Nedlæggelse og sikring af overkørsler Viborg – Skive, besigtigelsesforretning den 11. december 2012

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

VIBORG – SKIVE

(Besigtigelsesforretningen den 11. december 2012)

11. hæfte

 

 

Tirsdag den 11. december 2012 kl. 8.30 samledes kommissionen på Højslev Kro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen fra Viborg til Skive.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidl. gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Bent Braüner, Bryrup og Arne Lauridsen, Erslev, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Skive Kommune mødte Allan Baggesgaard.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Sanne Fyrstenberg, civilingeniør Stine Baldus Gæmelke (Rambøll), ingeniør Morten Stycke (Rambøll) og landinspektør Terese Fuglsang (Lifa).

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 22. september 2011 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Sanne Fyrstenberg og Stine Baldus Gæmelke redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Viborg og Skive ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen km 65.707 – 66.898. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 65.707 – 66.898 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøde ved overkørsel nr. 93 den 15. juni 2011 for beboerne på strækningen mellem overkørsel nr. 90-93. Screeningen og borgermødet har ligget til grund for den endelige udvælgelse af det løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje, som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr.                     Plan                                                           Målforhold

SA-32-065707-05-12      Besigtigelsesplan ovk. nr. 90, 91 og 93        1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Skive Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Viborg mod Skive.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning af følgende overkørsler.

 

Skive Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 90                              km 65.707

Privat niveau overkørsel nr. 91                              km 66.343

Privat niveau overkørsel nr. 93                              km 66.898

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal – fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsattes forretningen på Højslev Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Privat overkørsel nr. 90 – km 65.707

Besigtigelsesplan nr. SA-065707-05-11.

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 90, herefter ovk. 90, tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 1

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 5p Dommerby By, Dommerby m.fl. Ejendommen er beliggende syd for banen, og landbrugsejendommen udgør i alt 74,2 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 1a Tastum By, Kobberup m.fl. også beliggende på banens sydlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 1a ibd. udgør ca. 8,6 km. I henhold til deklaration tinglyst den 23. november 1994 er der på denne ejendom givet afkald på erstatning ved nedlæggelse af ovk. 90, såfremt der etableres anden fornøden adgang til arealerne i samme bredde som overkørslen. Ovk. 90 benyttes kun i begrænset omfang i dag.

 

Nr. 2

Beboelsesejendommen matr. nr. 5b Dommerby By, Dommerby udgør 1,9 ha og er beliggende på banens sydlige side.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Søbyvej og videre ad den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 25s, 93, 44a, 44c, 25r og 101b Tastum Sø, Dommerby, 13b, 5p og 88 (banen) Dommerby By, Dommerby.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 25s, 93, 44a, 44c, 25r og 101b Tastum Sø, Dommerby, 13b, 5p og 88 (banen) Dommerby By, Dommerby udlægges i 5,50 m’s bredde, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 3 vigepladser; på matr. nr. 44a Tastum Sø, Dommerby, på matr. nr. 93 og 44c ibd. samt på matr. nr. 25r, 101b ibd. og 5p Dommerby By, Dommerby. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Der etableres markoverkørsler som adgang til markerne. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes. Markoverkørslerne kan kombineres med vigepladserne.

 

Renoveringen og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 25s, 93, 44a, 44c, 25r og 101b Tastum Sø, Dommerby, 13b og 5p Dommerby By, Dommerby.

 

Den del af den private fællesvej, der ikke er udlagt, optages på matrikelkortet på matr. nr. 25r og 101b Tastum Sø, Dommerby samt på matr. nr. 5p, 13b og 88 (banen) Dommerby By, Dommerby.

 

Vejareal over matr. nr. 88 (banen) Dommerby By, Dommerby nedlægges.

 

Rampeareal fra matr. nr. 88 (banen) Dommerby By, Dommerby overføres til det tilgrænsende matr. nr. 5p ibd.

 

Nr. 1

Adgang til matr. nr. 13b og 5p Dommerby By, Dommerby, 25r og 44c Tastum Sø, Dommerby henvises til at foregå ad kommunevejen Søbyvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 25s, 93, 44a, 44c, 25r og 101b Tastum Sø, Dommerby. Der er ingen omvej.

 

Nr. 2

Adgang til matr. nr. 5b Dommerby By, Dommerby henvises til at foregå ad kommunevejen Søbyvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 25s, 93, 44a, 44c, 25r og 101b Tastum Sø, Dommerby, 13b og 5p Dommerby By, Dommerby.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 93.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 93.

 

 

Privat overkørsel nr. 91 – km 66.343

Besigtigelsesplan nr. SA-065707-05-11.

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 91, herefter ovk. 91, tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 5

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Dommerby By, Dommerby m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 5t ibd., 29c og 29a Tastum Sø, Dommerby på i alt 26,9 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a Dommerby By, Dommerby er også beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 104,1 ha. Adgangen til lodderne foregår fra nord via statsvejen Ringvej Syd og gennem ovk. 91.

 

Nr. 6

Landbrugsejendommen matr. nr. 11a Dommerby By, Dommerby m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 7t ibd., 30b og 30a Tastum Sø, Dommerby på i alt 23,8 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 11a Dommerby By, Dommerby er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 92,3 ha. Adgangen til lodderne foregår fra nord ad kommunevejen Viborgvej og gennem ovk. 91.

 

Nr. 7

Landbrugsejendommen matr. nr. 5v Dommerby By, Dommerby m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 13cq ibd. på 3,4 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 5v ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 33,8 ha. Adgangen til lodderne foregår fra nord ad kommunevejen Viborgvej og gennem ovk. 91.

 

Ringvej Syd

Statsvejen Ringvej Syd litra “t” Dommerby By, Dommerby. Et på vejarealet anlagt regnvandsbassin har vejadgang gennem ovk. 91.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

I beskrivelse af kommende vejadgang til arealer er der taget højde for, at overkørsel nr. 93 tillige nedlægges. Se mere herom under overkørsel nr. 93.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejene Viborgvej og Ramsdahlsvej gennem overkørsel nr. 94, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z ibd., ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd., den private fællesvej Gl. Skolevej til krydsning af statsvejen Ringvej Syd, den private fællesvej Siggårdvej og videre ad privat fællesvej over matr. nr. 11p, 8k, 13cq, litra “t” (statsvejen Ringvej Syd), 7t og 88 (banen) Dommerby By, Dommerby.

 

Med hjemmel i §§ 42, 71, stk. 1 og 80 i lov om offentlige veje har Vejdirektoratet som vejbestyrelse for hovedlandevej 443, Ringvej Syd, i brev af 8. november 2011 meddelt tilladelse til øget trafikmængde ved krydsning af Ringvej Syd mellem de private fællesveje Gl. Skolevej og Siggårdvej samt dispensation fra tinglyste adgangsbestemmelser og vejbyggelinjen på følgende vilkår:

 

– Vejdirektoratet har færdselsret via den nye private fællesvej over matr. nr. 11p, 8k, 13cq og litra “t” ibd. til regnvandsbassinet ved km 0,885 venstre vejside.

– Der udarbejdes en servitut med tilhørende rids vedr. pkt. a, og denne tinglyses på matr. nr. 11p, 8k og 13cq ibd. med Vejdirektoratet som påtaleberettiget i henhold til lov om offentlige veje § 112 med prioritet forud for pantegæld og andre tinglyste rettigheder.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 11p, 8k, 13cq, litra “t” (statsvejen Ringvej Syd) og 7t Dommerby By, Dommerby udlægges på matrikelkortet i 5,50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd. beskrives under overkørsel nr. 93.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 7t og 88 (banen) Dommerby By, Dommerby udlægges i 5,50 m’s bredde, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr. nr. 8k og 13cq Dommerby By, Dommerby samt på matr. nr. 7t og 13cq ibd. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Der etableres markoverkørsler som adgang til markerne. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes. Markoverkørslerne kan kombineres med vigepladserne.

 

Renoveringen og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej samt etableringen af den nye private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 11p, 8k, 13cq, litra “t” (statsvejen Ringvej Syd), 7t og 88 (banen) Dommerby By, Dommerby.

 

Vejarealer over matr. nr. 88 (banen) og 5t Dommerby By, Dommerby nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 88 (banen) Dommerby By, Dommerby overføres til det tilgrænsende matr. nr. 5t ibd. Rampeareal fra matr. nr. 5a ibd. overføres til det tilgrænsende matr. nr. 88 (banen) ibd. til udfyldning af sneværnsbælte.

 

Nr. 5

Adgang til matr. nr. 5t Dommerby By, Dommerby, 29c og 29a Tastum Sø, Dommerby henvises til at foregå ad den private fællesvej Siggårdvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 11p, 8k, 13cq, litra “t” (statsvejen Ringvej Syd), 7t og 88 (banen) Dommerby By, Dommerby. Der er ingen omvej.

 

Nr. 6

Adgang til matr. nr. 7t Dommerby By, Dommerby, 30b og 30a Tastum Sø, Dommerby henvises til at foregå ad kommunevejen Viborgvej, kommunevejen Ramsdahlsvej gennem overkørsel nr. 94, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z, ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd., den private fællesvej Gl. Skolevej til krydsning af statsvejen Ringvej Syd, den private fællesvej Siggårdvej, og herefter videre ad privat fællesvej over matr. nr. 11p, 8k, 13cq og litra “t” (statsvejen Ringvej Syd) Dommerby By, Dommerby. Omvejen udgør 2 x 1.300 m.

 

Nr. 7

Adgang til matr. nr. 13cq Dommerby By, Dommerby henvises til at foregå som beskrevet under ejendom nr. 6. Omvejen udgør 2 x 1.350 m.

 

Ringvej Syd

Adgang til regnvandsbassin på litra “t” statsvejen Ringvej Syd henvises til at foregå ad privat fællesvej over matr. nr. 11p, 8k og 13cq Dommerby By, Dommerby.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 93.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 93.

 

 

Privat overkørsel nr. 93 – km 66.898

Besigtigelsesplan nr. SA-065707-05-11.

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Ved banens anlæg blev overkørsel nr. 93, herefter ovk. 93, etableret som offentlig og var adgangsvej til det offentlige vejnet for et større antal ejendomme syd for banen.

 

Det er i dag kun tilladt at køre ind fra/ud på statsvejen Ringvej Syd ved Gl. Skolevej i landbrugskøretøjer. Derfor fungerer ovk. 93 som privat overkørsel og adgangsvej til de to beboelsesejendomme mellem banen og Ringvej Syd.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet ovk. 93 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 6

Landbrugsejendommen matr. nr. 11a Dommerby By, Dommerby m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 11p ibd., 32b, 32a, 88a, 81a, 79a og 79b Tastum Sø, Dommerby på i alt 28,7 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 11a Dommerby By, Dommerby er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 92,3 ha.

 

Nr. 7

Landbrugsejendommen matr. nr. 5v Dommerby By, Dommerby m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 20ah ibd., 84, 85a, 86, 87b og 88b Tastum Sø, Dommerby på i alt 17,2 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 5v ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 33,8 ha.

 

Nr. 8

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 8n Dommerby By, Dommerby m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 8i ibd. på 1,3 ha beliggende på banens sydlige side. Matr. nr. 8n ibd. m.fl. udgør i alt 26,6 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 14a ibd. m.fl. beliggende syd for banen. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 14a ibd. til matr. nr. 8i ibd. udgør ca. 800 m.

 

Nr. 10

Beboelses- og forretningsejendommen matr. nr. 13k Dommerby By, Dommerby udgør 1,1 ha og er beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 12

Beboelsesejendommen matr. nr. 84 Dommerby By, Dommerby udgør 1.501 m2 og er beliggende på banens sydlige side. I henhold til deklaration tinglyst den 19. maj 1976 er der på denne ejendom givet afkald på erstatning ved nedlæggelse af ovk. 93.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Vejdirektoratet har i brev af 3. oktober 2011 meddelt afslag på en ansøgning om etablering af direkte adgang til hovedlandevej 443, statsvejen Ringvej Syd, for de to beboelsesejendomme matr. nr. 13k og 84 Dommerby By, Dommerby, beliggende mellem banen og Ringvej Syd.

 

Al trafik til/fra de to beboelsesejendomme henvises derfor til at benytte kommunevejen Ramsdahlsvej gennem overkørsel nr. 94, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z ibd. og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd.

 

Al trafik til/fra landbrugsejendommene nr. 6, nr. 7 og nr. 8 henvises til at benytte kommunevejen Ramsdahlsvej gennem overkørsel nr. 94, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z ibd., ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd. og herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd. udlægges på matrikelkortet i 5,50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den nye private fællesvej pålægges matr. nr. 20ah, 83 og 9n ibd. servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for Ramsdahlsvej.

 

Etableringen af den nye private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 9n, 83, 20ah og 88 (banen) Dommerby By, Dommerby.

 

Vejareal over matr. nr. 88 (banen) Dommerby By, Dommerby nedlægges.

 

Rampeareal fra matr. nr. 88 (banen) Dommerby By, Dommerby overføres til de tilgrænsende matr. nr. 13k og 84 ibd.

 

Nr. 6

Adgang til matr. nr. 11p Dommerby By, Dommerby, 32b, 32a, 88a, 81a, 79a og 79b Tastum Sø, Dommerby henvises til at foregå ad kommunevejene Viborgvej og Ramsdahlsvej gennem overkørsel nr. 94, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z ibd., ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd., herefter ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 700 m.

 

Nr. 7

Adgang til matr. nr. 20ah Dommerby By, Dommerby henvises til at foregå ad kommunevejene Viborgvej og Ramsdahlsvej gennem overkørsel nr. 94, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z ibd., herefter videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 9n og 83 ibd. Omvejen udgør 2 x 600 m.

Adgang til matr. nr. 84, 85a, 86, 87b og 88b Tastum Sø, Dommerby henvises til at foregå ad kommunevejene Viborgvej og Ramsdahlsvej gennem overkørsel nr. 94, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z ibd., ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd., herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1.100 m.

 

Nr. 8

Adgang til matr. nr. 8i Dommerby By, Dommerby fra matr. nr. 8n ibd. henvises til at foregå ad privat fællesvej Gl. Skolevej over matr. nr. 13l, 7a, 7d, 7b og 5v ibd., kommunevejene Viborgvej og Ramsdahlsvej gennem overkørsel nr. 94, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z ibd. og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah og 88 (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 1.850 m.

 

Nr. 10

Adgang til ejendommen matr. nr. 13k Dommerby, Dommerby henvises til at foregå ad kommunevejen Ramsdahlsvej, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd.

 

Nr. 12

Adgang til ejendommen matr. nr. 84 Dommerby, Dommerby henvises til at foregå ad kommunevejen Ramsdahlsvej, ikke udskilt kommunevej Ramsdahlsvej over matr. nr. 10z og videre ad ny privat fællesvej over matr. nr. 9n, 83, 20ah, 88 (banen) og 8i ibd.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 90, 91 og 93)

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for at skulle køre med store, tunge køretøjer igennem boligområde (Ramsdahlsvej) og mente i øvrigt ikke, at det altid vil være muligt at komme igennem, da der parkeres biler på vejarealet.

 

Anlægsmyndigheden svarede hertil, at de har været i tæt dialog med Vejdirektoratet, som er vejbestyrelse på Ringvej Syd, og det har været denne løsning, der blev foretrukket af Vejdirektoratet.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste i øvrigt, at der ikke lægges op til, at lodsejerne ændrer deres færdsel. Det er således alene de lodsejere, som har benyttet ovk. 93, som fremover skal køre ad Ramsdahlsvej. Det drejer sig om lodsejer nr. 6, 7, 8 og 30, og det vil sige, at de lodsejere, som i dag benytter statsvejen Ringvej Syd, fortsat kan benytte denne vej.

 

Flere lodsejere spurgte til muligheden for at etablere en rundkørsel på statsvejen Ringvej Syd, da der er dårlige oversigtsforhold, når man skal krydse vejen fra nord. Lodsejerne mener, at det er farligere at krydse vejen, end det er at krydse banen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det ikke er en del af projektet, og at det ikke har været drøftet med Vejdirektoratet, da der ikke skønnes at være grundlag for etablering af en sådan.

 

En enkelt lodsejer spurgte, om den nye rørføring ved ovk. 90 kan holde til 50 ton lastbiler. Dette bekræftede anlægsmyndigheden.

 

Flere lodsejere var bekymrede for vedligeholdelsen af de private fællesveje. Hertil blev det oplyst, at reglerne herfor kan findes i lov om private fællesveje.

 

En enkelt lodsejer foreslog, at ovk. 90 opgraderes, eller at der bygges en tunnel under banen og spurgte i den forbindelse til prisen, da lodsejeren ikke mener, det er meget dyrere end at anlægge den nye private fællesvej.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at det ikke er muligt med en tunnel ved ovk. 90, da det er et problem at få ramperne op, således at vejen forbindes med Viborgvej. Samtidig er der ikke noget, der taler for, at tunnelen vil komme til at betjene flere lodsejere. Det oplystes, at en opgradering af ovk. 90 vil koste ca. 4,5 mio. kr., at den nye private fællesvej vil koste ca. 1,2 mio. kr., samt at en tunnel vil koste 4-6 mio. kr.

 

Der blev udtrykt ønske om etablering af en vendeplads ved matr. nr. 5b Dommerby By, Dommerby.

 

En række lodsejere oplyste, at overkørsel 90 i dag benyttes rekreativt, og at terrænet på det pågældende sted muliggør en krydsning af banen. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der på det pågældende sted vil blive opsat banehegn.

 

Der udtryktes i øvrigt ønske om ændret vejforløb til ejendommen på matr. nr. 13k Dommerby By, Dommerby. På samme ejendom ønskede lodsejeren, at den eksisterende jordvold udvides, således at den kommer helt op til banen. Banedanmarks repræsentanter vil undersøge muligheden herfor.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 90, 91 og 93 tiltrædes.

 

Kommissionen finder ikke, at der foreligger det fornødne grundlag til at pålægge projektet den økonomiske belastning at etablere en tunnel ved overkørsel nr. 90, idet en sådan udgift efter kommissionens opfattelse ikke står mål med den nuværende anvendelse af overkørslen.

 

Vedrørende spørgsmålet om vendeplads ved matr. nr. 5b Dommerby By, Dommerby har kommissionen truffet afgørelse om, at dette kan fremmes. Kommissionen anmoder Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at afklare, hvor en sådan vendeplads kan placeres.

 

For så vidt angår spørgsmålet om ændret vejforløb til ejendommen på matr. nr. 13k Dommerby By, Dommerby anmodes Banedanmark om at undersøge muligheden for dette frem til ekspropriationsforretningen.

 

Banedanmark anmodes i øvrigt om at undersøge muligheden for udvidelse af den eksisterende jordvold på matr. nr. 13k Dommerby By, Dommerby.

 

Kommissionen anmoder Banedanmark om, at det frem til ekspropriationsforretningen undersøges i hvilket omfang, der er behov for oversigtsservitut ved krydsning af Ringvej Syd.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Wind-Friis

Bent Braüner               Arne Lauridsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen