Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 11. juni 2020

 

 

 

 

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 11. juni 2020)

93. hæfte

 

 

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 10.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Fisketorvet 2, Odense C for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane omfattende de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 424, 453 og 454.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 10.15 samme sted og i samme anledning omfattende den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenummer 438.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Der mødte ingen repræsentant for Odense Kommune.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealer og rettigheder Torben Grundfør Richter, construction manager Christian Dyekjær, landinspektør Jakob Anholm Hansen samt advokat Jakob Schall Holberg.

 

De af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 3. maj 2019 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Nærværende forretning afholdes på ny, idet kommissariatet har modtaget en remonstrationsanmodning fra en af projektet berørt lodsejer. Kommissariatet har efterfølgende imødekommet denne anmodning, hvorfor sagen genoptages til fornyet behandling. Der henvises til protokollens 88. hæfte, der vedrører besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 19. juni 2019 omhandlende samme forhold.

 

Endvidere havde anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, en række nye forslag til tekniske bestemmelser, som under samme anledning blev forelagt kommissionen. Anlægsmyndigheden gjorde rede for disse og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

 

Forslag til tekniske bestemmelser

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 2294, 2304, 2305 og litra ”dq” Odense Bygrunde.

 

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte. Området blev endvidere behandlet på ekspropriationsforretningerne den 8. september 2017 og den 18. december 2018. Endvidere blev der den 19. juni 2019 afholdt en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende etablering af et radiosystem bestående af radioantenner og tilhørende fiberkabel. Radioantennernes placering blev godkendt, mens placeringen af fiberkablet skal genbehandles.

 

Odense Letbane skal som en del af driften have mulighed for at foretage intern radio- kommunikation, f.eks. mellem togene og kontrolcentret ved Hjallese. Denne kommunikation skal af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde være uafhængig af det gængse mobilnet, der drives kommercielt, og erfaringsmæssigt er følsomt over for nedbrud i tilfælde af ulykker og lignende. For at friholde centrum for radiomaster etableres i stedet radioantenner på taget af et højhus på ejendommen matr. nr. 453 Odense Bygrunde ved Fisketorvet ca. 60 meter fra letbanen.

 

Fiberkablet forlader højhusbygningen i dens sydlige facade, hvorfra kablet skal føres frem til letbaneporet. For at opnå den bedst mulige beskyttelse føres kablet på hovedparten af strækningen (ca. 40 meter) i et føringsrør i gulvkonstruktion mellem stue- etage og den underliggende parkeringskælder på ejendommen matr. nr. 2304 smst. På begge sider af bygningen forløber fiberkablet ligeledes i føringsrør, men her dog i de offentlige vejarealer matr. nr. 2305 og 2294 smst., der er beliggende over udmatrikuleret offentlig parkeringskælder, mens kablet tillige på en kort strækning placeres i det udskilte vejareal litra ”dq” smst.

 

På den baggrund pålægges matr. nr. 2304 smst. servitut om fiberkabel i bygning, mens matr. nr. 2305 og 2294 smst. pålægges servitut om fiberkabel i vejareal. Litra ”dq” pålægges samme bestemmelser som de matrikulerede vejarealer, men servitutten vil ikke blive tinglyst.

 

Nedenstående forslag til supplerende tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende de pågældende ejendomme.

 

Forslag til supplerende tekniske bestemmelser

Her følger en gennemgang af de forslag til supplerende tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovennævnte tilføjelser til projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

De beskrevne tekniske bestemmelser udgør det samlede indgreb på ejendommen.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

Vejarealer

 

2305

Odense Bygrunde

(tidl. behandlet under litra ”dq”, ”du” og ”ds” m.fl.)

Fisketorvet m.fl. St. 105.115 – 105.310 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejds- areal på vejarealet til etablering af letbane.

”dq”

Odense Bygrunde

 

Fisketorvet St. 105.145 – 105.155 h.s.

Der pålægges bestemmelser om fiberkabel (i vejareal) til radioantenner (tinglyses ikke). Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til etablering af fiberkabel.

 

Kommissionen besigtigede forholdene i marken og afholdt herefter et møde, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

En berørt lodsejer fremførte en række bemærkninger til projektet, hvilket er gengivet under dennes løbenummer.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet og det på forretningen oplyste og besluttede at fastholde det allerede godkendte projekt, hvortil der henvises til protokollens 88. hæfte med de generelle vilkår, som står oplyst heri, blandt andet med hensyn til erstatning for anlæggets nærhed efter ekspropriationsproceslovens § 21, stk. 1, forrentning efter ekspropriationsproceslovens § 22, spørgsmål vedrørende projektets lovlighed efter ekspropriationsproceslovens § 26, stk. 1 med videre.

 

Kommissionen besluttede samtidig at godkende de supplerende ændringer til projektet.

 

For så vidt angår de supplerende ændringer til projektet gælder følgende:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

De ekspropriative indgreb sker med virkning pr. 1. juni 2020, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, medmindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse, jf. ekspropriationsproceslovens § 18, og tilfalder den, der er ejer (eventuel bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsproces-loven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af letbanens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter letbanens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen, jf. § 26 i ekspropriationsprocesloven.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                             Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Mads Dalsgaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard