Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 23. august 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 23. august 2016)

35. hæfte

 

 

Tirsdag den 23. august 2016 kl. 10.00 samledes kommissionen på ejendommen Ørbækvej 87, Odense SØ for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Niels Juel, Hadsund, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Ole Madsen. Ole Madsen fratrådte kommissionen i forbindelse med kommissionens behandling af erstatningsfastsættelsen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiverne Jakob Anholm Hansen og Morten Lundsgaard fra COWI. Desuden mødte som juridisk rådgiver for Odense Letbane, advokat Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 22. juni 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Shell tankstationen på ejendommen matr. nr. 16cg Ejby, Odense Jorder beliggende Ørbækvej 87 blev dog udtaget af de tekniske bestemmelser, idet ekspropriationskommissionen henviste Odense Letbane P/S til at undersøge de sikkerhedsmæssige forhold vedrørende tankstationen nærmere.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og eks-propriationsforretning om indgrebet på den pågældende tankstation.

 

Baggrund og proces

Ekspropriationskommissionen udtog ved besigtigelsesforretningen tankstationen på matr. nr. 16cg Ejby, Odense Jorder af de tekniske bestemmelser som følge af de rejste spørgsmål omkring drifts- og sikkerhedsmæssige aspekter, herunder overholdelse af sikkerhedsmæssige krav. Odense Letbane P/S har derfor siden besigtigelsen undersøgt mulighederne for at minimere arealindgrebet ud for tankstationen, men det viste sig, at gevinsterne for tankstationen ved. f.eks. at sideflytte sporet over en kort strækning ikke står mål med de bane- og vejtekniske ulemper forbundet hermed.

 

Odense Letbane P/S har siden besigtigelsen også haft drøftelser med Scandinavian Fuel Infrastructure Denmark A/S og Reitan Convenience Denmark A/S (henholdsvis ejer og lejer af bygninger og benzininfrastruktur) om, hvilken betydning Ørbækvejs udvidelse har på tankstationen. Det er herunder undersøgt, at de sikkerheds- og driftsmæssige krav kan opfyldes gennem en ombygning af tankstationen i et omfang, der synes rimelig.

 

Der har i processen mellem parterne været forskellige opfattelser af den nødvendige ombygnings omfang, men der er under alle omstændigheder enighed om, at letbanens etablering ikke medfører et problem for tankstationen, der ikke kan løses.

 

Projektet er for så vidt angår tankstationen derfor uændret i forhold til det på besigtigelsesforretningen fremlagte.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lejeren af arealet og ejer af ejendommen anførte, at det er nødvendigt at ombygge tankstationen for at kunne opretholde en drift af denne efter etablering af letbanen. Det udarbejdede forslag til ombygning blev gennemgået, ligesom markeringer af arbejdsareal og ekspropriationsgrænse blev anvist. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at arbejdsarealet, der er anvist mellem den gule stribe og de grønne kryds, alene skal anvendes i forbindelse med sætning af kantsten. Et arbejde, der forventes at vare 3 – 4 uger.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser, i overensstemmelse med det ved besigtigelsesforretningen den 28. maj 2015 vedtagne:

 

St. 108.248 – 108.838 h.s. (16cg Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads, arbejdsvej og ombygning af intern vej og p-pladser. Der udlægges ny privat fællesvej. Privat fællesvej nedlægges og afrømmes. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej litra ”a” Ørbækvej på strækningen st. 108.250 – 108.385. Overkørsel, st. 108.750 til offentlig vej Ørbækvej, og to overkørsler til privat fællesvej, st. 108.540 og 108.570, nedlægges. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

Anlægsmyndigheden fremlagde endvidere forslag til reviderede tekniske bestemmelser:

 

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Ved den efterfølgende detailprojektering har der vist sig behov og ønsker om at foretage nogle justeringer af projektet som beskrevet nedenfor.

 

Baggrund for ændringer

Der er foretaget følgende ændringer af projektet, der har ændret i behovet for arealer og rettigheder til etablering af letbanen:

 

Ordinære ejendomme

•   Det har i detailprojekteringen vist sig, at der grundet højdeforskellene skal etableres støttemur på en længere strækning end først antaget på matr. nr. 16cg Ejby, Odense Jorder. På grund af henholdsvis niveau- og sikkerhedsmæssige årsager nedlægges ejendommens fire stiadgange til Ørbækvej, men rampeadgangen ved Munkerisvej, grundet Ørbækvejs udvidelse, sideflyttes. Der er på ejendommen i dag et vejudlægsprincip, hvor vej- og parkeringsarealerne er udlagt som privat fællesvej, mens rabatarealer ikke er udlagt. For at opretholde dette princip skal der i forbindelse med omlægning af de interne veje og parkeringsforhold udlægges ny privat fællesvej. Dette princip følges tillige på matr. nr. 5b og 5d smst.

•   Ved en gennemgang af behovet for store generelle arbejdspladser har der vist sig ikke at være behov for at benytte arbejdspladsen på matr. nr. 4rb Ejby, Odense Jorder, og ejendommen udgår dermed af projektet.

 

Nedenstående følger en gennemgang af de reviderede tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen fra spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

Ordinære ejendomme

 

16cg Ejby,

Odense Jorder

St. 108.245 – 108.840 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til bl.a. arbejdsplads, arbejdsvej og ombygning af intern vej og p-pladser. Der udlægges ny privat fællesvej. Privat fællesvej nedlægges og afrømmes. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej litra ”a” Ørbækvej på strækningen st. 108.245 – 108.445. Overkørsel, st. 108.750 til offentlig vej Ørbækvej, og to overkørsler til privat fællesvej, st. 108.540 og 108.570, nedlægges. Stiadgange i st. 108.340, 108.410, 108.640 og 108.720 nedlægges. Rampeadgang i st. 108.250 sideflyttes. Der pålægges servitut om letbanedrift.

5b Ejby,

Odense Jorder

St. 108.570 – 108.605 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra ”a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til bl.a. arbejdsplads og ombygning af intern vej og p-pladser. Der udlægges ny privat fællesvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

5d Ejby,

Odense Jorder

St. 108.575 – 108.840 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra ”a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til bl.a. ombygning af intern vej og p-pladser. Der udlægges ny privat fællesvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

4rb Ejby,

Odense Jorder

Ejendommen udgår af de tekniske bestemmelser.

 

 

Kommissionen drøftede det fremlagte forslag til reviderede tekniske bestemmelser og tiltrådte disse.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 10 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 287, AF287F, AF287F/L001, AF287F/L002 og AF287F/L003 opførte ejendomme. Efter aftale med de berørte lodsejere, foretog kommissionen endvidere de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 288 og 289 anførte ejendomme, der var tilsagt til ekspropriationsforretning den 24. august 2016.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. november 2016, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er fra samme dato erhvervet ret for anlægsmyndigheden til anvendelse af de angivne midlertidige arbejdsarealer. Det i arealfortegnelsen anførte tidspunkt for anvendelse af midlertidigt arbejdsareal udgår, idet anlægsmyndigheden forventer ibrugtagning tidligst primo 2017 og i øvrigt vil give behørigt varsel, forinden arbejdet igangsættes.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug, jf. dog under det enkelte løbenummer.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2019. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Uffe Henneberg               Niels Juel

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen