Ny bane ved Aalborg Lufthavn, besigtigelsesforretningen den 23. maj 2018

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

NY BANE VED

AALBORG LUFTHAVN

(Besigtigelsesforretningen den 23. maj 2018)

  1. hæfte

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 10.00 samledes kommissionen i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, Nørresundby for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af ny bane ved Aalborg Lufthavn.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Knud Møller Jensen, Samsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Aalborg Kommune mødte Jeppe Fink og Steen Bruun Andersen.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte konstitueret projektleder Mads Sølvsten Dahl, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, byggeleder Anders Paarup Andersen, Banedanmark, projekteringsleder geoteknik og afvanding Niels Norman Dam, Banedanmark, projekteringsleder konstruktioner Per Lønborg, Lønborg Rådgivende Ingeniør- og Planlægningsfirma A/S, projekteringsleder miljø Charlotte Møller, NIRAS, landinspektør Birgitte Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet og landinspektør Jeanne Norre Mikkelsen, Vejdirektoratet.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 26. marts 2018 bemyndiget Banedanmark til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Dette besigtigelsesmateriale vedrørende ”Ny bane ved Aalborg Lufthavn” består af 3 jernbaneprojekter benævnt henholdsvis ”Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg” og ”Dobbeltspor i Lindholm” samt dele af elektrificeringsprojektet ”Forberedende arbejder til elektrificering af jernbanestrækningen fra Lindholm til Aalborg Lufthavn”.

For overskuelighedens skyld er flere af nedenstående afsnit derfor delt op med disse tre overskrifter.

Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Den nye jernbane etableres som en stikbane til jernbanestrækningen mellem Aalborg og Hjørring fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn.

Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 1542 af 13. december 2016.

I henhold til anlægslovens bemærkninger er der indarbejdet følgende ændringer:

Tophastigheden er i anlægslovens bemærkninger angivet til 60 km/t. I det ændrede forslag er jernbanen projekteret til en tophastighed på 80 km/t.
I bemærkningerne til anlægsloven er det angivet, at jernbanen igennem en tidligere losseplads anlægges på pæledæk. I det ændrede forslag er jernbanen projekteret med et flydende betondæk.
I bemærkningerne til anlægsloven etableres den nye station ved Aalborg Lufthavn med en 3,4 meter bred ø-perron. I det ændrede forslag er perronbredden forøget til 6,2 meter.

 

Banedanmark har gennemført en proces med to offentlige høringer. Idéfasehøringen blev gennemført fra den 28. oktober 2013 til den 18. december 2013. Med miljøredegørelsen blev projektet sendt i den anden offentlige høring. Denne løb fra den 2. marts 2015 til den 27. april 2015. På baggrund af de høringssvar Banedanmark modtog, er der udarbejdet et høringsnotat i oktober 2015, som indgår som en del af grundlaget for den videre politiske behandling af projektet.

I forhold til VVM er der indarbejdet følgende ændringer:

Klargøringssporet flyttes ca. 200 meter mod nord.
Jernbanen vil muligvis blive sænket. Dæmningen for Thistedvej vil da blive sænket tilsvarende.
I forlagt Lindholm Å etableres stensikring af brinker i svingene. Sikringerne etableres ca.  0,5 meter over normalt vandspejl (årsmiddel) og ca. 1 meter ud i vandløbsbunden.
Der etableres en stenkastning ca. 2 meter fra Lindholm Å som erosionssikring af den nye jernbanedæmning. Stenkastningen vil ikke være synlig efter endt udførelse.
Interimsbro over Lindholm Å til materiale- og materieltransport fra vest til øst udelades. I stedet udføres den permanente bro, som anvendes til transport.

Dobbeltspor i Lindholm

Dobbeltsporet i Lindholm og Hjørring er vedtaget med aktstykke C af 4. oktober 2017.

Etablering af dobbeltspor i Lindholm medtages sammen med projektet ”Ny bane ved Aalborg Lufthavn”, da dele af strækningen samt berørte lodsejere er sammenfaldende.

Forberedende arbejder til elektrificering af jernbanestrækningen fra Lindholm til Aalborg Lufthavn

Konsekvensen af elektrificeringen for dette projekt er, at der skal foretages sporsænkning ved Viaduktvej samt sikres arealer og rettigheder til den fremtidige elektrificering af strækningen fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn.

Elektrificeringsprogrammet – forberedende arbejder udføres i henhold til lov om elektrificering af jernbanen, lov nr. 609 af 12. juni 2013.

I forhold til VVM er der indarbejdet følgende ændringer:

For at sikre mod oversvømmelse af den sænkede bane ved Viaduktvej etableres nødvendige dæmningsanlæg.

 

Fælles for alle tre projekter

Banedanmark har i henhold til § 30 i jernbaneloven og § 13 i lov om elektrificering af jernbanen anmodet Transport-, Bygnings- og Boligministeren om, at projekterne forelægges Ekspropriationskommissionen ved Statens Ekspropriationer i Jylland ved en besigtigelsesforretning, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

Myndighedsgodkendelser

Projekternes gennemførelse forudsætter, at anlægsmyndigheden indhenter de nødvendige tilladelser og dispensationer fra andre offentlige myndigheder. Disse er anført i nedenstående:

Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Strækningen er beliggende i Aalborg Kommune.

I brev af 24. august 2017 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen truffet afgørelse om, at hastighedsforøgelsen på den kommende jernbanestrækning mellem Lindholm Station og Aalborg Lufthavn ikke er VVM-pligtig.

I brev af 11. december 2017 har Miljøstyrelsen meddelt tilladelse til ophævelse af fredskov og midlertidig anvendelse af fredskov i henhold til skovlovens § 6 og § 11.

I brev af 19. december 2017 har Aalborg Kommune meddelt foreløbig tilladelse til vandløbsregulering og brokrydsning over vandløb (krydsningstilladelse) i henhold til vandløbsloven.

I brev af 14. marts 2018 har Aalborg Kommune i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 meddelt tilladelse til udledning af overfladevand til recipient.

I brev af 6. november 2017 har Banedanmark anmodet Aalborg Kommune om at godkende ombygningen af Thistedvej i henhold til lov om offentlige veje m.v. I mail af 19. marts 2018 har Aalborg Kommune svaret på ansøgningen ved notat dateret 13. februar 2018.

I mail af 19. juni 2017 har Aalborg Kommune i henhold til boringsbekendtgørelse nr. 126c af 28. oktober 2013 givet tilladelse til geotekniske boringer.

Jævnfør anlægsloven er myndighedskompetencen for naturbeskyttelsesloven og museumsloven lagt over til Transport-, Bygge- og Boligministeriet, men Aalborg Kommune skal høres. Der skal, jf. anlægsloven, ikke søges landzonetilladelse for etablering af den nye jernbane med tilhørende anlæg, herunder midlertidige anlæg, erstatningsnatur m.m.

I mail af 22. november 2017 har Aalborg Kommune afgivet høringssvar om påvirkninger af § 3 beskyttede områder og om påvirkning af skovbyggelinjer efter naturbeskyttelseslovens § 17.

Der er ingen beskyttelsesinteresser efter museumsloven i projektområdet, og Aalborg Museum har i mail af 2. februar 2017 udtalt, at der ikke er behov for arkæologiske forundersøgelser.

Banedanmark har indsendt beskrivelse af ændringer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på en screening af, hvorvidt ændringerne er VVM-pligtige. VVM-screeningen har været i høring indtil 9. marts 2018, og det er mundtligt oplyst, at der ikke er indkommet høringssvar.

Dobbeltspor i Lindholm

Strækningen er beliggende i Aalborg Kommune.

I brev af 27. april 2017 har Miljø- og Fødevareministeriet truffet afgørelse om, at transversal (ca. 900 meter nyt spor) ved Lindholm ikke er VVM-pligtig.

I brev af 4. oktober 2017 har Banedanmark ansøgt Aalborg Kommune om tilladelse til nedsivning af regnvand fra jernbanen i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Udledningstilladelse er modtaget den 14. marts 2018.

Forberedende arbejder til elektrificering af jernbanestrækningen fra Lindholm til Aalborg Lufthavn

Strækningen er beliggende i Aalborg Kommune.

Tilladelse til udledning af overfladevand er medtaget i tilladelsen af 14. marts 2018, beskrevet under ”Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg”.

Tegningsliste

Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Dobbeltspor i Lindholm

samt

Forberedende arbejder til elektrificering af jernbanestrækningen fra Lindholm til Aalborg Lufthavn

Tegn. nr. Betegnelse Mål Dato
 

Besigtigelsesplan

     
TBDKX_1_251350_001 Besigtigelsesplan 1:4.000 21.03.2018
TBDKX_1_251350_001_O Besigtigelsesplan med

ortofoto

1:4.000 21.03.2018
 

Linjeføringsplaner og længdeprofiler

     
TBDKB-H-XX-000015-002 Linjeføringsplan og

længdeprofil

St. 0+015 – st. 1+300

1:1.000 13.10.2017
TBDKB-H-XX-001000-002 Linjeføringsplan og

længdeprofil

St. 1+000 – st. 1+900

1:1.000 13.10.2017
TBDKB-H-XX-001900-002 Linjeføringsplan og

længdeprofil

St. 1+900 – st. 2+963

1:1.000 15.09.2017
 

Tværprofiler

     
TBDKB-H-XX-XXXXXX-001 Tværsnit pr. 20 m 1:100 13.10.2017
TBDKB-H-XX-000375-001 Tværsnit st. 0+375 1:50 13.10.2017
TBDKB-H-XX-001500-001 Tværsnit st. 1+500 1:50 13.10.2017
TBDKB-H-XX-002000-001 Tværsnit st. 2+000 1:50 10.11.2017
TBDKB-H-XX-002400-001 Tværsnit st. 2+400 1:50 13.10.2017
 

Perrontegninger

     
TBDKB-H-XX-002800-001 Perron ved lufthavnen

Snit og detalje –

Perronbredde 6,2 m

St. 2+800

1:20 13.10.2017
TBDKB-H-XX-002800-002 Perron ved lufthavnen

Plantegning –

Perronbredde 6,2 m

St. 2+800

1:200 13.10.2017
TBDKB-H-XX-002800-003 Tværsnit st. 2+800 1:50 13.10.2017
 

Vej

     
TBDKB-V-XX-001785-001 Perron ved lufthavnen

Snit og detalje –

Perronbredde 6,2 m

St. 2+800

1:20 13.10.2017
 

Broer

     
TBDKB-B-XX-001360-001 UF af Lindholm Å

Nordlige Grundløsning Oversigtsplan

1:100 20.02.2015
TBDKB-B-XX-001360-002 UF af Lindholm Å Nordlige Grundløsning Opstalt og snit 1:50 20.02.2015
TBDKB-B-XX-001360-003 UF af Lindholm Å Nordlige Grundløsning Oversigtsplan,

Ortofoto

1:100 20.02.2015
TBDKB-B-XX-001785-001 OF af Thistedvej Nordlige Grundløsning

Oversigtsplan

1:100 20.02.2015
TBDKB-B-XX-001785-002 OF af Thistedvej Nordlige Grundløsning

Opstalt og snit

1:50/

1:100

20.02.2015
TBDKB-B-XX-001785-003 OF af Thistedvej Nordlige Grundløsning

Oversigtsplan og snit af vej, ortofoto

1:100/

1:400

20.02.2015
TBDKB-B-XX-001785-004 Broanstillingsplads og adgangsveje 1:2.000 25.02.2016
 

Erosionssikring langs

Lindholm Å

     
  Lokal erosionssikring langs Lindholm Å

Plan

1:1.000 16.11.2017
  Lokal erosionssikring langs Lindholm Å

Principsnit

 

1:100 16.11.2017
Sporplan og længdeprofiler      
TCOWC-H-25-252200-012 Sporplan og længde-profil Lindholm,

Km 252+200 – 253+000

1:100/

1:1.000

03.11.2017
TCOWC-H-25-253000-013 Sporplan og længde-profil Lindholm,

Km 253+000 – 253+500

1:100/

1:1.000

03.11.2017
 

Tværsnit og tværprofiler

     
TCOWC-X-25-252000-071 Principtværsnit

Banegeometri, jf.

Km 252+400

1:100 03.11.2017
TCOWC-H-25-252298-072 Tværprofiler pr.

20 meter

Lindholm Station –

Km 252+298 – 253+218

03.11.2017

Projektbeskrivelse

Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Der etableres en ny 3 km enkeltsporet jernbane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn. Ny jernbane til Aalborg Lufthavn afgrenes fra TIB 25, Aalborg – Frederikshavn, strækningsafsnit: Lindholm, Lindholm – Sulsted.

Jernbanen tager udgangspunkt i det vestlige spor ved Lindholm Station og ligger på den første del af strækningen på den eksisterende jernbanedæmning. Jernbanen føres i eget tracé mod vest og går gennem en mindre del af kolonihaveområdet ”Voerbjerglund”, før den krydser Lindholm Å på en bro. Underføring af Lindholm Å er forberedt for sti. Lindholm Å omlægges på en kort strækning. Jernbanen passerer Thistedvej, som føres over jernbanen på en bro. Jernbanen drejer mod nord til Aalborg Lufthavn, hvor der etableres en ny station.

Eksisterende klargøringscenter flyttes til en ny placering nær lufthavnen.

Forberedende arbejder til elektrificering af jernbanestrækningen fra Lindholm til Aalborg Lufthavn

Ved Viaduktvej sænkes både det eksisterende og det nye spor således, at der er frihøjde nok til, at kravene til frihøjde overholdes ved broen i forbindelse med den kommende elektrificering.

Dobbeltspor i Lindholm

Projektet omfatter opgradering af infrastrukturen i form af et nyt overhalingsspor nord for Lindholm Station beliggende på TIB 25, Aalborg – Frederikshavn, strækningsafsnit Lindholm – Sulsted.

Set i stigende kilometrering etableres det nye spor til venstre for eksisterende spor.

Dimensioneringshastighed

Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Jernbanen:

Jernbanen fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn anlægges med en overbygning af UIC60 skinner på betonsveller i skærveballast.

Sporet projekteres til en strækningshastighed på 80 km/t.

Hastigheden er dog begrænset til 60/40 km/t igennem de indlagte sporskiftetyper.

Thistedvej:

Ved fastlæggelse af tracéet for den hævede Thistedvej er der forudsat en hastighed på vejen på 80 km/t.

Dobbeltspor i Lindholm

Lufthavnsjernbanen forudsættes anlagt med UIC60 Dmp overbygning. Overhalingssporet på 772 meter mellem sporskifternes sidste langsveller anlægges med UIC60 Dmp overbygning på nye S99-sveller.

Eksisterende spor, hvor transversalen tilsluttes, har i dag UIC60 Dmp overbygning.

Dobbeltsporet projekteres efter en hastighed på 100 km/t.

Eksisterende hovedspor er forberedt til 160 km/t, men på grund af sporskifte i kurve og derved overhøjdeændring fra 145 mm til 95 mm er hastigheden nedsat til 135 km/t.

Nuværende TIB-hastighed er 120 km/t.

Afvanding

Det vand, der afstrømmer fra jernbanearealer, anses for at være uden miljøfremmede stoffer. Kommunerne giver derfor tilladelse til, at Banedanmark udleder overfladevand fra grøfter eller dræn direkte til recipienterne, eventuel med forsinkelse. En stor del af den nedbør, der falder, vil enten nedsive eller fordampe, hvilket afspejles i de afløbskoefficienter, der anvendes på fri strækning (0,6 for skærver og 0,2 for jernbaneskråninger).

Nye jernbaner:

Til regndata benyttes SVK30, hvor regnkurven fastlægges ud fra jernbanestrækningens specifikke lokalitet. Regnkurven definerer sammenhængen imellem regnvarighed og regnintensitet. Til udregning af regnintensiteten benyttes følgende afstrømningstider:

Dræn 40 min. og grøfter 10 min. (BN3-12-2). Der anvendes en sikkerhedsfaktor, jf. SVK27 på 1,3.

Eksisterende jernbaner:

Der foretages ikke hydrauliske beregninger i forbindelse med ændringer.

For de aktuelle projekter er der ikke særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til ovenstående. For den største del af arealerne vil der blive tale om nedsivning (eller diffus afvanding).

Tværprofil

Sporkassen på både enkeltsporede og dobbeltsporede strækninger udføres efter kravene i BN1-6-6, der tilsiger henholdsvis 0,35 meter ballast og 0,10/0,20 meter underballast ved nyanlæg.

Sidefald på planum og råjordsplanum anlægges efter de aktuelle afvandingsmuligheder.

Planumsbredden fastsættes ud fra geotekniske beregninger.

Minimums planumsbredden er 3,3 meter, jf. BN1-6-6 for hastigheder op til 120 km/t.

Det samlede anlægs bredde er således afhængig af, om jernbanen er enkeltsporet eller dobbeltsporet, af sporafstanden, af afvandingsforholdene samt af de geotekniske forhold.

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Broer forberedes for elektrificering af jernbanen.

For overføringer af veje forudsættes en frihøjde på 5,675 meter plus kurve og overhøjde tillæg. Profil EBa har en højde på 5,475 meter, og der er dermed indregnet et tillæg på 0,2 meter af hensyn til fremtidig sporvedligeholdelse og byggetolerancer.

For overføringer af veje forudsættes desuden en afstand fra centerlinje spor til brosøjler og brovederlag på 4,0 meter plus tillæg for overhøjde af spor og kurvetillæg.

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning.

Eldriftsservitut

På strækningen fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn pålægges arealerne langs jernbanen servitut om eldrift.

Servitut om eldrift pålægges af hensyn til sikkerheden omkring kørestrømsanlæg og togenes uforstyrrede drift, og pålægger restriktioner på bevoksning, bygninger og lignende.

Servitutten om eldrift forventes at få følgende ordlyd:

Ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere end 3 meter på køreledningsanlægget målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. For at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 6 meter fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget, såfremt bevoksningen ikke er underlagt en driftsform, der sikrer, at den ikke vil kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.
Ingen dele af ejendommens træer og buske må ud fra en forstfaglig helhedsvurdering udgøre en risiko for ved væltning eller nedfald at komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget. Dette er en skærpelse af de almindelige naboretlige bestemmelser vedrørende træer og beplantning, og for at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at fælde risikotræer.
Inden for de nedenfor nævnte afstande, målt vandret fra nærmeste elektrificerede spormidte, må følgende ikke findes på ejendommen:

Inden for 10 meter:

    a) Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger.  
    b) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget.  
    c) Ingen dele af maskiner og arbejdskøretøjer må ved færden og henstillen komme nærmere end 2 meter til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget.  
    d) Flagstænger.  
    e) Brønde til vandforsyning med stift pumperør.  
    f) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står.  
    g) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner.  
  Mellem 10 meter og 14 meter:

De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. d-g inkl.

Mellem 14 meter og 19 meter:

De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. f-g inkl.

Linjer svarende til afstandene 10, 14 og 19 meter fra spormidte er tegnet på arealplanerne.

Rørledninger

Der kan pålægges servitut om rørledning til sikring af afvanding, herunder ret til adgang i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af rørledning.

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om færdselsret over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af sporskifter, bygværker, perron m.v.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs ”Ny bane ved Aalborg Lufthavn”, Thistedvej samt eksisterende jernbanestrækninger, der ombygges. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

Endvidere kan eksproprieres midlertidigt areal til byggepladser ved broer, adgangsveje til byggeplads, interimsveje, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

Efter endt brug retableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand, hvorefter de leveres tilbage til ejerne.

Faunapassager

Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Ved broen over Lindholm Å etableres faunapassage, jf. afsnittet: Særlige bestemmelser.

Faunapassage kan blive oversvømmet i perioder med høj vandstand i Lindholm Å.

Erstatningsbiotoper

Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Den nye jernbane anlægges, så det er nødvendigt at inddrage arealer med beskyttet natur. Desuden anvendes området med beskyttet natur midlertidigt til arbejdsarealer.

Midlertidigt påvirkede arealer retableres efter anlægsfasen. Der udlægges i tillæg hertil et erstatningsareal svarende til det påvirkede.

Permanent inddragede arealer erstattes med udlæg af ny natur på andre arealer i forholdet 1:2. Erstatningsnatur udlægges så vidt muligt af samme naturtype og i dialog med Aalborg Kommune.

Erstatningsskov

Fredskov bliver berørt af både permanent og midlertidig ekspropriation.

Miljøstyrelsen har stillet vilkår om erstatningsskov i omfanget 200 % af det berørte areal.

Der er dialog med Aalborg Kommune om, at kommunen mod en kompensation vil rejse skov et egnet sted i kommunen, alternativt vil Banedanmark indgå aftale med private lodsejere om etablering af fredskov.

Hegn

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.

Vedligeholdelse

Banedanmark varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af jernbanerne med tilhørende bygværker.

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

Alle omkostninger i forbindelse med anlægsarbejderne afholdes af Banedanmark.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Den tekniske del af ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved besigtigelsesforretningen.

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet.

Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

Jordfordeling

Ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Der pågår dialog med Aalborg Kommune, Aalborg Lufthavn A.M.B.A. samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om indgåelse af tilbud om jordfordeling vedrørende matr. nr. 3eu, 79h, 79l, 79p og 96a Lindholm By, Lindholm.

***************

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen i Nørresundby Idrætscenter, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Flere lodsejere bemærkede, at de fremadrettet forventer mere støj ved deres ejendomme omkring jernbanen, idet den fremtidige togtrafik intensiveres. Lodsejerne ønskede i den forbindelse oplyst, hvorvidt anlægsmyndigheden har planlagt etablering af støjværn ved jernbanen. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at projektet ikke indeholder planer om etablering af støjværn.

Endvidere ønskede en lodsejer oplyst, hvorvidt projektet har taget højde for, at der fjernes beplantning langs jernbanen i forhold til fremtidig støj. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at den pågældende beplantning ikke vil have en målbar støjbegrænsningseffekt, hvorfor beplantningen kun kan virke som visuel afskærmning.

Flere lodsejere fra beboelses- og kolonihaveejendommene langs jernebanen bemærkede til det ovenstående, at et støjværn findes nødvendigt.

En lodsejer ønskede oplyst, hvor høj broen over Lindholm Å tilsigtes at blive. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at broen endnu ikke er færdigprojekteret, men at den vil blive så lav som muligt.

En lodsejer tilspurgte anlægsmyndigheden, hvorvidt VVM-redegørelsen har medinddraget vibrationer og tryk i dens vurdering. Anlægsmyndighedens repræsentanter bekræftede dette over for lodsejeren og bemærkede hertil, at det nye spor bliver anlagt i det allerede eksisterende tracé.

En kolonihaveejer bemærkede, at jernbanens anlæg vil medføre et tab af herlighedsværdi og ønskede i den forbindelse vejledning med hensyn til en eventuel erstatning herfor. Til dette besvarede kommissarius, at man som nabo til et projekt har mulighed for at klage over dets nærhed i op til 1 år efter anlæggets ibrugtagen. Ekspropriationskommissionen vil herefter tage stilling til spørgsmålet om eventuelt tab af ejendomsværdi.

En kolonihaveejer ønskede oplyst, hvorfor det netop er gade 9, som bliver åbnet op for gennemkørende trafik. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at det findes at være den mest proportionelle løsning for projektet. Anlægsmyndigheden har i den forbindelse blandt andet set på nuværende trafikmønstre i kolonihaveområdet.

En kolonihaveejer ønskede oplyst, hvorvidt projektet indeholder anlæg af p-pladser ved kolonihavearealerne. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at anlæg af p-pladser ikke indgår som del af projektet.

Flere kolonihaveejere udtrykte bekymring for, hvorvidt projektet vil medføre problemer med grundvandet. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der ikke fremadrettet som følge af projektet vil ske en forværring i relation til grundvandsforholdene.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag indgående.

Hvad angår forslaget om etablering af vejadgang til ejendommene matr. nr. 41bi samt 41dl Lindholm By, Lindholm skal kommissionen anmode anlægsmyndigheden om at arbejde videre med projekteringen af denne vej frem mod ekspropriationsforretningen.

Kommissionen finder ikke grundlag for at pålægge anlægsmyndigheden at etablere støjdæmpende tiltag og godkendte herefter det fremlagte projekt.

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

Særlige bestemmelser

AALBORG KOMMUNE

Jernbanen Lindholm – Aalborg Lufthavn (st. 0 – 2.962)

St. 0 – 1.000

Der etableres nyt spor langs eksisterende spor til Frederikshavn.

På Lindholm Station etableres der ny transversal mellem spor 1 og 2.

St. 0 – 2.962

Jernbanen elektrificeres.

St. 100 – 220 v.s.

Infrastrukturforvalteren tildeles vejret fra kommunevejen Lindholm Nærbanevej via privat fællesvej Bendtsensvej over matr. nr. 90f Lindholm By, Lindholm.

St. 250 – 500

Det nye og det eksisterende spor sænkes ca. 1 meter under broen til Viaduktvej.

St. 400

Der etableres pumpestation og gennemløb.

St. 550 – 1.060 v.s.

Eksisterende dæmning sideudvides.

St. 770 v.s.

Eksisterende gennemløb forlænges.

St. 950 – 1.075 v.s.

Matr. nr. 60b Lindholm By, Lindholm inddrages under jernbanen matr. nr. 90a ibd.

St. 959 – 1.600

Lindholm Å udgør skel. Skellet berigtiges i forhold til åens forløb.

St. 970 h.s.

Der udlægges privat fællesvej fra kommunevej Voerbjergvej over matr. nr. 86a Lindholm By, Lindholm. Infrastrukturforvalteren tillægges vejret.

St. 1.000 – 2.962

Ny jernbane afgrenes og føres frem til Aalborg Lufthavn.

St. 1.080 v.s.

Eksisterende gennemløb forlænges.

St. 1.080 – 1.140 v.s.

Afskåret del af matr. nr. 11cu Lindholm By, Lindholm eksproprieres og inddrages under matr. nr. 60b Lindholm By, Lindholm.

St. 1.095 – 1.135 v.s.

Der etableres en stenkastning under terræn ca. 2 meter fra Lindholm Å som erosionssikring af den nye jernbanedæmning.

St. 1.150

Der etableres gennemløb.

St. 1.170 – 1.260 h.s.

Afskåret del af matr. nr. 11cu Lindholm By, Lindholm eksproprieres og inddrages under matr. nr. 24a Lindholm By, Lindholm.

St. 1.250 – 1.390 h.s.

Der etableres en intern vej på matr. nr. 6o Voerbjerg By, Lindholm som ny vejforbindelse mellem Gade 9, Gade 10 og Gade 11. Vejen etableres langs det østlige skel med en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter rabatter i hver side af vejen – i alt 5,50 meter.

St. 1.260 h.s.

Kolonihavehus i kolonihave nr. 1 i ”Voerbjerglund Haveselskab” på matr. nr. 6o Voerbjerg By, Lindholm er tidligere eksproprieret. Bygningerne nedrives.

St. 1.270 – 1.380 v.s.

Afskåret del af matr. nr. 6o Voerbjerg By, Lindholm eksproprieres og inddrages under matr. nr. 11cu Lindholm By, Lindholm. Fremtidig vejadgang sikres ved udlæg af privat vej som privat fællesvej på matrikelkortet fra kommunevejen Åblink over matr. nr. 57b Lindholm By, Lindholm via eksisterende stibro over Lindholm Å.

St. 1.280 h.s.

Intern vej, Gade 11, på matr. nr. 6o Voerbjerg By, Lindholm afbrydes. Der etableres en vendeplads.

St. 1.310 h.s.

Kolonihavehus i kolonihave nr. 2 i ”Voerbjerglund Haveselskab” på matr. nr. 6o Voerbjerg By, Lindholm eksproprieres til nedrivning.

St. 1.350 h.s.

Intern vej, Gade 10, på matr. nr. 6o Voerbjerg By, Lindholm afbrydes. Der etableres en vendeplads.

St. 1.350 – 1.700 h.s.

Infrastrukturforvalteren tildeles færdselsret fra kommunevejen Søndergårdsvej over matr. nr. 6a, 24b, 6p og 6o Voerbjerg By, Lindholm.

St. 1.355 – 1.375

Lindholm Å forlægges og føres under jernbanen.

Lindholm Å forlægges med en bredde på ca. 7 meter og banketter på begge sider af vandløbet.

Der etableres stensikring af brinker ca. 0,5 meter over normalt vandspejl (årsmiddel) og ca. 1 meter ud i vandløbsbunden.

Broen over Lindholm Å anlægges med minimum 14 meter mellem understøtningerne.

På den vestlige side af Lindholm Å etableres faunapassage til oddere. Faunapassagen udføres med minimum 1,5 meters bredde og en frihøjde på minimum 1,5 meter.

På den østlige side af Lindholm Å er der plads til, at Aalborg Kommune kan etablere en offentlig sti med en bredde på minimum 3 meter.

Ejerlavsgrænsen mellem ejerlavene Lindholm By, Lindholm og Voerbjerg By, Lindholm er defineret ved å-løbet. Skellet mellem matr. nr. 3eu Lindholm By, Lindholm og matr. nr. 6o Voerbjerg By, Lindholm tilrettes således åforløbsforlægningen.

St. 1.375 – 1.580

Der etableres flydende betondæk over lossepladsareal.

St. 1.400 – 1.525 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3eu Lindholm By, Lindholm eksproprieres og inddrages under matr. nr. 79h Lindholm By, Lindholm.

St. 1.530 – 1.730 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 79h Lindholm By, Lindholm eksproprieres og inddrages under matr. nr. 3eu Lindholm By, Lindholm.

St. 1.750 – 1.790

Kommunevej Thistedvej føres over jernbanen.

Thistedvej føres på en dæmning over jernbanen. Dæmningen er ca. 550 meter lang og opnår på det højeste punkt en højde over eksisterende terræn på ca. 8 meter. Vejen udføres med 9,6 meter kørebane, kantbaner på 0,3 meter, rabatter på henholdsvis 1,8 og 2,3 meter, cykelstier på 1,7 meter og yderrabatter på 2,0 meter. I alt en kronebredde på 21,7 meter.

Dæmningen for Thistedvej udføres som udgangspunkt med anlæg 1:2.

St. 1.810 v.s.

Der etableres udløb til søerne på matr. nr. 96a Lindholm By, Lindholm.

St. 2.120 v.s.

Der etableres udløb til søerne på matr. nr. 96a Lindholm By, Lindholm.

St. 2.270 – 2.450 h.s.

Der etableres et klargøringsanlæg.

Klargøringsanlægget består af et sidespor sideliggende risteperroner. Klargøringsperronen etableres 26 centimeter over skinneoverside og er 1,2 meter bred.

Sporene forberedes til, at klargøringsanlægget kan forlænges til 300 meter. Der etableres nødvendige mandskabsfaciliteter ved klargøringsanlægget.

St. 2.300 – 2.440 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 96a Lindholm By, Lindholm eksproprieres.

St. 2.430 h.s.

Privat fællesvej Lervej afbrydes.

Der etableres vendeplads som en del af indkørslen til klargøringsanlægget. Vendepladsen udføres med asfalt.

Der etableres en 6 meter bred grusvej frem til klargøringsanlægget samt en parkeringsplads.

Den private fællesvej Lervej udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Infrastrukturforvalteren tillægges vejret.

St. 2.665 h.s.

Privat fællesvej Lervej afbrydes.

St. 2.670 – 2.820 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 79l Lindholm By, Lindholm eksproprieres og inddrages under matr. nr. 96a Lindholm By, Lindholm.

St. 2.820 – 2.940 h.s.

Ejendommen matr. nr. 79p Lindholm By, Lindholm er tidligere eksproprieret. Bygningerne nedrives.

Restareal af matr. nr. 79p Lindholm By, Lindholm inddrages under matr. nr. 96a ibd.

St. 2.780 – 2.962

Der etableres perron ved Aalborg Lufthavn.

Perronen etableres som ø-perron (med spor på begge sider).

Perronen etableres 55 centimeter over skinneoverside og med en bredde på 6,2 meter. Sporene forberedes til at etablere perron til 300 meter lange tog.

I den nordlige ende af perronen etableres en rampe fra perronen ned til lufthavnens forplads.

Ved forpladsen etableres rampe til perron, billetteringsudstyr, infoskærme samt venterum m.m.

St. 2.965 h.s.

Der udlægges privat fællesvej fra kommunevej Ny Lufthavnsvej over matr. nr. 96a Lindholm By, Lindholm. Infrastrukturforvalteren tillægges vejret.

Jernbanen Lindholm – Hjørring

St. 252.372 – 253.144

Der etableres nyt dobbeltspor.

Sporet etableres parallelt med den eksisterende jernbane og forløber således mellem den nye lufthavnsjernbane i st. 252.372 og den eksisterende jernbane i st. 253.144.

St. 252.399 – 253.130

Eksisterende spor justeres.

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Niels Wind-Friis

Uffe Henneberg               Knud Møller Jensen

/Mads Dalsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard