Nedlægning af 150 kV jordkabel Sindbjerg – Roslev, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. februar 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGNING AF 150 KV JORDKABEL

SINDBJERG – ROSLEV

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. februar 2016)

1. hæfte

 

 

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 10.15 samledes kommissionen ud for ejendommen Tornhøj 29, Redsted M for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropria-tionsforretning i anledning af nedlægning af 150 kV jordkabel på strækningen mellem Sindbjerg og Roslev.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup  Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommis-sionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Flemming Iversen, Holstebro og Niels Juel, Hadsund, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Der mødte ingen repræsentant for Morsø Kommune.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk, mødte chefforhandler Ole Buhl samt konsulent og landinspektør Stig Stigsen, Geopartner.

 

De berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 18. januar 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Ole Buhl, Energinet.dk, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Den 4. november 2008 indgik Folketingets partier bag energiaftalen af 21. februar 2008 en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede eltransmissionsnet i Danmark. I henhold til retningslinjerne skal nye 132-150 kV-forbindelser lægges som kabler i jorden, og det eksisterende 132-150 kV-luftledningsnet kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan.

 

I Thy, Mors og Salling skal kabellægningen og de nye transformerstationer på Mors og Salling således sikre, at det bliver muligt at koble nye vindmøller i området til elnettet. Det er baggrunden for, at projektet ikke blot består af at lægge en luftledning i jorden, men også indeholder kabler på strækningen fra Bedsted via Mors til Roslev og videre til Bilstrup (v. Skive), hvor der i dag ikke er 150 kV højspændingsanlæg.

 

Myndighedsgodkendelser

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har ved brev af 29. april 2014 meddelt Energinet.dk tilladelse til at kabellægge dele af 150 kV-nettet i Thy, Mors og Salling.

 

Godkendelsen er givet i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3 i lov om Energinet.dk.

 

Naturstyrelsen har ved brev af 30. juni 2014 truffet afgørelse om, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 18. december 2015 meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af § 18 i stærkstrømsloven.

 

Transport- og Bygningsministeriet har i brev af 18. januar 2016 givet kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland bemyndigelse til at iværksætte kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Tegningsliste

 

Kort nr. Emne Strækning/lb. nr. Mål
Bilag 1 Oversigtsplan Sindbjerg-Sallingsund 1:25.000
Bilag 2 Besigtigelsesplan Lb. nr. 202 1:10.000
Bilag 3 Besigtigelsesplan Lb. nr. 208 1:10.000
Bilag 4 Ekspropriationsplan Lb. nr. 202 1:2.000
Bilag 5 Ekspropriationsplan Lb. nr. 208 1:2.000

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet Thy-Mors-Salling omfatter etablering af ca. 110 km 150 kV kabeltracé mellem Station Struer, Station Bedsted, Station Sindbjerg, Station Roslev og Station Bilstrup med tilhørende om- og nybebyggelse af stationerne. Herudover omfatter projektet nedtagning af ca. 46 km luftledningsforbindelse mellem station Struer og Station Bedsted. Projektet er beliggende i kommunerne Struer, Thisted, Morsø og Skive.

 

Kabelstrækningen over Mors (Morsø Kommune) forløber fra Neessund i vest til Sindbjerg Station og videre mod øst til Sallingsund, jf. oversigtskort side 2.  Begge de af ekspropriationen berørte ejendomme er beliggende på strækningen mellem delstrækningen Sindbjerg Station – Sallingsund (og videre til Roslev Station i Salling). For alle øvrige ejendomme på Mors er der indgået frivillig aftale med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

 

Anlægsarbejdet generelt

I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på ca. 15 meter, herunder med anlægsteknisk nødvendige større arbejdsarealbredder ved underboringer under veje, jernbaner, naturområder m.v. Efter etableringen af kabelsystemet vil der være et servitutareal med en bredde på i alt 7 meter omkring kabelsystemerne, herunder lidt større bredde ved større underboringer.

 

Figur 1: Kabelanlægget på strækningen 150 kV Sindbjerg-Roslev set fra vest mod øst med et arbejdsbælte på 15 meter og et servitutareal med en bredde af 7 meter.

 

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive opdelt i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen – ca. 1.000 – 1.500 meter. Først udlægges jernkøreplader, og herefter rømmes muldjorden samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.

 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjorden, men sådan at muldjord og råjord ikke kan blandes sammen.

 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet.

 

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m2 i den ene ende af underboringen samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange underboringer.

 

Generelle bestemmelser

 

Servitut

På de berørte ejendomme pålægges en deklaration om 150 kV jordkabelanlæg, jf. anmærkning A.

 

På strækningen 150 kV Sindbjerg – Roslev omfatter deklarationen et deklarationsareal på 3,5 meter på hver side af kabelanlæggets centerlinje, i alt med en bredde på 7 meter, jf. anmærkning A.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal langs det nye kabeltracé, jf. anmærkning B.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Indledningsvis beklagede anlægsmyndighedens repræsentant, at der ikke var sket korrekt varsling af lodsejerne, før der blev foretaget afmærkning i marken hos de pågældende lodsejere. Repræsentanten oplyste i den forbindelse, at der helt konkret er foretaget afmærkning hos én lodsejer, men ikke den anden, da denne ikke ønskede afmærkning henset til den manglende varsling.

 

Lodsejerne oplyste i den sammenhæng, at de har været meget utilfredse med forløbet omkring afmærkningen, som foregik pludseligt og uden deres tilladelse eller viden og stillede sig tvivlende overfor, om forretningen overhovedet er lovligt indvarslet eller burde udsættes.

 

Kommissarius, Mette Plejdrup Nielsen, beklagede ligeledes anlægsmyndighedens manglende varsling i forhold til afmærkning, men bemærkede, at det ud fra et samlet skøn – og henset til indhold, formål samt væsentligheden af den manglende varsling – er kommissionens vurdering, at forretningen kan gennemføres som varslet. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der er indvarslet korrekt til selve forretningens afholdelse, jf. § 12, stk. 2 i ekspropriationsprocesloven. (Lov nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom).

 

Lodsejerne nævnte herefter, at de generelt set er stærkt utilfredse med hele forløbet og møderne med Energinet.dk frem mod nærværende forretning og oplyste i den sammenhæng, at de har følt sig arrogant behandlet af anlægsmyndigheden, som ikke har villet lytte til deres forslag og ønsker, men alene henvist til ekspropriationskommissionen, såfremt der ikke kunne opnås enighed på de præmisser, som den fremlagte.

 

En lodsejer bemærkede endvidere, at han finder det betænkeligt, at tracéet med servitutområdet er afmærket, når det endnu ikke er besluttet, hvordan tracéet skal forløbe, ligesom det blev anført, at der formentlig allerede er bestilt kabler efter det fremlagte projekt.

 

Energinet.dk oplyste heroverfor, at der under henvisning til den forventning og plan, der er til færdiggørelsen af projektet, er gjort visse tiltag i forhold til det videre forløb efter forretningens afholdelse, som dog ikke er mere fastlåste, end de kan korrigeres i forhold til kommissionens beslutninger. Endvidere oplyste anlægsmyndigheden, at anlæggets tracé er afmærket for at give kommissionen og lodsejerne et bedre grundlag at vurdere projektet ud fra.

 

I forhold til lodsejernes utilfredshed med hele processen frem mod nærværende forretning anførte Energinet.dk, at det skitserede hændelsesforløb må bero på en række misforståelser, idet den ikke har haft til hensigt at optræde arrogant, men derimod at indgå i en dialog med lodsejerne.

 

Ejeren af matr. nr. 1i og 1bg Sindbjerggårds Hede, Redsted fremlagde herefter forslag om en ændring af tracéet, således at det trækkes længere væk fra bygningerne og tættere på Tornhøj. Dermed giver det ejeren bedre mulighed for at udvide/udbygge på arealerne, ligesom det vil være lettere for ejeren at nedlægge dræn til sit areal nord for Tornhøj.

 

Anlægsmyndigheden anførte heroverfor, at det dels betyder et ”knæk” på ledningen, som de helst vil undgå af økonomiske hensyn, dels 2 krydsninger af højspændingsledninger på ejendommen, som ligeledes vil være en fordyrelse af projektet.

 

Ejeren af matr. nr. 1c og 1d Storup By, Ørding fremlagde derefter forslag om at trække tracéet så langt mod nord som muligt, for at ejendommen dels undgår eventuel magnetisme fra ledningerne, dels giver det ejeren bedre dispositionsmuligheder på arealerne i forhold til en fremtidig udbygning. Ejeren anførte i den sammenhæng, at der ikke er højspændingsledninger på ejendommen, som kan fordyre denne ændring, der alene vil betyde udgifter til et længere kabel.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at kablet efter det fremlagte projekt ligger ca. 140 meter fra nærmeste bygning. Anlægsmyndigheden anførte endvidere, at selv om forslaget holder sig inden for den korridor, som projektet er blevet screenet til, betyder det ikke, at der inden for denne zone kan laves en masse ”knæk” på ledningen, idet dette vil fordyre projektet væsentligt.

 

Anlægsmyndigheden anførte endvidere, at der i videst muligt omfang tages hensyn til realistiske og saglige udvidelsesmuligheder for de involverede ejendomme, men at et givent projekt ikke kan tage højde for samtlige fremtidige udvidelsesmuligheder for en ejendom, der kan have mere eller mindre hypotetisk karakter.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i øvrigt, at servitutten ikke er til hinder for almindelig landbrugsdrift; dog er der begrænsninger på grubning, idet der ikke må grubbes dybere end 60 cm.

 

Kommissionens beslutning

Efter en indgående drøftelse af de fremkomne bemærkninger sammenholdt med det fremlagte projekt og besigtigelse i marken besluttede ekspropriationskommissionen at godkende det fremlagte forslag.

 

Kommissionen skal vedrørende de to forslag bemærke, at tracéet i forhold til ejendommen matr. nr. 1c og 1d Storup By, Ørding er placeret ca. 140 meter fra nærmeste bygning, hvilket må anses som tilstrækkeligt, herunder også i forhold til eventuelle fremtidige udvidelsesplaner.

 

I forhold til ejendommen matr. nr. 1i og 1bg Sindbjerggårds Hede, Redsted skal kommissionen bemærke, at forslaget ikke har været fremlagt før nærværende forretning. Da forslaget indebærer krydsning af højspændingsledning, brug af et længere kabel samt flere ”knæk” end foreslået af anlægsmyndigheden, vil forslaget betyde en fordyrelse af projektet, som kommissionen ikke finder fornøden.

 

Anlægsmyndigheden og lodsejer har efter forretningens afholdelse indgået følgende aftale:

 

Det er på baggrund af drøftelserne ved ekspropriationsforretningen efterfølgende mellem ejeren af matr. nr. 1i Sindbjerggårds Hede, Redsted og Energinet.dk aftalt, at det endelige tracé, servitutbælte og arbejdsareal over ejendommen ændres som vist på vedhæftede kortbilag, og at denne beliggenhed indgår i den videre proces.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet, herunder den efterfølgende ændring og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

MORSØ KOMMUNE

 

Lb. nr. 202

Der nedgraves et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 1i og 1bg Sindbjerggårds Hede, Redsted. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

Ejendommen pålægges deklaration vedr. 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Lb. nr. 208

Der nedgraves et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 1c og 1d Storup By, Ørding. I forbindelse hermed udføres underboring af den offentlige vej Asselsvej. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

Ejendommen pålægges deklaration vedr. 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Ekspropriation

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 202 og 208 opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Ekspropriationen træder i kraft pr. dags dato, og erstatningsbeløbet forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er ligeledes ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

 

Erstatning for gener i forbindelse med nedgravning af ledning og midlertidig brug af arbejdsareal, herunder tab af beplantning/afgrøde, fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug. Der vil ske opmåling af det faktisk anvendte arbejdsareal.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationens lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                                                Ole Riber Kjær

Flemming Iversen               Niels Juel

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen