Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 27. og 28. september 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 27. og 28. september 2016)

43. hæfte

 

 

Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10.00 samledes kommissionen ved ejendommen Vesterbro 123, Odense C for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 14.00 ved ejendommen Vestre Stationsvej 15, Odense C, hvor kommissionen samledes for også der at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Stig Langsager. Stig Langsager fratrådte kommissionen i forbindelse med kommissionens behandling af erstatningsfastsættelserne.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiverne Jakob Anholm Hansen og Anja Holmgaard Graversen fra COWI.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 11. september 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og fremlagde følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Vesterbro)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedr. matr. nr. 831ap Odense Bygrunde

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Odense Letbane P/S har arbejdet videre med detailprojekteringen af vej- og letbaneprojektet ved krydset Vesterbro og Vestre Stationsvej efter besigtigelsesforretningen, og der har vist sig behov for at udvide vejarealet ud for ejendommen matr. nr. 831ap Odense Bygrunde, beliggende Vesterbro 123, 5000 Odense C.

 

Baggrund og proces

I forbindelse med detailprojekteringen af krydset Vesterbro og Vestre Stationsvej har det vist sig, at der vil være utilstrækkelig plads for svingende lastbiler i kørebanen rundt i svinget fra Vestre Stationsvej til Vesterbro. Hvis ikke der ændres på kørebanerne, vil det være nødvendigt signalteknisk at nedsætte krydsets kapacitet, idet lastbiler vil have svært ved at passere hinanden. Som alternativ er undersøgt muligheden for at fjerne den eksisterende kældernedgang på hjørnet af Vesterbro/Vestre Stationsvej for ejendommen matr. nr. 831ap Odense Bygrunde. Kældernedgangen er beliggende på offentlig vej. Sløjfning af nedgangen vil medføre, at kørebanen kan udvides samtidig med, at der vil være tilstrækkelig plads til fortov på det sted, hvor kældertrappen ellers strækker sig ud i fortovet. Der vil efter sløjfning af kældertrappen og indgang fortsat være adgang til kælderen ad eksisterende adgang fra bygningens bagside.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Vesterbro)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000. Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

831ap Odense Bygrunde

 

St. 103.050 – 103.060 v.s.

Kældertrappe på litra ”cp” fra ejendommen fjernes, og fortovet føres ind til ejendommens facade.

 

 

 

 

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev fremsat forslag om, at indretningen af krydset tilpasses, således kældertrappen og indgangen fortsat kan opretholdes. Dette kan eksempelvis ske ved at lave et stopsignal for cyklister, således der ikke sker sammenfald af trafikafviklingen rundt i højresvinget.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at den af lodsejerne foreslåede afvikling af trafikken i højresvinget er meget farlig og ikke kan anbefales af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet og det fremsatte forslag om trafikafviklingen indgående. Kommissionen besluttede at godkende det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt for Vesterbro under hensyn til den størst mulige trafiksikkerhed.

 

Anlægsmyndigheden fremlagde endvidere følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Vestre Stationsvej/Lille Glasvej)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedr. matr. nr. 836b og 2263m Odense Bygrunde samt litra ”cz” smst.

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

På baggrund af besigtigelsen, hvor ekspropriationskommissionen bad Odense Letbane P/S om at arbejde videre med placeringen af transformerstationen, har Odense Letbane P/S arbejdet med en løsning med flytning af transformerstationen til et areal på ejendommen matr. nr. 836b Odense Bygrunde. Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende en løsning for den pågældende ejendom.

 

Baggrund og ændringsforslag

Ved besigtigelsen blev Odense Letbane P/S bedt om at arbejde videre med placeringen af transformeren på Vestre Stationsvej, da placeringen af transformerstationen var problematisk i forhold til adgangen til baggården for ejendommen matr. nr. 2263m Odense Bygrunde beliggende Vestre Stationsvej 19, 5000 Odense C. På ejendommen er det tinglyst, at der skal være en 5-6 meter bred indkørsel fra parkeringspladsen til ejendommen, og at al kørsel til og fra ejendommen skal ske ad denne, hvilket kan give udfordringer i forhold til transformerstationens placering, størrelse og udformning på vejarealet. Placeringen af transformerstationen på det offentlige vejareal vil endvidere betyde et tab af offentlige parkeringspladser. I lokalplanen for Odense Letbane er et større areal på den sydlige del af matr. nr. 836b smst. udlagt til etablering af transformer.

 

På baggrund af de anførte forhold har Odense Letbane P/S vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at placere transformerstationen i det sydvestlige hjørne af   matr. nr. 836b smst. ud mod det offentlige parkeringsareal, hvormed den tinglyste adgang til matr. nr. 2263m smst. samt vejarealet friholdes. Siden besigtigelsen er Odense Letbane P/S desuden blevet bedre bekendt med størrelsen af transformerstationen, og for at begrænse fremtidige byggemuligheder på ejendommen matr. nr. 836b smst. mindst muligt placeres transformerstationens lange led langs ejendommens sydlige skel. Der eksproprieres således areal til transformerstation fra ejendommen, og der pålægges byggeretligt skel på ejendommen.

 

Med den angivne transformerstørrelse ville en placering delvist på det offentlige parkeringsareal endvidere medføre, at den i forvejen besværlige adgang til ejendommen matr. nr. 2263n beliggende Vestre Stationsvej 21 forværredes, og Odense Letbane P/S vurderer derfor ikke dette som en mulighed.

 

Den ændrede placering og størrelse betyder, at der ikke eksproprieres areal fra litra ”cz” Odense Bygrunde, Vestre Stationsvej til etablering af transformerstationen, og at der ikke pålægges byggeretligt skel på matr. nr. 2263m smst., hvorfor ejendommen udgår af projektet.

 

Det har desuden ikke tidligere været medtaget, at der eksproprieres permanent areal fra litra ”cz” Odense Bygrunde, Vestre Stationsvej til litra ”gi” smst., Fjordsgade i forbindelse med skelopretning.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Vestre Stationsvej/Lille Glasvej)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb. Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000. Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

836b Odense Bygrunde St. 103.360 – 103.410 v.s. Der eksproprieres permanent areal til etablering af transformerstation. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om byggeretligt skel.
2263m Odense

Bygrunde

Ejendommen udgår af de tekniske bestemmelser.

 

”cz” Odense Bygrunde

 

Vestre Stationsvej St. 103.260 – 103.610 b.s. Der eks-proprieres permanent vejareal fra litra ”cz” til litra ”gl”, Fjordsgade. Der eksproprieres midlertidigt vejareal, herunder til etablering af arbejdsplads.

 

 

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte projekt.

 

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende det.

 

Endelig fremlagde anlægsmyndigheden følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Vestre Stationsvej)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedr. matr. nr. 2263f Odense Bygrunde

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

På baggrund af en vurdering af Odense Letbane P/S efter besigtigelsen ønskes de fysiske forhold berigtiget for ejendommen matr. nr. 2263f Odense Bygrunde beliggende Vestre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Ejendommen blev ikke behandlet ved besigtigelsen, hvorfor der skal afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende en løsning for den pågældende ejendom.

 

Baggrund og proces

Efter besigtigelsen har Odense Letbane P/S ved en gennemgang af projektet konstateret, at der ved ejendommen matr. nr. 2263f Odense Bygrunde beliggende Vestre Stationsvej 15, 5000 Odense C er uoverensstemmelse mellem de fysiske forhold og skellets matrikulære placering. Fortovet ud for ejendommens bygning er ført helt ind til facaden – også hvor facaden er trukket længere tilbage, således at skellet på denne strækning forløber midt i det fungerende fortovsareal.

 

Odense Letbane P/S har således vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at medtage ejendommen og berigtige de fysiske forhold, således at fortovsarealet ud for den tilbagetrukne bygningsdel bliver en del af vejarealet.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Vestre Stationsvej)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

2263f Odense Bygrunde St. 103.465 – 103.495 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”cz” Vestre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt areal.

 

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte projekt.

 

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende det.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 11 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 15. december 2016, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2019. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af letbanens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter letbanens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af eks-propriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

Onsdag den 28. september 2016 kl. 8.30 fortsatte forretningen ved ejendommen Krudthusgade 18, Odense C, hvor kommissionen samledes for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport- og Bygningsministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Odense Letbane var repræsenteret ved projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter samt rådgiverne Mads Sanddal Jeppesen og Anja Holmgaard Graversen fra COWI. Desuden mødte som juridisk rådgiver for Odense Letbane, advokat Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

 

Odense Kommune var repræsenteret ved Ole Madsen.

 

De af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der blev atter henvist til brev af 11. september 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Vestre Stationsvej/Krudthusgade)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedr. matr. nr. 832b Odense Bygrunde

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

F24 tankstationen på ejendommen matr. nr. 832b Odense Bygrunde beliggende Krudthusgade 18, 5000 Odense C blev dog udtaget af de tekniske bestemmelser, idet ekspropriationskommissionen henviste Odense Letbane P/S til at undersøge de sikkerhedsmæssige forhold vedrørende tankstationen nærmere. Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende en løsning for den pågældende ejendom.

 

Baggrund og ændringsforslag

Ekspropriationskommissionen udtog ved besigtigelsesforretningen tankstationen på matr. nr. 832b Odense Bygrunde af de tekniske bestemmelser som følge af de af lodsejer rejste spørgsmål omkring drifts- og sikkerhedsmæssige aspekter, herunder overholdelse af sikkerhedsmæssige krav i forhold til en nødevakuering af påfyldningstankbil i tilfælde af brand samt minimumsafstand til skel.

 

Odense Letbane P/S har derfor siden besigtigelsen undersøgt mulighederne for at løse de sikkerhedsmæssige problemer på ejendommen. For at kunne opretholde driften af tankstationen, når overkørslen til Vestre Stationsvej nedlægges, er det nødvendigt at finde en ny løsning for, hvordan der kan leveres brændstof til tankstationen. Den nuværende placering af påfyldningspladsen overholder ikke kravene til nødevakuering for påfyldningstankbilerne i tilfælde af brand, da tankbilerne ikke kan køre fra påfyldningspladsen uden at skulle bakke.

 

De tekniske undersøgelser har vist, at det vil være nødvendigt at flytte påfyldningspladsen til en placering på den østlige del af ejendommen, således at tankbilen skal køre til pladsen fra Vestre Stationsvej og holde langs Krudthusgade ved aflæsning. Herefter vil tankbilen kunne fortsætte mod syd ad Krudthusgade og videre ud på Vesterbro. Påfyldningspladsens nye placering overholder dog ikke afstandskravet på 5 meter til bygninger, hvormed det vil være nødvendigt at nedrive den del af bygningsmassen, der indeholder kiosk. Herudover vil det være nødvendigt at nedrive den overdækkede pusleplads med tilstødende skur samt dobbeltskuret i ejendommens sydvestlige hjørne, således at kunder, der tanker brændstof, nemmere kan køre rundt om bygningen ved udkørsel.

 

Odense Letbane P/S vurderer, at ovennævnte løsning opfylder såvel krav om nødvendig vejadgang samt de for tankstationer gældende sikkerhedskrav og -afstande. Endvidere vurderer Odense Letbane P/S, at tankstationen kan videredrives uden en tilhørende kiosk ud fra det faktum, at alle øvrige F24-tankstationer i Danmark drives uden kiosk. Set i forhold til ejendommens samlede værdi vurderer Odense Letbane P/S, at nedrivningernes/ombygningernes omfang er rimelige, og ejendommen begæres derfor ikke eksproprieret i sin helhed.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Vestre Stationsvej/Krudthusgade)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

832b Odense Bygrunde St. 103.290 – 103.330 h.s. Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”hk” Vestre Stationsvej. Overkørsel st. 103.300 til offentlig vej litra ”cz” Vestre Stationsvej nedlægges. Adgangsforhold ved nordlig overkørsel st. 103.325 til Krudthusgade ændres til højre/venstre ind og højre ud. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der nedrives kioskbygning, pusleplads, skur og overdækning. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

 

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lodsejerne anførte, at den af Odense Letbane foreslåede løsning medfører, at det ikke længere er muligt at drive tankstationsvirksomhed fra ejendommen. Lodsejerne gennemgik i den forbindelse følgende skriftlige indlæg,

 

Som advokat for Q8 Danmark A/S (”Q8”), som ejer ejendommen matr. nr. 832b Odense Bygrunde (”Ejendommen”) retter jeg herved henvendelse til Dem vedrørende den forestående ekspropriation af Ejendommen.

 

Jeg har modtaget kopi af det til min klient fremsendte materiale og har i den forbindelse følgende kommentarer til ekspropriationen.

 

Som bekendt driver min klient virksomhed med salg af motorbrændstoffer, bilvask og kioskvarer fra Ejendommen, og det er min opfattelse, at den planlagte ekspropriation er så indgribende og efterlader så ringe anvendelsesmuligheder af Ejendommen, at min klient har krav på at hele Ejendommen overtages af anlægsmyndigheden.

 

Trafikale omlægninger

Min klients salg af motorbrændstoffer sker i sagens natur alene til kunder, som ankommer til Ejendommen i motorkøretøjer, og dette vil med de planlagte ændringer umuliggøres i fremtiden. De påtænkte trafikale ændringer er som bekendt:

 

•   Nedlæggelse af ind- og udkørslen fra Ejendommen til Vestre Stationsvej.

•   Forbud mod at svinge til højre fra Vestre Stationsvej ned ad Krudthusgade.

•   Ensretning af trafikken på Krudthusgade ved udkørsel fra Ejendommen.

 

Næsten al kørende trafik til Ejendommen sker i dag ved indkørsel fra Vestre Stationsvej og samtidig kører de fleste kunder ud på Vestre Stationsvej igen efter at have handlet, tanket eller vasket bil. Konsekvenserne af de planlagte trafikale omlægninger vil være:

 

 1. at der nu ikke længere kan komme kunder direkte fra Vestre Stationsvej,
 2. at det kun er de kunder fra Vestre Stationsvej, som kører i sydvestlig retning, der kan få adgang til Ejendommen og dette kun via indkørslen fra Krudthusgade,
 3. at ingen kunder vil kunne køre ud på Vestre Stationsvej efter at have handlet i kiosken, vasket eller tanket bilen (hverken direkte fra Ejendommen eller via udkørsel til Krudthusgade) og endelig,
 4. at al trafik væk fra Ejendommen køres bort af små veje, herunder Krudthusgade, der ikke fremstår som egnede til at håndtere denne trafikmængde. 

  Summen af ovennævnte konsekvenser er efter såvel mine klienters som deres professionelle trafikrådgiveres mening, at min klients fortsatte brug af Ejendommen er umuliggjort, da den kørende færdsel, som er helt afgørende for en tankstations eksistens, begrænses i et sådant omfang, at den i realiteten afskæres, og der bør således ske en fuldstændig ekspropriation af Ejendommen.

   

  Andre hindringer

  De foreslåede trafikale ændringer medfører, at det ikke længere vil være muligt for min klient at få leveret brændstof, da tankvognene, som leverer dette brændstof, ikke må skulle bakke i forbindelse med leveringen, og også af denne grund er det således klart, at indgrebet medfører, at Ejendommen må eksproprieres i sin helhed.

   

  Det kan konstateres, at Odense Letbane har gjort sig en række frie overvejelser om alternative indretninger/anvendelsesmuligheder af Ejendommen. Odense Letbane har ingen forudsætninger for at kunne udtale sig herom, ej heller for at rette henvendelse til myndigheder om forespørgsler om dispensationsadgang uden nærmere kendskab til min klients virksomhed og åbenbart uden hensyntagen til den alvorlige risiko, som ligger til grund for gældende regler om afstandskrav m.v.

   

  Odense Letbane har foreslået, at man ”bare” kan flytte påfyldningspladsen til øst for Ejendommen, selvom dette indebærer en lang række helt uantagelige følger for min klient herunder nedrivning af den butik fra hvilken min klient driver salg af kioskvarer, fast food m.v. og nedrivning af den ”pusleplads” som er af stor betydning for at kunne sælge bilvaske.

   

  Driften af kioskvirksomheden fra ejendommen er helt central for Q8 på denne tankstation, og kiosken betjener i meget høj grad gående kunder og lokalområdet. Jeg kan se, at Odense Letbane har ”vurderet”, at tankstationen kan drives videre uden kiosk, da alle øvrige F24-tankstationer drives sådan. Odense Letbane har ingen forudsætninger for at foretage en sådan ”vurdering”, og den er da også helt forkert. Grunden til at det omhandlede F24-anlæg er det eneste i Danmark med tilhørende kiosk er netop, at på denne tankstation er kioskvirksomheden helt central, så man kan selvsagt ikke ”bare” fjerne kioskbygningen. Odense Letbane er endda blevet oplyst, at Q8 gerne vil rebrande tankstationen med tilhørende kiosk til en Q8-station, men at Q8 af hensyn til sin tabsbegrænsningspligt har villet afvente udfaldet af ekspropriationen, men dette har Odense Letbane udeladt i sin skriftlige ”vurdering” af tankstationen.

   

  Odense Letbane har også foreslået, at man ”bare” kan fjerne puslepladsen, men det er igen en forkert antagelse som udspringer af en manglende forståelse for drift af tankstationsvirksomhed. Tilstedeværelsen af en pusleplads er helt central for kunders tilvalg af en bilvask og tankstation, så en fjernelse af puslepladsen vil medvirke til at en fortsat benyttelse af ejendommen er umuliggjort.

   

  Det kan konstateres, at Odense Letbane har rettet henvendelse til Beredskab Fyn for at få en dispensation fra et afstandskrav i bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Dette er angiveligt sket med henblik på at kunne opstille et hypotetisk scenarie, hvorefter tankstationsvirksomheden kunne fortsætte fra Ejendommen, men henvendelsen er alene baseret på gisninger og ikke et faktisk projektmateriale. Herudover kan der ikke med bindende virkning for Q8 opstilles et alternativt driftsscenarie, som er baseret på væsentlige afvigelser (dispensation eller ej) fra et vigtigt regelsæt, som skal beskytte bl.a. mennesker mod følgerne af en ulykke.

   

  Odense Letbane P/S har forud for forretningen anført følgende,

   

  Q8 Danmark A/S (”Ejeren”) ejer ejendommen matr. nr. 832b Odense Bygrunde, beliggende Krudthusgade 18, 5000 Odense C (”Ejendommen”). En bygning på Ejendommen er udlejet til Q8 Autoværksted v/Søren Pedersen (”Lejeren”), der anvender den til autoværksted.

   

  Ejendommen berøres af anlægget af Odense Letbane, som beskrevet i det følgende.

   

  Odense Letbane P/S har drøftet indgrebet med Ejeren, der mundtligt har givet udtryk for, at Ejeren ønsker ekspropriationen udvidet fra en del- til en totalekspropriation.

   

  I det følgende redegør jeg for Odense Letbane P/S’ bemærkninger.

   

 1. Sagens faktiske omstændigheder 

  Der er følgende aktiviteter på Ejendommen:

   

  •   Ejeren driver en F24 tankstation (”Tankstationen”). F24 er Q8’s kæde af ubemandede automatanlæg, og anlæggene på Ejendommen er også selvbetjeningsanlæg.

  •   Ejeren driver en Q8 butik (”Butikken”), hvilket ikke er sædvanligt for F24 tankstationer, der normalt drives uden butikslokaler.

  •   Ejeren driver en vaskehal (”Vaskehallen”).

  •   Søren Pedersen (”Lejeren”) driver et autoværksted (”Autoværkstedet”).

   

  Odense Letbane anlægges i Vestre Stationsvej, hvilket medfører, at vejen skal udvides, og der sker i den forbindelse følgende indgreb, jf. Arealfortegnelse nr. 11:

   

  •       Der eksproprieres 45 m2 til offentlig vej.

  •       Der eksproprieres 75 m2 til midlertidig arbejdsplads.

  •       Det er nødvendigt at nedrive kiosk/butik samt pusleplads og to skure.

   

  Antallet af parkeringspladser reduceres fra 10 til 7.

   

  Herudover ændres de fremtidige adgangsforhold. På nuværende tidspunkt har Ejendommen to adgange mod Krudthusgade og én adgang mod Vestre Stationsvej, der benyttes i alle køreretninger. Fremover vil adgangen til Vestre Stationsvej blive lukket, og der vil kun være til-/frakørsel til Ejendommen fra Krudthusgade.

   

  De fremtidige adgangsforhold er nærmere beskrevet i et notat, der vedlægges som bilag 1. Der henvises til side 17, hvor de fremtidige adgangsforhold fremgår af kortbilaget.

   

  Det er desuden nødvendigt at ombygge Ejendommen, hvis salget af brændstof skal fortsætte. Ombygningsudgifterne er estimeret i et notat, der vedlægges som bilag 2.

   

  Det er Odense Letbane P/S, der afholder omkostningerne forbundet med ombygningen, men selskabet foretrækker, at det er Ejeren, der gennemfører ombygningen.

   

  Desuden henvises til Arealfortegnelse nr. 11 og den gennemgang af indgrebet, der vil ske på mødet den 28. september 2016.

   

  2.         Odense Letbane P/S’ synspunkter

   

  2.1       Indgrebets omfang

   

  Ejendommen er 1.231 m2, hvoraf der erhverves 45 m2 til offentlig vej.

   

  Odense Letbane P/S har tilrettelagt indgrebet således, at der fortsat er fornøden vejadgang i vejlovens forstand; det er muligt at levere brændstof m.v. og kunder kan få adgang til Ejendommen og dennes faciliteter. Der henvises til beskrivelsen i COWI-notatet (bilag 1) for så vidt angår de fremtidige adgangsforhold til Ejendommen.

   

  Odense Kommune har som vejmyndighed godkendt de ændringer, der sker af vejnettet i forbindelse med anlægget af Odense Letbane, herunder den ændrede vejadgang til Ejendommen. Odense Kommune har således, som den kompetente myndighed på området, overvejet, om det er hensigtsmæssigt i trafikal henseende, at der kun er vej-adgang for leverandører og kunder via Krudthusgade.

   

  Det er Odense Letbane P/S’ opfattelse, at det er for vidtgående, hvis Ejendommen totaleksproprieres. Det skyldes bl.a., at det fortsat vil være teknisk muligt at anvende Ejendommen til drift af tankstation, jf. bilag 1, og at ombygningsudgifterne alt andet lige er begrænsede set i forhold til udgifterne ved totalekspropriation, jf. bilag 2.

   

  At den fortsatte drift kommer til at ske på en anden måde og uden butikslokale kan efter Odense Letbane P/S’ opfattelse ikke føre til, at Ejendommen skal totaleksproprieres. Her henvises bl.a. til, at F24 som nævnt er Q8’s kæde af ubemandede automatanlæg, og at anlæggene på Ejendommen er selvbetjeningsanlæg. Teknisk kan automatanlæggene og vaskehallen således fungere uafhængigt af Butikken.

   

  Endelig henvises til, at der alene er tale om en arealafståelse på 45 m2, hvilket er særdeles begrænset i forhold til Ejendommens samlede areal. Der må i en sådan situation kræves meget klare holdepunkter for at totalekspropriere en ejendom, hvilket der efter Odense Letbane P/S’ opfattelse ikke er tale om her.

   

  Parterne uddybede hver sine synspunkter under forretningen.

   

  Odense Kommunes repræsentant oplyste under forretningen, at kommunen alene har givet en foreløbig principgodkendelse af projektet, og at kommunen ikke kan anbefale en løsning, der leder tankbiler ind i beboelsesområdet bag Vesterbro. Han henviste i den forbindelse til følgende udtalelse af 27. september 2016 fra kommunens trafikplanlægger,

   

  ”Der er flere sider af denne sag:

   

 1. Dokumentet og materialet der er sendt til Fyns Politi forholder sig primært til adgangsvejene til tankstationen og ikke til det øvrige vejnet i Vesterbro-kvarteret. Politiet har derfor ”kun” mulighed for at forholde sig til en del af den samlede trafikale løsning for byområdet. Isoleret set er det derfor muligt for tankbiler at køre til og fra tankstationen. Løsningen skal dog stadig forholde sig til, hvordan tankbilerne kommer ud af Vesterbro-kvarteret igen.
 2. Odense Kommune har et tæt samarbejde med beboerne i Vesterbro-kvarteret om at finde en fremtidig løsning for de ensrettede veje i boligområdet. Det er afgørende, at der ikke opstår oplagte muligheder for gennemkørende trafik i Vesterbro-kvarteret. Samtidig er det afgørende for løsningen, at der er parkeringsmuligheder og hastighedsdæmpende foranstaltninger i området – det tilgodeser beboernes ønsker om et familievenligt og sikkert boligkvarter. Derfor vil det være i modstrid med Odense Kommunes planer for byområdet, hvis vi lader tankbiler benytte vejnettet til gennemkørende trafik.
 3. Samtidig er det ikke muligt at sikre fremkommeligheden og den nødvendige plads til kørekurver for tankbilerne i Vesterbro-kvarteret.

     Odense Kommune kan derfor ikke anbefale at lade tankbiler køre rundt i Vesterbro-kvarteret.

 

Odense Letbanes repræsentanter anførte heroverfor, at man ikke har været bekendt med Odense Kommunes anbefalinger om de vejtekniske løsninger.

 

Kommissionen drøftede indgående projektet, herunder særligt det oplyste, at Odense Kommune ikke kan anbefale den af Odense Letbane fremlagte løsning.

 

På den baggrund besluttede kommissionen, at man ikke for nærværende kan godkende det af Odense Letbane fremlagte forslag til projektet for ejendommen matr. nr. 832b Odense Bygrunde. Kommissionen anmodede Odense Letbane P/S om at tilvejebringe oplysninger om, hvorvidt den foreslåede løsning lovligt kan gennemføres, herunder om den nødvendige myndighedsgodkendelse fra den stedlige kommune med al sandsynlighed kan opnås.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen