Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 8. juni 2017

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 8. juni 2017)

61. hæfte

 

 

Torsdag den 8. juni 2017 kl. 15.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Enggade 4, Odense C for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af Odense Letbane.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Peter Kildegaard. Peter Kildegaard fratrådte kommissionen i forbindelse med kommissionens behandling af erstatningsfastsættelserne.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealerhvervelse Torben Grundfør Richter. Endvidere mødte rådgiver Jakob Anholm Hansen, COWI.

 

De af anlægget berørte lodsejere mødte.

 

Der henvises til brev af 19. april 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Da det af anlægsmyndighedens projekt vedrørende Kertemindestien er trukket tilbage, udgår løbenumrene 342, 343, 344 og 347 fra projektet.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Transformerstation Enggade)

 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 1480 og 1476 Odense Bygrunde

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

 

Endvidere blev der på ekspropriationsforretningen den 18. maj 2016 eksproprieret areal til etablering af en transformerstation på matr. nr. 1189a Odense Bygrunde bag Odense Banegård Center klods op ad fjernbanen (matr. nr. 2271i smst.).

 

Odense Letbane P/S er siden ekspropriationen blevet opmærksom på Banedanmarks erfaringer med etablering af transformerstationer i umiddelbar nærhed til fjernbanen. De viser, at transformerstationens tekniske installationer påvirkes negativt af fjernbanens kørestrømsanlæg i en sådan grad, at relæer konstant afbrydes med adskillige driftsgener til følge.

 

Der er derfor behov for, at transformerstationen etableres på anden placering mindst 25 meter fra fjernbanen og kortest muligt fra det såkaldte indfødningspunkt (hvor strømmen kobles på letbanens kørestrømsanlæg), der vil være umiddelbart sydvest for Odense Banegård Center. En placering på den kommunale ejendom matr. nr. 1480 Odense Bygrunde opfylder kravene og kræver ikke arealerhvervelse fra private ejendomme. Henset til transformerens dimensioner er det dog nødvendigt at tinglyse byggeretligt skel på naboejendommen matr. nr. 1476 smst., idet transformeren på en delstrækning placeres nærmere ejendommens skel end 2,5 meter.

 

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende den pågældende ejendom.

 

Forslag til tekniske bestemmelser (Transformerstation Enggade)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

 

1480

Odense Bygrunde

St. 104.715 – 104.725 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af transformerstation. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

1476

Odense Bygrunde

St. 104.715 – 104.720 v.s.

Der pålægges servitut om byggeretligt skel.

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer på øvrige ejendomme som følge af transformerstationens flytning

 

1189a

Odense Bygrunde

St. 104.440 – 104.645 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af litra ”dk” Østre Stationsvej og litra ”dp” Adamsgade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om offentlig vej ved Odense Banegård Center st. 104.470 – 105.585.

2271i

Odense Bygrunde

Ejendommen udgår af de tekniske bestemmelser.

 

 

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig. Der fremkom ingen bemærkninger til det fremlagte projekt.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet og besluttede at godkende det.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 13 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 8. juni 2017, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2019. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under de enkelte løbenumre, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Niels Juel                      Uffe Henneberg

/Mads Dalsgaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

f. Mads Dalsgaard