Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 ved Randers, besigtigelsesforretning den 28. marts 2023

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udbygning af tilslutningsanlæg og anlæg af støjskærm på E45 ved Randers indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning.

 

TIRSDAG DEN 28. MARTS 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers. Her gennemgås strækningen fra st. 112.600 nord for kommunevej Gl. Viborgvej, og mod nord frem til st. 115.870 nord for kommunevej Hobrovej.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 samme sted. Her gennemgås strækningen fra st. 103.760 syd for statsvej Ringvej Syd, og mod nord frem til st. 112.600 syd for kommunevej Gl. Viborgvej.

 

Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil derefter foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen vil blive fastlagt på dagen.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt samt projektbeskrivelse vil fra og med den 28. februar 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. februar 2023

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk