Nedlæggelse og sikring af overkørsler Viborg – Skive, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. april 2012

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

VIBORG – SKIVE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. april 2012)

5. hæfte

 

 

Onsdag den 18. april 2012 kl. 8.30 samledes kommissionen ud for overkørsel nr. 62 i Ravnstrup for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse af overkørsler på jernbanestrækningen Viborg – Skive.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel Nielsen, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Carsten Jørgensen, ingeniør Sanne Fyrstenberg, Rambøll, ingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll, landinspektør Preben Lyngsø, LIFA og landinspektør Terese Fuglsang, LIFA.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 16. januar 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

På strækningen mellem Viborg og Skive ønsker Banedanmark at nedlægge den offentlige overgang – kirkesti – i km 47.111 og den offentlige niveau overkørsel nr. 62 i km 47.349. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

Der har forud for denne forretning været foretaget en screening af den offentlige overgang i km 47.111 og offentlig overkørsel nr. 62, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøde den 20. januar 2011 for beboerne ved overkørsel nr. 62 og den offentlige overgang – kirkesti – i km 47.111. Resultatet af screeningen og borgermøderne har været forelagt ekspropriationskommissionen den 3. maj 2011 (1. hæfte, Udskrift af forhandlingsprotokollen for statsekspropriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Viborg – Skive). På baggrund af deres beslutning er følgende projekt nu udarbejdet og fremlægges som en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning for ekspropriationskommissionen omhandlende den offentlige overgang – kirkesti – i km 47.111 og den offentlige niveau overkørsel nr. 62 i km 47.349.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, som overgangen og overkørslen tjener som adgang for samt hvilke veje, som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslen.

 

Tegningsoversigt

 

Tegnings. nr.                                         Plan                                  Målforhold

SA-32-047349-06-10       Besigtigelses- og ekspropriationsplan

ovk. nr. 62 og kirkesti ovg.                     1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Viborg mod Skive.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning af følgende overkørsler:

 

Viborg Kommune:

Offentlig niveau overgang – kirkesti                                          km 47.111

Offentlig niveau overkørsel nr. 62                                            km 47.349

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter ligeledes havde lejlighed til at udtale sig.

 

Følgende passerede vedrørende den enkelte overkørsel:

 

Offentlig overgang – kirkesti – km 47.111 og offentlig overkørsel nr. 62 – km 47.349

 

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-32-047349-06-10

 

Nuværende forhold

Den offentlige overgang – kirkesti – km 47.111, herefter ovg. kirkesti, og den offentlige overkørsel nr. 62 – km 47.349, herefter ovk. 62, er etableret i 1940 i forbindelse med forlægningen af en del af statsbanestrækningen Viborg – Skive.

 

Ovk. 62 er i marken sikret med helbomanlæg.

 

Ovg. kirkesti er alene markeret med krydsskilte. Stien er ikke synlig i marken, og stiudlægget er slettet på matrikelkortet på banens sydside.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet ovk. 62 og ovg. kirkesti tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener de som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 1

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 16m Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. Ejendommen er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør 26,4 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 3a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. beliggende på banens nordlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 3a ibd. udgør ca. 2,2 km.

 

Nr. 2

Landbrugsejendommen matr. nr. 8a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 8g ibd. på 2,0 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 8a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør 23,7 ha.

 

Nr. 3

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 9h, 9f og 9i ibd. på 1,5 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 9a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør 35,1 ha.

 

Nr. 4

Landbrugsejendommen matr. nr. 11a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 11g ibd. på 1,3 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 11a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør 13,2 ha.

 

Nr. 5

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 4r Ravnstrup By, Ravnstrup beliggende på banens sydlige side på 1,3 ha.

 

Nr. 6

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. Ejendommens lod matr. nr. 4ae ibd. udgør et vejareal på 245 m2 og er en del af det vejareal, som går fra kommunevejen Åbakken og frem til overkørsel 62 beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 4a ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør 16,6 ha.

 

Nr. 7

Landbrugsejendommen matr. nr. 10a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. på i alt 29,0 ha med hele ejendommen beliggende på banens nordlige side. Bygningerne forefindes på matr. nr. 10a ibd. Ejerne benytter ikke overkørslen i dag, idet der kan køres over egne jorder til matr. nr. 10g ibd.

 

Nr. 8

Landbrugsejendommen matr. nr. 10b Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. på i alt 19,8 ha med hele ejendommen beliggende på banens nordlige side. Bygningerne forefindes på matr. nr. 10b ibd. Ejeren benytter ikke overkørslen i dag.

 

Nr. 9

Landbrugsejendommen matr. nr. 4a Jegstrup By, Ravnstrup m.fl. på i alt 19,9 ha med hele ejendommen beliggende på banens nordlige side. Bygningerne forefindes på matr. nr. 4a ibd. Ejeren benytter ikke overkørslen i dag, idet der kan køres over egne jorder til matr. nr. 4h ibd.

 

Forslag

Ovg. kirkesti og ovk. 62 nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4a Jegstrup By, Ravnstrup og matr. nr. 8a, 9a og 10a Ravnstrup By, Ravnstrup med adgang fra kommunevejen Jegstrupvej Vest.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4a Jegstrup By, Ravnstrup, matr. nr. 8a, 9a og 10a Ravnstrup By, Ravnstrup og eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 4ae, 4r, “c” og 11g ibd. udlægges i 5,50 m’s bredde, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider; hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres vigepladser på matr. nr. 8a, 9a og 10a ibd. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 4a Jegstrup By, Ravnstrup, matr. nr. 4ae, 4r, 8a, 9a, 10a, 10b og 11g Ravnstrup By, Ravnstrup. Eksisterende vejudlæg i marken berigtiges på matrikelkortet. Derudover skal der eksproprieres areal fra matr. nr. 3h ibd. til renovering af eksisterende vejbelægning.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved udkørslen til kommunevejen Jegstrupvej Vest pålægges matr. nr. 10a Ravnstrup By, Ravnstrup og matr. nr. 4a Jegstrup By, Ravnstrup servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for kommunevejen Jegstrupvej Vest.

 

Vejarealer over matr. nr. 4a Jegstrup By, Ravnstrup, matr. nr. 8a, 8g, 9a, 10a, 11g, 16m og 38 (banen) Ravnstrup By, Ravnstrup nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Vejudlægget på matr. nr. 3h Ravnstrup By, Ravnstrup slettes på matrikelkortet, da vejen ikke længere er adgangsvej for andre ejendomme end ejeren af matr. nr. 3h ibd. m.fl. Vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider; hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende kørespor over matr. nr. 16m Ravnstrup By, Ravnstrup langs banens sydlige side optages og udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej med den bredde, den har i marken, som adgangsvej for matr. nr. 8g ibd. Dette erstatter den tidligere udlagte private fællesvej, der nedlægges på matrikelkortet.

 

Nr. 1, 3, 5, 6, 7, 8 og 9

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af ovg. kirkesti og ovk. 62.

 

Nr. 2

Adgang til matr. nr. 8g Ravnstrup By, Ravnstrup henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 9a, 10a, 10b ibd. og 4a Jegstrup By, Ravnstrup, videre ad kommunevejen Jegstrupvej Vest, statsvej Holstebrovej, kommunevejene Nybrovej og Åbakken, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4ae, 4r, “c”, 11g og 16m Ravnstrup By, Ravnstrup. Omvejen udgør: 2 x 2.400 m.

 

Nr. 4

Adgang til matr. nr. 11g Ravnstrup By, Ravnstrup henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 8a, 9a, 10a, 10b ibd. og 4a Jegstrup By, Ravnstrup, videre ad kommunevejen Jegstrupvej Vest, statsvej Holstebrovej, kommunevejene Nybrovej og Åbakken, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 4ae, 4r og “c” Ravnstrup By, Ravnstrup. Omvejen udgør: 2 x 2.850 m.

 

Bemærkninger til forslaget

En række lodsejere fremsatte forslag om en ændret vejføring, hvorefter vejforløbet over matr. nr. 10a Ravnstrup By, Ravnstrup erstattes af et nyt vejforløb, der udlægges og anlægges langs den østlige side af skellet mellem matr. nr. 9a og 10a ibd. mod syd frem til kommunevej Jegstrupvej Vest og tilsluttes denne.

 

Som begrundelse herfor anførte lodsejerne og disses repræsentant, at det er en langt bedre driftsmæssig løsning for ejeren af matr. nr. 10a ibd., der har kvægdrift på begge sider af eksisterende privat fællesvej. Herudover forbedres tilkørselsforholdene for ejendommen matr. nr. 11a ibd., idet der årligt modtages betalende gæster i en besøgshave på denne ejendom.

 

Viborg Kommunes repræsentant oplyste, at kommunen ikke er indstillet på at give tilladelse til tilslutning af det fremsatte vejforslag til kommunevej Jegstrupvej Vest ud fra trafiksikkerhedsmæssige synspunkter.

 

Banedanmarks repræsentanter havde ingen bemærkninger til det fremsatte forslag.

 

Der blev endvidere fremsat forslag om, at vejforløbet over matr. nr. 9a ibd. flyttes længere mod nord, og at eksisterende gyllebeholder fjernes i den forbindelse.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste i den forbindelse, at projektet ikke vil bekoste nedtagelse af gyllebeholderen, og at vejen kan forblive i den eksisterende vejs tracé.

 

Kommissionens beslutning

Efter en indgående drøftelse af det af lodsejerne fremsatte forslag sammenholdt med det af Banedanmark fremlagte forslag besluttede kommissionen at tiltræde, at overkørsel nr. 62 lukkes, og at det af Banedanmark fremlagte forslag vedtages.

 

Kommissionen har herved lagt vægt på, at der består eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 10a ibd., der kan anvendes. Endvidere lagde kommissionen vægt på, at det af lodsejerne fremsatte forslag til vejføring ikke kan forventes at opnå den nødvendige tilladelse fra Viborg Kommune.

 

Kommissionen besluttede endvidere, at den på matr. nr. 9a påtænkte vigeplads ikke skal placeres ved gyllebeholder, men i stedet placeres længere mod skellet til matr. nr. 10m ibd. på den sydlige side af eksisterende vej.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-10 inkl. samt 10A, 10B og 10C opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. maj 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatningen. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

                   Niels Wind-Friis                                    Ole Riber Kjær

Bent Braüner                           Niels Juel Nielsen

 

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen