Ombygning af cykelsti gennem Damhus, besigtigelsesforretning den 16. august 2012

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på ombygning af enkeltrettet cykelsti gennem Damhus til en dobbeltrettet cykelsti i hovedlandevejens venstre side, indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TORSDAG DEN 16. AUGUST 2012

Forretningen begynder kl. 9.00 på Hotel Dagmar, Torvet 1, Ribe, hvor der vil blive givet en orientering om projektet.

Efter det indledende møde vil kommissionen foretage en besigtigelse af forholdene på stedet. Tidsplanen for kommissionens besigtigelse af projektet fastlægges ved det indledende møde.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Enhver, der kan blive berørt af anlægget, kan møde og udtale sig om dette samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse. Grundejere bedes orientere eventuelle brugere/    lejere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det foreslåede projekt vil fra og med den 19. juli 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Esbjerg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 11. juli 2012.

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk