Odense Letbane, besigtigelsesforretningen den 19. juni 2019

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelsesforretningen den 19. juni 2019)

  1. hæfte

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 12.30 samledes kommissionen på parkeringspladsen ved ejendommen Rømersvej 2, Odense V for at afholde en supplerende besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

Forretningen fortsatte samme dag klokken 15.45 i krydset mellem Munkebjergvej og Søndre Hospitalsvej, Odense S i samme anledning.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Peter Kildegaard.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektleder for arealer og rettigheder Torben Grundfør Richter, construction manager Christian Dyekjær samt rådgiver Jakob Anholm Hansen, COWI.

To interesserede lodsejere var mødt.

Anlægsmyndigheden, Odense Letbane, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Forslag til tekniske bestemmelser (radiomast ved Rømersvej)

Supplerende besigtigelsesforretning vedrørende litra ”ak” Vestermarken, Odense Jorder.

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte. Området blev endvidere behandlet på ekspropriationsforretningen den 6. september 2016.

Odense Letbane skal som en del af driften have mulighed for at foretage intern radiokommunikation, f.eks. mellem togene og kontrolcentret ved Hjallese. Denne kommunikation skal af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde være uafhængig af det gængse mobilnet, der drives kommercielt, og erfaringsmæssigt er følsomt over for nedbrud i tilfælde af ulykker og lignende. Det har vist sig, at Odense Letbane er nødsaget til selv at opbygge et radiosystem, eftersom Odense Letbane har fået afslag på anvendelse af det system, der anvendes af politiet og beredskabet i Odense. Odense Letbanes nye system består af ca. 25 meter høje master med antenner øverst. For at friholde byen for master, vil radioudstyret i muligt omfang blive placeret på eksisterende høje bygninger langs letbanetracéet.

Forslag til antallet af master og den omtrentlige placering af disse er foretaget ud fra en analyse af dækningsforholdene langs den samlede letbanestrækning, hvor bl.a. de eksisterende terræn- og bebyggelsesforhold har betydning. Analysen viser behov for en radiomast i Bolbro ved området omkring Idrætsparken. Odense Letbane ønsker således at placere en radiomast tæt op ad transformerstationen, der etableres på parkeringsarealet Rømersvej, hvormed radiomasten bliver en del af ét samlet teknisk letbaneanlæg på stedet. Radiomasten kan placeres inden for det allerede eksproprierede areal, og endvidere kan kabler til masten etableres i samme tracé som kabler til transformerstationen. Supplerende arealerhvervelse er derfor ikke nødvendig.

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således grundlag for afholdelse af en supplerende besigtigelsesforretning vedrørende den pågældende ejendom.

Forslag til tekniske bestemmelser (radiomast ved Rømersvej)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet sammen med tidligere vedtagne bestemmelser, således det samlede indgreb på ejendommen beskrives. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

”ak”

Vestermarken,

Odense Bygrunde

St. 101.665 – 101.740 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal til etablering af transformerstation og radiomast der samlet ved berigtigelsen udskilles til egen ejendom. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af arbejdsplads.

Forslag til tekniske bestemmelser (radiomast ved CMC)

Supplerende besigtigelsesforretning vedrørende matr. nr. 79 Hjallese By, Dalum (radiomast etableres på tidligere matr. nr. 21c smst.).

Ved besigtigelsesforretningerne den 19., 20., 27. og 28. maj 2015 samt den 9. og 10. juni 2015 vedtog ekspropriationskommissionen som udgangspunkt det forelagte projekt for etablering af Odense Letbane, jf. ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 1., 2. og 3. hæfte. Området blev endvidere behandlet på ekspropriationsforretningen den 15. marts 2016, hvor et stort areal blev eksproprieret til brug for letbanens CMC (Kontrol- og Vedligeholdelsescenter).

Odense Letbane skal som en del af driften have mulighed for at foretage intern radiokommunikation, f.eks. mellem togene og kontrolcentret ved Hjallese. Denne kommunikation skal af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde være uafhængig af det gængse mobilnet, der drives kommercielt, og erfaringsmæssigt er følsomt over for nedbrud i tilfælde af ulykker og lignende. Det har vist sig, at Odense Letbane er nødsaget til selv at opbygge et radiosystem, eftersom Odense Letbane har fået afslag på anvendelse af det system, der anvendes af politiet og beredskabet i Odense. Odense Letbanes nye system består af ca. 25 meter høje master med antenne på toppen. For at friholde byen for master, vil radioudstyret i muligt omfang blive placeret på eksisterende høje bygninger langs letbanetracéet.

Kontrolcentret er centrum for radiokommunikationen, og en radiomast ved CMC’et er derfor afgørende. Radiomasten opsættes i umiddelbar nærhed af kontrolcentrets hovedbygning, og radiomasten kan fremstå som en del af det samlede CMC. Radiomasten og tilhørende kabler placeres inden for det allerede eksproprierede areal. Supplerende arealerhvervelse er derfor ikke nødvendig.

Nedenstående forslag til tekniske bestemmelser danner således grundlag for afholdelse af en supplerende besigtigelsesforretning vedrørende den pågældende ejendom.

Forslag til tekniske bestemmelser (radiomast ved CMC)

Her følger en gennemgang af de forslag til tekniske bestemmelser, der er afstedkommet af ovenstående ændringer af projektet sammen med tidligere vedtagne bestemmelser, således det samlede indgreb på ejendommen beskrives. Stationeringerne er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb.

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000.

Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side, v.s., banens højre side, h.s., eller begge sider af banen, b.s.

21c

Hjallese By, Dalum

(Nu del af CMC-ejendommen

matr. nr. 79 smst.)

St. 112.230 – 112.345 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af parkeringsanlæg (Park & Ride) samt Kontrol- og Vedligeholdelsescenter (CMC) og radiomast.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lodsejer bemærkede indledningsvis, at Odense Kommune har afsat 1,5 millioner kroner til byfornyelse af området i Bolbro, hvor den i projektet indeholdte radiomast påtænkes at blive opført. Lodsejeren udtrykte i denne forbindelse bekymring for den potentielt skæmmende effekt, som radiomasten må medføre.

I forlængelse af ovenstående ønskede samme lodsejer oplyst, hvorvidt radiomasten vil få røde lygter i toppen, samt hvorvidt radiomasten vil generere støj. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at der vil blive placeret rød belysning på én af de i alt tre radiomaster i projektet af hensyn til helikoptertrafikken. Det blev hertil bemærket, at der endnu ikke var klarhed over, på hvilken af de tre radiomaster belysningen vil blive placeret, men at det sandsynligvis vil blive på radiomasten ved Odense Sygehus. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt radiomasten vil generere støj, oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at radiomasten ikke vil udsende lyd.

Samme lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt anlægsmyndigheden påtænker at male radiomasten i en given farve. Det blev hertil bemærket, at farven ”Odensegrå” vil få radiomasten til at indgå naturligt i området. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at de forventede, at radiomasten vil være galvaniseret og derved minde om farven på en lygtepæl.

Sluttelig anmodede samme lodsejer om, at radiomasten vil blive placeret bag træerne, som er beliggende tæt ved den af anlægsmyndigheden opførte transformerstation. Lodsejeren bemærkede hertil, at denne vil opleve gener fra radiomasten fra dennes ejendom, men at generne vil blive mindsket, hvis radiomasten placeres bag ved træerne. Anlægsmyndighedens repræsentanter påviste under forretningen, at radiomasten forventes placeret ganske tæt ved transformerstationen og derved tæt ved træerne som efterspurgt af lodsejeren. Kommissarius vejledte i denne forbindelse om muligheden for at klage over et projekts nærhed og generne forbundet hermed inden for 1 år efter projektets færdiggørelse, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

Kommissionen drøftede projektet samt det under forretningen oplyste og besluttede at godkende dette.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Mads Dalsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard