Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. og 26. oktober 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. og 26. oktober 2016)

45. hæfte

 

 

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 14.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Hestehaven 140, Odense S for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Ole Madsen og Peter Kildegaard. Ole Madsen og Peter Kildegaard fratrådte kommissionen i forbindelse med kommissionens behandling af erstatningsfastsættelserne.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiverne Mads Sanddal Jeppesen, Jakob Anholm Hansen og Anja Holmgaard Graversen fra COWI.

 

Et par af de af anlægget berørte lodsejere og disses rådgiver var mødt.

 

Der henvises til brev af 16. september 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Søndre Hospitalsvej)

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedr. matr. nr. 1cv, 20a, 20de og 22ak Hjallese By, Dalum samt litra ”z”, ”æ” og ”Søndre Hospitalsvej (endnu ikke udskilt)” smst.

 

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

På baggrund af den efterfølgende detailprojektering og grænsefladekoordineringer med Region Syddanmarks hospitalsbyggeri har Odense Letbane P/S arbejdet videre med projektet vedrørende letbanens placering på det sydlige areal af Nyt OUH samt vejtilslutningen til Park & Ride anlægget.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende en tilpasset løsning for de pågældende ejendomme.

 

 

Baggrund og ændringsforslag

Odense Letbane P/S og Region Syddanmark har efter besigtigelsesforretningen haft drøftelser omkring letbanens placering gennem den sydligste del af arealet til Nyt OUH.

 

Der er gennem Nyt OUH behov for at etablere kørestrøm på master, da Nyt OUH først opfører bygninger til hospitalet efter, at letbanen er idriftsat. Ved etablering af kørestrøm på master vil der være behov for længere lige strækninger for at kunne opstramme kørestrømsledningerne. Sådanne stræk var ikke til stede på det på besigtigelsen fremlagte projekt, og en ændring af tracéet er derfor nødvendig. Der etableres på hospitalsområdet både gangbroer og tunneler henholdsvis over og under letbanen, og med de længere lige stræk mod syd vil det være muligt at etablere disse uden at skulle forøge frihøjderne.

 

Den på besigtigelsen fremlagte placering af letbanen vil derudover være inden for den 120 meter store sikkerhedszone målt fra placeringen af den kommende helikopterlandingsplads (heliport) ved Nyt OUH. Letbanen vil med denne placering sandsynligvis 1 til 2 gange om ugen være tvunget til at indstille driften henholdsvis ca. 2 minutter før redningshelikopterens landing og 2 minutter efter, den letter. Et sådant driftstop vil medføre forsinkelser på hele letbanens strækning, der ikke er acceptable for letbanens drift.

 

For at undgå dette flyttes letbanens tracé til den østlige side af Søndre Hospitalsvej og dermed uden for heliportens sikkerhedszone. Letbanen vil således krydse Søndre Hospitalsvej længere mod syd og efter krydsningen følge det tidligere vedtagne projekt gennem Park & Ride og videre mod vest.

 

Hvis letbanetracéet flyttes uden i samme ombæring at ændre på vejprojektet omkring Søndre Hospitalsvej og de tilstødende veje, ville det ændrede tracé medføre følgende fire vej- og letbanekrydsninger af Søndre Hospitalsvej inden for ca. 350 meter (nævnt fra syd mod nord):

Kryds ved Hestehaven og Glisholmvej

Krydsning af Letbanen

Kryds ved servicevej til Nyt OUH

Kryds ved Hospitalsringen

 

Søndre Hospitalsvej er bl.a. rute for udrykningskøretøjer, og for at opretholde en så sikker og flydende trafikafvikling som muligt for både udrykningskøretøjer og øvrige trafikanter ønskes antallet af krydsninger reduceret til følgende to (nævnt fra syd mod nord):

Samlet kryds med Letbanen, Hestehaven og Glisholmvej

Kryds ved Hospitalsringen

 

På denne måde samles adgangsvejen til Park & Ride anlægget og den forlagte Glisholmvej, hvorfra der vil være adgang til Nyt OUH’s serviceby, til ét kryds, hvor letbanen passerer i den ene side af krydset. Derved undgås bl.a. krydsning af letbanetracéet ved kørsel til servicebyen.

 

Den på besigtigelsen fremlagte løsning indeholdt en skrå krydsning af letbanen gennem krydset ved Hospitalsringen, hvilket ville medføre rødt i alle retninger, når letbanetogene skal passere. Med den ændrede løsning flyttes letbanen til den ene side af Hospitalsringen-krydset, og trafikafviklingen i krydset forbedres dermed betydeligt.

 

Den ændrede linjeføring af letbanen medfører, at der forsvinder p-pladser fra det oprindelige hospitalsprojekt øst for Søndre Hospitalsvej, og der skal derfor andre arealer til etablering til p-pladser, der opfylder lokalplanens krav om antal og nærhed til Nyt OUH’s hovedindgang. Endvidere medfører samlingen af vej- og letbanekryds, at der skal findes andet areal til adgangsvej til Nyt OUH’s serviceby.

 

Endelig vil der som en del af det samlede projekt samtidig blive eksproprieret areal til den lokalplanlagte supercykelsti, der etableres langs henholdsvis letbanen og Glisholmvej.

 

Alt i alt medfører de foreslåede ændringer ændrede arealerhvervelsesbehov på flere ejendomme, herunder de to private ejendomme matr. nr. 22ak og 20a/20de Hjallese By, Dalum, som ikke tidligere har været berørt af hverken letbane- eller hospitalsprojektet. På matr. nr. 22ak Hjallese By, Dalum eksproprieres der til Glisholmvejs forlægning og den tilhørende cykelsti, mens et afskåret areal medeksproprieres. På matr. nr. 20a eksproprieres der til letbane, cykelsti, servicevej og p-pladser, og de resterende afskårne arealer foreslås medeksproprieret, hvormed matrikelnummeret eksproprieres i sin helhed. På matr. nr. 20de Hjallese By, Dalum eksproprieres et lille areal til cykelsti.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Søndre Hospitalsvej)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

20a Hjallese By,

Dalum

St. 111.965 – 112.060 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af letbane og cykelsti, vej og parkeringsanlæg til Nyt OUH. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der eksproprieres et afskåret areal mellem servicevej til Nyt OUH og areal til Letbanen samt et afskåret areal mellem servicevej til Nyt OUH og offentlig vej litra ”z” Hestehaven.

(Matrikelnummeret eksproprieres i sin helhed).

1cv Hjallese By,

Dalum

St. 112.010 – 112.650 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af letbane, cykelsti, parkeringsanlæg (Park & Ride) og en transformerstation. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges privat fællesvej for matr. nr. 21s og 21p Hjallese By, Dalum og for ny transformerstation. Der pålægges servitut om ledninger, servitut om byggeretligt skel, servitut om vejret for ny transformerstation og servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

20de Hjallese By,

Dalum

St. 112.030 – 112.035 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af cykelsti.  Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

22ak Hjallese By,

Dalum

St. 112.035 – 112.100 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til forlægning af den offentlige vej Glisholmvej og til etablering af cykelsti. Der  eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der eksproprieres et afskåret areal mellem den forlagte Glisholmvej og Søndre Hospitalsvej og areal tidligere eksproprieret til Glisholmvejs forlægning.

 

 

 

 

Endnu ukendt litra Søndre

Hospitalsvej

(under ud-

skillelse)

St. 112.050 – 112.290 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af parkeringsanlæg (Park & Ride) og Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC). Der eksproprieres midlertidigt vejareal.

”z” Hjallese By,

Dalum

Hestehaven St. 112.095 – 113.670 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til omlægning af Glisholmvej og etablering af cykelsti, letbane, parkeringsanlæg (Park & Ride) og Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC) og til privat vej til Nyt OUH. Der eksproprieres midlertidigt vejareal.

”æ” Hjallese By,

Dalum

Glisholmvej 112.135 – 112.170 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af parkeringsanlæg (Park & Ride) og Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC). Der eksproprieres midlertidigt vejareal.

 

 

Forslag til reviderede tekniske bestemmelser

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Ved den efterfølgende detailprojektering har der vist sig behov og ønsker om at foretage nogle justeringer af projektet som beskrevet nedenfor.

 

Baggrund for ændringer

Der er foretaget følgende ændringer af projektet, der har ændret i behovet for arealer og rettigheder til etablering af letbanen:

 

Ordinære ejendomme

Det har ved detailprojekteringen vist sig, at en eventuel kørestrømsmast ved ejendommen matr. nr. 831æ Odense Bygrunde vil skulle etableres på det areal, der eksproprieres til offentlig vej, hvorfor dette forhold udgår af de tekniske bestemmelser.

På matr. nr. 1f Hollufgård Hgd., Fraugde skal der etableres cykelparkering til letbanen, hvorfor der pålægges servitut om cykelparkering, hvilket ikke tidligere har været medtaget i de tekniske bestemmelser. Da etablering af kørestrømsmaster sker som en del af servitut om letbane på fremmed grund, er det ikke nødvendigt at pålægge særskilt servitut om kørestrømsmaster.

 

Vejarealer

Det har ikke tidligere været medtaget, at der eksproprieres permanent vejareal fra litra ”cs” Odense Bygrunde, Store Glasvej til litra ”cz” Odense Bygrunde, Vestre Stationsvej i forbindelse med skelopretning.

Litra ”cu” Odense Bygrunde, Kingosgade blev ved en fejl ikke medtaget i de tekniske bestemmelser, selv om der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, og tilslutning til Vestre Stationsvej lukkes.

Munkebjergvej, som er under udskillelse, blev ikke medtaget særskilt ved besigtigelsesforretningen.

 

Forslag til reviderede tekniske bestemmelser

Her følger en gennemgang af de reviderede tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

Ordinære ejendomme

 

831æ Odense

Bygrunde

St. 103.240 – 103.245 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”hk” Vestre Stationsvej.

1f Hollufgård Hgd.,

Fraugde

St. 111.145 – 111.965 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt areal til anlæg af letbane. Der pålægges servitut om letbane på fremmed grund, servitut om letbanedrift og servitut om cykelparkering. Eksisterende sti langs Killeruprenden omlægges.

 

 

Vejarealer

 

”cs” Odense

Bygrunde

Store Glasvej St. 103.245 – 103.260 b.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra ”cs” til litra ”cz” Vestre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt vejareal.

”cu” Odense

Bygrunde

Kingosgade St. 112.415 – 112.630 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal. Tilslutning til Vestre Stationsvej lukkes.

Endnu ukendt litra Munkebjergvej

(under ud-

skillelse)

St. 112.415 – 112.630 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal.

 

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

 

Den fremmødte ejer af ejendommen under løbenummer 329 fremkom med forslag om, at restarealet af ejendommen på ca. 0,4 ha medeksproprieres, hvorved den bygningsløse landbrugsejendom bestående af matr. nr. 20a og 20de Hjallese By, Dalum eksproprieres i sin helhed.

 

Der fremkom ikke herudover bemærkninger til det fremlagte forslag.

 

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende dette.

 

Vedrørende spørgsmålet om ekspropriation af et restareal på ca. 0,4 ha traf kommissionen afgørelse om, at dette medeksproprieres, således ejendommen matr. nr. 20a og 20de Hjallese By, Dalum afstås i sin helhed.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 11 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 15. januar 2017, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2019. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af letbanens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter letbanens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 26. oktober 2016 vedrørende løbenumrene 84 og 85 er udsat. Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til en ny besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Bent Braüner

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard