Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 4. april 2017

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 4. april 2017)

55. hæfte

 

 

Tirsdag den 4. april 2017 kl. 13.00 samledes kommissionen på ejendommen Hestehaven 21, Odense S for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Peter Kildegaard. Peter Kildegaard fratrådte kommissionen i forbindelse med kommissionens behandling af det fremlagte projekt.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiver Jakob Anholm Hansen, COWI samt juridisk rådgiver for Odense Letbane, advokat Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

 

Den ene af de af anlægget berørte lodsejere mødte.

 

Der henvises til brev af 11. september 2016 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 8b og 8ch Hjallese By, Dalum

 

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Ved ekspropriationsforretningen den 31. marts 2016 blev forretningen for ejendommene under matr. nr. 8b og 8ch, begge Hjallese By, Dalum, udskudt som følge af uklarhed omkring tilkørselsforholdene til læsserampen på ejendommen matr. nr. 8b smst. Odense Letbane P/S har siden da arbejdet videre med at løse problemerne omkring dette forhold.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende en løsning for de to ovenstående ejendomme.

 

Baggrund og ændringsforslag

Ekspropriationskommissionen udsatte den 31. marts 2016 ekspropriationsforretningen for ejendommene matr. nr. 8b og 8ch, begge Hjallese By, Dalum som følge af, at det på forretningen forelagte projekt for ombygning af læsserampen på ejendommen matr. nr. 8b smst. og tilkørsel til denne ikke var teknisk mulig grundet højdeforholdene.

 

Tilkørslen til læsserampen på ejendommen matr. nr. 8b smst. skal nødvendigvis ændres, idet den nuværende tilkørselsmetode i form af at bakke fra Bjørnemosevej frem til læsserampen ikke er mulig i fremtiden, da det vil medføre en bakkende krydsning af letbanesporene i et signalreguleret kryds, hvilket ikke er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Som følge heraf var det tidligere foreslået at vende læsserampen, således at adgangen skulle ske via naboejendommen under matr. nr. 8ch smst., og udkørsel skulle ske ad naboejendommens eksisterende udkørsel til Sivlandsvænget. Dette har vist sig ikke at være muligt, da der på ejendommen matr. nr. 8b smst. ikke er plads nok til, at nedkørslen til læsserampen kan etableres udelukkende på egen ejendom grundet niveauforskel, og det er ikke en mulighed at etablere dele af nedkørslen på matr. nr. 8ch smst., eftersom dette areal anvendes til færdselsareal.

 

Odense Letbane P/S har siden den udsatte forretning derfor undersøgt muligheden for at bibeholde udkørselsmuligheden fra eksisterende læsserampe-overkørsel. Odense Kommune og Fyns Politi har godkendt, at overkørslen bliver en del af det fremtidige signalregulerede kryds, således at udkørsel mod øst ad Hestehaven er tilladt, hvorimod indkørsel ikke er tilladt. Dermed skal adgang til læsserampen ske ved at benytte ejendommens vestlige overkørsel til Hestehaven og derefter køre syd rundt om bygningen ad eksisterende kørevej, der sammenkobles med eksisterende nedkørsel til læsserampen via en ny kørevej øst rundt om læsserampen, for så at bakke til rampen på egen grund. Udkørsel sker ad den eksisterende østlige overkørsel, der begrænses til højre ud.

 

Der eksproprieres en række p-pladser ud mod Hestehaven på ejendommen matr. nr. 8b smst., og da det ikke er muligt at få plads til at etablere nye p-pladser med adgang fra egen grund, udlægges der privat fællesvej på ejendommen matr. nr. 8ch smst., således at der kan etableres p-pladser på matr. nr. 8b smst. langs ejendommens østlige skel med adgang fra matr. nr. 8ch smst.

 

Som følge af de ændrede tilkørselsforhold etableres der på matr. nr. 8b smst. overkørbare arealer ved ejendommens overkørsler. Disse medfører, at der ikke er plads til vejtræer, hvormed servitut om beplantning ikke pålægges ejendommen.

 

Forslag til tekniske bestemmelser

Her følger en gennemgang af forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

8ch Hjallese By,

Dalum

St. 113.105 – 113.190 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra ”z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges privat fællesvej for matr. nr. 8b Hjallese By, Dalum.

8b Hjallese By,

Dalum

St. 113.170 – 113.255 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra ”z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Overkørsel st. 113.210 til offentlig vej litra ”z” Hestehaven reguleres til højre ud og ingen indkørsel. Der tildeles vejret til ny privat fællesvej på matr. nr. 8ch Hjallese By, Dalum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Ejeren af ejendommen under løbenummer 85 anførte, at det af anlægsmyndigheden foreslåede projekt er meget indgribende i forhold til ejendommen og driften af den på ejendommen værende virksomhed. Ejeren henviste således til det af ejeren forud for forretningen fremsendte skriftlige indlæg, idet ejeren oplyste, at ejeren ønsker at indgå i en dialog om det foreslåede indgreb, og herunder brugen og indretningen af ejendommen. Ejeren anførte, at det af anlægsmyndigheden foreslåede indgreb vil skulle medføre en totalekspropriation af ejendommen, hvilket ejeren ikke ønsker.

 

Ejeren anførte således, at denne vil være indstillet på, at læsserampen på den østlige side af ejendommens bygninger nedlægges, og at en alternativ løsning etableres på den vestlige side af ejendommens bygninger. Dette vil betyde behov for ændrede adgangsforhold til og indretning af ejendommen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at anlægsmyndigheden ligeledes er indstillet på at indgå i en dialog med ejeren om den tekniske løsning af indgrebet på ejendommen, idet det lægges til grund, at læsserampen på den østlige side af bygningerne nedlægges.

 

Kommissionen drøftede de fremkomne bemærkninger og traf beslutning om, at forretningen udsættes med henblik på, at anlægsmyndigheden fremkommer med en alternativ teknisk løsning på ejendommen på grundlag af en dialog med ejeren og med sigte på en minimering af indgrebet på ejendommen. Kommissionen har lagt vægt på, at parterne har tilkendegivet at være indstillet på at indgå i en dialog herom og skønnet, at der foreligger mulighed for en mindre indgribende løsning end den på forretningen fremlagte.

 

Henset til, at det foreslåede indgreb på ejendommen under løbenummer 85 er delvist sammenhængende med indgrebet på ejendommen under løbenummer 84, udsættes forretningen vedrørende denne ejendom tillige.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard