Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 7. september 2017

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 7. september 2017)

68. hæfte

 

 

Torsdag den 7. september 2017 kl. 14.15 samledes kommissionen ud for ejendommen Hestehaven 21, Odense S for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Der mødte ingen repræsentant fra Odense Kommune.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealer og rettigheder Torben Grundfør Richter og projektleder for transportsystem Steen Holm Vedsegaard. Endvidere mødte rådgiver Jakob Anholm Hansen, COWI samt rådgiver Steen Stokholm Sørensen, COWI.

 

Lodsejeren for løbenummer 85 mødte sammen med dennes rådgivere.

 

Der henvises til brev af 11. september 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forslag til reviderede tekniske bestemmelser

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 8b og 8ch Hjallese By, Dalum

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Ved ekspropriationsforretningerne henholdsvis den 31. marts 2016 og den 4. april 2017 blev forretningen for ejendommene matr. nr. 8b og 8ch, begge Hjallese By, Dalum udskudt som følge af uklarhed omkring tilkørselsforholdene til læsserampen på ejendommen matr. nr. 8b smst. Odense Letbane P/S har siden da arbejdet videre med at finde en anden løsning på problematikken.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende en løsning for de to ovenstående ejendomme.

 

Baggrund og ændringsforslag

Ekspropriationskommissionen udsatte den 31. marts 2016 ekspropriationsforretningen for ejendommene matr. nr. 8b og 8ch, begge Hjallese By, Dalum som følge af, at det på forretningen forelagte projekt for ombygning af læsserampen på ejendommen matr. nr. 8b smst. og tilkørsel til denne ikke var teknisk mulig grundet højdeforholdene.

 

Ekspropriationskommissionen udsatte tillige ekspropriationsforretningen den 4. april 2017, idet kommissionen, bl.a. ud fra lodsejers fremkomne bemærkninger, skønnede, at der kunne findes en mindre indgribende løsning end den fremlagte, såfremt der i stedet tages udgangspunkt i, at adgang til eksisterende læsserampe nedlægges.

 

Da brugen af læsserampen ophører, vil også ejendommens østlige overkørsel blive nedlagt. Overkørslen er placeret forskudt i forhold til den modsatliggende Bjørnemosevej, hvilket er meget uhensigtsmæssigt ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Varelevering skal i stedet ske på ejendommens vestlige side, og Fyns Politi har siden seneste ekspropriationsforretning godkendt, at der må bakkes ind ad den vestlige overkørsel, selv om manøvren undervejs vil optage begge vejbaner. Overkørslen udformes med overkørbare arealer, der muliggør bakkemanøvren og samtidig sikrer, at der, jf. krav fra myndighederne, alene anvendes én kørebane ved udkørsel.

 

Som følge af nedlæggelse af den østlige overkørsel på matr. nr. 8b vil der ikke være mulighed for kørende adgang til arealet øst for bygningen. For at skabe adgang til arealet udlægges der privat fællesvej på ejendommen matr. nr. 8ch, således at der kan laves en ny overkørsel mellem de to ejendomme. Det omtalte areal kan lodsejer anvende til genetablering af de p-pladser, der nedlægges som følge af Hestehavens udvidelse.

 

Forslag til tekniske bestemmelser

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

 8ch

Hjallese By, Dalum

St. 113.150 – 113.210 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra ”z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges privat fællesvej med vejret for matr. nr. 8b Hjallese By, Dalum.

 8b

Hjallese By, Dalum

St. 113.210 – 113.270 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra ”z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Overkørsel st. 113.225 til offentlig vej Hestehaven nedlægges. Der tildeles vejret til ny privat fællesvej på matr. nr. 8ch Hjallese By, Dalum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor den fremmødte lodsejer og dennes repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Ejeren af ejendommen under løbenummer 85 mente ikke, at det af Odense Letbane fremlagte løsningsforslag kan fungere i praksis. Ejeren fremførte, at han efter den seneste besigtigelse på ejendommen havde drøftet det fremadrettede behov for læsserampen med den nuværende placering i driften af virksomheden med sine medarbejdere, og at man ikke mener at kunne undvære den. Ligeledes blev det oplyst, at etablering af en mobil læsserampe vurderes ikke at kunne betjene virksomheden i fornødent omfang. Ejeren henviste ydermere til de af ejeren forud for forretningen fremsendte skriftlige indlæg af henholdsvis 21. marts 2017 samt 28. august 2017.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der er blevet arbejdet i forlængelse af det seneste møde på ejendommen og de drøftelser, der var på dette. Anlægsmyndigheden har derfor taget afsæt i en fremtidig situation på ejendommen, hvor læsserampen på den østlige side af bygningen ikke vil kunne tilgås, og det heraf afledte behov for en ændret indretning af ejendommen.

 

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende det. Kommissionen skønnede, at indgrebet er af en sådan karakter, at ejendommen også fremadrettet vil kunne anvendes erhvervsmæssigt af ejer. Kommissionen lagde således i sin afgørelse vægt på, at ejendommen også fremadrettet vil kunne indrettes og bruges som en erhvervsvirksomhed som den nuværende, men at dette vil kræve en ændret indretning på ejendommens vestlige side henset til ejendommens fremtidige adgangsforhold for henholdsvis personbiler og lastbiltransporter.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 15 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 84 og 85 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, den 7. september 2017, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2019. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af letbanens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter letbanens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af eks-propriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Holger Hedegaard

Niels Juel                       Uffe Henneberg

/Mads Dalsgaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard