Odense Letbane, besigtigelsesforretningen den 19. og 20. maj 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelsesforretningen den 19. og 20. maj 2015)

 1. hæfte

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 8.00 samledes kommissionen på TREFOR Park, Odense for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentanter for Odense Kommune mødte Stig Langsager, Jacob Juhl Harberg og Ole Madsen.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektchef Karsten Brisell. Herudover mødte rådgiverne Mads Sanddal Jeppesen, Morten Lundsgaard og Steen Stokholm Sørensen fra COWI. Desuden mødte Bo Leth-Esbensen, Orbicon samt juridisk rådgiver Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Kommissarius fremlagde brev af 30. marts 2015 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

Projektchef Karsten Brisell og landinspektør Mads Sanddal Jeppesen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Vision

Odense Letbane er vedtaget enstemmigt i Odense Byråd og i Folketinget; også Region Syddanmark støtter letbanen både økonomisk og på mange andre måder.

Ønsket om en letbane er et helt centralt element i Odense Byråds strategi for Odense bys fremtidige udvikling. En letbane i Odense vil medvirke til at øge byens fortætning og vil understøtte Odenses særlige ansvar som vækstgenerator for Fyn og Region Syddanmark.

Den økonomiske udvikling i Danmark drives i stadig større udstrækning af de store byer. Odense er Danmarks tredjestørste by, Fyns og Region Syddanmarks hovedby, både hvad angår størrelse, arbejdsmarked, bosætning, kulturliv, uddannelse, sundhedsområde og handel. Byen har derved det naturlige potentiale for fremtidig vækst og for at påtage sig rollen som vækstdynamo for udviklingen i hele regionen.

Målsætningen for Odense er at udvikle byen fra at være en stor by til at blive en dansk storby.

De tre primære strategiske indsatsområder i de kommende år vil være:

– Vækst og innovation

– Livskvalitet

– Odense som bæredygtig storby

En letbane vil fungere som bindeled mellem byens eksisterende tyngdepunkter og byens udviklingsområder.

I sig selv vil letbanen forbedre mobiliteten i Odense og forbinde byens boligområder med erhvervsområder, uddannelses- og forskningscentre, kulturinstitutioner m.v. Desuden vil letbanen forbinde de rejsende med andre transportmidler på en hurtig, direkte og bæredygtig måde.

Odense Kommune har som målsætning, at brugen af den kollektive trafik stiger med 200 procent frem til 2025.

I dag pendler 50.000 mennesker hver dag ind og ud af Odense, og dette antal ventes at stige markant. En letbane vil bidrage til at håndtere denne vækst i brugen af den kollektive trafik til gavn for miljø, livskvalitet og erhvervsliv.

Letbanen er foreslået placeret, sådan at den går gennem områder med mange indbyggere, områder med virksomheder med mange ansatte samt området ved Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitets Hospital samt andre udviklingsområder.

Samlet vil letbanen blive rygraden i den kollektive transport i Odense Kommune og direkte og indirekte betjene alle typer af borgere og dermed blive central for forøgelsen af trafikken i almindelighed og for øget brug af bæredygtig, kollektiv trafik.

Politisk baggrund for letbanen

I 2009 besluttede et enigt byråd i Odense at undersøge muligheden for at etablere en letbane i Odense.

Som et resultat heraf besluttede Odense Byråd i 2011 i samarbejde med Transport­ministeriet at igangsætte undersøgelser og udredningsarbejder med henblik på at etablere en letbane i Odense.

Dette arbejde blev afsluttet i juni 2013 med “Udredningsrapporten for Odense Let­bane”.

Arbejdet havde til formål at skabe klarhed om projektets omfang og forberede det til en politisk aftale mellem Odense Kommune og Staten, ved Transportministeriet.

I arbejdet blev det forudsat, at projektet realiseres ud fra de samme principper som Aarhus Letbane og letbanen på Ring 3, og at letbanen står klar til ibrugtagning i 2020.

Fokus for arbejdet var bl.a. at udarbejde en linjeføring, der rammer den rette balance mellem at nå flest mulige af byens nøglepunkter, at kunne betjene det størst mulige antal borgere, at tage hensyn til byrummenes opbygning, til miljøet og at sikre en bæredygtig økonomi.

Udredningen identificerede en letbaneudbygning i Odense, i flere etaper, hvoraf denne besigtigelse vedrører etape 1. Grundtanken i etape 1 er at forbinde de områder i Odense, hvor der nu og i fremtiden vil bo mange mennesker, virksomheder og institutioner med mange ansatte, som områderne ved Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitets Hospital.

Parallelt med udredningsrapporten igangsatte Odense Kommune en VVM-undersøgelse af letbanens etape 1 og iværksatte senere en kommuneplanlægning i overensstemmelse med de øvrige arbejder.

Det overordnede tracé for letbanen i Odense kan ses på Odense Letbanes hjemmeside på www.odenseletbane.dk.

Baggrundsmateriale

Den politiske baggrund afspejles i nedenstående dokumenter, som også er baggrundsmateriale for projektet og denne besigtigelsesbog.

Odense Letbane Udredningsrapport

Folketingets Transportudvalg 2012-13, TRU Alm. del Bilag 306

 1. juni 2013

Letbane i Odense – VVM og Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse.

Odense Kommune

November 2013

Odense Letbane – VVM og Miljøvurdering

VVM for Odense Letbane – Baggrundsrapport om Landskab og Byæstetik

Odense Kommune

November 2013

Kommuneplantillæg nr. 2 for Odense Letbane 1. etape

Odense Kommune

 1. april 2014

Kommuneplantillæg nr. 18 for Odense Letbane 1. etape

Odense Kommune

Vedtaget 18. februar 2015

Lokalplanforslag nr. 0-760 Odense Letbane – 1. etape

Odense Kommune

Vedtaget 18. februar 2015

Lov om Odense Letbane

Transportministeriets j.nr. 2014-2017

Vedtaget 5. februar 2015

Lovgrundlag

Letbanen anlægges med hjemmel i lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Let­bane.

Loven er en kombineret anlægs- og selskabslov. Loven indeholder bemyndigelse til, at Odense Kommune opretter et letbaneselskab, Odense Letbane P/S, som skal stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane.

Odense Letbane skal anlægges i overensstemmelse med den definition af anlægget, som fremgår af lovforslaget.

Loven giver endvidere, jf. § 6, bemyndigelse til, at Transportministeriet på vegne af Odense Letbane P/S kan foretage de ekspropriationer, pålægge servitutter m.v., der er nødvendige for at kunne etablere letbanen.

Planlægningsgrundlag

Odense Kommune gennemførte i oktober-december 2011 en første høring vedr. VVM-processen og kommuneplantillæg for letbanen.

I december 2013 fremlagde Odense Kommune “Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 for Odense Kommune” med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Tillægget blev vedtaget endeligt af byrådet den 23. april 2014.

I september 2014 fremlagde Odense Kommune forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 0-760 for Odense Letbane – 1. etape. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev vedtaget den 18. februar 2015.

Kommuneplantillægget indarbejder bl.a. en ændring af Kontrol- og Vedligeholdelsescentret samt Park & Ride anlægget. Ændringen indebærer, at Kontrol- og Vedligeholdelsescentret og Park & Ride anlægget placeres mere mod nord end det var gjort i kommuneplantillæg nr. 2.

Naboinformation og orienteringsmøder

I løbet af 2013 blev alle ejere, der på det pågældende tidspunkt forventedes at blive berørt af letbanen, kontaktet. Formålet var at sikre, at ejerne fik information om letbaneprojektet og den igangværende planlægning. I den forbindelse blev det understreget, at projektet var foreløbigt, og at der derfor ville kunne forekomme ændringer i det endelige projekt.

Der blev desuden afholdt et offentligt informationsmøde den 5. september 2013. Endelig blev der etableret en hotline, hvor berørte ejere, brugere og andre borgere kunne kontakte Letbanesekretariatet.

I første halvdel af 2014 gennemførte Odense Letbane en detaljeret teknisk gennemgang og videreprojektering af projektet, hvilket førte til ændrede indgreb på en række ejendomme. Generelt blev antallet og omfanget af indgreb reduceret.

I august 2014 gennemførte Odense Letbane derfor en ny informationsrunde med kontakt pr. telefon og brev til de berørte lodsejere.

Desuden blev der i september 2014 afholdt fire borgermøder for at informere om projektet og indsamle kommentarer. Mere end 700 borgere deltog i møderne.

Finansiering

De samlede anlægsomkostninger ved letbanens etablering er anslået til at udgøre ca. 2,3 mia. kr.

Odense Kommune indskyder 1.118 mio. kr. i Odense Letbane P/S til anlæg af let­banen. Region Syddanmark yder et engangstilskud på 100 mio. kr., mens Transportministeriet yder 1.108 mio. kr. til anlægget.

Odense Kommune finansierer desuden driftsrelaterede anlægsudgifter (kontrolcenter, togsæt m.v.) med 656 mio. kr. samt efterfølgende driftsudgifter.

Igangsætning af anlægsarbejder

Anlægsarbejderne til Odense Letbane kan inddeles i følgende hovedgrupper:

 • Omlægning af forsyningsledninger. Påbegyndt i 2015.
 • Forberedende arbejder (nedrivninger, konstruktionsarbejder m.v.).

Ventes påbegyndt i 2015.

 • Hovedentreprisen (etablering af bane, stationer m.v.).

Ventes gennemført 2016-2019.

Odense Letbane ventes sat i drift i 2020.

Tegningsoversigt

Tegningsmaterialet til besigtigelse findes pr. 24. marts 2015 i nedenstående versioner.

Tegn. nr. Ver. Mål Besigtigelsesplan Stationering
OT-3-2-CW-CEX-DWG-001 3.0 1:25000 Oversigtsplan St. 100.000 – St. 114.199
OT-3-2-CW-CEX-DWG-011 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Rismarksvej

St. 100.000 – St. 100.900
OT-3-2-CW-CEX-DWG-012 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Højstrupvej, Stadionvej

St. 100.800 – St. 102.000
OT-3-2-CW-CEX-DWG-013 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Middelfartvej

St. 101.800 – St. 103.000
OT-3-2-CW-CEX-DWG-014 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Vesterbro, Vestre Stationsvej

St. 102.900 – St. 104.000
OT-3-2-CW-CEX-DWG-015 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Østre Stationsvej

St. 103.800 – St. 104.800
OT-3-2-CW-CEX-DWG-016 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan – Thomas B. Thriges Gade, Albanigade, Benediktsgade St. 104.700 – St. 106.100
OT-3-2-CW-CEX-DWG-017 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Nyborgvej vest

St. 106.100 – St. 106.800
OT-3-2-CW-CEX-DWG-018 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Nyborgvej øst

St. 106.800 – St. 107.700
OT-3-2-CW-CEX-DWG-019 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Ørbækvej nord

St. 107.500 – St. 108.500
OT-3-2-CW-CEX-DWG-020 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Ørbækvej syd

St. 108.500 – St. 109.400
OT-3-2-CW-CEX-DWG-021 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Niels Bohrs Allé

St. 109.400 – St. 110.000
OT-3-2-CW-CEX-DWG-022 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Campusvej

St. 109.900 – St. 111.100
OT-3-2-CW-CEX-DWG-023 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Odense Universitets Hospital

St. 111.200 – St. 112.000
OT-3-2-CW-CEX-DWG-024 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Hestehaven øst, Park & Ride, CMC

St. 112.100 – St. 113.200
OT-3-2-CW-CEX-DWG-025 4.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Hestehaven vest, Hjallesegade

St. 113.100 – St. 114.199
OT-3-2-CW-CEX-DWG-026 4.0 1:2000 Besigtigelsesplan –

Rismarksvej arbejdsplads

St. 100.800 – St. 100.900
OT-3-2-CW-CEX-DWG-027 4.0 1:2000 Besigtigelsesplan –

Middelfartvej/Roesskovsvej arbejdsplads

St. 102.100 – St. 102.300
OT-3-2-CW-CEX-DWG-028 4.0 1:2000 Besigtigelsesplan –

Nyborgvej arbejdsplads

St. 107.100 – St. 107.400
OT-3-2-CW-CEX-DWG-029 4.0 1:2000 Besigtigelsesplan –

Ørbækvej arbejdsplads

St. 108.500 – St. 108.800
OT-3-2-CW-CEX-DWG-030 2.0 1:1000 Besigtigelsesplan –

Østre Stationsvej arbejdsplads

St.103.900 – St. 104.200

Projektbeskrivelse

Den overordnede placering af letbanens etape 1 er valgt ud fra, hvor en letbane vil kunne betjene flest mennesker, bydele, erhvervsvirksomheder og institutioner m.v.

Princip for stationeringen

Følgende principper er anvendt ved stationeringen i projektet:

Hele strækningen anlægges med to spor. Stationeringerne for de to spor er sammenfaldende, da de er sideløbende på hele strækningen.

Alle angivne stationeringer (angivet som St. 100.000 etc.) er for højre spor.

Stationeringen for en ejendom omfatter både det permanente og eventuelle midlertidige indgreb.

For stationering af stationer, overkørsler m.v. er den omtrentlige midte af stationen eller overkørslen anvendt. Dette stationeringsprincip er også anvendt for overkørsler, der foreslås nedlagt.

Linjebeskrivelse

Odense Letbane ønskes etableret med start i den nordlige del af byen fra Tarup Sta­tion st. 100.025 gennem Odense midtby m.v. og med endestation ved Hjallese Station st. 114.150 i syd. Denne strækning betegnes som letbanens etape 1.

Letbanens etape 1 har en udstrækning på 14,4 km med 26 stationer.

Stationerne er placeret strategisk i forhold til byens infrastrukturelle knudepunkter, placering af erhverv, boligområder, offentlige institutioner m.v.

Med tiden ønskes systemet udvidet med letbanens etape 2 bestående af yderligere to delstækninger – en strækning fra Vesterbro til Odense Zoo og en strækning fra Nyborgvej til Vollsmose.

Tarup, Højstrup og Bolbro

Letbanens linjeføring har startpunkt på Rismarksvej ved Tarup Centret og følger Rismarksvej i vejens vestlige side indtil T-krydset ved Højstrupvej. Krydset Rismarksvej/Højstrupvej st. 100.850 ombygges til et signalreguleret 4-vejs kryds.

Letbanen krydser Rismarksvej og fortsætter på Højstrupvejs nordlige side. Overkørslerne til Højstrupvej fra Frodesvej st. 100.970, Vermundsvej st. 101.200 og den private fællesvej Højstrupvej st. 101.270 lukkes, mens krydset ved Rismarksvej/Uffes­vej st. 101.125 signalreguleres.

Letbanen fortsætter forbi Odense Idrætspark, til Højstrupvej møder Stadionvej. Møllemarksvej st. 101.375, der i dag møder Højstrupvej i en rundkørsel, planlægges omlagt til et signalreguleret 4-vejs kryds. Ved Odense Idrætspark Station etableres der et ekstra spor, st. 101.430 – 101.490, og der nedlægges fem overkørsler til parkeringsområdet, st. 101.436, st. 101.482, st. 101.509, st. 101.580 og st. 101.670.

Efter Højstrupvej, ved Richard Møller Nielsens Plads, drejer letbanen mod syd langs Stadionvej, i vejens østlige side, indtil krydset Stadionvej/Middelfartvej st. 101.990. Krydset ved Richard Møller Nielsens Plads vil blive signalreguleret, og ligeledes forbliver krydset Stadionvej/Middelfartvej signalreguleret. Fra krydset Stadionvej/ Middelfartvej drejer letbanen mod øst ad Middelfartvej, i vejens midte indtil krydset Middelfartvej/Grønløkkevej. Broen over jernbanen på Middelfartvej st. 102.665 forstærkes.

Odense Midtby

Krydset Middelfartvej/Grønløkkevej st. 102.885 ombygges. Anlæg af letbanen gennem krydset medfører, at der fremtidigt bliver ét i stedet for to særskilte ligeud-spor på Middelfartvej/Vesterbro. Efter krydset etableres Vesterbro Station, st. 103.000 i vejens højre side. En eventuel etape 2 tænkes ført videre herfra ad Vesterbro.

Fra Vesterbro Station drejer letbanen mod nord ad Vestre Stationsvej og senere Østre Stationsvej. Letbanen vil på denne strækning ligge i vejens sydlige side. Letbanen krydser en række signalregulerede kryds på denne strækning, som vil forblive signalregulerede og kun forventes ombygget i mindre grad. Ved Hans Tausens Gade st. 104.100 etableres et signalreguleret kryds.

På strækningen nedlægges et par overkørsler til private ejendomme beliggende på vejens sydlige side. Derudover nedlægges en sidevejstilslutning fra henholdsvis Kingosgade st. 103.439 og Thorsgade st. 103.762. Ved st. 103.890 anlægges Kongensgade Station. Det medfører, at Kongensgade 74 må ombygges i stueetagen, således at fortovet føres gennem bygningens stueetage.

For enden af Østre Stationsvej passerer letbanen Odense Banegård Center. Her etableres Banegården Station, st. 104.490, i vejens sydlige side, overfor og tæt på hovedindgangen til Banegårdscentret. Den trafikale løsning omkring Odense Banegårdscenter ændres, så al almindelig kørende trafik samt østgående busser ledes bag Odense Banegård Center, mens letbanen samt vestgående busser og regionalbusser føres foran.

Fra Østre Stationsvej, efter Odense Banegård Center, drejer letbanen sydpå ad Thomas B. Thriges Gade, der vil være under ombygning i de kommende år. Thomas B. Thriges Gade vil fremover være bilfri på strækningen fra st. 104.750 ved krydset med Østre Stationsvej til st. 105.260 ved Odense Rådhus. Thomas B. Thriges Gade planlægges grundlæggende omdannet fra gade til en bydel, indeholdende boliger, butikker, erhverv, letbane, p-anlæg og byrum.

Letbanen vil på dette sted blive anlagt efter princippet “Shared Space”, hvor fodgængere kan krydse letbanen på hele strækningen uden markerede krydsningsområder. På denne strækning vil letbanen køre med lav fart, og sporet markeres med et spring i belægningen. Dette princip er velkendt og benyttes på letbane- og sporvognslinjer i centrale bydele i andre lande.

Samlet er strækningen fra Vesterbro Station til og med Thomas B. Thriges Gade ved Rådhuset Station, st. 103.000 – 105.230, både i dag og i fremtiden det mest centrale og befærdede område i Odense. Området udbygges kraftigt sideløbende med let­banens etablering, bl.a. i form af den nævnte omdannelse af Thomas B. Thriges Gade.

Albanigade, Benediktsgade og Nyborgvej

Fra Rådhuset Station fortsætter letbanen mod syd ad Albanigade til Benedikts Plads st. 105.800. På denne strækning anlægges letbanen i vejens midte gennem en række kryds. T-krydset ved Karen Brahes Gade bliver signalreguleret. Adgangen til henholdsvis Kronprinsensgade st. 105.490, Tinghusgade st. 105.650 og Alexandragade st. 105.760 bliver begrænset til højre ind og højre ud. Generelt ombygges krydsene kun i mindre grad.

Ved st. 105.400 krydser letbanen den eksisterende bro over Odense Å på Albanigade. Denne forstærkes. Der etableres som udgangspunkt ingen station på denne strækning, men der vil på et senere tidspunkt kunne etableres en station i Albanigade.

På Benedikts Plads etableres Benediktsgade Station st. 105.850. Benedikts Plads ombygges, og trafikken omlægges. Benediktsgade vil fremtidigt møde Albanigade og Hjallesevej i et enkelt T-kryds, st. 105.810. Fra Benedikts Plads følger letbanen Benediktsgade i vejens midte og derfra videre mod øst ad Nyborgvej, i vejens midte.

På Nyborgvej etableres tre stationer, Palnatokesvej Station st. 106.350, Svendsgade Station st. 107.100, og Ejby Station st. 107.420. De firbenede kryds på denne strækning opretholdes som for nuværende, mens T-kryds begrænses til højre ind og højre ud. I krydset Nyborgvej/Ejbygade st. 107.475 vil en eventuel fremtidig etape af letbanen dreje nordpå ad Ejbygade mod Vollsmose.

Ørbækvej og Niels Bohrs Allé

Langs Ørbækvej indtil Munkerisvej, st. 107.500 – st. 108.200, placeres letbanen i vejens vestlige side. På denne delstrækning af Ørbækvej etableres L. A. Rings Vej Station st. 107.940.

Efter Munkerisvej st. 108.250 etableres letbanen i eget tracé adskilt fra vejen, vest for Ørbækvej. Langs Ørbækvej løber letbanen forbi Rosengårdcentret, IKEA, Fynbyen, Bilka og fortsætter mod vest langs Niels Bohrs Allé. Strækningen løber fra st. 108.250 til st. 109.950. På strækningen etableres der tre stationer: Rosengårdcentret Station st. 108.475, IKEA Station st. 108.920 og Bilka Station st. 109.490.

Cortex Park, Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitets Hospital

Fra Niels Bohrs Allé drejer letbanen mod syd ad Campusvej, hvor Forskerparken Station ved st. 109.970 etableres i midten af den kommende Cortex Park. Sporene placeres i midten af Campusvej, bl.a. på den nuværende midterrabat, og de eksisterende to vejbaner i hver retning flyttes ud til siden på hele strækningen fra st. 109.915 til st. 110.420.

Letbanen føres gennem Syddansk Universitet, hvor der etableres to stationer, henholdsvis Syddansk Universitet Nord (SDU Nord) st. 110.490, og Syddansk Universitet Syd (SDU Syd) st. 110.890.

Gennem universitetsområdet placeres letbanen under og over bygninger. Fra st. 110.755 til st. 110.860 skal der ske ombygning og forstærkning af tre såkaldte ingeniørgange under terræn. Anlæg af letbanen gennem Syddansk Universitet vil fremtidigt erstatte al anden trafik, undtagen bløde trafikanter samt brand- og redningskøretøjer på strækningen. Al anden færdsel til og fra Syddansk Universitet skal ske ad sidevejene. Fra st. 110.920 til st. 111.250 etableres letbanen på et areal, der i dag er parkeringsplads og åben mark, men som i de kommende år vil blive udbygget med det nye SUND Fakultet ved Syddansk Universitet.

Ved det fremtidige SUND Fakultet krydser letbanen ved st. 111.165 Killeruprenden, som er et mindre, beskyttet vandløb, der afvander til Lindved Å. Der etableres en bro til letbanen over Killeruprenden.

Letbanen fortsætter gennem det kommende Nyt Odense Universitets Hospital, der ligesom letbanen skal etableres i de kommende år. Området er i dag åben mark, og anlægsarbejderne skal koordineres mellem de to projekter. Der anlægges to stationer, henholdsvis Nyt Odense Universitets Hospital Nord (Nyt OUH Nord) st. 111.270 og Nyt Odense Universitets Hospital Syd (Nyt OUH Syd) st. 111.720.

Syd for hospitalsområdet omkring st. 111.850 krydser letbanen hospitalets kommende interne ringvej og placeres parallelt med den kommende tilkørselsvej fra syd til hospitalsområdet.

Park & Ride samt Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC)

Ved Park & Ride Station, syd for Campusområdet, etableres der et parkér og rejs-anlæg med ca. 1.500 parkeringspladser, hvilket f.eks. giver gode muligheder for bilister, som kommer rejsende til Odense via motorvejen E20, og her kan skifte til letbanen. Parkeringsanlægget placeres fra st. 112.100 til st. 112.600 på nordsiden af den nuværende Hestehaven. Kontrol- og Vedligeholdelsescentret etableres på sydsiden af den nuværende Hestehaven.

De nævnte anlæg etableres mellem den kommende Munkebjergvej og den projekterede Hospitalsvej Syd. Det betyder, at Hestehaven lukkes for gennemkørsel, og i stedet ledes biltrafikken videre ad Munkebjergvej.

Munkebjergvej forlænges til Fynske Motorvej E20, hvor der etableres et nyt tilslutningsanlæg. De nye vejanlæg er igangsat og under anlæg af Odense Kommune.

Hestehaven og Hjallese

Efter parkeringsanlægget krydser letbanen den kommende Munkebjergvej ved st. 112.600. Fra Munkebjerg og frem til st. 113.100 placeres letbanen parallelt med Hestehaven.

Fra st. 113.100 placeres letbanen på nordsiden af Hestehaven frem til Hestehaven Station st. 113.435. Ved denne station lukkes Hestehaven for gennemkørsel. Beslutningen om at lukke for gennemkørsel er truffet som en del af den generelle trafikplanlægning i Odense Kommune og skal ses i sammenhæng med anlæg af Munkebjergvejens forlængelse. På sydsiden af Hestehaven ligger en række erhvervsvirksomheder, der får ombygget deres indkørsler i forbindelse med etableringen af let­banen.

På nordsiden af Hestehaven nedlægges tilslutningen fra de to sideveje Kærlandsvej og Hedelandsvej st. 113.500 og st. 113.620. Al trafik til og fra disse veje skal fremtidigt ske via Godhedsmindevej. Der etableres et signalreguleret kryds ved Bjørnemosevej st. 113.220 og en signalreguleret overkørsel til Hjalleseparken i st. 113.400.

Letbanen krydser Svendborgvej i st. 113.650 og anlægges langs nordsiden af Hjallesegade. Overkørslerne til de fire ejendomme nord for Hjallesegade st. 113.700 – 113.945 nedlægges, herunder til hjørneejendommen, hvor der ligger en benzintank station. Vejadgangen til benzintank stationen skal ændres, og der foreslås etableret adgang til Svendborgvej via naboejendommen.

Fra Hjallesegade st. 113.940 placeres letbanen langs den private vej Egelundsvej. Letbanen placeres på denne strækning parallelt med Svendborgbanen st. 113.950 – 114.200. Letbanen har endestation ved Hjallese Station st. 114.155, hvor der vil være mulighed for at skifte mellem tog og letbane.

Stationer

På letbanestrækningen fra Tarup til Hjallese anlægges i alt 26 stationer. Stationerne er placeret efter grundige overvejelser, så de kan betjene flest mennesker i de omkringliggende bydele, erhvervsområder, institutionsområder m.v. Desuden er stationerne placeret, så der opnås optimal forbindelse til den øvrige kollektive trafik (bus, regional bus og tog).

Den omtrentlige placering af de enkelte stationer er angivet i oversigten nedenfor.

Station Omtrentlig stationering
Tarup 100.025
Højstrup 100.750
Odense Idrætspark 101.450
Bolbro 102.150
Vesterbro 103.000
Vestre Stationsvej 103.400
Kongensgade 103.900
Odense Banegård Center 104.500
Musikhuset 104.850
Rådhuset 105.250
Benediktsgade 105.850
Palnatokesvej 106.350
Svendsgade 107.100
Ejby 107.400
L. A. Rings vej 107.950
Rosengårdcentret 108.475
IKEA 108.925
Bilka 109.500
Forskerparken 109.975
Syddansk Universitet Nord 110.500
Syddansk Universitet Syd 110.900
Nyt Odense Universitets Hospital Nord 111.275
Nyt Odense Universitets Hospital Syd 111.725
Park & Ride 112.350
Hestehaven 113.450
Hjallese (Fællesstation med DSB) 114.150

Krydsende veje, baner og stier

Anlæg af letbanen indebærer, at et betydeligt antal offentlige veje og stier vil blive berørt. I alt 46 veje og 50 stier.

Letbanen krydser nedennævnte offentlige veje (O) og private fællesveje (P) og fællesstier, som det fremgår af nedenstående oversigter.

Oversigt – krydsninger af veje og baner

Stationering Vejnavn Skæring Sikringstype Vejstatus
100.075 Rugårdsvej Niveau Signalanlæg O
100.175 Saxovej Niveau Signalanlæg O
100.850 Rismarksvej Niveau Signalanlæg O
101.125 Uffesvej Niveau Signalanlæg O
101.375 Møllemarksvej Niveau Signalanlæg O
101.750 Stadionvej Niveau Signalanlæg O
101.980 Middelfartvej Niveau Signalanlæg O
102.021 Middelfartvej (Hauges Plads) Niveau Signalanlæg O
102.310 Christmas Møllers Vej/Roesskovsvej Niveau Signalanlæg O
102.565 Bolbrobroen (jernbanebro) Niveaufri Bro O
102.885 Grønløkkevej Niveau Signalanlæg O
102.925 Vesterbro Niveau Signalanlæg O
103.085 Vesterbro Niveau Signalanlæg O
103.255 Store Glasvej Niveau Signalanlæg O
103.330 Krudthusgade Niveau Signalanlæg O
103.610 Odinsgade Niveau Signalanlæg O
104.030 Klostervej Niveau Signalanlæg O
104.100 Hans Tausens Gade Niveau Signalanlæg O
104.240 Jernbanegade Niveau Signalanlæg O
104.630 Nørregade Niveau Signalanlæg O
105.430 Karen Brahes Vej Niveau Signalanlæg O
105.580 Tværgade/Albanigade Niveau Signalanlæg O
105.800 Albanigade Niveau O
105.810 Benedikts Plads Niveau O
105.935 Bjergegade Niveau O
106.125 Frederiksgade Niveau Signalanlæg O
106.420 Palnatokesvej Niveau Signalanlæg O
106.750 Eriksgade/Nansensgade Niveau Signalanlæg O
106.950 Ejby Møllevej/Østerbæksvej Niveau Signalanlæg O
107.375 Nyborgvej (Busshunt) Niveau Signalanlæg O
107.470 Nyborgvej Niveau Signalanlæg O
107.550 Købkesvej Niveau O
107.900 L. A. Rings Vej Niveau Signalanlæg O
108.225 Munkerisvej Niveau Signalanlæg O
108.525 Ørbækvej (Rosengårdcentret) Niveau P
108.850 Stærmosegårdsvej Niveau Signalanlæg O
109.035 IKEAs svingbane (Ørbækvej) Niveau Signalanlæg P
109.145 Bilka og Fynbys indgang (Ørbækvej) Niveau Signalanlæg P
109.900 Niels Bohrs Allé Niveau Signalanlæg O
110.085 Moseskovvej Niveau Signalanlæg P
110.415 Bøgeskovvej Niveau Signalanlæg P
112.127 Adgangen til CMC fra Hospitalsvej Syd Niveau P
112.311 Privat fællesvej øst for stationen P&R Niveau Signalanlæg P
112.610 Kommende Munkebjergvej Niveau Signalanlæg O
113.214 Bjørnemosevej Niveau Signalanlæg O
113.675 Svendborgvej Niveau Signalanlæg O

Oversigt – krydsninger med offentlige og private stier

Stationering Stifortegnelse Skæring Sikringstype Status
100.000, 100.050 Adgang til perron Tarup St. Niveau O
100.580 Cykelsti v. broen på Rismarksvej Niveau O
100.580 Langsøstien Niveaufri Tunnel O
100.730, 100.780 Adgang til perron Højstrup St. Niveau O
101.400 – 101.500 Adgang til perron Odense Idrætspark St. Niveau O
101.771 Cykelsti v. Stadionvej Niveau O
102.125, 102.180 Adgang til perron Bolbro St. Niveau O
102.970 – 103.030 Adgang til perron Vesterbro St. Niveau O
103.378 – 103.438 Adgang til perron Vestre Stationsvej St. Niveau O
103.860 – 103.920 Adgang til perron Kongensgade St. Niveau O
104.400 Fodgængerovergang Østre Stationsvej Niveau O
104.460 – 104.520 Adgang til perron Banegården St. Niveau O
105.400 Sti langs Odense Å Niveaufri Bro O
105.810 – 105.910 Adgang til perron Benediktsgade St. Niveau O
105.892 Cykelsti ved Benediktsgade Niveau O
106.320 – 106.360 Adgang til perron Palnatokesvej St. Niveau O
106.200 Fodgængerovergang Nyborgvej Niveau O
106.284 Fodgængerovergang Nyborgvej v. Gartnerhaven Niveau O
106.611 Fodgængerovergang Nyborgvej v. Østerled Niveau O
106.966 Fodgængerovergang Nyborgvej v. Svendsgade Niveau O
107.080, 107.140 Adgang til perron Svendsgade St. Niveau O
107.275 Fodgængerovergang Nyborgvej v. Ejersløkkevej Niveau O
107.380 – 107.465 Adgang til perron Ejby St. Niveau O
107.885 Cykelsti v. L. A. Rings Vej Niveaufri Tunnel O
107.910, 107.968 Adgang til perron L. A. Rings Vej Niveau O
108.447, 108.497 Adgang til perron Rosengårdcentret Niveau O
108.880 Cykelsti Ørbækvej v. Stærmosegårdsvej Niveaufri Tunnel O
108.893, 108.950 Adgang til perron IKEA St. Niveau O
109.455, 109.515 Adgang til perron Bilka St. Niveau O
109.505 Cykelsti v. Bilka Niveaufri Tunnel O
109.850 Cykelsti v. Niels Bohrs Allé Niveau O
109.925 – 110.020 Adgang til perron Forskerparken St. Niveau O
110.170 Sti ved Campusvej Niveau P
110.415 – 110.460,

110.510

Adgang til perron SDU Nord St. Niveau O
110.540 Fodgængersti v. SDU Nord Niveau P
110.480 Bygning over bane Niveaufri Gangbro P
110.580 Bygning over bane Niveaufri Gangbro P
110.720 – 110.860 Bygning over bane Niveaufri Gangbro P
110.860 – 110.910 Adgang til perron SDU Syd St. Niveau O
110.770 Ingeniørgang 1 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk bygning P
110.810 Ingeniørgang 2 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk bygning P
110.845 Ingeniørgang 3 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk bygning P
111.150 Killeruprenden Niveaufri Bro O
111.548 Tunnel under bane Niveaufri Tunnel P
111.666 Tunnel under bane Niveaufri Tunnel P
111.745 Æblestien* Niveau O
112.330 – 112.390 Park & Ride Niveau O
113.205 Fodgængerovergang Hestehaven v. Bjørnemosevej Niveau O
113.412, 113.470 Adgang til perron Hestehaven Vest St. Niveau O
113.212 Fodgængerovergang Niveau O
113.940 Cykelsti ved Hjallesegade Niveau O

*   Æblestien st. 111.735 nedlægges i sin fulde længde i forbindelse med opførelsen af det nye Odense Universitets Hospital og vil derfor kun være krydsende med letbanen for en periode. Ydermere forventes anlæggelsen af Nyt OUH at medføre flere krydsninger af letbanen både niveaufri og i niveau.

Oversigt – krydsninger med private overkørsler

Stationering Ejendom Skæring Sikringstype
101.388, 101.496 1abg, Vestermarken, Odense Jorder Niveau Ubetinget vigepligt
101.529, 101.615,

101.648

1ty, Vestermarken, Odense Jorder Niveau Ubetinget vigepligt
101.926 1zz, Vestermarken, Odense Jorder Niveau Ubetinget vigepligt
103.213 831ab, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.001 1159b, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.001 1159c, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.001 1161a, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.063 1161aa, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.138 2173e, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.138 2173b, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.138 1161v, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.138 1178a, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.138 1178ah, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.138 1178i, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.138 1161as, Odense Bygrunde Niveau Ubetinget vigepligt
104.545 1205b, Odense Bygrunde Niveau Signalanlæg
112.926 19u, Hjallese By, Dalum Niveau Ubetinget vigepligt
113.395 24a, Hjallese By, Dalum Niveau Signalanlæg

Elforsyning og kørestrømsmaster

Elforsyning

Odense Letbane vil blive forsynet med 750 Volt DC (jævnstrøm) og forsynes gennem kørestrømsledninger over sporet på hele strækningen.

Odense Letbane er omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen og de i denne fastsatte sikkerhedsafstande til anlægget. I stærkstrømsbekendtgørelsen arbejdes der med to begreber med hensyn til sikkerhedsafstand. Det første er en farezone, og det andet er en nærved-zone. Farezonen er området umiddelbart ved siden af den strømførende ledning, nærved-zonen er området umiddelbart uden for farezonen.

I stærkstrømsbekendtgørelsen er der beskrevet de krav, der gælder for arbejde tæt på spændingsførende dele.

For anlæg med 750 Volt DC gælder følgende afstande:

Farezone Afstand: 0,0 m
Nærved-zone Afstand: 0,5 m
Odense Letbane, nærved-zone1) Afstand: 1,0 m

 1. l)I Odense Letbanes projektbasis er defineret en sikkerhedsafstand på 1,0 meter fra nærmeste strømførende genstand. Et typisk letbanetogs pantograf (strømaftager) er 2 meter bred og vil være strømførende i hele denne bredde. Sikkerhedszonen er derfor 2,0 meter horisontalt fra køreledningen (½ pantograf = 1 meter + OT Nærved-zone 1 meter = 2 meter).

Kørestrømsmaster

Der skal etableres kørestrømsledninger langs hele strækningen. Designet af anlægget, især kørestrømsmasterne, ventes at afspejle den generelle designlinje for letbanen og det omkringliggende miljø. Der er mulighed for, at kørestrømsmasterne samtidig kan anvendes til belysning, signalanlæg, ophængning af vejskilte m.v.

Kørestrømsmasterne vil enten blive opstillet i vejens midte (axialt), i siden eller lige uden for banen eller vejen (lateralt / lateral extended). På nogle strækninger opstilles ingen master, men der etableres ophæng på husfacader.

Arealet til masterne (ca. 1 m2) vil om nødvendigt blive eksproprieret eller sikret ved servitut. Masterne vil dog kun i begrænset omfang skulle stå på privat grund. Løsningerne vælges af leverandøren af de banetekniske installationer.

Sikkerheden omkring anlægget skal opfylde de til enhver tid gældende krav hertil.

Strømforsyningsanlæg

Letbanen forsynes med strøm fra det offentlige el-distributionsnet via transformerstationer, der konverterer spændingen fra 10 kV til 750 V.

Der bygges derfor transformerstationer langs strækningen. Transformerstationerne opstilles med en indbyrdes afstand på 1,5 til 2,0 km, hvilket sikrer, at hver delstrækning altid har strømtilførsel fra mere end én transformerstation.

Transformerstationerne har normalt et areal på ca. 80 m2. Transformerstationerne skal fremtidigt udgøre en selvstændig ejendom, og de nødvendige arealer søges eks­proprieret til letbanen.

Det skal sikres, at der er vejadgang til transformerstationerne for servicebiler, der også skal have parkeringsmulighed. Er der ikke i dag parkeringsmuligheder ved transformerstationerne, vil der også søges eksproprieret areal til etablering af disse.

Dimensioneringshastighed

Letbanen kører alt overvejende i sit eget tracé, hvilket sikrer en hurtig og uhindret færdsel. Den forventede hastighed vil være afhængig af den eksisterende trafik og de omgivelser, letbanen passerer. Det er forudsat i dimensioneringen, at togene kører med følgende maksimale hastigheder:

Strækning Hastighed km/t
Tarup St. – Rismarksvej 60
Højstrupvej – Vesterbro 50
Vesterbro – Østre Stationsvej 30
Thomas B. Thriges Gade (Shared Space) 15
Albanigade – Nyborgvej 50
Ørbækvej – Niels Bohrs Allé 60
Campusvej – Syddansk Universitet 40
Nyt Odense Universitets Hospital – Hjallese 50

Odense Banegård Center

Odense Banegård Center (OBC) er et knudepunkt for den kollektive trafik i Odense. Det er derfor nødvendigt at inddrage de eksisterende trafikforhold ved centret i letbaneprojektet og sikre sammenhæng mellem de forskellige trafikformer til og fra OBC.

Trafikale forhold

Det er ønsket ved OBC at sammenknytte de tre former for kollektiv trafik – tog, busser og letbane. Derfor inddrages arealet foran OBC til dette formål, og den offentlige trafik skal derfor ledes bag om centret gennem de to signalregulerede kryds henholdsvis øst og vest for OBC.

Busser vil holde både foran og bag ved OBC. Flere busruter ender ved OBC og har brug for at vende. Dette gøres muligt ved, at de kan køre hele vejen rundt om bygningen.

Adgangen til p-pladsen syd for Østre Stationsvej opretholdes. Af planmæssige grunde vil udkørsel fra p-pladsen på en kort strækning ske over letbanens areal. For biler vil hastigheden her blive begrænset til 40 km/t.

Arealet nord for OBC er afgrænset af bygningerne og jernbanen, hvilket sætter begrænsninger for vejgeometrien. For at biler, lastbiler, sættevogne og lignende kan køre nord om OBC, projekteres sving med størst mulig kurveradius. Der anlægges to gennemgående spor – et i hver kørselsretning. Sporet, hvor man kører mod øst, projekteres bredere for at sikre manøvrerum til busser, der skal ind og ud af holdepladserne. Vejen nærmest jernbanearealet ombygges med cykelsti, der adskilles mod kørebanerne med beplantning. Fodgængerarealerne i området ændres i et mindre omfang, og cykelparkeringerne ved Adamsgade og ved den gamle stationsbygning ændres ikke.

Adgange

Der er en del adgange til OBC’s bygningsmasse og nabobygningerne. Der er indgang for kørende til biblioteket, centrets vareindlevering samt P-kælder under Hotel Cabinn. Desuden er der indgange for gående, hvoraf nogle benyttes til vareindlevering.

Adgange for kørende forbliver uændrede i form, men begrænses til højre ind – højre ud. Bibliotekets adgang på forsiden af centret er i dag lukket med låge og benyttes ikke. Adgangen bibeholdes uændret, sådan at det stadig vil være muligt at åbne ud til Østre Stationsvej.

Den mest anvendte vareindlevering på det nordvestlige hjørne af banegårdscentret gøres mere anvendelig ved at afmærke en parkeringsbås til lastvogn på kørebanen. Denne bås skal benyttes af alle leverandører, som benytter denne indgang. Øvrig adgang med varer er placeret ved Hotel Cabinn på det nordøstlige hjørne af ejendommen. Dog er adgangen her begrænset. Den eksisterende tidsmæssige restriktion for varelevering vil blive opretholdt, så der ikke bliver problemer i forhold til afviklingen af busdriften. Desuden leveres der varer til to adgange på forsiden af OBC, ved restauranterne McDonald’s og Sunset Boulevard. Også disse adgange vil fortsat have tidsbegrænset brug af hensyn til bustrafikken og holdepladserne.

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet (SDU) er en af Odenses største arbejdspladser med både medarbejdere og et meget stort antal studerende. Letbanen bliver et centralt element i institutionens fremtidige trafikbetjening.

Letbanen føres gennem universitetsområdet ad Campusvej, herunder gennem bygningskomplekset ad den eksisterende private vej, der er åben for almindelig bilkørsel og bybusser.

Der anlægges to stationer i universitetsområdet: SDU Nord og SDU Syd. SDU Nord ligger ved universitetets hovedindgang i den nordlige ende af bygningskomplekset, mens SDU Syd ligger i den sydlige ende af komplekset og desuden vil betjene det nye sundhedsfaglige fakultet SUND.

Når letbanen føres gennem området, vil den eksisterende private vej gennem bygningskomplekset blive lukket for kørsel. Der vil dog efter nærmere aftale med Syddansk Universitet blive opretholdt adgang for intern kørsel, varelevering og lignende. Der opretholdes ligeledes stiforbindelser langs letbanen. Syd for det nuværende bygningskompleks forlænges cykelstien mod syd gennem det kommende sundhedsfaglige fakultet SUND og det nye universitetshospital. Forlængelsen af cykelstien udføres af SUND- og hospitalsorganisationen.

Af hensyn til kravene til frihøjde for letbanen vil tre såkaldte ingeniørgange under terræn blive ombygget for at gøre det muligt at sænke terrænoverfladen og opnå tilstrækkelig frihøjde for letbanen under de tværgående bygninger.

Da SDU har store bygningskomplekser på begge sider af letbanen samt bygninger både over og under den, erhverver Odense Letbane ikke adkomst til jernbanearealet, men der tinglyses en servitut vedrørende letbanens beliggenhed på ejendommen.

Nyt Odense Universitets Hospital

I løbet af få år påbegyndes byggeriet af Nyt Odense Universitets Hospital (Nyt OUH) og Region Syddanmarks nye Psykiatriafdeling på arealerne mellem Syddansk Universitet og Hestehaven.

Hospitalsbyggeriet på i alt 237.000 m2 vil blive betjent af to stationer på letbanen, OUH Nord og OUH Syd. OUH Nord vil betjene både det kommende sundhedsfaglige fakultet SUND og hospitalet, mens OUH Syd er placeret umiddelbart ved OUH’s hovedindgang.

Nyt OUH vil anlægge en ringvej rundt om det nye hospital. Letbanen krydser den nye ringvej to steder i signalregulerede kryds. Det forventes desuden, at Nyt OUH bygger en stiforbindelse langs letbanen. Letbanen og stiforbindelsen placeres i en korridor mellem hospitalets bygninger, der i vidt omfang udlægges som såkaldt “Shared Space”, det vil sige med ingen eller minimal adskillelse mellem banen og fodgængerarealerne. Af samme grund kører letbanen med lav hastighed gennem hospitalsområdet.

Da letbanen passerer Nyt OUH’s bygninger både over og under terræn, erhverver Odense Letbane ikke adkomst til jernbanearealet, men der tinglyses en servitut vedrørende letbanens beliggenhed på ejendommen.

Letbanens spor

Odense Letbane planlægges anlagt med slab track spor på hele letbanestrækningen.

Princippet for slab track er, at skinnerne fastgøres i en betonplade, der dækkes med en belægning. Afhængig af omgivelserne kan der anvendes en belægning i form af beton, asfalt, tegl eller græs.

Afvanding

Afvandingen af letbanen følger vejreglerne, eventuelt suppleret med bestemmelser fra Banenormerne.

Vand fra letbanen forudsættes derfor generelt afledt til eksisterende offentlige eller private ledninger og systemer.

Fra st. 100.000 til st. 110.000 afvandes letbanen til offentlig kloak.

Fra st. 110.000 til st. 111.150 (Killeruprenden) afvandes letbanen til privat kloak (Syddansk Universitet).

Fra st. 111.150 til st. 111.850 afvandes letbanen til privat kloak (fremtidigt afvandingssystem som projekteres og anlægges af Nyt Odense Universitets Hospital).

Fra st. 111.850 til st. 112.100 afvandes letbanen til offentlig kloak (Munkebjerg­vejens forlængelse).

Ved Park & Ride anlægget samt Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC) ventes der etableret afvanding med tilslutning til offentlig kloak. Der påregnes udført forsinkelse af afløbet i henhold til bestemmelser i spildevandsplanen.

Fra st. 112.100 til st. 114.264 (Hjallese Station) afvandes letbanen til offentlig kloak.

Generelt gælder det for bebyggede arealer, at letbanen ikke medfører betydende ændringer i afstrømning og mængder af overfladevand, der skal håndteres.

Ved Park & Ride anlægget samt Kontrol- og Vedligeholdelsescentret medfører de forøgede arealer, der skal afvandes, ændringer i afstrømning. Dette håndteres, som ovenfor nævnt, via forsinkelse (f.eks. via bassiner) i henhold til gældende plan- og lovgrundlag.

I projektarealet for Nyt Odense Universitets Hospital indgår letbanens areal som en del af det befæstede areal, som hospitalet skal håndtere. Afvandingen tilsluttes hospitalets fremtidige interne afvandingssystem.

Der er udarbejdet en vandsynsprotokol, jf. vandløbslovens § 64, der beskriver påvirkninger af eksisterende afvandingsforhold og hvordan afvandingsforholdene indrettes i fremtiden. Vandsynsprotokollen er underskrevet den 10. oktober 2014.

Natur og kulturhistoriske forhold

Natur

Da letbanen primært er placeret i bymæssig bebyggelse og i vejarealer, er det begrænset, hvor meget letbanen vil påvirke naturforhold.

Da letbanen etableres i niveau med de omkringliggende vejarealer, vil der ikke blive tale om væsentlige reguleringer af terrænet. Tilsvarende vil letbanen ved Nyt OUH blive etableret i niveau med omgivelserne.

Beplantning vil så vidt muligt blive bibeholdt. I planlægningen er der lagt vægt på at bibeholde karaktergivende træer. Det er desuden en forudsætning, at træer, der må fældes, erstattes i forholdet 1:2.

Der er meddelt de nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, skovloven som følger:

Fire steder vil letbanen passere beskyttede naturtyper eller vandløb:

Letbanen krydser Odense Å ved Albanigade. Odense Å er et beskyttet vandløb og et habitatområde, det vil sige internationalt beskyttet. Der ligger desuden en fredning (ved Naturklagenævnet, 2010) på området. Da letbanen krydser Odense Å på en allerede eksisterende bro, vurderes det, at etableringen ikke påvirker naturforholdene. Der er givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven §§ 3 og 16, samt for den gældende fredning. Dispensationen er givet den 3. juli 2014.

Mellem Syddansk Universitet og Nyt OUH krydser letbanen Killeruprenden, der er et beskyttet vandløb. For at minimere eventuel påvirkning af vandløbet etableres letbanen på en bro med såkaldte banketter under broen langs vandløbet, hvilket sikrer passagen for de dyr, der lever langs vandløbet. Dispensation er givet den 3. oktober 2014.

Omkring Odense Å er der desuden en åbeskyttelseslinje. Tilsvarende berører letbanen en beskyttelseslinje omkring Lindved Å. Der forventes ingen påvirkninger i forhold til disse, og dispensation er meddelt den 3. oktober 2014.

Letbanen passerer flere søer og vandhuller, der er registrerede som beskyttet natur. På grund af afstanden til søerne vurderes det, at letbanen ikke vil påvirke disse. Da der i området er forekomst af stor vandsalamander, som er en strengt beskyttet art (EU’s habitatdirektiv, Bilag IV), er det indarbejdet i projektet at etablere to nye vandhuller for at mindske eventuel barrierevirkning af letbanen. Placeringen af disse vil ske i dialog med Odense Kommune.

Letbanen er flere steder placeret i områder inden for skovbyggelinje, særligt ved Tarup, Syddansk Universitet, Nyt Odense Universitets Hospital og ved Hestehaven. Dispensation er meddelt den 3. oktober 2014.

Letbanen er placeret på arealer, der er fredskov, ved Højstrup Øvelsesterræn, matr. nr. 2he Bolbro, Odense Jorder, Syddansk Universitet, matr. nr. 4a Killerup, Odense Jorder, Nyt Odense Universitets Hospital og ved Hestehaven, matr. nr. 1cv Hjallese By, Dalum. Tilladelse til at ophæve fredskovspligten er givet af Naturstyrelsen den 21. august 2014. Der er stillet vilkår om at etablere ny skov med det dobbelte areal. Placering af nye skovarealer vil ske i dialog med Odense Kommune.

Tilladelse til at nedlægge et vandhul, der er omfattet af skovloven i Fællesskov (Matr. nr. 4a Killerup, Odense Jorder ved Syddansk Universitet) er ligeledes givet af Naturstyrelsen den 21. august 2014. Der er stillet vilkår om at etablere to nye vandhuller i den nye skov. Også for disse vil placering ske i dialog med Odense Kommune.

Tilladelse til at nedlægge voksested langs Niels Bohrs Allé for den fredede orkidé, Skovhullæbe, er givet af Naturstyrelsen den 21. august 2014.

Træer, der er potentielle restesteder for flagermus, må kun fældes i september og oktober, alternativt skal der søges dispensation til at fælde dem uden for denne periode med vilkår om tilsyn.

Kulturhistoriske forhold

Odense Letbane passerer gennem Odense bymidte, hvor der findes mange værdifulde kulturmiljøer.

Et af de steder, hvor der forventes at findes kulturhistoriske fund, er ved den del af Thomas B. Thriges Gade, hvor letbanen skal ligge. På grund af Thomas B. Thriges Gade projektet vil arkæologiske forundersøgelser blive foretaget inden anlæg af letbanen.

Der gennemføres desuden arkæologiske forundersøgelser langs Rismarksvej, Ørbækvej, Niels Bohrs Allé, ved Park & Ride, KVC og langs Hestehaven.

Odense Letbane passerer flere bevaringsværdige bygninger, men det vil ikke blive nødvendigt at nedrive eller ændre nogen af disse.

Der passeres tre fredninger (Kongens Have, Odense Å og Odense adelige jomfrukloster).

Odense Kommune har meddelt, at dispensation fra fredningen af Kongens Have ikke er nødvendig.

Kulturstyrelsen har givet tilsagn om dispensation fra fredningen af Odense adelige jomfrukloster.

Fredningsnævnet for Fyn har meddelt, at dispensation ikke er nødvendig.

Letbanen passerer tre fredede fortidsminder med omkringliggende beskyttelseslinjer ved Overgade 1-3 (underjordisk ruin fra middelalderen), omkring Priorgården (kælderanlæg) og omkring Skt. Albani Kirke. Der er meddelt dispensation den 3. oktober 2014.

Der krydses et beskyttet jorddige langs markvejen Æblestien. Dispensation er ikke nødvendig, da diget ligger i byzone og omfattet at lokalplan 4-622.

Støj- og vibrationsforhold

I dette afsnit beskrives støj- og vibrationsforholdene for letbanen under henholdsvis anlægs- og driftsfasen.

Støj i anlægsfasen

Anlægsarbejdet vil indebære støj fra almindeligt entreprenørmateriel. Støjbelastning fra forskellige typer af anlægsaktiviteter ventes at kunne medføre gener, mens arbejdet udføres. Entreprenøren skal derfor udarbejde støjhandlingsplaner, som skal godkendes hos Odense Kommune, inden anlægsarbejderne sættes i gang.

Som udgangspunkt vil meget støjende aktiviteter kun kunne foregå i tidsrummet 07.00-18.00, mandag til fredag. Der kan søges dispensation i særlige tilfælde, såfremt det skønnes, f.eks. at trafikken vil blive væsentlig mindre generet, eller at anlægsarbejdet hurtigere kan blive overstået ved anlægsarbejder uden for dette tidsrum.

Støj i driftsfasen

Beregninger i VVM-undersøgelsen viser, at der generelt ikke vil komme mere støj langs vejnettet i Odense med en letbane. De primære ændringer i støj som følge af letbanen vil komme fra omlægning af biltrafik, da letbanen i sig selv er ret støjsvag. Støjpåvirkningen langs hele vejnettet taget under ét vil blive reduceret som følge af letbanen.

Vibrationer i anlægsfasen

Under anlægsfasen kan der forekomme vibrationer som følge af arbejdet med tunge maskiner m.v. Man skelner mellem forskellige grader af vibrationer. Nogle steder vil der i kortvarige perioder kunne forekomme vibrationer over grænseværdierne for personkomfort. Meget få steder, ved enkelte bygninger, vil der måske kunne forekommer vibrationer, der i begrænset omfang kan påvirke bygninger.

Erfaringerne fra de igangværende anlægsarbejder i Thomas B. Thriges Gade vil blive brugt til at indarbejde retningslinjer for vibrationer i udbudsmaterialet. Vibrationsbelastningen kan primært begrænses ved, at man foretager hensigtsmæssige valg af arbejdsmetoder og maskinel.

Da anlægsarbejdet vil foregå i en fremadskridende proces, vil vibrationsbelastningerne være forbigående og ret kortvarige.

Vibrationer i driftsfasen

En letbane vil generelt ikke overskride de vejledende grænseværdier for vibrationer i omgivelserne. Der vurderes ikke at blive behov for afhjælpende foranstaltninger.

Trafikafvikling i anlægsperioden

Vejtrafik

Trafikafviklingen på vejene vil blive påvirket i anlægsfasen. Det kan ventes, at veje må lukkes, ensrettes eller der reduceres i antallet af spor i anlægsperioder på del­strækninger.

Ved lukning forstås, at der ikke kan foregå normal biltrafik, men opretholdes mulighed for færdsel for gående, cyklister samt kørsel for brand eller redning og løsninger for beboer kørsel. Der vil i hele anlægsperioden blive opretholdt den nødvendige adgang af hensyn til brand, redning og adgang til ejendommene i øvrigt.

Planer for trafikafvikling under anlægsarbejder vil blive fastlagt mellem Odense Letbane og Odense Kommune.

Banetrafik

Eventuelle påvirkninger af trafikken ved Hjallese Station og krydsningen ved Middelfartvej vil ske i koordination med Banedanmark og DSB.

Forventet anlægstakt

Anlægget af Odense Letbane vil blive opdelt i ca. 10 delstrækninger. Den endelige inddeling og udførelsestidspunktet afhænger af entreprenørens planlægning og vil blive koordineret med Odense Kommune af hensyn til trafikafvikling og andre samtidige anlægsarbejder.

Ledningsomlægninger forventes gennemført i perioden 2015-2017. Forberedende arbejder, tunnel- og broarbejder udføres i forbindelse med / forlængelse af ledningsomlægningerne.

Den samlede letbanestrækning forventes klar til testkørsel i løbet af 2019 og forventes sat i drift i 2020.

Kommunale tilkøb

Odense Kommune har foretaget følgende tilkøb, jf. § 11 i lov om Odense Letbane, der medfører behov for yderligere areal- og rettighedserhvervelse i forhold til basisprojektet:

 1. Opgradering af forpladsen ved Odense Idrætspark og Stadion.
 2. Udskiftning af en utidssvarende stitunnel under Ørbækvej ved L. A. Rings Vej.

Tilkøbene er i lighed med det øvrige letbaneanlæg omfattet af Odense Kommunes lokalplan nr. 0-760 vedr. Odense Letbane.

Ejendomsretlige forhold

I dette afsnit beskrives de ejendomsretlige forhold m.v., der har relation til letbanens etablering og senere drift.

Arealerhvervelser

Anlæg af Odense Letbane nødvendiggør, at der erhverves arealer og rettigheder permanent eller midlertidigt fra ca. 370 matrikelnumre.

Ekspropriationer

I henhold til lov om Odense Letbane, § 6, vil de nødvendige arealer og rettigheder blive erhvervet ved ekspropriation i henhold til reglerne i ekspropriationsproces­loven.

Nedenfor under afsnittet “Særlige bestemmelser” er det angivet, hvilke ekspropriative indgreb, som anlægget af Odense Letbane forventes at medføre for de enkelte ejendomme.

Supplerende aftaler

Odense Letbane er løbende i dialog med de berørte lodsejere langs med linjeføringen, bl.a. med henblik på at drøfte de tekniske løsninger og i videst muligt omfang tage hensyn til ejernes forhold.

De nødvendige arealer og rettigheder erhverves som nævnt ved ekspropriation. Inden ekspropriationen vil Odense Letbane drøfte situationen med de offentlige lodsejere, herunder Odense Kommune, Syddansk Universitet, Nyt Odense Universitets Hospital, Banedanmark, DSB og Freja Ejendomme A/S, og eventuelt indgå supplerende aftaler om anvendelse af arbejdsareal, inden ekspropriationsbeslutningen er truffet. Det vil være aktuelt enkelte steder, hvor tidsplanen for bl.a. omlægning af ledninger er særlig kritisk. Det kan også være nødvendigt at indgå aftale om koordinering af anlægsarbejder.

Alle aftaler vil være betinget af ekspropriationskommissionens godkendelse, ligesom det vil være kommissionen, der fastsætter den eventuelle erstatning, som Odense Letbane skal betale til lodsejeren, f.eks. i tilfælde af anvendelse af arbejdsareal inden ekspropriationsbeslutningen er truffet.

Letbanens matrikulære og myndighedsmæssige status

Odense Letbane anlægges som udgangspunkt i offentlig vej eller areal, der efterfølgende vil få status som offentlig vej.

På enkelte lokaliteter – ved Syddansk Universitet (SDU) og Nyt Odense Universitets Hospital (Nyt OUH) – anlægges letbanen på privat ejendom, og der tinglyses en servitut vedrørende letbanens beliggenhed på ejendommene.

Et enkelt sted – en del af Campusvej – anlægges letbanen i en privat fællesvej, der ikke ændrer retlig status.

Intetsteds erhverver Odense Letbane P/S således ejendomsret til letbanens tracé, men tracéet vil myndighedsmæssigt være et jernbaneområde, der er omfattet af jernbaneloven, og infrastrukturforvalteren vil i henhold til jernbaneloven have en række myndighedsbeføjelser indenfor og udenfor jernbaneområdet.

Tekniske aftaler

Odense Letbane agter at indgå tekniske aftaler med Odense Kommune om anlægget og om driften af letbanen.

Aftalerne regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i anlægs- og driftsfasen og fastlægger bl.a. grænsefladerne mellem Odense Kommunes vejanlæg og Odense Letbane P/S’ letbaneanlæg.

Aftalerne forventes bl.a. at omhandle følgende forhold:

 • Anlægget af letbanen
 • Grænseflader mellem parternes anlæg
 • Drift og vedligeholdelse i anlægs- og driftsfasen
 • Samarbejdet mellem vejmyndigheden og infrastrukturforvalteren
 • Sikkerhedsforhold

Afskårne arealer

Arealer, der efter ekspropriationen bliver afskåret fra den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på en rimelig måde af den hidtidige ejer, vil blive overtaget af Odense Letbane.

De afskårne arealer søges primært afhændet direkte til naboer.

Dette forhold kan komme på tale enkelte steder ved letbanens passage af Syddansk Universitet, Nyt Odense Universitets Hospital og ved Hestehaven.

Vejarealer, som efter vejomlægning ikke længere har nogen færdselsmæssig betydning, vil i henhold til lov om offentlige veje, § 92, blive søgt overdraget til de tilgrænsende ejendomme.

Arbejdsarealer og arbejdsveje

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret et midlertidigt arbejdsareal alle steder, hvor der forekommer permanente ekspropriationer. Det forventede omfang af de midlertidige arbejdsarealer fremgår af besigtigelsesplanerne. Derudover vil der være behov for arealer til egentlige arbejdspladser, herunder deponi af jord og andre materialer, skurbyer m.v.

Den nærmere afgrænsning og placering af arbejdsarealer og arbejdspladser fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk muligt, har Odense Letbane søgt minimeret de gener, som arbejdsarealer og arbejdspladser medfører. Dette er sket ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarealer, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve banetracéet, på eksisterende vejarealer og ved at placere arealerne der, hvor de er til mindst gene, f.eks. på restarealer.

Adgangsforhold

Etablering af Odense Letbane indebærer, at en række ejendomme vil få ændret deres adgangsforhold til offentlig vej eller privat fællesvej.

Dette vil især være tilfældet, hvor letbanen bliver placeret forskudt i forhold til eksisterende vejmidte. Ved en række ejendomme bliver det nødvendigt at fastlægge særlige krav til vendemuligheden inde på ejendommene, så det ikke bliver nødvendigt at bakke hen over letbanesporet. På strækningen, hvor letbanen placeres midt i vejen, vil adgang til ejendomme normalt blive begrænset til højre ind og højre ud.

En ændring af adgangsforholdene vil fremgå af de særlige bestemmelser for de berørte ejendomme.

Ledningsarbejder

Som hovedregel skal arealet under letbanens spor friholdes for ledninger bortset fra krydsninger, der udføres efter særlige retningslinjer. Derfor vil anlægget af Odense Letbane nødvendiggøre flytning eller forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsomlægninger.

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle ledningstyper, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele og fiberkabler.

Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægninger være afsluttet, inden de egentlige anlægsarbejder påbegyndes på de pågældende lokaliteter.

Som aftalegrundlag mellem Odense Letbane og de enkelte ledningsejere er der udarbejdet ledningsprotokolaftaler. Aftalerne indeholder alle relevante oplysninger vedrørende de pågældende ledningsomlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, betaling, tidsplan, eventuelt servitutpålæg m.v.

For ledninger i offentlig vej er der taget udgangspunkt i, at ledningerne er beliggende som gæster, hvor afholdelse af omkostningerne til ledningsomlægningerne afgøres ud fra “gæste-princippet”.

Odense Letbane forelægger ledningsprotokolaftalerne for ekspropriationskommissionen til orientering.

I nærværende besigtigelsesmateriale har Odense Letbane på ledningsejernes vegne medtaget de nødvendige midlertidige arbejdsarealer til brug ved ledningsomlægninger. Dette giver mulighed for på ledningsejernes vegne at ekspropriere de nødvendige arealer.

Forundersøgelser hos lodsejere

Adgangen til at foretage supplerende forundersøgelser hos lodsejerne – f.eks. jordbundsundersøgelser, yderligere opmåling, arkæologiske undersøgelser m.v. – vil, jf. lov om Odense Letbane, ske med hjemmel i jernbanelovens § 21e.

Servitutter

På flere ejendomme vil det være nødvendigt at tinglyse en servitut vedrørende letbanen. Servitutten forventes pålagt ved ekspropriation.

Sikring af letbanen

Den kommende generelle servitut om letbanen kan bl.a. indeholde bestemmelser om

 • byggeri,
 • faste genstande,
 • indretning af visse former for byggeri

(mindste afstand på 1,45 m for personer),

 • oversigtsforhold,
 • udgravning,
 • placering af gas- og olieledninger.

Enkelte ejendomme vil blive pålagt en servitut, der er tilpasset de konkrete forhold. Det vil bl.a. ske ved Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitets Hospital, hvor letbanen er beliggende på private ejendomme og letbanens tracé myndighedsmæssigt – ligesom alle andre steder i Odense – er et jernbaneområde, der er omfattet af jernbaneloven.

Beplantning

Langs dele af Hestehaven og Rismarksvej påtænkes tinglyst en servitut, der giver ret til at plante nye vejtræer langs den ombyggede vej. Dermed undgås ekspropriation af erhvervsarealer kun med det formål at plante træer.

Strømforsyning, adgangsrettigheder

I forbindelse med banens videre projektering vil behovet for placering af ledninger til strømforsyning, adgangsrettigheder m.v. på private ejendomme nærmere blive identificeret.

I forbindelse med placeringen af nye transformerstationer kan det blive nødvendigt at fastsætte bestemmelser om byggeretligt skel på naboejendomme.

Sådanne rettigheder skal sikres via servitutter, der vil blive pålagt ved ekspropria­tion. Arealer til placering af omformerstationer vil dog blive permanent eksproprieret.

Ophængning af køreledninger

Det vil være nødvendigt at fastgøre ophæng til kørestrømsledninger på en række bygninger. På nuværende tidspunkt er der kun udpeget strækninger, hvor det vil blive aktuelt at fastgøre ophæng på bygninger eller opstille kørestrømsmaster langs vejskellet. Det er op til leverandørerne af det banetekniske system at vælge den endelige løsning og placering. Det kan derfor først på et senere tidspunkt beskrives præcist hvordan og hvilke ejendomme, der endeligt berøres.

Fastgørelsen af kørestrømsledninger på bygninger sikres ved servitut.

Øvrige servitutter

Ved OBC føres den kørende trafik nord om banegårdsbygningen. En del af det fremtidige vejareal sikres med en servitut, da vejen ikke kan udskilles som offentlig vej på grund af bygninger hen over vejen.

Det kan være nødvendigt for Odense Letbane at omlægge ledninger efter nærmere aftale med ledningsejere. Sådanne ledningsomlægninger på anden ejendom vil blive sikret ved servitut.

***************

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger fremgår under sidste dag i protokollen.

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

Onsdag den 20. maj 2015 kl. 8.00 fortsatte besigtigelsesforretningen på Phønix, Odense i anledning af anlæg af Odense Letbane.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

Anlægsmyndigheden og Odense Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

Projektchef Karsten Brisell og landinspektør Mads Sanddal Jeppesen gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Phønix, Odense, hvor kommis­sionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelserne i marken og de indledende møder i går og i dag.

Bemærkninger og beslutninger

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Tarup Centret/Rugårdsvej

En enkelt lodsejer ønskede cykelskuret i det sydøstlige hjørne af Tarup Centret flyttet.

Anlægsmyndigheden oplyste, at man vil undersøge muligheden herfor, men oplyste samtidig, at der er tinglyst en fjernelsesdeklaration på arealet, som omfatter skuret.

Rismarksvej

Enkelte lodsejere fremkom med et forslag om at gøre Rismarksvej etsporet og oplyste samtidig, at det i dag stort set kun er det ene spor, der benyttes. På denne måde vil man sandsynligvis kunne undgå at skulle ekspropriere areal fra de omkringliggende ejendomme.

Hertil blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at udgangspunktet har været at fastholde vejforbindelsen, som den er i dag, og at man nøje har vurderet alternativer, som dog ikke er valgt. Der har været set meget på denne strækning, hvorfor det umiddelbart ikke vil være muligt.

Snorresvej/Arevænget

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den stigende trafik på Arevænget 1-7, når der laves udkørsel fra Aldi på Snorresvej 40. I dag er der tale om et lukket vænge, hvor børnene ofte leger på vejen. De oplyste samtidig, at de ikke mener, der er plads nok på vejen til både beboer- og kundekørsel, som i øvrigt er dobbelt- og ensrettet på samme strækning i projektforslaget.

Anlægsmyndigheden oplyste, at man har vurderet, at den eneste mulighed for at skabe parkeringspladser ved Aldi er på sydsiden af bygningen.

Herudover blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at vareindlevering til Aldi ikke skal ske ad Arevænget, men ad Snorresvej.

Lodsejerne spurgte herefter, om der vil blive etableret fortov på Arevænget, hvortil anlægsmyndigheden oplyste, at der ikke ændres på vejen, hvilket betyder, at der ikke etableres fortov.

Enkelte lodsejere foreslog, at der etableres skråparkering på den østlige side af Aldis bygning, alternativt fremførte de, at parkeringspladserne helt skal sløjfes, og i stedet skal arealet anvendes som udkørsel for Aldis kunder, således at disse ikke ledes ud på Arevænget, men i stedet alene kører på Aldis areal.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at man har vurderet, at det er den fremlagte løsning, der er den bedste.

I forbindelse med besigtigelsen af Snorresvej, Arevænget og Aldi oplyste anlægsmyndigheden, at man gerne vil arbejde videre med projektet, hvorfor denne del af projektet udgår af denne forretning.

Højstrupvej

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for trafikken i området, og de mener ikke, Uffesvej er gearet til så meget trafik. Herudover blev der udtrykt utilfredshed med, at letbanen alene vil betjene ca. halvdelen af de stoppesteder, som den offentlige trafik betjener i dag, hvilket er problematisk, da der i området bor en del ældre og gangbesværede.

Letbanens repræsentanter oplyste, at det alene er biler og lignende, der skal køre ad Uffesvej. Gående og cyklister vil stadig kunne komme ud ved Frodesvej og Vermundsvej.

En enkelt lodsejer fremsatte ønske om at beholde garager på ejendommen matr. nr. 1p Bolbro, Odense Jorder.

Letbanens repræsentanter oplyste hertil, at man har forsøgt at undgå at lave en vej uden for mange sving, hvilket desværre har betydet, at garagerne medgår. Kommunens repræsentant oplyste, at han vil undersøge, om det er muligt at ændre på vejforløbet.

Rømersvej

En enkelt lodsejer oplyste, at den planlagte midlertidige arbejdsvej er placeret på tværs af hovedindgangen til Fakta, Rømersvej 2. Det vil derfor være mere logisk, hvis denne midlertidige vej flyttes lidt længere ned ad vejen mod vest, hvor der allerede er en overkørsel til et større butikscenter.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at man vil se på muligheden.

I forbindelse med besigtigelsen af stedet oplyste anlægsmyndigheden over for kommissionen, at de ikke umiddelbart ser noget problem i at flytte arbejdsvejen.

Stadionvej/Hauges Plads

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, hvorledes man fremover skal aflæsse maskiner. Maskinerne transporteres på en trailer, og der parkeres i dag på fortovet for at læsse af ud for ejendommene Stadionvej 54-58.

Hertil blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at der ikke vil være standsningsforbud langs letbanen, hvorfor man skal standse og læsse maskiner af og derefter køre videre for at parkere andetsteds.

Enkelte lodsejere ønskede at beholde muligheden for at parkere ved siden af bygningerne Middelfartvej 54 og 55 – gerne med en sløjfe, således at man ikke skal bakke henover cykelstien ud på vejen.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at man ønsker at ekspropriere arealerne til en del af fortovet. Arealet skal bruges til at runde projektet af, således at der bliver et pænt færdigt resultat og således, at der skabes fornødent fodgængerareal. Efter anlægsmyndighedens opfattelse vil det i øvrigt være uhensigtsmæssigt at lave en sløjfe, da man i så fald skal krydse cykelstien to gange.

Vesterbro

En enkelt lodsejer fremsatte ønske om ændring af placeringen af arbejdspladsen, som er vist placereret mellem Vesterbro og Roersvej.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der er tale om en forholdsvis stor arbejdsplads, som man har forsøgt at placere et sted, hvor den generer mindst muligt.

En enkelt lodsejer spurgte til betydningen af, at der på arealet Vesterbro 120 pålægges færdselsservitut.

Hertil blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at man vil gøre det til et fodgænger­areal/torv i sammenhæng med stationen “Vesterbro”.

Vestre Stationsvej/Krudthusgade

Ejeren af ejendommen matr. nr. 832b Odense Bygrunde fremkom med bemærkninger og spørgsmål til de fremtidige adgangsforhold til ejendommen. Endvidere fremkom ejeren med spørgsmål til det foreslåede indgreb på ejendommen og herunder overholdelse af de sikkerhedsmæssige krav i forhold til en nødevakuering af påfyldningstankbil i tilfælde af brand og minimumsafstand til skel. Endvidere påpegede ejeren forhold omkring afvikling af trafikken på ejendommen henset til dennes indretning med benzinstanderne, vaskehal m.v. Ejeren udtrykte desuden bekymring for den fremtidige drift af tankstation med tilhørende faciliteter.

Vestre Stationsvej/Kongensgade

Enkelte af de fremmødte lodsejere ønskede oplyst, om Odense Letbane har overvejet alene at etablere et spor til letbanen.

Hertil blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at man regner med 5 minutters drift i begge retninger, hvorfor det ikke kan lade sig gøre kun at have et spor.

Herefter blev der spurgt til, hvorfor anlægsmyndigheden ikke udvider vejen i den modsatte side, da der i forvejen er en byggeplads.

Anlægsmyndigheden oplyste, at hvis man udvidede i den modsatte side, ville man ramme den gamle Toldbygning, som er fredet.

Transformerstationer

Enkelte lodsejere ønskede oplysninger om støjniveauet fra de planlagte transformerstationer.

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at transformerstationer udsender en svag summen, samt at man på 2 meters afstand ikke kan høre den.

Flere lodsejere spurgte til dimensioneringen af transformerstationerne.

Hertil blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at det endnu ikke er helt fastlagt, hvor transformerstationerne skal placeres og heller ikke hvilken udformning og størrelse, de får.

Beplantning

Enkelte lodsejere ønskede oplysninger om betydningen af, at anlægsmyndigheden planter træer på privat grund. Samtidig blev det fremført, at alt arbejdet med træerne, efter lodsejernes opfattelse, først sker efter overlevering til lodsejerne, idet træerne bliver pasningskrævende efter 3-4 år. Endelig blev det oplyst, at det ikke altid er i ejernes interesse at modtage træerne.

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at Odense Letbane vil plante træer, pålægge servitut om vedligehold samt selv vedligeholde disse de første 2-3 år, hvorefter vedligeholdelsen overgår til lodsejerne. Samtidig blev det oplyst, at anlægsmyndigheden har vurderet, at det vil være for omfattende et indgreb at købe jorden blot for at plante træer på arealet. Endelig blev det anført, at letbaneprojektet har valgt at plante ca. 2.000 træer til erstatning for de træer, som medgår i projektet, og hvoraf en del i dag står på private arealer.

Støj

Enkelte lodsejere spurgte om, hvorfor der ikke laves faktiske lydmålinger i stedet for beregninger.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det er et almindeligt anerkendt princip, at der foretages beregninger, jf. Miljøstyrelsens vejledning. Ved beregninger medtages flere forskellige forhold, f.eks. terræn, vind og vejr. Det er vanskeligt at måle støj, og man vil i så fald alene få et billede af støjen på det pågældende tidspunkt.

Midlertidigt eksproprierede arealer

Flere lodsejere spurgte ind til, i hvilket omfang de midlertidigt eksproprierede arealer skal anvendes, samt om der i anlægsfasen vil være adgang til ejendomme/virk­somheder.

Anlægsmyndigheden oplyste, at man på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse, hvad de forskellige arbejdsarealer præcist skal anvendes til og derfor heller ikke kan oplyse hvor meget trafik, der vil være på arbejdsvejene. Det blev samtidig oplyst, at der som minimum vil være gående adgang til ejendomme/virksomheder i hele anlægsfasen.

Det blev i øvrigt oplyst af anlægsmyndigheden, at den endelige placering og udformning af arbejdsarealerne vil være klarlagt til ekspropriationsforretningerne.

Parkeringsforhold

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvad der sker med de parkeringspladser, der nedlægges langs de forskellige veje. Samtidig blev der spurgt til, om der fremover vil være mulighed for kantstensparkering.

Hertil blev det oplyst, at Odense Letbane ikke etablerer nye parkeringspladser. Det blev samtidig oplyst, at Odense Kommune arbejder med en parkeringsstrategi. På nuværende tidspunkt søges der efter arealer, som kan anvendes til parkeringspladser. Målet er, at parkeringspladserne er etableret, inden letbanen er i drift. Der vil ikke fremover være mulighed for kantstensparkering.

Adgang over letbanen

Der blev af enkelte lodsejere spurgt til muligheden for at krydse letbanen til fods.

Hertil blev det oplyst, at det vil være muligt at krydse letbanen til fods på hele strækningen. Herudover vil der for hver ca. 200 meter være mulighed for krydsning af letbanen med rollator, barnevogn eller lignende på befæstede arealer.

Kørestrømsanlæg på bygninger

Enkelte lodsejere spurgte til, hvad det betyder, når der i materialet står, at der etableres kørestrømsanlæg på bygningen.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det vil være en krog eller lignende, der skrues på facaden, hvor et bæretov til strømledningen fastgøres.

Anmodninger om totalekspropriationer

Enkelte af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation, ligesom flere lodsejere forud for forretningen er fremkommet med anmodning om totalekspropriation.

Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvad der skal ske med de arealer, som skal total­eksproprieres.

Anlægsmyndigheden oplyste, at det vil være Odense Letbane, som kommer til at eje ejendommene, samt at der må tages stilling til et eventuelt salg af disse efterfølgende.

Kommissionens bemærkninger

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremlagte projekt samt de fremkomne bemærkninger indgående og har følgende bemærkninger:

Tarup Centret/Rugårdsvej

Kommissionen noterede sig, at der er tinglyst en fjernelsesdeklaration.

Snorresvej/Arevænget

Kommissionen er indforstået med, at denne del af projektet udgår, hvilket betyder, at der på et senere tidspunkt skal afholdes en ny besigtigelsesforretning.

Højstrupvej

I tilfælde af at vejforløbet ændres ved garagerne, forventes en ny linjeføring for vejen indarbejdet i ekspropriationsmaterialet.

Rømersvej

Kommissionen kan tilslutte sig, at der arbejdes videre med flytning af den midlertidige adgangsvej til arbejdspladsen.

Vestre Stationsvej/Krudthusgade

På baggrund af de under forretningen fremkomne oplysninger og bemærkninger samt en besigtigelse af tankstationen, matr. nr. 832b Odense Bygrunde, har kommissionen truffet afgørelse om, at der skal ske en nærmere undersøgelse af de rejste spørgsmål omkring de sikkerhedsmæssige aspekter i forhold til indretning og drift af tankstationen. Kommissionen skal således henvise anlægsmyndigheden til at undersøge forholdene vedrørende de sikkerhedsmæssige forhold nærmere. På denne baggrund udtages de tekniske bestemmelser vedrørende tankstationen.

Transformerstationer

Anlægsmyndigheden anmodes om at arbejde med placeringen af transformerstationerne frem mod ekspropriationsforretningerne.

***************

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

Tekniske bestemmelser

De matrikelnumre og de offentlige vejarealer, der berøres af anlægsprojektet, er angivet i de særlige bestemmelser. Det angives konkret hvilke indgreb, der forventes på hvert enkelt matrikelnummer og hvert enkelt offentligt vejareal.

Stationeringerne for henholdsvis matrikelnumre og offentlige vejarealer er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb, herunder både permanent og midlertidigt indgreb.

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000. Stationeringen af de berørte matrikelnumre er derfor ikke nødvendigvis fortløbende.

Følgende forkortelser er anvendt som betegnelse for stationeringsside:

h.s. = højre baneside set i stigende stationering

v.s. = venstre baneside set i stigende stationering

b.s. = begge banesider

Særlige bestemmelser

I det følgende angives de foreslåede særlige bestemmelser for hver enkelt lokalitet, der berøres af letbanen, og hvorfra der skal eksproprieres arealer og/eller rettigheder.

Matrikelnumre

Tarup, Højstrup og Bolbro

7gg

Paarup By, Paarup

St. 99.927 – 100.022 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “e” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der nedrives et cykeldepot. Rampe og trappe ombygges. Der pålægges servitut om letbanedrift.

1vq

Tarupgård, Paarup

St. 99.980 – 100.002 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “e” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “e” Rismarksvej.

1vr

Tarupgård, Paarup

St. 100.002 – 100.025 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “e” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “e” Rismarksvej.

1sh

Tarupgård, Paarup

St. 100.022 – 100.063 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra “b” Rugårdsvej og “e” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, blandt andet til ombygning af trappe og rampe. Der pålægges servitut om letbane på fremmed grund. Der nedrives et skur. Overkørsel st. 100.020 fra naboejendom matr. nr. 7gg, Paarup By, Paarup nedlægges. Der etableres stationsfaciliteter på ejendommen, herunder mandskabsrum til letbanechauffør og cykelparkering.

1vs

Tarupgård, Paarup

St. 100.025 – 100.047 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “e” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “e” Rismarksvej.

1vt

Tarupgård, Paarup

St. 100.047 – 100.073 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “e” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “e” Rismarksvej. Der nedrives et skur.

42

Paarup By, Paarup

St. 100.048 – 100.053 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

20a

Paarup By, Paarup

St. 100.066 – 100.161 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra “b” Rugårdsvej, “y” Rismarksvej og “s” Saxovej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, blandt andet til etablering af ny trappe og niveaufri adgang. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej litra “y” Rismarksvej. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på ny master.

2d

Tarupgård, Paarup

St. 100.093 – 100.145 v.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. Der etableres en transformerstation til brug for letbanen. Der etableres ny overkørsel st. 100.130. Adgangen begrænses til højre ind og højre ud.

2e

Tarupgård, Paarup

St. 100.101 – 100.115 v.s.

Der pålægges servitut om byggeretligt skel.

5am

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.177 – 100.180 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “s” Saxovej.

1uk

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.180 – 100.203 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

5as

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.190 – 100.440 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “aæ” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, blandt andet til arbejdsplads. Der nedlægges to overkørsler til offentlig vej litra “aæ” Rismarksvej st. 100.260 og 100.320, der erstattes af to nye overkørsler st. 100.280 og 100.350. Overkørsel 100.280 begrænses til højre ud, og overkørsel 100.320 begrænses til højre ind. En erhvervsbygning på ejendommen nedrives delvist.

1gt

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.202 – 100.222 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1uh

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.222 – 100.250 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1gø

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.250 – 100.257 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1ue

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.257 – 100.302 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1hi

Bolbro, Odense Jorder

St.100.302 – 100.307 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1ud

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.307 – 100.340 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1ht

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.340 – 100.348 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1b

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.348 – 100.388 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1ic

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.389 – 100.401 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1uc

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.401 – 100.435 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1il

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.435 – 100.440 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1ug

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.440 – 100.479 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1ix

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.479 – 100.490 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

5dq

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.489 – 100.504 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt adgang til nedrivningsarbejder på matr. nr. 5bd Bolbro, Odense Jorder.

1ub

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.490 – 100.528 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

5bd

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.494 – 100.536 v.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “aæ” Rismarksvej.

1km

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.528 – 100.540 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

5dr

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.534 -100.548 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt adgang til nedrivningsarbejder på matr. nr. 5at Bolbro, Odense Jorder.

5at

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.536 – 100.575 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “aæ” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der nedrives en garagebygning. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “aæ” Rismarksvej.

1k

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.553 – 100.570 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af ny stitilslutning til den omlagte cykelsti langs den offentlige vej litra “aæ” Rismarksvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

19a

Bolbro, Odense Jorder

St.100.570 – 100.580 h.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

5e

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.570 – 100.582 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “aæ” Rismarksvej.

19b

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.578 – 100.589 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “aæ” Rismarksvej.

5d

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.588 – 100.614 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “aæ” Rismarksvej.

5aq

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.613 – 100.674 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “aæ” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til arbejdsplads og terrænregulering.

5p

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.678 – 101.075 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra “aæ” Rismarksvej og “k” Højstrupvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til terrænregulering. Der pålægges servitut om letbanedrift. To overkørsler st. 100.972 og 101.025 til offentlig vej litra “k” Højstrupvej nedlægges. Del af privat vej Frodesvej nedlægges. Der pålægges servitut om beplantning st. 100.968 – 100.975. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

2he

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.818 – 101.010 h.s.

Der eksproprieres permanent areal dels til udvidelse af den offentlige vej litra “aæ” Rismarksvej, dels til omlægning af offentlig vej litra “ac” Rismarksvænget. Der eksproprieres midlertidigt areal, blandt andet til arbejdsplads. Der eksproprieres et afskåret areal mellem den kommende omlagte vej og eksisterende offentlig vej litra “aæ” Rismarksvej.

5m

Bolbro, Odense Jorder

St. 100.880 – 100.908 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Højstrupvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på ejendommen. Overkørsel st. 100.890 til den offentlige vej litra “k” Højstrupvej nedlægges.

5ap

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.044 – 101.086 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

5dl

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.057 – 101.093 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

5l

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.076 – 101.103 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Højstrupvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1uo

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.080 – 101.174 v.s.

Der eksproprieres permanent og midlertidigt areal til udlæg og anlæg af ny privat fællesvej.

5k

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.129 – 101.188 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Højstrupvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1p

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.164 – 101.267 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Højstrupvej. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “k” Højstrupvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Den eksisterende private fællesvej Højstrupvej nedlægges og overgår til privat vej. Der etableres ny adgang til offentlig vej litra “k” Skjoldsvej ad ny privat fællesvej over naboejendommene matr. nr. 1a og 1uo Bolbro, Odense Jorder. Overkørsel st. 101.268 til offentlig vej litra “k” Højstrupvej nedlægges. Der nedrives en garagebygning. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1a

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.169 – 101.209 v.s.

Der eksproprieres permanent og midlertidigt areal til udlæg og anlæg af ny privat fællesvej. Privat fællesvej ifølge matrikelkortet nedlægges delvist.

5dk

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.189 – 101.245 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Højstrupvej. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej litra “k” Højstrupvej st. 101.232 – 101.348. Der eksproprieres permanent areal til etablering af vendeplads på den offentlige vej litra “k” Vermundsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1o

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.249 – 101.342 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Højstrupvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads og til etablering af vendeplads til den fremtidige private vej Højstrupvej. Der pålægges servitut om færdselsret for nævnte vendeplads for matr. nr. 1p Bolbro, Odense Jorder. Overkørsel st. 101.280 til den offentlige vej litra “k” Højstrupvej nedlægges. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1e

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.377 – 101.429 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

3f

Bolbro, Odense Jorder

St. 101.390 – 101.406 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af udkørsel for matr. nr. 1abg Vestermarken, Odense Jorder. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

1abg

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.401 – 101.502 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “bg” Højstrupvej. Der flyttes en overkørsel fra st. 101.480 til st. 101.495 offentlig vej litra “bg” Højstrupvej. Der etableres en ny overkørsel til st. 101.385. Vejadgang til Højstrupvej vil krydse letbanen. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til belægningsarbejder og omlægning af p-pladser. Der pålægges servitut om letbanedrift.

1ty

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.502 – 101.695 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “bg” Højstrupvej. Tre overkørsler, st. 101.510, st. 101.582 og st. 101.670, til offentlig vej litra “bg” Højstrupvej nedlægges. Ny overkørsel st. 101.650 og to nye overgange, st. 101.530 og st. 101.115, etableres. De eksisterende private fællesveje nedlægges og omlægges til fordel for matr. nr. 1afs Vestermarken, Odense Jorder. Der pålægges servitut om færdselsret til fordel for matr. nr. 1ags Vestermarken, Odense Jorder. Vejadgang til Højstrupvej vil krydse letbanen. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal på ejendommen til belægningsarbejder og omlægning af p-pladser. Der pålægges servitut om letbanedrift.

1afs

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.570 – 101.575 v.s.

Der etableres adgang til offentlig vej “bg” Richard Møller Nielsens Plads ad privat fællesvej på matr. nr. 1ty Vestermarken, Odense Jorder.

1ags

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.664 – 101.670 v.s.

Adgang til offentlig vej litra “bg” Højstrupvej ændres, da privat fællesvej på matr. nr. 1ty Vestermarken, Odense Jorder nedlægges og i stedet pålægges servitut om færdselsret.

1aca

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.668 – 101.688 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “bg” Højstrupvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om færdselsret, servitut om ledninger og servitut om byggeretligt skel.

1æy

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.670 – 101.723 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af “bg” Højstrupvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Overkørsel st. 101.725 nedlægges. Der pålægges servitut om byggeretligt skel.

1lk

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.753 – 101.852 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “bu” Stadionvej. Der eksproprieres midlertidigt areal, blandt andet til arbejdsplads. Overkørsel st. 101.847 til offentlig vej litra “bu” Stadionvej nedlægges. Den private fællesvej st. 101.845 nedlægges. Der pålægges servitut om færdselsret til fordel for matr. nr. 1agr Vestermarken, Odense Jorder. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1æl

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.771 – 101.807 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “bu” Stadionvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

1tæ

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.807 – 101.821 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “bu” Stadionvej.

1agr

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.845 v.s.

Adgang til offentlig vej ændres, da den private fællesvej på matr. nr. 1lk Vestermarken, Odense Jorder nedlægges, og der i stedet pålægges servitut om færdselsret.

1xh

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.852 – 101.876 v.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1xi

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.876 – 101.901 v.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1xg

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.901 – 101.925 v.s.

Der pålægges servitut om letbanedrift.

1zz

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.927 – 102.046 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “be” Middelfartvej. Der etableres overkørsel fra Middelfartvej. Overkørslen begrænses til højre ind, højre ud. Vejadgang til den offentlige vej litra “bu” Stadionvej st. 101.926 vil krydse letbanen. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm ved fastgørelse på bygning. Der pålægges servitut om overkørselsforhold, da der ikke må bakkes med køretøjer henover letbanen til eller fra ejendommen.

1ds

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.946 – 101.967 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm ved fastgørelse på bygning.

1afg

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 101.990 – 102.110 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads. Der etableres vejadgang fra eksisterende offentlig vej litra “bf” Roesskovsvej.

1zy

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.043 – 102.046 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “be” Middelfartvej. Adgangsforholdene ændres, så overkørsel st. 102.051 til Middelfartvej begrænses til højre ind, højre ud.

1tr

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.263 – 102.266 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “be” Middelfartvej.

1tq

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.263 – 102.266 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “be” Middelfartvej. Adgangsforholdene ændres, så overkørsel st. 102.265 til Middelfartvej begrænses til højre ind, højre ud.

1aas

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.227 – 102.565 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres arbejdsplads til brug for forstærkning af broen over jernbanen. Der etableres vejadgang til broarbejdsplads fra eksisterende offentlig vej litra “ae” Lavsenvænget. Overkørsel st. 102.428 til offentlig vej Middelfartvej nedlægges, og der etableres ny vejadgang over ejendommen matr. nr. 1zc Vestermarken, Odense Jorder ad ny privat fællesvej. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1zc

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.316 – 102.384 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra “be” Middelfartvej og “bg” Christmas Møllers Vej. Der udlægges ny privat fællesvej for matr. nr. 1aas Vestermarken, Odense Jorder. Adgangsforholdene ændres, så overkørsel st. 102.375 til Middelfartvej begrænses til højre ind, højre ud. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

102a

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.540 – 102.588 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads med henblik på at forstærke broen over jernbanen. Der etableres arbejdsplads både under og på broen. Der etableres ophæng til kørestrøm på nye master på broen. Der eks­proprieres servitut om letbanedrift.

1qu

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.598 – 102.852 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til arbejdsplads og adgangsvej hertil. Adgangsforholdene ændres, så overkørsel st. 102.782 til Middelfartvej begrænses til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1t

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.783 – 102.814 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “br” Middelfartvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Overkørsel st. 102.808 til offentlig vej litra “br” Middelfartvej nedlægges. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1de

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.814 – 102.839 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “br” Middelfartvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

97a

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.839 – 102.865 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra “br” Middelfartvej og “al” Grønløkkevej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1fg

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.852 – 102.879 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “br” Middelfartvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres ophæng til kørestrøm på nye master og/eller ved fastgørelse på bygning.

   
Odense Midtby

 

 
1acu

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.895 – 102.934 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra “br” Vesterbro og “al” Grønløkkevej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1aco

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 102.934 – 103.044 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “br” Vesterbro. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, blandt andet til arbejdsplads og adgangsvej hertil. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1aeb

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 103.040 – 103.091 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “br” Vesterbro. Der eksproprieres midlertidigt areal. Overkørsel st. 103.195 til offentlig vej litra “br” Vesterbro nedlægges, og der etableres en ny overkørsel st. 103.082. Der pålægges servitut om færdselsret.

831ao

Odense Bygrunde

St. 103.094 – 103.133 v.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed til udvidelse af offentlig vej litra “hk” Vestre Stationsvej.

2290

Odense Bygrunde

St. 103.128 – 103.133 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “hk” Vestre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

1agg

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 103.132 – 103.165 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “hk” Vestre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der nedrives en læmur på ca. 30 meter. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1aga

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 103.138 – 103.144 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1afø

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 103.140 – 103.155 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1afæ

Vestermarken,

Odense Jorder

St. 103.145 – 103.207 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm ved fastgørelse på bygning.

831al

Odense Bygrunde

St. 103.171 – 103.188 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

831ab

Odense Bygrunde

St. 103.202 – 103.220 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1abn

Odense Bygrunde

St. 103.208 – 103.234 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm ved fastgørelse på bygning.

831z

Odense Bygrunde

St. 103.226 – 103.231 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “hk” Vestre Stationsvej. Der pålægges servitut om overkørselsforhold, da der ikke må bakkes med køretøjer til og fra ejendommen hen over letbanen. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

831æ

Odense Bygrunde

St. 103.231 – 103.245 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “hk” Vestre Stationsvej. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

2263h

Odense Bygrunde

St. 103.258 – 103.273 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “cz” Vestre Stationsvej.

2263a

Odense Bygrunde

St. 103.260 – 103.291 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “cz” Vestre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

2263n

Odense Bygrunde

St. 103.318 – 103.353 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm ved fastgørelse på bygning.

836b

Odense Bygrunde

St. 103.360 – 103.375 v.s.

Der pålægges servitut om byggeretligt skel.

2263m

Odense Bygrunde

St. 103.372 – 103.375 v.s.

Der pålægges servitut om byggeretligt skel.

2263e

Odense Bygrunde

St. 103.560 – 103.565 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Bygning på naboejendom matr. nr. 2263d nedrives. Fælles brandmur retableres, og gennemgang mellem bygningerne nedlæg­ges.

2263d

Odense Bygrunde

St. 103.565 – 103.604 v.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed til udvidelse af eksisterende offentlig vej litra “cz” Vestre Stationsvej. Bygningerne nedrives.

838a

Odense Bygrunde

St. 103.565 – 103.580 h.s

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

838i

Odense Bygrunde

St. 103.582 – 103.604 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørslerne til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

2262b

Odense Bygrunde

St. 103.622 – 103.724 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra “gi” Vestre Stationsvej og “gl” Fjordsgade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1153v

Odense Bygrunde

St. 103.632 – 106.644 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

1153a

Odense Bygrunde

St. 103.644 – 103.656 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

1153t

Odense Bygrunde

St. 103.656 – 103.663 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangs­forholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

533a

Åløkkegård Hgd.,

Odense Jorder

St. 103.690 – 103.952 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

2262c

Odense Bygrunde

St. 103.724 – 103.801 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “gi” Vestre Stationsvej. Der ekspro­prieres midlertidigt arbejdsareal.

2262a

Odense Bygrunde

St. 103.801 – 103.919 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “gi” Vestre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

1084

Odense Bygrunde

St. 103.831 – 103.889 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “gi” Vestre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, blandt andet til arbejdsplads. Bygningerne nedrives. Overkørsel st. 103.830 til offentlig vej litra “gi” Vestre Stationsvej nedlægges.

1083a

Odense Bygrunde

St. 103.894 – 103.930 h.s.

Stueetagen mod offentlig vej litra “gi” Vestre Stationsvej ombygges delvist til fodgængerarkade. Der pålægges servitut om offentlig færdsel. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i bygningen på henholdsvis 1. sal, stuen, kælderen samt bag bygningen i sammenhæng med arbejdspladsen på naboejendom matr. nr. 1084 Odense Bygrunde.

Vejarealer

På alle nævnte vejarealer gælder generelt, at der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Tarup, Højstrup og Bolbro  
“b”

Paarup By, Paarup

Ruggårdsvej St. 100.046 – 100.087 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “b” til henholdsvis “a” Ruggårdsvej og “y” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

“s”

Bolbro, Odense Jorder

Saxovej St. 100.160 – 100.196 b.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “s” Saxovej til “y” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

“aæ”

Bolbro, Odense Jorder

Rismarksvej St. 100.179 – 100.897 b.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “aæ” til matr. nr. 5d Bolbro, Odense Jorder.

“ai”

Bolbro, Odense Jorder

Snorrevej St. 100.432 – 100.460 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “ai” Snorrevej til “aæ” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“k”

Bolbro, Odense Jorder

Skjoldsvej St. 100.662 – 100.679 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “k” til “aæ” Rismarksvej. Der eksproprieres midlertidigt vejareal til etablering af arbejdsplads.

“ac”

Bolbro, Odense Jorder

Rismarksvænget St. 100.790 h.s.

Overkørsel til offentlig vej litra “aæ” Rismarksvej lukkes. Der anlægges ny vej og overkørsel til offentlig vej litra “aæ” Rismarksvej.

“k”

Bolbro, Odense Jorder

Uffesvej St. 101.010 – 101.043 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af vejtilslutning.

“k”

Bolbro, Odense Jorder

Vermundsvej St. 101.200 v.s.

Overkørsel til offentlig vej litra “k” Højstrupvej nedlægges. Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af kørebane.

“k”

Bolbro, Odense Jorder

Yrsavej St. 101.265 – 101.280 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af vejtilslutning.

“l”

Bolbro, Odense Jorder

Møllemarksvej St. 101.339 – 101.407 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af rundkørsel, kørebaner, fortov m.v.

“bg”

Vestermarken,

Odense Jorder

Højstrupvej/

Richard Møller Nielsens Plads/

Christmas Møllers Vej

St. 101.397 – 101.770 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v. og etablering af arbejdspladser.

“ah”

Vestermarken,

Odense Jorder

Rømersvej St. 101.637 – 101.663 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“ak”

Vestermarken,

Odense Jorder

P-plads ved Dansk Supermarked St. 101.704 – 101.712 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal til etablering af en transformerstation, der ved berigtigelsen udskilles til egen ejendom. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af arbejdsplads.

“bt”

Vestermarken,

Odense Jorder

Stadionvej St. 101.736 – 101.751 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“bu”

Vestermarken,

Odense Jorder

Stadionvej St. 101.747 – 101.968 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt areal til etablering af arbejdsplads. Overkørsel st. 101.750 fra offentligt parkeringsareal nedlægges.

“an”

Vestermarken,

Odense Jorder

Bartholinsvænget St. 101.820 – 101.840 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“bb”

Vestermarken,

Odense Jorder

Ole Worms Gade St. 101.887 – 101.907 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“be”

Vestermarken,

Odense Jorder

Middelfartvej St. 101.965 – 102.538 b.s.

Overkørsel st. 101.965 fra offentligt parkeringsareal til offentlig vej litra “be” Middelfartvej nedlægges. Der eksproprieres midlertidigt vejareal til etablering af arbejdsplads.

“bh”

Vestermarken,

Odense Jorder

Stadionvej St. 102.023 – 102.046 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“bf”

Vestermarken,

Odense Jorder

Roesskovsvej St. 102.295 – 102.330 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“bg”

Vestermarken,

Odense Jorder

Christmas Møllers Vej St. 102.295 – 102.327 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “bg” til “bg” Middelfartvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“br”

Vestermarken,

Odense Jorder

Middelfartvej St. 102.588 – 103.093 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til etablering af arbejdsplads.

“al”

Vestermarken,

Odense Jorder

Grønløkkevej St. 102.859 – 102.928 b.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “al” til “br” Middelfartvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning. Del af vejarealet nedlægges og overføres til matr. nr. 1acu Vestermarken, Odense Jorder.

     
Odense Midtby    
     
“cp”

Odense Bygrunde

Vesterbro St. 102.970 – 103.100 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

“hk”

Odense Bygrunde

Vestre Stationsvej St. 103.098 – 103.246 b.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “hk” til matr. nr. 1afz Odense Bygrunde.

“y”

Odense Bygrunde

Store Glasvej St. 103.240 – 103.261 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“cs”

Odense Bygrunde

Store Glasvej St. 103.245 – 103.259 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af kørebane, fortov m.v.

“cz”

Odense Bygrunde

Vestre Stationsvej St. 103.259 – 103.610 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til etablering af arbejdsplads.

“hl”

Odense Bygrunde

Krudthusgade St. 103.325 – 103.352 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af kørebane og fortov samt etablering af arbejdsplads.

“gl”

Odense Bygrunde

Fjordsgade St. 103.606 – 103.624 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “gl” til “dk” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“gr”

Odense Bygrunde

Fjordsgade St. 103.565 – 103.606 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til nedrivningsarbejder på matr. nr. 2263d Odense Bygrunde.

“cø”

Odense Bygrunde

Odinsgade St. 103.603 – 103.614 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “cø” til “dk” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

“gi”

Odense Bygrunde

Vestre Stationsvej St. 103.605 – 103.939 b.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “gi” til litra “dd” Kongensgade. Overkørsel st. 103.827 fra offentligt parkeringsareal til offentlig vej litra “gi” Vestre Stationsvej nedlægges.

“cy”

Odense Bygrunde

Thorsgade St. 103.743 – 103.884 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “cy” til “gi” Vestre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning. Overkørsel til offentlig vej litra “gi” Vestre Stationsvej nedlægges.

“dd”

Odense Bygrunde

Kongensgade St. 103.915 – 103.951 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “dd” til henholdsvis litra “gi” Vestre Stationsvej og “gq” Rugårdsvej. Der eksproprieres midlertidigt vejareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Anne Cathrine Worning Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen