Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. juni 2017

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. juni 2017)

64. hæfte

 

 

Onsdag den 28. juni 2017 kl. 8.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Albani Torv 5, Odense C for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Peter Kildegaard. Peter Kildegaard fratrådte kommissionen i forbindelse med kommissionens behandling af erstatningsfastsættelsen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiver Jakob Anholm Hansen, COWI.

 

Den berørte lodsejer mødte.

 

Der henvises til brev af 19. april 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forslag til tekniske bestemmelser (Albanigade)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 319 Odense Bygrunde

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

På baggrund af en vurdering af Odense Letbane P/S ønskes de fysiske forhold berigtiget for ejendommen matr. nr. 319 Odense Bygrunde beliggende Albani Torv 5A-5C, 5000 Odense C. Ejendommen var en del af besigtigelsen, hvor det blev beskrevet, at fortovet ud for ejendommen ville blive omlagt, men ikke at fortovet i sin helhed skulle overgå til vejareal. Derfor skal der afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende den pågældende ejendom.

 

Baggrund og proces

Odense Letbane P/S har konstateret, at der ved en lang række ejendomme langs letbanetracéet er uoverensstemmelse mellem de fysiske forhold og skellets placering, eftersom fortovene langs de offentlige veje er ført helt ind til bygningsfacaderne, selv om skellet i flere tilfælde forløber et stykke ude i det fungerende fortovsareal. Et sådant tilfælde er matr. nr. 319 Odense Bygrunde, hvor fortovet følger indhak i facadeforløbet, mens skellet ikke følger disse indhak.

 

Odense Letbane P/S har således vurderet, at det i forbindelse med de gennemgribende anlægsarbejder på Albanigade vil være hensigtsmæssigt at berigtige de fysiske forhold, således at fortovsarealet ud for ejendommen bliver en del af vejarealet.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Albanigade)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående forhold. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

319

Odense Bygrunde

St. 105.295 – 105.370 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”au” Albanigade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Adgangsforhold ca. st. 105.320 begrænses til højre ind, højre ud for køretøjer med en maksimalhøjde på 2,20 meter og venstre ind, højre ud for køretøjer højere end 2,20 meter. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm ved fastgørelse på bygning.

 

 

 

 

 

 

 

Lodsejeren havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lodsejeren ønskede oplyst, hvad der i praksis sker med fortovsarealet.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at fortovet omlægges, men at det også i fremtiden vil være fortov. I praksis sker der således ingen forandring. Skellet vil fremover følge facaden og trappen.

 

Ejeren ønskede oplyst hvilket træk, der kommer til at være på ophængene på bygningen.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der vil være et træk på ca. 300 kg på de nederste ophæng og ca. 500 kg på de øverste ophæng.

 

Lodsejeren oplyste, at man blot vil sikre, at der ikke sker skade på ejendommen. Endvidere blev det oplyst, at ejer påtænker at facaderenovere ejendommen, når TBT-projektet er færdigt.

 

Odense Letbane P/S’ repræsentanter oplyste, at ejer og Odense Letbane P/S skal have en dialog omkring facaderenoveringen før denne påbegyndes. Anlægsmyndighedens repræsentanter orienterede om servitutten, der pålægges ejendommen, og oplyste blandt andet, at der i forbindelse med for eksempel renovering af ejendommen ikke vil være ekstra omkostninger for ejer til sikring af letbanens kabler og lignende, da denne udgift vil blive afholdt af Odense Letbane P/S, jf. i det hele servituttens tekst herom.

 

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende det.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 13 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationen:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, den 28. juni 2017, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatningen. Afregningsbeløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2019. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationens lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til det enkelte løbenummer passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen