Odense Letbane, besigtigelsesforretningen den 9. og 10. juni 2015

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ODENSE LETBANE

(Besigtigelsesforretningen den 9. og 10. juni 2015)

3. hæfte

 

 

Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 8.00 samledes kommissionen på Phønix, Schacksgade 39, Odense for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Odense Letbane. På forretningen blev delstrækningen fra st. 103.930 ved krydset mellem Vestre Stationsvej og Kongensgade/Rugårdsvej og mod øst til st. 106.150 øst for krydset Frederiksgade/Rødegårdsvej/Nyborgvej gennemgået.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Hadsund og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Odense Kommune mødte Jacob Juhl Harberg.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Odense Letbane P/S, mødte projektchef Jesper Rasmussen. Herudover mødte rådgiverne landinspektør Mads Sanddal Jeppesen og Morten Lundsgaard samt vejingeniør Steen Stokholm Sørensen fra COWI. Desuden mødte bygherrerådgiver Bo Leth-Esbensen, Orbicon samt juridisk rådgiver Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 30. marts 2015 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet. Der henvises til forhandlingsprotokollens 1. hæfte, side 2-36 vedrørende gennemgangen af projektet.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Phønix, Schacksgade 39, Odense, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissionens beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Onsdag den 10. juni 2015 kl. 8.00 fortsatte forretningen på Phønix, Schacksgade 39, Odense, hvor delstrækningen fra st. 106.150 øst for krydset Frederiksgade/Røde­gårdsvej/Nyborgvej og mod øst til st. 106.800 øst for krydset Nansensgade/Eriks­gade/Nyborgvej blev gennemgået.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Odense Letbane var repræsenteret som ved gårsdagens møde, dog mødte juridisk rådgiver Hanne Mølbeck ikke for anlægsmyndigheden.

 

Odense Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårsdagens møde. Der henvises til forhandlingsprotokollens 1. hæfte, side 2-36 vedrørende gennemgangen af projektet.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Phønix, Schacksgade 39, Odense, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Østre Stationsvej/Hans Tausens Gade/Jernbanegade

En lodsejer udtrykte stærk bekymring for letbanens placering i højre side af vejen, idet han som hotelejer anførte, at hans hotelkunder vil blive afskåret fra at kunne parkere foran hotellet og læsse bagage af. Lodsejeren foreslog derfor letbanen placeret i venstre side af vejen, hvor der er et frit areal, og hvor der ikke er nogen bygninger/virksomheder, der generes.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste hertil, at det ikke er muligt at anlægge letbanetracéet i den venstre side, idet letbanens geometri, eksisterende bygninger langs Østre Stationsvej, herunder Toldboden, som er en fredet bygning, sætter nogle begrænsninger for placeringen og henviste i øvrigt til, at letbanens bredde udgør ca. 8 meter.

 

En anden lodsejer stillede forslag om anlæg af en gangsti fra Jernbanegade og ind til Henriette Hørlücks Skole, idet han oplyste, at skolen har ca. 600 elever, der afleveres og afhentes af forældre dagligt og derved belaster vejene omkring skolen betydeligt på bestemte tidspunkter af dagen. Gangstien vil derfor kunne aflaste de omkringliggende veje betydeligt og samtidig gøre det nemt for børnene at komme i skole, når parkeringsmuligheden på Østre Stationsvej ophører.

 

Odense Kommunes repræsentant oplyste, at Jernbanegade allerede i dag er hårdt belastet trafikalt, hvorfor et stop til af- og pålæsning af elever til skolen kan skabe trafikale problemer.

 

Østre Stationsvej/Nørregade

En lodsejer ønskede endvidere oplyst, om der vil blive opstillet støjskærm omkring banegården, når den kørende trafik ledes om på bagsiden af banegården. Letbanens repræsentant oplyste hertil, at der ikke vil blive opsat en støjskærm og henviste til, at halvdelen af de busser, der kører forbi ejendommen i dag, vil blive ledt om på forsiden af banegården eller afløst af letbanetrafik. Det forventes endvidere, at mængden af den biltrafik, der til gengæld vil blive ledt om på bagsiden af bygningen, vil blive noget mindre end i dag på grund af de ændrede kørselsforhold langs Østre Stationsvej.

 

Benediktsplads

En lodsejer foreslog cykelstien placeret tættere på letbanen, således at torvets erhvervsdrivende ikke bliver generet af cyklister meget tæt på deres indgang til de respektive ejendomme omkring pladsen, ligesom lodsejeren anførte, at en butik derved kan beholde sin nuværende udformning med en glaskarnap ud mod pladsen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at det ikke er muligt at rykke på cykelstiens placering, idet der står to store platantræer, som man ifølge lokalplanen så vidt muligt skal skåne.

 

Nyborgvej

En lodsejer ønskede oplyst, hvorfor transformerstationen er placeret på matr. nr. 4a Østermarken, Odense Jorder, når der er masser af plads på kommunens eget areal. Letbanens repræsentant oplyste hertil, at transformerstationerne generelt set placeres med en indbyrdes bestemt afstand for at servicere de stationer, der skal have strøm. Letbanens repræsentant oplyste endvidere, at transformerstationen er placeret det pågældende sted for at undgå at ødelægge parkanlægget og det rekreative areal.

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvorfor stationen “Palnatokesvej” skal placeres det sted på Nyborgvej, hvor den er smallest. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at stationerne generelt er placeret således, at de kan servicere flest mulige passagerer og være til gavn for flest mennesker. Dette er tillige årsagen til afstanden mellem de enkelte stationer. Anlægsmyndighedens repræsentant tilkendegav endvidere, at indgrebene er forsøgt begrænset mest muligt på ejendommene, selv om der er fuld forståelse for, at indgrebet for den enkelte kan føles meget generende.

 

Flere lodsejere ønskede i øvrigt oplyst, hvad man som beboer langs Nyborgvej skal gøre, når parkeringspladsen på vejen inddrages til letbanen, og man derved ikke har mulighed for at parkere foran sin ejendom. En lodsejer stillede i den sammenhæng spørgsmål om, hvordan renovationsbilerne får afhentet affald, ligesom det vil være relevant for en flyttebil at kunne komme tæt på ejendommen. Andre lodsejere ønskede oplyst, om det både er parkering samt af- og pålæsning, der fremover bliver forbudt. En lodsejer foreslog, at der eksproprieres areal til parkering, hvilket kan løse parkeringsproblemerne for beboerne.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den sammenhæng, at parkering på en offentlig vej ikke er en sikret ret for beboerne, men skal betragtes som et midlertidigt gode, som kan ophøre og inddrages, når det offentlige vejnet ændres. Anlægsmyndighedens repræsentant henviste endvidere til Odense Kommune, som skal løse parkeringsproblemet og oplyste, at kommunen arbejder på en parkeringsstrategi, som forhåbentlig er klar, når letbanen tages i brug i 2020. Endvidere oplyste repræsentanten, at beboerne vil blive henvist til parkering i sidegaderne, mens anlægsarbejdet står på. Letbanens repræsentant kunne endvidere oplyse, at renovationsselskabet har tilkendegivet, at de finder en løsning på udfordringen med den manglende standsningsmulighed foran ejendommene og oplyste i den sammenhæng, at det vil være både parkering og standsning, der bliver forbudt.

 

Gyldenløvegade

Flere lodsejere udtrykte bekymring for trafikafviklingen på Nyborgvej, herunder de signalregulerede kryds, når det bliver nødvendigt at foretage u-vendinger for at kunne komme ind til deres ejendomme. En lodsejer stillede i den sammenhæng forslag om åbning af Gyldenløvegade, således at bilister har mulighed for at køre den vej rundt, når tilkørselsforholdene begrænses. Repræsentanten for Odense Kommune oplyste, at han vil tage forslaget med hjem til vurdering.

 

Andre lodsejere ønskede oplyst, om der kan foretages u-vending i krydset ved Palnatokesvej, hvilket letbanens repræsentant ikke med sikkerhed kunne love på nuværende tidspunkt. Repræsentanten henviste i den forbindelse til, at kommunen skal godkende projektet i forhold til den fremtidige trafikafvikling, når projektet frem mod ekspropriationsforretningen er blevet detailprojekteret, herunder vurdere muligheden for u-vending i de forskellige kryds.

 

Køreledninger

Flere lodsejere stillede spørgsmål til placeringen af køreledninger på bygningerne og ønskede oplyst, efter hvilke kriterier en ejendom udpeges til at skulle bære køreledninger og hvor på bygningen, de placeres. Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at bygningerne udpeges i forhold til højde, geometri og beliggenhed, ligesom han oplyste, at disse bygninger bliver vurderet i forhold til, om de kan modstå det træk, som køreledningen genererer på bygningerne, og som afhænger af spændet mellem de forskellige bygninger. Han kunne dog ikke oplyse hvor på bygningen, de placeres, idet det vil blive leverandøren af køreledningerne, som vil foretage denne vurdering. Såfremt man som lodsejer er bekymret for, om en bygning kan holde til trækket fra køreledningen, eller man har kendskab til særlige forhold omkring ens bygning, er man meget velkommen til at kontakte letbanen, som vil revurdere bygningens egnethed.

En anden lodsejer ønskede herudover oplyst, hvorfor man har valgt at placere køreledningerne på bygningerne i stedet for på køremaster og henviste til, at det vil komme til at ligne et helt edderkoppespind af ledninger. Dertil udtrykte andre lodsejere bekymring for, om det kan give ejerne forøgede udgifter til renovering og forsikring, når der skal tages hensyn til køreledningerne.

 

Letbanens repræsentant oplyste, at det er pladsbesparende at placere ledningerne på eksisterende bygninger, idet opsætning af køreledningsmaster kræver et større areal for at opfylde sikkerhedskravet om afstand. Repræsentanten oplyste endvidere, at det kun vil være i meget begrænsede tilfælde, at lodsejerne vil få øgede udgifter til renovering på grund af køreledningernes placering, ligesom han oplyste, at letbanen bærer ansvaret for eventuelle skader, som køreledningerne forårsager.

 

Anmodninger om totalekspropriationer

Enkelte af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation.

 

Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Kommissionens beslutninger

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremlagte projekt samt de fremkomne bemærkninger indgående og har følgende bemærkninger:

 

Østre Stationsvej/Hans Tausens Gade/Jernbanegade

Kommissionen har noteret sig, at det ikke er muligt at forskyde hele letbanetracéet til venstre side af vejen. Kommissionen skal dog bede Odense Letbane undersøge, hvorvidt det er muligt – herunder særligt i forhold til trafiksikkerhed- og afvikling i øvrigt – at placere en afsætningslomme til personbiler på ydersiden af letbanen mellem bane og vej, således at letbanens tracé bibeholdes, men derved giver mulighed for kortvarig standsning.

 

Kommissionen finder ikke fornødent grundlag for at imødekomme forslaget om en gangsti fra Jernbanegade til Henriette Hørlücks Skole, idet der i forvejen er fornøden adgang til ejendommen.

 

Benediktsplads

Kommissionen har bemærket, at de omtalte platantræer på Benediktsplads er omfattet af lokalplanen, som foreskriver, at træerne så vidt muligt skal bevares. Under hensyn til, at et ændret forløb/placering af cykelstien kan mindske indgrebet på en ejendom, skal kommissionen bede Odense Letbane anlægge cykelstien således, at den omtalte glaskarnap og dermed arealindgrebet på en ejendom undgås.

 

Nyborgvej

Anlægsmyndigheden anmodes om at arbejde videre med placeringen af transformerstationen frem mod ekspropriationsforretningen.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet med de ovenfor anførte ændringer og forbehold og fastsatte følgende:

 

Tekniske bestemmelser

De matrikelnumre og de offentlige vejarealer, der berøres af anlægsprojektet, er angivet i de særlige bestemmelser. Det angives konkret hvilke indgreb, der forventes på hvert enkelt matrikelnummer og hvert enkelt offentligt vejareal.

 

Stationeringerne for henholdsvis matrikelnumre og offentlige vejarealer er angivet ud fra udstrækningen af det samlede indgreb, herunder både permanent og midlertidigt indgreb.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Der anvendes stationeringen for spor 1, der har startpunkt i st. 100.000. Stationeringen af de berørte matrikelnumre er derfor ikke nødvendigvis fortløbende.

 

Følgende forkortelser er anvendt som betegnelse for stationeringsside:

 

h.s. = højre baneside set i stigende stationering

v.s. = venstre baneside set i stigende stationering

b.s. = begge banesider

Særlige bestemmelser

I det følgende angives de foreslåede særlige bestemmelser for hver enkelt lokalitet, der berøres af letbanen, og hvorfra der skal eksproprieres arealer og/eller rettigheder.

 

Matrikelnumre

 

2271h

Odense Bygrunde

St. 103.875 – 104.226 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “dk” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads.

1159b

Odense Bygrunde

St. 103.964 – 103.976 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

1159c

Odense Bygrunde

St. 103.976 – 103.988 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

1161a

Odense Bygrunde

St. 103.975 – 104.015 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

2271f

Odense Bygrunde

St. 104.018 – 104.026 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “dk” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

1161aa

Odense Bygrunde

St. 104.059 – 104.070 h.s.

Der pålægges servitut om overkørselsforhold. Adgangsforholdene ændres, da overkørsel til Vestre Stationsvej begrænses til højre ind, højre/venstre ud, og der skal være mulighed for at vende på ejendommen.

1161x

Odense Bygrunde

St. 104.070 – 104.096 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “dk” Østre Stationsvej.

2173e

Odense Bygrunde

St. 104.107 – 104.121 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “dk” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges ny privat fællesvej for naboejendommene matr. nr. 1161v, 1161as, 2173b, 1178a og 1178ah Odense Bygrunde. En garagebygning nedrives. Adgangsforhold fra Hans Tausens Gade st. 104.105 bliver begrænset til højre ind og ingen udkørsel, mens adgang til Østre Stationsvej bliver begrænset til højre, venstre ud og ingen indkørsel.

1161v

Odense Bygrunde

St. 104.111 – 104.133 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Garagebygning på naboejendommen matr. nr. 2173e Odense Bygrunde nedrives. Fælles mur retableres. Ejendommen tildeles vejret ad privat fællesvej over matr. nr. 1178a, 2173e og 2173b Odense Bygrunde. Adgangsforhold fra Hans Tausens Gade st. 104.105 bliver begrænset til højre ind og ingen udkørsel, mens adgang til Østre Stationsvej bliver begrænset til højre, venstre ud og ingen indkørsel.

2173b

Odense Bygrunde

St. 104.121 – 104.139 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “dk” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges ny privat fællesvej for naboejendommene matr. nr. 1161v, 1161as, 2173e, 1178a og 1178ah Odense Bygrunde. Adgangsforhold fra Hans Tausens Gade st. 104.105 bliver begrænset til højre ind og ingen udkørsel, mens adgang til Østre Stationsvej bliver begrænset til højre, venstre ud og ingen indkørsel.

1178a

Odense Bygrunde

St. 104.139 – 104.183 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “dk” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der udlægges ny privat fællesvej for naboejendommene matr. nr. 2173b, 1161as, 1161v, 1178ah og 2173e. Der nedlægges en overkørsel st. 104.182 til offentlig vej litra “dk” Østre Stationsvej. Adgangsforhold fra Hans Tausens Gade st. 104.105 bliver begrænset til højre ind og ingen udkørsel, mens adgang til Østre Stationsvej bliver begrænset til højre, venstre ud og ingen indkørsel.

1178ah

Odense Bygrunde

St. 104.140 – 104.163 h.s.

Ejendommen tildeles vejret til ny privat fællesvej over matr. nr. 1178a, 2173e og 2173b, Odense Bygrunde.

1161as

Odense Bygrunde

St. 104.140 – 104.144 h.s.

Ejendommen udlægges til privat fællesvej til fordel for naboejendommen matr. nr. 1178ah Odense Bygrunde.

2208b

Odense Bygrunde

St. 104.212 – 104.222 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “dk” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Del af offentlig vej litra “ed” Jernbanegade nedlægges og arealoverføres til ejendommen.

1238a

Odense Bygrunde

St. 104.272 – 104.473 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “dk” Østre Stationsvej. Det kommende skel fastlægges langs eksisterende mur. Del af offentlig vej litra “ed” Jernbanegade nedlægges og arealoverføres til ejendommen.

2271d

Odense Bygrunde

St. 104.440 – 104.442 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af ny offentlig vej (busterminal), der i dag udgør del af matr. nr. 1189a Odense Bygrunde.

1189a

Odense Bygrunde

St. 104.442 – 104.644 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til etablering af offentlig vej (busterminal) og til etablering af transformerstation. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om offentlig færdsel under Odense Banegårdscenter st. 104.472 – 104.522.

1205d

Odense Bygrunde

St. 104.473 – 104.523 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “dk” Østre Stationsvej. Der eks­proprieres midlertidigt arbejdsareal.

1205b

Odense Bygrunde

St. 104.545 h.s.

Adgangsforhold st. 104.545 bliver begrænset til venstre ind, højre ud.

1204a

Odense Bygrunde

St. 104.585 h.s.

Overkørsel st. 104.585 til offentlig vej litra “dk” Østre Stationsvej nedlægges.

1191b

Odense Bygrunde

St. 104.600 – 104.613 v.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed.

1201c

Odense Bygrunde

St. 104.610 – 104.620 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “i” ny kommunevej.

Skurbygning bestående dels af overdækket terrasse, dels af skur, nedrives. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

1194

Odense Bygrunde

St. 103.610 – 103.645 v.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed.

1191a

Odense Bygrunde

St. 104.610 – 104.630 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om færdselsret. Adgangsforhold st. 104.602 begrænses til højre ind, højre ud.

1189b

Odense Bygrunde

St. 104.620 – 104.643 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

1450

Odense Bygrunde

St. 104.654 – 104.715 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “m” Østre Stationsvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master og/eller ved fastgørelse på bygning.

 

Albanigade, Benediktsgade og Nyborgvej

 

1361a

Odense Bygrunde

St. 104.994 – 105.013 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om letbanedrift.

319

Odense Bygrunde

St. 105.296 – 105.365 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Adgangsforhold st. 105.325 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

2279c

Odense Bygrunde

St. 105.397 – 105.425 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “au” Albanigade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til forstærkning af broen over Odense Å. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master på siden af broen.

2279a

Odense Bygrunde

St. 105.397 – 105.522 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

110a

Odense Bygrunde

St. 105.490 – 105.495 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

233

Odense Bygrunde

St. 105.501 – 105.506 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

232

Odense Bygrunde

St. 105.506 – 105.515 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

230a

Odense Bygrunde

St. 105.540 h.s.

Adgangsforhold st. 105.540 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

57a

Odense Bygrunde

St. 105.550 – 105.572 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

228

Odense Bygrunde

St. 105.551 – 105.558 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

227

Odense Bygrunde

St. 105.558 – 105.567 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

226

Odense Bygrunde

St. 105.567 – 105.577 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

116a

Odense Bygrunde

St. 105.588 – 106.638 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “au” Albanigade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

224a

Odense Bygrunde

St. 105.595 – 105.635 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “au” Albanigade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

223a

Odense Bygrunde

St. 105.652 – 105.680 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

221

Odense Bygrunde

St. 105.680 – 105.701 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

220

Odense Bygrunde

St. 105.701 – 105.712 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

122

Odense Bygrunde

St. 105.702 – 105.742 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

219

Odense Bygrunde

St. 105.712 – 105.741 h.s.

Adgangsforhold st. 105.723 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

215b

Odense Bygrunde

St. 105.741 – 105.749 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

215c

Odense Bygrunde

St. 105.749 – 105.756 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

212

Odense Bygrunde

St. 105.770 – 105.777 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “au” Albanigade.

126a

Odense Bygrunde

St. 105.742 – 105.855 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “al” Benediktsgade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

139a

Odense Bygrunde

St. 105.840 – 105.846 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “b” Albanigade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

136a

Odense Bygrunde

St. 105.858 – 105.862 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “al” Benediktsgade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om offentlig færdsel.

135a

Odense Bygrunde

St. 105.862 – 105.907 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “al” Benediktsgade. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

127a

Odense Bygrunde

St. 105.873 – 105.941 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “al” Benediktsgade. Et halvtag over indgangspartiet på hovedbygningen nedrives. En læmur i skel langs offentlig vej litra “al” Benediktsgade nedrives, og der opføres en ny i fremtidigt skel. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

22a

Odense Bygrunde

St. 105.937 – 105.942 h.s.

Adgangsforhold st. 105.970 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

26

Odense Bygrunde

St. 105.990 – 106.000 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “al” Benediktsgade.

2g

Odense Bygrunde

St. 106.000 – 106.028 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “al” Benediktsgade.

2167

Odense Bygrunde

St. 106.065 – 106.111 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “ge” Benediktsgade. Baghuset nedrives. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Adgangsforhold st. 106.092 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

2119

Odense Bygrunde

St. 106.128 – 106.166 v.s.

Adgangsforhold st. 106.450 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1a

Odense Bygrunde

St. 106.153 – 106.220 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt areal til fjernelse af buslomme på litra “ai” Nyborgvej. Overkørsler, st. 106.200, til offentlig vej litra “ai” Nyborgvej nedlægges. Adgangsforhold st. 106.215 bliver begrænset til højre ind, højre ud. Ejendommen tillægges overskydende vejareal efter fjernelse af buslomme på litra “ai” Nyborgvej.

2117

Odense Bygrunde

St. 106.166 – 106.180 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

2116

Odense Bygrunde

St. 106.180 – 106.186 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

2113

Odense Bygrunde

St. 106.186 – 106.220 v.s.

Adgangsforhold st. 106.200 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

2110

Odense Bygrunde

St. 106.245 – 106.251 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1bq

Odense Bygrunde

St. 106.254 – 106.259 h.s.

Adgangsforhold st. 106.238 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1b

Odense Bygrunde

St. 106.259 – 106.273 h.s.

Adgangsforhold st. 106.280 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1at

Odense Bygrunde

St. 106.273 – 106.287 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

Østermarken, Odense Jorder

St. 106.274 – 106.296 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1am

Odense Bygrunde

St. 106.287 – 106.301 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “ai” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Adgangsforhold st. 106.295 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

2h

Østermarken, Odense Jorder

St. 106.299 – 106.321 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1bd

Odense Bygrunde

St. 106.300 – 106.316 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “ai” Nyborgvej.

1bc

Odense Bygrunde

St. 106.315 – 106.330 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “ah” Nyborgvej. Adgangsforhold st. 106.330 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

2a

Østermarken, Odense Jorder

St. 106.325 – 106.347 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Der pålægges servitut om færdselsret og servitut om ledninger.

4a

Østermarken, Odense Jorder

St. 106.326 – 106.371 v.s.

Adgangsforhold st. 106.331 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

1ak

Odense Bygrunde

St. 106.330 – 106.348 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “ah” Nyborgvej. Adgangsforhold st. 106.333 og st. 106.345 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

1al

Odense Bygrunde

St. 106.357 – 106.364 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “ah” Nyborgvej. Adgangsforhold st. 106.355 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

1ap

Odense Bygrunde

St. 106.365 – 106.380 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af offentlig vej litra “ai” Nyborgvej. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master. Adgangsforhold st. 106.380 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

10bo Ejby,

Odense Jorder

St. 106.381 – 106.399 v.s.

Adgangsforhold st. 106.391 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10bh Ejby,

Odense Jorder

St. 106.399 – 106.417 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9ai Ejby,

Odense Jorder

St. 106.414 – 106.443 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “ah” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

10bi Ejby,

Odense Jorder

St. 106.417 – 106.418 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10ai Ejby,

Odense Jorder

St. 106.437 – 106.451 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10ah Ejby,

Odense Jorder

St. 106.451 – 106.468 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9bz Ejby,

Odense Jorder

St. 106.462 – 106.492 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10æ Ejby,

Odense Jorder

St. 106.470 – 106.485 v.s.

Adgangsforhold st. 106.384 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10cg Ejby,

Odense Jorder

St. 106.487 – 106.502 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9bg Ejby,

Odense Jorder

St. 106.492 – 106.501 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10r Ejby,

Odense Jorder

St. 106.502 – 106.518 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10h Ejby,

Odense Jorder

St. 106.518 v.s.

Adgangsforhold st. 106.518 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

9ci Ejby,

Odense Jorder

St. 106.528 – 106.532 h.s.

Adgangsforhold st. 106.515 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9b Ejby,

Odense Jorder

St. 106.532 – 106.577 h.s.

Adgangsforhold st. 106.545 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10n Ejby,

Odense Jorder

St. 106.567 – 106.576 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10u Ejby,

Odense Jorder

St. 106.583 v.s.

Adgangsforhold st. 106.585 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

9an Ejby,

Odense Jorder

St. 106.577 – 106.593 h.s.

Adgangsforhold st. 106.578 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master.

9k Ejby,

Odense Jorder

St. 106.596 h.s.

Adgangsforhold st. 106.596 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

9ak Ejby,

Odense Jorder

St. 106.605 – 106.628 h.s.

Adgangsforhold st. 106.629 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9i Ejby,

Odense Jorder

St. 106.631 – 106.663 h.s.

Adgangsforhold st. 106.629 og 106.663 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9l Ejby,

Odense Jorder

St. 106.666 – 106.678 h.s.

Adgangsforhold st. 106.667 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9q Ejby,

Odense Jorder

St. 106.677 – 106.688 h.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. Bygningen på ejendommen nedrives. Arealet anvendes midlertidigt til arbejdsplads. Adgangsforhold st. 106.680 fra ejendommen bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

10ab Ejby,

Odense Jorder

St. 106.687 – 106.700 v.s.

Adgangsforhold st. 106.687 og 106.700 bliver begrænset til højre ind, højre ud.

9t Ejby,

Odense Jorder

St. 106.688 – 106.704 h.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. Bygningen mod Nyborgvej nedrives. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Adgangsforhold fra ejendommen bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9z Ejby,

Odense Jorder

St. 106.704 – 106.714 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “ah” Nyborgvej. Bygningen mod Nyborgvej nedrives. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Adgangsforhold fra ejendommen bliver begrænset til højre ind, højre ud.

118 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.707 – 106.718 v.s.

Adgangsforhold st. 106.705 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9v Ejby,

Odense Jorder

St. 106.715 – 106.723 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

117 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.718 – 106.725 v.s.

Adgangsforhold st. 106.725 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

9æ Ejby,

Odense Jorder

St. 106.723 – 106.738 h.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

116 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.728 – 106.735 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

115 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.735 – 106.742 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

103 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.755 – 106.762 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

102 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.762 – 106.771 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

8o Ejby,

Odense Jorder

St. 106.765 – 106.800 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af den offentlige vej litra “b” Nyborgvej.

101 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.771 – 106.780 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

100 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.780 – 106.787 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

99 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.787 – 106.792 v.s.

På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

97 Ejby,

Odense Jorder

St. 106.792 – 106.800 v.s.

Adgangsforhold st. 106.802 bliver begrænset til højre ind, højre ud. På ejendommen etableres ophæng til kørestrøm på nye master eller ved fastgørelse på bygning.

 

Vejarealer

På alle nævnte vejarealer gælder generelt, at der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

 

Odense Midtby

“dd”

Odense Bygrunde

Kongensgade St. 103.915 – 103.951 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “dd” til henholdsvis litra “gi” Vestre Stationsvej og “gq” Rugårdsvej. Der eks­proprieres midlertidigt vejareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

“dk”

Odense Bygrunde

Østre Stationsvej St. 103.950 – 104.618 b.s.

Overkørsel st. 104.240 nedlægges.

“gz”

Odense Bygrunde

Klostervej St. 104.025 – 104.037 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “gz” til “dk” Østre Stationsvej.

“ec”

Odense Bygrunde

Hans Tausens

Gade

St. 104.095 – 104.105 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “ec” til “dk” Østre Stationsvej.

“ed”

Odense Bygrunde

Jernbanegade St. 104.194 – 104.326 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “ed” til “dk” Østre Stationsvej.

“i”

Odense Bygrunde

Østre Stationsvej

(busterminal)

St. 104.442 – 104.461 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

“dp”

Odense Bygrunde

Nørregade St. 104.617 – 104.650 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af kørebaner, fortov m.v.

 

Albanigade, Benediktsgade og Nyborgvej

 

“r”

Odense Bygrunde

Thomas B.

Thriges Gade

St. 104.736 – 105.180 b.s.

Planlagte ejendomme pålægges servitut om letbanedrift.

“au”

Odense

Bygrunde

Albanigade St. 105.280 – 105.812 b.s.
“br”

Odense Bygrunde

P-plads ved

Albanigade

St. 105.429 -105.432 h.s.

 

“bb”

Odense Bygrunde

Kronprinsensgade St. 105.479 – 105.500 h.s.
“a”

Odense Bygrunde

Albanigade St. 105.577 – 105.595 h.s.
“as”

Odense Bygrunde

Tværgade St. 105.577 – 105.589 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “as” til “au” Albanigade.

“at”

Odense Bygrunde

Tinghusgade St. 105.637 – 105.650 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “at” til “au” Albanigade.

“b”

Odense Bygrunde

Albanigade St. 105.637 – 105.652 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “b” til “au” Albanigade.

“az”

Odense Bygrunde

Alexandergade St. 105.761 – 105.767 h.s.
“al”

Odense Bygrunde

Benediktsgade St. 105.804 – 106.033 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt vejareal til etablering af arbejdsplads.

“am”

Odense Bygrunde

Krasbjergvej St. 105.904 – 105.926 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “am” til “al” Benediktsgade.

“ar”

Odense Bygrunde

Bjergegade St. 105.940 – 106.035 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “ar” til “al” Benediktsgade. Der eks­proprieres midlertidigt til arbejdsplads.

“aq”

Odense Bygrunde

Langegade St. 106.014 – 106.053 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “aq” til “al” Benediktsgade.

“v”

Odense Bygrunde

P-plads ved

Langegade

St. 106.028 – 106.066 v.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “v” til “ge” Benediktsgade.

“ge”

Odense Bygrunde

Benediktsgade St. 106.030 – 106.129 b.s.
“ao”

Odense Bygrunde

Drewsensvej St. 106.030 – 106.044 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “ao” til “ge” Benediktsgade.

“fp”

Odense Bygrunde

Frederiksgade St. 106.126 – 106.149 v.s.

 

“ai”

Odense Bygrunde

Nyborgvej St. 106.127 – 106.404 b.s.

 

“ak”

Odense Bygrunde

Rødegårdsvej St. 106.127 – 106.148 h.s.

 

“ah” Ejby,

Odense

Jorder

Nyborgvej St. 106.378 – 106.750 b.s.

 

“gu”

Odense Bygrunde

Reventlowsvej St. 106.396 – 106.417 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “gu” Reventlowsvej til “ah” Nyborgvej.

“as” Ejby,

Odense

Jorder

Palnatokesvej St. 106.405 – 106.446 v.s.
“aq” Ejby,

Odense

Jorder

Gyldenløvesgade St. 106.440 – 106.452 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “aq” til “ah” Nyborgvej. Der eksproprieres midlertidigt vejareal til etablering af arbejdsplads.

“au” Ejby,

Odense

Jorder

Østerled St. 106.590 – 106.600 v.s.
“ar” Ejby,

Odense

Jorder

Nansensgade St. 106.736 – 106.750 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “ar” Nansensgade til “b” Nyborgvej.

“av” Ejby,

Odense

Jorder

Eriksgade St. 106.743 – 106.750 v.s.
“b” Ejby,

Odense

Jorder

Nyborgvej St. 106.750 – 107.527 b.s.

Der etableres midlertidigt arbejdsplads på parkeringspladsen ved st. 107.378.

“ø” Ejby,

Odense

Jorder

P-plads ved

Nansensgade

St. 106.750 – 106.765 h.s.

Der eksproprieres permanent vejareal fra litra “ø” P-plads til “b” Nyborgvej.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen