Nedlæggelse og sikring af overkørsler Varde – Nørre Nebel, besigtigelsesforretningen den 26. og 27. marts 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

VARDE – NØRRE NEBEL

(Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. marts 2014)

2. hæfte

 

 

Onsdag den 26. marts 2014 kl. 8.30 samledes kommissionen på Outrup Hotel, Jernbanegade 5, Outrup for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på Vestbanen fra Varde til Nørre Nebel vedrørende overkørslerne nr. 65 – 89a.

 

Forretningen fortsatte kl. 10.30 samme sted og i samme anledning vedrørende overkørslerne nr. 92 – 115.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte senioringeniør Kristian Hede Jensen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vestbanen, mødte direktør Jens Kristian Ørnskov, formand Poul Rosendahl samt landinspektør Mogens Venø Poulsen (LandSyd) og kontorassistent Gerda Thing (LandSyd).

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Direktør Jens Kristian Ørnskov redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

På privatbanen mellem Varde og Nørre Nebel ønsker Vestbanen at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 4.695 – 37.103. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen og skabe bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser.

 

Vestbanens overordnede politik på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

I forbindelse med Region Syddanmarks beslutning om at bevare Vestbanen er der afsat midler til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler på hele strækningen fra Varde til Nørre Nebel.

 

Forud for denne besigtigelsesforretning har der været foretaget en gennemgang og registrering af samtlige eksisterende overkørsler på strækningen med det formål at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover har der været afholdt borgermøder/orienteringsmøder på Outrup Hotel og Billum Kro. Borgermøderne og efterfølgende samtaler med lodsejerne har sammen med gennemgangen af de enkelte overkørsler ligget til grund for den endelige udarbejdelse af de løsningsforslag, som Vestbanen ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Strækningen er opdelt i 14 delområder benævnt område 1-6, 8, 10-16, og for hvert område er der udarbejdet et oversigtskort og en besigtigelsesplan.

 

Tegningsoversigt

 

Plan Tegningsnr. Målforhold

 

Oksbøl Nord/Baunehøj Oversigtskort område 6 1:25000
  Besigtigelsesplan område 6 1:4000

 

Vigtoftvej/Hedelundvej Oversigtskort område 8 1:25000
  Besigtigelsesplan område 8 1:4000

 

Jegum Oversigtskort område 10 1:25000
  Besigtigelsesplan område 10 1:4000

 

Dyreby Oversigtskort område 11 1:25000
  Besigtigelsesplan område 11 1:4000

 

Hennevej Oversigtskort område 12 1:25000
  Besigtigelsesplan område 12 1:4000

 

Debelvej Oversigtskort område 13 1:25000
  Besigtigelsesplan område 13 1:4000

 

Løftgårde Oversigtskort område 14 1:25000
  Besigtigelsesplan område 14 1:4000

 

Lundagervej/Kastkærvej Oversigtskort område 15 1:25000
  Besigtigelsesplan område 15 1:4000

 

Nymindegabvej Oversigtskort område 16 1:25000
  Besigtigelsesplan område 16 1:4000

 

Projektbeskrivelse

 

Projektet er beliggende i Varde Kommune i Region Syddanmark.

 

Banen er stationeret fra Varde mod Nørre Nebel med km 0.00 ved Banedanmarks station i Varde.

 

Nedlæggelse af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Oprindeligt blev der i forbindelse med banens etablering givet godkendelse til anlæg af ca. 205 overkørsler i alt. Efterfølgende er der ved private aftaler mellem Vestbanen og lodsejerne langs banen nedlagt og efterfølgende sket sletning på matrikelkortet af ca. 107 overkørsler, således at der på Vestbanen inden opstart af dette projekt er registreret i alt 98 overkørsler. Ved gennemførelse af nærværende projekt reduceres dette antal til 35 overkørsler, som alle vil være sikrede.

 

På strækningen findes enkelte private niveau overkørsler, der tidligere er nedlagt. Dette forhold er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende sag ske berigtigelse af disse matrikulære uoverensstemmelser. Dette medfører, at vejarealet slettes på pågældende baneareal. Disse overkørsler er beskrevet under afsnittet: Allerede nedlagte overkørsler.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring i følgende områder og overkørsler således:

 

Område 6:    Oksbøl Nord/Baunehøj     Overkørsel nr. 59 – 69

 

Område 8:    Vigtoftvej/Hedelundvej    Overkørsel nr. 73 – 83

 

Område 10:  Jegum                              Overkørsel nr. 84 – 89a

 

Område 11:  Dyreby                            Overkørsel nr. 90 – 97a

 

Område 12:  Hennevej                         Overkørsel nr. 101 – 117

 

Område 13:  Debelvej                          Overkørsel nr. 119 – 124

 

Område 14:  Løftgårde                         Overkørsel nr. 126 – 138

 

Område 15:  Lundagervej/Kastkærvej  Overkørsel nr. 139 – 149

 

Område 16:  Nymindegabvej                Overkørsel nr. 158 – 170

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Vestbanen A/S.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og eventuelt forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres til efter anlæggets færdiggørelse.

 

Allerede nedlagte overkørsler

Følgende overkørsler er nedlagt i marken, idet sveller er fjernet i overkørslen, men ifølge de gamle ejendomskort og gældende matrikelkort findes overkørslerne stadigvæk, og forholdene er således ikke blevet berigtiget:

 

Overkørsel nr. 79

Vrøgum,     km 18.710    Område 8     matr. nr. 54a Ø. Vrøgum By, Ål

Overkørsel nr. 80

Vrøgum,     km 18.765    Område 8     matr. nr. 54a Ø. Vrøgum By, Ål

Overkørsel nr. 89a

Jegum,       km 21.120    Område 10   matr. nr. 9 Jegum Gde., Ål

Overkørsel nr. 138

Lundtang,   km 31.320    Område 14   matr. nr. 6 Lundtang By, Lunde

Overkørsel nr. 167

Nr. Nebel,  km 36.980    Område 16   matr. nr. 72 Nr. Nebel By, Nr. Nebel

 

Derudover findes der på strækningen et antal overkørsler, som er sikrede med blinklys, klokke og bomme og derfor ikke berøres af nærværende sag.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Outrup Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Vestbanen foreslår private fællesveje anlægges med 4,00 meter kørebane og to rabatter a 1,00 meter. Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at indskrænke det ekspropriative indgreb til en kørebanebredde på 4,00 meter og to rabatter a 0,75 meter, som er sædvanlig praksis, i det omfang det er muligt af hensyn til de terrænmæssige forhold.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat overkørsel nr. 65 – km 16.191

Oversigtskort område 6

Besigtigelsesplan område 6

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 65 til daværende matr. nr. 22a Borre By, Ål.

 

Den del af matr. nr. 22a ibd., som var beliggende på østsiden af banen, er efterfølgende inddraget under matr. nr. 35b ibd. – areal 1,43 ha.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 16.191 og er sikret med krydsmærker.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B6-1

Ejendommen matr. nr. 22a Borre By, Ål m.fl. til den del af ejendommen, der er beliggende øst for banen – matr. nr. 35b ibd.

 

B6-2

Ejendommen matr. nr. 35a Borre By, Ål, der bl.a. har adgang over overkørsel nr. 65 ad udlagt vej på matrikelkortet.

 

Forslag

Matr. nr. 35b Borre By, Ål eksproprieres til Vestbanen, såfremt der ikke forinden er truffet aftale mellem Vestbanen og Varde Kommune om en frivillig overdragelse af arealet.

 

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet. Privat fællesvej over matr. nr. 35b Borre By, Ål nedlægges og slettes på matrikelkortet. Vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Matr. nr. 35a ibd. har direkte adgang til kommunevej Borrevej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 68 anførte.

 

Kommissionens bemærkninger

Der henvises til det under overkørsel nr. 68 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 67 – km 16.590

 

Oversigtskort område 6

Besigtigelsesplan område 6

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 67 til daværende landbrugsejendom matr. nr. 11c og 11d Borre By, Ål.

 

Den østlige del af matr. nr. 11d Borre By, Ål er inddraget under matr. nr. 11o ibd. og har adgang sammen med denne ejendom over overkørsel nr. 69.

 

Matr. nr. 11c ibd. er inddraget under matr. nr. 12a ibd.

 

I forbindelse med nedlæggelse af overkørsel nr. 66 har matr. nr. 12x Borre By, Ål fået adgang ad overkørsel nr. 67 til ejendommens bygninger på matr. nr. 12a ibd.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 16.590.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B6-4

Landbrugsejendommen matr. nr. 12a Borre By, Ål m.fl. til arealet matr. nr. 12x ibd. (areal 1,72 ha) beliggende på vestsiden af banen. Ejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 12a ibd. på østsiden af banen. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 46,97 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

B6-4

Fremtidig adgang fra ejendommens bygninger til matr. nr. 12x Borre By, Ål skal ske fra kommunevejene Borrevej og Baunhøjvej. Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 12x ibd. vil fremover være 1.520 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 68 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 68 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 68 – km 16.664

 

Oversigtskort område 6

Besigtigelsesplan område 6

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 68 til daværende ejendom matr. nr. 11d Borre By, Ål.

 

Den øst for banen beliggende lod er senere afhændet til landbrugsejendommen matr. nr. 11o ibd. m.fl. beliggende øst for banen, og matr. nr. 11d Borre By, Ål har direkte adgang til kommunevej Baunhøjvej.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 16.664.

 

Overkørslen tjener ikke som vejadgang til offentlig vej for nogen ejendom.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen er slettet på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet for overkørslerne nr. 65, 67 og 68)

Flere lodsejere udtrykte tilfredshed med de fremsatte forslag, herunder at overkørsel nr. 69 opretholdes. Der blev fremsat forslag om, at eksisterende vejtilslutning til Vigtoftvej og ny tilslutning fra ny privat fællesvej forbedres, således der kan laves en lige krydsning af Vigtoftvej.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at en lige krydsningsmulighed vil give en farlig trafiksikkerhedsmæssig situation, hvorfor det er hensigtsmæssigt med en forskudt placering af de to tilsluttede veje.

 

Der blev fremsat ønske om, at der etableres en markoverkørsel fra kommunevej Baunhøjvej til matr. nr. 11d ibd.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at en sådan markoverkørsel ikke er en del af dette projekt, men at Varde Kommune, der er vejmyndighed, kan ansøges herom.

 

Kommissionens bemærkninger

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen finder det dog uklart på hvilken baggrund, det af Vestbanen er besluttet at fremlægge forslag om opretholdelse af overkørsel nr. 69, idet overkørslen har samme karakter og anvendelse som øvrige overkørsler på strækningen, der indstilles lukket. Kommissionen skal på den baggrund anmode om en nærmere redegørelse for hvilke præmisser, der har dannet grundlag for at opretholde overkørsel nr. 69, og om der er mulige alternativer til en opretholdelse af overkørslen.

 

Privat overkørsel nr. 74 – km 18.024

 

Oversigtskort område 8

Besigtigelsesplan område 8

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 74 til daværende matr. nr. 7 Ø. Vrøgum By, Ål.

 

Overkørslen er efterfølgende flyttet til den nuværende placering og tjener som overkørsel i forbindelse med privat fællesvej med adgang til kommunevej Vigtoftvej.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 18.024 og er sikret med blinklys og klokke.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B8-1

En beboelsesejendom i landzone matr. nr. 14a Ø. Vrøgum By, Ål, der har hovedadgang til kommunevej Vigtoftvej (areal 8.483 m2).

 

B8-2

En landbrugsejendom uden beboelse (under udstykning), der har direkte adgang til kommunevejene Vigtoftvej og Hedelundvej.

 

B8-3

En beboelsesejendom i landzone matr. nr. 2g Ø. Vrøgum By, Ål (2.997 m2). Ejendommen er ved at blive suppleret med areal.

 

B8-4

En beboelsesejendom i landzone matr. nr. 2a Ø. Vrøgum By, Ål (areal 1,66 ha).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Projekt nr. 19

Der eksproprieres nødvendigt areal fra landbrugsejendommen uden beboelse delnr. 2 af matr. nr. 8v Ø. Vrøgum By, Ål (ejendommen er under udstykning) til anlæg af en ny 6,00 meter bred privat fællesvej langs østskellet af matr. nr. 14a ibd. fra kommunevej Vigtoftvej til eksisterende privat fællesvej. Vejen anlægges med 4 meter bred grusbelagt kørebane og 1 meter bred rabat i begge sider. Vejen udlægges på matrikelkortet som 6,00 meter bred privat fællesvej. Der tinglyses deklaration på delnr. 2 af matr. nr. 8v ibd. til sikring af vejret for matr. nr. 2a og 2g Ø. Vrøgum By, Ål.

 

Eksisterende privat fællesvej over delnr. 2 af matr. nr. 8v ibd. udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Eksisterende privat fællesvej langs nordskellet af matr. nr. 14a Ø. Vrøgum By, Ål nedlægges.

 

Vejarealet slettes på matrikelkortet og overgår til ejers frie råden.

 

B8-3

Fremtidig adgang til ejendommen sker ad kommunevej Vigtoftvej af ny privat fællesvej over delnr. 2 af matr. nr. 8v Ø. Vrøgum By, Ål og herefter ad hidtil benyttet vej.

 

B8-4

Fremtidig adgang til ejendommen sker ad kommunevej Vigtoftvej af ny privat fællesvej over delnr. 2 af matr. nr. 8v Ø. Vrøgum By, Ål og herefter ad hidtil benyttet vej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens bemærkninger

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 77 – km 18.581

Oversigtskort område 8

Besigtigelsesplan område 8

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 77 til daværende matr. nr. 5f Ø. Vrøgum By, Ål.

 

I dag er oprindelig matr. nr. 5f vest for banen tildelt matr. nr. 5q Ø. Vrøgum By, Ål og matr. nr. 5r ibd. øst for banen.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 18.581.

 

Med baggrund i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B8-6

En ejendom i landzone bestående af en lod på hver side af banen, vestlig lod matr. nr. 5q Ø. Vrøgum By, Ål (areal 4.557 m2) og østlig lod matr. nr. 5r ibd. (areal 9.100 m2).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 20

Al trafik til/fra matr. nr. 3ba, 4s, 4ab, 5r, 5z og 12e Ø. Vrøgum By, Ål henvises til at foregå ad kommunevej Hedelundvej og videre ad nye private fællesveje over matr. nr. 3ba, 4ab og 12f ibd.

 

Der eksproprieres nødvendigt areal fra matr. nr. 12f Ø. Vrøgum By, Ål til anlæg af en ny 6,00 meter bred privat fællesvej langs vestsiden af ejendommen fra kommunevej Hedelundvej mod nord til skel mod matr. nr. 5z ibd. Vejen anlægges med 4 meter bred grusbelagt kørebane og 1 meter bred rabat i hver side.

 

Der eksproprieres ligeledes nødvendigt areal fra matr. nr. 3ba ibd. til ny 6,00 meter bred privat fællesvej med 4 meter bred grusbelagt kørebane og 1 meter bred rabat i hver side til skel mod matr. nr. 5r ibd. For tiden søges matr. nr. 4ab Ø. Vrøgum By, Ål arealoverført til matr. nr. 3ba ibd.

 

De nye private fællesveje bliver fremtidige adgangsveje for matr. nr. 3ba, 4s, 5r, 5z og 12e ibd.

 

Der tinglyses deklaration til sikring af vejret over matr. nr. 3ba og 12f ibd. for matr. nr. 3ba, 4s, 5r, 5z og 12e ibd.

 

B8-6

Afstanden mellem matr. nr. 5r og 5q Ø. Vrøgum By, Ål vil fremover være 990 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 78 – km 18.661

Oversigtskort område 8

Besigtigelsesplan område 8

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 78 til daværende matr. nr. 3a Ø. Vrøgum By, Ål.

 

I dag ligger landbrugsejendommens bygninger vest for banen på matr. nr. 3a ibd., mens matr. nr. 3ba ibd. (areal 2,80 ha) er beliggende øst for banen.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 18.661.

 

Med baggrund i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B8-7

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. med samlet areal 9,28 ha (matr. nr. 4ab er ved at blive erhvervet og inddraget under matr. nr. 3ba). Overkørslen anvendes til drift af ejendommens samlede arealer matr. nr. 3ba, 4s og 12e ibd. beliggende øst for banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 77.

 

B8-7

Fremtidig adgang til ejendommens samlede areal beliggende øst for banen sker ad kommunevej Hedelundvej og ad nyanlagt 6,00 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 12f Ø. Vrøgum By, Ål. Afstanden fra bygningerne på matr. nr. 3a ibd. til ejendommens arealer øst for banen vil fremover være 810 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 79 – km 18.710

 

Oversigtskort område 8

Besigtigelsesplan område 8

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken for mange år siden. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget. Grøfter er gravet igennem på begge sider af banen.

 

Arealet øst for banen drives landbrugsmæssigt via overkørsel nr. 77.

 

Forslag

Overkørslen slettes på matrikelkortet, og vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Overkørsel nr. 80 – km 18.765

 

Oversigtskort område 8

Besigtigelsesplan område 8

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken for mange år siden. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget. Grøfter er gravet igennem på begge sider af banen.

 

Arealet øst for banen drives landbrugsmæssigt via overkørsel nr. 78.

 

Forslag

Overkørslen slettes på matrikelkortet, og vejarealet overgår til banens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens bemærkninger

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 81 – km 18.973

 

Oversigtskort område 8

Besigtigelsesplan område 8

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 81 som overkørsel for en fællesvej.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 18.973.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B8-7

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. til lodden matr. nr. 12e ibd. beliggende på banens østlige side (areal 1,34 ha). Bygningerne ligger på matr. nr. 3a på banens vestlige side. Ejendommens samlede areal udgør 9,28 ha (der er ved at blive tilkøbt areal).

 

B8-9

Landbrugsejendommen matr. nr. 11d Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. til lodderne matr. nr. 10p og 12f ibd. beliggende øst for banen. Bygninger ligger på vestsiden af banen på matr. nr. 11d ibd. Ejendommens samlede areal udgør 87,07 ha.

 

B8-10

Landbrugsejendommen matr. nr. 6a V. Vrøgum By, Ål m.fl. til den øst for banen beliggende lod matr. nr. 5z Ø. Vrøgum By, Ål. Bygningerne ligger på vestsiden af banen på matr. nr. 6a V. Vrøgum By, Ål.

 

B8-11

Landbrugsejendommen matr. nr. 11a Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. til ejendommens arealer beliggende på østsiden af banen (samlet areal 9,01 ha). Ejendommens bygninger er beliggende vest for banen på matr. nr. 11a ibd. Ejendommens samlede areal udgør 10,15 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Parallelvej på matr. nr. 5z og 10p Ø. Vrøgum By, Ål slettes på matrikelkortet, og vejarealerne overgår til ejernes frie råden.

 

Privat fællesvej over matr. nr. 10e ibd. nedlægges. Vejarealet slettes på matrikelkortet, og arealet overgår til ejers frie råden.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 12f ibd. skal ske ad kommunevejene Troldholmvej og Hedelundvej.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 77.

 

B8-9

Afstanden fra ejendommens bygninger på matr. nr. 11d Ø. Vrøgum By, Ål til matr. nr. 10p ibd. vil fremover være 610 meter, og til matr. nr. 12f ibd. vil afstanden fremover være 990 meter.

 

B8-10

Afstanden mellem ejendommens bygninger på matr. nr. 6a V. Vrøgum By, Ål og matr. nr. 5z Ø. Vrøgum By, Ål vil fremover være 2.600 meter.

 

B8-11

Afstanden mellem ejendommens bygninger på matr. nr. 11a Ø. Vrøgum By, Ål og matr. nr. 10d, 11g og 31a ibd. vil fremover være 470 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 82 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 82 – km 19.066

 

Oversigtskort område 8

Besigtigelsesplan område 8

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 82 til oprindelig matr. nr. 10a Ø. Vrøgum By, Ål.

 

Matr. nr. 10a ibd. øst for banen er i dag benævnt 10p Ø. Vrøgum By, Ål (areal 3,03 ha). Matr. nr. 10p ibd. har endvidere direkte adgang fra kommunevej Troldholmvej.

 

Matr. nr. 10a ibd. er ligeledes delt til 10d ibd. (areal 3,88 ha), der også har direkte adgang til kommunevej Troldholmvej.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 19.066 og er sikret med krydsmærker.

 

Med baggrund i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B8-9

Landbrugsejendommen matr. nr. 11d Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. fra ejendommens bygninger til arealet matr. nr. 10p ibd. beliggende øst for banen (areal 3,03 ha) og matr. nr. 12f ibd. (areal 29,25 ha).

 

B8-11

Landbrugsejendommen matr. nr. 11a Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. fra ejendommens bygninger til arealerne matr. nr. 10d, 11g og 31a ibd., beliggende øst for banen (samlet areal 9,01 ha).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Parallelvej udlagt på matrikelkortet på ejendommen, øst for banen, slettes ligeledes på matrikelkortet, og vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Der er direkte adgang til matr. nr. 10d og 10p Ø. Vrøgum By, Ål fra kommunevej Troldholmvej ad eksisterende overkørsler.

 

Der er direkte adgang til matr. nr. 12f ibd. fra kommunevej Hedelundvej ad eksisterende overkørsel.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet for overkørslerne nr. 74, 77, 78, 79, 81 og 82)

Der blev fremsat ønske om, at tilslutningen af ny privat fællesvej til kommunevej Vigtoftvej udformes således, der kan færdes store landbrugskøretøjer på vejen.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at vejen og dens tilslutning til eksisterende vejnet er udformet med henblik på, at en sættevogn kan passere.

 

Der blev fremsat ønske om jordfordeling i området, således vej over matr. nr. 4ab og 3ba Ø. Vrøgum By, Ål kan undlades.

 

Kommissionens beslutning (samlet for overkørslerne nr. 74, 77, 78, 79, 81 og 82)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen tiltrådte ligeledes projekt 19 om anlæg af ny privat fællesvej som foreslået af Vestbanen.

 

Kommissionen tiltrådte endvidere det af Vestbanen fremlagte forslag til projekt 20 om anlæg af ny privat fællesvej, dog med den undtagelse, at der ikke udlægges og anlægges vej fra matr. nr. 12f ibd. og frem til matr. nr. 5r ibd.

 

Henset til den private fællesvejs længde og bredde anmodede kommissionen endvidere Vestbanen om at indarbejde vigepladser i fornødent omfang.

 

Kommissionen besluttede, at matr. nr. 5r ibd. eksproprieres i sin helhed og anmodede i den forbindelse Vestbanen om at undersøge mulighederne for jordfordeling af arealet i området.

 

Privat overkørsel nr. 84 – km 19.647

Oversigtskort område 10

Besigtigelsesplan område 10

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 84 til daværende matr. nr. 1a Jægumgaarde.

 

I dag er denne ejendom udstykket til flere ejendomme, og overkørsel nr. 84 benyttes som adgang til ejendommene i landzone matr. nr. 1q og 7b Jegum Gde, Ål.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 19.647 og er afmærket med krydsmærker.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B10-4

Ubebygget ejendom i landzone matr. nr. 7b Jegum Gde., Ål.

 

B10-5

Ubebygget ejendom i landzone matr. nr. 1q Jegum Gde., Ål.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 22

Der eksproprieres areal til anlæg af ny 6,00 meter bred privat fællesvej fra matr. nr. 1g, 1gq, 1gr, 1gn, 1u og 1q Jegum Gde., Ål, og al fremtidig trafik til matr. nr. 7b, 1q, 1u, 1gn, 1gr, 1gq og 1go ibd. henvises til at foregå ad den nyanlagte 6,00 meter brede privat fællesvej, der anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og 1,00 meter bred rabat i hver side, fra kommunevej Troldholmvej over matr. nr. 1g ibd., langs skellet ind mod matr. nr. 1f ibd. frem til overkørsel nr. 88. Herfra på vestsiden af banen over matr. nr. 1gq, 1gr, 1gn, 1u og 1q ibd. frem til overkørsel nr. 84.

 

Der eksproprieres og anlægges endvidere en ny 6,00 meter bred privat fællesvej på matr. nr. 1gq ibd. fra overkørsel nr. 88 til den eksisterende markvej på matr. nr. 1go ibd. på vestsiden af overkørsel nr. 89.

 

Vejarealerne udlægges på matrikelkortet på de berørte ejendomme, og vejretten sikres med tinglysning af deklaration.

 

Overkørsel nr. 88 sikres med blinklys og klokke.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 89a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 89a anførte.

 

Privat overkørsel nr. 86 – km 20.086

Oversigtskort område 10

Besigtigelsesplan område 10

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 86 til den daværende ejendom matr. nr. 1b Jægumgaarde.

 

I dag er ejendommen tildelt matr. nr. 1b Jegum Gde., Ål på østsiden af banen, og landbrugsejendommens bygninger er beliggende her.

 

Den vest for banen beliggende lod er tildelt matr. nr. 1gn ibd. (areal 46,59 ha).

 

Oprindelig ejendom matr. nr. 1b ibd. er ligeledes vest for banen udstykket til matr. nr. 1u ibd. med areal 14,77 ha.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 20.086. Der er ikke udlagt vejareal i overkørslen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørsel nr. 86 følgende ejendomme:

 

B10-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 2h Jegum Gde., Ål m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1u ibd. beliggende på vestsiden af banen. Landbrugsejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 2h ibd. på østsiden af banen.

 

B10-6

Landbrugsejendommen matr. nr. 1b Jegum Gde., Ål m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 1gn ibd. beliggende på vestsiden af banen. Bygningerne er beliggende på østsiden af banen på matr. nr. 1b ibd.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 84.

 

B10-1

Afstanden fra bygningerne til matr. nr. 1u ibd. vil fremover være 1.180 meter.

 

B10-6

Afstanden fra bygningerne på matr. nr. 1b ibd. til matr. nr. 1gn ibd. vil fremover være 1.300 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 89a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 89a anførte.

 

Privat overkørsel nr. 88 – km 20.728

Oversigtskort område 10

Besigtigelsesplan område 10

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 88 til det daværende matr. nr. 1g Jægumgaarde.

 

I dag er matr. nr. 1g Jegum Gde., Ål tildelt lodden, som er beliggende på østsiden af banen, og ejendommens bygninger er placeret på matr. nr. 1h ibd. Areal af matr. nr. 1g ibd. er 5,32 ha. Lodden på vestsiden af banen er tildelt matr. nr. 1gq ibd. (areal 4,32 ha). Overkørslen benyttes ligeledes som adgang til matr. nr. 1gr ibd., der er en del af ejendommen.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 20.728.

 

På baggrund af ovenstående vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B10-7

Landbrugsejendommen matr. nr. 1g Jegum Gde., Ål m.fl. til lodderne matr. nr. 1gq og 1gr ibd. (areal 4,32 og 0,76 ha). Landbrugsejendommens samlede areal udgør 27,94 ha. Matr. nr. 1gr ibd. havde oprindelig ret til brug af overkørsel nr. 87, der er nedlagt tidligere.

 

Forslag

Overkørslen udbygges til en sikret overkørsel med blinklys og klokke.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 84.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 89a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 89a anførte.

 

Privat overkørsel nr. 89 – km 20.786

Oversigtskort område 10

Besigtigelsesplan område 10

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 89 til den daværende ejendom matr. nr. 1f Jægumgaarde.

 

I dag er matr. nr. 1f  ibd. tildelt hovedlodden på banens østlige side, og her er ejendommens bygninger placeret. Lodden på banens vestlige side er benævnt matr. nr. 1go Jegum Gde., Ål (areal 23,50 ha).

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 20.786.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B10-8

Landbrugsejendommen matr. nr. 1f Jegum Gde., Ål m.fl. til lodden på banens vestlige side – matr. nr. 1go ibd. med areal 23,50 ha. Bygningerne er placeret øst for banen på ejendommens hovedlod matr. nr. 1f ibd. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 79,52 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 84.

 

B10-8

Afstanden fra bygningerne til matr. nr. 1go Jegum Gde., Ål vil fremover være 800 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 89a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 89a anførte.

 

Privat overkørsel nr. 89a – km 21.120

 

Oversigtskort område 10

Besigtigelsesplan område 10

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken for mange år siden. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget. Grøfter er gravet igennem på begge sider af banen.

 

Forslag

Overkørslen slettes på matrikelkortet, og vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 84, 86, 88, 89 og 89a)

Der blev af de fremmødte lodsejere udtrykt bekymring for den fremtidige drift af arealerne, når banen ikke kan krydses som hidtil. Der blev i den forbindelse fremsat ønske om, at der plantes et nyt læbælte langs den planlagte nye private fællesvej på vestsiden af banen.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at der ved ekspropriationsforretningen vil blive ydet erstatning for eventuelle tab af beplantning. Vestbanen planter ikke ny læbeplantning.

 

Der blev fremsat forslag om, at der etableres en markoverkørsel til den nye private fællesvej fra matr. nr. 1f Jegum Gde., Ål, hvilket Vestbanens repræsentanter bekræftede vil blive udført efter nærmere aftale med lodsejer.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 84, 86, 88, 89 og 89a)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen besluttede ligeledes at tiltræde det af Vestbanen fremlagte projekt 22 om etablering af ny privat fællesvej.

 

Henset til den private fællesvejs længde og bredde anmodede kommissionen endvidere Vestbanen om at indarbejde vigepladser i fornødent omfang.

I forbindelse med besigtigelsen i marken blev kommissionen opmærksom på, at den nye private fællesvej ved overkørsel nr. 88 ligger i umiddelbar nærhed til banen. Kommissionen gjorde Vestbanen opmærksom på, at der i lignende sager med Bane­danmark skal søges om tilladelse hos den stedlige kommune til at lede trafik ud så tæt på en overkørsel. Kommissionen anmodede derfor Vestbanen om at undersøge dette nærmere.

 

Privat overkørsel nr. 92 – km 22.370

Oversigtskort område 11

Besigtigelsesplan område 11

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 92 til den daværende ejendom matr. nr. 5a Dyreby.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 22.370.

 

Matr. nr. 5a ibd. er senere udstykket til matr. nr. 5e ibd., og den øst for banen beliggende lod er tildelt matr. nr. 5k ibd. (areal 1,05 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B11-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 5e Dyreby By, Henne m.fl. til ejendommens lod på banens nordside matr. nr. 5k ibd. med areal 1,05 ha. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 28,63 ha. Ejendommens bygninger er beliggende syd for banen på matr. nr. 5e ibd.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Arealet matr. nr. 5k Dyreby By, Henne (areal 0,56 ha) eksproprieres fra landbrugsejendommen matr. nr. 5e ibd. m.fl. og tillægges landbrugsejendommen matr. nr. 5g ibd., idet der fremover ikke vil være vejadgang til arealet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 97a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 97a anførte.

 

Privat overkørsel nr. 94 – km 23.045

Oversigtskort område 11

Besigtigelsesplan område 11

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 94 til den daværende ejendom matr. nr. 6a Dyreby.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 23.045 og er sikret med krydsmærker.

 

I dag er matr. nr. 6a Dyreby By, Henne på banens vestlige side opdelt i matr. nr. 6e ibd. (areal 4,21 ha) og 6f ibd. (med pålagt fredskovspligt, areal 9,43 ha), mens lodden på banens østlige side er benævnt matr. nr. 6i ibd. (areal 2,38 ha). Oprindelig matr. nr. 11 ibd. er inddraget under 6i og 6f ibd.

 

Den i den gamle ekspropriationsprotokol benævnte overkørsel nr. 95 til brug for matr. nr. 15a Dyreby er tilsyneladende aldrig etableret, og det må derfor formodes, at ejendommen matr. nr. 15a ibd. har haft vejadgang over overkørsel nr. 94 til den vest for banen beliggende lod. Denne lod er efterfølgende inddraget under matr. nr. 10a ibd., der har direkte adgang til kommunevej Dyrebyvej.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B11-3

Landbrugsejendommen matr. nr. 3g Dyreby By, Henne m.fl. til lodderne matr. nr. 6e og 6f ibd. beliggende vest for banen. Samlet areal for de 2 lodder udgør 14,64 ha. Samlet areal for hele landbrugsejendommen udgør 72,22 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt 23a

Der eksproprieres vejret som ny adgang for matr. nr. 6e og 6f Dyreby By, Henne ad bestående 5,00 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 7e, 8f og 17i Dyreby By, Henne til kommunevej Søndersøvej.

 

Der tinglyses deklaration til sikring af vejretten.

 

Matr. nr. 5i Dyreby By, Henne (areal 0,56 ha fredskov) eksproprieres fra ejendommen matr. nr. 5b ibd. og magelægges med matr. nr. 5k ibd., der er eksproprieret fra ejendommen matr. nr. 5e ibd., idet der fremover ikke vil være adgang til arealerne.

 

Matr. nr. 5i Dyreby By, Henne overdrages til landbrugsejendommen matr. nr. 6f ibd., idet dette matr. nr. også er pålagt fredskovspligt.

 

B11-3

Afstand mellem ejendommens bygninger på matr. nr. 3g Dyreby By, Henne og matr. nr. 6e ibd. vil fremover være 2.820 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 97a anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 97a anførte.

 

Privat overkørsel nr. 97a – km 23.985

 

Oversigtskort område 11

Besigtigelsesplan område 11

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 97a til daværende matr. nr. 10 Dyreby.

 

Efterfølgende er overkørslen flyttet længere mod nord til dens nuværende placering – nok i forbindelse med udstykning af den østlige del af matr. nr. 10a ibd. til matr. nr. 10b ibd. Denne ændring af beliggenheden af overkørslen er ikke blevet berigtiget på matrikelkortet, men det ændrer ikke på forholdet omkring overkørslen.

 

Oprindelig matr. nr. 10a Dyreby By, Henne øst for banen er efterfølgende tildelt matr. nr. 10l ibd. (areal 4,73 ha).

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er nu beliggende i km 23.985.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B11-5

Landbrugsejendommen matr. nr. 10a Dyreby By, Henne til den øst for banen beliggende lod matr. nr. 10l ibd. Landbrugsejendommens areal udgør i alt 48,22 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt 23

Der eksproprieres nødvendigt areal fra landbrugsejendommen matr. nr. 10b Dyreby By, Henne til anlæg af en ny 6,00 meter bred privat fællesvej på østsiden af banen fra kommunevej Dyrebyvej til den østlige side af overkørsel nr. 97a med tilslutning til den bestående private vej. En del af den nye vej anlægges på banens areal matr. nr. 35 Dyreby By, Henne.

 

Vejen anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og 1,00 meter bred rabat i hver side og udlægges på matrikelkortet i 6,00 meters bredde.

 

Den fremtidige vejadgang til matr. nr. 10l og 35 ibd. sikres ved tinglysning af deklaration på matr. nr. 10b og 35 ibd.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 90, 92, 94, 97 og 97a)

Der blev rejst spørgsmål om den påtænkte jordfordeling i området, idet flere udtrykte interesse for at indgå i jordfordelingen.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste, at man frem til ekspropriationsforretningerne i efteråret vil arbejde med forskellige løsninger for at finde den mest hensigtsmæssige fordeling af de arealer, der ved en lukning af overkørslerne bliver afskåret fra hovedejendommen.

 

Der blev i den forbindelse rejst spørgsmål om banens egne arealer ved overkørslerne nr. 97 og 97a og muligheden for at lade disse indgå i en jordfordeling. Hertil oplyste Vestbanens repræsentanter, at disse arealer er pålagt forskellige restriktioner, herunder et beskyttet dige, hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt at lade disse arealer indgå i en jordfordeling.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 90, 92, 94, 97 og 97a)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen besluttede ligeledes at tiltræde det af Vestbanen fremlagte projekt 23 om etablering af ny privat fællesvej og berigtigelse af eksisterende privat fællesvej.

 

Endvidere besluttede kommissionen at tiltræde det af Vestbanen fremlagte projekt 23a om tinglysning af vejret som ny adgang for matr. nr. 6e og 6f Dyreby By, Henne ad bestående 5,00 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 7e, 8f og 17i Dyreby By, Henne til kommunevej Søndersøvej. Kommissionen tilføjede dog, at det frem til eks­propriationsforretningen skal afklares, hvorvidt der er behov for, at vejretten også skal tinglyses som vejadgang for matr. nr. 10a ibd., idet ejendommen efter det oplyste er under udstykning og frasalg.

 

I forbindelse med besigtigelsen i marken blev kommissionen opmærksom på, at den nye private fællesvej ved overkørsel nr. 97 ligger i umiddelbar nærhed til banen. Kommissionen gjorde Vestbanen opmærksom på, at der i lignende sager med Bane­danmark skal søges om tilladelse hos den stedlige kommune til at lede trafik ud så tæt på en overkørsel. Kommissionen anmodede derfor Vestbanen om at undersøge dette nærmere.

 

Privat overkørsel nr. 104 – km 25.746

 

Oversigtskort område 12

Besigtigelsesplan område 12

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 104 til matr. nr. 4e Fidde By, Henne.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 25.746.

 

Matr. nr. 4e Fidde By, Henne er efterfølgende inddraget under matr. nr. 1r ibd.

 

På baggrund af overstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B12-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 3b Fidde By, Henne m.fl. til lodden matr. nr. 1r ibd. Arealet af matr. nr. 1r udgør 13,20 ha, og arealet af den samlede landbrugsejendom udgør 97,33 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 24

Der eksproprieres de nødvendige arealer fra matr. nr. 1n, 1r og 3f Fidde By, Henne, matr. nr. 3t, 3y og 7e Skyhede By, Outrup samt fra matr. nr. 3ø og 3aa Rottarp By, Outrup til anlæg af en ny 6,00 meter bred privat fællesvej anlagt med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og med 1,00 meter bred rabat i hver side fra offentlig overkørsel nr. 103 på nordsiden af banen til skellet mellem matr. nr. 3ø og 3y Rottarp By, Outrup. Vejen etableres fra kommunevej Over Fiddevej med lovmæssig respektafstand til kæmpehøjen beliggende umiddelbart op til offentlig overkørsel nr. 103.

 

Fremtidig vejadgang til de berørte arealer nord for banen sker ad kommunevejene Hennevej og Over Fiddevej, offentlig overkørsel nr. 103 og den nyanlagte private fællesvej.

 

Matr. nr. 3f Fidde By, Henne ejes af Vestbanen A/S og afhændes til matr. nr. 1n ibd.

 

Der eksproprieres vejret for matr. nr. 2d og 2e Rottarp By, Outrup ad eksisterende privat vej over matr. nr. 2e og 3aa ibd.

 

Der tinglyses deklaration til sikring af vejret for matr. nr. 1r Fidde By, Henne, matr. nr. 3t, 3y og 7e Skyhede By, Outrup samt fra matr. nr. 3ø og 3aa Rottarp By, Outrup ad ovennævnte nyanlagte private fællesveje.

 

Udlagte private fællesveje over matr. nr. 1n og 3f Fidde By, Henne, matr. nr. 3t og 7e Skyhede By, Outrup, matr. nr. 2d, 2e, 3g og 3ø Rottarp By, Outrup nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealerne overgår til ejernes frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 106 – km 25.942

Oversigtskort område 12

Besigtigelsesplan område 12

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 106 til oprindelig matr. nr. 1d Fidde By, Henne.

 

Oprindelig matr. nr. 1d Fidde By, Henne er i dag en del af matr. nr. 1r ibd. med samlet areal 13,20 ha.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 25.942.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B12-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 3b Fidde By, Henne m.fl. til lodden matr. nr. 1r ibd., og arealet af landbrugsejendommen udgør 97,33 ha. Bygningerne er beliggende på matr. nr. 3b ibd.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen og den nord for banen beliggende parallelvej slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 104.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 108 – km 26.303

 

Oversigtskort område 12

Besigtigelsesplan område 12

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 108 “for vejen fra Fidde til Rottarp”.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en offentlig overkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 26.303 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er i dag alene en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

På baggrund af overstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B12-7

Landbrugsejendommen matr. nr. 11a Outrup By, Outrup til ejendommens lod matr. nr. 3t Skyhede By, Outrup (areal 4,08 ha). Landbrugsejendommens samlede areal udgør 7,63 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 104.

 

B12-7

Afstanden fra ejendommens bygninger til matr. nr. 3t Skyhede By, Outrup vil fremover være 4.200 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 109 – km 26.413

Oversigtskort område 12

Besigtigelsesplan område 12

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 109 til “vejen fra Fidde til Rottarp”.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en offentlig overkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 26.413.

 

Overkørslen er i dag alene en markoverkørsel, som bruges i driften af en landbrugsejendom.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B12-4

Landbrugsejendommen matr. nr. 3p Rottarp By, Outrup m.fl. til de ejendommen tilhørende lodder beliggende nord for banen, matr. nr. 3y og 7e Skyhede By, Outrup samt matr. nr. 2d og 3aa Rottarp By, Outrup. Samlet areal af lodderne udgør 4,67 ha. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 16,98 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 104.

 

B12-4

Afstanden fra landbrugsejendommens bygninger på matr. nr. 3p til arealerne matr. nr. 3y og 7e Skyhede By, Outrup og matr. nr. 2d og 3aa Rottarp By, Outrup vil fremover være 1.910 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 110 – km 26.532

 

Oversigtskort område 12

Besigtigelsesplan område 12

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 110 til matr. nr. 3b Rottarp.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 26.532.

 

I dag er lod af matr. nr. 3b Rottarp By, Outrup beliggende nord for jernbanen benævnt matr. nr. 3aa ibd. Overkørslen benyttes ligeledes som adgang til matr. nr. 3aa, 2d og 2e ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B12-2

Landbrugsejendommen matr. nr. 1h Rottarp By, Outrup m.fl. til ejendommens lod nord for banen, matr. nr. 2e ibd. (areal 2,63 ha). Landbrugsejendommens bygninger er beliggende syd for banen på matr. nr. 1h ibd. Ejendommens samlede areal udgør 44,44 ha.

 

B12-4

Landbrugsejendommen matr. nr. 3p Rottarp By, Outrup m.fl. til ejendommens lodder nord for banen, matr. nr. 2d og 3aa ibd. – samlet areal 2,42 ha. Ejendommens samlede areal udgør 16,98 ha.

 

B12-5

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 14ax Rottarp By, Outrup m.fl. med samlet areal 35,05 ha til arealet nord for jernbanen matr. nr. 3ø ibd. (areal 7,51 ha).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 104.

 

B12-2

Afstanden fra landbrugsejendommens bygninger på matr. nr. 1h Rottarp By, Outrup til ejendommens lod matr. nr. 2d ibd. vil fremover være 2.710 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 112 – km 26.721

Oversigtskort område 12

Besigtigelsesplan område 12

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel til daværende matr. nr. 3b Rottarp.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 26.721.

 

I dag er lod af matr. nr. 3b Rottarp By, Outrup syd for banen en landbrugsejendom. Lod af matr. nr. 3b nord for banen er benævnt matr. nr. 3ø ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B12-5

Landbrugsejendom uden beboelse matr. nr. 15c Rottarp By, Outrup m.fl. til lodden matr. nr. 3ø ibd. med areal 7,51 ha. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 35,05 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 104.

 

B12-5

Afstanden fra ejendommens hovedlod matr. nr. 15c Rottarp By, Outrup til matr. nr. 3ø ibd. vil fremover være 2.340 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 115 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 115 – km 26.945

 

Oversigtskort område 12

Besigtigelsesplan område 12

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 115 til den daværende markvej til de arealer, som markvejen tjente for.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 26.945.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B12-3

Landbrugsejendommen matr. nr. 7d Rottarp By, Outrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 7al ibd. (areal 0,79 ha) beliggende nord for banen. Bygningerne er beliggende syd for banen på matr. nr. 3h og 7d ibd., og det samlede areal udgør 21,80 ha.

 

B12-4

Landbrugsejendommen matr. nr. 3p Rottarp By, Outrup m.fl. til lodden beliggende nord for banen, matr. nr. 13b ibd. (areal 0,65 ha). Ejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 3p ibd. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 16,98 ha.

 

B12-6

Landbrugsejendommen matr. nr. 1p Rottarp By, Outrup m.fl. til den vestlige del af den nord for banen beliggende lod matr. nr. 3y ibd. (samlet areal af matr. nr. 3y ibd. 6,27 ha). Landbrugsejendommens samlede areal udgør 47,63 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Matr. nr. 7al, 13b og 13i Rottarp By, Outrup eksproprieres fra de pågældende landbrugsejendomme, da der ikke fremover vil være vejret til arealerne.

 

De eksproprierede arealer matr. nr. 7al og 13b Rottarp By, Outrup overdrages til og inddrages under matr. nr. 3y ibd., og matr. nr. 13i ibd. overdrages til og inddrages under matr. nr. 3x ibd.

 

Udlagte private fællesveje over matr. nr. 3x, 3y og 13b Rottarp By, Outrup nedlægges og slettes på matrikelkortet. Arealerne overgår til ejernes frie råden.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 104.

 

B12-6

Afstanden fra bygninger på matr. nr. 1p Rottarp By, Outrup til matr. nr. 3y ibd. vil fremover være 3.250 meter.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 104, 106, 108, 109, 110, 112 og 115)

Der blev fremsat spørgsmål om vedligeholdelsen af den fremtidige nye vej langs jernbanen, hvortil Vestbanens repræsentanter oplyste, at vejen bliver en privat fællesvej med fælles vedligeholdelse efter brugen af vejen. Varde Kommunes repræsentant oplyste, at ved uenighed om vedligeholdelsen kan kommunen være behjælpelig med at fastlægge fordelingen af vedligeholdelsesudgiften.

 

Der blev af flere lodsejere fremsat ønske om, at den planlagte vej forlænges, således der skabes vejadgang til matr. nr. 7al og 13b ibd.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste, at det er Vestbanens vurdering, at udgiften til at etablere vej til de omtalte matrikler ikke står mål med udgiften til en ekspropriation af arealerne, hvorfor det er besluttet at fremlægge det foreliggende forslag for eks­propriationskommissionen.

 

Flere lodsejere anmodede om, at der blev plantet læbælte langs den planlagte vej. Hertil oplyste Vestbanens repræsentanter, at såfremt et læbælte fældes i forbindelse med anlægget, vil der blive udredt en økonomisk erstatning for eventuelle tab i den forbindelse. Vestbanen planter ikke læbælter.

 

Der blev af flere lodsejere udtrykt bekymring for oversigtsforholdene ved den planlagte vejs tilslutning til Over Fiddevej. Vestbanens repræsentanter oplyste, at vejen tilsluttes Over Fiddevej nord for den fredede gravhøj. I forbindelse med detailprojekteringen vil Vestbanen vurdere, om der skal ryddes beplantning på stedet.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 104, 106, 108, 109, 110, 112 og 115)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen besluttede samtidig at tiltræde det af Vestbanen fremlagte projekt 24 om anlæg af ny privat fællesvej fra Over Fiddevej ved overkørsel nr. 103 og frem til matr. nr. 3y ibd. I den forbindelse anmodede kommissionen Vestbanen om frem til ekspropriationsforretningen at indarbejde det nødvendige antal vigepladser og markoverkørsler på vejstrækningen i projektet.

 

I forbindelse med besigtigelsen i marken blev kommissionen opmærksom på, at den nye private fællesvej ved overkørsel nr. 103 ligger i umiddelbar nærhed til banen. Kommissionen gjorde Vestbanen opmærksom på, at der i lignende sager med Bane­danmark skal søges om tilladelse hos den stedlige kommune til at lede trafik ud så tæt på en overkørsel. Kommissionen anmodede derfor Vestbanen om at undersøge dette nærmere.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.30 samledes kommissionen på Outrup Hotel, Jernbanegade 5, Outrup for at fortsætte forretningen vedrørende nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på Vestbanen fra Varde til Nørre Nebel vedrørende overkørslerne nr. 121 – 138.

 

Forretningen fortsatte herefter kl. 10.00 samme sted og i samme anledning vedrørende overkørslerne nr. 141 – 168.

 

Privat overkørsel nr. 121 – km 28.280

 

Oversigtskort område 13

Besigtigelsesplan område 13

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 121 til brug for matr. nr. 22 Allerslev samt for en skolesti.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 28.280 og er sikret med krydsmærker og med parallelbomme på hver side af banen.

 

Matr. nr. 22 er inddraget under de tilhørende tilgrænsende ejendomme, matr. nr. 20a Allerslev By, Outrup vest for banen og matr. nr. 17c ibd. øst for banen, og banen udgør i dag ejendomsgrænsen for ejendommene.

 

På baggrund af ovenstående vedrører overkørslen alene en sti, der kun benyttes af motionister og skolebørn.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Motionister og skolebørn henvises til at benytte områdets øvrige sikrede overkørsler.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 124 anførte.

 

Kommissionens bemærkninger

Der henvises til det under overkørsel nr. 124 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 124 – km 28.886

 

Oversigtskort område 13

Besigtigelsesplan område 13

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 124 for daværende matr. nr. 3 Allerslev.

 

Oprindelig matr. nr. 3 Allerslev er i dag benævnt matr. nr. 3e Allerslev By, Outrup beliggende vest for banen, mens arealet øst for banen er inddraget under matr. nr. 1a ibd., der har direkte adgang til kommunevej Løftgårdvej, hvorfor ejendommen ikke har adgang over overkørsel nr. 124.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 28.886.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B13-1

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 20c Allerslev By, Outrup m.fl.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 121 og 124)

Flere lodsejere udtrykte ønske om at bevare overkørsel nr. 121, den oprindelige kirkesti, idet stien anvendes af mange motionister og andre, som søger naturoplevelser. Det blev oplyst, at hvis stien frem til overkørslen opretholdes efter en lukning af overkørslen, vil folk passere banen alligevel. I den forbindelse henviste flere af de fremmødte lodsejere til, at Debelvej og Birkegade er voldsomt trafikerede, og det er meget farligt for bløde trafikanter at benytte disse veje.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at en krydsning af banen på usikrede steder altid frarådes og i øvrigt er ulovligt.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 121 og 124)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen besluttede samtidig, at stien på den vestlige side af banen fra skovbrynet og frem til banen af sikkerhedsgrunde afrømmes af Vestbanen.

 

Privat overkørsel nr. 126 – km 29.125

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 126 til daværende matr. nr. 1a Løftgårde.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse.

 

Den vest for banen beliggende del af oprindelig matr. nr. 1a Løftgård, Outrup er i dag en del af matr. nr. 1d ibd.

 

Ved overkørslen er Trinbræt “Løftgård” etableret.

 

Overkørslen er nedlagt i marken.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen ingen ejendomme.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 126a – km 29.209

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 126a for daværende matr. nr. 1a Løftgårde.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 29.209.

 

Den vestlige del af matr. nr. 1a Løftgård, Outrup er overført til matr. nr. 1d ibd., og del af det oprindelige matr. nr. 1a på østsiden af banen er i dag inddraget under matr. nr. 1b ibd., tilhørende samme landbrugsejendom.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B14-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 1b Løftgård, Outrup m.fl. Bygningerne er beliggende øst for banen på matr. nr. 1b ibd.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 128.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 127 – km 29.436

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 127 for matr. nr. 1b Løftgårde.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 29.436.

 

Arealet vest for banen er i dag benævnt matr. nr. 1d Løftgård, Outrup.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B14-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 1b Løftgård, Outrup m.fl., hvor bygningerne er placeret på matr. nr. 1b ibd. på banens østlige side, og hovedparten af dyrkningsjorden ligger på banens vestlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 128.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 128 – km 29.588

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 128 til daværende matr. nr. 2a Løftgård.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 29.588 og er sikret med krydsmærker.

 

Ejendommen er i dag inddraget under landbrugsejendommen uden beboelse delnr. 2 af matr. nr. 3a (er under udstykning) og matr. nr. 3b Løftgård, Outrup.

 

Endvidere benyttes overkørslen til den daglige drift af landbrugsejendommen matr. nr. 1b Løftgård, Outrup m.fl.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B14-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 1b Løftgård, Outrup m.fl. til den del af ejendommens areal, der er beliggende på banens vestlige side.

 

B14-2

Landbrugsejendom uden beboelse (er under udstykning) matr. nr. 3b og delnr. 2 af matr. nr. 3a Løftgård, Outrup. Matr. nr. 3b er beliggende vest for banen (areal 11,01 ha).

 

B14-8

Ubebygget ejendom i landzone matr. nr. 5a og 5b Løftgård, Outrup med samlet areal 2,10 ha.

 

B14-10

Landbrugsejendommen matr. nr. 13a Allerslev By, Outrup m.fl. til matr. nr. 16 Outrup By, Outrup, som er beliggende vest for banen (areal 1,28 ha). Landbrugsejendommens samlede areal udgør 124,91 ha.

 

Forslag

Projekt 27 og 26a

Overkørslen ombygges til en sikret overkørsel med blinklys og klokke. Der eksproprieres det nødvendige areal til ombygning af overkørslen fra matr. nr. 1b, 1d, 3b og delnr. 2 af matr. nr. 3a Løftgård, Outrup.

 

Der eksproprieres det nødvendige areal til udbygning og nyanlæg af 6,00 meter bred privat fællesvej fra banen mod vest og videre mod nord over matr. nr. 1d og 3b Løftgård, Outrup som ny adgangsvej til de vest for banen beliggende arealer matr. nr. 3b, 4b, 5a, 5b, 12, 14, 15, 16, 19a og 20 ibd. Vejen anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og med 1,00 meter bred rabat i hver side.

 

Der eksproprieres og tinglyses vejret for matr. nr. 4a Løftgård, Outrup ad eksisterende privat fællesvej over delnr. 2 af matr. nr. 3a ibd., og der eksproprieres og tinglyses vejret for matr. nr. 4a og delnr. 2 af matr. nr. 3a Løftgård, Outrup ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 2e ibd. som adgang til de vest for banen beliggende arealer matr. nr. 3b, 4b, 5a, 5b, 12, 14, 15, 16 og 19a ibd.

 

Der tinglyses vejret for matr. nr. 3b, 4b, 5a, 5b, 12, 14, 15, 16, 19a og 20 Løftgård, Outrup og matr. nr. 16 Outrup By, Outrup over delnr. 2 af matr. nr. 3a, matr. nr. 2a, 1b, 1d og 3b Løftgård, Outrup ad den eksisterende private fællesvej fra kommunevej Løftgårdvej til overkørsel nr. 128 og videre ad den nyanlagte vej.

 

Beliggenheden af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1b og 2a Løftgård, Outrup berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

B14-2

Afstanden fra hovedlodden delnr. 2 af matr. nr. 3a til matr. nr. 3b Løftgård, Outrup vil fremover være 680 meter.

 

B14-3

Afstanden fra bygningerne på matr. nr. 4a Løftgård, Outrup til matr. nr. 4b ibd. vil fremover være 2.090 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 128a – km 29.735

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken for mange år siden.

 

Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget. Grøfter er gravet igennem på begge sider af banen.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 129 – km 29.786

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 129 til matr. nr. 3 Løftgård.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 29.786.

 

Ejendommen er under udstykning til en landbrugsejendom uden beboelse. Ejendommen har arealer på begge sider af banen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B14-2

Landbrugsejendom uden beboelse (er under udstykning) matr. nr. 3b og delnr. 2 af matr. nr. 3a Løftgård, Outrup. Matr. nr. 3b er beliggende vest for banen (areal 11,01 ha).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 128.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 130 – km 29.925

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 130 for ejendommen matr. nr. 3 Løftgård.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 29.925.

 

Ejendommen er efterfølgende tildelt matr. nr. 3a og 3b Løftgård, Outrup.

 

Ejendommen er under udstykning til en landbrugsejendom uden beboelse.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B14-2

Landbrugsejendom uden beboelse (er under udstykning) matr. nr. 3b og delnr. 2 af matr. nr. 3a Løftgård, Outrup. Matr. nr. 3b er beliggende vest for banen (areal 11,01 ha).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 128.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 131 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 131 – km 30.000

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 131 for matr. nr. 4 Løftgårde.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 30.000 og er sikret med krydsmærker.

 

Ejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 4a Løftgård, Outrup på banens østlige side, og oprindelig lod på banens vestlige side er tildelt matr. nr. 4b ibd. (areal 1,37 ha). Landbrugsejendommens samlede areal udgør 20,54 ha.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B14-3

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Løftgård, Outrup m.fl. til matr. nr. 4b, 12, 14, 15, 16 og 19a ibd. beliggende på vestsiden af banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 128.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 126, 126a, 127, 128, 128a, 129, 130 og 131)

Der blev af de fremmødte lodsejere rejst spørgsmål til den planlagte vej i projekt 26a frem til arealer vest for banen. Det blev i den forbindelse foreslået, at der laves en jordfordeling i området.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste, at den foreslåede linjeføring beror på drøftelser med de berørte lodsejere og terrænet i området.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 126, 126a, 127, 128, 128a, 129, 130 og 131)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen drøftede herefter de af Vestbanen fremsatte forslag til vejprojekter i området til afløsning af de nedlagte overkørsler. I den forbindelse besluttede kommissionen at anmode Vestbanen om frem til ekspropriationsforretningen at undersøge mulighederne for en jordfordeling i området som alternativ til anlæg af vejprojekt 26a frem til arealerne på vestsiden af banen.

 

Kommissionen tiltrådte det fremlagte forslag, projekt 27.

 

Privat overkørsel nr. 133 – km 30.455

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 133 for en markvej, der tjener som adgang for oprindelig nr. 2 Lundtang.

 

Overkørslen er beliggende i banens km 30.455.

 

Ejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 2a Lundtang By, Lunde på banens østlige side, og oprindelig lod på banens vestlige side er tildelt matr. nr. 2c ibd. (areal 10,37 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B14-4

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a Lundtang By, Lunde m.fl. Det samlede areal for landbrugsejendommen udgør 28,68 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen og på matr. nr. 2a og 2c Lundtang By, Lunde slettes på matrikelkortet, og arealerne overgår til ejers frie råden.

 

Projekt 26b

Der eksproprieres vejret for matr. nr. 2c, 5c og 5e Lundtang By, Lunde over matr. nr. 4b, 4c og 5c ibd. ad eksisterende 4,00 meter bred privat fællesvej på vestsiden af banen fra kommunevej Barfredsvej til matr. nr. 2c ibd.

 

Der eksproprieres vejret for matr. nr. 2c og 5e Lundtang By, Lunde over matr. nr. 5a, 5b og 5f Lundtang By, Lunde ad eksisterende privat fællesvej fra matr. nr. 2a ibd. til kommunevej Barfredsvej.

 

Der tinglyses deklaration om vejret.

 

Fremtidig færdsel fra bygningerne på matr. nr. 2a Lundtang By, Lunde til matr. nr. 2c og 5e ibd. på banens vestside sker ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 5a, 5b og 5f ibd., kommunevej Barfredsvej og eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4b, 4c og 5c ibd.

 

B14-4

Afstanden fra bygningerne på matr. nr. 2a Lundtang By, Lunde til matr. nr. 2c ibd. vil fremover være 1.800 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 138 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 138 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 134 – km 30.697

 

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 134 til matr. nr. 5 Lundtang.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 30.697 og er sikret med krydsmærker.

 

Efterfølgende er del af matr. nr. 5 Lundtang By, Lunde øst for banen inddraget under matr. nr. 4e ibd., og lodden vest for banen er benævnt matr. nr. 5c ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B14-5

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 4e Lundtang By, Lunde m.fl. med samlet areal 49,84 ha. Areal beliggende vest for banen er benævnt matr. nr. 5c ibd. (areal 14,53 ha). Areal beliggende øst for banen er benævnt matr. nr. 4e ibd. (areal 20,46 ha).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Det etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 133.

 

B14-5

Afstanden fra hovedlodden matr. nr. 4e Lundtang By, Lunde til matr. nr. 5c ibd. vil fremover være 260 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 138 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 138 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 138 – km 31.320

Oversigtskort område 14

Besigtigelsesplan område 14

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken for flere år siden. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget. Grøfter er gravet igennem på begge sider af banen.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 133, 134 og 138)

Der blev af de fremmødte lodsejere fremsat forslag om, at der etableres vej langs banen fra skellet mellem matr. nr. 5c og 2c ibd. frem til overkørsel nr. 133.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at det ikke er muligt at lægge en vej i terrænet det anviste sted, idet der på arealet er noteret et naturområde beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og at der i øvrigt forefindes eksisterende vej i området, der kan tinglyses adgang ad.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 133, 134 og 138)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen tiltrådte det fremlagte forslag til vejprojekt, projekt 26b.

 

Henset til den fremtidige anvendelse af den private fællesvej beliggende mellem overkørsel nr. 134 og 137 anmodede kommissionen endvidere Vestbanen om at indarbejde vigepladser i fornødent omfang.

I forbindelse med besigtigelsen i marken blev kommissionen opmærksom på, at den nye private fællesvej ved overkørsel nr. 137 ligger i umiddelbar nærhed til banen. Kommissionen gjorde Vestbanen opmærksom på, at der i lignende sager med Bane­danmark skal søges om tilladelse hos den stedlige kommune til at lede trafik ud så tæt på en overkørsel. Kommissionen anmodede derfor Vestbanen om at undersøge dette nærmere.

 

Privat overkørsel nr. 141 – km 32.918

Oversigtskort område 15

Besigtigelsesplan område 15

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 141 til “Vejen fra Lunde til Lundager” – offentlig vej.

 

Overkørslen blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse.

 

Overkørslen er beliggende i banens km 32.918 og er sikret med krydsmærker.

 

I dag anvendes overkørslen alene som en markoverkørsel for følgende landbrugsejendom:

 

B15-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 5a Lunde By, Lunde m.fl. til matr. nr. 5c ibd., som er beliggende på sydsiden af banen (areal 55,62 ha). Bygningerne til ejendommen er beliggende nord for banen på matr. nr. 5a ibd. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 83,63 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 143.

 

Overflødigt vejareal fra overkørsel nr. 141 mod nord til bygningerne på matr. nr. 10a Lunde By, Lunde nedlægges og slettes på matrikelkortet. Vejarealet overgår til ejers frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Kommissionens bemærkninger

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 143 – km 33.114

 

Oversigtskort område 15

Besigtigelsesplan område 15

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettighed til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 143 til oprindelig matr. nr. 11a, 12 og 13 Lunde.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 33.114.

 

Oprindelig matr. nr. 11a, 12 og 13 Lunde syd for banen er i dag inddraget under matr. nr. 5c Lunde By, Lunde. De oprindelige arealer nord for banen er i dag inddraget under matr. nr. 6a ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B15-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 5a Lunde By, Lunde m.fl. til arealet beliggende syd for banen, matr. nr. 5c ibd. (areal 55,62 ha). Ejendommens bygninger er beliggende på matr. nr. 5a ibd. nord for banen. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 83,63 ha.

 

Forslag

Projekt nr. 28a

Der eksproprieres de nødvendige arealer fra matr. nr. 5a og 6a Lunde By, Lunde til etablering og udbygning af nyt sikringsanlæg i overkørsel nr. 143. Sikringsanlægget udbygges med blinklys og klokke.

 

Der eksproprieres vejret for ejendommen matr. nr. 5a Lunde By, Lunde til fri og uhindret færdsel ad eksisterende privat fællesvej fra bygningerne på matr. nr. 5a ibd. over matr. nr. 6a ibd. til overkørsel nr. 143. Den private fællesvej udvides til 6,00 meters bredde og anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og 1,00 meter bred rabat i hver side.

 

Projekt nr. 28

Der eksproprieres de nødvendige arealer fra matr. nr. 5c og 6h Lunde By, Lunde til etablering af en ny 6,00 meter bred privat fællesvej med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og 1,00 meter bred rabat i hver side på sydsiden af banen fra overkørsel nr. 143 mod øst med tilslutning til eksisterende markvej ved overkørsel nr. 141, samt tilsvarende ny 6,00 meter bred privat fællesvej fra overkørsel nr. 143 mod vest med tilslutning til eksisterende markvej ved overkørsel nr. 148 på matr. nr. 6h ibd.

 

Der tinglyses deklaration til sikring af vejret på matr. nr. 5a, 5c og 6a Lunde By, Lunde for matr. nr. 5c og 6h ibd. og matr. nr. 4f Nr. Nebel By, Nr. Nebel.

 

Fremtidig adgang til matr. nr. 5c og 6h Lunde By, Lunde og matr. nr. 4f Nr. Nebel By, Nr. Nebel sker ad eksisterende og nyanlagte private fællesveje over matr. nr. 5a, 5c og 6a ibd. og overkørsel nr. 143.

 

B15-2

Afstanden mellem matr. nr. 6i Lunde By, Lunde nord for banen til matr. nr. 6h ibd. syd for banen vil fremover være 1.450 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 146 – km 33.277

 

Oversigtskort område 15

Besigtigelsesplan område 15

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 146 til matr. nr. 5 Lunde.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 33.277.

 

Det oprindelige areal nord for banen er i dag benævnt matr. nr. 5e Lunde By, Lunde, og arealet syd for banen er benævnt 5c ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B15-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 5a Lunde By, Lunde m.fl. til matr. nr. 5c ibd. (areal 55,62 ha). Landbrugsejendommens bygninger er placeret på matr. nr. 5a ibd. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 83,63 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 143.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 147 – km 33.764

 

Oversigtskort område 15

Besigtigelsesplan område 15

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 147 til daværende matr. nr. 5 Lunde.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 33.764.

 

Det oprindelige areal nord for banen er i dag benævnt matr. nr. 5e Lunde By, Lunde, og arealet syd for banen er benævnt 5c ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B15-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 5a Lunde By, Lunde m.fl. til matr. nr. 5c ibd. (areal 55,62 ha). Landbrugsejendommens bygninger er placeret på matr. nr. 5a ibd. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 83,63 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 143.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 148 – km 34.011

Oversigtskort område 15

Besigtigelsesplan område 15

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 148 til daværende matr. nr. 6a Lunde.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 34.011 og er sikret med krydsmærker.

 

Oprindelig lod af matr. nr. 6a Lunde er efterfølgende tildelt matr. nr. 6h Lunde By, Lunde syd for banen og matr. nr. 6i ibd. nord for banen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B15-2

Skovejendommen matr. nr. 6h Lunde By, Lunde m.fl. med matr. nr. 6h ibd. (areal 16,35 ha) og matr. nr. 6i ibd. (areal 2,76 ha). Matr. nr. 4f Nr. Nebel By, Nr. Nebel er ligeledes beliggende syd for banen. Skovejendommens samlede areal udgør 21,69 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 143.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 149 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 149 – km 34.343

 

Oversigtskort område 15

Besigtigelsesplan område 15

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret for en markvej. Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 34.343.

 

Markvejen tjente som adgangsvej for oprindelig matr. nr. 6a Lunde. Ved udstykning er matr. nr. 6h og 6i Lunde By, Lunde fraskilt matr. nr. 6a ibd. som en selvstændig skovejendom sammen med matr. nr. 4f Nr. Nebel By, Nr. Nebel.

 

Overkørslen er således overflødig efter ovennævnte udstykning.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen ingen ejendomme.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 141, 143, 146, 147, 148 og 149)

Der blev af de fremmødte lodsejere udtrykt skepsis for det fremlagte projekt, idet adgangen til arealerne på den sydlige side af banen besværliggøres ved lukning af overkørslerne. Det blev samtidig fremhævet, at der i dag er usikkerhed om adgangsrettighederne for de enkelte ejendomme.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at adgangsrettighederne for de enkelte ejendomme vil blive undersøgt nærmere frem til ekspropriationsforretningen for en afklaring af, om projektet medfører begrænsning i disse rettigheder.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 141, 143, 146, 147, 148 og 149)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen tiltrådte ligeledes de af Vestbanen fremlagte forslag til etablering og sikring af vejadgang til arealerne syd for banen, idet kommissionen dog ikke kunne tiltræde den af Vestbanen foreslåede etablering af privat fællesvej fra overkørsel nr. 143 og østpå til overkørsel nr. 141. Kommissionen bemærkede i den forbindelse, at der ved opretholdelse og sikring af overkørsel nr. 143 er sikret fornøden vejadgang til matr. nr. 5c.

 

Henset til den nye private fællesvejs længde og bredde anmodede kommissionen Vestbanen om at indarbejde vigepladser i fornødent omfang.

Kommissionen anmodede endvidere Vestbanen om at sikre vejretten for de berørte ejendomme fra kommunevejen Kastkærvej til overkørsel nr. 143 ad den eksisterende vej i marken.

 

I forbindelse med besigtigelsen i marken blev kommissionen opmærksom på, at den nye private fællesvej ved overkørsel nr. 143 ligger i umiddelbar nærhed til banen. Kommissionen gjorde Vestbanen opmærksom på, at der i lignende sager med Bane­danmark skal søges om tilladelse hos den stedlige kommune til at lede trafik ud så tæt på en overkørsel. Kommissionen anmodede derfor Vestbanen om at undersøge dette nærmere.

 

Privat overkørsel nr. 160 – km 36.047

 

Oversigtskort område 16

Besigtigelsesplan område 16

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 160 til daværende matr. nr. 19b Nr. Nebel.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 36.047 og er sikret med krydsmærker.

 

I dag er matr. nr. 19b Nr. Nebel By, Nr. Nebel syd for banen en del af Statens Skovejendom med direkte adgang til kommunevej Kollevej, og arealet nord for banen er tildelt matr. nr. 19dc ibd. (areal 0,53 ha) med direkte adgang til kommunevej Nymindegabvej.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B16-2

Landbrugsejendommen matr. nr. 19b Nr. Nebel By, Nr. Nebel m.fl. til ejendommens lod nord for banen, matr. nr. 19dc ibd.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Adgang til skovarealerne syd for banen matr. nr. 1au, 19b, 19ax og 58d Nr. Nebel By, Nr. Nebel sker uændret fra kommunevej Kollevej, og vejadgangen til matr. nr. 19dc og 58h Nr. Nebel By, Nr. Nebel sker ad kommunevej Nymindegabvej.

 

B16-2

Afstanden fra matr. nr. 19b Nr. Nebel By, Nr. Nebel til matr. nr. 19dc ibd. vil fremover være 2.600 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 168 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 168 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 167 – km 36.980

Oversigtskort område 16

Besigtigelsesplan område 16

 

Nuværende forhold

Overkørslen er lukket og fjernet i marken for flere år siden. Nedlæggelsen er ikke matrikulært berigtiget. Grøfter er gravet igennem på begge sider af banen.

 

Forslag

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 168 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 168 anførte.

 

Offentlig overkørsel nr. 168 – km 37.103

 

Oversigtskort område 16

Besigtigelsesplan område 16

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 168 til “Vejen fra Præstbøl til Hundhale”.

 

Overkørslen blev etableret som en offentlig overkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 37.103.

 

Overkørslen benyttes alene som stiovergang i forbindelse med boligområdet nord for banen og de rekreative anlæg vest for banen. Stien er sikret med krydsmærker og med parallelbomme på hver side af banen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen ingen ejendomme.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der henvises til den sikrede offentlige overkørsel nr. 166 og den offentlige stiovergang nr. 170.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 160, 167 og 168)

De fremmødte lodsejere anførte, at der bør etableres en sti langs banens vestlige side fra overkørsel nr. 168 og frem til overkørsel nr. 166, der bevares. Herved tilgodeses lokalsamfundet og mulighederne for at spadsere i området. Der blev samtidig fremsat forslag om, at der etableres en sti fra den sikrede overkørsel nr. 158 ved Nymindegabvej og frem til overkørsel nr. 160, således spejderne får en nemmere adgang til området. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om jordfordeling i området med arealer, der henhører under den stedlige kommune.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 160, 167 og 168)

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde lukningen af overkørslerne som fremlagt af Vestbanen.

 

Kommissionen drøftede herefter de af lodsejerne fremsatte forslag. Kommissionen fandt herefter ikke det fornødne grundlag for at pålægge projektet at etablere sti langs banens vestlige side. Kommissionen lagde i den forbindelse vægt på formålet med nedlæggelse og sikring af overkørsler på strækningen og på, at der foreligger fornøden vejadgang til offentlig vej. På den baggrund fandt kommissionen ikke, at der er grundlag for at opfordre Vestbanen til at undersøge mulighederne for jordfordeling i området.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen