Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. august 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. august 2016)

38. hæfte

 

 

Onsdag den 31. august 2016 kl. 8.30 samledes kommissionen på ejendommen Snorresvej 40, Odense NV for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Niels Juel, Hadsund, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Repræsentanten for Odense Kommune havde meldt forfald til dagens forretning.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiverne Jakob Anholm Hansen, COWI samt advokat Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 22. juni 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og fremlagde følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Snorresvej)

 

Kombineret besigtigelse- og ekspropriation vedrørende matr. nr. 5ay og ”ak” Bolbro, Odense Jorder

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Ejendommen matr. nr. 5ay Bolbro, Odense Jorder beliggende Snorresvej 40 blev dog udtaget af de tekniske bestemmelser, idet Odense Letbane P/S på baggrund af de på besigtigelsen fremkomne bemærkninger ønskede at arbejde videre med løsningen på den pågældende lokalitet.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende en løsning for den pågældende ejendom.

 

Baggrund og ændringsforslag

På besigtigelsesforretningen udtrykte flere lodsejere bekymring vedrørende udkørsel fra dagligvareforretningen Aldi på Snorresvej 40 ad privat fællesvej Arevænget matr. nr. 5dq Bolbro, Odense Jorder, der i dag er et lukket vænge, hvor børnene ofte leger på vejen. Den private fællesvej er i dag fysisk adskilt fra Snorresvej 40 med et plankeværk. Tillige blev der fra lodsejers side stillet spørgsmålstegn ved anvendeligheden af de projekterede p-pladser på bygningens sydlige side.

 

Odense Letbane P/S har på denne baggrund undersøgt mulighederne for ejendommens fremtidige anvendelse under hensyntagen til beboerne på Arevænget 1-7. Grundet Rismarksvejs udvidelse er der på arealet mellem Rismarksvej og bygningen ikke mulighed for at etablere vinkelrette parkeringsbåse, men alene skråparkering eller længdeparkering. Af disse giver skråparkering det højeste antal båse. Skråparkeringen medfører, at udkørsel skal ske mod syd ad enten eksisterende privat fællesvej Arevænget (som foreslået i besigtigelsesmaterialet) eller ad arealet mellem den private fællesvej og den sydlige side af bygningen, hvor der i dag er beplantning. På baggrund af de fremkomne bemærkninger foreslår Odense Letbane P/S sidstnævnte løsning, hvormed ”fremmed” kørsel på den private fællesvej undgås. Udkørsel sker dermed til offentlig vej Arevænget, litra ”ak” Bolbro, Odense Jorder, til hvilken Odense Kommune den 12. juni 2016 har givet overkørselstilladelse.

 

Ejendommens østlige overkørsel til Snorresvej bibeholdes, mens den vestlige overkørsel rykkes længere mod øst i takt med Rismarksvejs udvidelse. Fremtidig vareindlevering kan ske med lastbil fra den østlige overkørsel, og udkørsel skal ske ad den vestlige overkørsel. Det vil sige, at lastbiler skal ankomme fra østlig retning, og udkørsel skal ske mod vest.

 

Ejendommens vestlige overkørsel vil være placeret tæt på krydset Snorresvej/Rismarksvej, og overkørslen begrænses af trafiksikkerhedsmæssige hensyn til alene at omfatte udkørsel. Dermed skal al indkørsel ske ad ejendommens østlige overkørsel.

 

Alt i alt medfører de foreslåede adgangsforhold for kunder og vareindlevering, at antallet af parkeringspladser på ejendommen reduceres fra 30 til 11 stk.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Snorresvej)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

 5ay Bolbro,

Odense Jorder

St. 100.455 – 100.495 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra ”aæ” Rismarksvej og litra ”ai” Snorresvej. Vestlig overkørsel til Snorresvej st. 100.455 flyttes ca. 15 m mod øst. Overkørslen begrænses til udkørsel. Der etableres ny overkørsel til offentlig vej litra ”ak” Arevænget i st. 100.490. Overkørslen begrænses til udkørsel for personbiler. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 ”ak” Bolbro,

Odense Jorder

St. 100.485 – 100.495 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af overkørsel til matr. nr. 5ay Bolbro, Odense Jorder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Bemærkninger

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvilken afstand der bliver mellem overkørslerne ud til Snorresvej, idet han er bekymret for, om en lastbil med vareleverancer har plads nok til at køre ud fra ejendommen. Samme lodsejer udtrykte endvidere bekymring for, om der overhovedet er plads nok til både en lastbil samt kørende trafik på ejendommen samtidig og påpegede endvidere, at der med det fremlagte forslag vil komme bilkørsel meget tæt på ind- og udgangen til butikken. Odense Letbanes repræsentant oplyste hertil, at det fremlagte projekt tager udgangspunkt i et 12 meter langt vogntog, ligesom kørekurver og afstande er beregnet med dette udgangspunkt. Repræsentanten oplyste endvidere, at såfremt der skal kunne køres med et sættevognstog på 15 meter – hvilket efter de fremkomne oplysninger udgør størstedelen af de lastbiler, som leverer varer i dag – vil der medgå yderligere 2 parkeringspladser i forhold til det fremlagte forslag.

 

En lodsejer ønskede i den sammenhæng oplyst, om det vil være muligt for en personbil at køre ind til ejendommen ad den på Snorresvej vestligst beliggende overkørsel, hvilket Odense Letbane kunne bekræfte. Odense Letbane har i den forbindelse efterfølgende fremsendt en rettelse til de tekniske bestemmelser, se under kommissionens beslutning.

 

En anden lodsejer ønskede endvidere oplyst, om fortovet på Snorresvej bevares, hvilket Odense Letbane tillige kunne bekræfte.

 

Derudover ønskede en lodsejer oplyst, om der efter totalekspropriationen/nedrivning af ejendommen på Arevænget vil blive helt åbent ud mod Rismarksvej. Odense Letbane oplyste hertil, at man i anlægsfasen vil opsætte en midlertidig afskærmning ud mod Rismarksvej, som efterfølgende vil blive erstattet af en permanent afskærmning.

 

Samme lodsejer ønskede endvidere oplyst, om det plankeværk, som fysisk adskiller Arevænget og Aldi i dag, vil blive stående i fremtiden eller blive retableret, såfremt det går til under anlægsarbejderne. Odense Letbane oplyste hertil, at pligten til at hegne mod syd/Arevænget opretholdes; dog skal oversigtsservitutten overholdes, således at man ved udkørsel fra Aldi har den nødvendige oversigt.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet indgående, herunder til- og frakørselsforholdene, og besluttede at godkende projektet.

 

Under hensyntagen til muligheden for at lade personbiler benytte den vestligst placerede overkørsel som indkørsel fastsættes herefter følgende ændring til de tekniske bestemmelser:

 

St. 100.455 – 100.495 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra ”aæ” Rismarksvej og litra ”ai” Snorresvej. Vestlig overkørsel til Snorresvej st. 100.455 flyttes ca. 15 m mod øst. Overkørslen begrænses til udkørsel. Der etableres ny overkørsel til offentlig vej litra ”ak” Arevænget i st. 100.490. Overkørslen begrænses til udkørsel for personbiler. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.” ændres til

 

St. 100.455 – 100.495 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra ”aæ” Rismarksvej og litra ”ai” Snorresvej. Vestlig overkørsel til Snorresvej st. 100.455 flyttes ca. 15 m mod øst. Der etableres ny overkørsel til offentlig vej litra ”ak” Arevænget i st. 100.490. Overkørslen begrænses til udkørsel for personbiler. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.”

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 10 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 239 og AF239A opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. november 2016, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug, jf. dog under det enkelte løbenummer.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2019. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Uffe Henneberg               Niels Juel

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen