Nedlæggelse og sikring af overkørsler Varde – Nørre Nebel, besigtigelsesforretningen den 29. september 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

VARDE – NØRRE NEBEL

(Besigtigelsesforretningen den 29. september 2014)

3. hæfte

 

 

Mandag den 29. september 2014 kl. 9.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Baunhøjvej 45, Oksbøl for at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørsel nr. 69 i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Varde til Nørre Nebel.

 

Forretningen fortsatte kl. 11.00 ud for ejendommen Vesterled 77, Janderup Vestj. for der at afholde en besigtigelsesforretning omfattende overkørsel nr. 37.

 

Forretningen fortsatte herefter kl. 13.30 på Billum Kro i Billum i samme anledning omfattende overkørslerne nr. 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 og 25.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Peter Sigtenbjerggaard, Rask Mølle, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte senioringeniør Kristian Hede.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vestbanen A/S, mødte bestyrelsesformand Poul Rosendahl, direktør Jens Kristian Ørnskov samt rådgiver Mogens Venø Poulsen, LandSyd.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Direktør Jens Kristian Ørnskov redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

På privatbanen mellem Varde og Nørre Nebel ønsker Vestbanen A/S at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 4.695 – 37.103. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen og skabe bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser.

 

Vestbanens overordnede politik på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

I forbindelse med Region Syddanmarks beslutning om at bevare Vestbanen er der afsat midler til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler på hele strækningen fra Varde til Nørre Nebel.

 

Forud for denne besigtigelsesforretning har der været foretaget en gennemgang og registrering af samtlige eksisterende overkørsler på strækningen med det formål at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover har der været afholdt borgermøder/orienteringsmøder på Outrup Hotel og Billum Kro. Borgermøderne og efterfølgende samtaler med lodsejerne har sammen med gennemgangen af de enkelte overkørsler ligget til grund for den endelige udarbejdelse af de løsningsforslag, som Vestbanen ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

Endvidere har der i uge 12 og 13 i foråret 2014 været afholdt en besigtigelsesforretning, hvor Vestbanen er blevet anmodet om at foretage yderligere bearbejdning af forslagene for overkørslerne nr. 16-25, 37-38 og 69.

 

Screeningen, borgermøderne og den tidligere besigtigelsesforretning ligger til grund for den endelige udvælgelse af det løsningsforslag, som Vestbanen A/S nu bringer for ekspropriationskommissionen.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Strækningen er opdelt i 3 delområder benævnt område 1, 3 og 6, og for hvert område er der udarbejdet et oversigtskort og en besigtigelsesplan.

 

Tegningsoversigt.

 

Plan Tegningsnr. Målforhold
Elkærdam Oversigtskort område 1 1:25.000
  Besigtigelsesplan område 1 1:4.000
Janderup Vest Oversigtskort område 3 1:25.000
  Besigtigelsesplan område 3 1:4.000
Oksbøl Nord/Baunehøj Oversigtskort område 6 1:25.000
  Besigtigelsesplan område 6 1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet er beliggende i Varde Kommune i Region Syddanmark.

 

Banen er stationeret fra Varde mod Nørre Nebel med km 0.00 ved Banedanmarks station i Varde.

 

Nedlæggelse af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme. I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Oprindeligt blev der i forbindelse med banens etablering givet godkendelse til anlæg af ca. 205 overkørsler i alt. Efterfølgende er der ved private aftaler mellem Vestbanen og lodsejerne langs banen nedlagt og efterfølgende sket sletning på matrikelkortet af ca. 107 overkørsler, således at der på Vestbanen inden opstart af dette projekt er registreret i alt 98 overkørsler. Ved gennemførelse af det endelige projekt reduceres dette antal til 34 overkørsler, som alle vil være sikrede.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring i følgende områder og overkørsler således:

 

Område 1: Elkærdam Overkørsel nr. 16-25
Område 3: Janderup Vest Overkørsel nr. 37-38
Område 6: Oksbøl Nord/Baunehøj Overkørsel nr. 69

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Vestbanen A/S.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og eventuelt forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres til efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Billum Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Privat overkørsel nr. 16 – km 4.695

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 16 til det daværende matr. nr. 50d Varde Markjorder.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i banens km 4.695.

 

I dag er det oprindelige matr. nr. 50d Varde Markjorder blevet til matr. nr. 50d ibd. (4,74 ha) med ejendommens bygninger beliggende nord for banen og matr. nr. 50q ibd. (2,16 ha) beliggende syd for banen.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B1-2

Landbrugsejendommen matr. nr. 50d Varde Markjorder m.fl. som i alt udgør 11,80 ha. Bygningerne er beliggende på matr. nr. 50d ibd. på banens nordlige side (areal 4,74 ha). Den syd for banen beliggende lod matr. nr. 50q ibd. udgør 2,16 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 1

Overkørsel nr. 18 sikres med blinklys og klokke.

 

Der eksproprieres arealer til anlæg af ny 5,50 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 56g, 59h, 70d og 72e Varde Markjorder. Vejen anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og med 0,75 meter bred rabat i hver side. Der etableres ikke grøfter langs den nye private fællesvej.

 

Den nye private fællesvej fra overkørsel nr. 18 over matr. nr. 56g, 59h, 70d og 72e Varde Markjorder udlægges på matrikelkortet i 5,50 meters bredde.

 

På matrikelkortet udlægges 5,50 meter bred privat fællesvej langs sydsiden af eksisterende bevoksning på matr. nr. 50p Varde Markjorder fra overkørsel nr. 18 til skel mod matr. nr. 50q ibd. Vejen anlægges ikke i marken.

 

Der tinglyses vejret for matr. nr. 72e, 72d, 56g, 59h, 70d og 50q Varde Markjorder over matr. nr. 50p, 56g, 59h, 70b, 70d og 72e Varde Markjorder.

 

Al trafik til/fra matr. nr. 72e, 72d, 56g, 59h og 70d Varde Markjorder henvises til at foregå ad privat fællesvej på sydsiden af banen hen til overkørsel nr. 18 og herfra ad eksisterende privat fællesvej mod nord til kommunevej Vestre Landevej.

 

Parallelvejen syd for banen fra overkørsel nr. 18 til skellet mellem matr. nr. 50q og 82n Varde Markjorder nedlægges. Vejarealet slettes på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden.

 

B1-2

Afstanden mellem ejendommens bygninger og matr. nr. 50q Varde Markjorder vil herefter være 760 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

 

Privat fællesvej i overkørsel nr. 18 – km 4.811

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

I “Forhandlingsprotokollen for Besigtigelses- og Ekspropriationskommissionen” er overkørslen beskrevet som “Overkørsel for en Kærvej, særlig for matr. nr. 50c og 70d” Varde Markjorder.

 

Overkørslen er en privat fællesvej Gl. Kærvej og blev etableret ved banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 4.811 og er sikret med krydsmærke.

 

Overkørslen benyttes af flere ejendomme og brugere i forbindelse med driften af diverse ejendomme. Denne overkørsel bevares derfor, da den er en vigtig del af områdets færdselsmønster.

 

Forslag

Overkørslen opgraderes og sikres med blinklys og klokke.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 16.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 19 – km 5.060

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 19 til daværende matr. nr. 62e Varde Markjorder.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 5.060.

 

I dag er den nordlige lod af matr. nr. 62e ibd. blevet en del af matr. nr. 70b Varde Markjorder beliggende nord for banen, mens den oprindelige sydlige lod af 62c ibd. er inddraget under matr. nr. 70d ibd.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-1

Landbrugsejendom uden beboelse. Ejendommen benytter ikke overkørslen.

 

B1-3

Landbrugsejendom uden beboelse. Ejendommen benytter ikke overkørslen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 16.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 20 – km 5.121

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 20 fælles for oprindelig matr. nr. 59d og 56c Varde Markjorder. I dag er den syd for banen beliggende del af matr. nr. 59d tildelt matr. nr. 59h ibd., og den syd for banen beliggende del af matr. nr. 56c er tildelt matr. nr. 56g ibd.

 

Overkørslen er en privat fællesvej og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 5.121 og er sikret med krydsmærker.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-5

Landbrugsejendommen matr. nr. 59d Varde Markjorder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 59h ibd. syd for banen (areal 1,65 ha). Bygningerne er beliggende nord for banen. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 5,57 ha.

 

B1-6

Landbrugsejendommen matr. nr. 56c Varde Markjorder m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 56g ibd. syd for banen (areal 2,86 ha). Bygningerne er beliggende nord for banen. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 13,48 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 16.

 

B1-5

Afstanden fra ejendommens bygninger til matr. nr. 59h ibd. syd for banen vil fremover være 1.120 meter.

 

B1-6

Afstanden fra ejendommens bygninger til matr. nr. 56g ibd. syd for banen vil fremover være 1.190 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 21 – km 5.309

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 21 fælles for matr. nr. 72c Varde Markjorder og matr. nr. 7d Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 5.309 og er sikret med krydsmærker.

 

I dag er matr. nr. 72c Varde Markjorder – arealet nord for banen – en del af landbrugsejendommen matr. nr. 68a Varde Markjorder m.fl.

 

Den sydlige del af oprindelig matr. nr. 72c Varde Markjorder er i dag en selvstændig, ubebygget ejendom i landzone benævnt matr. nr. 72e ibd. (areal 0,68 ha) med adgang over banen ad overkørsel nr. 21 via privat fællesvej mod nord til kommunevej Vestre Landevej.

 

Den syd for banen beliggende del af oprindelig matr. nr. 7d Hyllerslev By, Janderup er ligeledes i dag en selvstændig, ubebygget ejendom i landzone, matr. nr. 7z ibd. (areal 0,34 ha).

 

Endvidere benyttes overkørslen til drift af matr. nr. 72d Varde Markjorder, som er en del af landbrugsejendommen (B1-9), Janderup via et vejudlæg på matr. nr. 72e ibd. Ejendommen har ikke andre muligheder for at komme til arealet, og overkørslen har tilsyneladende altid været anvendt som adgang.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-8

Ejendommen matr. nr. 72e Varde Markjorder. Ejendommens areal udgør 6.834 m2, og ejendommen er ubebygget, beliggende i landzone.

 

B1-9

Landbrugsejendommen matr. nr. 3d Nr. Hebo, Janderup m.fl. Bygningerne er beliggende nord for banen på kommunevej Hebovej. Matr. nr. 72d Varde Markjorder udgør 2,48 ha. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 104,37 ha.

 

B1-11

Ejendommen matr. nr. 7z Hyllerslev By, Janderup. Ejendommens areal udgør 3.442 m2, og ejendommen er ubebygget, beliggende i landzone.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 16.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 7z, 10z og 55 Hyllerslev By, Janderup berigtiges på matrikelkortet.

 

Der tinglyses vejret ad den private fællesvej over matr. nr. 7z, 10z og 55 Hyllerslev By, Janderup for matr. nr. 7z og 10y Hyllerslev By, Janderup som adgangsvej til kommunevej Elkærdamvej.

 

B1-9

Fremtidig adgang til matr. nr. 72d Varde Markjorder sker ad kommunevej Vestre Landevej, eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 70b ibd. og overkørsel nr. 18, videre ad nyudlagt 5,50 meter bred privat fællesvej anlagt på sydsiden af banen. Afstanden fra ejendommens bygninger på Hebovej til matr. nr. 72d ibd. vil fremover være 3.560 meter.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 23 – km 5.970

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 23 fælles for matr. nr. 10x og 10n Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 5.970 og er sikret med krydsmærke.

 

I dag er den sydlige del af oprindelig matr. nr. 10x Hyllerslev By, Janderup benævnt matr. nr. 10af ibd. som en del af landbrugsejendommen matr. nr. 8d ibd. m.fl. Ejendommen har facade direkte til kommunevej Elkærdamvej og benytter derfor ikke overkørsel nr. 23.

 

Den nordlige del af oprindelig matr. nr. 10x ibd. er inddraget under matr. nr. 7af ibd., der har direkte adgang til/fra kommunevej Elkærdamvej.

 

Oprindelig matr. nr. 10n Hyllerslev By, Janderup nord for banen er i dag benævnt matr. nr. 10ah ibd. (areal 1,51 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B1-12

Landbrugsejendommen matr. nr. 7y Hyllerslev By, Janderup m.fl. Matr. nr. 10ah ibd. er beliggende på nordsiden af banen (areal 1,51 ha), og matr. nr. 10n ibd. er beliggende på sydsiden af banen (areal 1,84 ha). Bygningerne ligger på nordsiden af banen på matr. nr. 7y ibd. Landbrugsejendommen udgør i alt 4,98 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Det til landbrugsejendommen matr. nr. 7y Hyllerslev By, Janderup m.fl. tilhørende areal beliggende syd for banen matr. nr. 10n ibd. (areal 1,84 ha) eksproprieres. Vestbanen beholder arealet, der er tilplantet med skov.

 

På det eksproprierede areal er tinglyst deklaration for Varde Forsyning om spildevandsledning. Der tinglyses ny deklaration om sikring af vejret til ledningen og til det eksproprierede areal ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 5d, 8d, 14o, 14p og 18a Hyllerslev By, Janderup. Der sikres ligeledes vejret for matr. nr. 14p Hyllerslev By, Janderup over matr. nr. 8d ibd.

 

B1-12

Landbrugsejendommen matr. nr. 7y og 10ah Hyllerslev By, Janderup har direkte adgang til kommunevej Oksbølvej. Fremtidigt areal 3,14 ha.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 24 – km 6.188

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved banens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 24 til de daværende matr. nr. 10m og 10n Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som en markoverkørsel i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 6.188 og er sikret med krydsmærke.

 

Lod af matr. nr. 10n nord for banen er nu tildelt matr. nr. 10ah ibd. (areal 1,51 ha) og matr. nr. 10n syd for banen har areal 1,84 ha.

 

Matr. nr. 10m ibd. nord for banen har areal 1,03, mens lodden syd for banen nu er tildelt matr. nr. 10ag ibd. (areal 1,72 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B1-12

Landbrugsejendommen matr. nr. 7y Hyllerslev By, Janderup m.fl. til den del af ejendommen, der er beliggende syd for banen, matr. nr. 10n ibd. (areal 1,84 ha). Bygningerne er beliggende på nordsiden af banen, og landbrugsejendommen udgør i alt 4,98 ha.

 

B1-13

Landbrugsejendommen matr. nr. 10m Hyllerslev By, Janderup m.fl. til den del af ejendommen, der er beliggende på sydsiden af banen, matr. nr. 10ag ibd. areal 1,72 ha. Bygningerne er beliggende på nordsiden af banen, og landbrugsejendommens samlede areal udgør 2,95 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der sikres vejret til matr. nr. 10ag Hyllerslev By, Janderup ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 5d, 8d, 14o, 14p og 18a Hyllerslev By, Janderup til kommunevej Elkærdamvej.

 

På arealet er beliggende en pumpestation tilhørende Varde Forsyning. Der tinglyses vejret for Varde Forsyning som beskrevet under “Forslag” ved overkørsel nr. 23.

 

B1-12

Der henvises til “Forslag” under overkørsel nr. 23.

 

B1-13

Afstanden fra ejendommens bygninger på matr. nr. 10m Hyllerslev By, Janderup til matr. nr. 10ag ibd. vil fremover være 2.740 meter. Ejendommens bygninger har uændret adgang til kommunevej Oksbølvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 25 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 25 – km 6.296

 

Oversigtskort område 1

Besigtigelsesplan område 1

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 25 til daværende matr. nr. 10m Hyllerslev By, Janderup.

 

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 6.296.

 

Matr. nr. 10m ibd. ligger i dag nord for banen (areal 1,03 ha) og matr. nr. 10ag ibd. syd for banen (areal 1,72 ha).

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendom:

 

B1-13

Landbrugsejendommen matr. nr. 10m Hyllerslev By, Janderup m.fl. til den del af ejendommens lod 10ag ibd. beliggende på sydsiden af banen (areal 1,72 ha). Bygningerne er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommens areal udgør 2,95 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

B1-13

Der henvises til bemærkninger under “Forslag” ved overkørsel nr. 24.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 og 25)

Der blev af en række lodsejere rejst kritik af, at det ikke var op til de enkelte brugere af overkørslerne, hvorvidt overkørslerne kunne nedlægges eller ej. Der blev henvist til, at såfremt en overkørsel anvendes ofte af de berørte lodsejere i driften af ejendommen, bør den opretholdes. Forslaget blev suppleret med anmodning om, at hver anden overkørsel på strækningen opretholdes.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at der er gennemført en screening af overkørslerne, der har vist, at ved den fremlagte løsning kan der lukkes flest mulige overkørsler til gavn for sikkerheden på banen samtidig med, at der anvises fornuftige adgangsveje for de berørte ejendomme.

 

Flere lodsejere fremsatte spørgsmål om den fremtidige sikring af overkørsel nr. 18. Hertil oplyste Vestbanens repræsentanter, at der etableres klokke og blink ved overkørslen, men ikke bomanlæg. Denne type sikring er af Banedanmark vurderet tilstrækkelig ud fra hensynet til den trafikmængde og trafiktype, som overkørslen skal betjene.

 

Der blev fremsat forslag om at bevare ramperne og svellerne ved de overkørsler, som søges nedlagt, idet passage på tværs af banen således hurtigt kan genetableres. Der blev henvist til en forventning om, at banen nedlægges inden for en 5 årig periode.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at der ikke er en forventning om nedlæggelse af banen, og at det er tvingende nødvendigt at fjerne ramper og sveller ved lukkede overkørsler, således at trafikanterne ikke tror, at banen kan krydses lovligt og sikkert det pågældende sted. Det blev endvidere oplyst, at uautoriserede krydsninger af banen er ulovligt.

 

Der blev rejst spørgsmål til udformningen af erstatningsvejen langs banen, hvortil Vestbanens repræsentanter oplyste, at vejen anlægges som privat fællesvej i en tilstand, der kan betjene den trafik, som skal køre derpå. Vestbanens repræsentanter henviste endvidere til, at der afholdes 1 års og 5 års eftersyn af vejen med henblik på at konstatere anlægstekniske fejl, der i så fald vil blive udbedret. Almindeligt slid på vejen udbedres ikke af Vestbanen, der henviser til gældende regler for private fællesveje og de vejberettigedes vedligeholdelse heraf efter brugen af vejen.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 og 25)

Kommissionen drøftede de fremsatte forslag og bemærkninger indgående, herunder særligt forslaget om at opretholde hver anden overkørsel baseret på den enkelte lodsejers vurdering af behovet for overkørslen.

 

På baggrund af de indgående drøftelser besluttede kommissionen at tiltræde det af Vestbanen fremlagte forslag.

 

Kommissionen har i den forbindelse taget udgangspunkt i målsætningen om at forbedre sikkerheden på banen og den overordnede målsætning om at reducere antallet af overkørsler. Kommissionen bemærker, at det af Vestbanen fremlagte forslag opfylder denne målsætning, og at opgraderingen af overkørsel nr. 18 og bevaring af overkørsel nr. 22 samlet set tilgodeser tilgængeligheden for flest berørte lodejere.

 

Kommissionen anmoder Vestbanen om frem til ekspropriationsforretningen at bearbejde vejsvinget på matr. nr. 5d og 18a Hyllerslev By, Janderup med henblik på at sikre tilgængelighed for større landbrugskøretøjer.

 

Kommissionen anmoder tillige anlægsmyndigheden om, at vejadgangen til matr. nr. 50q Varde Markjorder over matr. nr. 50p ibd. tillige udlægges som en 5,50 meter bred privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Endelig anmoder kommissionen om, at Vestbanen sikrer, at eksisterende vej fra overkørsel nr. 18 og frem til ny erstatningsvej opgraderes i fornødent omfang.

 

 

Privat overkørsel nr. 37 – km 9.346

 

Oversigtskort område 3

Besigtigelsesplan område 3

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 37 til den daværende Byvej, og overkørslen er derfor etableret som en offentlig overkørsel.

 

Byvejen er efterfølgende blevet til privat fællesvej.

 

Overkørslen er stiftet som offentlig overkørsel og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 9.346 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen benyttes som overkørsel for privat fællesvej, der er adgangsvej for ejendommene matr. nr. 14a m.fl., 17bc og 15ap Janderup By, Janderup. Herudover benyttes overkørslen flittigt af motionister.

 

På baggrund af ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B3-1

Landbrugsejendommen matr. nr. 14a Janderup By, Janderup m.fl. Hele ejendommen er beliggende syd for banen. Landbrugsejendommens samlede areal udgør 32,74 ha.

 

B3-2

En beboelsesejendom i landzone matr. nr. 15ap Janderup By, Janderup. Arealet udgør 8.880 m2.

 

B3-3

En beboelsesejendom i landzone matr. nr. 17bc Janderup By, Janderup. Arealet udgør 701 m2.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 10

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 11d, 14a og 43b Janderup By, Janderup til udvidelse af og mindre forlægning af eksisterende privat fællesvej fra østskellet ved matr. nr. 21a ibd. mod øst og sydøst til kommunevej Åkirkevej. Vejen forlægges øst om eksisterende brønd ud for gårdspladsen ved bygningerne på matr. nr. 14a ibd. Vejen anlægges med 4,00 meter bred grusbelagt kørebane og med 0,75 meter rabat i hver side.

 

Vejudlægget berigtiges på matrikelkortet, og der sikres vejret for matr. nr. 14a, 15ap, 17bc, 20f, 20h og 21a Janderup By, Janderup ved tinglysning af servitut om vejret på matr. nr. 14a, 11d og 43b ibd.

 

Matr. nr. 11d og 43b Janderup By, Janderup pålægges servitut om oversigt.

 

Fremtidig adgang til ejendommene B3-1, B3-2, B3-3, B3-4 og B3-5 skal ske ad 5,5 meter bred privat fællesvej over matr. nr. 14a, 11d og 43b Janderup By, Janderup til kommunevej Åkirkevej.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 38 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 38 anførte.

 

 

Privat overkørsel nr. 38 – km 9.490

 

Oversigtskort område 3

Besigtigelsesplan område 3

 

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 38 for den daværende fællesvej.

 

Overkørslen er privat og blev etableret i forbindelse med jernbanens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 9.490 og er sikret med krydsmærker.

 

Overkørslen er adgangsvej for beboelsesejendommene matr. nr. 20f og 20h samt 21a Janderup By, Janderup beliggende på banens sydlige side ad eksisterende privat fællesvej til kommunevej Vesterled.

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B3-4

Beboelsesejendom matr. nr. 20f og 20h Janderup By, Janderup beliggende i landzone. Areal af ejendommen udgør 1.434 m2.

 

B3-5

Beboelsesejendom matr. nr. 21a Janderup By, Janderup beliggende i landzone. Areal af ejendommen udgør 4.635 m2.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejudlægget i overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres afløsningsanlæg som beskrevet under overkørsel nr. 37.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedr. overkørslerne nr. 37 og 38)

Der var forud for forretningen fremsendt et alternativt forslag til etablering af ny privat fællesvej. De fremmødte lodsejere uddybede forslaget overfor kommissionen.

 

Ved forslaget etableres der ny privat fællesvej fra eksisterende privat fællesvej øst for skellet ved matr. nr. 21a Janderup By, Janderup og i ret linje over matr. nr. 14a ibd. syd for ejendommen matr. nr. 15ap ibd. og over matr. nr. 12a ibd. frem til kommunevej Åkirkevej. I det af lodsejerne fremsatte forslag indgår der en jordfordeling mellem ejendommene matr. nr. 14a ibd. og matr. nr. 12a ibd. m.fl., således at landbrugsarealerne til de to ejendomme fremtidig er beliggende henholdsvis syd og nord for den foreslåede private fællesvej.

 

De fremmødte lodsejere anførte, at det fremsatte forslag vil medføre en besparelse på ca. 100.000 kr. til vejanlæg i forhold til det af Vestbanen fremlagte forslag, ligesom forslaget vil betyde lettere og mere sikker adgang til byen, herunder skolen, idet den foreslåede vej er kortere og tilsluttes Åkirkevej tættere på byen. Lodsejerne anførte videre, at der var enighed blandt hovedparten af de berørte lodsejere om det fremlagte forslag, idet ejeren af matr. nr. 12a, 11c, 1b og 42b dog ikke har medvirket, ligesom pågældende ikke deltog i forretningen.

 

Blandt de fremmødte lodsejere var der bekymring for oversigtsforholdene ved den af Vestbanen foreslåede vejtilslutning ved Åkirkevej, herunder særligt eventuelle pålæg af oversigtsservitut, der kan medføre krav til beskæring af beplantning.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at oversigtsforholdene på stedet er undersøgt tilbundsgående, og at tilslutningen det pågældende sted er særlig gunstig idet vejens kurve optimerer oversigten. Vestbanens repræsentanter henviste endvidere til, at Åkirkeby er en lukket vej med meget lille årsdøgntrafik, og at vejen i dag oftest anvendes af gående og motionister. Vestbanens repræsentanter medgav, at såfremt projektet vedtages, vil der blive pålagt oversigtsservitut på de tilgrænsende ejendomme, hvilket kan betyde, at noget beplantning skal beskæres. Det vil der i givet fald blive gjort op med ved en ekspropriationsforretning, hvor der er præcist kendskab til udstrækningen af oversigtsservitutten.

 

De fremmødte lodsejere anførte, at kirkestien i dag ikke opleves som gennemskæring af marken på samme vis, som en ny vej på arealet vil opleves, idet kirkestien i dag alene anvendes af gående ca. hver anden dag. En egentlig vej på arealet med tilhørende trafik vil betyde en reel gennemskæring af marken.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at såfremt projektet fremmes, vil der blive anlagt vej på arealet med en 4 meter bred grusbefæstet kørebane og 0,75 meter brede rabatter.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedr. overkørslerne nr. 37 og 38)

Kommissionen drøftede det af de fremmødte lodsejere fremlagte forslag indgående og sammenholdte forslaget med det af Vestbanen fremlagte.

 

Kommissionen drøftede særligt det forhold, at der ved det af lodsejerne fremsatte forslag skal eksproprieres areal til vej, hvor der i dag ikke er udlagt vej, hverken på matrikelkortet eller i marken. Kommissionen bemærkede i den forbindelse, at ikke alle de ved forslaget berørte lodsejere har medvirket ved det fremsatte forslag eller var til stede ved forretningen. Da ekspropriation i sig selv er et stort indgreb i borgernes rettigheder, bør dette kun finde sted, når indgrebet er strengt påkrævet, og ikke blot fordi det for enkelte berørte skønnes hensigtsmæssigt, jf. grundlovens § 73, stk. 1, 2 pkt.

 

Kommissionen noterede sig, at det af lodsejerne fremsatte forslag giver en kortere adgang til kommunevej Åkirkevej. Kommissionen finder dog ikke, at ønsket om en kortere adgang til kommunevej Åkirkevej kan begrunde et ekspropriationsindgreb, der ikke er strengt påkrævet. Et sådant indgreb vil efter kommissionens opfattelse være ugyldig, jf. Vestre Landsret i U2002.2281V.

 

Kommissionen noterede sig endvidere, at den udlagte kirkesti i dag ikke forhindrer kørende trafik, om end udlægget muligvis ikke har været benyttet for nylig.

 

Kommissionen besluttede herefter, at det af Vestbanen fremlagte forslag for nedlæggelse af overkørslerne og etablering af erstatningsvej, projekt nr. 10, vedtages.

 

 

Privat overkørsel nr. 69 – km 16.827

 

Oversigtskort område 6

Besigtigelsesplan område 6

Nuværende forhold

Eksisterende rettigheder til overkørslen:

 

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret ad overkørsel nr. 69 for en fællesvej, der oprindelig betjente ejendommen matr. nr. 11b Borre By, Ål og eventuelt flere ejendomme.

 

Den vest for banen beliggende lod er efterfølgende udstykket som en selvstændig landbrugsejendom matr. nr. 11n Borre By, Ål, og en del af den øst for banen beliggende lod af matr. nr. 11b ibd. er sammen med østlig lod af matr. nr. 11d ibd. tildelt matr. nr. 11o ibd. og afhændet til landbrugsejendommen matr. nr. 6b Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. Endelig er yderligere en del af matr. nr. 11b Borre By, Ål tildelt matr. nr. 11f ibd. og fraskilt ejendommen til sammenlægning med ovennævnte land-brugsejendom matr. nr. 6b Ø. Vrøgum By, Ål m.fl.

 

Overkørslen er privat og blev etableret som overkørsel for en fællesvej i forbindelse med banens anlæggelse. Overkørslen er beliggende i km 16.827 og er sikret med blinklys og klokke.

 

Med udgangspunkt i ovenstående vedrører overkørslen følgende ejendomme:

 

B6-3

En landbrugsejendom matr. nr. 6b Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. (samlet areal 104,27 ha). Landbrugsejendommen har endvidere vejret ad privat fællesvej mod nord til kommunevej Vigtoftvej.

 

B6-6

En beboelsesejendom i landzone matr. nr. 11b Borre By, Ål (areal 1,73 ha).

 

B6-7

En landbrugsejendom i landzone matr. nr. 11n Borre By, Ål (areal 2,92 ha).

 

Forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Vejarealet slettes på matrikelkortet.

 

Projekt nr. 18

Der eksproprieres arealer fra matr. nr. 6b Ø. Vrøgum By, Ål og matr. nr. 11f Borre By, Ål til anlæg af en ny 5,50 meter bred privat fællesvej fra gårdspladsen på matr. nr. 11b ibd. mod øst langs nordskellet af denne ejendom og videre mod nord på vestsiden af eksisterende læhegn til eksisterende privat fællesvej. Vejen anlægges med 4 meter bred grusbelagt kørebane og 0,75 meter bred rabat i begge sider. Vejen udlægges på matrikelkortet som 5,50 meter bred privat fællesvej. Der tinglyses servitut om vejret på matr. nr. 6b Ø. Vrøgum By, Ål samt på matr. nr. 11f Borre By, Ål til sikring af vejret for matr. nr. 11b ibd.

 

Endvidere eksproprieres areal fra matr. nr. 6b Ø. Vrøgum By, Ål til regulering af den private fællesvejs udkørsel til Vigtoftvej.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 11o Borre By, Ål fra matr. nr. 11b ibd. til overkørsel nr. 69 nedlægges. Vejarealet slettes på matrikelkortet og overgår til ejers frie råden.

 

Det fysiske vejareal på matr. nr. 11n Borre By, Ål fjernes i marken.

 

B6-3

Fremtidig adgang til offentlig vej for ejendommen matr. nr. 6b Ø. Vrøgum By, Ål m.fl. (samlet areal 104,27 ha) henvises til fremover alene at foregå ad privat fællesvej mod nord til kommunevej Vigtoftvej.

 

B6-6

Fremtidig adgang til offentlig vej for ejendommen matr. nr. 11b Borre By, Ål henvises til fremover at foregå ad privat fællesvej mod nord til kommunevej Vigtoftvej.

 

B6-7

Landbrugsejendommen matr. nr. 11n Borre By, Ål har uændret adgang til kommunevej Baunhøjvej.

 

B6-8

Beboelsesejendom i landzone matr. nr. 5a Ø. Vrøgum By, Ål har uændret adgang ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 6b ibd. til kommunevej Vigtoftvej.

 

B6-9

Beboelsesejendom i landzone matr. nr. 6c Ø. Vrøgum By, Ål har uændret adgang ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 6b ibd. til kommunevej Vigtoftvej.

 

Bemærkninger til forslaget

De fremmødte lodsejere fremsatte kritik af det af Vestbanen fremlagte forslag om nedlæggelse af privat overkørsel nr. 69. Der blev henvist til, at overkørslen i dag betjener tung landbrugstrafik, der ved en nedlæggelse af overkørslen skal køre gennem byen. Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt den anviste eksisterende vej fra ejendommen Baunhøjvej 47 og frem til Vigtoftvej kan betjene tung landbrugstrafik. I den forbindelse henviste lodsejerne til, at vejen flere steder periodisk står under vand i vinterhalvåret.

 

Vestbanens repræsentanter oplyste hertil, at vejens bæreevne er blevet undersøgt ved en konsulent. Undersøgelsen viser, at vejens bæreevne er indenfor normalområdet, dog med visse svage punkter.

 

Der blev fremsat forslag om skiltning ved Baunhøjvej om, at overkørslen er lukket, således trafikken ikke kører forgæves frem til overkørslen.

 

Varde Kommunes repræsentant oplyste, at kommunen ikke har planer om skiltning, men at henvisningen til husnumrene 45 og 47 vil blive fjernet ved Baunhøjvej.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede det fremlagte forslag indgående, herunder særligt det forhold, at vejadgangen fra ejendommen Baunhøjvej 47 og frem til Vigtoftvej efter det af lodsejerne oplyste ikke er i stand til at betjene tung landbrugstrafik hele året.

 

På baggrund af disse drøftelser besluttede kommissionen at tiltræde det af Vestbanen fremlagte forslag om nedlæggelse af privat overkørsel nr. 69 og etablering af ny privat fællesvej fra ejendommen Baunhøjvej 45 og frem til eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 6b Ø. Vrøgum By, Ål (projekt nr. 18).

 

Kommissionen anmoder samtidig Vestbanen om frem til ekspropriationsforretningen at undersøge eksisterende vej på matr. nr. 6b ibd. fra bygningerne og frem til Vigtoftvej med henblik på opgradering af vejen i fornødent omfang.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Peter Sigtenbjerggaard

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen