Ombygning af Aarhus H, besigtigelsesforretning den 27. september 2023

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på ombygning af Aarhus H indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONDSAG DEN 27. SEPTEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 i PR electronics Lounge, Djurslands Bank Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende ombygning af Aarhus H. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 30. august 2023 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, DOKK1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 10. august 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk