Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. maj og 1. juni 2017

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. maj og 1. juni 2017)

58. hæfte

 

 

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 10.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Nyborgvej 224, Odense SØ for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Samme dag kl. 13.15 samledes kommissionen ud for ejendommen Nyborgvej 92, Odense C for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Der mødte ingen repræsentant for Odense Kommune.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiver Jakob Anholm Hansen, COWI. Ved mødet kl. 13.15 mødte endvidere fra Odense Letbane P/S projektleder på transportsystemet, Steen Vedsegaard, samt fra COWI projektleder på vejdelen, Steen Stokholm Sørensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere mødte.

 

Der henvises til brev af 19. april 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forslag til tekniske bestemmelser (Afgrening Ejbygade, Vollsmose)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 4b, 4ai, 4l og 18a Ejby, Odense Jorder

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte. Området blev endvidere behandlet på ekspropria-tionsforretningerne den 18. maj 2016 og den 25. oktober 2016.

 

Jævnfør § 11 i lov om Odense Letbane (LOV nr. 151 af 18. februar 2015) har Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren mulighed for at foretage tilkøb, hvormed forstås udgifter, der ikke er nødvendige for anlæg af Odense Letbanes etape 1.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 20. december 2016 godkendt Odense Kommunes tilkøb af etablering af to afgreninger på henholdsvis Vesterbro (mod Odense Zoo) og Ejbygade (mod Vollsmose). Afgreningerne skal sikre mod længerevarende driftsstop ved en eventuel etablering af etape 2 af Odense Letbane. Samtidig tilpasses vejgeometrien til en eventuel etape 2, hvormed krydset Nyborgvej/Ejbygade/Ørbækvej ikke vil skulle ombygges gennemgribende ved etablering af etape 2.

 

Selve afgreningen ad Ejbygade mod Vollsmose medfører ikke ændret arealbehov, men den tilpassede vejgeometri bevirker, at Ørbækvej og Ejbygade skal udvides op til ca. 1 meter yderligere mod øst. Der skal derfor eksproprieres yderligere permanent og midlertidigt areal fra de allerede berørte ejendomme matr. nr. 4ai, 4l og 18a Ejby, Odense Jorder samt et mindre areal fra den ikke tidligere berørte ejendom matr. nr. 4b smst.

 

Øvrige ikke afgreningsrelaterede ændringer på de berørte ejendomme

Detailprojekteringen har vist, at der ikke skal være kørestrømsmast på matr. nr. 4l Ejby, Odense Jorder, og denne del udgår derfor af de tekniske bestemmelser.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende de pågældende ejendomme.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Afgrening Ejbygade, Vollsmose)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

4b

Ejby, Odense Jorder

St. 107.465 – 107.470 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”c” Ejbygade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

4ai

Ejby, Odense Jorder

St. 107.470 – 107.490 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra ”b” Nyborgvej og litra ”c” Ejbygade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

4l

Ejby, Odense Jorder

St. 107.465 – 107.480 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra ”b” Nyborgvej og litra ”c” Ejbygade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

18a

Ejby, Odense Jorder

St. 107.490 – 107.655 v.s. (uændrede bestemmelser):

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra ”a” Ørbækvej og litra ”b” Nyborgvej og opsætning af mast til kørestrøm. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal blandt andet til arbejdsplads og arbejdsvej. Der etableres støttemur forbi tennisbane. Der pålægges servitut om færdselsret til støttemur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte projekt.

 

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende det.

 

Anlægsmyndigheden fremlagde endvidere følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Afgrening Vesterbro, Odense Zoo)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 831aq Odense Bygrunde

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Jævnfør § 11 i lov om Odense Letbane (LOV nr. 151 af 18. februar 2015) har Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren mulighed for at foretage tilkøb, hvormed forstås udgifter, der ikke er nødvendige for anlæg af Odense Letbanes etape 1.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 20. december 2016 godkendt Odense Kommunes tilkøb af etablering af to afgreninger på henholdsvis Vesterbro (mod Odense Zoo) og Ejbygade (mod Vollsmose). Afgreningerne skal sikre mod længerevarende driftsstop ved en eventuel etablering af etape 2 af Odense Letbane.

 

Afgreningen ad Vesterbro mod Odense Zoo medfører ikke ændret arealbehov, men bevirker, at en tiltænkt placering af en kørestrømsmast må ændres til et ophæng på bygningen beliggende Vesterbro 115, 5000 Odense C i stedet.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende den pågældende ejendom.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Afgrening Vesterbro, Odense Zoo)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringen er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

831aq

Odense Bygrunde

St. 103.100 – 103.130 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm ved fastgørelse på bygning.

 

 

 

 

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte projekt.

 

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende det.

 

Endelig fremlagde anlægsmyndigheden følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Nyborgvej)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 10x, 10al, 10ae, 10ad og 10ac Ejby, Odense Jorder

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

På baggrund af en vurdering af Odense Letbane P/S efter besigtigelsen ønskes de fysiske forhold berigtiget for ejendommene matr. nr. 10x, 10al, 10ae, 10ad og 10ac Ejby, Odense Jorder beliggende Nyborgvej 90-98, 5000 Odense C. Ejendommene blev ikke behandlet ved besigtigelsen, hvorfor der skal afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende de pågældende ejendomme.

 

Baggrund og proces

Efter besigtigelsen har Odense Letbane P/S ved en gennemgang af projektet konstateret, at der ved ejendommene matr. nr. 10x, 10al, 10ae, 10ad og 10ac Ejby, Odense Jorder beliggende Nyborgvej 90-98, 5000 Odense C er uoverensstemmelse mellem de fysiske forhold og skellets placering. Fortovet ud for ejendommene er ført helt ind til bygningsfacaderne, men skellet forløber på denne strækning midt i det fungerende fortovsareal.

 

Odense Letbane P/S har således vurderet, at det i forbindelse med de gennemgribende anlægsarbejder vil være mest hensigtsmæssigt at medtage ejendommene og berigtige de fysiske forhold således, at fortovsarealet ud for ejendommene bliver en del af vejarealet.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Nyborgvej)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

10x

Ejby, Odense Jorder

St. 106.610 – 106.620 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”ah” Nyborgvej.

10al

Ejby, Odense Jorder

St. 106.620 – 106.635 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”ah” Nyborgvej.

10ae

Ejby, Odense Jorder

St. 106.635 – 106.645 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”ah” Nyborgvej.

10ad

Ejby, Odense Jorder

St. 106.645 – 106.665 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”ah” Nyborgvej.

10ac

Ejby, Odense Jorder

St. 106.665 – 106.680 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”ah” Nyborgvej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Ekspropriationskommissionen ønskede oplyst, hvorvidt indgrebene på ejendommene er fornødne.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at fortovet skal omlægges helt ind til facaden, idet det er letbanesporene, der dikterer, hvordan fortovet skal være.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet og besluttede at godkende det.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 13 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. datoen for forretningens afholdelse, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2019. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under de enkelte løbenumre, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

Torsdag den 1. juni 2017 kl. 11.00 fortsatte forretningen på hjørnet af Niels Bohrs Allé og Campusvej, Odense M, hvor kommissionen samledes for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, var repræsenteret ved projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiver Jakob Anholm Hansen, COWI samt projektleder på vejdelen, Steen Stokholm Sørensen, COWI.

 

Odense Kommune var repræsenteret ved Peter Kildegaard.

 

De af anlægget berørte lodsejere mødte.

 

Der blev atter henvist til brev af 19. april 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Stitunnel under Niels Bohrs Allé)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 1o, 3d, 2l, 4ah samt litra ”d” og ”h” Killerup, Odense Jorder

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte. Området blev endvidere behandlet på ekspropriationsforretningen den 16. marts 2016.

 

Jævnfør § 11 i lov om Odense Letbane (LOV nr. 151 af 18. februar 2015) har Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren mulighed for at foretage tilkøb, hvormed forstås udgifter, der ikke er nødvendige for anlæg af Odense Letbanes etape 1.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 20. december 2016 godkendt Odense Kommunes tilkøb af etablering af en stitunnel under Niels Bohrs Allé. Tunnelen skal forbedre fremkommeligheden og sikkerheden for primært de tusindvis af cyklister og fodgængere, der dagligt skal til og fra området ved Syddansk Universitet. Tunnelens etablering kræver en forlægning af de eksisterende stier langs Niels Bohrs Allés nordlige side og endvidere etableres en direkte stiforbindelse mellem Rødegårdsvej og tunnelen som erstatning for den eksisterende nord-sydgående sti, der nedlægges.

 

Etableringen af tunnel- og stiprojektet medfører såvel permanent som midlertidigt arealbehov fra ejendommene matr. nr. 1o, 3d, 2l og 4ah Killerup, Odense Jorder, herunder ekspropriation af afskårne arealer, hvoraf nogle kan tillægges naboejendomme. Der skal i forbindelse med tunnelbyggeriet omlægges en lang række forsyningsledninger primært langs Campusvejs vestside. Eftersom disse ledninger ikke på en hensigtsmæssig måde kan placeres under hverken tunnelen, kørebanerne eller letbanetracéet, skal de nødvendigvis placeres på privat areal i en korridor på ejendommen matr. nr. 4ah smst.

 

På ekspropriationsforretningen den 16. marts 2016 blev et afskåret areal på matr. nr. 1o smst. mellem cykelstien og letbanen medeksproprieret, men grundet den yderligere stiforlægning tilkommer det ejendommens anvendelse bedst at tilbageføre dette areal inkl. et mindre areal af litra ”d” smst.

 

Endelig medfører tunnelprojektet ændringer på de to vejarealer litra ”h” og ”d” smst., og skellene i krydset Niels Bohrs Allé / Campusvej berigtiges således, at stier og signalanlæg er placeret på litra ”d” smst.

 

Øvrige ikke stitunnel-relaterede ændringer på de berørte ejendomme

På ekspropriationsforretningen den 16. marts 2016 blev ejendommen matr. nr. 4ah smst. pålagt servitut om letbane i privat fællesvej. Odense Letbane P/S har sidenhen vurderet, at der ikke er behov for en særskilt servitut for strækningen, hvor letbanen er placeret i privat fællesvej, men ønsker i stedet, at letbanens rettigheder er sikret af samme type servitut, som det er tilfældet på strækningerne gennem SDU og OUH. ”Servitut om letbane i privat fællesvej” udskiftes derfor med ”Servitut om letbane (på fremmed grund) ved Cortex Park”. Sidstnævnte indeholder tillige sikring af kørestrømsmaster og det øvrige kørestrømsanlæg, hvorfor de tekniske bestemmelsers tidligere eksplicitte beskrivelse af kørestrømsmasters placering på ejendommen udgår.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende en løsning for den pågældende ejendom.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Stitunnel under Niels Bohrs Allé)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående tilføjelse til projektet. Stationeringen er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

Ordinære ejendomme

 

1o Killerup,

Odense Jorder

St. 109.275 – 109.860 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra ”a” Ørbækvej samt litra ”ac” og ”d” Niels Bohrs Allé. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal, arbejdsvej, arbejdsplads og ombygning af intern vej, p-pladser og stitunnel. Der pålægges servitut om letbanedrift.

3d Killerup,

Odense Jorder

St. 109.850 – 109.890 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af litra ”h” og ”d” Niels Bohrs Allé og til ny sti. Der eksproprieres tre afskårne arealer. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Eksisterende privat fællesvej nedlægges.

2l Killerup,

Odense Jorder

St. 109.850 – 109.895 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af litra ”d” Niels Bohrs Allé og til ny sti. Der eksproprieres et afskåret areal. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Ikke udskilt offentlig sti på ejendommen nedlægges og afrømmes.

4ah Killerup,

Odense Jorder

St. 109.910 – 110.075 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”d” Niels Bohrs Allé. Der eksproprieres areal til udvidelse af den private fællesvej Campusvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbane på fremmed grund, servitut om cykelparkering samt servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ledningskorridor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejarealer

 

”d” Killerup,

Odense Jorder

Niels Bohrs Allé St. 109.490 – 109.920 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af letbane, etablering af to tunneler (ved Bilka og ved Campusvej) og omlægning af kørebaner, fortov m.v.

”h” Killerup,

Odense Jorder

Niels Bohrs Allé St. 109.820 – 109.880 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”d” Niels Bohrs Allé. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte projekt.

 

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende det.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 13 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Der henvises til gårsdagens forretning vedrørende de generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen