Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. marts 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. marts 2016)

21. hæfte

 

 

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 9.00 samledes kommissionen på ejendommen Svendborgvej 85, Odense for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Ole Madsen. Ole Madsen fratrådte kommissionen i forbindelse med kommissionens behandling af erstatningsfastsættelserne.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiverne Mads Sanddal Jeppesen og Jakob Anholm Hansen fra COWI. Desuden mødte som juridisk rådgiver for Odense Letbane, advokat Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 26. januar 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Ejendommene matr. nr. 231 og 23el Hjallese By, Dalum blev dog udtaget af de tekniske bestemmelser, da ekspropriationskommissionen henviste Odense Letbane P/S til at undersøge de sikkerheds- og adgangsmæssige forhold nærmere for tankstationen på ejendommen matr. nr. 23l smst.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og eks-propriationsforretning vedr. en løsning for de to ovenstående ejendomme.

 

Baggrund

Ekspropriationskommissionen udtog ved besigtigelsesforretningen ejendommen matr. nr. 23l Hjallese By, Dalum (samt naboejendommen matr. nr. 23el smst., der har vej-adgang via førstnævnte ejendom) af de tekniske bestemmelser som følge af de af lodsejeren rejste spørgsmål omkring de sikkerhedsmæssige aspekter, herunder overholdelse af sikkerhedsmæssige krav i forhold til en nødevakuering af påfyldningstankbil i tilfælde af brand samt minimumsafstand til skel.

 

Odense Letbane P/S har derfor undersøgt forholdene, og en nærmere gennemgang har vist, at det vil kræve større ombygninger for at kunne opfylde de drifts- og brandtekniske krav, der stilles til tankstationen på matr. nr. 23l smst. Det vurderes, at ombygningernes omfang vil være uforholdsmæssigt store i forhold til ejendommens samlede værdi, hvorfor ejendommen foreslås eksproprieret i sin helhed.

 

Som følge af tankstationens ophør foreslås adgangene til henholdsvis matr. nr. 23l og 23el smst. ændret i forhold til det på besigtigelsen fremlagte projekt. Overkørslerne fra matr. nr. 23l smst. til Hjallesegade nedlægges, og ejendommen matr. nr. 23l smst. får i stedet adgang til offentlig vej, Svendborgvej ad ny overkørsel i ca. st. 113.725. Der udlægges på matr. nr. 23l smst. ny privat fællesvej fra nævnte nye overkørsel og frem til eksisterende adgang til østligste parkeringsareal på matr. nr. 23el smst. Adgang til parkeringsareal vest for bygningen på matr. nr. 23el smst. skal ske ad samme overkørsel og via eksisterende belagt areal på matr. nr. 23l smst., hvorpå der tinglyses servitut om færdselsret. Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn begrænses den nye overkørsel til Svendborgvej til højre ind, højre ud.

 

Forslag til tekniske bestemmelser

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

23l Hjallese By, Dalum St. 113.705 – 113.765 h.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. Eksisterende privat fællesvej nedlægges. To overkørsler, st. 113.725 og 113.760 til offentlig vej litra ”k” Hjallesegade, nedlægges. Der etableres ny overkørsel i st. 113.725 til offentlig vej litra ”p” Svendborgvej, der begrænses til højre ind, højre ud. Der udlægges ny privat fællesvej for matr. nr. 23el smst. Der pålægges servitut om færdselsret for matr. nr. 23el smst. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

23el Hjallese By, Dalum St. 113.725 – 113.735 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Vejadgang til offentlig vej Hjallesegade over matr. nr. 23l smst. nedlægges. Der etableres ny adgang til offentlig vej Svendborgvej ad ny privat fællesvej på matr. nr. 23l smst. Der tildeles færdselsret til befæstet areal på matr. nr. 23l smst. som adgang til parkeringsareal vest for ejendommens bygninger.

 

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der fremkom ikke bemærkninger til det fremlagte projekt.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til igangsættelsen af anlægsarbejderne på Hjallesegade.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at ledningsarbejderne på Hjallesegade forventes påbegyndt den 1. september 2016.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet og besluttede at godkende dette.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 7 og 8 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. april 2016, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2018. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af letbanens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter letbanens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af eks-propriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard