Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen samt ekspropriationsforretningen den 19. juni 2019

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen

samt ekspropriationsforretningen den 19. juni 2019)

  1. hæfte

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 13.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Fisketorvet 2, Odense C for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning samt en ekspropriationsforretning omfattende de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 424, 438, 442, 452, 453 og 454.

Forretningen fortsatte samme dag kl. 14.45 i krydset mellem Campusvej og Cortex Park Vest, Odense M, hvor kommissionen samledes for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning samt en ekspropriationsforretning omfattende de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 75A, 75B, 75C, 287 og 319.

Endelig fortsatte forretningen samme dag kl. 16.30 i mødelokale hos Syddansk Universitetshospital, Odense M, hvor kommissionen samledes for at afholde en ekspropriationsforretning omfattende den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenummer 327.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Peter Kildegaard.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealer og rettigheder Torben Grundfør Richter, construction manager Christian Dyekjær samt rådgiver Jakob Anholm Hansen, COWI.

En række af de af anlægget berørte lodsejere, disses rådgivere og andre interesserede var mødt.

For så vidt angår den kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretning henvises der til brev af 3. maj 2019 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

Anlægsmyndigheden, Odense Letbane, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Forslag til tekniske bestemmelser (radioantenner ved Fisketorvet)

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 453, 2304, 2305, 2294 og litra ”dq” Odense Bygrunde.

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte. Området blev endvidere behandlet på ekspropriationsforretningerne den 8. september 2017 og den 18. december 2018.

Odense Letbane skal som en del af driften have mulighed for at foretage intern radiokommunikation, f.eks. mellem togene og kontrolcentret ved Hjallese. Denne kommunikation skal af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde være uafhængig af det gængse mobilnet, der drives kommercielt, og erfaringsmæssigt er følsomt over for nedbrud i tilfælde af ulykker og lignende. Det har vist sig, at Odense Letbane er nødsaget til selv at opbygge et radiosystem, eftersom Odense Letbane har fået afslag på anvendelse af det system, der anvendes af politiet og beredskabet i Odense. Odense Letbanes nye system består af ca. 25 meter høje master med antenner på toppen. For at friholde byen for master, vil radioudstyret i muligt omfang blive placeret på eksisterende høje bygninger langs letbanetracéet.

Forslag til antallet af master og den omtrentlige placering af disse er foretaget ud fra en analyse af dækningsforholdene langs den samlede letbanestrækning, hvor bl.a. de eksisterende terræn- og bebyggelsesforhold har betydning. Analysen viser som udgangspunkt behov for master på bl.a. Vestre Stationsvej og Nyborgvej, men også at disse master kan erstattes af radioantenner etableret på taget af et højhus på ejendommen matr. nr. 453 Odense Bygrunde i centrum af Odense. Odense Letbane ønsker således at placere radioantenner på bygningens tag og føre kabler gennem indvendig ingeniørskakt til bygningens kælder og sikre rettigheden gennem tinglysning af servitut.

Radioantennerne på taget skal via fiberkabel forbindes til letbanesporet. Ledningstracéet krydser det udskilte vejareal litra ”dq” Odense Bygrunde og de offentlige vejarealer matr. nr. 2305 og 2294 smst., der er beliggende over udmatrikuleret offentlig parkeringskælder. På ejendommen matr. nr. 2304 smst. føres ledningen i tomrør gennem stueetagens gulvkonstruktion umiddelbart over den underliggende parkeringskælder. Matr. nr. 2304, 2305 og 2294 smst. pålægges servitut om kabel til radioantenner i udgaver, der tilpasses den enkelte ejendom.

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende den pågældende ejendom.

Forslag til tekniske bestemmelser (radioantenner ved Fisketorvet)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet sammen med tidligere vedtagne bestemmelser, således det samlede indgreb på ejendommene beskrives. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

Ordinære ejendomme

2304

Odense Bygrunde

(tidl. ”del af

litra ”r” m.fl.”)

St. 105.105 – 105.180 h.s.

Der pålægges servitut om VLD-skab, servitut om kabel (i bygning) til radioantenner og servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm ved fastgørelse på bygning.

453

Odense Bygrunde

St. 105.140 – 105.165 h.s.

Der pålægges servitut om radioantenner på bygning.

Vejarealer

2294

Odense Bygrunde

Odeons Kvartér m.fl. 104.740 – 105.185 b.s.

Der pålægges servitut om kabel (i vejareal) til radioantenner. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til etablering af letbane.

2305

Odense Bygrunde

Fisketorvet m.fl. St. 105.115 – 105.310 b.s.

Der pålægges servitut om kabel (i vejareal) til radioantenner.

”dq”

Odense Bygrunde

 

Fisketorvet St. 105.145 – 105.155 h.s.

Der etableres letbaneanlæg på ejendommen i form af fiberkabel til radioantenner.

Forslag til tekniske bestemmelser (radiomast og repeater ved SDU)

Kombineret besigtigelse og ekspropriation vedrørende matr. nr. 4a Killerup, Odense Jorder.

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte. Området blev endvidere behandlet på ekspropriationsforretningen den 5. april 2017.

Odense Letbane skal som en del af driften have mulighed for at foretage intern radiokommunikation, f.eks. mellem togene og kontrolcentret ved Hjallese. Denne kommunikation skal af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde være uafhængig af det gængse mobilnet, der drives kommercielt, og erfaringsmæssigt er følsomt over for nedbrud i tilfælde af ulykker og lignende. Det har vist sig, at Odense Letbane er nødsaget til selv at opbygge et radiosystem, eftersom Odense Letbane har fået afslag på anvendelse af det system, der anvendes af politiet og beredskabet i Odense. Odense Letbanes nye system består af ca. 25 meter høje master med antenner på toppen. For at friholde byen for master, vil radioudstyret i muligt omfang blive placeret på eksisterende høje bygninger langs letbanetracéet.

Forslag til antallet af master og den omtrentlige placering af disse er foretaget ud fra en analyse af dækningsforholdene langs den samlede letbanestrækning, hvor bl.a. de eksisterende terræn- og bebyggelsesforhold har betydning. Analysen viser behov for en radiomast i området omkring Syddansk Universitet (SDU). Odense Letbane ønsker at placere en radiomast tæt op ad den transformerstation, der etableres i skovbrynet nord for SDU’s bygninger, hvormed radiomasten bliver en del af ét samlet teknisk letbaneanlæg på stedet. Radiomasten kan placeres inden for det allerede eksproprierede areal, og endvidere kan kabler til masten etableres i samme tracé som kabler til transformerstationen. Radiomasten udløser således ikke behov for supplerende arealerhvervelse.

På SDU føres letbanens tracé under en ca. 100 meter lang overbygning, og radiosignalerne kan på denne strækning ikke nå togene i tilstrækkeligt omfang. Derfor ønsker Odense Letbane at opsætte en såkaldt repeater på toppen af overbygningen, der forstærker radiosignalet og sikrer god radioforbindelse under overbygningen. Repeater og tilhørende kabler sikres med servitut.

Øvrige ikke radiokommunikationsrelaterede ændringer på den berørte ejendom

Siden første ekspropriation har SDU’s aula-projekt omkring og over den sydlige letbanestation på ejendommen vist sig ikke at blive realiseret. Kørestrømsprojektet ændres derfor og indeholder bl.a. fastgørelse af ophæng i nyopførte trappetårne, der forbindes med perronerne. Af pladshensyn ændres yderligere en kørestrømsmast til ophæng på bygning umiddelbart nord for overbygningen. Ophængene sikres ved udvidelse af pålagt ”servitut om letbane (på fremmed grund) ved SDU”.

På baggrund af letbanens etablering samt udbygning af den vestlige del af Cortex Park etableres der et signalreguleret kryds ved Campusvej / Cortex Park Vest, der begge er private fællesveje. Odense Letbane ønsker af bl.a. drifts- og koordineringsmæssige grunde, at krydset inkl. signalanlægsinstallationer og tilhørende servitut i sin helhed er beliggende på samme ejendom. Derfor overføres vejareal fra matr. nr. 4a Killerup, Odense Jorder til matr. nr. 4ba smst. Ydermere overføres et mindre overflødiggjort vejareal til matr. nr. 4aø smst.

Primært udløst af letbanen etableres der på SDU-ejendommen tre signalregulerede krydsninger af letbanen (inkl. ovenfor omtalte kryds ved Campusvej / Cortex Park Vest), der både regulerer letbanens signaler og den interne trafik på ejendommen. Gennem SDU ligger letbanen ikke i offentlig vej som på det meste af letbanens forløb gennem Odense, men derimod på privat areal, hvilket også gælder signalanlægsinstallationer såsom signalstandere, styreskab og kabelføringer. Odense Letbane ønsker at pålægge en servitut om delt signalanlæg, der sikrer letbanens rettigheder vedrørende signalregulering beliggende på privat areal.

Da letbanen gennem SDU ikke ligger i offentlig vej, er der ikke mulighed for at afvande letbanetracéet direkte til offentlig kloak. Hvor det er muligt forbindes letbanens afvanding derfor til eksisterende brønde på SDU. Afvanding syd for bygningsmassen på SDU sker imidlertid til vandløbet Killerup Rende, hvortil Odense Kommune har krævet, at udledningsmængden reguleres. Derfor etableres der på ejendommen underjordiske rørbassiner, der kan indeholde de vandmængder, der forsinkes inden udløb. Rørbassiner og øvrige afvandingsledninger sikres med servitut.

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således sammen med ekspropriationsmaterialet grundlag for afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende den pågældende ejendom.

Forslag til tekniske bestemmelser (radiomast og repeater ved SDU)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet sammen med tidligere vedtagne bestemmelser, således det samlede indgreb på ejendommen beskrives. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

4a

Killerup,

Odense Jorder

St. 110.065 – 111.160 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til transformerstation og radiomast samt permanent vejareal til regulering af Campusvejs vejskel mod matr. nr. 4ba smst. m.fl. Der eksproprieres midlertidigt areal til udvidelse af privat vej og privat fællesvej Campusvej, til anlæg af letbane og til ombygning af bygningsdele under terræn samt til etablering af arbejdsplads. Der etableres støttemur langs vestlig side af nordlig station st. 110.420 – 110.480. Der pålægges servitut om letbane på fremmed grund, servitut om færdselsret, servitut om elledninger, servitut om cykelparkering, servitut om byggeretligt skel, servitut om VLD-skab, servitut om radioudstyr på bygning, servitut om afvandingsledninger, servitut om delt signalanlæg og servitut om letbanedrift. Campusvej lukkes for motorkøretøjer i st. 110.100 (brand- og redningskørsel stadig mulig/tilladt). Bøgeskovvej lukkes ved busvendeplads st. 111.000 og for almindelig færdsel ved st. 110.410 (gennemkørsel kan ske i særtilfælde). På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master og ved fastgørelse på bygning.

Forslag til reviderede tekniske bestemmelser (øvrig strækning)

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte.

Ved den efterfølgende detailprojektering har der vist sig behov og ønsker om at foretage nogle justeringer og tilføjelser til projektet som beskrevet nedenfor.

Baggrund for ændringer

Der er foretaget følgende ændringer af projektet, der har ændret i behovet for arealer og rettigheder til etablering af letbanen:

I forbindelse med Odense Letbanes ombygningsarbejder ud for tankstationen beliggende Ørbækvej 87 på matr. nr. 16cg Ejby, Odense Jorder (Rosengårdcentret), har det vist sig, at afvanding af letbanen ikke kan udføres som projekteret, idet forsyningsselskabet har sløjfet den påtænkte tilslutningsbrønd ca. 4 meter under terræn. Odense Letbane tilslutter i stedet letbanens afvanding til Rosengårdcentrets brønd på privat areal, hvorfra vandet løber under banen til samme afvandingssystem som i den oprindelige løsning. Der tinglyses servitut om afvandingsledning.

Det har under detailprojekteringen af kørestrømssystemet af tilgængelighedshensyn vist sig nødvendigt at flytte en køremast væk fra fortovs- og rampeareal på hjørnet af Ørbækvej og Munkerisvej. Masten flyttes til ejendommen matr. nr. 16cg Ejby, Odense Jorder (Rosengårdcentret), og arealet til mast inkl. fundament eksproprieres permanent.

Modsat normalen ligger letbanen ikke i offentlig vej gennem det kommende hospital Nyt OUH på matr. nr. 1f Hollufgård Hgd., Fraugde, og der er således ikke mulighed for at afvande letbanetracéet direkte til offentlig kloak. Hvor det er muligt, forbindes letbanens afvanding derfor til eksisterende eller projekterede brønde på Nyt OUH’s ejendom. Den nordlige del af letbanetracéet på ejendommen afvandes dog til vandløbet Killerup Rende, hvortil Odense Kommune har krævet, at udledningsmængden reguleres. Derfor etableres der på ejendommen underjordiske rørbassiner, der kan indeholde de vandmængder, der forsinkes inden udløb. Rørbassiner og øvrige afvandingsledninger sikres med servitut.

På hospitalsejendommen matr. nr. 1f Hollufgård Hgd., Fraugde (Nyt OUH) findes fordelingsvejen Hospitalsringen, som letbanen krydser to gange, og begge krydsninger skal signalreguleres. Hospitalsringen forventes ikke at blive udskilt som offentlig vej. Signalanlæggene regulerer både letbanen og den interne trafik på ejendommen. Gennem Nyt OUH ligger letbanen ikke i offentlig vej som på det meste af letbanens forløb gennem Odense, men derimod på privat areal, hvilket også gælder signalanlægsinstallationer såsom signalstandere, styreskab og kabelføringer. Odense Letbane ønsker at pålægge en servitut om delt signalanlæg, der sikrer letbanens rettigheder vedrørende signalreguleringer beliggende på privat areal.

Letbanen har sit tracé midt i Campusvej, der er en privat fællesvej hovedsageligt beliggende på matr. nr. 4a Killerup, Odense Jorder (Syddansk Universitet) og 4ba smst. (del af statsejendom udstykket til Cortex Park Vest). Ved letbanestationen ”Cortex Park (Forskerparken)” etableres en signalreguleret fodgængerkrydsning af Campusvej, og eftersom Campusvej ikke er offentlig vej, er signalanlæggets installationer såsom signalstandere, styreskab og kabelføringer beliggende på privat areal. Odense Letbane ønsker at pålægge en servitut om delt signalanlæg, der sikrer letbanens rettigheder vedrørende signalreguleringen beliggende på matr. nr. 4ba smst.

På baggrund af letbanens etablering samt udbygning af den vestlige del af Cortex Park, etableres der et signalreguleret kryds ved Campusvej / Cortex Park Vest, der begge er private fællesveje. Odense Letbane ønsker af bl.a. drifts- og koordineringsmæssige grunde, at krydset inkl. signalanlægsinstallationer og tilhørende servitut i sin helhed er beliggende på samme ejendom. Derfor overføres vejareal fra matr. nr. 4aø Killerup, Odense Jorder til matr. nr. 4ba smst.

Idet Campusvej ikke er offentlig vej, er der ikke mulighed for at afvande letbanetracéet direkte til offentlig kloak. Derfor forbindes letbanens afvanding til Campusvejs private vejafvanding på matr. nr. 4ba Killerup, Odense Jorder. Den forbindende ledning inkl. sandfangsbrønd sikres med servitut.

Forslag til reviderede tekniske bestemmelser

Her følger en gennemgang af de reviderede tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet sammen med tidligere vedtagne bestemmelser, således det samlede indgreb på ejendommene beskrives. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

16cg

Ejby,

Odense Jorder

St. 108.245 – 108.840 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra ”a” Ørbækvej og litra ”bd” Munkerisvej (opsætning af mast til kørestrøm). Der eksproprieres midlertidigt areal til bl.a. arbejdsplads, arbejdsvej og ombygning af intern vej og p-pladser. Der udlægges ny privat fællesvej. Privat fællesvej nedlægges og afrømmes. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej litra ”a” Ørbækvej på strækningen st. 108.245 – 108.445.

Overkørsel, st. 108.750 til offentlig vej Ørbækvej, og to overkørsler til privat fællesvej, st. 108.540 og 108.570, nedlægges. Stiadgange i st. 108.340, 108.410, 108.640 og 108.720 nedlægges. Rampeadgang i st. 108.250 sideflyttes. Der pålægges servitut om letbanedrift, servitut om køreledningsanlæg og servitut om afvandingsledning.

4ba

Killerup,

Odense Jorder

(tidligere del af matr. nr. 4ah smst.)

St. 109.905 – 110.070 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”d” Niels Bohrs Allé. Der eksproprieres areal til udvidelse af den private fællesvej Campusvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbane på fremmed grund, servitut om cykelparkering, servitut om delt signalanlæg, servitut om afvandingsledning og servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ledningskorridor.

4aø

Killerup,

Odense Jorder

(tidligere del af matr. nr. 4ah smst.)

St. 109.910 – 110.095 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra ”d” Niels Bohrs Allé. Der eksproprieres areal til udvidelse af den private fællesvej Campusvej og vejareal til opretning af skel mellem private fællesveje. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om cykelparkering.

1f

Hollufgård Hgd., Fraugde

St. 111.145 – 111.965 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt areal til anlæg af letbane. Der pålægges servitut om letbane på fremmed grund, servitut om letbanedrift, servitut om cykelparkering, servitut om afvandingsledning og servitut om delt signalanlæg. Eksisterende sti langs Killeruprenden omlægges.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En fremmødt rådgiver ønskede oplyst, hvorvidt der i forbindelse med etableringen af fiberkablerne sker destruktive indgreb på pågældende klients ejendom. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at der ikke vil ske destruktive indgreb. Det blev endvidere bemærket, at der skal trækkes et helt nyt kabel, såfremt der sker skade herpå, hvorfor der ikke vil være løbende tilsyn med kablet.

En fremmødt rådgiver anfægtede under forretningen proportionaliteten i det af anlægsmyndigheden foreslåede indgreb, hvormed der skal etableres radioantenner på pågældende klients ejendom samt tinglyses en servitut herom. Rådgiver anførte, at antennerne kunne etableres på en anden ejendom.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til ovenstående, at Odense Letbane har valgt den aktuelle placering med baggrund i bygningens højde samt den geografiske placering. Det blev endvidere bemærket af anlægsmyndighedens repræsentanter, at radioantennerne er forsøgt placeret ved allerede eksisterende radioantenner i overensstemmelse med mastelovens regler.

Samme rådgiver anførte, at servitutten, som vedrører radioantennerne på lodsejerens ejendom, medfører, at lodsejeren får ansvaret for, at letbanen kører til tiden. Rådgiveren havde en række bemærkninger til servitutteksten, herunder en kritik af, at påtaleberettigede ikke hæfter på et objektivt grundlag ved eventuelt forvoldt skade, idet servitutteksten ved dennes § 5, stk. 3, sidste led henviser til dansk rets almindelige regler.

Kommissionen drøftede herefter projektet og det på forretningen oplyste og besluttede at godkende projektet. Det er kommissionens opfattelse, at anlægsmyndighedens valg af placering for radioantennerne er proportional og velbegrundet i den tekniske redegørelse. Kommissionen finder ikke, at der er fremført anbringender, der giver anledning til en ændring i servitutteksten set i lyset af det formål, denne tjener.

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 19 med tilhørende ekspropriationsplan.

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 75A, 75B, 75C, 287, 319, 327, 424, 438, 442, 452, 453 og 454 opførte ejendomme.

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

Rentefoden er 0,00 %.

Eksproprierede arealer afgives pr. 19. juni 2019, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato.

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (eventuel bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

Overdragne, nedlagte vejarealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse.

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2021. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af letbanens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter letbanens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

Spørgsmål om ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Mads Dalsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard