Omformerstationer til Aarhus Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 12. august 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

AARHUS LETBANE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 12. august 2014)

7. hæfte

 

 

Tirsdag den 12. august 2014 kl. 10.30 samledes kommissionen på Den Gamle Kro i Hornslet for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af omformerstationer til elektrificering af Aarhus Letbane.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Aarhus Kommune mødte Peter Trolle.

Som repræsentant for Odder Kommune mødte Anne-Mette Andersen.

Som repræsentant for Norddjurs Kommune mødte Henrik Bjerring Poulsen.

Som repræsentant for Syddjurs Kommune mødte Lars Bonde og Claus Vejby.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Aarhus Letbane I/S, mødte projektleder Morten Springdorf og landinspektør Martin Korgaard, COWI.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 29. juni 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Landinspektør Martin Korgaard, COWI, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Det er blevet besluttet, at Aarhus Letbane skal elektrificeres på hele strækningen. Da de eksisterende banestrækninger Odder – Aarhus og Aarhus – Grenaa i dag kun kan betjenes med dieseldrevne tog, er det nødvendigt, at der på disse strækninger etableres omformerstationer og master til strømførende kabler.

 

Letbanetogene skal forsynes med strøm fra det offentlige el-distributionsnet via omformerstationerne, der konverterer højspænding til lavspænding (750 V).

 

De strømførende master etableres på banearealer. Det er dog ikke muligt at etablere alle omformerstationerne på banearealer, hvorfor det er nødvendigt at ekspropriere rettigheder hertil fra private og offentlige ejendomme.

 

Størrelsen af omformerstationerne vil være 60-70 m2. Der er behov for mindst 1 meter friareal rundt om omformerstationerne, så det er muligt at komme rundt om disse i forbindelse med vedligehold og lignende. Hvis der ikke er offentlig parkeringsmulighed i umiddelbar nærhed af omformerstationen, er der også behov for at sikre areal hertil.

 

Areal- og rettighedserhvervelserne

Der berøres i alt 25 matrikelnumre i privat eller offentligt eje. Alle berørte arealer overføres matrikulært til jernbanens areal.

 

Parterne i Aarhus Letbane I/S samt DSB og Banedanmark skal i henhold til anlægsloven stille deres arealer vederlagsfrit til rådighed. Derudover er der indgået aftale med Norddjurs Kommune om, at de også stiller et areal vederlagsfrit til rådighed ved Grenaa Station. Dette bekræftes af Norddjurs Kommune i e-mail af 13. juni 2014 til Aarhus Letbane I/S.

 

Yderligere omformerstationer

Ud over de i dette materiale behandlede omformerstationer skal der etableres omformerstationer på nedennævnte lokationer. De etableres i deres helhed på banearealer, hvortil der er direkte adgang fra offentlig vej. Der skal altså ikke erhverves arealer og rettigheder til disse.

 

Der etableres yderligere omformerstationer ved:

Odder Station

Malling Station

Mårslet Station

Tranbjerg Station

Viby Station

Hjortshøj

Skødstrup

Hornslet

Ryomgaard Station

Ridderlundvej

 

Forlods overtagelser

Der sker ingen forlods ejendomsovertagelser i denne del af projektet.

 

Afskårne arealer

Arealer, der afskæres fra den oprindelige ejendom, så de ikke på rimelig vis kan udnyttes af ejeren, vil blive medeksproprieret. Der er tale om meget få arealer, der skal medeksproprieres.

 

Nye vejadgange

Der eksproprieres arealer/rettigheder til nye vejadgange til omformerstationerne.  Vejadgangene vil, om nødvendigt, blive udlagt som private fællesveje på de berørte ejendomme.

 

Servitutter

Nye vejrettigheder og lignende vil blive tinglyst på de berørte ejendomme i det fornødne omfang.

 

Arbejdsarealer og arbejdsveje

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret en bræmme omkring omformerstationerne til midlertidige arbejdsarealer. De konkrete arealer fremgår af arealfortegnelsen.

 

Ekspropriationer

Ekspropriationerne i henhold til lov om Aarhus Letbane vil ske efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropria-tionsloven).

 

De ekspropriative indgreb er beskrevet for de enkelte matrikelnumre i de tekniske bestemmelser.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan Målforhold
AL-ENT-00-TEG-ARL-0022 Ekspropriationsplan,

Assedrup St.

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0013A Ekspropriationsplan,

Aarhus Havn

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0023 Ekspropriationsplan,

Torsøvej St.

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0024 Ekspropriationsplan,

Bangsboparken, Løgten

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0025 Ekspropriationsplan,

Mørke St.

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0026 Ekspropriationsplan,

Thorsager

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0027 Ekspropriationsplan,

Kolind St.

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0028 Ekspropriationsplan,

Trustrup St.

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0029 Ekspropriationsplan,

Grenaa Syd

1:1.000
AL-ENT-00-TEG-ARL-0030 Ekspropriationsplan,

Grenaa St.

1:1.000

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev rejst spørgsmål om varigheden af de påtænkte anlægsarbejder, og om der kan forventes entreprenørarbejde de enkelte steder i 6 måneder som angivet i arealfortegnelsen.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der forventes anlægsarbejder af få dages varighed de enkelte steder inden for de angivne 6 måneder. De berørte lodsejere vil blive varslet, inden entreprenøren starter arbejdet, og der vil være adgang til de enkelte ejendomme under arbejdet. Arbejdet består primært i, at der skal køres en container til pladsen, og der skal herefter udføres arbejder på denne. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste yderligere, at der ikke vil være nævneværdig støj fra omformerstationerne, når disse er sat i drift.

 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt der etableres parkeringspladser i forbindelse med omformerstationen i Thorsager ved Gl. Randersvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at man nedlægger den private fællesvej, der er udlagt på matrikelkortet. Vejen findes ikke i marken, og det er rent teknisk, at vejudlægget nu også slettes på matrikelkortet. Der etableres ikke parkeringspladser på arealet.

 

Der blev videre rejst spørgsmål om, hvorvidt den nævnte omformerstation kan placeres på den modsatte side af kommunevejen Pindstrupvej. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at omformerstationerne er søgt placeret på baneareal i det omfang, det har været muligt rent teknisk.

 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt den påtænkte omformerstation ved Hesselager kan placeres på baneareal (sneværnsbælte) ca. 600 meter længere mod øst.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at den mulighed har været undersøgt. Dog har Banedanmark ikke givet tilladelse til, at arealet anvendes til en omformerstation. Den el-tekniske rådgiver har herefter vurderet, at det ikke teknisk har været muligt at placere omformerstationen andet sted end det forelagte.

 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt omformerstationen ved Kolind Station kan flyttes længere mod øst af hensyn til udnyttelse af restarealet. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at den østlige del af arealet er for smalt til, at omformerstationen kan placeres der. Anlægsmyndigheden går dog gerne i dialog med ejeren af arealet for en mere hensigtsmæssig placering af omformerstationen på baggrund af de fremtidsplaner, der foreligger for arealet.

 

Endelig blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt den påtænkte omformerstation på Mørke Station får konsekvenser for den på arealet bestående bygning. Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at omformerstationen ikke berører den eksisterende bygning.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

De matrikelnumre, der berøres af anlægsprojektet, er angivet i de særlige bestemmelser. Det angives konkret hvilke indgreb, der forventes på hvert enkelt matrikelnummer.

 

De enkelte matrikelnumre stationeres i forhold til disses udstrækning, som det fremgår af planerne.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er angivet ud fra indgrebets startstationering. Stationeringen af matrikelnumrene er derfor ikke nødvendigvis fortløbende.

 

Følgende forkortelser er anvendt som betegnelse for stationeringsside:

 

h.s. = højre baneside set i stigende stationering

v.s. = venstre baneside set i stigende stationering

 

Særlige bestemmelser

I det følgende angives de særlige bestemmelser for hvert enkelt matrikelnummer, hvorfra der skal eksproprieres arealer.

 

Matrikelnummer Stationering og beskrivelse
 

24a

Assedrup By, Nølev

 

 

St. 14.125 – 14.135 h.s. (Odderbanens stationering)

Del af privat fællesvej inddrages til omformerstation.

“c”

Assedrup By, Nølev

 

 

St. 14.135 – 14.148 h.s. (Odderbanens stationering)

Der eksproprieres offentligt vejareal til omformerstation.

Arealet overgår til baneareal.

2201f

Århus Bygrunde

 

 

St. 2.055 – 2.068 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til baneareal.

6on

Vejlby By, Ellevang

 

 

St. 7.130 – 7.153 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til baneareal.

“fc”

Vejlby By, Ellevang

 

 

St. 7.130 – 7.150 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til baneareal.

1t

Hjelmager By,

Skødstrup

 

St. 19.190 – 19.383 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der tillægges vejret ad eksisterende privat fællesvej for jernbanen som vejadgang til omformerstation.

1ae

Hjelmager By,

Skødstrup

 

St. 19.383 – 19.557 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der tillægges vejret ad eksisterende privat fællesvej for jernbanen som vejadgang til omformerstation.

15bb

Segalt By, Skødstrup

St. 19.557 – 19.800 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der tillægges vejret ad eksisterende privat fællesvej for jernbanen som vejadgang til omformerstation.

 

St. 19.792 – 19.796 h.s.

Der eksproprieres permanent vejudlæg, der skal give vejadgang til omformerstation fra den eksisterende private fællesvej på ejendommen.

 

42g

Mørke By, Mørke

St. 30.868 – 30.889 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

St. 30.868 – 30.872 h.s.

Der eksproprieres permanent vejudlæg, der skal give vejadgang til omformerstationen.

 

102a Thorsager By,

Thorsager

 

St. 35.390 – 35.610 h.s. (Grenaabanens stationering)

Eksisterende privat fællesvej nedlægges.

2af Thorsager By,

Thorsager

St. 35.580 – 35.590 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der tillægges vejret ad eksisterende privat fællesvej for jernbanen som vejadgang til omformerstation.

 

2ag Thorsager By,

Thorsager

St. 35.590 – 35.610 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der tillægges vejret ad eksisterende privat fællesvej for jernbanen som vejadgang til omformerstation.

 

42h Kolind By,

Kolind

St. 46.273 – 46.277 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent vejudlæg, der skal give vejadgang til omformerstationen.

 

St. 46.273 – 46.295 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

28d Trustrup By,

Lyngby

St. 58.370 – 58.390 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

St. 58.330 – 58.375 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent vejudlæg, der skal give vejadgang til omformerstationen fra kommunevejen Park Allé.

 

1pk

Hessel Hgd., Ålsø

St. 64.174 – 64.210 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation. Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

St. 64.188 – 64.192 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent vejudlæg, der skal give vejadgang til omformerstationen fra kommunevejen Søren Quists Vej.

 

3h

Ålsø By, Ålsø

St. 64.183 – 64.191 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent vejudlæg, der skal give vejadgang til omformerstationen fra kommunevejen Søren Quists Vej.

 

7b

Grenaa Markjorder

St. 69.102 – 69.112 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

7oc

Grenaa Markjorder

St. 69.102 – 69.112 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

Supplerende tekniske bestemmelser

 

Lb. nr. 21

Af arealfortegnelse nr. 2, dateret november 2012, fremgår det, at der fra matr. nr. 2148cx Århus Bygrunde (lb. nr. 21) permanent eksproprieres 5 m2, der overgår til lb. nr. 19, der er del af arealfortegnelse nr. 2.

 

Arealet er siden ekspropriationen blevet overdraget privatretligt til letbaneformål i en matrikulær sag i forbindelse med bodeling mellem Aarhus Kommune og Aarhus Havn.

 

I arealfortegnelse nr. 3 er lb. nr. 21 igen med, hvor der angives, at arealet på 5 m2 er overdraget ved en privatretlig matrikulær sag. Arealet skal stadig anvendes til letbaneformål.

 

Lb. nr. 25

Af arealfortegnelse nr. 2, dateret november 2012, fremgår det, at der skal etableres en omformerstation på matr. nr. 2201b Århus Bygrunde (lb. nr. 25).

 

Det er besluttet, at omformerstationen i stedet skal placeres på matr. nr. 2201f ibd., der er ejet af Aarhus Kommune. Lb. nr. 25 udgår derfor af arealfortegnelse nr. 2.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 3 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 21, 24, 130-154 inkl. opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, 12. august 2014, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker efter anlæggets udførelse, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

Aflagte vejarealer overdrages med sædvanlig ledningsservitut.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Beløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2016. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Uffe Henneberg               Bent Braüner

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen