Odense Letbane, besigtigelsesforretningen den 27. og 28. maj 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelsesforretningen den 27. og 28. maj 2015)

2. hæfte

 

 

Onsdag den 27. maj 2015 kl. 8.00 samledes kommissionen på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, Odense for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane. På forretningen blev delstrækningen fra st. 106.800 øst for krydset Nansensgade/Eriksgade/Nyborgvej og mod øst og syd til st. 108.200 nord for Munkerisvejs krydsning af Ørbækvej gennemgået.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Stig Langsager og Ole Madsen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektchef Karsten Brisell. Herudover mødte rådgiverne Mads Sanddal Jeppesen og Steen Stokholm Sørensen fra COWI. Desuden mødte Bo Leth-Esbensen, Orbicon samt juridisk rådgiver Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet. Der henvises til forhandlingsprotokollens 1. hæfte, side 2-36 vedrørende gennemgangen af projektet.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, Odense, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissionens beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Torsdag den 28. maj 2015 kl. 8.00 fortsatte forretningen på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, Odense, hvor delstrækningen fra st. 108.200 nord for Munkerisvejs krydsning af Ørbækvej og mod syd og vest til st. 114.300 til Hjallese Station blev gennemgået.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Odense Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Odense Letbane var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårsdagens møde. Der skal i den forbindelse henvises til forhandlingsprotokollens 1. hæfte, side 2-36 for redegørelsen for projektet.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, Odense, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Placering af letbane tracé i midten af kommunevej Nyborgvej

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til placeringen af letbane tracéet i midten af kommunevej Nyborgvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at placeringen af tracéet er sket efter en afvejning af forskellige hensyn, herunder spørgsmålet om trafikafvikling, antallet af sideveje på den pågældende strækning, den optimale placering af letbanestationerne i forhold til passager flow, hensynet til mængden af ledninger der skal flyttes som følge af tracéet og forholdet til indfaldsveje.

 

I forlængelse heraf fremkom et par af de fremmødte lodsejere med spørgsmål til fremtidig parkering ud for ejendommene beliggende ud til kommunevej Nyborgvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det ikke som udgangspunkt bliver muligt at parkere ud for ejendommene. Lodsejerne vil således blive henvist til enten at benytte egen indkørsel til parkering eller tilstødende sideveje.

 

Ændrede adgangsforhold

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til den fremtidige ændring af adgangsforholdene for deres ejendomme i forhold til at skulle højre ind/højre ud på ejendommene.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for projektet og de ændrede adgangsforhold.

 

Kommissionen bemærkede i den forbindelse, at der ved ændringen af de fremtidige adgangsforhold som udgangspunkt sker en regulering af det offentlige vejnet.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 72 Ejby, Odense Jorder oplyste, at overkørslen til ejendommen foreslås lukket i ejendommens østlige side, og at den fremtidige adgangsvej foreslås i ejendommens vestlige side over ny privat fællesvej. Endvidere begrænses adgangsforholdene til ejendommen, idet disse for fremtiden bliver højre ind/højre ud. Ejeren fremkom med forslag om, at ejendommens adgang til kommunevej Ejby Møllevej i ejendommens østlige side retableres, alternativt, at overkørslen flyttes en smule mod nord eller syd.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter anførte, at overkørslen til kommunevej Ejby Møllevej ønskes lukket af hensyn til trafiksikkerheden i krydset kommunevej Nyborgvej/Ejby Møllevej. Vedrørende forslaget om at flytte overkørslen mod nord anførte anlægsmyndigheden, at det fortsat vil være tæt på krydset, ligesom der det pågældende sted er niveauforskel.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 1d Hjallese By, Dalum anførte, at den fremtidige adgang til ejendommen vil skulle ske fra dennes bagside, såfremt de to overkørsler til kommunevej Hestehaven fra ejendommen lukkes. Ejeren fremkom med forslag om, at der sikres adgang til ejendommen fra kommunevej Bjørnemosevej og mod øst, således adgangsvejen føres ind til ejendommens bygninger.

 

Repræsentanten for kommunen oplyste, at der det pågældende sted ikke umiddelbart skulle være noget til hinder for at give tilladelse til at lave en overkørsel til kommunevej Bjørnemosevej.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 8ch Hjallese By, Dalum fremkom med spørgsmål til den foreslåede vejadgang over ejendommen og herunder de fremtidige adgangsforhold for naboejendommen i forhold til dennes læsserampe.

 

Transformerstation

Lejeren af ejendommen matr. nr. 8cp Hjallese By, Dalum fremkom med forslag om, at transformerstationen placeret ud for ejendommen flyttes mod øst begrundet i det visuelle indtryk af ejendommen, skiltningen og udstillingen af biler på ejendommen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at placeringen af transformerstationen ud for ejendommen er sket efter en teknisk vurdering, idet placering af transformerstationerne er nødvendig langs banen i et vist interval af hensyn til strømforsyningen af banen. Således er det ikke teknisk muligt at flytte transformerstationen i det omfang, det foreslås af ejeren. Endvidere påpegede anlægsmyndigheden, at placeringen af transformerstationen er med i lokalplanen, hvorfor en flytning vil kræve en dis­pensation til lokalplanen.

 

Vedrørende cykelstier

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til de foreslåede cykelstier, idet det ønskes oplyst, hvorfor der ikke etableres dobbeltrettede cykelstier.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at det af hensyn til trafiksikkerheden ikke er ønskværdigt at etablere dobbeltrettede cykelstier.

 

I forhold til bredden af cykelstien blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at denne som udgangspunkt vil have samme bredde som de eksisterende cykelstier.

 

Vejtræer

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til rydning af vejtræer langs kommunevej Nyborgvej, idet ikke samtlige af vejtræerne vil blive berørt af projektet.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at samtlige træer vil blive ryddet, og at der efterfølgende vil blive plantet nye vejtræer. Det blev i den forbindelse supplerende oplyst, at det af hensyn til det visuelle indtryk er besluttet, at samtlige vejtræer skal fjernes, og at de nye træer skal plantes samtidig.

 

Støj

En par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til ændringer af støjbilledet på Ørbækvej og herunder, om der skal etableres et støjværn langs vejen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at letbanetoget i sig selv støjer meget lidt. Idet letbanen etableres langs den vestlige side af Ørbækvej, flyttes den almindelige kørende trafik på Ørbækvej længere væk fra beboelsesejendommene, hvilket vil medføre en reduktion af støjen på ejendommene langs Ørbækvejs vestlige side. Der er ikke planlagt etablering af et støjværn langs Ørbækvej.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til tiltag for støjreduktion for ejendommene langs Nyborgvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der ikke foreligger beregninger, der tyder på, at der skulle komme mere støj på Nyborgvej som følge af letbanen og henviste i øvrigt til støjkort fra VVM-redegørelsen, der kan findes på letbanens hjemmeside.

 

Midlertidigt arbejdsareal og midlertidige arbejdspladser

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til udstrækning af arbejdsareal på deres ejendomme og herunder, hvor længe arbejdsarealet forventes anvendt af anlægsmyndigheden.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter svarede konkret på de enkelte spørgsmål i den udstrækning, dette kunne lade sig gøre, idet det blev bemærket, at det endelige omfang af arbejdsarealet først er fastlagt til ekspropriationsforretningerne.

 

En enkelt lodsejer spurgte, hvordan det forhindres, at der opstår forurening på arealer til arbejdspladser.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at det er kommunen som miljømyndighed, der skal give tilladelse til de planlagte arbejder. Det vil herefter være den valgte entreprenørs egen opgave at sørge for, arbejdet foregår efter relevante forskrifter.

 

Vedrørende placeringen og udstrækningen af arbejdspladsarealer fremkom bemærkninger fra et par af de fremmødte lodsejere i forhold til lodsejernes egne ønsker om at kunne anvende arealerne.

 

Kommissionen bemærkede i den forbindelse, at anlægsmyndigheden selv fastlægger omfanget af arbejdsarealer og arbejdspladsarealer og herunder placeringen af disse. Kommissionen skal dog henstille anlægsmyndigheden til at indgå i en dialog med de pågældende lodsejere i forhold til at undersøge mulighederne for at tilrettelægge og indrette især arbejdspladsarealerne således, at disse, i det omfang det kan lade sig gøre, tager det fornødne hensyn til de berørte lodsejere.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at tunnelarbejdspladsarealet på matr. nr. 18c Ejby, Odense Jorder udgår.

 

Stiforløb over matr. nr. 18c Ejby, Odense Jorder

Ejeren af ejendommen matr. nr. 18c Ejby, Odense Jorder fremkom med spørgsmål til det offentlige stiforløb foreslået på ejendommen. Ejeren fremkom med forslag om, at stiforløbet ændres, så dette får et mere naturligt forløb fra syd og mod øst ud for hundeskoven og så mod nord i en bue uden om de arealer, som ejerforeningen ønsker at anvende til fremtidigt haveareal.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede i den forbindelse, at såfremt ejeren ønsker at vende den faktiske brug af ejendommen om, således der etableres egentlige haver på ejendommens østlige side, vil der skulle ændres i det foreslåede stiforløb.

 

Cykelparkering, Cortex-park

En repræsentant for ejeren af ejendommen matr. nr. 4ah Killerup, Odense Jorder fremkom med forslag om at flytte den foreslåede cykelparkering ved krydset kommunevej Niels Bohrs Allé og privat fællesvej Campusvej på matr. nr. 4ah ibd. mod syd til det projekterede torv på ejendommen. Som begrundelse anførte repræsentanten, at der er vedtaget et kommunalt projekt med en stitunnel under Niels Bohrs Allé på vestsiden af privat fællesvej Campusvej, og at stitunnelen får sin afslutning ved det projekterede torv på matr. nr. 4ah ibd.

 

A/S Dansk Shell, Hestehaven/Svendborgvej

Ejeren af ejendommen matr. nr. 23l Hjallese By, Dalum fremkom med bemærkninger og spørgsmål til de fremtidige adgangsforhold til ejendommen. Endvidere fremkom ejeren med spørgsmål til det foreslåede indgreb på ejendommen og herunder overholdelse af de sikkerhedsmæssige krav i forhold til en nødevakuering af påfyldningstankbil i tilfælde af brand og minimumsafstand til skel. Endvidere påpegede ejeren forhold omkring afvikling af trafik på ejendommen henset til dennes indretning med benzinstanderne samt vaskehal og støvsugerplads i forhold til den anviste kørevej rundt på ejendommen.

 

 

Kommissionens beslutninger

 

Adgangsforhold, matr. nr. 72 Ejby, Odense Jorder

Efter en drøftelse af det fremlagte projekt samt de bemærkninger, der fremkom på forretningen, har kommissionen truffet afgørelse om, at det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt i forhold til adgangsforholdene for ejendommen skal fastholdes.

 

Stiforløb over matr. nr. 18c Ejby, Odense Jorder

Kommissionen skal efter en drøftelse af de fremkomne bemærkninger henvise anlægsmyndigheden til at indgå i en drøftelse med ejeren af ejendommen om den nærmere placering og udformning af den offentlige sti på ejendommen.

 

Cykelparkering, Cortex-park

Kommissionen har truffet afgørelse om, at cykelparkeringen flyttes mod syd på matr. nr. 4ah Killerup, Odense Jorder, således at cykelparkeringen etableres i tilknytning til det projekterede torv.

 

Adgangsforhold, matr. nr. 1d Hjallese By, Dalum

Efter en drøftelse af det forelagte projekt og de fremkomne bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om, at anlægsmyndigheden skal arbejde videre med at sikre adgang til ejendommen fra kommunevej Bjørnemosevej således, at ejeren kan komme til ejendommens gårdsplads uden at skulle køre bag om bygningerne.

 

Adgangsforhold, matr. nr. 8ch og 8b Hjallese By, Dalum

Efter en gennemgang af det fremlagte projekt og efter en drøftelse af de fremkomne bemærkninger samt besigtigelse af ejendommene har kommissionen truffet afgørelse om, at anlægsmyndigheden frem til ekspropriationsforretningen skal arbejde videre med at sikre den fornødne adgang til rampen på matr. nr. 8b Hjallese By, Dalum.

 

Transformerstation

På baggrund af de af anlægsmyndigheden fremkomne oplysninger i forhold til de tekniske begrænsninger i forhold til en flytning af transformerstationen i st. 113.450 har kommissionen truffet afgørelse om, at det fremlagte projekt i forhold til transformerstationen fastholdes.

 

A/S Dansk Shell, Hestehaven og Svendborgvej matr. nr. 23l Hjallese By, Dalum samt Shell tank på matr. nr. 16cg Ejby, Odense Jorder

På baggrund af de under forretningen fremkomne oplysninger og bemærkninger samt en besigtigelse af de to tankstationer har kommissionen truffet afgørelse om, at der skal ske en nærmere undersøgelse af de rejste spørgsmål omkring de sikkerhedsmæssige aspekter i forhold til letbaneprojektet. Spørgsmålet gør sig gældende for begge tankstationerne. Kommissionen skal således henvise anlægsmyndigheden til at undersøge forholdene vedrørende de sikkerhedsmæssige forhold nærmere. På denne baggrund udtages de tekniske bestemmelser vedrørende de to pågældende tankstationer.

 

 

Kommissionen godkendte herefter projektet med de ovenfor anførte ændringer og forbehold.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Følgende generelle ændring tilføjes de særlige bestemmelser:

 

Der eksproprieres arbejdsareal/arbejdsplads på samtlige nedenstående vejarealer.

 

St. 106.800 – 106.967 h.s. (8m Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

 

St. 106.808 – 106.110 v.s. (96 Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.805 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

 

St. 106.810 – 106.814 v.s. (95 Ejby, Odense Jorder)

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

 

St. 106.814 – 106.835 v.s. (94 Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.838 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

 

St. 106.835 – 106.848 v.s. (93 Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.849 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

 

St. 106.860 v.s. (92 Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.860 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 106.874 v.s. (91 Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.874 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 106.892 v.s. (90a Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.892 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 106.907 v.s. (89a Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.907 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 106.909 v.s. (88 Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.909 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 106.923 v.s. (87 Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 106.923 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 106.967 – 107.025 h.s. (8k Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej. Overkørsel st. 107.005 til offentlig vej litra “b” Nyborgvej nedlægges. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal. Adgangsforhold st. 106.970 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.005 v.s. (69a Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.005 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.020 – 107.064 h.s. (Østerbæksvej, litra “g” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “g” til “b” Nyborgvej. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal i forbindelse med ændring af vejtilslutning.

 

St. 107.023 – 107.035 v.s. (74a Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges privat fællesvej for matr. nr. 72 Ejby, Odense Jorder. Adgangsforhold st. 107.033 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

 

St. 107.035 – 107.061 v.s. (72 Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Overkørsel st. 107.060 til offentlig vej Ejby Møllevej nedlægges. Der etableres ny vejadgang via ny privat fællesvej på naboejendom matr. nr. 74a Ejby, Odense Jorder. Adgangsforhold 107.033 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 107.062 – 107.078 v.s. (Ejby Møllevej, litra “h” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “h” til “b” Nyborgvej. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 107.064 – 107.142 h.s. (6d Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 107.076 – 107.143 v.s. (11d Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal og terrænregulering. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej litra “b” Nyborgvej.

 

St. 107.140 – 107.158 h.s. (6a Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 107.155 – 107.399 h.s. (6e Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads. Adgangsforhold st. 107.200, 107.270, 107.326 og 107.387 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.167 v.s. (11k Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.167 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.200 v.s. (11l Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.200 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.214 v.s. (11n Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.214 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.227 v.s. (11o Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.227 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.230 v.s. (11p Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.230 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.258 – 107.265 v.s. (Ejersløkkesvej, litra “q” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 107.282 – 107.392 v.s. (2dq Skt. Jørgensmark, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

 

St. 107.284 v.s. (11s Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.284 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.298 v.s. (11ad Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.298 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.320 v.s. (11ak Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.320 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.333 v.s. (11al Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.333 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.346 v.s. (11an Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.346 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.349 v.s. (11au Ejby, Odense Jorder)

Adgangsforhold st. 107.349 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

 

St. 107.390 – 107.437 v.s. (11a Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til etablering af transformerstation. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om færdselsret, servitut om ledninger og servitut om byggeretligt skel.

 

St. 107.406 – 107.460 v.s. (11az Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om beplantning. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 107.410 – 107.490 v.s. (7a Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

 

St. 107.421 – 107.426 v.s. (185 Ejby, Odense Jorder)

Der pålægges servitut om byggeretligt skel.

 

St. 107.426 – 107.444 v.s. (11bz Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 107.426 – 107.438 v.s. (11bo Ejby, Odense Jorder)

Der pålægges servitut om byggeretligt skel.

 

St. 107.434 – 107.458 v.s. (2de Skt. Jørgensmark, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

 

St. 107.455 – 107.519 v.s. (Ejbygade, litra “c” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “c” til “b” Nyborgvej. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til omlægning af kørebane, fortov m.v.

 

St. 107.464 – 107.478 v.s. (4l Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “c” Ejbygade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 107.465 – 107.500 v.s. (4b Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsvej og arbejdsplads.

 

St. 107.474 – 109.137 b.s. (Ørbækvej, litra “a” Ejby, Odense Jorder)

Der etableres midlertidig arbejdsplads på parkeringspladsen ved st. 107.450.
Der nedrives en dækningsgrav st. 107.415.

 

St. 107.486 – 107.490 v.s. (4ai Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsvej.

 

St. 107.488 – 107.612 v.s. (18a Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej og udskillelse af tilhørende fortov langs Korsløkkevej 1-7. Der eks­proprieres midlertidigt areal blandt andet til arbejdsplads og arbejdsvej. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 107.544 – 107.558 h.s. (Købkesvej, litra “d” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “d” til “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 107.572 – 107.577 h.s. (15æ Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 107.577 – 107.592 h.s. (15aø Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. To overkørsler, st. 107.580 og 107.590 til den offentlige vej litra “a” Ørbækvej, nedlægges. Der etableres overkørsler til ny lokalvej.

 

St. 107.592 – 107.608 h.s. (15bb Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres en støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. To overkørsler, st. 107.595 og 107.608 til den offentlige vej litra “a” Ørbækvej, nedlægges. Der etableres overkørsler til ny lokalvej.

 

St. 107.608 – 107.625 h.s. (15bu Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Overkørsel st. 107.615 til den offentlige vej litra “a” Ørbækvej nedlægges. Der etableres overkørsel til ny lokalvej.

 

St. 107.625 – 107.639 h.s. (15bx Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Overkørsel st. 107.637 til den offentlige vej litra “a” Ørbækvej nedlægges. Der etableres overkørsel til ny lokalvej.

 

St. 107.639 – 107.655 h.s. (15bo Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 107.652 – 107.636 h.s. (Skovgaardsvej, litra “d” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “d” til “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 107.653 – 107.861 v.s. (18c Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Det eksisterende fortov mod Ørbækvej nedlægges, og der udskilles ny sti til færdsel øst om bygningen Ørbækvej 1 – 7. Eksisterende støjskærm st. 107.856 – 107.923 flyttes til nyt skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Stitilslutning til offentlig vej litra “a” Ørbækvej nedlægges og erstattes af en ny tilslutning. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om færdselsret til teknisk anlæg (støttemur).

 

St. 107.681 – 107.742 h.s. (15af Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt til arbejdsareal og terrænregulering.

 

St. 107.742 – 107.764 h.s. (15bø Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Overkørsel st. 107.960 til offentlig vej litra “a” Ørbækvej nedlægges. Der etableres overkørsel til ny lokalvej.

 

St. 107.764 – 107.782 h.s. (15ca Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 107.779 – 107.805 h.s. (Dankvart Dreyers Vej, litra “d” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “d” til “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 107.829 – 107.881 h.s. (4rm Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej samt til ombygning af rampe/tunnel. Overkørsel st. 107.830 til offentlig vej litra “a” Ørbækvej nedlægges. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der nedrives et halvtag.

 

St. 107.859 – 108.147 v.s. (1d Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej ved anlæg af ny rampe og trappe til stitunnel. Der eksproprieres midlertidigt areal til etablering af ny sti med tilslutning til offentlig vej Ørbækvej ved st. 107.915 og 107.955.

 

St. 107.887 – 107.912 h.s. (L. A. Rings Vej, litra “d” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “d” til “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 107.907 – 108.079 h.s. (4pe Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 108.078 – 108.101 h.s. (Carl Blochs Vej, litra “d” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “d” til “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet.

 

St. 108.098 – 108.206 h.s. (16ca Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres en støttemur langs nyt skel mod offentlig vej. Der nedrives fire skure. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 108.197 – 108.205 v.s. (Munkerisvej, litra “p” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 108.199 – 108.259 h.s. (Munkerisvej, litra “bd” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “bd” til “a” Ørbækvej. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 108.248 – 108.838 h.s. (16cg Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads, arbejdsvej og ombygning af intern vej og p-pladser. Privat fællesvej nedlægges og afrømmes. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej på strækningen st. 108.250 – 108.385. Overkørsel, st. 108.750 til offentlig vej Ørbækvej, og to overkørsler til privat fællesvej, st. 108.540 og 108.570, nedlægges. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 108.376 – 108.525 v.s. (4rb Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

 

St. 108.569 – 108.603 h.s. (5b Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads og ombygning af intern vej og p-pladser. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 108.603 – 108.636 h.s. (5d Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads og ombygning af intern vej og p-pladser. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 108.830 – 108.892 h.s. (Stærmosegårdsvej, litra “ab” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent offentligt vejareal fra litra “ab” til “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 108.889 – 109.042 h.s. (5t Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal, arbejdsvej og ombygning af intern vej og p-pladser. Der etableres støttemur langs nyt skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej på strækningen st. 108.889 – 109.043. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 108.930 – 108.934 v.s. (5a Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om ledninger. Der tildeles vejret ad eksisterende udlagt privat fællesvej for ny transformerstation på matr. nr. 5s Ejby, Odense Jorder.

 

St. 108.938 – 108.946 v.s. (5s Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til etablering af transformerstation. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om ledninger, servitut om færdselsret og servitut om byggeretligt skel.

 

St. 109.042 – 109.075 v.s. (5u Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres en støttemur langs skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 109.042 – 109.107 b.s. (5ao Ejby, Odense Jorder)

Ejendommen eksproprieres i sin helhed med henblik på at udvide den offentlige vej litra “a” Ørbækvej.

 

St. 109.075 – 109.107 h.s. (5aa Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt til arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 109.107 – 109.136 h.s. (5z Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “ak” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt til arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 109.132 – 109.169 b.s. (Ørbækvej, litra “ak” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent offentligt vejareal fra litra “ak” til “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til omlægning af vejtilslutning.

 

St. 109.137 – 109.155 v.s. (5ab Ejby, Odense Jorder)

Der tildeles vejret ad eksisterende udlagt privat fællesvej for ny transformerstation på matr. nr. 5s Ejby, Odense Jorder. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 109.161 – 109.187 h.s. (24f Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres en støttemur langs skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 109.161 – 109.433 b.s. (24a Ejby, Odense Jorder)

Ejendommen eksproprieres i sin helhed til udvidelse af den offentlige vej litra “a” Ørbækvej.

 

St. 109.187 – 109.188 h.s. (24g Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres en støttemur langs skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 109.187 – 109.233 h.s. (24d Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres en støttemur langs skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 109.233 – 109.255 h.s. (24e Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres en støttemur langs skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 109.255 – 109.277 h.s. (24c Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres en støttemur langs skel mod offentlig vej litra “a” Ørbækvej. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 109.276 – 109.858 h.s. (1o Killerup, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelsen af de offentlige veje litra “a” Ørbækvej og litra “ac” og “d” Niels Bohrs Allé. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal, arbejdsvej og ombygning af intern vej, p-pladser og sti-tunnel. Der eksproprieres et afskåret areal st. 109.843 – 109.858. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 109.428 – 109.488 b.s. (Niels Bohrs Allé, litra “ac” Ejby, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

 

St. 109.471 – 109.912 b.s. (Niels Bohrs Allé, litra “d” Killerup, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

 

St. 109.813 – 109.880 h.s. (Niels Bohrs Allé, litra “h” Killerup, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

 

St. 109.910 – 110.072 b.s. (4ah Killerup, Odense Jorder)

Der eksproprieres areal til udvidelse af den private fællesvej Campusvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbane i privat fællesvej og servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 109.990 – 110.070 v.s. (4an Killerup, Odense Jorder)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 110.071 – 111.163 b.s. (4a Killerup, Odense Jorder)

Der eksproprieres permanent areal til transformerstation st. 110.410. Der eks­proprieres midlertidigt areal til udvidelse af privat vej Campusvej, til anlæg af transformerstation, til anlæg af letbane og til ombygning af bygningsdele under terræn st. 110.753 – 110.863 samt til etablering af to arbejdspladser. Der pålægges servitut om letbane i privat fællesvej st. 110.073 – 110.191, servitut om letbane på fremmed grund st. 110.071 – 111.163, servitut om færdselsret st. 110.190 – 110.420, servitut om ledninger st. 110.410 – 110.418 og servitut om letbanedrift. Der nedlægges en overkørsel st. 110.413 for almindelig færdsel (brand- og redningskørsel stadig mulig/tilladt). På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master og/eller ved fastgørelse på bygning.

 

St. 111.162 – 111.984 b.s. (1f Hollufgård Hgd., Fraugde)

Der eksproprieres midlertidigt areal til anlæg af letbane. Der pålægges servitut om letbane på fremmed grund og servitut om letbanedrift. Eksisterende sti langs Killeruprenden omlægges. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master og/eller ved fastgørelse på bygning.

 

St. 111.988 – 112.640 b.s. (1cv Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til anlæggelse af letbanen, parkeringsanlæg (Park & Ride) og en transformerstation. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges privat fællesvej for adgang til parkeringsanlæg, transformerstation, CMC og eksisterende ejendomme nord for Hestehaven, herunder M/R station på matr. nr. 21p Hjallese By, Dalum på det fremtidige parkeringsanlæg. Der eksproprieres servitut om ledninger og servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 112.100 – 113.674 b.s. (Hestehaven, litra “z” Hjallese By, Dalum)

Der nedlægges del af den offentlige vej litra “z” Hestehaven st. 112.098 – 112.533. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 112.105 – 112.151 v.s. (22ak Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til etablering af parkeringsanlæg (Park & Ride) samt Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC). Der udlægges privat fællesvej for adgang til parkeringsanlæg, transformerstation, CMC og eksisterende ejendomme nord for Hestehaven, herunder M/R station på matr. nr. 21p Hjallese By, Dalum. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 112.140 – 112.247 v.s. (18g Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til etablering af parkeringsanlæg (Park & Ride) samt Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC). Der udlægges privat fællesvej for adgang til parkeringsanlæg, transformerstation, CMC og eksisterende ejendomme nord for Hestehaven, herunder M/R station på matr. nr. 21p Hjallese By, Dalum. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 112.165 – 112.170 v.s. (Glisholmvej, litra “æ” Hjallese By, Dalum)

Der nedlægges del af den offentlige vej litra “æ” Glisholmvej.

 

St. 112.215 – 112.320 v.s. (21c Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til etablering af parkeringsanlæg (Park & Ride) samt Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC.) Der udlægges privat fællesvej for adgang til parkeringsanlæg, transformerstation, CMC og eksisterende ejendomme nord for Hestehaven, herunder M/R station på matr. nr. 21p Hjallese By, Dalum.

 

St. 112.310 – 112.506 b.s. (21o Hjallese By, Dalum)

Ejendommen eksproprieres i sin helhed til brug for etablering af letbane og parkeringsanlæg (Park & Ride). Bygninger nedrives.

 

St. 112.320 – 112.427 v.s. (21a Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC) samt parkeringsanlæg (Park & Ride). Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges privat fællesvej for adgang til M/R station på matr. nr. 21p Hjallese By, Dalum.

 

St. 112.396 – 112.400 v.s. (bygning på fremmed grund, matr. nr. 21o Hjallese By, Dalum)

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. Bygningen nedrives.

 

St. 112.427 – 112.513 v.s. (19m Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til Kontrol- og Vedligeholdelsescentret (CMC) samt parkeringsanlæg (Park & Ride). Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges privat fællesvej for adgang til M/R station på matr. nr. 21p Hjallese By, Dalum.

 

St. 112.479 – 112.506 v.s. (21p Hjallese By, Dalum)

Overkørsel st. 112.483 mod offentlig vej litra “z” Hestehaven nedlægges. Der tildeles vejret ad ny privat fællesvej med forbindelse til nye kommuneveje Munkebjergvej og Hospitalsvej Syd.

 

St. 112.507 – 112.971 b.s. (19u Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af letbane (inddrages under offentlig vej litra “z” Hestehaven) og parkeringsanlæg (Park & Ride). Der eksproprieres et afskåret areal mellem letbanen og eksisterende offentlig vej litra “z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Overkørsel st. 112.749 til offentlig vej litra “z” Hestehaven nedlægges. Der etableres ny overkørsel til offentlig vej litra “z” Hestehaven, ca. st. 112.980. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 112.971 – 113.094 b.s. (18h Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af letbanen (inddrages under offentlig vej litra “z” Hestehaven). Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur mellem letbanen og eksisterende vandhul. Overkørsel st. 113.060 til offentlig vej litra “z” Hestehaven nedlægges. Der tildeles færdselsret over matr. nr. 1d Hjallese By, Dalum til offentlig vej Bjørnemosevej litra “b”. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 113.059 – 113.207 h.s. (1d Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. To overkørsler, st. 113.167 og 113.116 til offentlig vej litra “z” Hestehaven, nedlægges. Der pålægges servitut om færdselsret for matr. nr. 18h Hjallese By, Dalum. Der pålægges servitut om letbanedrift. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 113.087 – 113.108 v.s. (18k Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt areal til omlægning af naturgasledning.

 

St. 113.129 – 113.190 v.s. (8ch Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der tinglyses færdselsret for matr. nr. 8b Hjallese By, Dalum.

 

St. 113.191 – 113.251 v.s. (8b Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal blandt andet til flytning af læsserampe og kørebaner hertil. Overkørsel st. 113.210 til offentlig vej litra “z” Hestehaven nedlægges. Der pålægges servitut om beplantning langs offentlig vej litra “z” Hestehaven. Der tildeles vejret til privat fællesvej på matr. nr. 8ch Hjallese By, Dalum.

 

St. 113.205 – 113.227 h.s. (Bjørnemosevej, litra “b” Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til omlægning af fortov.

 

St. 113.249 – 113.378 v.s. (8bt Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om beplantning langs offentlig vej litra “z” Hestehaven. Eksisterende privat fællesvej nedlægges.

 

St. 113.378 – 113.462 v.s. (8cp Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til etablering af en transformerstation. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om beplantning langs offentlig vej litra “z” Hestehaven og servitut om byggeretligt skel. Overkørsel st. 113.390 nedlægges.

 

St. 113.390 – 113.465 h.s. (24a Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der etableres støttemur langs del af nyt skel mod offentlig vej litra “z” Hestehaven. Ejendommens overkørsel til offentlig vej litra “z” Hestehaven st. 113.395 signalreguleres og begrænses til højre ind, venstre ud.

 

St. 113.462 – 113.593 v.s. (8bs Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om beplantning langs offentlig vej litra “z” Hestehaven. Eksisterende privat fællesvej udvides ved overkørslen st. 113.485. Adgangsforhold st. 113.485 bliver begrænset til højre ind, venstre ud.

 

St. 113.465 – 113.473 h.s. (23d Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “z” Hestehaven. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

St. 113.500 h.s. (Kærlandsvej, litra “v” Hjallese By, Dalum)

Overkørsel til offentlig vej litra “z” Hestehaven lukkes.

 

St. 113.621 h.s. (Hedelandsvej, litra “v” Hjallese By, Dalum)

Overkørsel til offentlig vej litra “z” Hestehaven lukkes.

 

St. 113.641 – 113.765 b.s. (Svendborgvej, litra “p” Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejarealet til omlægning af kørebane, fortov m.v.

 

St. 113.672 – 113.679 h.s. (23n Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “z” Hestehaven.

 

St. 113.667 – 113.718 v.s. (8i Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Hjallesegade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

 

St. 113.688 – 113.948 b.s. (Hjallesegade, litra “k” Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af kørebane, fortov m.v.

 

St. 113.750 – 114.075 h.s. (24l Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af de offentlige veje litra “k” Hjallesegade og “s” Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Den eksisterende private vej Egelundsvej nedlægges. To overkørsler, st. 113.837 og 113.908 til offentlig vej litra “k” Hjallesegade, nedlægges. Der etableres ny stitilslutning st. 113.940 til offentlig vej litra “k” Hjallesegade. Der udlægges ny privat fællesvej over ejendommen for matr. nr. 23l og 23el Hjallese By, Dalum. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 113.764 – 113.782 h.s. (23p Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Hjallesegade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. To overkørsler, st. 113.767 og 113.779 til offentlig vej litra “k” Hjallesegade, nedlægges. Vejadgang forventes fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplan for området.

 

St. 113.782 – 113.798 h.s. (23k Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “k” Hjallesegade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. To overkørsler, st. 113.786 og 113.796 til offentlig vej litra “k” Hjallesegade, nedlægges. Vejadgang forventes fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplan for området.

 

St. 113.811 – 113.930 v.s. (8g Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

 

St. 114.075 – 114.290 b.s. (64c Hjallese By, Dalum)

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. Der etableres perron, mandskabsrum m.v. på ejendommen.

 

St. 114.181 – 114.236 v.s. (Vinkelvej, litra “i” Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til etablering af arbejdsplads.

 

St. 114.205 – 114.220 v.s. (64a Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ombygning af Hjallese Station. Der pålægges servitut om letbanedrift.

 

St. 114.210 – 114.225 v.s. (64b Hjallese By, Dalum)

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ombygning af Hjallese Station. Tre eksisterende bygninger flyttes af hensyn til opførelse af en ny gangbro over jernbanen.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard