/S.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og eventuelt forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres til efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er nedlagt i marken, idet sveller er fjernet i overkørslen, men ifølge de gamle ejendomskort og gældende matrikelkort findes overkørslerne stadigvæk, og forholdene er således ikke blevet berigtiget:

 

Overkørsel nr. 36e

Janderup, km  9.183    Område 3   matr. nr. 75a Janderup By, Janderup

Overkørsel nr. 52a

Billum,    km 12.692    Område 5   matr. nr. 3a Billum By, Billum

 

Derudover findes der på strækningen et antal overkørsler, som er sikrede med blinklys, klokke og bomme og derfor ikke berøres af nærværende sag.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter igen havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Billum Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Vestbanen foreslår private fællesveje anlægges med 4,00 meter kørebane og to rabatter a 1,00 meter. Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at indskrænke det ekspropriative indgreb til en kørebanebredde på 4,00 meter og to rabatter a 0,75 meter, som er sædvanlig praksis, i det omfang det er muligt af hensyn til de terrænmæssige forhold.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat overkørsel nr. 16 – km 4.695

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 16 til det daværende matr. nr. 50d Varde Markjorder.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 4.695.

 

I dag er det oprindelige matr. nr. 50d Varde Markjorder blevet til matr. nr. 50d ibd. (4,74 ha) med ejendommens bygninger beliggende nord for banen og matr. nr. 50q ibd. (2,16 ha) beliggende syd for banen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B1-2

Landbrugsejendommen matr. nr. 50d Varde Markjorder m.fl. som i alt udgør 11,80 ha. Bygningerne er beliggende på matr. nr. 50d ibd. på banens nordlige side (areal 4,74 ha). Den syd for banen beliggende lod matr. nr. 50q ibd. udgør 2,16 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 1

Der eksproprieres arealer til anlæg af ny 6,00 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 7z, 10y og 10z Hyllerslev By, Janderup samt matr. nr. 50p, 56g, 59h, 70d og 72e Varde Markjorder. Vejen anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og med 1,00 meter bred rabat i hver side. Der etableres ikke grøfter langs de nye private fællesveje.

 

De nye private fællesveje fra Elkærdamvej over matr. nr. 7z, 10y og 10z Hyllerslev By, Janderup samt matr. nr. 50p, 56g, 59h, 70d og 72e Varde Markjorder udlægges på matrikelkortet i 6,00 meters bredde.

 

Der tinglyses vejret for matr. nr. 10y og 7z Hyllerslev By, Janderup samt matr. nr. 72e, 72d, 56g, 59h, 70d, 50p og 50q Varde Markjorder over matr. nr. 7z, 10y og 10z Hyllerslev By, Janderup samt matr. nr. 50p, 56g, 59h, 70d og 72e Varde Markjorder.

 

Al trafik til/fra matr. nr. 10y og 7z Hyllerslev By, Janderup samt matr. nr. 72e, 72d, 56g, 59h, 70d, 50p og 50q Varde Markjorder henvises til at foregå ad kommunevejene Vestre Landevej og Elkærdamvej med krydsning af banen i offentlig overkørsel nr. 22, der er sikret med blinklys, klokke og bomanlæg, herfra ad nyanlagt privat fællesvej på sydsiden af banen hen til sydsiden af overkørsel nr. 18 og videre ad ny privat fællesvej langs sydsiden af eksisterende bevoksning på matr. nr. 50p Varde Markjorder til skel mod matr. nr. 50q ibd.

 

B1-2

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 50q Varde Markjorder vil herefter være 2.225 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Privat fællesvej i overkørsel nr. 18 – km 4.811

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

I “Forhandlingsprotokollen for Besigtigelses- og Ekspropriationskommissionen” er overkørslen beskrevet som “Overkørsel for en Kærvej, særlig for matr. nr. 50c og 70d” Varde Markjorder.

 

Overkørslen er en privat fællesvej Gl. Kærvej og blev etableret ved banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 4.811 og er sikret med krydsmærke.

 

I dag er den nordlige del af oprindelig matr. nr. 50c Varde Markjorder inddraget under matr. nr. 70b ibd., som er en del af landbrugsejendom uden beboelse B1-3, og den sydlige del af det oprindelige matr. nr. 50c ibd. er i dag benævnt matr. nr. 50p ibd. (areal 2,70 ha), som er en del af samme ejendom B1-3. Den sydlige del af oprindelig matr. nr. 70b ibd. er i dag en del af matr. nr. 70d ibd., som er en del af en landbrugsejendom uden beboelse B1-1, der alene består af arealer syd for banen langs Gl. Kærvej.

 

Overkørslen benyttes af flere ejere/brugere i forbindelse med driften af diverse ejendomme.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-2

Landbrugsejendommen matr. nr. 50d Varde Markjorder m.fl. som adgangsvej til ejendommens arealer syd for banen, der er erhvervet med adgang over banen ad overkørsel nr. 18.

 

B1-3

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 70b Varde Markjorder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 50p ibd. på banens sydlige side (areal 2,70 ha). Landbrugsejendommens samlede areal udgør 17,59 ha.

 

B1-4

Landbrugsejendommen matr. nr. 68a Varde Markjorder m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 37b, 51b, 66b og 82k ibd. syd for banen, der er erhvervet med adgang over banen ad den private fællesvej ad overkørsel nr. 18.

 

B1-5

Landbrugsejendommen matr. nr. 59d Varde Markjorder m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 59h, 73b og 79b ibd. syd for banen, der er erhvervet med adgang ad den private fællesvej over banen ad overkørsel nr. 18.

 

B1-6

Landbrugsejendommen matr. nr. 56c Varde Markjorder m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 56g, 112b, 123b og 143c ibd. syd for banen, der er erhvervet med adgang ad den private fællesvej over banen ad overkørsel nr. 18.

 

B1-14

Landbrugsejendommen matr. nr. 16a Hyllerslev By, Janderup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 142k Varde Markjorder beliggende syd for banen, der er erhvervet med adgang ad den private fællesvej over banen ad overkørsel nr. 18.

 

B1-15

Landbrugsejendommen matr. nr. 9d Hyllerslev By, Janderup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 142f Varde Markjorder, der er erhvervet med adgang ad den private fællesvej over banen ad overkørsel nr. 18.

 

B1-16

Landbrugsejendommen matr. nr. 7g Janderup By, Janderup m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 10c og 24d Varde Markjorder beliggende syd for banen, der er erhvervet med adgang ad den private fællesvej over banen ad overkørsel nr. 18.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 16.

 

Privat fællesvej udlagt på matrikelkortet fra banen mod nord til Vestre Landevej nedlægges. Ligeledes nedlægges del af privat fællesvej syd for overkørsel nr. 18 tillige med parallelvejen syd for banen fra overkørsel nr. 18 til skellet mellem matr. nr. 50q og 82n Varde Markjorder. Vejarealerne slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

B1-2

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 50q Varde Markjorder vil herefter være 2.225 meter.

 

B1-3

Afstanden mellem ejendommens hovedlod matr. nr. 70b Varde Markjorder og den syd for banen beliggende lod matr. nr. 50p ibd. vil fremover være 1.960 meter.

 

B1-4

Afstanden mellem ejendommens bygninger og den syd for banen beliggende lod matr. nr. 37b Varde Markjorder vil fremover være 2.550 meter.

 

B1-5

Afstanden mellem ejendommens bygninger og den syd for banen beliggende lod matr. nr. 59h Varde Markjorder vil fremover være 1.340 meter.

 

B1-6

Afstanden mellem ejendommens bygninger og den syd for banen beliggende lod matr. nr. 56g Varde Markjorder vil fremover være 1.200 meter.

 

B1-15

Afstanden mellem ejendommens bygninger og den syd for banen beliggende lod matr. nr. 142f Varde Markjorder vil være uændret.

 

B1-16

Afstanden mellem ejendommens bygninger og den syd for banen beliggende lodder matr. nr. 10c og 24d Varde Markjorder vil være uændret.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 19 – km 5.060

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 19 til daværende matr. nr. 62e Varde Markjorder.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 5.060.

 

I dag er den nordlige lod af matr. nr. 62e ibd. blevet en del af matr. nr. 70b Varde Markjorder beliggende nord for banen, mens den oprindelige sydlige lod af 62c ibd. er inddraget under matr. nr. 70d ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-3

Landbrugsejendom uden beboelse. Ejendommen benytter ikke overkørslen.

 

B1-1

Landbrugsejendom uden beboelse. Ejendommen benytter ikke overkørslen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 16.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 20 – km 5.121

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 20 fælles for oprindelig matr. nr. 59d og 56c Varde Markjorder. I dag er den syd for banen beliggende del af matr. nr. 59d tildelt matr. nr. 59h ibd., og den syd for banen beliggende del af 56c er tildelt matr. nr. 56g ibd.

 

Overkørslen er en privat fællesvej og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 5.121 og er sikret med krydsmærker.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-5

Landbrugsejendommen matr. nr. 59d Varde Markjorder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 59h ibd. syd for banen (areal 1,65 ha). Bygningerne er beliggende nord for banen. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 5,57 ha.

 

B1-6

Landbrugsejendommen matr. nr. 56c Varde Markjorder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 56g ibd., syd for banen (areal 2,86 ha). Bygningerne er beliggende nord for banen. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 13,48 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 16.

 

B1-5

Afstanden fra ejendommens bygninger til matr. nr. 59h ibd. syd for banen vil fremover være 1.340 meter.

 

B1-6

Afstanden fra ejendommens bygninger til matr. nr. 56g ibd. syd for banen vil fremover være 1.200 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 21 – km 5.309

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 21 fælles for matr. nr. 72c Varde Markjorder og matr. nr. 7d Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 5.309 og er sikret med krydsmærker.

 

I dag er matr. nr. 72c Varde Markjorder – arealet nord for banen – en del af landbrugsejendommen matr. nr. 68a Varde Markjorder m.fl. (B1-4).

 

Den sydlige del af oprindelig matr. nr. 72c Varde Markjorder er i dag en selvstændig, ubebygget ejendom i landzone benævnt matr. nr. 72e ibd. (areal 0,68 ha) med adgang over banen ad overkørsel nr. 21 via privat fællesvej mod nord til kommunevej Vestre Landevej.

 

Den syd for banen beliggende del af oprindelig matr. nr. 7d Hyllerslev By, Janderup er ligeledes i dag en selvstændig, ubebygget ejendom i landzone, matr. nr. 7z ibd. (areal 0,34 ha).

 

Endvidere benyttes overkørslen til drift af matr. nr. 72d Varde Markjorder, som er en del af landbrugsejendommen (B1-9), Janderup via et vejudlæg på matr. nr. 72e ibd. Ejendommen har ikke andre muligheder for at komme til arealet, og overkørslen har tilsyneladende altid været anvendt som adgang.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-8

Ejendommen matr. nr. 72e Varde Markjorder. Ejendommens areal udgør 6.834 m2, og ejendommen er ubebygget, beliggende i landzone.

 

B1-9

Landbrugsejendommen matr. nr. 3d Nr. Hebo, Janderup m.fl. Bygningerne er beliggende nord for banen på kommunevej Hebovej. Matr. nr. 72d Varde Markjorder udgør 2,48 ha. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 104,37 ha.

 

B1-11

Ejendommen matr. nr. 7z Hyllerslev By, Janderup. Ejendommens areal udgør 3.442 m2, og ejendommen er ubebygget, beliggende i landzone.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 16.

 

B1-9

Fremtidig adgang til matr. nr. 72d Varde Markjorder sker ad nyudlagt 6,00 meter bred privat fællesvej anlagt på sydsiden af banen fra kommunevej Elkærdamvej, overkørsel nr. 22.

 

Afstanden fra ejendommens bygninger på Hebovej til matr. nr. 72d ibd. vil fremover være 2.890 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 23 – km 5.970

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 23 fælles for matr. nr. 10x og 10n Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 5.970 og er sikret med krydsmærke.

 

I dag er den sydlige del af oprindelig matr. nr. 10x Hyllerslev By, Janderup benævnt matr. nr. 10af ibd. som en del af landbrugsejendommen matr. nr. 8d ibd. m.fl. Ejendommen har facade direkte til kommunevej Elkærdamvej og benytter derfor ikke overkørsel nr. 23.

 

Den nordlige del af oprindelig matr. nr. 10x ibd. er inddraget under matr. nr. 7af ibd., der har direkte adgang til/fra kommunevej Elkærdamvej.

 

Oprindelig matr. nr. 10n Hyllerslev By, Janderup nord for banen er i dag benævnt matr. nr. 10ah ibd. (areal 1,51 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-12

Landbrugsejendommen matr. nr. 7y Hyllerslev By, Janderup m.fl. Matr. nr. 10ah ibd. er beliggende på nordsiden af banen (areal 1,51 ha) og matr. nr. 10n ibd. er beliggende på sydsiden af banen (areal 1,84 ha). Bygningerne ligger på nordsiden af banen på matr. nr. 7y ibd. Landbrugsejendommen udgør i alt 4,98 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 2

Der eksproprieres vejret for matr. nr. 10n og 10ag samt 14p ibd. på matr. nr. 5d, 8d, 14p og 18a Hyllerslev By, Janderup.

 

Eksisterende privat fællesvej udlagt på matrikelkortet over matr. nr. 5d, 8d, 14p og 18a Hyllerslev By, Janderup renoveres og istandsættes som en 6,00 meter bred privat fællesvej med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og med 1,00 meter bred rabat i hver side.

 

Der eksproprieres vejret for matr. nr. 10n og 10ag ibd. på matr. nr. 5d, 18a, 14o og 10n Hyllerslev By, Janderup.

 

Den nord/sydgående 3,77 meter brede private fællesvej over matr. nr. 5d, 18a, 14o og 10n Hyllerslev By, Janderup istandsættes med den bredde, som vejen eksisterer med i marken.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 10n og 10ag Hyllerslev By, Janderup syd for banen sker ad kommunevejene Oksbølvej og Elkærdamvej samt eksisterende private fællesveje over matr. nr. 5d, 8d, 14o, 14p og 18a ibd.

 

Beliggenheden af vejen berigtiges på matrikelkortet.

 

Vejrettighederne sikres ved deklaration.

 

B1-12

Afstanden fra bygningerne til matr. nr. 10n vil fremtidig være 2.530 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 24 – km 6.188

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved banens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 24 til de daværende matr. nr. 10m og 10n Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 6.188 og er sikret med krydsmærke.

 

Lod af matr. nr. 10n nord for banen er nu tildelt matr. nr. 10ah ibd. (areal 1,51 ha) og matr. nr. 10n syd for banen har areal 1,84 ha.

 

Matr. nr. 10m ibd. nord for banen har areal 1,03 ha, mens lodden syd for banen nu er tildelt matr. nr. 10ag ibd. (areal 1,72 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-12

Landbrugsejendommen matr. nr. 7y Hyllerslev By, Janderup m.fl. til den del af ejendommen, der er beliggende syd for banen, matr. nr. 10n ibd. (areal 1,84 ha). Bygningerne er beliggende på nordsiden af banen, og landbrugsejendommen udgør i alt 4,98 ha.

 

B1-13

Landbrugsejendommen matr. nr. 10m Hyllerslev By, Janderup m.fl. til den del af ejendommen, der er beliggende på sydsiden af banen, matr. nr. 10ag ibd. areal 1,72 ha. Bygningerne er beliggende på nordsiden af banen, og landbrugsejendommens samlede areal udgør 2,95 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsforslag som beskrevet under overkørsel nr. 23.

 

B1-12

Afstanden fra bygningerne til matr. nr. 10n vil fremtidig være 2.530 meter.

 

B1-13

Afstanden fra ejendommens bygninger nord for banen til matr. nr. 10ag Hyllerslev By, Janderup vil fremtidig være 2.740 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 25 – km 6.296

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 25 til daværende matr. nr. 10m Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 6.296.

 

Matr. nr. 10m ibd. ligger i dag nord for banen (areal 1,03 ha) og matr. nr. 10ag ibd. syd for banen (areal 1,72 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B1-13

Landbrugsejendommen matr. nr. 10m Hyllerslev By, Janderup m.fl. til den del af ejendommens lod 10ag ibd. beliggende på sydsiden af banen (areal 1,72 ha). Bygningerne er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommens areal udgør 2,95 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 23.

 

B1-13

Afstanden fra ejendommens bygninger nord for banen til matr. nr. 10ag Hyllerslev By, Janderup vil fremtidig være 2.740 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25)

Flere lodsejere fremkom med et forslag om, at overkørsel nr. 18 opgraderes, da det er denne overkørsel, de fleste i området benytter. Det vil, ifølge lodsejerne, medføre en stor omvej, hvis overkørslen lukkes og dermed også en væsentlig forøgelse af trafikken på Vestre Landevej, som er hovedfærdselsåre til sommerhusområdet. I øvrigt vil landmændene i området skulle køre med gylle igennem haver, gårdspladser og skov. Lodsejerne mener derfor, det er urimeligt, hvis overkørsel nr. 18 lukkes. I det tilfælde at overkørslen forbliver åben, vil man kunne friholde flere ejendomme fra ekspropriative indgreb.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at det ikke er alle, som benytter overkørsel nr. 18, som har ret til at krydse overkørslen. Flere alternativer har været overvejet, men det ville blive væsentligt dyrere, hvis overkørsel nr. 18 skulle opgraderes frem for den løsning, som er fremlagt. Adspurgt oplyste Vestbanens repræsentanter, at man fra Banedanmark har fået oplyst, at det koster 2-2,5 millioner kroner at lave en sikret overkørsel, mens det koster ca. 1 million kroner pr. kilometer vej, som skal etableres. Vestbanens repræsentanter oplyste endvidere, at projektets formål dels er at fjerne usikrede overkørsler, men også at reducere i antallet af overkørsler på strækningen generelt.

 

Enkelte lodsejere spurgte til, hvor længe toget bliver ved med at køre, idet de ikke mener, toget bliver brugt, samt at busser er mere fleksible med hensyn til stoppesteder. Hertil oplyste Vestbanens repræsentanter, at der foreligger en kontrakt frem til 2018 med option om forlængelse frem til 2020. Herudover oplystes det, at det politisk nok vil blive svært at nedlægge banen, når der over en 3-4 års periode skal bruges ca. 160 millioner kroner på Vestbanen, samt at der inden for de senere år har været en passagertilgang for banen.

 

Det blev af en lodsejer oplyst, at det fremover ikke vil være muligt for bl.a. renova-tionskøretøjer at komme til enkelte ejendomme.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at man vil sikre fornøden adgang til de enkelte ejendomme, herunder for renovationsbiler.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25)

Kommissionen drøftede forskellige muligheder for at komme til arealerne syd for overkørsel nr. 18 og spurgte i den forbindelse anlægsmyndigheden til økonomien i de forskellige løsningsforslag. Vestbanens repræsentanter oplyste, at det fremlagte løsningsforslag vil koste ca. 900.000 – 1 million kroner. Hvis trafikken i stedet skulle føres ad Gl. Kærvej, vil vejen skulle opgraderes, da den er meget smal og har dybe grøfter. Dette vil koste ca. 2,5 millioner kroner. Hertil skal lægges udgifter til anlæg af ny privat fællesvej umiddelbart syd for banen ved overkørsel nr. 18. Endelig oplyste anlægsmyndigheden, at det vil koste ca. 2,5 millioner kroner at opgradere overkørsel nr. 18, således at denne samt overkørsel nr. 22 begge bevares. Hertil skal lægges udgifterne til vejanlægget mellem overkørsel nr. 18 og 21 svarende til ca. 400.000 kr.

 

I forbindelse med besigtigelsen i marken blev kommissionen opmærksom på, at vejen ved overkørsel nr. 22 ligger i umiddelbar nærhed til banen. Kommissionen gjorde anlægsmyndigheden opmærksom på, at der i lignende sager med Banedanmark skal søges om tilladelse til at lede trafik ud så tæt på en overkørsel. Kommissionen anmodede derfor anlægsmyndigheden om at undersøge dette nærmere.

 

Anlægsmyndigheden anmodes i øvrigt om at genoverveje muligheden for jordfordeling.

 

Kommissionen anmodede Vestbanen om at fremlægge projektet på ny ved en kommende besigtigelsesforretning.

 

Privat overkørsel nr. 27 – km 6.812

 

Oversigtskort område 2

Besigtigelsesplan område 2

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 27 for Hyllerslev Byvej – nuværende privat fællesvej Adelengvej.

 

Ud fra teksten i forhandlingsprotokollen må retten fra stiftelsesdatoen være tænkt som stiftet til en offentlig vej.

 

Overkørslen er en privat fællesvej Adelengvej og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 6.812 og er sikret med blinklys og klokke.

 

En række ejendomme såvel nord som syd for banen har således ret til at benytte overkørslen.

 

En del landbrugsejendomme nord for banen ejer engarealer syd for banen ned mod Varde Å og benytter overkørslen til transport til/fra disse arealer. Der findes ligeledes en del landbrugsejendomme syd for banen, der benytter overkørslen som adgang til kommunevej Oksbølvej.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen direkte følgende ejendomme:

 

B2-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 16a Hyllerslev By, Janderup m.fl. Ejendommen drives som landbrugsejendom sammen med en vognmandsforretning med større last-biler/sættevogne. Hele ejendommen er beliggende på sydsiden af banen. Landbrugsejendommen udgør 14,08 ha.

 

B2-2

Ejendommen matr. nr. 11d Hyllerslev By, Janderup m.fl. Ejendommen er en beboelsesejendom med hestehold. Der er etableret en hestefold på arealet syd for banen. Bygningerne er beliggende nord for banen direkte ud til kommunevej Oksbølvej.

 

B2-4

Landbrugsejendommen matr. nr. 13o Hyllerslev By, Janderup m.fl., idet ejendommen benytter overkørsel nr. 27 som adgangsvej fra ejendommens bygninger nord for banen til engarealerne syd for banen.

 

B2-14

Landbrugsejendommen matr. nr. 15a Hyllerslev By, Janderup m.fl., idet ejendommen benytter overkørsel nr. 27 som adgangsvej til kommunevej Oksbølvej.

 

B2-15

Landbrugsejendommen matr. nr. 13a Hyllerslev By, Janderup m.fl., idet ejendommen benytter overkørsel nr. 27 som adgangsvej til kommunevej Oksbølvej.

 

B2-22

Landbrugsejendommen matr. nr. 5d Hyllerslev By, Janderup m.fl., idet ejendommen benytter overkørsel nr. 27 som adgangsvej til kommunevej Oksbølvej.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 6

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 11z, 6a og 6t Hyllerslev By, Janderup til anlæg af ny 6,00 meter bred privat vej til brug for lastvognskørsel fra bygninger på ejendommen matr. nr. 16a Hyllerslev By, Janderup, mod sydvest over matr. nr. 11z, 6a og 6t ibd. til kommunevej Hyllerslev Stationsvej. Vejen anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og med 1,00 meter bred rabat i hver side.

 

Der eksproprieres vejret for matr. nr. 5d, 12e, 12m, 14e, 14o, 14r, 18a og 15a Hyllerslev By, Janderup ad eksisterende privat fællesvej langs nordskellet af matr. nr. 13a ibd., og vejadgangen sikres ved deklaration.

 

Der eksproprieres vejret for matr. nr. 15n og 15t Hyllerslev By, Janderup på eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 13a ibd. som adgang til/fra kommunevej Hyllerslev Stationsvej.

 

Matr. nr. 11z og 11æ Hyllerslev By, Janderup eksproprieres fra ejendommen matr. nr. 11d ibd. m.fl., og arealet mellem ny vej og banen overdrages til ejendommen matr. nr. 9b ibd. m.fl. Ejendommen matr. nr. 21a Hyllerslev By, Janderup er erhvervet af Vestbanen og overdrages ligeledes til matr. nr. 9b ibd. m.fl.

 

Ejendommen matr. nr. 10æ Hyllerslev By, Janderup inddrages under ejendommen matr. nr. 16a ibd. m.fl., idet der ikke er vejadgang til ejendommen.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 27 henvises til at krydse banen gennem offentlig overkørsel nr. 30, der opgraderes til sikring med blinklys, klokke og bomanlæg med tilhørende renovering af kørebaner.

 

Eksisterende privat fællesvej Adelengvej nedlægges over matr. nr. 15a, 10ø, 7r, 11z, 11æ og 11v Hyllerslev By, Janderup. Vejarealerne slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

B2-4

Fremtidig afstand fra ejendommens bygninger til matr. nr. 15n og 15t Hyllerslev By, Janderup udgør 2.700 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 35 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 35 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 31 – km 7.457

 

Oversigtskort område 2

Besigtigelsesplan område 2

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 31 til matr. nr. 9b Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 7.457.

 

Arealet nord for banen er i dag benævnt matr. nr. 9ab Hyllerslev By, Janderup (areal 0,67 ha).

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B2-3

Landbrugsejendom matr. nr. 9b Hyllerslev By, Janderup m.fl. Landbrugsejendommens areal udgør 15,99 ha. Ejendommens bygninger er beliggende syd for banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik mellem matr. nr. 9b og 9ab Hyllerslev By, Janderup henvises til at ske over den offentlige overkørsel nr. 30 samt ad kommuneveje Oksbølvej og Hyllerslev Stationsvej.

 

B2-3

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 9ab ibd. vil herefter være 450 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 35 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 35 anførte.

 

Offentlig overkørsel nr. 35, Kommunevej Præstegårdsvej – km 8.352

 

Oversigtskort område 2

Besigtigelsesplan område 2

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 35 for Janderup Præstegårdsvej.

 

Overkørslen er offentlig og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 8.352 og er sikret med blinklys og klokke.

 

Overkørslen er en del af kommunevej Præstegårdsvej, der forløber fra Oksbølvej forbi Janderup Kirke til Åkirkevej, og den har efterfølgende været anvendt som en del af adgangsvejene for ejendommene sydøst for Janderup by.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B2-6

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 4h Janderup By, Janderup m.fl. Ejendommens arealer er beliggende såvel nord som syd for banen. Landbrugsejendommen udgør i alt 128,84 ha.

 

B2-10

Landbrugsejendommen matr. nr. 1c Janderup By, Janderup m.fl. beliggende i sin helhed syd for banen. Landbrugsejendommen udgør i alt 14,74 ha.

 

B2-11

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Janderup By, Janderup uden beboelse, i sin helhed beliggende på sydsiden af banen. Landbrugsejendommens areal udgør i alt 8,58 ha.

 

B2-13

Beboelsesejendom i landzone, matr. nr. 4g Janderup By, Janderup. Ejendommen er i sin helhed beliggende syd for banen. Ejendommens areal udgør 1.270 m2. Ejendommen ejes sammen med B2-18, B2-19, B2-20 og B2-21 og er bebygget med et enfamiliehus.

 

B2-18

Ejendom i landzone, matr. nr. 4n Janderup By, Janderup med areal 340 m2 (se under B2-13).

 

B2-19

Ejendom i landzone, matr. nr. 4o Janderup By, Janderup med areal 520 m2 (se under B2-13).

 

B2-20

Ejendom i landzone, matr. nr. 4p Janderup By, Janderup med areal 594 m2 (se under B2-13).

 

B2-21

Ejendom i landzone, matr. nr. 4s Janderup By, Janderup med areal 3.070 m2 (se under B2-13).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 9

Der eksproprieres areal til etablering og forlægning af 6,00 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 1c og 1f Janderup By, Janderup samt matr. nr. 1b, 2y og delnr. 2 af 2c Sdr. Hebo By, Janderup.

 

Der eksproprieres vejret ad den nyrenoverede private fællesvej for matr. nr. 1a, 1c, 1f, 1g, 1h, 1i, 4g, 4i, 4k, 4n, 4o, 4p, 4s, 4aa og 4ab Janderup By, Janderup, matr. nr. 1b, 1g og 2c Sdr. Hebo By, Janderup, matr. nr. 4b, 8b og 26f Hyllerslev By, Janderup samt matr. nr. 4a Hyllerslev Enge, Janderup.

 

Vejen anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og med 1,00 meter bred rabat i hver side.

 

Eksisterende overkørsel nr. 33 opgraderes til blinklys og klokke.

 

Overflødigt vejareal på matr. nr. 2b Sdr. Hebo By, Janderup nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Al trafik i området syd for banen henvises til den sydlige del af kommunevej Præstegårdsvej og Åkirkevej eller til privat fællesvej Sdr. Hebovej.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet for overkørslerne nr. 27, 31, 33 og 35)

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for den fremtidige vejadgang mellem Sdr. Hebovej og Præstegårdsvej. Det blev oplyst, at der er tale om en natursti i et meget sart område, hvor det er meget blødt og vandlidende, hvorfor vejen i perioder står under vand.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste, at man er opmærksom på, at der er tale om et beskyttet område. Man påtænker at forstærke vejen, således at den bliver fuldt bæredygtig. Vejen hæves ikke, da man ikke kan få tilladelse til det af miljømyndighederne, hvorfor der fortsat vil være risiko for oversvømmelse af vejen.

 

Flere lodsejere udtrykte ønske om bevarelse af overkørsel nr. 27, idet en lukning vil medføre store gener og omveje.

 

Kommissionens beslutning (samlet for overkørslerne nr. 27, 31, 33 og 35)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Vestbanen, dog med nedenstående bemærkninger.

 

Vestbanen anmodes om at give matr. nr. 15a Hyllerslev By, Janderup vejret til den nye private fællesvej. Trafikken på det eksisterende vejnet vil være uændret, hvorfor vejen syd for ejendommen på matr. nr. 15a ibd. ikke skal opgraderes, ligesom den eksisterende private fællesvej syd for overkørsel nr. 27 ikke skal nedlægges.

 

Anlægsmyndigheden anmodes om at begrænse det ekspropriative indgreb mest muligt, hvorfor kommissionen opfordrer til, at den eksisterende vej syd for overkørsel nr. 33 anvendes i videst muligt omfang. Vestbanen anmodes desuden om at se på placeringen af vigeplads frem mod ekspropriationsforretningen.

 

Herudover skal der etableres vendeplads et passende sted ved overkørsel nr. 35, så renovationsbiler m.v. kan komme til ejendommene.

 

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Onsdag den 19. marts 2014 kl. 8.30 og kl. 10.30 samledes kommissionen på Billum Kro for at fortsætte forretningen i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på Vestbanen fra Varde til Nørre Nebel.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Varde Kommune og anlægsmyndigheden, Vestbanen, var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte på ny ved Bendt Lauritz Schaarup, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndigheden gennemgik projektet som anført i protokollen, jf. gårsdagens forretning.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under mødet med de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat overkørsel nr. 36e – km 9.183

 

Oversigtskort område 3

Besigtigelsesplan område 3

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken for mange år siden. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget. Grøfter er gravet igennem på begge sider af banen.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 45 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 45 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 37 – km 9.346

 

Oversigtskort område 3

Besigtigelsesplan område 3

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 37 til den daværende Byvej, og overkørslen er derfor etableret som en offentlig overkørsel.

 

Byvejen er efterfølgende blevet til privat fællesvej.

 

Overkørslen er stiftet som offentlig overkørsel og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 9.346 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen benyttes som overkørsel for privat fællesvej, der er adgangsvej for ejendommene matr. nr. 14a m.fl., 17bc og 15ap Janderup By, Janderup. Herudover benyttes overkørslen flittigt af motionister.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B3-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 14a Janderup By, Janderup m.fl. Hele ejendommen er beliggende syd for banen. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 32,74 ha.

 

B3-2

En beboelsesejendom i landzone, matr. nr. 15ap Janderup By, Janderup. Arealet udgør 8.880 m2.

 

B3-3

En beboelsesejendom i landzone, matr. nr. 17bc Janderup By, Janderup. Arealet udgør 701 m2.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 10

Der eksproprieres areal til anlæg af ny 6,00 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 14a og 11c Janderup By, Janderup. Der eksproprieres erstatningsareal fra matr. nr. 14a ibd., som overdrages til matr. nr. 12a ibd. Afskåret areal af matr. nr. 11c ibd. syd for ny vej eksproprieres og overdrages til matr. nr. 14a ibd.

 

Al trafik til/fra området syd for banen får fremtidig adgang til kommunevej Åkirkevej ad nyanlagt 6,00 meter bred privat fællesvej, som anlægges med en grusbelagt kørebane på 4,00 meter og med 1,00 meter rabat i begge sider. Vejen udlægges på matrikelkortet, og der tinglyses servitut til sikring af vejret for matr. nr. 14a, 15ap, 17bc, 20f, 20h og 21a Janderup By, Janderup.

 

Privat fællesvej over matr. nr. 14a Janderup By, Janderup nedlægges og slettes på matrikelkortet. Vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 38 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 38 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 38 – km 9.490

 

Oversigtskort område 3

Besigtigelsesplan område 3

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 38 for den daværende fællesvej.

 

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 9.490 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er adgangsvej for beboelsesejendommene matr. nr. 20f og 20h samt 21a Janderup By, Janderup beliggende på banens sydlige side ad eksisterende privat fællesvej til kommunevej Vesterled.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B3-4

Beboelsesejendom matr. nr. 20f og 20h Janderup By, Janderup beliggende i land-zone. Areal af ejendommen udgør 1.434 m2.

 

B3-5

Beboelsesejendom matr. nr. 21a Janderup By, Janderup beliggende i landzone. Areal af ejendommen udgør 4.635 m2.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 37.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet for overkørslerne nr. 36e, 37 og 38)

Nogle lodsejere udtrykte utilfredshed med udformningen af den nye private fællesvej med udkørsel på Åkirkevej. Det er ikke optimalt med to 90 graders sving på en grusvej, da det vil kræve for megen vedligeholdelse.

 

Hertil oplyste Vestbanens repræsentanter, at man har været i dialog med lodsejerne og fundet, at den fremlagte løsning var den bedste. Der er gode oversigtsforhold, og man skærer ikke en ejendom midt over, som man ville gøre, hvis vejen skulle gå lige ud i stedet for at slå et sving.

 

Kommissionens beslutning (samlet for overkørslerne nr. 36e, 37 og 38)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Vestbanen, dog med nedenstående bemærkning.

 

Anlægsmyndigheden anmodes om at genoverveje udformningen af vejen (projekt nr. 10) frem mod en fornyet besigtigelsesforretning. Kommissionen opfordrer til, at man i videst muligt omfang benytter eksisterende udlagt privat fællesvej.

 

Privat overkørsel nr. 42 – km 10.176

 

Oversigtskort område 3

Besigtigelsesplan område 3

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 42 til en fællesvej.

 

Vejen blev anvendt af flere landbrugsejendomme beliggende såvel nord som syd for banen til brug for arealer beliggende ligeledes nord og syd for banen. Ved anlæg af kommunevej Nygårdvej ved overkørsel nr. 45 blev anvendelsen af overkørsel nr. 42 af mindre betydning.

 

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 10.176 og er sikret med krydsmærker.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B3-8

Landbrugsejendommen matr. nr. 29a Janderup By, Janderup m.fl. til brug for driften af den nord for banen beliggende lod matr. nr. 29m ibd. Denne lod er dannet af oprindelige nordlige lodder af matr. nr. 27a, 28a og 29a ibd. Arealet af matr. nr. 29m ibd. udgør 1,3 ha. Arealet af hele landbrugsejendommen udgør 60,20 ha.

 

B3-17

Landbrugsejendommen matr. nr. 27a Janderup By, Janderup m.fl. som adgang via eksisterende privat fællesvej til kommunevej Vesterled.

 

B3-18

Landbrugsejendommen matr. nr. 28a Janderup By, Janderup m.fl. som adgang via eksisterende privat fællesvej til kommunevej Vesterled.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet. Privat fællesvej syd for banen nedlægges, og vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Fremtidig adgang til offentlig vej henvises til kommunevejen Vr. Janderupvej.

 

B3-8

Afstanden fra ejendommens bygninger til matr. nr. 29m Janderup By, Janderup vil fremover være 1.490 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 45 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 45 anførte.

 

Offentlig overkørsel nr. 45 – km 10.523

 

Oversigtskort område 3

Besigtigelsesplan område 3

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Overkørslen er oprindelig etableret som en privat markoverkørsel for matr. nr. 30a Janderup By, Janderup.

 

Overkørslen er efterfølgende bygget om til en offentlig overkørsel som en del af kommunevej Nygårdvej og har sandsynligvis herved nedbragt brugen af overkørsel nr. 42. Offentlig overkørsel nr. 45 og kommunevej Nygårdvej indgår i det samlede offentlige vejnet i området.

 

Overkørslen er beliggende i km 10.523 og er sikret med blinklys og klokke.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra ejendommene på sydsiden af banen og adgang i øvrigt til arealer beliggende syd for banen henvises til at foregå ad offentlig overkørsel nr. 39 – kommunevej Vr. Janderupvej. Offentlig overkørsel nr. 39 er sikret med blinklys og klokke.

 

Syd for banen nedlægges kommunevej Nygårdvej fra nordskellet af matr. nr. 30a Janderup By, Janderup til banen. Vejarealet inddrages under matr. nr. 30i ibd. og overgår til ejers frie råden.

 

B3-14

Afstanden fra ejendommens bygninger til matr. nr. 29o ibd. vil fremover være 2.660 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet for overkørslerne nr. 42 og 45)

Flere lodsejere ønskede overkørsel nr. 45 opretholdt. Det blev oplyst, at det er svært at passere hinanden på Vr. Janderupvej, da vejen er smal. Herudover vil det, ifølge lodsejerne, medføre en stor omvej, hvis overkørslen lukkes, og man vil skulle forbi tre virksomheder, som har bygninger på begge sider af vejen med krydsende trafik. Der blev spurgt til, om der var tænkt på vendepladser på Vr. Janderupvej.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste, at trafikanter også i dag skal passere hinanden på Vr. Janderupvej, hvorfor man ikke ser et problem med at gøre det fremadrettet under hensyntagen også til trafikmængden. Vestbanen har drøftet projektet med Varde Kommune, som ikke har haft bemærkninger til dette. Anlægsmyndigheden mener, at det er muligt at vende på offentlig vej hvor Nygårdvej møder Vr. Janderupvej, hvorfor der ikke er medtaget vendepladser i projektet.

 

Enkelte lodsejere oplyste, at Nygårdvej tidligere er blevet vurderet til at være meget vital for området, hvorfor den blev opgraderet med asfalt, og overkørslen blev opgraderet. Disse lodsejere stillede derfor spørgsmålstegn ved, hvorfor denne overkørsel nu skal lukkes, når Sdr. Hebovej skal opretholdes og opgraderes.

 

Hertil svarede anlægsmyndigheden, at der stadig vil være fuld adgang til alle ejendommene ad offentlig vej, selv om overkørsel nr. 45 nedlægges. Det ville i øvrigt koste ca. 2-2,5 millioner kr. at opgradere overkørslen.

 

Kommissionens beslutning (samlet for overkørslerne nr. 42 og 45)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Vestbanen.

 

Privat overkørsel nr. 48 – km 11.511

 

Oversigtskort område 4

Besigtigelsesplan område 4

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 48 til daværende matr. nr. 11a Billum By. Billum, der alene er beliggende på sydsiden af banen.

 

En stor del af oprindelig matr. nr. 11a ibd. er i dag en del af matr. nr. 10aæ ibd.

 

Overkørslen blev oprindelig anlagt som en privat overkørsel og etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse.

 

Overkørslen er i dag en del af en privat fællesvej Holmevej. Overkørslen er beliggende i km 10.523, og den er sikret med blinklys og klokke.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B4-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 11a Billum By, Billum, der i sin helhed er beliggende på sydsiden af banen, og landbrugsejendommen udgør i alt 2,55 ha.

 

B4-2

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Billum By, Billum, der i sin helhed er beliggende på sydsiden af banen, og landbrugsejendommens areal udgør 2,13 ha.

 

B4-3

Landbrugsejendommen matr. nr. 2b Billum By, Billum m.fl. Bygningerne er beliggende på nordsiden af banen. Overkørsel nr. 48 benyttes som adgang til englodderne matr. nr. 2r, 5i og 11h ibd.

 

B4-4

Landbrugsejendommen matr. nr. 5h Billum By, Billum m.fl. Arealet matr. nr. 10aæ ibd. beliggende i sin helhed på banens sydside. Matr. nr. 10aæ ibd. består bl.a. af tilkøbte arealer fra ejendommene B4-1 og B4-2.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 12

En del af den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 11a Billum By, Billum nedlægges og slettes på matrikelkortet. Vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad den eksisterende private fællesvej Holmevej mod syd og vest til kommunevej Billumgårdevej.

 

Der tinglyses deklaration om vejret for matr. nr. 9a og 11a Billum By, Billum over matr. nr. 9a og 10aæ ibd.

 

B4-3

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 2r, 5i og 11h Billum By, Billum syd for banen sker ad kommunevejene Vesterled, Kirkebyvej og Billumgårdevej. Fremtidig afstand fra bygningerne vil være 2.760 meter.

 

B4-4

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 10aæ Billum By, Billum sker ad kommunevejene Kirkebyvej og Billumgårdevej samt eksisterende privat fællesvej Holmevej. Fremtidig afstand fra bygningerne vil være 1.650 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Enkelte lodsejere spurgte til, hvad der skal ske med vejene, når overkørsler lukkes.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at grøfterne graves igennem, således at man ikke kan passere banen i bil.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørslen som foreslået af Vestbanen, dog med nedenstående bemærkninger.

 

Kommissionen finder det problematisk, at Vestbanen anviser Holmevej som eneste adgangsvej for to ejendomme, når vejen er i så ringe stand. Derfor finder kommissio­nen, at anlægsmyndigheden skal aflevere vejen opgraderet.

 

Privat overkørsel nr. 52 – km 12.374

 

Oversigtskort område 5

Besigtigelsesplan område 5

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 52 for flere lodsejere.

 

Overkørslen er privat som en del af privat fællesvej Tørvevej og blev etableret ved jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 12.374 og er sikret med blinklys og klokke.

 

Overkørslen benyttes af ejendommene beliggende på sydsiden af banen som adgangsvej til kommunevej Vesterhavsvej. Tørvevej har ligeledes forbindelse mod syd til kommunevej Kildegårdvej. Det drejer sig om matr. nr. 5h, 5n, 5t, 6i, 6æ og 8f Billum By, Billum og evt. andre ejendomme.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 14

Der eksproprieres vejret for matr. nr. 5h, 5n, 5t, 6i, 6æ og 8f Billum By, Billum ad eksisterende privat fællesvej Tørvevej over matr. nr. 1k, 5h, 5t, 6i, 6æ og 8f Billum By, Billum til kommunevej Kildegårdvej. Vejretten sikres ved deklaration.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad eksisterende privat fællesvej Tørvevej mod syd til kommunevej Kildegårdvej.

 

Vejareal over nordlig del af matr. nr. 5h, 3ai, 5k og 5ac Billum By, Billum nedlægges, og vejudlægget slettes på matrikelkortet. Vejarealerne overgår til ejernes frie råden.

 

B5-1

Afstand fra bygningerne på sydsiden af banen til matr. nr. 5k, 5ab og 66a Billum By, Billum vil fremover være 910 meter.

 

B5-6

Ejendommen er en landbrugsejendom uden beboelse på i alt 51,9 ha. Hovedparten af ejendommens areal er beliggende nord for banen. Afstanden mellem matr. nr. 6æ Billum By, Billum og matr. nr. 3aæ ibd. vil fremover være 1.500 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 54 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 54 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 52a – km 12.692

 

Oversigtskort område 5

Besigtigelsesplan område 5

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken for mange år siden. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget. Grøfter er gravet igennem på begge sider af banen.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet, og vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 54 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 54 anførte.

Privat overkørsel nr. 54 – km 13.379

 

Oversigtskort område 5

Besigtigelsesplan område 5

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 54 til matr. nr. 1a Hesselmed Hgd., Ål. Fra matr. nr. 1a ibd. er efterfølgende udstykket et antal mindre moselodder.

 

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 13.379 og er sikret med krydsmærker.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B5-2

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 1o Hesselmed Hgd., Ål m.fl. til matr. nr. 1ch ibd. (areal 9,96 ha) beliggende syd for banen. Ejendommens samlede areal udgør 15,48 ha.

 

B5-7

En ubebygget ejendom i landzone matr. nr. 1cc Hesselmed Hgd., Ål (areal 5.077 m2).

 

B5-8

En ubebygget ejendom i landzone matr. nr. 1by Hesselmed Hgd., Ål (areal 1.736 m2).

 

B5-9

En ubebygget ejendom i landzone, matr. nr. 1bx Hesselmed Hgd., Ål (areal 1.736 m2).

 

B5-10

En ubebygget ejendom i landzone, matr. nr. 1bp Hesselmed Hgd., Ål (areal 1.598 m2).

 

B5-13

Landbrugsejendommen matr. nr. 18e Kjelst By, Billum m.fl. til de gamle moselodder matr. nr. 1cd Hesselmed Hgd., Ål m.fl. Ejendommen har ligeledes direkte adgang til kommunevej Kjelstvej.

 

B5-14

En ubebygget ejendom i landzone, matr. nr. 1dn Hesselmed Hgd., Ål (areal 870 m2).

 

B5-15

En ubebygget ejendom i landzone, matr. nr. 1do Hesselmed Hgd., Ål (areal 1.140 m2).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 15

Der eksproprieres det nødvendige areal fra matr. nr. 18g Billum By, Billum samt matr. nr. 1cf og 1ch Hesselmed Hgd., Ål til anlæg af en ny 6,00 meter bred privat fællesvej med nødvendige skråningsanlæg på sydsiden af banen fra offentlig overkørsel nr. 53 frem til sydsiden af overkørsel nr. 54. Vejen anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og 1,00 meter bred rabat i hver side. Der etableres rørunderløb ved vejens skæring med det offentlige vandløb.

 

Endvidere ændres beliggenheden af den på matrikelkortet udlagte adgangsvej over matr. nr. 1ch Hesselmed Hgd., Ål til moseparcellerne således, at den flyttes til at forløbe i kanten af dyrkningsarealet på matr. nr. 1ch ibd. til udlagt vejareal på matr. nr. 1cc ibd.

 

Den private fællesvej Hesselmedvej nedlægges fra det nordøstlige skelhjørne af matr. nr. 1fq ibd. over matr. nr. 1ch Hesselmed Hgd., Ål. Vejarealet slettes på matrikelkortet over matr. nr. 1ch og 24 ibd., og vejarealet overgår til ejernes frie råden.

 

Ejendommene matr. nr. 1dn og 1do Hesselmed Hgd., Ål ejes af Vestbanen A/S og afhændes til matr. nr. 1ch ibd. sammen med en del af matr. nr. 24 ibd., idet der ikke fremover er vejret til disse arealer. Ligeledes nedlægges privat fællesvej over matr. nr. 1o ibd. nord for banen. Vejarealet slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Al fremtidig vejadgang til matr. nr. 1bp, 1bx, 1by, 1cc, 1ch og 24 Hesselmed Hgd., Ål samt moselodderne matr. nr. 1cd m.fl. ibd. skal ske ad den nyanlagte 6,00 meter brede private fællesvej på sydsiden af banen fra offentlig overkørsel nr. 53 til overkørsel nr. 54. Vejretten sikres ved tinglysning af deklaration.

 

B5-2

Afstand fra ejendommens hovedlod matr. nr. 1o Hesselmed Hgd., Ål til ejendommens lod syd for banen vil fremover være 1.100 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (fælles for overkørslerne nr. 52, 52a og 54)

Enkelte lodsejere spurgte til, hvad der skal ske med vejene, når overkørsler lukkes.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at grøfterne graves igennem, således at man ikke kan passere banen i bil. I de tilfælde, hvor vejen fremover vil være overflødig, vil vejen blive nedlagt.

 

Den nye private fællesvej mellem overkørsel nr. 53 og 54 blev foreslået rykket mod syd til skellet mellem matr. nr. 18e og 18g.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at der er tale om et § 3 beskyttet område. Man har således fået tilladelse til at lægge vejen det pågældende sted, da det er i udkanten af § 3 området. Det vil ikke være muligt at få en tilladelse til at anlægge vejen som ønsket af lodsejeren, da vejen i så fald vil gå midt igennem det beskyttede område.

 

Anlægsmyndigheden fremlagde på forretningen uddrag af en tidligere ekspropria­tionssag angående forlægningen af landevej nr. 504 syd om Oksbøl. Af denne fremgår det, at de daværende ejendomme langs den private fællesvej Hesselmedvej beliggende mellem kommunevejen Hesselmedvej og den private niveau overkørsel nr. 54 tillige havde vejret til overkørsel nr. 54.

 

Kommissionens beslutning (fælles for overkørslerne nr. 52, 52a og 54)

Kommissionen drøftede forslaget indgående og besluttede herefter at tiltræde lukning af overkørsler som foreslået af Vestbanen, dog med nedenstående bemærkninger.

 

Vestbanen anmodes om at se på svinget ind til Tørvevej ved kirken, da det kan være vanskeligt at komme rundt i svinget med større køretøjer.

 

Den foreslåede nye private fællesvej mellem overkørsel nr. 53 og 54 kan ikke tiltrædes af kommissionen, da der allerede er adgang til de berørte arealer ad eksisterende vej. Vestbanen anmodes derfor om at anvise den fremtidige adgang til arealerne frem mod ekspropriationsforretningen.

 

 

Kommissionen godkendte herefter med disse ændringer og tilføjelser det fremlagte projekt.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Peter M. Bojsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anne Cathrine Worning Jensen